ESAB | LAF 1251 / LAF 1251M | Instruction manual | ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Ръководство за употреба

ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Ръководство за употреба
LAF 1251 / LAF 1251M
Ръководство за експлоатация
0449 505 101 BG 20190814
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
4
1.1
Значение на символите .......................................................................
4
1.2
Безопасност предпазни мерки...........................................................
4
2
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
9
4
МОНТАЖ .....................................................................................................
10
4.1
Местоположение...................................................................................
10
4.2
Съединения ...........................................................................................
11
РАБОТА С АПАРАТА ................................................................................
13
5.1
Органи за управление..........................................................................
13
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ..................................................................
14
6.1
Почистване ............................................................................................
14
6.1.1
Заваръчен захранващ източник ........................................................
14
6.1.2
Контактор.............................................................................................
14
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .....................................................
•377
СХЕМА ...............................................................................................................
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ.......................................................................
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
15
16
20
22
5
6
7
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0449 505 101
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете
ръководството за работа и спазвайте всички етикети,
практики за безопасност на служителите и
информационни листове за безопасност (SDS).
1.2
Безопасност предпазни мерки
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
0449 505 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
3.
4.
5.
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на вас и
други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството
за работа.
Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
•
•
0449 505 101
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
-5-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от
обществената мрежа под ниско напрежение. В
такива помещения е възможно възникване на
потенциални затруднения, свързани с
електромагнитната съвместимост на оборудване от
клас А, вследствие на проводими или излъчващи
повърхности.
0449 505 101
-6-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива
2012/19/EО относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване и нейното прилагане
съгласно националното законодателство,
електрическото и/или електронното оборудване,
което е достигнало до края на цикъла си на
експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез
предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите
информация за одобрените пунктове за събиране на
подобно оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0449 505 101
-7-
© ESAB AB 2019
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
LAF 1251/LAF 1251M са 3-фазни захранващи източници за заваряване с дистанционно
управление, създадени за високоефективно механизирано електродъгово заваряване
под слой от флюс (SAW).
Захранващите източници за заваряване се охлаждат с вентилатор и се наблюдават от
термична защита срещу претоварване. Когато термичната защита се активира,
жълтата светлина на предния панел светва автоматично. Нулирането се извършва
автоматично, когато температурата се понижи до разрешено ниво.
0449 505 101
-8-
© ESAB AB 2019
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
LAF 1251
Връзка към мрежата
Ток в първичната
намотка
LAF 1251M
380/400/415/500 V, 3~50 Hz 220/230/400/415/500 V, 3~50 Hz
440/550 V, 3~60 Hz
230/400/440/550 V, 3~60 Hz
Iмакс. 104 A
Iмакс. 171 A
Допустимо натоварване при:
100 % работен цикъл
1250 A/44 V
1250 A/44 V
Диапазон на
настройване
100-1250 A / 24–44 V
100-1250 A / 24–44 V
Напрежение без товар
53 V
53 V
Мощност без товар
210 W
210 W
Ефективност при макс.
ток
89 %
88 %
Коефициент на мощност
при макс. ток
0,89
0,94
Явна мощност при макс.
ток
69 kVA
Активна мощност при
макс. ток
61,7 kW
Работна температура
-10 до +40 °C
Постоянно звуково
налягане на празен ход
< 70 dB(A)
Тегло
490 kg
490 kg
Размери Д × Ш × В
774 × 598 × 1430 mm
774 × 598 × 1430 mm
Клас на изолация
(трансформатор)
H
H
IP 23
IP 23
Клас на защита на
корпуса
Клас на приложение
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23, е предназначено за употреба на открито и закрито.
Клас на приложение
Символът
означава, че захранващият източник е предназначен за използване в
участъци с повишена опасност от електрически ток.
0449 505 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Изисквания към мрежовото захранване
Поради високия първоначален ток, теглен от мрежовото захранване,
оборудването с висока мощност може да повлияе върху качеството на
електрическото захранване в мрежата. Ето защо за някои типове оборудване
(вижте глава "ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ") може да са приложими ограничения за
свързване или изисквания, свързани с максималния разрешен мрежов
импеданс или изисквания минимален захранващ капацитет в точката на
свързване с обществената захранваща мрежа. В този случай отговорността за
свързване на оборудването се носи от монтажника или потребителя на
оборудването, при необходимост след консултации с оператора на
електроразпределителната мрежа.
4.1
Местоположение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Укрепете оборудването – особено ако е разположено върху неравна или
наклонена повърхност.
•
•
Поставете захранващия източник за заваряване върху хоризонтален фундамент.
Уверете се, че нищо не възпрепятства охлаждането.
Инструкции за повдигане
0449 505 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
4.2
•
Съединения
•
•
При доставката захранващият източник за
заваряване е свързан към 400 V.
За друго захранващо напрежение:
Свалете планката от лявата страна.
Извършете включването на главния и
управляващия трансформатор в съответствие с
инструкциите за свързване в главата
„ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ“.
Изберете мрежовия кабел с правилното сечение
на кабела и свържете кабела с правилния
предпазител в съответствие с местните
законодателства (вижте таблицата по-долу в
раздела „Връзка към мрежата“).
Премахнете предните планки (× 2).
Свържете заземяващия кабел към винта,
•
маркиран с
.
Стегнете скобата за кабела (1).
•
•
•
•
•
•
•
Свържете мрежовите кабели към главните клеми за свързване L1, L2 и L3 (5).
Свържете управляващия кабел между захранващия източник за заваряване и
контролната кутия към 28-пиновия конектор (2) от вътрешната страна на
захранващия източник за заваряване.
Свържете 1-щифтовия измервателен кабел (4) за измерване на напрежението на
дъгата към обратния кабел/заваръчната глава.
Свържете подходящ заваръчен и обратен кабел в конекторите (3), означени с + и
– , в предната част на захранващия източник за заваряване.
Поставете страничните/предните планки.
Връзка към мрежата
LAF 1251
50 Hz
60 Hz
Напрежение (V)
380
400/415
500
440
550
Фазов ток I1eff (A)
104
99
80
99
80
Сечение на кабела (mm2 )
3 × 35 +
25
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
100
80
100
80
Предпазител, бавнодействащ 120
(А)
LAF 1251M
50 Hz
60 Hz
Напрежение (V)
230
400/415
500
230
400/440
550
Фазов ток I1eff (A)
171
99
80
171
99
80
Сечение на кабела
(mm2 )
3 × 70 +
35
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
3 × 70 +
35
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
Предпазител,
бавнодействащ (А)
160
100
80
160
100
80
0449 505 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Посочените по-горе сечения на захранващите кабели и размерите на
предпазителите съответстват на изискванията на наредбите в Швеция. За
други региони захранващите кабели трябва да са подходящи за приложението
и да отговарят на местните и национални разпоредби.
0449 505 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 РАБОТА С АПАРАТА
5
РАБОТА С АПАРАТА
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
ЗАБЕЛЕЖКА!
Никога не използвайте захранващия източник за заваряване без страничните
плочи.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За да се използва PEI контролен блок, захранващият източник трябва да бъде
настроен на аналогов режим.
5.1
Органи за управление
На предното табло има:
1.
2.
Главен прекъсвач за включване и изключване на мрежовото
напрежение и вентилатора в захранващия източник за заваряване.
• Положение "1" Вкл.
• Положение "0" Изкл.
•
Индикаторната лампа (бяла) свети, когато главният прекъсвач е
включен.
3.
Индикаторна лампа за прегряване (жълта)
• Индикаторната лампа свети, когато е включена термичната защита
поради висока температура в захранващия източник на
заваряване.
• Индикаторната лампа изгасва, когато температурата в
захранващия източник за заваряване спадне до допустимо ниво.
4.
Бутон за пренастройка на автоматичния предпазител FU2 за 42 V
захранващо напрежение.
0449 505 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими, ако
клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта, по време
на гаранционния период.
6.1
Почистване
6.1.1
Заваръчен захранващ източник
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Блокираните входове и изходи водят до прегряване.
•
При необходимост почиствайте захранващия източник за заваряване.
За целта се препоръчва сух сгъстен въздух.
6.1.2
Контактор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Никога не използвайте сгъстен въздух за почистване на контактора, без първо
да го разглобите напълно.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За да се гарантира надеждна работа на контактора, магнитните части трябва да
се поддържат чисти.
Ако контакторът трябва да се почисти, той трябва да се демонтира и да се
почистят всички части.
Другата възможност е контакторът да се смени.
0449 505 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
7 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
7
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани сервизни
специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и износващи се
части ESAB.
LAF 1251/LAF 1251M е проектиран и тестван в съответствие с международните и
европейските стандарти IEC-/EN 60974-1 и IEC-EN 60974-10. Сервизното звено,
извършило обслужването или ремонтната дейност, трябва да провери дали продуктът
продължава да отговаря на посочените стандарти.
Може да поръчате резервни части и консумативи от най-близкия дилър на ESAB,
вижте esab.com. При заявка, моля, посочете типа на продукта, серийния номер,
обозначение и номер на резервната част в съответствие със списъка на резервните
части. Това улеснява и гарантира правилна доставка.
0449 505 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
•377
СХЕМА
•377
СХЕМА
Valid for serial no 126-xxx-xxxx
0449 505 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
•377
СХЕМА
0449 505 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
•377
СХЕМА
Валиден от сериен № 126-342-xxxx
0449 505 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
•377
СХЕМА
0449 505 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ
LAF 1251
0449 505 101
- 20 -
© ESAB AB 2019
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ
LAF 1251M
0449 505 101
- 21 -
© ESAB AB 2019
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 514 880 Welding power source
LAF 1251
0460 514 881 Welding power source
LAF 1251M
0459 839 058 Spare parts list
LAF 1251 / LAF 1251M
Списъкът на резервните части е публикуван в отделен документ, който може да бъде
изтеглен от уебсайта: www.esab.com
0449 505 101
- 22 -
© ESAB AB 2019
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
0449 505 101
- 23 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising