ESAB | Warrior™ Feed 304 | Instruction manual | ESAB Warrior™ Feed 304 Vartotojo vadovas

ESAB Warrior™ Feed 304 Vartotojo vadovas
Warrior™ Feed 304,
Warrior™ Feed 304w
Instrukcijos
0463 363 101 LT 20190826
Valid for: serial no. 540-xxx xxxx
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
4
ĮVADAS ........................................................................................................
8
2.1
Apžvalga..................................................................................................
8
2.2
Įranga.......................................................................................................
8
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
9
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
11
4.1
Apžvalga..................................................................................................
11
4.2
Kėlimo instrukcijos ................................................................................
11
NAUDOJIMAS .............................................................................................
12
5.1
Apžvalga..................................................................................................
12
5.2
Jungtys ir valdymo įrenginiai................................................................
14
5.3
Vandens jungtis ......................................................................................
14
5.4
Pradžios procedūra ................................................................................
14
5.5
Funkcijų paaiškinimai ............................................................................
15
5.6
Vielos tiekimo slėgis ..............................................................................
16
5.7
Vielos keitimas ir įdėjimas.....................................................................
16
5.8
Tiekimo ritinėlių keitimas.......................................................................
16
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA...............................................................................
17
6.1
Apžvalga..................................................................................................
17
6.2
Apžiūra ir valymas..................................................................................
17
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
DIAGRAMA..........................................................................................................
SUSIDĖVINČIOS DALYS ....................................................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
18
19
21
25
26
2
5
6
7
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 363 101
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų
(SDS) informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 363 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Vielos padavimo įrenginiai skirti naudoti su maitinimo šaltiniais tik MIG/MAG režimu.
Naudojant kitą suvirinimo režimą, pvz., MMA, būtina atjungti suvirinimo kabelį tarp
vielos padavimo įrenginio ir maitinimo šaltinio, nes neatjungus per vielos padavimo
įrenginį pradeda tekėti srovė.
Jei su ESAB aušintuvu
Naudokite tik ESAB patvirtintą aušinimo skystį. Nepatvirtintas aušinimo skystis gali sugadinti
įrangą ir sumažinti produkto saugumą. Taip sugadinus įrangą ESAB garantija netaikoma.
Rekomenduojamo ESAB aušinimo skysčio užsakymo numeris: 0465 720 002.
Užsakymo informaciją žr. naudojimo instrukcijos skyriuje PRIEDAI.
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami
ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS - gali būti mirties priežastis
•
•
•
Nesilieskite prie veikiančių elektrinių dalių ar elektrodų plika oda,
drėgnomis pirštinėmis ar drėgnais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI - gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS - gali būti pavojingi sveikatai
•
•
0463 363 101
Laikykite galvą atokiai nuo dūmų.
Dūmams ir dujoms pašalinti iš kvėpavimo zonos ir bendrų patalpų
naudokite ventiliacijos ar ištraukimo sistemą arba jas abi.
-5-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite stebėtojus tinkamomis pertvaromis ar užuolaidomis.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
JUDANČIOS DALYS - gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių
medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
KARŠTAS PAVIRŠIS – dalys gali nudeginti
•
•
•
Nelieskite dalių plikomis rankomis.
Prieš pradėdami dirbti su įranga, leiskite jai atvėsti.
Norėdami tvarkyti karštas dalis, naudokite tinkamus įrankius ir (arba)
izoliuotas suvirinimo pirštines, kad išvengtumėte nudegimų.
GEDIMAS - įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais
žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų
tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
0463 363 101
-6-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
PASTABA!
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 363 101
-7-
© ESAB AB 2019
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
2.1
Apžvalga
Vielos tiekimo įrenginiai Warrior Feed 304 ir Warrior Feed 304w skirti MIG/MAG suvirinti
kartu su suvirinimo maitinimo šaltiniais:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Jie gali būti skirtingų versijų, žr. skyrių „Užsakymo numeris“.
Vielos tiekimo įrenginiai yra užsandarinti, juose yra keturių ratukų pavaros vielos tiekimo
įrenginiai, taip pat valdymo elektronika.
Juos galima naudoti su ESAB „MarathonPac“ viela arba vielos rite (standartinė – Ø 200 mm,
Ø 300 mm, priedo – Ø 440 mm).
Vielos tiekimo įrenginys gali būti įrengtas kontaktiniame ritinėlyje, pakabintas virš darbo
vietos (su kėlimo ausele), ant skaičiavimo svarstyklių arba ant grindų (su ratukų komplektu
arba be jo).
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.2
Įranga
Kartu su vielos tiekimo įrenginiais „Warrior Feed 304“, „Warrior Feed 304w“ pateikiama:
•
•
Naudojimo instrukcija
Etiketė su rekomenduojamomis susidėvinčiomis dalimis
0463 363 101
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w
Maitinimo įtampa
42 V KS, 50–60 Hz
Reikalavimai įtampai
252 VA
Vardinė tiekiama srovė I1
6A
Nustatymo duomenys
Vielos tiekimo greitis
1,5–25,0 m/min (4,9–82 pėd./min)
Tolygus startas
ĮJUNGTA arba IŠJUNGTA
2 / 4 smūgiai
2 smūgiai arba 4 smūgiai
Vielos pasirinkimas
Vientisa ar tuščiavidurė
Degiklio prijungimas
EURO
Didžiausiasis vielos ritės skersmuo
300 mm (*440 mm), 12 col. (*17 col.)
Vielos matmenys
Geležinės
0,6–1,6 mm (0,023–1/16 col.)
Ner. plieno
0,8–1,6 mm (0,030–1/16 col.)
Aliumininės
1,0 ir 1,6 mm (0,40 ir 1/16 col.)
Vielos su užpildu
0,9–1,6 mm (0,035–1/16 col.)
Svoris
WF 304 su ritės dangčiu
14,4 kg (31,7 sv.)
WF 304w su ritės dangčiu
14,7 kg (32,4 sv.)
Vielos ritės svoris (ESAB standartinės)
Ø 200 mm
5 kg (11,0 sv.)
Ø 300 mm
18 kg (39,7 sv.)
Ø 440 mm
30 kg (66,1 sv.)
Matmenys (i × p × a)
pagrindiniai
675 × 265 × 418 mm (26,6 × 10,4 × 16,5 col.)
Darbinė temperatūra
Nuo -10 iki +40 °C (nuo +14 iki +104 °F)
Transportavimo ir laikymo temperatūra
Nuo -20 iki +55 °C (nuo -4 iki +131 °F)
Apsauginės dujos
maks. slėgis
Visi tipai, numatyti MIG/MAG suvirinimo
reikmėms
5 barai (0,5 MPa)
Aušinimo skystis („Warrior Feed 304w“)
maks. slėgis
ESAB paruoštas naudoti aušinimo skystis
5 barai (0,5 MPa)
Leidžiamoji apkrova esant
60 % darbo ciklo
500 A
100 % darbo ciklo
400 A
Apgaubo apsaugos klasė
su Ø 440 mm (Ø 17 col.) rite ir (arba)
skaičiavimo svarstyklių įtaisu
IP23
IP2X
* Žr. naudojimo instrukcijos skyrių PRIEDAI.
0463 363 101
-9-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas nurodytas esant 40 °C.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Įranga, paženklinta žymeniu IP2X, skirta naudoti patalpose.
0463 363 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
4.1
Apžvalga
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
ĮSPĖJIMAS!
Kai virinama padidėjusio elektros pavojaus sąlygomis, galima naudoti tik tokiai
aplinkai skirtus maitinimo šaltinius. Tokie maitinimo šaltiniai pažymėti ženklu
4.2
.
Kėlimo instrukcijos
DĖMESIO!
Sutraiškymo pavojus keliant vielos tiektuvą. Montuojant didelę vielos ritę (Ø 440 mm)
gali pasikeisti vielos tiektuvo svorio centras ir padidėti apvirtimo ar sutraiškymo rizika.
Pasisaugokite ir įspėkite apie pavojų šalia esančius asmenis.
DĖMESIO!
Kad išvengtumėte sužeidimų ir (arba) nepažeistumėte įrangos, kelkite čia parodytu
būdu ir naudodami parodytus prijungimo taškus.
Kėlimo auselės užsakymo numerį galite rasti skyriuje „Užsakymo numeris“.
PASTABA!
Jei naudojamas kitas montavimo įtaisas, jis turi būti izoliuotas nuo vielos tiekimo
įrenginio.
0463 363 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 NAUDOJIMAS
5
NAUDOJIMAS
5.1
Apžvalga
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
ĮSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte elektros smūgio, nelieskite elektrodo vielos ar su ja besiliečiančių
dalių, taip pat neizoliuotų kabelių ir jungčių.
PASTABA!
Perkeldami įrangą naudokite transportavimo rankeną. Niekada netraukite įrangos už
virinimo degiklio.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar darbo metu šoniniai skydeliai uždaryti.
ĮSPĖJIMAS!
Kad ritė neišslystų iš laikiklio:
Užfiksuokite ritę pasukdami raudoną
rankenėlę, kaip parodyta įspėjimo
lipduke, esančiame šalia laikiklio.
DĖMESIO!
Prieš įkišdami suvirinimo vielą įsitikinkite, kad nuo vielos galo pašalintas smailus
galiukas ir atplaišos – kitaip viela gali įstrigti degiklio įvorėje.
0463 363 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, besisukančios dalys gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS!
Jei vielos tiekimo įrenginys sumontuotas su atsvaro svirtimi, prietaisas gali apvirsti.
Įsitikinkite, kad įdiegėte stabilizatoriaus rinkinį ir apsaugojote įrangą, ypač, jei
naudojate ją ant nelygaus ar nuožulnaus paviršiaus.
Naudojant jungiamuosius kabelius rekomenduojama neviršyti nurodytos didžiausios
galimos srovės.
Imaks.
450 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
350 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
550 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
430 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
450 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
350 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
550 A (60 proc. darbo ciklo
metu)
430 A (100 proc. darbo ciklo
metu)
Kabelio
skerspjūvio
plotas
Kabelio ilgis
Pastaba
70 mm2
2–35 m
19 kaištelių
95 mm2
2–35 m
19 kaištelių
70 mm2
2–35 m
19 kaištelių,
vanduo
95 mm2
2–35 m
19 kaištelių,
vanduo
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
0463 363 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 NAUDOJIMAS
5.2
Jungtys ir valdymo įrenginiai
1. Įtampos ekranas (V)
2. Srovės ekranas (A)
3. Vielos tiekimo greičio nustatymo
rankenėlė
4. Įtampos nustatymo rankenėlė
5. Vielos judėjimo arba dujų purškimo
jungiklis
6. RAUDONA jungtis, skirta aušinamajam
vandeniui nuvesti iš suvirinimo degiklio
*)
7. MĖLYNA jungtis, skirta aušinamajam
vandeniui nuvesti į suvirinimo degiklį *)
8. Suvirinimo degiklio jungtis
9. Jungiklis 4 smūgiams / 2 smūgiams
(viduje)
10. Tuščiavidurės vielos / vientisos vielos
jungiklis (viduje)
11. Tolygaus starto jungiklis (viduje)
12. Suvirinimo srovės jungtis su maitinimo
šaltiniu (OKC)
13. Maitinimo šaltinio valdymo kabelio jungtis
14. Apsauginių dujų jungtis
15. MĖLYNA jungtis, skirta nuvesti aušinimo
skysčiui iš maitinimo šaltinio (aušinimo
įtaiso) *)
16. RAUDONA jungtis, skirta nuvesti aušinimo
skysčiui į maitinimo šaltinį (aušinimo įtaisą)
*)
PASTABA!
*) Aušinimo skysčio jungtys yra tik kai kuriuose modeliuose.
5.3
Vandens jungtis
Prijungiant vandeniu aušinamą suvirinimo degiklį, pagrindinis maitinimo šaltinio įjungimo
jungiklis turi būti IŠJUNGTAS, o aušinimo įrenginio jungiklis turi būti nulinėje (0) padėtyje.
Vandens prijungimo rinkinį galima užsisakyti kaip priedą, žr. skyrių „Priedai“.
5.4
Pradžios procedūra
Paleidus vielos tiektuvą maitinimo šaltinis generuoja suvirinimo įtampą.
Jei tris sekundes neteka suvirinimo srovė, maitinimo šaltinis išjungia suvirinimo įtampą.
Vielos tiektuvas veikia toliau, kol išjungiamas suvirinimo degiklio jungiklis.
0463 363 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 NAUDOJIMAS
5.5
Funkcijų paaiškinimai
Atidarykite dangtį, kad pasiektumėte 4 smūgių / 2 smūgių, tuščiavidurės / vientisos vielos ir
tolygaus starto funkcijas.
2 taktai
Veikiant 2 taktų režimu, išankstinės dujų tėkmės funkcija (jei ji naudojama)
įsijungia paspaudus suvirinimo degiklio jungiklį. Tada prasideda suvirinimo
procesas. Atleidus jungiklį, suvirinimas visiškai nutraukiamas ir įsijungia
vėlesnės dujų tėkmės funkcija (jei ji pasirinkta).
4 taktai
Veikiant 4 taktų režimu, išankstinės dujų tėkmės funkcija įsijungia nuspaudus
suvirinimo degiklio jungiklį, o viela pradedama tiekti jį atleidus. Suvirinimo
procesas tęsiasi tol, kol vėl nuspaudžiamas jungiklis; tada vielos tiekimas
nutraukiamas, o atleidus jungiklį įsijungia vėlesnės dujų tėkmės funkcija (jei ji
pasirinkta).
Vielos pasirinkimas. Tuščiavidurė viela
Atleidus strektę, pasirenkamas nuolatinis vielos atkaitinimo laikas, kad būtų
prisitaikyta prie virinimo su tuščiavidure viela.
Vielos pasirinkimas. Vientisa viela
Atleidus strektę, pasirenkamas užbaigimas trumpuoju jungimu (SCT), kad būtų
prisitaikyta prie virinimo su vientisa viela.
SCT yra naujas būdas sustabdyti virinimą keliais nedideliais trumpaisiais
jungimais, kad sumažėtų galutinis krateris ir oksidacija. Taip pat suteikiamas
geros pradžios su vientisa viela pranašumas.
Tolygusis paleidimas
Tolygaus starto atveju viela tiekiama 1,5 m/min (4,9 pėd./min) greičiu, kol
atsiranda elektros kontaktas su apdirbama detale.
Vielos judėjimas
Vielos tiekimo postūmiais funkcija naudojama tada, kai reikia tiekti vielą
neįjungus suvirinimo įtampos. Viela tiekiama tol, kol laikomas nuspaustas
mygtukas.
Apipūtimas dujomis
Apipūtimas dujomis naudojamas matuojant dujų tėkmę arba norint pašalinti orą
arba drėgmę iš dujų žarnų prieš pradedant suvirinimą. Dujos teka tol, kol
laikomas nuspaustas mygtukas; tuo metu įtampos nėra ir vielos tiekimo funkcija
neveikia.
Vielos tiekimo greitis
Ši funkcija nustato reikiamą suvirinimo vielos tiekimo greitį, išreikštą metrais per
minutę.
0463 363 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 NAUDOJIMAS
5.6
Vielos tiekimo slėgis
Pirmiausia patikrinkite, ar viela sklandžiai juda vielos kreiptuvu. Tada nustatykite vielos
tiekimo prispaudimo ritinėlių jėgą. Labai svarbu, kad prispaudimo jėga nebūtų per didelė.
A pav.
B pav.
Kad patikrintumėte, ar prispaudimo jėga nustatyta tinkamai, pabandykite tiekti vielą į izoliuotą
daiktą, pvz., medžio gabalą.
Laikant suvirinimo degiklį apytiksliai 5 mm nuo medžio gabalo (A pav.) tiekimo ritinėlis turi
slysti.
Jei suvirinimo degiklį laikote apytiksliai 50 mm nuo medžio gabalo, viela turėtų būti tiekiama ir
sulinkti (B pav.).
5.7
•
•
•
•
•
•
Vielos keitimas ir įdėjimas
Atidarykite šoninį skydą.
Palenkdami atgal atjunkite slėgio jutiklį; slėgio ritiniai išslysta į viršų.
Ištiesinkite 10–20 cm ilgio naujo laido galą. Prieš įkišdami laidą į padavimo įrenginį, nuo
laido galo pašalinkite atplaišas ir aštrius kraštus.
Įsitikinkite, kad viela tinkamai slysta tiekimo ritinėlio grioveliu ir patenka į išvado
purkštuką ar vielos kreipiklį.
Pritvirtinkite slėgio jutiklį.
Uždarykite šoninį skydą.
5.8
•
•
•
Tiekimo ritinėlių keitimas
Atidarykite šoninį skydą.
Palenkdami atgal atjunkite slėgio jutiklį
(1).
Atjunkite slėgio ritinėlius (2): pasukite
ašį (3) 1/4 sūkio laikrodžio rodyklės
kryptimi ir ją ištraukite.
Slėgio ritinėlių atjungimas
•
Atsukę veržles (5) ir ištraukę tiekimo
ritinėlius atjunkite tiekimo ritinėlius (4).
Įrengimo metu atlikite išvardytus veiksmus priešinga eilės tvarka.
Padavimo ritinėlių takelio pasirinkimas
Pasukite tiekimo ritinėlį su reikiamo takelio matmenų nustatymo žyma savęs link.
0463 363 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
6
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
6.1
Apžvalga
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros darbus.
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.2
Apžiūra ir valymas
Vielos tiekimo įrenginys
Reguliariai tikrinkite, ar vielos tiekimo įrenginys neužsiteršęs purvu.
•
Kad išvengtumėte vielos tiekimo problemų, reikia reguliariai valyti ir keisti
susidėvėjusias vielos tiekimo įrenginio detales. Atminkite, kad dėl per didelio įtempimo
gali neįprastai greitai nusidėvėti spaudimo ir tiekimo ritinėlis bei vielos kreiptuvas.
Stabdžių įvorė
Įvorė yra sureguliuota gamykloje, jei reikia ją sureguliuoti iš naujo, vadovaukitės toliau
pateiktomis instrukcijomis. Sureguliuokite stabdžių įvorę taip, kad viela būtų šiek tiek laisva,
kai sustabdomas jo tiekimas.
•
Stabdymo jėgos reguliavimas:
○ Nustatykite raudoną rankenėlę į
fiksavimo padėtį.
○ Įstatykite atsuktuvą į įvorės
spyruokles.
Stabdymo jėgai sumažinti, pasukite
spyruokles pagal laikrodžio rodyklę.
Stabdymo jėgai padidinti, pasukite
spyruokles prieš laikrodžio rodyklę.
Pastaba: abi spyruokles pasukite tiek
pat.
Suvirinimo degiklis
•
Kad išvengtumėte vielos tiekimo problemų, reikia reguliariai valyti ir keisti
susidėvėjusias suvirinimo degiklio detales. Reguliariai valykite vielos kreiptuvą ir
kontaktinį galiuką.
0463 363 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
7 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
7
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Warrior Feed 304“ pagamintas ir išbandytas pagal tarptautinius bei Europos standartus
IEC/EN 60974-5 ir IEC/EN 60974-10, A klasė, Kanados standartą CAN/CSA-E60974-5 ir
JAV standartą ANSI/IEC 60974-5. Baigęs priežiūros ar remonto darbus, juos atlikęs asmuo
atsako už tai, kad gaminys ir toliau atitiktų pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami
detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės detalės numerį
pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti
reikalingą detalę.
0463 363 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0463 363 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
0463 363 101
- 20 -
© ESAB AB 2019
SUSIDĖVINČIOS DALYS
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Item
Ordering
number
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
Item
Ordering
number
Denomination
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored
V
0,6 S2 ir
0,8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,8 ir 1,0
& cored
V
0,8 S2 ir
1,0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,9/1,0 ir 1,2
& cored
V
1,0 S2 ir
1,2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1,4 ir 1,6
& cored
V
1,4 S2 ir
1,6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0,9/1,0 ir 1,2
V1,0 R2 ir
knurled 1,2 R2
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 ir 1,2
V1,2 R2 ir
knurled 1,2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 ir 1,4
V1,2 R2 ir
knurled 1,4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,6
V1,6 R2 ir
knurled 2,0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0,8 ir 0,9/1,0
U
0,8 A2 ir
1,0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,0 ir 1,2
U
1,0 A2 ir
1,2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,2 ir 1,6
U
1,2 A2 ir
1,6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
0463 363 101
- 21 -
© ESAB AB 2019
SUSIDĖVINČIOS DALYS
0463 363 101
- 22 -
© ESAB AB 2019
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8,4×1,5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Įvado
purkštukas
Ilgalaikio eksploatavimo Fe, Ss ir tuščiavidurei
vielai
HI 14 0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
HI 16 0458 748 002
Insulating
washer
HI 17 0458 748 001
Insulating
bushing
Item
Ordering
number
HI 18 0156 602 001
Denomination
Inlet nozzle
M10
Wire type
Ø 16/5×1
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6 - 1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, U-shaped rollers, nozzles and liners for aluminium wire
must be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0463 363 101
- 23 -
© ESAB AB 2019
SUSIDĖVINČIOS DALYS
0463 363 101
- 24 -
© ESAB AB 2019
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering Number
Denomination
0465 250 880
Warrior ™ Feed 304
0465 250 881
Warrior ™ Feed 304w
0459 839 085
Spare parts list
Type
with water cooling
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0463 363 101
- 25 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
PRIEDAI
0458 674 880
Bobbin cover kit, plastic Ø 300 mm
0458 707 880
Wheel kit
0458 707 881
Wheel kit
0459 233 880
Adapter for Ø 440 mm bobbin
Note! IP23 not valid for wire feeder with Ø
17,32 Inch (400 mm) bobbin.
0458 706 880
0463 363 101
Lifting eye
- 26 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0457 341 881
Strain relief for welding torch
F102 440 880
Quick connector MarathonPac™
0459 234 880
Strain relief bracket for connection set
0465 451 880
Remote kit
0459 491 895
Remote control unit M1
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
0465 510 880
0463 363 101
Trolley
- 27 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0465 508 880
Trolley guide pin extension kit
Used together with the trolley when the wire
feed unit is equipped with wheel kit
0459 553 880
Remote cable 23 pole - 8 pole 5 m
0465 276 881
Water kit
0458 705 880
Counter balance device (includes mast and
counter balance)
Note! For use of the counter balance device,
a stabilizer kit (see below) is required!
Note! IP23 not valid for wire feeder with
counterbalance arm.
0465 509 880
0463 363 101
Stabilizatoriaus rinkinys „Warrior™“ (1)
- 28 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0465 451 881
Remote Kit Railtrac / Miggytrac
Welding torch MXH 400w PP Note! MXH PP only recommended for Feed304/3004/L3004
0700 200 015
6m
0700 200 016
10 m
0700 200 019
10 m, 45°
Welding torch MXH 300w PP Pastaba! MXH PP rekomenduojama tik 304 / 3004 / L3004
tiekimo įtaisams
0700 200 017
6m
0700 200 018
10 m
0700 200 020
10 m, 45°
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
2m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
2m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 363 101
- 29 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
2m
0459 836 981
5m
0459 836 982
10 m
0459 836 983
15 m
0459 836 984
25 m
0459 836 985
35 m
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
2m
0459 836 991
5m
0459 836 992
10 m
0459 836 993
15 m
0459 836 994
25 m
0459 836 995
35 m
0463 363 101
- 30 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0463 363 101
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising