ESAB | LAF 1251 / LAF 1251M | Instruction manual | ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Navodila za uporabo

ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Navodila za uporabo
LAF 1251 / LAF 1251M
Navodila za uporabo
0449 505 101 SI 20190814
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
VSEBINA
1
VARNOST ....................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov ...................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .....................................................................................
4
2
UVOD ...........................................................................................................
7
3
TEHNIČNI PODATKI....................................................................................
8
4
NAMESTITEV ..............................................................................................
9
4.1
Lokacija ...................................................................................................
9
4.2
Priključki .................................................................................................
10
DELOVANJE................................................................................................
11
5.1
Krmilniki ..................................................................................................
11
VZDRŽEVANJE ...........................................................................................
12
6.1
Čiščenje...................................................................................................
12
6.1.1
Varilni transformator .............................................................................
12
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
12
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV .....................................................
SLIKA...................................................................................................................
NAVODILA ZA PRIKLOP ....................................................................................
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ..............................................................................
13
14
18
20
5
6
7
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0449 505 101
© ESAB AB 2019
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko povzroči
takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali izgubo
življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0449 505 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanja in vzdrževanja opreme ni dovoljeno izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarni za vas in druge osebe. Pri varjenju in
rezanju upoštevajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče,
jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi
kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega
telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od
vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju.
•
•
Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito sluha.
0449 505 101
-5-
© ESAB AB 2019
1 VARNOST
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani
le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja
znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju
pokličite na pomoč strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo
zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri elektromagnetni
združljivosti opreme razreda A zaradi prevodnih in
sevalnih motenj.
OPOMBA!
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno
zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe
obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme
v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0449 505 101
-6-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
LAF 1251/LAF 1251M je daljinsko upravljan 3-fazni varilni transformator, zasnovan za visoko
učinkovito mehansko varjenje z zakritim oblokom (SAW).
Viri varilnih transformatorjev so ventilatorsko hlajeni in pred preobremenitvijo zaščiteni s
toplotnim prekinitvenim stikalom. Ko se toplotna prekinitvena stikala sprožijo, rumena lučka
na sprednji plošči samodejno zasveti. Ponastavitev se samodejno izvede, ko temperatura
pade na dovoljeno raven.
0449 505 101
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
LAF 1251
Priklop na omrežje
Primarni tok
LAF 1251M
380/400/415/500 V, 3–50 Hz 220/230/400/415/500 V, 3–50 Hz
440/550 V, 3–60 Hz
230/400/440/550 V, 3–60 Hz
Imax 104 A
Imax 171 A
Dovoljena obremenitev pri:
100-odstotni obratovalni
cikel
1250 A/44 V
1250 A/44 V
Območje nastavitev
100-1250 A/24-44 V
100-1250 A/24-44 V
Brezobremenitvena
napetost
53 V
53 V
Moč brez obremenitve
210 W
210 W
Izkoristek pri najvišjem
toku
89 %
88 %
Faktor moči pri najvišjem
toku
0,89
0,94
Navidezna moč pri
najvišjem toku
69 kVA
Aktivna moč pri najvišjem
toku
61,7 kW
Delovna temperatura
od –10 °C do +40 °C
Trajna raven zvočnega
tlaka brez obremenitve
<70 dB(A)
Teža
490 kg
490 kg
Dimenzije D × Š × V
774 × 598 × 1430 mm
774 × 598 × 1430 mm
Izolacijski razred
(transformator)
H
H
Razred ohišja
IP 23
IP 23
Razred uporabe
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
0449 505 101
-8-
© ESAB AB 2019
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
OPOMBA!
Zahteve glede omrežnega priključka
Močnostna električna oprema lahko zaradi primarnega toka, ki ga odjema iz
omrežnega priključka, vpliva na kakovost električne energije v omrežju. Za nekatere
vrste opreme zato veljajo priključne omejitve glede največje dovoljene omrežne
impedance ali zahtevane najmanjše zmogljivosti na priključni točki na javno omrežje
(glejte poglavje "TEHNIČNI PODATKI"). V takih primerih mora instalater oziroma
uporabnik opreme, po potrebi ob posvetovanju z operaterjem distribucijskega
omrežja, preveriti, ali je opremo mogoče priključiti.
4.1
Lokacija
POZOR!
Opremo pritrdite – zlasti na neravni ali nagnjeni podlagi.
•
•
Varilni transformator postavite na ravno podlago.
Prepričajte se, da ničesar ne preprečuje hlajenja.
Navodila za dvigovanje
0449 505 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 NAMESTITEV
4.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priključki
Varilni transformator je ob dobavi vezan za
napajalno napetost 400 V.
Za druga območja napajalne napetosti:
Odstranite levo ploščico.
Vse povezave glavnega in krmilnega
transformatorja napeljite v skladu z navodili za
priklop v poglavju "NAVODILA ZA PRIKLOP".
Izberite omrežni kabel s pravilnim presekom in ga
povežite z ustrezno varovalko v skladu z lokalnimi
pravili (glejte spodnjo tabelo v poglavju "Omrežni
kabel").
Odstranite sprednji ploščici (× 2).
Ozemljitveni kabel namestite na označeni vijak
Zategnite kabelske sponke (1).
.
Omrežne kable priklopite v glavne priključni sponki L1, L2 in L3 (5).
Varilni transformator in krmilno omarico povežite s krmilnim kablom in 28-pinskim
konektorjem (2) na notranji strani varilnega transformatorja.
1-pinski merilni kabel (4) za merjenje obločne napetosti priklopite na povratni
kabel/varilno glavo.
Primerna varilni in povratni kabel priklopite v konektorja (3) z oznakama + in - na
sprednji strani varilnega transformatorja.
Namestite stranske/sprednje plošče.
Priklop na omrežje
LAF 1251
50 Hz
60 Hz
Napetost (V)
380
400/415
500
440
550
Fazni tok I1eff (A)
104
99
80
99
80
Presek kabla (mm2 )
3 × 35 + 2 3 × 35 + 2 3 × 25 + 1 3 × 35 + 2 3 × 25 + 1
5
5
6
5
6
Varovalka, počasna (A)
120
LAF 1251M
100
80
50 Hz
100
80
60 Hz
Napetost (V)
230
400/415
500
230
400/440
550
Fazni tok I1eff (A)
171
99
80
171
99
80
Presek kabla (mm2 )
3 × 70 + 3 3 × 35 + 2 3 × 25 + 1 3 × 70 + 3 3 × 35 + 2 3 × 25 + 1
5
5
6
5
5
6
Varovalka, počasna
(A)
160
100
80
160
100
80
OPOMBA!
Navedeni prerezi omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske
predpise. V drugih regijah morajo biti napajalni kabli primerni za aplikacije in skladni
z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.
0449 505 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
OPOMBA!
Nikoli ne uporabljajte varilnega transformatorja brez stranskih plošč.
OPOMBA!
Pri uporabi krmilne enote PEI, mora biti transformator nastavljen na analogni način.
5.1
Krmilniki
Sprednja plošča:
1.
2.
Glavni odklopnik za vklop/izklop omrežnega napajanja in ventilatorja
transformatorja.
• Položaj "1" – Vklop
• Položaj "0" – Izklop
•
Indikatorska lučka (bela) se vklopi, ko vklopite glavno stikalo.
3.
Indikatorska lučka za pregrevanje (rumena)
• Indikatorska lučka se vklopi ob sprožitvi termičnega odklopnika zaradi
previsoke temperature v varilnem transformatorju.
• Indikatorska lučka se izklopi, ko temperatura v varilnem transformatorju
pade pod omejitev.
4.
Ponastavitev avtomatske varovalke FU2 za 42 V napetost.
0449 505 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči vse
dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Čiščenje
6.1.1
Varilni transformator
POZOR!
Zamašene vhodne ali izhodne zračne reže povzročijo pregretje.
•
Varilni transformator očistite po potrebi.
V ta namen uporabljajte suh stisnjen zrak.
6.1.2
Kontaktor
POZOR!
Kontaktorja nikoli ne čistite s stisnjenim zrakom, dokler ga najprej ne razstavite v
celoti.
OPOMBA!
Zanesljivost delovanja kontaktorja lahko zagotovite samo z ohranjanjem čistoče
magnetnih delov.
Če je treba kontaktor očistiti, ga je treba razstaviti in očistiti vse posamezne dele.
Kontaktor je mogoče v nasprotnem primeru tudi zamenjati.
0449 505 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
7 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
7
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser. Uporabljajte
izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
LAF 1251/LAF 1251M je zasnovan in testiran v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi IEC/EN 60974-1 in IEC/EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Nadomestne in obrabne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB –
glejte esab.com. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko izdelka ter oznako in številko
nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem poenostavite dobavo in si
zagotovite, da bo pravilna.
0449 505 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
SLIKA
SLIKA
Valid for serial no 126-xxx-xxxx
0449 505 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
SLIKA
0449 505 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
SLIKA
Veljavno od serijske številke: 126-342-xxxx
0449 505 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
SLIKA
0449 505 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
NAVODILA ZA PRIKLOP
NAVODILA ZA PRIKLOP
LAF 1251
0449 505 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
NAVODILA ZA PRIKLOP
LAF 1251M
0449 505 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 514 880 Welding power source
LAF 1251
0460 514 881 Welding power source
LAF 1251M
0459 839 058 Spare parts list
LAF 1251 / LAF 1251M
Seznam nadomestnih delov je objavljen v posebnem dokumentu, ki ga lahko prenesete s
spletnega mesta www.esab.com
0449 505 101
- 20 -
© ESAB AB 2019
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
0449 505 101
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising