ESAB | Warrior™ Feed 304 | Instruction manual | ESAB Warrior™ Feed 304 Používateľská príručka

ESAB Warrior™ Feed 304 Používateľská príručka
Warrior™ Feed 304,
Warrior™ Feed 304w
Návod na použitie
0463 363 101 SK 20190826
Valid for: serial no. 540-xxx xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Prehľad ....................................................................................................
8
2.2
Vybavenie................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
4
INŠTALÁCIA ................................................................................................
11
4.1
Prehľad ....................................................................................................
11
4.2
Pokyny na zdvíhanie ..............................................................................
11
PREVÁDZKA ...............................................................................................
12
5.1
Prehľad ....................................................................................................
12
5.2
Pripojenia a ovládacie zariadenia .........................................................
14
5.3
Vodná prípojka........................................................................................
14
5.4
Postup spúšťania ...................................................................................
14
5.5
Vysvetlenie funkcie ................................................................................
15
5.6
Tlak podávania zváracieho drôtu..........................................................
16
5.7
Výmena a zakladanie drôtu ...................................................................
16
5.8
Výmena podávacích valčekov...............................................................
16
ÚDRŽBA ......................................................................................................
17
6.1
Prehľad ....................................................................................................
17
6.2
Prehliadka a čistenie ..............................................................................
17
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU ................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO .....................................................................................
PRÍSLUŠENSTVO ...............................................................................................
18
19
21
25
26
2
5
6
7
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 363 101
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0463 363 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržbu zariadenia nesmiete vykonávať počas jeho prevádzky.
VÝSTRAHA!
Podávače drôtu sa majú používať len so zdrojmi prúdu v režime MIG/MAG.
V prípade používania v inom režime zvárania, ako napríklad v režime MMA, sa musí
odpojiť zvárací kábel medzi podávačom drôtu a zdrojom prúdu. V opačnom prípade
bude podávač drôtu pod prúdom alebo bude zapnutý.
Ak je vybavené chladičom ESAB
Používajte iba chladiacu kvapalinu schválenú spoločnosťou ESAB. Neschválená chladiaca
kvapalina môže poškodiť zariadenie a ohroziť bezpečnosť výrobku. V prípade takéhoto
poškodenia strácajú všetky záruky spoločnosti ESAB platnosť.
Odporúčané objednávacie číslo chladiacej kvapaliny ESAB: 0465 720 002.
Informácie o objednávaní nájdete v kapitole „PRÍSLUŠENSTVO“ v návode na obsluhu.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
•
•
•
Nedotýkajte sa elektrických dielov pod napätím alebo elektród
nechráneným povrchom tela, vlhkými rukavicami alebo vlhkým odevom.
Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
•
0463 363 101
Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
Dbajte na to, aby ste hlavu nemali v dyme.
Dym a plyny z priestoru, v ktorom dýchate a kde sa pohybujete, odvádzajte
vetraním, odsávaním od oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
•
•
Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
Osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, chráňte vhodnými zástenami alebo
závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
•
•
•
Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
•
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby v
blízkosti neboli žiadne horľavé materiály.
Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
HORÚCI PORVRCH – Diely môžu spôsobiť popálenie.
•
•
•
Nedotýkajte sa dielov holými rukami.
Pred prácou na zariadení ho nechajte vychladnúť.
Ak chcete manipulovať s horúcimi dielmi, použite vhodné nástroje a/alebo
izolované zváracie rukavice na ochranu pred popálením.
PORUCHA – V prípade poruchy požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním
sa môžu v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti
so zaručením elektromagnetickej kompatibility pri
zariadení triedy A.
0463 363 101
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
POZOR!
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom
recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a v súlade s jej
vykonávacími predpismi podľa vnútroštátneho
zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické
zariadenie po skončení životnosti zlikvidované
prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný
za získanie informácií o schválených zberniach tohto
odpadu.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0463 363 101
-7-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Prehľad
Zariadenie na podávanie drôtu Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w je určené na zváranie
MIG/MAG spoločne s napájacími zdrojmi pre zváranie:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Dodávajú sa v rôznych variantoch, pozrite kapitolu Objednávacie číslo.
Zariadenia na podávanie drôtu sú uzavreté a skladajú sa z poháňacieho mechanizmu
podávania drôtu so štyrmi kolesami a z riadiacej elektroniky.
Je ich možné používať spoločne s drôtom zo zariadenia ESAB MarathonPact alebo z cievky
drôtu (so štandardným Ø 200 mm, Ø 300 mm a príslušenstvom Ø 440 mm).
Zariadenie na podávanie drôtu je možné inštalovať na vozík, zavesiť nad pracovisko
pomocou závesného oka, inštalovať na zariadenia s protizávažím alebo na podlahu so
súpravou kolies alebo bez nej.
Príslušenstvo spoločnosti ESAB na tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO
v tejto príručke.
2.2
Vybavenie
Podávač drôtu Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w sa dodáva s týmto vybavením:
•
•
Návod na použitie
Štítok s odporúčanými súčasťami podliehajúcimi opotrebeniu
0463 363 101
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Warrior Feed 304, Warrior Feed 304w
Napájacie napätie
42 V AC, 50 – 60 Hz
Príkon
252 VA
Menovitý napájací prúd I1
6A
Nastavenie parametrov
Rýchlosť podávania drôtu
1,5 – 25,0 m/min (4,9 – 82 stopy/min)
Pomalý štart
VYPNUTÉ alebo ZAPNUTÉ
2/4 zdvihy
2 alebo 4 zdvihy
Výber drôtu
Plný drôt alebo trubička
Prípojka horáka
EURO
Max. priemer cievky drôtu
300 mm (*440 mm), 12 palca (*17 palca)
Priemer drôtu
Fe
0,6 – 1,6 mm (0,023 – 1/16 palca)
Antikoro
0,8 – 1,6 mm (0,030 – 1/16 palca)
Al
1,0 a 1,6 mm (0,40 a 1/16 palce)
Trubička
0,9 – 1,6 mm (0,035 – 1/16 palca)
Hmotnosť
WF 304 s krytom cievky
14,4 kg (31,7 libry)
WF 304w s krytom cievky
14,7 kg (32,4 libry)
Hmotnosť cievky drôtu (štandard ESAB)
Ø 200 mm
5 kg (11,0 libry)
Ø 300 mm
18 kg (39,7 libry)
Ø 440 mm
30 kg (66,1 libry)
Rozmery (d × š × v)
základné
675 × 265 × 418 mm (26,6 × 10,4 × 16,5
palca)
Prevádzková teplota
-10 až +40 °C (+14 až +104 °F)
Teplota pri preprave a skladovaní
-20 až +55 °C (-4 až +131 °F)
Ochranný plyn
max. tlak
Všetky typy sú určené na zváranie MIG/MAG
5 barov (0,5 MPa)
Chladiaca kvapalina (Warrior Feed 304w)
max. tlak
Namiešaná chladiaca kvapalina ESAB
5 barov (0,5 MPa)
Prípustná záťaž pri
60-% zaťažovací cyklus
500 A
100-% zaťažovací cyklus
400 A
Trieda krytia
s cievkou s Ø 440 mm (Ø 17 palca) alebo
zariadením s protizávažím
IP23
IP2X
* Pozrite kapitolu PRÍSLUŠENSTVO v návode na použitie.
0463 363 101
-9-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovný cyklus
Pracovný cyklus vymedzuje čas, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži
bez toho, aby došlo k preťaženiu, ako percento desaťminútového intervalu. Pracovný cyklus
platí pre 40 °C.
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Zariadenia s označením IP2X sú určené na použitie v krytom priestore.
0463 363 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
4.1
Prehľad
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
VÝSTRAHA!
Pri zváraní v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom je možné
používať len napájacie zdroje určené pre toto prostredie. Tieto napájacie zdroje sú
označené symbolom
4.2
.
Pokyny na zdvíhanie
UPOZORNENIE!
Pri zdvíhaní podávača drôtu hrozí riziko pomliaždenia. Pri montáži veľkej cievky (Ø
440 mm) sa môže zmeniť ťažisko podávača drôtu a zvýšiť riziko prevrátenia a
rozdrvenia. Chráňte seba a varujte pred nebezpečenstvom osoby nachádzajúce sa v
blízkosti.
UPOZORNENIE!
Aby nedošlo k úrazu alebo poškodeniu zariadenia, je tu ukázaná metóda zdvíhania a
upevňovacie body.
Objednávacie číslo závesného oka je uvedené v kapitole Objednávacie číslo.
POZOR!
Ak sa používa iné montážne zariadenie, malo by sa od podávača drôtu izolovať.
0463 363 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
5.1
Prehľad
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
VÝSTRAHA!
Nedotýkajte sa drôtu elektródy ani dielov, ktoré sú v kontakte s ním, ani neizolovaných
káblov a spojok, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
POZOR!
Pri premiestňovaní zariadenia používajte držadlo určené na tento účel. Nikdy
zariadenie neťahajte za zvárací horák.
VÝSTRAHA!
Uistite sa, že postranné panely sú pri prevádzke zatvorené.
VÝSTRAHA!
Aby ste zabránili skĺznutiu cievky z
náboja: Otočením červeného
kolieska zablokujte cievku na
mieste, ako je znázornené na
výstražnom štítku vedľa náboja.
UPOZORNENIE!
Pred vložením zváracieho drôtu zaistite odstránenie dlátovitého hrotu a hrotov z jeho
konca, aby sa predišlo zablokovaniu drôtu vo vložke horáka.
0463 363 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
VÝSTRAHA!
Otáčajúce sa súčasti môžu spôsobiť úraz, dávajte
pozor.
VÝSTRAHA!
Ak je jednotka podávania drôtu vybavená ramenom s protizávažím, hrozí
nebezpečenstvo prevrhnutia. Uistite sa, že ste nainštalovali súpravu stabilizátora
a zariadenie zabezpečte, najmä ak sa používa na nerovnom alebo naklonenom
povrchu.
Odporúčané maximálne hodnoty elektrického prúdu pre káble spájacej súpravy
Imax
Prierez kábla
Dĺžka kábla
Poznámka
70 mm2
2 – 35 m
19-pólový
95 mm2
2 – 35 m
19-pólový
70 mm2
2 – 35 m
19-pólový, voda
95 mm2
2 – 35 m
19-pólový, voda
450 A (60 % zaťažovací cyklus)
350 A (100% zaťažovací
cyklus)
550 A (60 % zaťažovací cyklus)
430 A (100% zaťažovací
cyklus)
450 A (60 % zaťažovací cyklus)
350 A (100% zaťažovací
cyklus)
550 A (60 % zaťažovací cyklus)
430 A (100% zaťažovací
cyklus)
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu. Zaťažovací cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F alebo nižšiu.
0463 363 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.2
Pripojenia a ovládacie zariadenia
1. Displej napätia (V)
2. Displej prúdu (A)
3. Gombík na nastavovanie rýchlosti
podávania drôtu
4. Gombík na nastavenie napätia
5. Spínač zavádzania drôtu alebo testu
prietoku plynu
6. ČERVENÁ prípojka chladiacej vody zo
zváracieho horáka *)
7. MODRÁ prípojka chladiacej vody k
zváraciemu horáku *)
8. Prípojka pre zvárací horák
9. Prepínač 4 zdvihov/2 zdvihov (vnútri)
10. Prepínač Trubička/Plný drôt (vo vnútri)
11. Vypínač pre pomalý štart (vo vnútri)
12. Prípojka na prívod zváracieho prúdu z
napájacieho zdroja (OKC)
13. Prípojka na ovládací kábel zo zdroja
napájania
14. Pripojenie pre ochranný plyn
15. MODRÁ prípojka na chladiacu vodu od
zdroja napájania (chladiaceho zariadenia)
*)
16. ČERVENÁ prípojka na chladiacu vodu k
zdroju napájania (chladiace zariadenia) *)
POZOR!
*) Prípojky chladiacej vody sú k dispozícii len pri niektorých modeloch.
5.3
Vodná prípojka
Pri pripájaní zváracieho horáka chladeného vodou sa musí hlavný vypínač zdroja napájania
nachádzať v polohe OFF (Vyp.) a vypínač chladiaceho zariadenia v polohe 0.
Súpravu na pripojenie vody je možné objednať ako príslušenstvo, pozrite kapitolu
Príslušenstvo.
5.4
Postup spúšťania
Keď začne podávanie drôtu, napájací zdroj generuje zváracie napätie.
Ak sa do troch sekúnd nedosiahne zváracieho prúdu, napájací zdroj vypne zváracie napätie.
Podávanie drôtu pokračuje až do vypnutia spínača zváracieho horáka.
0463 363 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.5
Vysvetlenie funkcie
Pre prístup k funkciám 4 zdvihy/2 zdvihy, Trubička/Plný drôt a Pomalý štart musíte otvoriť
veko.
Dva zdvihy
S dvoma zdvihmi začne prúdiť plyn pred zapálením oblúka (ak sa používa)
stlačením spúšťacieho spínača zváracieho horáka. Potom začne zváranie.
Uvoľnením spúšťacieho spínača sa zváranie úplne zastaví a spustí sa prúd
plynu po zhasnutí (ak je zvolený).
Štyri zdvihy
So 4 zdvihmi začne prúdiť plyn pri stlačení spúšťacieho tlačidla zváracieho
horáku a po jeho uvoľnení začína podávanie drôtu. Zváranie pokračuje do
ďalšieho stlačenia spúšťacieho spínača, potom sa podávanie zastaví a po
uvoľnení spínača začne prúdiť plyn po zhasnutí (ak je zvolený).
Výber zváracieho drôtu – rúrkový drôt
Po uvoľnení spúšte sa vyberie konštantná doba spätného dohorenia ako
prispôsobenie sa zváraniu s rúrkovým zváracím drôtom.
Výber zváracieho drôtu – plný drôt
Po uvoľnení spúšte sa vyberie SCT (ukončenie skratom) ako prispôsobenie sa
zváraniu s plným zváracím drôtom.
SCT je nový spôsob zastavenia zvárania malými skratmi na obmedzenie
koncového krátera a oxidácie. Získa sa tým tiež výhoda dobrého štartového
výkonu s plným drôtom.
Plazivé spúšťanie
Pri pomalom štarte sa drôt podáva rýchlosťou 1,5 m/min (4,9 stopy/min), kým
nevytvorí elektrický kontakt s obrobkom.
Zavedenie drôtu
Zavedenie drôtu sa používa, keď je potrebné podať drôt bez aplikácie
zváracieho napätia. Drôt sa podáva tak dlho, kým je stlačené tlačidlo.
Prefukovanie plynom
Test prietoku plynom sa používa pri meraní prietoku plynu alebo vyfukovaní
akéhokoľvek vzduchu alebo vlhkosti z plynových hadíc pred začatím zvárania.
Trvá tak dlho, kým je stlačené tlačidlo, a prebieha bez napätia alebo podávania
drôtu.
Rýchlosť podávania drôtu
Určuje požadovanú rýchlosť podávania prídavného drôtu v metroch za minútu.
0463 363 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.6
Tlak podávania zváracieho drôtu
Najprv skontrolujte, či sa drôt hladko pohybuje vo vodiacej vložke. Potom nastavte prítlak
prítlačných kladiek podávača drôtu. Je dôležité, aby tlak nebol príliš veľký.
Obr. A
Obr. B
Ak chcete skontrolovať, či je zavádzací tlak správne nastavený, môžete vytiahnuť drôt opretý
o izolovaný predmet, napr. kus dreva.
Keď budete držať zvárací horák pribl. 5 mm od kusu dreva (obr. A), zavádzacie valčeky by
mali kĺzať.
Keď budete držať zvárací horák pribl. 50 mm od kusu dreva, mal by sa drôt vysunúť a ohnúť
(obr. B).
5.7
•
•
•
•
•
•
Výmena a zakladanie drôtu
Otvorte bočný panel.
Odpojte snímač tlaku sklopením dozadu, prítlačné valčeky sa vysunú nahor.
Vyrovnajte 10-20 cm nového drôtu. Z konca drôtu odstráňte pilníkom okoviny a ostré
hrany pred vložením do jednotky posuvu drôtu.
Zaistite, aby drôt správne prechádzal valčekovou podávacou dráhou a výstupnou
hubicou alebo vedením drôtu.
Upevnite snímač tlaku.
Zatvorte bočný panel.
5.8
•
•
•
Výmena podávacích valčekov
Otvorte bočný panel.
Odpojte snímač tlaku (1) jeho
sklopením dozadu.
Odpojte prítlačné valčeky (2) otáčaním
osky (3) o 1/4 otáčky v smere
hodinových ručičiek a vytiahnutím osky.
Odpojenie prítlačných kladiek
•
Odpojte podávacie valčeky (4)
odskrutkovaním matíc (5) a vytiahnutím
valčekov.
Pri inštalácii zopakujte hore uvedené kroky v obrátenom poradí.
Výber stopy v podávacích valčekoch
Otočte podávací valček tak, aby bola rozmerová značka požadovanej stopy obrátená k vám.
0463 363 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Prehľad
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.2
Prehliadka a čistenie
Podávač drôtu
Pravidelne kontrolujte, či nie je podávač upchaný nečistotou.
•
Čistenie a výmena opotrebovaných častí podávacieho mechanizmu by sa mala
vykonávať v pravidelných intervaloch, aby sa dosiahlo bezproblémového podávania
drôtu. Zapamätajte si, že ak je nastavené príliš silné predpätie drôtu, môže dochádzať k
abnormálnemu opotrebeniu prítlačnej kladky, podávacej kladky a vodiacej vložky drôtu.
Náboj brzdy
Náboj je nastavený už pri dodaní, ak je potrebné upraviť nastavenie, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov. Nastavte náboj brzdy tak, aby sa drôt pri zastavení podávača mierne
prevesil.
•
Nastavenie brzdového momentu:
○ Otočte červené držadlo do
zamknutej polohy.
○ Vložte skrutkovač do pružín v
náboji.
Otáčaním pružín doprava znížite
brzdový moment.
Otáčaním pružín doľava zvýšite
brzdový moment.
Upozornenia: Uistite sa, že obe
pružiny otočíte o rovnakú vzdialenosť.
Zvárací horák
•
Čistenie a výmena opotrebovaných častí zváracieho horáka by sa malo vykonávať v
pravidelných intervaloch, aby sa dosiahlo bezproblémové podávanie drôtu. Pravidelne
prefukujte vodiacu vložku drôtu a čistite kontaktnú špičku.
0463 363 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
7 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
7
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenie Warrior Feed 304 je navrhnuté a odskúšané podľa medzinárodných
a európskych noriem IEC/EN 60974-5 a IEC/EN 60974-10 trieda A, kanadskej normy
CAN/CSA-E60974-5 a americkej normy ANSI/IEC 60974-5. Osoba vykonávajúca servis
alebo opravu zariadenia zodpovedá za to, že zariadenie bude naďalej spĺňať požiadavky
uvedených noriem.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB, pozrite si webovú lokalitu esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0463 363 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 363 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
0463 363 101
- 20 -
© ESAB AB 2019
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
Item
Ordering
number
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Intermediate nozzle Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
Item
Ordering
number
Denomination
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored
V
0,6 S2 a
0,8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,8 a 1,0
& cored
V
0,8 S2 a
1,0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0,9/1,0 a 1,2
& cored
V
1,0 S2 a
1,2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1,4 a 1,6
& cored
V
1,4 S2 a
1,6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0,9/1,0 a 1,2
V1,0 R2 a
knurled 1,2 R2
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 a 1,2
V1,2 R2 a
knurled 1,2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,2 a 1,4
V1,2 R2 a
knurled 1,4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1,6
V1,6 R2 a
knurled 2,0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0,8 a 0,9/1,0
U
0,8 A2 a
1,0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,0 a 1,2
U
1,0 A2 a
1,2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1,2 a 1,6
U
1,2 A2 a
1,6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
0463 363 101
- 21 -
© ESAB AB 2019
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
0463 363 101
- 22 -
© ESAB AB 2019
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8,4 × 1,5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
Prívodná dýza
Dlhá životnosť pre železný, nerezový a rúrkový
drôt
0460 007 001
HI 14 0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
HI 16 0458 748 002
Insulating
washer
HI 17 0458 748 001
Insulating
bushing
Item
Ordering
number
HI 18 0156 602 001
Denomination
Inlet nozzle
M10
Wire type
Ø 16/5×1
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6 - 1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, U-shaped rollers, nozzles and liners for aluminium wire
must be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0463 363 101
- 23 -
© ESAB AB 2019
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
0463 363 101
- 24 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
Ordering Number
Denomination
0465 250 880
Warrior ™ Feed 304
0465 250 881
Warrior ™ Feed 304w
0459 839 085
Spare parts list
Type
with water cooling
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0463 363 101
- 25 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0458 674 880
Bobbin cover kit, plastic Ø 300 mm
0458 707 880
Wheel kit
0458 707 881
Wheel kit
0459 233 880
Adapter for Ø 440 mm bobbin
Note! IP23 not valid for wire feeder with Ø
17,32 Inch (400 mm) bobbin.
0458 706 880
0463 363 101
Lifting eye
- 26 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0457 341 881
Strain relief for welding torch
F102 440 880
Quick connector MarathonPac™
0459 234 880
Strain relief bracket for connection set
0465 451 880
Remote kit
0459 491 895
Remote control unit M1
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
0465 510 880
0463 363 101
Trolley
- 27 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0465 508 880
Trolley guide pin extension kit
Used together with the trolley when the wire
feed unit is equipped with wheel kit
0459 553 880
Remote cable 23 pole - 8 pole 5 m
0465 276 881
Water kit
0458 705 880
Counter balance device (includes mast and
counter balance)
Note! For use of the counter balance device,
a stabilizer kit (see below) is required!
Note! IP23 not valid for wire feeder with
counterbalance arm.
0465 509 880
0463 363 101
Súprava stabilizátora Warrior™ (1)
- 28 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0465 451 881
Remote Kit Railtrac / Miggytrac
Welding torch MXH 400w PP Note! MXH PP only recommended for Feed304/3004/L3004
0700 200 015
6m
0700 200 016
10 m
0700 200 019
10 m, 45°
Welding torch MXH 300w PP Pozor! MXH PP sa odporúča len pre model
Feed304/3004/L3004
0700 200 017
6m
0700 200 018
10 m
0700 200 020
10 m, 45°
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
2m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
2m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 363 101
- 29 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
2m
0459 836 981
5m
0459 836 982
10 m
0459 836 983
15 m
0459 836 984
25 m
0459 836 985
35 m
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
2m
0459 836 991
5m
0459 836 992
10 m
0459 836 993
15 m
0459 836 994
25 m
0459 836 995
35 m
0463 363 101
- 30 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0463 363 101
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising