ESAB | LAF 1251 / LAF 1251M | Instruction manual | ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Instrukcja obsługi

ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Instrukcja obsługi
LAF 1251 / LAF 1251M
Instrukcja obsługi
0449 505 101 PL 20190814
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
4
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
4
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
4
2
WPROWADZENIE .......................................................................................
8
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
9
4
INSTALACJA ...............................................................................................
10
4.1
Lokalizacja ..............................................................................................
10
4.2
Przyłącza .................................................................................................
11
OBSŁUGA ...................................................................................................
12
5.1
Elementy sterowania..............................................................................
12
KONSERWACJA .........................................................................................
13
6.1
Czyszczenie ............................................................................................
13
6.1.1
Źródło prądu spawania .........................................................................
13
6.1.2
Stycznik ................................................................................................
13
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
SCHEMAT ............................................................................................................
INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA ...........................................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
14
15
19
21
5
6
7
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0449 505 101
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, będą
skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała lub
śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0449 505 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0449 505 101
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
0449 505 101
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich
punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0449 505 101
-7-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
LAF 1251 / LAF 1251M to trójfazowe, zdalnie sterowane spawalnicze źródła energii
przeznaczone do wysokowydajnego mechanicznego spawania łukiem krytym (SAW).
Spawalnicze źródła energii są chłodzone powietrzem i monitorowane przez termiczny,
samoczynny wyłącznik, który chroni przed przegrzaniem. Kiedy zadziała termiczny
samoczynny włącznik, na panelu przednim automatycznie zaświeci się żółta kontrolka. Gdy
temperatura spadnie poniżej dopuszczalnej wartości granicznej, nastąpi automatyczne
ponowne uruchomienie.
0449 505 101
-8-
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
LAF 1251
Podłączenie zasilania
Prąd pierwotny
LAF 1251M
380/400/415/500 V, 3~50 Hz 220/230/400/415/500 V, 3~50 Hz
440/550 V, 3~60 Hz
230/400/440/550 V, 3~60 Hz
Imaks. 104 A
Imaks. 171 A
Obciążenie dopuszczalne przy:
100 % cyklu pracy
1250 A / 44 V
1250 A / 44 V
Zakres ustawień
100-1250 A / 24–44 V
100-1250 A / 24–44 V
Napięcie bez obciążenia
53 V
53 V
Zasilanie bez obciążenia
210 W
210 W
Wydajność przy prądzie
maks.
89 %
88%
Współczynnik mocy przy
prądzie maks.
0,89
0,94
Moc pozorna przy prądzie
maks.
69 kVA
Moc czynna przy prądzie
maks.
61,7 kW
Temperatura pracy
Od -10 do +40 °C
Stałe ciśnienie
akustyczne bez obciążenia < 70 dB(A)
Waga
490 kg
490 kg
Wymiary dł. × szer. × wys. 774 × 598 × 1430 mm
774 × 598 × 1430 mm
Klasa izolacji
(transformator)
H
H
Stopień ochrony
IP 23
IP 23
Klasa zastosowania
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP23 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Klasa zastosowania
Symbol
informuje, że źródło prądu jest przeznaczone do użytku w miejscach o
zwiększonym zagrożeniu elektrycznym.
0449 505 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4
INSTALACJA
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
UWAGA!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
Z powodu poboru prądu pierwotnego z zasilania sieciowego, urządzenia o dużej
mocy wpływają na jakość zasilania sieci energetycznej. Dlatego niektóre typy
urządzeń (patrz rozdział „DANE TECHNICZNE”) mogą podlegać ograniczeniom lub
warunkom przyłącza w zakresie dopuszczalnej impedancji sieci zasilającej lub
wymaganej minimalnej wydajności zasilania w punkcie podłączenia do sieci
publicznej. W takich przypadkach, monter lub użytkownik urządzenia powinien
sprawdzić, czy można je podłączyć, kontaktując się w razie potrzeby z operatorem
sieci rozdzielczej.
4.1
Lokalizacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie należy zamocować — szczególnie, jeśli podłoże jest nierówne lub
pochyłe.
•
•
Umieścić źródła prądu spawania na równej powierzchni.
Upewnić się, że nic nie blokuje chłodzenia.
Instrukcja podnoszenia
0449 505 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4.2
•
Przyłącza
•
•
Źródło prądu spawania zostało fabrycznie
podłączone dla 400 V.
W przypadku innego napięcia zasilania:
Zdjąć lewą płytę boczną.
Wykonać przełączanie na transformatorze głównym
i regulacyjnym zgodnie z instrukcją podłączania w
rozdziale „INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA”.
Wybrać przewód sieciowy o odpowiednim przekroju
i połączyć go z bezpiecznikiem zgodnie z lokalnymi
przepisami (patrz poniższa tabela w sekcji
„Podłączenie zasilania”).
Zdjąć płyty przednie (× 2).
Podłączyć kabel uziemiający do śruby oznaczonej
•
.
Dokręcić zacisk kabla (1).
•
•
•
•
•
•
•
Podłączyć kable zasilające do głównych zacisków połączeń L1, L2 i L3 (5).
Podłączyć kabel sterowania do złącza 28-stykowego (2) między skrzynką sterowniczą
a źródłem prądu spawania w jego wnętrzu.
Podłączyć 1-stykowy kabel pomiarowy (4) w celu zmierzenia napięcia łuku do
przewodu masowego/głowicy spawalniczej.
Podłączyć właściwy przewód spawalniczy i przewód masowy do złączy (3)
oznaczonych + i - na przednim panelu źródła prądu spawania.
Dopasować płyty boczne/przednie.
Podłączenie zasilania
LAF 1251
50 Hz
60 Hz
Napięcie (V)
380
400/415
500
440
550
Prąd fazowy I1eff (A)
104
99
80
99
80
Przekrój przewodu sieciowego 3 × 35 +
25
(mm2 )
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
Bezpiecznik, zwłoczny (A)
100
80
100
80
LAF 1251M
120
50 Hz
60 Hz
Napięcie (V)
230
400/415
500
230
400/440
550
Prąd fazowy I1eff (A)
171
99
80
171
99
80
Przekrój przewodu
sieciowego (mm2 )
3 × 70 +
35
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
3 × 70 +
35
3 × 35 +
25
3 × 25 +
16
100
80
160
100
80
Bezpiecznik, zwłoczny 160
(A)
UWAGA!
Przekrój przewodów sieciowych i wielkości bezpieczników podane powyżej są
zgodne z przepisami szwedzkimi. Dla innych regionów kable zasilające muszą być
odpowiednie do zastosowania i zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.
0449 505 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
5
OBSŁUGA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
UWAGA!
Zabrania się używania źródła prądu spawania bez zamontowanych płyt bocznych.
UWAGA!
Przed użyciem sterowania PEI należy przełączyć źródło prądu w tryb analogowy.
5.1
Elementy sterowania
Panel przedni zawiera:
1.
2.
Główny wyłącznik nadprądowy do włączania/wyłączania napięcia sieciowego
i wentylatora w źródle prądu spawania.
• Pozycja „1” — wł.
• Pozycja „0” — wył.
•
Kontrolka (biała) zaświeci się, gdy główny przełącznik zasilania
zostanie włączony.
3.
Kontrolka przegrzania (żółta)
• Kontrolka zaświeci się, kiedy termiczny samoczynny włącznik zadziała
w wyniku przekroczenia temperatury w źródle prądu spawania.
• Kontrolka zgaśnie, gdy temperatura w źródle prądu spawania spadnie
do dopuszczalnej wartości granicznej.
4.
Przycisk resetowania automatycznego bezpiecznika FU2 dla napięcia
zasilania 42 V.
0449 505 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli klient
podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy usterek w
produkcie.
6.1
Czyszczenie
6.1.1
Źródło prądu spawania
OSTRZEŻENIE!
Zablokowanie wlotów i wylotów powietrza spowoduje przegrzanie.
•
W razie potrzeby wyczyścić źródło prądu spawania.
Do tego celu najlepiej użyć suchego sprężonego powietrza.
6.1.2
Stycznik
OSTRZEŻENIE!
Zabrania się stosowania sprężonego powietrza do czyszczenia stycznika bez
uprzedniego wymontowania go z urządzenia.
UWAGA!
Utrzymywać w czystości elementy magnetyczne, aby zapewnić niezawodne działanie
stycznika.
W przypadku potrzeby wyczyszczenia stycznika koniecznie należy go wymontować,
a czyszczenie przeprowadzić na wszystkich elementach.
Istnieje również możliwość wymiany stycznika.
0449 505 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
7
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
Urządzenia LAF 1251 / LAF 1251M zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z
międzynarodowymi i europejskimi standardami IEC-/EN 60974-1 i IEC-EN 60974-10. Do
obowiązków serwisu, który przeprowadzał konserwację lub naprawę, należy upewnienie się,
że produkt nadal jest zgodny z wymienioną normą.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0449 505 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
SCHEMAT
Valid for serial no 126-xxx-xxxx
0449 505 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
0449 505 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
Ważne od numeru seryjnego 126-342-xxxx
0449 505 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
0449 505 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA
INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA
LAF 1251
0449 505 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA
LAF 1251M
0449 505 101
- 20 -
© ESAB AB 2019
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 514 880 Welding power source
LAF 1251
0460 514 881 Welding power source
LAF 1251M
0459 839 058 Spare parts list
LAF 1251 / LAF 1251M
Lista części zamiennych jest publikowana w oddzielnym dokumencie do pobrania z witryny
internetowej: www.esab.com
0449 505 101
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising