ESAB | PSF 420w Expert | Instruction manual | ESAB PSF 420w Expert Ръководство за употреба

ESAB PSF 420w Expert Ръководство за употреба
PSF 315 Expert, PSF 415 Expert,
PSF 420w Expert
Ръководство за експлоатация
0463 695 001 BG 20190712
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
4
1.1
Значение на символите .......................................................................
4
1.2
Безопасност предпазни мерки...........................................................
4
2
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
8
3
ДОСТАВКА И ОПАКОВАНЕ......................................................................
9
4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
10
5
РАБОТА С АПАРАТА ................................................................................
12
5.1
Поставяне на водача ...........................................................................
12
5.2
Оборудване на пистолета...................................................................
12
5.3
Монтиране на централния адаптер към пистолета........................
13
5.4
Свързване на охлаждащия контур....................................................
13
5.5
Задаване на нивото на защитния газ ................................................
13
5.6
Контролен списък ................................................................................
13
5.7
Смяна на тела........................................................................................
13
5.8
Стартиране и спиране на заваръчния процес ................................
13
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ..................................................................
15
6.1
Обзор ......................................................................................................
15
6.2
Комплект кабели ...................................................................................
15
6.3
Почистване на устройството за подаване на заваръчен тел ......
15
6.4
Стоманен водач/пластмасов водач ..................................................
15
6.5
Почистване на извитата част .............................................................
17
6.6
Проверка на охладителната система................................................
18
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ...............................................
19
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .....................................................
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ .................................................................
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ............................................................................................
21
22
23
25
6
7
8
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0463 695 001
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете
ръководството за работа и спазвайте всички етикети,
практики за безопасност на служителите и
информационни листове за безопасност (SDS).
1.2
Безопасност предпазни мерки
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
0463 695 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
3.
4.
5.
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на вас и
други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството
за работа.
Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
•
•
0463 695 001
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
-5-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от
обществената мрежа под ниско напрежение. В
такива помещения е възможно възникване на
потенциални затруднения, свързани с
електромагнитната съвместимост на оборудване от
клас А, вследствие на проводими или излъчващи
повърхности.
0463 695 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива
2012/19/EО относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване и нейното прилагане
съгласно националното законодателство,
електрическото и/или електронното оборудване,
което е достигнало до края на цикъла си на
експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез
предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите
информация за одобрените пунктове за събиране на
подобно оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0463 695 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Горелките за MIG/MAG заваряване от тази серия са предназначени изключително за
електродъгово заваряване в защитена среда с помощта на инертен газ (MIG) или
активен газ (MAG) за промишлена или търговска употреба от подходящо обучени
служители. Горелките се предлагат само във варианти за ръчна употреба.
0463 695 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 ДОСТАВКА И ОПАКОВАНЕ
3
ДОСТАВКА И ОПАКОВАНЕ
Компонентите са проверени и опаковани грижливо, но по време на доставката могат да
се получат повреди.
Процедура на проверка при получаване на стоките
Проверете дали съдържанието на доставката е правилното с помощта на
товарителницата.
В случай на повреда
Проверете опаковката и компонентите за повреди (визуална проверка).
В случай на оплаквания
Ако опаковката и/или компоненти са повредени по време на транспортирането:
•
•
Веднага се свържете с последния превозвач.
Запазете опаковката (за възможна проверка от страна на превозвача или
доставчика или за връщане на стоките).
Съхранение в закрито помещение
Околна температура при доставката и при съхранението: -20 °C до +55 °C
Относителна влажност на въздуха: до 90% при температура 20 °C
0463 695 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Заваръчна горелка
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert
PSF 420w Expert
Тип на охлаждането
Въздух
Въздух
Вода
Разрешено натоварване при работен цикъл 60%*
Въглероден диоксид CO2
315 A
380 A
450 A
Смесен газ, Ar/CO2 M21
285 A
325 A
450 A
Препоръчителен газов
поток
8 – 15 l/min
10 – 18 l/min
10 – 20 l/min
Wire diameter (Диаметър
на заваръчната тел)
0,8-1,2 mm
0,8-1,6 mm
0,8-1,6 mm
Работна температура**
-10 °C до 40 °C
* Капацитетът може да се намали до 30% при импулсно заваряване.
** Когато използвате пистолети с течно охлаждане в условия на възможно замръзване,
използвайте подходяща охлаждаща течност.
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира процентът от време в рамките на период от десет
минути, в който може да извършвате заваряване с определен товар без претоварване.
Работният цикъл е валиден за температура 40°C/104°F или по-ниска.
Общи данни за пистолета с позоваване на IEC/EN 60 974-7
Тип на воденето:
Ръчно
Тип на телта:
Стандартен кръгъл заваръчен тел
Номинално напрежение:
Управляващата верига и спусъкът са
оразмерени за напрежение 42 V, макс. 1 A
Спецификации на охлаждащия контур на
пистолета (само за пистолети с течно
охлаждане):
•
•
•
•
•
•
минимален поток 1,2 l/min
мин. налягане на водата: 2,5 bar
макс. налягане на водата: 3,5 bar
входна температура: макс. 40°C
изходна температура: макс. 60°C
охлаждащ капацитет: мин. 1000 W,
до 2000 W в зависимост от
приложението
Пистолети с течно охлаждане
Изходни температури по-високи от 60°C могат да съкратят срока на експлоатация на
пистолета и да доведат до повреда и разрушаване на същия. Охладителят трябва да
бъде винаги пълен с достатъчно охлаждаща течност, вижте ръководството за работа
за охлаждащия модул. В случай на голямо топлинно натоварване на пистолета,
използвайте охладител с достатъчен капацитет. За заваръчните горелки използвайте
охлаждаща течност, която съдържа инхибитори на корозията. За информация относно
подходящите продукти се свържете с най-близкия дилър на ESAB.
Посочените параметри са валидни за дължини на кабелите от 3,0 до 5,0 m.
Номиналните товари се отнасят за стандартен случай на употреба. При специални
условия, напр. в случай на голямо отразяване на топлина към пистолета, той може да
прегрее дори когато работи с номинално натоварване. В този случай изберете
по-мощен модел или намалете работния цикъл.
0463 695 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Условия на използване по предназначение
1. Заваръчният пистолет трябва да се използва само в рамките на
гореспоменатите технически спецификации и по предназначение.
2. Типът на пистолета трябва да бъде избран в съответствие със заваръчното
приложение. Трябва да се вземат под внимание работният цикъл и
натоварването, типът на охлаждането, методът на водене и диаметърът на
заваръчния тел. Ако съществуват повишени изисквания, например причинени от
предварително нагрети обработвани детайли, голямо отразяване на топлината в
ъглите и др., те трябва да бъдат отчетени при избора на заваръчен пистолет с
достатъчен резерв на номиналното натоварване.
3. Продуктът трябва да бъде защитен от вода и влага по време на транспортиране,
съхранение и работа.
0463 695 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 РАБОТА С АПАРАТА
5
РАБОТА С АПАРАТА
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова среда
продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи
отговорността за вземане на съответните мерки.
ОПАСНОСТ!
В случай на аварийна ситуация захранването трябва да бъде изключено
веднага. За по-нататъшни действия при такива обстоятелства направете
справка с ръководството за работа на захранващия източник за повече
информация.
Заваръчният пистолет може да се използва във всяка позиция за заваряване.
Допирът с горещи предмети може да причини повреди по пистолета и комплекта
кабели.
Не дърпайте захранващия източник, когато използвате пистолета.
Не дърпайте комплекта кабели върху остри ръбове. Не огъвайте прекалено комплекта
кабели.
5.1
Поставяне на водача
Поставете правилният за приложението водач, който е подходящ за типа и диаметъра
на заваръчния тел. Вижте глава „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, раздел „Стоманен
водач/пластмасов водач“.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За информация за начина на монтаж на нови водачи и за правилната
процедура на сглобяване вижте главата, озаглавена „Техническо
обслужване“
Стоманен водач = за стоманени телове
Пластмасов водач = за телове от алуминий, мед, никел и неръждаема стомана
5.2
Оборудване на пистолета
Пистолетът трябва да бъде оборудван в съответствие с диаметъра и материала на
заваръчния тел. Изберете правилния водач, контактен връх, адаптер за върха, дюза за
газ и дифузьор за газ (съгласно приложимостта). Подробен преглед на подходящите
части може да се види в списъка с резервни части за пистолета.
Затегнете адаптера за върха и контактния връх с подходящ инструмент.
Уверете се, че всички необходими части, показани в списъка с резервни части, напр.
изолатори, са монтирани. Заваряването без тези елементи може да причини
незабавно разрушаване на пистолета.
0463 695 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 РАБОТА С АПАРАТА
5.3
Монтиране на централния адаптер към пистолета
1.
2.
Проверете дали водачът на заваръчния тел е монтиран правилно.
Вкарайте централния щекер в гнездото на устройството за подаване на
заваръчен тел и го подсигурете чрез затягане на гайката на адаптера на ръка.
5.4
Свързване на охлаждащия контур
Свържете маркучите за вода към охлаждащия блок: синия за водния поток от
охлаждащия блок към пистолета; червения за нагрятата вода обратно от пистолета
към охладителя. Преди да използвате пистолета с водно охлаждане, охлаждащият
контур трябва да бъде обезвъздушен чрез включване на охлаждащия блок за няколко
минути.
ВНИМАНИЕ!
Неправилно свързаните маркучи за вода могат да доведат до прегряване и
повреждане на гърлото на пистолета и кабела за водно захранване.
Проверявайте редовно нивото на охлаждащата течност и производителността
на охлаждащия блок. Недостатъчното охлаждане може да доведе до
прегряване и повреждане на гърлото на пистолета и кабела за водно
захранване.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За да постигнете оптимални потоци газ и вода, разполагайте комплекта кабели и
маркучите за газ и вода във възможно най-изправено положение. Прегънатите
маркучи водят до прегряване и до повреждане на пистолета. Защитете кабелите
и подаващите маркучи от повреди.
5.5
Задаване на нивото на защитния газ
Задайте количеството на необходимия газ на регулатора на газ. Видът и количеството
на използвания газ зависят от заваръчната задача, която трябва да се изпълни.
5.6
Контролен списък
Проверете комплекта кабели, преди да го свържете към устройството за подаване на
заваръчен тел, за да потвърдите, че водачът за тела е подходящ за диаметъра и типа
на тела.
Проверете сменяемите части в предния край на извитата част, дали се използва
правилния контактен връх и др. за диаметъра и типа на заваръчния тел.
5.7
Смяна на тела
Когато сменяте заваръчния тел, се уверете, че на края му няма чепаци.
Вкарайте тела в устройството за подаване на заваръчен тел в съответствие с
инструкциите за работа.
Когато вкарвате тела, натиснете бутона за стъпково подаване на устройството за
подаване на заваръчен тел.
5.8
Стартиране и спиране на заваръчния процес
Устройството за подаване на заваръчен тел и процесът на заваряване се стартира
чрез натискане на спусъка на пистолета. В зависимост от конфигурацията на
0463 695 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 РАБОТА С АПАРАТА
заваръчната машина заваръчният процес се спира чрез отпускане на спусъка или чрез
повторно натискане на същия. Вижте ръководството за работа на захранващия
източник за повече информация.
ОПАСНОСТ!
По време на работа температурата на главата на пистолета може да стане
много висока, има опасност от тежки изгаряния. Оставете я да се охлади под
надзор, има опасност от пожар. Не поставяйте горещия пистолет върху или в
близост до чувствителни към топлина предмети. За горелки с водно охлаждане
охладителната система трябва да се оставя включена няколко минути след
прекратяването на процеса на заваряване.
При напускане на работното място системата трябва да бъде защитена срещу
непреднамерено задействане, за предпочитане чрез изключване на
захранващия източник.
0463 695 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6.1
Обзор
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна работа.
За осигуряване на безпроблемно подаване на заваръчен тел трябва да се извършва
периодично почистване и смяна на износващите се части на заваръчния пистолет.
Редовно продухвайте водача на телта и почиствайте контактния накрайник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди извършването на работи по почистване, сервизно обслужване и ремонт
трябва да се изпълни следващата процедура на изключване.
1.
2.
Изключете захранването.
Затворете крана за газ.
Погрижете се захранването и газът да останат изключени през цялото време
на техническото обслужване.
6.2
Комплект кабели
Проверете пистолета и комплекта кабели за повреди преди употреба. Повредите
трябва да бъдат ремонтирани от квалифициран персонал, преди да се пристъпи към
по-нататъшна употреба на продукта.
6.3
Почистване на устройството за подаване на заваръчен тел
Откачете комплекта кабели на пистолета от оборудването и го оставете настрани в
изправено положение.
Развийте гайката и издърпайте водача на заваръчния тел. Демонтирайте другите
части от извитата част.
Продухайте със сгъстен въздух канала за заваръчен тел от двете страни, за да
отстраните стружките заваръчен тел.
Вкарайте водача в канала за заваръчен тел и завинтете гайката обратно.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Новите водачи трябва да бъдат отрязани на правилната дължина.
6.4
Стоманен водач/пластмасов водач
Ако проблемът с подаването на заваръчен тел не може да се реши чрез смяна на
контактния връх и почистване на канала за водене на заваръчен тел, водачът трябва
да се смени.
Водачът и заваръчният тел трябва да бъдат поставени, докато комплектът кабели е в
изправено положение.
0463 695 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Монтиране на стоманен водач
1.
2.
3.
4.
Демонтирайте муфата с резба от
централния съединител, махнете
дюзата за газ, контактния връх и
държача на върха от пистолета.
Вкарайте водача през централния
съединител и го фиксирайте с
муфата с резба.
Внимателно избутайте обратно
предната част на водача в
пистолета, докъдето може да
достигне, не прилагайте сила.
Маркирайте края на гърлото на
пистолета върху водача.
Отрежете водача до
необходимата дължина с
помощта на издадената част „X“,
измерена от маркировката, както
е показано на фигурата.
Извадете водача от пистолета и загладете
внимателно предния му край. Ако е
необходимо, шлифовайте ръбовете с
чепаци. Уверете се, че вътрешният отвор
е напълно отворен.
За изолираните водачи отстранете
изолацията от предния край, така че
оставащата изолация да завършва
приблизително в предната част на
дръжката на пистолета.
Монтирайте обратно водача и го
фиксирайте с муфата с резба. Монтирайте
всички части от оборудването на гърлото
на пистолета.
Дължина на отрязване
Заваръчна горелка
Издадена част „Х“
PSF 315 Expert
16 mm
PSF 415 Expert
12 mm
PSF 420w Expert
12 mm
0463 695 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Монтиране на пластмасов водач
1.
2.
3.
4.
Демонтирайте муфата с резба от
централния съединител, махнете
дюзата за газ, контактния връх и
държача на върха от пистолета.
Вкарайте водача през централния
съединител и го фиксирайте с
муфата с резба.
Внимателно избутайте обратно
предната част на водача в
пистолета, докъдето може да
достигне, не прилагайте сила.
Маркирайте края на гърлото на
пистолета върху водача.
Отрежете водача до
необходимата дължина с
помощта на издадената част „X“,
измерена от маркировката, както
е показано на фигурата. След
като водачът е отрязан на
необходимата дължина, скосете
леко предната му част.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако водачът е с преден край от бронз, първо отрежете пластмасовия водач
до подходящата дължина и оставете водача от бронз да стърчи около 40 –
50 mm от гърлото на пистолета. Поставете водача от бронз върху предната
част на пластмасовия водач и тогава отрежете модула на водача до точната
дължина.
Ако е трудно водачът да се вкара в
пистолета, отрежете гладко предния край
на водача и скосете ръбовете (напр. с
острилка за моливи).
Монтирайте всички части от оборудването
на гърлото на пистолета.
Дължина на отрязване
Заваръчна горелка
Издадена част „Х“
PSF 315 Expert
13 mm
PSF 415 Expert
9 mm
PSF 420w Expert
9 mm
6.5
•
•
Почистване на извитата част
Почиствайте редовно вътрешната част на дюзата за газ, за да отстраните
заваръчните пръски и пръскайте с агент срещу пръски на ESAB®.
Проверете сменяемите части за видими повреди и ги сменете при необходимост.
0463 695 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6.6
Проверка на охладителната система
Проверете дали охлаждащата течност е чиста, сменете я, ако е необходимо.
Замърсяванията в охлаждащата течност могат да запушат каналите за вода на
пистолета. Винаги използвайте охлаждаща течност за пистолети с инхибитори на
корозията.
0463 695 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако описаните по-долу мерки не доведат до успех, консултирайте се с Вашия дилър
или с производителя.
Прочетете инструкциите за работа за заваръчните компоненти, например за
захранващия източник и за устройството за подаване на заваръчен тел.
Проблем
Пистолетът се нагрява
прекалено много
Възможна причина
•
•
•
•
Проблеми с подаването на
телта
•
•
•
•
•
•
0463 695 001
Действие
Контактният
връх/държачът на
върха не са
достатъчно затегнати
Охладителната
система не работи
добре
Пистолетът е
подложен на
прекомерно
натоварване
Дефектен комплект
кабели
•
Износен контактен
връх
Водачът е
износен/замърсен
Използваните
сменяеми части не са
подходящи за
диаметъра или
материала на
заваръчния тел
Устройството за
подаване на
заваръчен тел не е
регулирано правилно
Комплектът кабели е
огънат или е поставен
с малък радиус
Заваръчният тел е
замърсен
•
- 19 -
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверка и затягане
на ръка
Проверка на водния
поток, нивото на
напълване и чистотата
Съблюдаване на
техническите данни,
смяна с друг тип при
необходимост
Проверка на кабелите,
тръбите и връзките
Смяна на контактния
връх
Проверка на водача,
продухване в двете
посоки. Смяна при
необходимост.
Проверка в списъка с
резервни части
Проверка на ролките
за подаване на
заваръчен тел,
контактния натиск и
спирачката на
макарата
Проверка на
комплекта кабели и
поставянето му в
изправено положение
Използване на
почистващ филц
© ESAB AB 2019
7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Порьозни заварки
Възможна причина
•
•
•
•
•
Променяща се дъга
•
•
Заваръчният процес не
стартира
0463 695 001
•
Действие
Завихряне на газ,
предизвикано от
залепване на
заваръчни пръски
Прекалено малък или
прекалено голям газов
поток в пистолета
Проблем с
газоподаването
Въздушно течение на
работното място
Наличие на влага или
замърсявания по
заваръчния тел или
обработвания детайл
•
Износен контактен
връх
Неправилни
параметри на
заваряването
•
Управляващият кабел
е прекъснат или
спусъкът е повреден
•
- 20 -
•
•
•
•
•
Почистване на главата
на пистолета,
използване на
дифузьор за
газ/защита от пръски
Проверка на дебита с
измервателен
инструмент
Проверка на дебита и
за възможен теч
Монтиране на защита
Проверка на
заваръчния тел и
обработвания детайл,
използване на
по-малко или различна
течност срещу пръски
Смяна на контактния
връх
Коригиране на
параметрите на
заваряването
Проверка и
ремонтиране на
връзките на спусъка,
почистване на спусъка
или смяна на същия
© ESAB AB 2019
8 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
8
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани сервизни
специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и износващи се
части ESAB.
PSF 315 Expert, PSF 415 Expert и PSF 420w Expert са проектирани и изпитани в
съответствие с международните и европейски стандарти IEC/EN 60974-7. При
приключването на сервизните или ремонтни дейности лицето(ата), което ги извършва,
носи отговорност за това, продуктът да продължава да отговаря на изискванията на
горепосочения стандарт.
Може да поръчате резервни части и консумативи от най-близкия дилър на ESAB,
вижте esab.com. При заявка, моля, посочете типа на продукта, серийния номер,
обозначение и номер на резервната част в съответствие със списъка на резервните
части. Това улеснява и гарантира правилна доставка.
0463 695 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0700 025 034
PSF 315 Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 035
PSF 315 Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 036
PSF 315 Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0700 025 044
PSF 415 Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 045
PSF 415 Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 046
PSF 415 Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
Gas cooled torches
Water cooled torches
0700 025 066
PSF 420w Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 067
PSF 420w Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 068
PSF 420w Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0463 695 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item Denomination
Ordering no.
PSF 315
Expert
200
Torch neck PSF 315 Expert
0700 025 006
X
201
Torch neck PSF 415 Expert
0700 025 007
203
Handle cpl. Expert
0700 025 909
X
X
205
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
X
206
Screw for handle
0700 025 904
X
X
207
Cable support cpl., large, G
0700 025 907
X
X
208
Adaptor nut
0700 025 951
X
X
209
Central connector G
0700 200 101
X
X
210
Liner locking nut
0700 200 098
X
X
211
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
X
212
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
X
Item Denomination
PSF 415
Expert
X
Ordering no. / 3 m Ordering no. / 4 m Ordering no. / 5 m
213
Coaxial cable for PSF 0700 025 964
315 Expert
0700 025 965
0700 025 966
-
Coaxial cable for PSF 0700 025 957
415 Expert
0700 025 958
0700 025 959
0463 695 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item
Denomination
Ordering no.
PSF 420w Expert
300
Torch neck PSF 420w Expert
0700 025 008
X
302
Handle cpl. Expert
0700 025 909
X
304
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
305
Screw for handle
0700 025 904
X
306
Cable support cpl.
0700 025 971
X
307
Quick connector
0700 025 973
X
308
Hose clamp with ring Ø 9.0
0700 025 975
X
309
Adaptor nut
0700 025 951
X
310
Central connector W
0700 025 970
X
311
Liner locking nut
0700 200 098
X
312
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
313
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
314
Hose clamp with ring Ø 8.7
0700 025 974
X
315
Hose clamp with ring Ø 9.5
0700 025 976
X
316
Clamping ring for outer cover
0700 025 972
X
317
PVC-Gas hose, black, 4.5 × 1.5 mm
0700 025 993
X
318
PVC hose, braided, black, 5 × 1.5 mm
0700 025 994
X
319
Fabric outer cover
0700 025 992
X
Item
Denomination
Ordering no. / 3 m Ordering no. / 4 m Ordering no. / 5 m
320
Water-power cable
0700 025 983
0700 025 984
0700 025 985
321
Wire conduit
0700 025 986
0700 025 987
0700 025 988
322
Control cable cpl.
0700 025 989
0700 025 990
0700 025 991
323
Cable assembly
0700 025 980
0700 025 981
0700 025 982
0463 695 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
PSF 315 Expert
1. Дюза за газ
2. Контактен връх M6 × 27
3. Адаптер за връх М6
4. Изолационна втулка
5. Контактен връх M8 × 37
6. Адаптер за връх М8
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Тъмен текст = Стандартна доставка
0463 695 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
PSF 415 Expert
1. Дюза за газ
2. Контактен връх M8 × 37
3. Адаптер за връх М8
4. Изолационна втулка
5. Контактен връх M6 × 27
6. Адаптер за връх М6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 883 Gas nozzle
Standard
17 mm
80 mm
0458 465 883 Gas nozzle
Conical
15 mm
80 mm
0458 470 883 Gas nozzle
Straight
21 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Тъмен текст = Стандартна доставка
0463 695 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
PSF 420w Expert
1. Дюза за газ
2. Контактен връх M8 × 37
3. Адаптер за връх М8
4. Изолираща втулка
5. Контактен връх M6 × 27
6. Адаптер за връх М6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0458 874 001 Insulation washer
Тъмен текст = Стандартна доставка
0463 695 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Таблица с контактни върхове
Контактни върхове за PSF 315 Expert, PSF 415 Expert, PSF 420w Expert
M6 × 27
M8 × 37
Gas / wire Ø
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert /
PSF 420w Expert
CO2
Mix/Ar
M6
M6
M6
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 500 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 500 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 500 010
W1.6 / 2.1
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert /
PSF 420w Expert
Gas / wire Ø
CO2
Mix/Ar
M8
M8
M8
0.8
-
0468 502 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 502 004
0468 502 004
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 502 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 502 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 502 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 502 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 502 010
W1.6 / 2.1
0463 695 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Nib M6
Gas / wire Ø
Contact tip
CO2
Mix/Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Стоманен водач
Ordering no.
Ø
Length
Notes
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
0700 200 085
0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
0700 200 086
0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
0700 025 800
0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
0700 200 087
1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
0700 200 088
1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
0700 025 801
1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
0700 025 802
1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
0700 025 803
1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
0700 025 804
1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
Ordering no.
Ø
Length
Notes
0700 200 089
0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
0700 200 090
0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
0700 025 811
0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
0700 200 091
1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
0700 200 092
1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
0700 025 812
1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
0700 025 813
1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
0700 025 814
1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
0700 025 815
1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
Тефлонов водач
0463 695 001
- 29 -
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Водач от полиамид с бронзов преден край
Ordering no.
Ø
Length
Notes
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
0700 025 816
0.8–1.0
3m
Anthracite
X
X
X
0700 025 817
0.8–1.0
4m
Anthracite
X
X
X
0700 025 818
0.8–1.0
5m
Anthracite
X
X
X
0700 025 819
1.2–1.6
3m
Anthracite
X
X
X
0700 025 820
1.2–1.6
4m
Anthracite
X
X
X
0700 025 821
1.2–1.6
5m
Anthracite
X
X
X
Тъмен текст = Стандартна доставка
0463 695 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
0463 695 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising