ESAB | Warrior™ Feed 304 | Instruction manual | ESAB Warrior™ Feed 304 Användarmanual

ESAB Warrior™ Feed 304 Användarmanual
Warrior™ Feed 304,
Warrior™ Feed 304w
Bruksanvisning
0463 363 101 SE 20190826
Valid for: serial no. 540-xxx xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.......................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
4
INLEDNING..................................................................................................
8
2.1
Översikt ...................................................................................................
8
2.2
Utrustning ...............................................................................................
8
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
11
4.1
Översikt ...................................................................................................
11
4.2
Lyftanvisning ..........................................................................................
11
DRIFT ...........................................................................................................
12
5.1
Översikt ...................................................................................................
12
5.2
Anslutningar och manöverorgan ..........................................................
14
5.3
Vattenanslutning.....................................................................................
14
5.4
Startprocedur..........................................................................................
14
5.5
Funktionsbeskrivningar.........................................................................
15
5.6
Trådmatningstryck .................................................................................
15
5.7
Byte och laddning av tråd......................................................................
16
5.8
Byte av matarrullar .................................................................................
16
UNDERHÅLL ...............................................................................................
17
6.1
Översikt ...................................................................................................
17
6.2
Inspektion och rengöring ......................................................................
17
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
SLITDELAR .........................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
18
19
21
25
26
2
5
6
7
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 363 101
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 363 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Trådmatarna är endast avsedda för användning med strömkällor i MIG/MAG-läge.
Om de används i något annat svetsläge, t.ex. MMA, måste svetskabeln mellan
trådmataren och strömkällan kopplas bort. Annars kan trådmataren bli
spänningsförande eller strömsatt.
Om utrustad med ESAB-kylare
Använd endast kylvätska som godkänts av ESAB. Icke godkända kylvätskor kan skada
utrustningen och äventyra produktsäkerheten. I händelse av sådan skada upphör samtliga
garantiåtaganden från ESAB att gälla.
Beställningsnummer för rekommenderad kylvätska från ESAB: 0465 720 002.
* Se kapitlet ”TILLBEHÖR” i bruksanvisningen för information om beställning.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
Vidrör inte spänningsförande delar eller spänningsförande elektroder med
bar hud eller med våta handskar eller våta kläder.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
0463 363 101
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
-5-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Sörj för god ventilation, använd punktutsug vid bågen, eller vidta båda
åtgärderna samtidigt för att föra bort gaserna från din andningszon och
från arbetsplatsen.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda om kringstående personer med lämpliga skärmar eller draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
RÖRLIGA DELAR – Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se till att inget brännbart material
finns i närheten av svetsstället.
Använd inte på slutna behållare.
HET YTA - Delar kan orsaka brännskador
•
•
•
Vidrör inte delar med bara händer.
Låt utrustningen svalna av innan du arbetar med den.
Använd lämpliga verktyg och/eller isolerade svetshandskar när du hanterar
heta delar för att undvika brännskador.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
0463 363 101
-6-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
OBSERVERA!
Lämna in elektroniska utrustningar till
återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 363 101
-7-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2
INLEDNING
2.1
Översikt
Trådmatarenheterna Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w är avsedda för
MIG/MAG-svetsning tillsammans med följande svetsströmkällor:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
De finns i olika varianter, se kapitlet ”Beställningsnummer”.
Trådmatarenheterna är kapslade och innehåller fyrhjulsdrivna matarmekanismer samt
styrelektronik.
De kan användas tillsammans med tråd på ESAB:s MarathonPac, eller på trådbobin
(standard Ø 200 mm, Ø 300 mm, tillbehör Ø 440 mm).
Trådmatarenheten kan placeras på en vagn, hängande ovanför arbetsplatsen i en lyftögla,
på avlastningsdon eller på golvet med eller utan hjulsats.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.2
Utrustning
Trådmatarenheterna Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w levereras med:
•
•
Bruksanvisning
Dekal med rekommenderade slitdelar
0463 363 101
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w
Matningsspänning
42 VAC, 50–60 Hz
Effektbehov
252 VA
Nominell matningsström I1
6A
Inställningsdata
Trådmatningshastighet
1,5–25,0 m/min (4,9–82 fot/min)
Krypstart
PÅ eller AV
2/4-takt
2-takt eller 4-takt
Trådval
Solid tråd eller rörtråd
Anslutning för brännare
EURO
Max. diameter trådbobin
300 mm (*440 mm), 12 tum (*17 tum)
Tråddimension
Fe
0,6–1,6 mm (0,023–1/16 tum)
SS
0,8–1,6 mm (0,030–1/16 tum)
Al
1,0 & 1,6 mm (0,40 & 1/16 tum)
Rörtråd
0,9–1,6 mm (0,035–1/16 tum)
Vikt
WF 304 med bobinkåpa
14,4 kg (31,7 lbs)
WF 304w med bobinkåpa
14,7 kg (32,4 lbs)
Vikt trådbobin (ESAB standard)
Ø 200 mm
5 kg (11,0 lbs)
Ø 300 mm
18 kg (39,7 lbs)
Ø 440 mm
30 kg (66,1 lbs)
Mått (l × w × h)
basisk
675 × 265 × 418 mm (26,6 × 10,4 × 16,5
tum)
Arbetstemperatur
-10 till 40 °C (14 till 104 °F)
Temperatur transport och förvaring
-20 till 55 °C (-4 till 131 °F)
Skyddsgas
max. tryck
Alla typer avsedda för MIG/MAG-svetsning
5 bar (0,5 MPa)
Kylvätska (Warrior Feed 304w)
max. tryck
ESAB:s färdigblandade kylvätska
5 bar (0,5 MPa)
Tillåten belastning vid
60 % intermittens
500 A
100 % intermittens
400 A
Kapslingsklass
med bobin Ø 440 mm (Ø 17 tum) och/eller
avlastningsdon
IP23
IP2X
* Se kapitlet ”TILLBEHÖR" i bruksanvisningen.
0463 363 101
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Angiven intermittensfaktor gäller vid 40 °C.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Utrustning märkt IP 2X är avsedd för inomhusbruk.
0463 363 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Översikt
Installationen ska utföras av professionell installatör.
VARNING!
Vid svetsning i miljö med förhöjd elfara ska endast strömkällor avsedda för denna
miljö användas. Dessa strömkällor är märkta med symbolen
4.2
.
Lyftanvisning
OBSERVERA!
Klämrisk vid lyft av trådmatarenheten. Om en stor trådbobin (Ø 440 mm) monteras
förskjuts trådmatarenhetens tyngdpunkt, vilket medför tipprisk och klämrisk. Skydda
dig själv och omkringstående från riskerna.
OBSERVERA!
För att undvika personskada och/eller utrustningsskada, använd de lyftmetoder och
fästpunkter som beskrivs här.
Beställningsnummer för lyftögla finns i kapitlet ”Beställningsnummer”.
OBSERVERA!
Om annan upphängningsanordning används, ska denna vara isolerad från
trådmatarenheten.
0463 363 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5
DRIFT
5.1
Översikt
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
VARNING!
För att undvika elektrisk stöt, rör inte vid elektroden eller delar som är i kontakt med
den, eller vid oisolerade kablar eller anslutningar.
OBSERVERA!
Vid förflyttning av utrustningen ska avsett handtag användas. Flytta aldrig
utrustningen genom att dra den i svetspistolen.
VARNING!
Se till att sidoluckorna är stängda under drift.
VARNING!
För att förhindra att trådbobinen
glider av navet: Lås bobinen med
hjälp av det röda vredet, enligt
varningsetiketten intill navet.
OBSERVERA!
Innan svetstråden träds på, kontrollera att vassa kanter och grader avlägsnats från
trådens ände, för att förhindra att tråden fastnar i brännaren.
0463 363 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
VARNING!
Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta
försiktighet.
VARNING!
Tipprisk föreligger när trådmatarenheten förses med avlastningsdon. Se till att
installera stabiliseringssatsen och säkra utrustningen, särskilt om den används på
ojämnt eller sluttande underlag.
Rekommenderade maximala strömvärden för kombianslutningsdon
Imax
450 A (60 % intermittens)
350 A (100% intermittens)
550 A (60 % intermittens)
430 A (100% intermittens)
450 A (60 % intermittens)
350 A (100% intermittens)
550 A (60 % intermittens)
430 A (100% intermittens)
Kabelarea
Kabellängd
OBSERVERA!
70 mm2
2–35 mm
19-polig
95 mm2
2–35 mm
19-polig
70 mm2
2–35 mm
19-polig, vatten
95 mm2
2–35 mm
19-polig, vatten
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
0463 363 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.2
Anslutningar och manöverorgan
1. Display, spänning (V)
2. Display, ström (A)
3. Ratt för inställning av
trådmatningshastighet
4. Ratt för inställning av spänning
5. Omkopplare för kallmatning av tråd eller
gasspolning
6. Anslutning RÖD för kylvatten från
svetspistolen *)
7. Anslutning BLÅ för kylvatten till
svetspistolen *)
8. Anslutning för svetspistolen
9. Omkopplare för 4-takt/2-takt (under huven)
10. Omkopplare för rörtråd/solid tråd (under
huven)
11. Omkopplare för krypstart (under huven)
12. Anslutning för svetsström från strömkälla
(OKC)
13. Anslutning för manöverkabel från
strömkälla
14. Anslutning för skyddsgas
15. Anslutning BLÅ för kylvatten från
strömkälla (kylaggregat) *)
16. Anslutning RÖD för kylvatten till strömkälla
(kylaggregat) *)
OBSERVERA!
*) Kylvattenanslutningar finns endast på vissa modeller.
5.3
Vattenanslutning
När en vattenkyld svetspistol ansluts ska strömkällans elkopplare för nätspänning vara i
frånslaget läge (OFF) och elkopplaren för kylaggregatet ska vara i läge 0.
En vattenanslutningssats finns som tillbehör, se kapitlet ”Tillbehör”.
5.4
Startprocedur
När trådmatningen startas genererar strömkällan svetsspänning.
Om inte svetsströmmen börjar strömma inom 3 sekunder, stängs svetsströmkällan av.
Trådmatningen fortsätter tills omkopplaren på svetspistolen stängs av.
0463 363 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.5
Funktionsbeskrivningar
Öppna locket för att komma åt omkopplarna för 4-takt/2-takt, rörtråd/solid tråd och krypstart
PÅ/AV.
2-takt
Vid 2-takt startar eventuell gasförströmning när svetspistolens avtryckare trycks
in. Därefter startar trådmatningen och svetsningen börjar. När avtryckaren
släpps avbryts svetsningen helt och eventuell gasefterströmning startar.
4-takt
Vid 4-takt startar gasförströmningen när svetspistolens avtryckare trycks in och
trådmatningen startar när avtryckaren släpps. Svetsningen fortsätter tills
avtryckaren åter trycks in, varvid trådmatningen stoppas. När avtryckaren släpps
slutar gasefterströmningen.
Trådval – rörtråd
En konstant efterbrinntid aktiveras när avtryckaren släpps, för anpassning till
svetsning med rörtråd.
Trådval – solid tråd
SCT (Short Circuit Termination) aktiveras när avtryckaren släpps, för anpassning
till svetsning med solid tråd.
SCT är ett nytt sätt att avbryta svetsningen med några korta kortslutningar för att
ge mindre ändkrater och oxidering. Detta ger också fördelen av goda
startegenskaper med solid tråd.
Krypstart
Krypstart matar ut kabeln med 1,5 m/min tills den får elektrisk kontakt med
arbetsstycket.
Kallmatning av tråd
Kallmatning av tråd används när man behöver mata fram tråd utan att lägga på
bågspänning. Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.
Renblåsning med gas
Renblåsningsfunktionen används dels för att mäta gasflödet, dels för att blåsa ut
luft och eventuell fukt ur gasslangarna innan svetsningen börjar. Renblåsning
pågår så länge knappen hålls intryckt. Vid renblåsning läggs ingen bågspänning
ut och ingen trådmatning sker.
Trådmatningshastighet
Trådmatningshastigheten ställs in i meter per minut.
5.6
Trådmatningstryck
Kontrollera först att tråden löper mjukt genom trådledaren. Ställ därefter in trådmatarens
tryckrullar. Trycket får inte vara för högt.
0463 363 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Fig. A
Fig. B
För att kontrollera att rätt trådmatningstryck är inställt kan du mata ut tråd mot ett isolerande
föremål, till exempel ett träblock.
När svetspistolen hålls cirka 5 mm från träblocket (fig. A) ska matarrullarna slira mot tråden.
När svetspistolen hålls cirka 50 mm från träblocket ska tråd matas ut och böja sig (fig. B).
5.7
•
•
•
•
•
•
Byte och laddning av tråd
Öppna sidoluckan.
Lossa tryckgivaren genom att fälla den bakåt. Tryckrullarna åker upp.
Räta ut den nya tråden 10–20 cm. Fila bort grader och vassa kanter på trådänden
innan den förs in i trådmatarenheten.
Se till att tråden kommer rätt i matarrullens spår och in i utloppsmunstycket respektive
trådledaren.
Spänn fast tryckgivaren.
Stäng sidoluckan.
5.8
Byte av matarrullar
•
•
Öppna sidoluckan.
Lossa tryckgivaren (1) genom att fälla
den bakåt.
Lossa tryckrullarna (2) genom att vrida
axeln (3) 1/4-varv medurs och drag ut
axeln.
•
Tryckrullarna lossnar
•
Lossa matarrullarna (4) genom att
skruva bort muttrarna (5) och dra ut
rullarna.
Vid montering, upprepa ovanstående i omvänd ordning.
Val av spår i matarrullarna
Vänd matarrullen med dimensionsmärkningen för önskat spår mot dig.
0463 363 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
6.1
Översikt
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.2
Inspektion och rengöring
Trådmatarenhet
Kontrollera regelbundet att trådmatarenheten inte är igensatt av föroreningar.
•
Rengöring och byte av trådmatarenhetens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för
att säkerställa störningsfri trådmatning. Observera att för högt inställd förspänning kan
medföra onormalt slitage på tryckrulle, matarrulle och trådledare.
Bromsnav
Navet är justerat vid leverans, följ anvisningarna nedan vid behov av efterjustering. Justera
bromsnavet så att tråden är något slak när matningen upphör.
•
Justering av bromsmomentet
○ Vrid det röda vredet till låst läge.
○ För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Vrid fjädrarna medurs för att minska
bromsmomentet.
Vrid fjädrarna moturs för att öka
bromsmomentet.
OBS! Vrid båda fjädrarna lika mycket.
Svetspistol
•
Rengöring och byte av svetspistolens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
säkerställa störningsfri trådmatning. Blås ren trådledaren regelbundet och rengör
kontaktmunstycket.
0463 363 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
7 RESERVDELSBESTÄLLNING
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
Warrior Feed 304 är utformad och testad i enlighet med de internationella och europeiska
standarderna IEC/EN 60974-5 och IEC/EN 60974-10 Class A, kanadensiska standarden
CAN/CSA-E60974-5 och amerikanska standarden ANSI/IEC 60974-5. Efter utförd service
eller reparation åligger det den eller de personer som utförde arbetet att förvissa sig om att
produkten inte avviker från ovan nämnda standarder.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 363 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
0463 363 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
0463 363 101
- 20 -
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
SLITDELAR
Item
Ordering
number
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
Item
Ordering
number
Denomination
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored
Groove
type
Roller
markings
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,8 och 1,0
& cored
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,9/1,0 och
& cored 1,2
V
1.0 S2 &
1.2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1,4 & 1,6
& cored
V
1.4 S2 &
1.6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0,9/1,0 och
1,2
V1.0 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 & 1,2
V1.2 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 & 1,4
V1.2 R2 &
knurled 1.4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,6
V1.6 R2 &
knurled 2.0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0,8 och
0,9/1,0
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,0 & 1,2
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,2 & 1,6
U
1.2 A2 &
1.6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
0463 363 101
- 21 -
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
0463 363 101
- 22 -
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5 × 1
HI 7
Screw
M4 × 12
HI 8
Screw
M6 × 12
HI 9
Washer
Ø 16/8,4 × 1,5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
0460 007 001
Inloppsmunstyc Long-life för Fe, Ss and rörtråd
ke
HI 14 0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
HI 16 0458 748 002
Insulating
washer
HI 17 0458 748 001
Insulating
bushing
Item
Ordering
number
HI 18 0156 602 001
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
Denomination
Inlet nozzle
M10
Wire type
Ø 16/5 × 1
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6 - 1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, U-shaped rollers, nozzles and liners for aluminium wire
must be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0463 363 101
- 23 -
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
0463 363 101
- 24 -
© ESAB AB 2019
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering Number
Denomination
0465 250 880
Warrior ™ Feed 304
0465 250 881
Warrior ™ Feed 304w
0459 839 085
Spare parts list
Type
with water cooling
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0463 363 101
- 25 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0458 674 880
Bobbin cover kit, plastic Ø 300 mm
0458 707 880
Wheel kit
0458 707 881
Wheel kit
0459 233 880
Adapter for Ø 440 mm bobbin
Note! IP23 not valid for wire feeder with Ø
17,32 Inch (400 mm) bobbin.
0458 706 880
0463 363 101
Lifting eye
- 26 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0457 341 881
Strain relief for welding torch
F102 440 880
Quick connector MarathonPac™
0459 234 880
Strain relief bracket for connection set
0465 451 880
Remote kit
0459 491 895
Remote control unit M1
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
0465 510 880
0463 363 101
Trolley
- 27 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0465 508 880
Trolley guide pin extension kit
Used together with the trolley when the wire
feed unit is equipped with wheel kit
0459 553 880
Remote cable 23 pole - 8 pole 5 m
0465 276 881
Water kit
0458 705 880
Counter balance device (includes mast and
counter balance)
Note! For use of the counter balance device,
a stabilizer kit (see below) is required!
Note! IP23 not valid for wire feeder with
counterbalance arm.
0465 509 880
0463 363 101
Stabiliseringssats Warrior™ (1)
- 28 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0465 451 881
Remote Kit Railtrac / Miggytrac
Welding torch MXH 400w PP Note! MXH PP only recommended for Feed304/3004/L3004
0700 200 015
6m
0700 200 016
10 m
0700 200 019
10 m, 45°
Welding torch MXH 300w PP OBS! MXH PP rekommenderas endast för
Feed304/3004/L3004
0700 200 017
6m
0700 200 018
10 m
0700 200 020
10 m, 45°
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
2m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
2m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 363 101
- 29 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
2m
0459 836 981
5m
0459 836 982
10 m
0459 836 983
15 m
0459 836 984
25 m
0459 836 985
35 m
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
2m
0459 836 991
5m
0459 836 992
10 m
0459 836 993
15 m
0459 836 994
25 m
0459 836 995
35 m
0463 363 101
- 30 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0463 363 101
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising