ESAB | SR-B 9 | Instruction manual | ESAB SR-B 9 Handleiding

ESAB SR-B 9 Handleiding
SR-B 9, SR-B 17, SR-B 26,
SR-B 26-HD, SR-B 18, SR-B 20,
SR-B 21, SR-B 400, XCT-B 400W
Gebruiksaanwijzing
0463 697 001 NL 20190827
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
4
2
INLEIDING ...................................................................................................
8
2.1
Overzicht .................................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
9
4
BEDIENING .................................................................................................
11
4.1
Algemeen ................................................................................................
11
4.2
Aansluitingen..........................................................................................
11
4.3
Elektrodeselectie ....................................................................................
11
4.4
Slijpen......................................................................................................
12
4.5
Buigen van de flexibele toorts ..............................................................
12
ONDERHOUD ..............................................................................................
13
5.1
Dagelijks..................................................................................................
13
PROBLEMEN OPLOSSEN .........................................................................
14
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
SLIJTDELEN .......................................................................................................
15
16
18
5
6
7
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0463 697 001
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de
veiligheidsprocedures van de werkgever en de
veiligheidsbladen (SDS) op.
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0463 697 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0463 697 001
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-5-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
HEET OPPERVLAK - Onderdelen kunnen brandwonden veroorzaken
•
•
•
Raak onderdelen niet met blote handen aan.
Laat het apparaat afkoelen voordat u er werkzaamheden aan uitvoert.
Gebruik voor het hanteren van hete onderdelen geschikte
gereedschappen en/of geïsoleerde lashandschoenen om brandwonden te
voorkomen.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0463 697 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar
een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0463 697 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INLEIDING
2
INLEIDING
2.1
Overzicht
De TIG-toortsen SR-B 9, SR-B 17, SR-B 26, SR-B 26-HD, SR-B 18, SR-B 20, SR-B 21,
SR-B 400 en XCT-B 400W zijn bedoeld voor handmatig TIG-lassen en zijn met water- of
luchtkoeling leverbaar.
Bepaalde modellen zijn leverbaar met flexibele koppen voor onbeperkte beweging op
moeilijk bereikbare plaatsen.
De accessoires voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk "ACCESSOIRES" in
deze handleiding.
De TIG-toorts wordt geleverd met:
•
•
vervangingsonderdelen (behalve elektroden):
○ Ø 1,6 mm (0,063 inch) SR-B 9
○ Ø 2,4 mm (0,094 inch) SR-B 17
○ Ø 2,4 mm (0,094 inch) SR-B 26
○ Ø 2,4 mm (0,094 inch) SR-B 26-HD
○ Ø 2,4 mm (0,094 inch) SR-B 20
○ Ø 2,4 mm (0,094 inch) SR-B 21
○ Ø 2,4 mm (0,094 inch) SR-B 400
○ Ø 2,4 mm (0,094 inch) XCT-B 400W
instructiehandleiding
0463 697 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Bedrijfstemperatuur:
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Transporttemperatuur:
-20 tot +55 °C (+4 tot +131 °F)
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
9
9V
17
17V
26
26V
9FX
17FX
26FX
AC [A] / %
80/60
100/60
140/60
DC [A] / %
110/60
140/60
200/60
0,5-1,6 mm
0,5-2,4 mm
0,5-4,0 mm
(0,02 – 0,063 inch)
(0,02 – 0,094 inch)
(0,02 – 0,157 inch)
Ar
Ar/He
4 en 8 m
(13 en 26 ft)
X
-
X
-
X
-
12 kV
113 V
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
SR-B
XCT-B
26-HD
26V-HD
18
20
21
400
400W
18FX
20FX
21FX
X
X
X
X
X
26FX-HD
-
-
70 °C
-
(158 °F)
AC [A] / %
160/60
225/100
160/100
240/100
315/100
DC [A] / %
230/60
320/100
220/100
340/100
450/100
1,0-4,8
0,5-4,0 mm
0,5-3,2
(0,02 – 0,157 inch)
(0,02 – 0,126 inch)
1,0-4,0
(0,039 – (0,039 –
0,189 inch 0,157 inch
)
)
Ar
Ar/He
4 en 8 m
(13 en 26 ft)
0463 697 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TECHNISCHE GEGEVENS
X
-
X
X
X
X
X
12 kV
113 V
Specificatie van het koelcircuit van de lastoorts
(alleen voor watergekoelde lastoortsen)
•
•
Min. waterdruk: 2,5 bar
Max. waterdruk: 4,0 bar
Het benodigde koelvermogen is afhankelijk van de toepassing, de lasparameters en de
lengte van de lastoorts. Het beschikbare koelvermogen kan worden gecontroleerd door de
retourtemperatuur van de koelvloeistof te meten. Als de retourtemperatuur hoger is dan
60 °C (140 °F), moet het koelvermogen worden verhoogd of moet de lasstroom worden
verlaagd.
Aanbevolen minimale waarden voor koelvermogen en koelvloeistofdebiet
Lasstroom /
Tot 300 A DC /
210 A AC
Tot 450 A DC /
315 A AC
Tot 500 A DC /
350 A AC
4m
1,0 kW / 1,0 l/min
1,2 kW / 1,2 l/min
1,6 kW / 1,4 l/min
8m
1,6 kW / 1,2 l/min
2,0 kW / 1,4 l/min
2,5 kW / 1,7 l/min
Lengte van de
lastoorts
Raadpleeg voor andere toepassingsparameters of langere kabels de aanvullende
documenten die mogelijk bij uw lastoorts zijn geleverd.
VOORZICHTIG!
Retourtemperaturen van meer dan 60 °C kunnen de lastoorts beschadigen of
vernielen. De koeler moet altijd met voldoende koelvloeistof zijn gevuld. Raadpleeg
hiervoor de gebruikershandleiding van de koeleenheid. Gebruik in geval van een
hoge thermische belasting van de lastoorts een koeler met voldoende
koelcapaciteit. Gebruik alleen speciale koelvloeistof met corrosieremmers voor
lastoortsen. Wij raden het gebruik van ESAB-koelvloeistof aan.
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C (104 °F) of lager.
Beschermingsklasse
De beschermingsklasse van de toorts van de machine (EN 60
529)
IP3X
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes vanaf 2,5 mm diameter. Weglating van tweede kenmerkend
cijfer.
0463 697 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 BEDIENING
4
BEDIENING
4.1
Algemeen
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur kunt u vinden
in het hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees dit goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
Lees ook de bedieningsinstructies voor de lasonderdelen, zoals de stroombron, en sluit deze
dienovereenkomstig aan.
4.2
Aansluitingen
Haal de aansluitingen voor de toorts voorzichtig aan om oververhitting van de aansluiting,
interferentie, mechanische beschadiging of lekkage van vloeistof of gas te voorkomen.
Sluit de wateraansluitingen zodanig op de toorts aan dat de rode terminal altijd wordt
aangesloten op de overeenkomstige rode terminal en de blauwe terminals altijd worden
aangesloten op de overeenkomstige blauwe terminals.
4.3
Elektrodeselectie
Door de wolfraamelektroden te legeren met 1% tot 2% lanthaan of cerium wordt de
elektronenontlading verhoogd. Dat levert een beter strijken en herstrijken op en dus een
verhoogde boogstabiliteit.
Gelegeerde wolfraamelektroden hebben een langere levensduur, zijn bestand tegen hogere
stroomniveaus en laten minder snel wolfraamresten in de lasnaad achter.
Elektrode van puur wolfraam (AC) Groen
WP
Te gebruiken voor het lassen
van lichtmetalen legeringen.
Met cerium gelegeerde
wolfraamelektrode (AC/DC)
Grijs
WC20
Te gebruiken voor het lassen
van lichte metalen zoals
aluminium en magnesium. De
elektrodetip moet gerond zijn
tijdens het lassen.
Met lanthaan gelegeerde
wolfraamelektrode (DC)
Goud
WL15
Over het algemeen te
gebruiken voor het lassen van
roestvrij staal, staal, koper,
titanium, enz.
Met lanthaan gelegeerde
wolfraamelektrode (AC/DC)
Zwart
WL10
Te gebruiken voor het lassen
van lichtmetaal-legeringen,
roestvrij staal, staal, koper,
titanium, enz.
Keuzetabel
A/AC
1,0 mm
(0,039 inch)
6,4/8,0 mm
(0,252/0,315 inch)
1,6 mm
6,4/8,0/9,8 mm
(0,063 inch) (0,252/0,315/0,386 inc
h)
0463 697 001
A/DC
W
CeO2
La2O3
CeO2
La2O3
10-60
-
15-100
70-80
20-100
50-100
60-90
70-160
80-140
80-160
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 BEDIENING
2,4 mm
9,8/11,2/12,7 mm
(0,094 inch) (0,386/0,441/0,500 inc
h)
100-160
90-130
110-200
150-210
120-230
3,2 mm
(0,126 inch)
11,2/12,7 mm
(0,441/0,500 inch)
130-180
140-190
150-205
220-320
200-305
4,0 mm
(0,157 inch)
12,7 mm (0,500 inch)
180-230
200-250
180-270
330-420
250-420
4.4
Slijpen
Wolfraamelektroden moeten volgens de onderstaande tabel worden geslepen:
LET OP!
Wolfraamelektroden moeten altijd in de lengterichting worden geslepen. Als ze
verkeerd geslepen worden, kan dit tot een instabiele boog leiden. Als de lasstroom
wordt verhoogd, moet de hoek eveneens worden vergroot.
Bij het lassen met wisselstroom (AC) moet het uiteinde van de elektrode licht gerond zijn.
Het slijpen van de elektrode is dan niet nodig. Licht slijpen van de rand is dan voldoende. Bij
gecontroleerde overbelasting vormt de elektrode zichzelf. Als de tip bolvormig wordt tijdens
het lassen met wisselstroom, is dit een teken dat het stroomniveau te hoog is ten opzichte
van de diameter van de gebruikte elektrode.
Lasstroom
Hoek elektrode
20 A
30°
20-100 A
30°-90°
100-200 A
90°-120°
meer dan 200 A
120°
4.5
Buigen van de flexibele toorts
De levensduur van de flexibele toorts is
beperkt. De maximale buighoek is 45 graden.
De levensduur van de toortskop kan door
juiste techniek worden verlengd.
Zorg er altijd voor dat de toortskop door de
duim wordt ondersteund tijdens het buigen.
Dit voorkomt schade bij scherpe buigingen.
0463 697 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 ONDERHOUD
5
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
WAARSCHUWING!
Voorafgaand aan het reinigen, moet u de netvoeding loskoppelen.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant tijdens de
garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
5.1
•
•
•
•
•
Dagelijks
Controleer of alle kabels en slangen onbeschadigd zijn en of er geen knikken in zitten.
Controleer of het gasmondstuk goed functioneert en geschikt is voor de betreffende
klus.
Controleer of het beschermgas gelijkmatig en zonder enige beperking stroomt.
Controleer of de elektrode onbeschadigd en op de correcte hoek geslepen is.
Controleer de waterstroom op de retourleiding van de eenheid.
0463 697 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
6 PROBLEMEN OPLOSSEN
6
PROBLEMEN OPLOSSEN
Lees de bedieningsinstructies voor de lasonderdelen, zoals de stroombron, zorgvuldig door.
Als de hieronder beschreven maatregelen het probleem niet verhelpen, kunt u contact
opnemen met uw leverancier of de fabrikant.
Probleem
Oorzaak
De boog strijkt niet •
aan.
•
•
•
Oplossing
Kabel of contact is slecht.
Toortselektrode is aanzienlijk
geoxideerd.
Onzuiverheden in het
beschermgas (vocht, lucht).
De gebruikte elektrode is te
groot of te stomp bij een laag
stroomniveau.
•
•
•
Controleer de kabel en het
contact.
De elektrode nogmaals in de
lengterichting slijpen.
Schoonspoelen met gas.
Plaats een kleinere elektrode.
•
Schakelaar
reageert niet.
•
Besturingskabel
onderbroken/defect.
•
Controleren/repareren.
Bescherming door
gas is slecht.
•
Onzuiverheden in het
beschermgas (vocht, lucht).
Onzuiverheden in het
basismateriaal (roest,
smeermiddel).
Beschermgas onvoldoende of
afwezig.
Teveel tocht op de lasplek.
Lasspray op de gaslens of de
gaskap.
•
•
Schoonspoelen met gas.
Het basismateriaal
schoonmaken.
Inhoud van de
gastank/slangen en de
ingestelde druk controleren.
Lasplek met schermen
afschermen.
Schoonmaken of vervangen.
•
•
•
•
0463 697 001
- 14 -
•
•
•
© ESAB AB 2019
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
7
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele onderdelen.
SR-B 9, SR-B 17, SR-B 26, SR-B 26-HD, SR-B 18, SR-B 20, SR-B 21, SR-B 400,
XCT-B 400W is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale en
Europese norm IEC-/ EN 60974-7. Na voltooiing van onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden is het de verantwoordelijkheid van de persoon (of personen) die
het werk heeft/hebben uitgevoerd, ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan
de eisen van de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0463 697 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
FX = flexible body, V = valve, HD = heavy duty, W = water cooled
Bestelnr.
Type
Branderkop
TSB 1025
TSB 3550
W
Switch Valve F head 4 m 8 m 4 m 8 m 12 m 16 m
13 ft 26 ft 13 ft 26 ft 39 ft 52 ft
0700025500
SR-B 9
X
0700025501
SR-B 9
X
0700025502
SR-B 9
X
0700025503
SR-B 9
X
0700025504
SR-B 9V
X
0700025505
SR-B 9V
X
0700025506
SR-B 9FX
X
X
0700025507
SR-B 9FX
X
X
0700025508
SR-B 17
X
0700025509
SR-B 17
X
0700025510
SR-B 17
X
0700025511
SR-B 17
X
0700025512
SR-B 17V
X
0700025513
SR-B 17V
X
0700025514
SR-B 17V
X
0700025515
SR-B 17V
X
0700025516
SR-B 17FX
X
X
0700025517
SR-B 17FX
X
X
0700025518
SR-B 26
X
0700025519
SR-B 26
X
0700025520
SR-B 26
X
0700025521
SR-B 26
X
0700025522
SR-B 26V
X
0700025523
SR-B 26V
X
0700025524
SR-B 26FX
X
X
0700025525
SR-B 26FX
X
X
0700025526
SR-B 26-HD
X
0700025527
SR-B 26-HD
X
0700025528
SR-B 26-HD
X
0700025529
SR-B 26-HD
X
0700025530
SR-B 26V-HD
X
0700025531
SR-B 26V-HD
X
0700025532
SR-B 26FXHD
0463 697 001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- 16 -
X
© ESAB AB 2019
BESTELNUMMERS
0700025533
SR-B 26FXHD
X
0700025550
SR-B 18
X
0700025551
SR-B 18
X
0700025552
SR-B 18
X
0700025553
SR-B 18
X
0700025554
SR-B 18FX
X
X
0700025555
SR-B 18FX
X
X
0700025534
SR-B 20
X
0700025535
SR-B 20
X
0700025536
SR-B 20FX
X
X
0700025537
SR-B 20FX
X
X
0700025544
SR-B 21
X
0700025545
SR-B 21
X
0700025546
SR-B 21
X
0700025547
SR-B 21
X
0700025548
SR-B 21FX
X
X
0700025549
SR-B 21FX
X
X
0700025538
SR-B 400
X
0700025539
SR-B 400
X
0700025540
XCT-B 400W
X
0700025541
XCT-B 400W
X
0700025542
XCT-B 400W
X
0700025543
XCT-B 400W
X
0463698001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Reserveonderdelenlijst
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0463 697 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
SLIJTDELEN
Tungsten electrodes Eco
Ordering no.
150 mm
Ordering no.
175 mm
Diameter Colour
Code
Current
-
0151 574 009 Wolfram, pure
Ø 1.6
Green
WP
AC
Wolfram, pure
Ø 2.0
Green
WP
AC
0151 574 210 0151 574 010 Wolfram, pure
Ø 2.4
Green
WP
AC
0151 574 211
0151 574 011
Wolfram, pure
Ø 3.2
Green
WP
AC
-
0151 574 012 Wolfram, pure
Ø 4.0
Green
WP
AC
0151 574 237 0151 574 037 Cerium 2%
Ø 1.6
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 242 -
Cerium 2%
Ø 2.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 238 0151 574 038 Cerium 2%
Ø 2.4
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 239 0151 574 039 Cerium 2%
Ø 3.2
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 240 0151 574 040 Cerium 2%
Ø 4.0
Grey
WC20
AC/DC
0151 574 230 0151 574 050 Lanthanum 1.5% Ø 1.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 231 0151 574 051 Lanthanum 1.5% Ø 1.6
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 232 -
Lanthanum 1.5% Ø 2.0
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 233 0151 574 052 Lanthanum 1.5% Ø 2.4
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 234 0151 574 053 Lanthanum 1.5% Ø 3.2
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 235 0151 574 054 Lanthanum 1.5% Ø 4.0
Gold
WL15
AC/DC
-
Gold
WL15
AC/DC
0151 574 245 -
Tungsten
electrodes Eco
0151 574 055 Lanthanum 1.5% Ø 4.8
SR-B 9, SR-B 20, SR-B 21
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses:
Bold = standard delivery
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0365 310 051
Medium
0365 310 050
Short
0365 310 049
2
Heat shield
0366 960 017
3
Adaptor Jumbo gas lens
0157 123 026
Collet standard
0365 310 027
4
Ø 0.5
Ø 1.0
Ø 1.6
0365 310 028
Std. for SR-B 9
Ø 2.0
Ø 2.4
0463 697 001
0365 310 029
0700 025 662
Std. for SR-B 20/21
0365 310 030
Ø 3.0
0700 025 663
Ø 3.2
0365 310 091
- 18 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
5
Ø 1.0
Collet body standard
0365 310 037
Ø 1.6
Std. for SR-B 9
0365 310 038
Ø 2.4
Std. for SR-B 20/21
0365 310 039
Ø 3.2
6
7
not illustrated
Ø 1.0
not illustrated
9
0463 697 001
Collet body with gas lens
0157 121 016
Ø 1.6
0157 121 017
Ø 2.4
0157 121 018
Ø 3.2
0157 121 041
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0365 310 044
Ø 8.0 (No. 5)
L=30 mm
0365 310 045
Ø 9.8 (No. 6)
Std. for SR-B 9
0365 310 046
Ø 11.2 (No.7)
Std. for SR-B 20/21
0365 310 047
Ø 12.7 (No. 8)
0365 310 048
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 440
Ø 5.0 (No. 3)
Gas nozzle standard
0700 025 664
Ø 6.4 (No. 4)
L=48 mm
0700 025 665
Ø 8.0 (No. 5)
0700 025 666
Ø 9.5 (No. 6)
0700 025 667
Ø 6.5 (No. 4)
8
0365 310 090
L=63 mm
0700 025 668
Ø 8.0 (No. 5)
0700 025 669
Ø 9.5 (No. 6)
0700 025 670
Ø 6.5 (No. 4)
L=89 mm
0700 025 671
Ø 6.4 (No.4)
Gas nozzle for gas lens
0157 121 032
Ø 8.0 (No.5)
L=25.5 mm
0157 121 033
Ø 9.8 (No.6)
0157 121 034
Ø 11.2 (No.7)
0157 121 039
Ø 12.7 (No.8)
0157 121 040
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens
0700 025 658
Ø 8.0 (No. 5)
L=35 mm
0700 025 659
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 660
Ø 11.2 (No.7)
0700 025 661
Ø 1.0
Collet for Jumbo gas lens
0700 025 672
Ø 1.6
0700 025 673
Ø 2.4
0700 025 674
Ø 3.2
0700 025 675
- 19 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
10
11
Ø 1.0-1.6
0700 025 676
Ø 2.4
0700 025 677
Ø 3.2
0700 025 678
Ø 9.8 (No. 6)
Collet for Jumbo gas lens
0157 123 088
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 089
Ø 15.9 (No. 10) L=48 mm
0588 000 438
Ø 19.0 (No. 12)
0157 123 098
Ø 24.0
0588 000 437
Ø 24.0
0463 697 001
Gas lens, Jumbo
L=34 mm
0700 025 679
- 20 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
SR-B 17, SR-B 26, SR-B 18
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses:
Bold = standard delivery
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
Heat shield small
0700 025 680
3
Heat shield
0366 960 016
4
Heat shield gas lens
0366 960 020
5
Heat shield large gas lens
0366 960 021
Collet standard and for gas lens,
short
0349 501 216
6
Ø 1.0
Ø 1.6
7
8
9
10
11
Ø 2.4
0349 501 218
Ø 3.2
0349 501 219
Ø 0.5
Collet standard and for gas lens
0157 123 009
Ø 1.0
0157 123 010
Ø 1.6
0157 123 011
Ø 2.0
0700 025 681
Ø 2.4
0157 123 012
Ø 3.0
0700 025 682
Ø 3.2
0157 123 013
Ø 4.0
0157 123 014
Ø 1.0-1.6
Collet body short
0700 025 683
Ø 2.0-2.4
0700 025 684
Ø 3.2
0700 025 685
Ø 1.0-1.6
Collet body with gas lens, short
0700 025 686
Ø 2.4
0700 025 687
Ø 3.2
0700 025 688
Ø 0.5-1.6
Collet body standard
0157 123 016
Ø 2.0-2.4
0157 123 017
Ø 3.0-3.2
0157 123 018
Ø 4.0
0157 123 019
Ø 1.0
Ø 1.6
0463 697 001
0349 501 217
Collet body with gas lens,
standard
0157 123 021
0157 123 022
Ø 2.0-2.4
0157 123 023
Ø 3.0-3.2
0157 123 024
Ø 4.0
0157 123 025
- 21 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
12
Ø 1.0
Ø 1.6
13
14
15
16
17
18
0463 697 001
Collet body with extra large gas
lens
0157 123 083
0157 123 084
Ø 2.0-2.4
0157 123 085
Ø 3.0-3.2
0157 123 086
Ø 4.0
0588 000 087
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle
0365 310 044
Ø 8.0 (No. 5)
L=30 mm
0365 310 045
Ø 9.8 (No. 6)
0365 310 046
Ø 11.2 (No. 7)
0365 310 047
Ø 12.7 (No. 8)
0365 310 048
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 440
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens, short
0157 121 032
Ø 8.0 (No. 5)
L=25.5 mm
0157 121 033
Ø 9.8 (No. 6)
0157 121 034
Ø 11.2 (No. 7)
0157 121 039
Ø 12.7 (No. 8)
0157 121 040
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0157 123 052
Ø 8.0 (No. 5)
L=47 mm
0157 123 053
Ø 9.8 (No. 6)
0157 123 054
Ø 11.2 (No. 7)
0157 123 055
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 056
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 442
Ø 19 (No. 12)
0588 000 441
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0700 025 689
Ø 8.0 (No. 5)
L=76 mm
0700 025 690
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 691
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 692
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens
0157 123 057
Ø 8.0 (No. 5)
L=42 mm
0157 123 058
Ø 9.8 (No. 6)
0157 123 059
Ø 11.2 (No. 7)
0157 123 060
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 061
Ø 17.5 (No. 11)
0588 000 439
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle for gas lens
0700 025 693
Ø 8.0 (No. 5)
L=76 mm
0700 025 694
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 695
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 696
Ø 12.7 (No. 8)
0700 025 697
- 22 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
19
20
Ø 9.8 (No. 6)
Gas nozzle for gas lens, large
0157 123 088
Ø 12.5 (No. 8)
L=48 mm
0157 123 089
Ø 15.9 (No. 10)
0588 000 438
Ø 19 (No. 12)
0157 123 098
Ø 24
0588 000 437
Ø 24
Gas nozzle for gas lens, short
0700 025 679
L=34 mm
0463 697 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
SR-B 400
Nozzles, collets, collet bodies and gas lenses:
Bold = standard delivery
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0157 123 029
Medium
0588 000 591
Short
0157 123 028
2
3
4
5
Ø 1.0
Heat shield
0366 960 018
Collet standard and for gas lens
0157 123 010
Ø 1.6
0157 123 011
Ø 2.4
0157 123 012
Ø 3.2
0157 123 013
Ø 4.0
0157 123 014
Ø 2.4
Collet, heavy duty
Ø 3.2
0157 123 078
Ø 4.0
0157 123 079
Ø 4.8
0157 123 074
Ø 1.0-3.2
Collet body standard
Ø 3.2-4.8
6
7
Ø 1.0
0157 123 082
Collet body with gas lens
0157 123 091
0157 123 092
Ø 2.4
0157 123 093
Ø 3.2
0157 123 094
Ø 4.0
0157 123 095
Ø 4.8
0157 123 075
Ø 6.4 (No. 4)
Ø 9.8 (No. 6)
Gas nozzle standard and for gas
lens
L=42 mm
0157 123 057
0157 123 058
0157 123 059
Ø 11.2 (No. 7)
0157 123 060
Ø 12.7 (No. 8)
0157 123 061
Ø 17.5
0588 000 439
Ø 6.4 (No. 4)
Ø 8.0 (No. 5)
Ø 9.8 (No. 6)
0463 697 001
0157 123 081
Ø 1.6
Ø 8.0 (No. 5)
7
0157 123 077
Gas nozzle standard and for gas
lens
L=76 mm
0700 025 693
0700 025 694
0700 025 695
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 696
Ø 12.7 (No. 8)
0700 025 697
- 24 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
0463 697 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
XCT-B 400W
Mondstukken, spanhulzen, spanhulshouders en gaslenzen:
Vet = standaardleveringen
Item
Size
Description
Ordering no.
1
Long
Back cap
0700 025 650
Medium
0700 025 651
Short
0700 025 652
2
3
4
5
0463 697 001
Ø 1.6
Heat shield
0700 025 653
Collet standard
0700 025 654
Ø 2.4
0700 025 655
Ø 3.2
0700 025 656
Ø 4.0
0700 025 657
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0157 121 032
Ø 8.0 (No. 5)
L=25.5 mm
0157 121 033
Ø 9.8 (No. 6)
0157 121 034
Ø 11.2 (No. 7)
0157 121 039
Ø 12.7 (No. 8)
0157 121 040
Ø 6.4 (No. 4)
Gas nozzle standard
0700 025 658
Ø 8.0 (No. 5)
L=35.0 mm
0700 025 659
Ø 9.8 (No. 6)
0700 025 660
Ø 11.2 (No. 7)
0700 025 661
- 26 -
© ESAB AB 2019
SLIJTDELEN
0463 697 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising