ESAB | PSF 420w Expert | Instruction manual | ESAB PSF 420w Expert Používateľská príručka

ESAB PSF 420w Expert Používateľská príručka
PSF 315 Expert, PSF 415 Expert,
PSF 420w Expert
Návod k používání
0463 695 001 CZ 20190712
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
4
2
ÚVOD ...........................................................................................................
7
3
DODÁVKA A BALENÍ .................................................................................
8
4
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
5
OBSLUHA....................................................................................................
11
5.1
Nasazení vložky ......................................................................................
11
5.2
Vybavení hořáku.....................................................................................
11
5.3
Připevnění středového adaptéru k vybavení .......................................
11
5.4
Připojení chladicího okruhu ..................................................................
11
5.5
Nastavení úrovně ochranného plynu ...................................................
12
5.6
Kontrolní seznam ...................................................................................
12
5.7
Výměna drátu..........................................................................................
12
5.8
Spouštění a zastavování svařování ......................................................
12
ÚDRŽBA ......................................................................................................
13
6.1
Přehled ....................................................................................................
13
6.2
Kabelová sestava ...................................................................................
13
6.3
Vyčistěte podavač drátu. .......................................................................
13
6.4
Ocelová vložka / Plastová vložka..........................................................
13
6.5
Čištění vyrovnávací trubky....................................................................
15
6.6
Kontrola chladicího systému ................................................................
15
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..................................................................................
16
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ...........................................................................
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ .........................................................
18
19
20
22
6
7
8
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 695 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte
se mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a
bezpečnostními listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 695 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 695 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její
implementací podle státních zákonů se musí elektrické
zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v
recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0463 695 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Svařovací hořáky pro svařování MIG/MAG z této série jsou určeny výhradně ke svařování
v ochranné atmosféře za použití inertního plynu (MIG) nebo aktivního plynu (MAG)
v průmyslových a komerčních aplikacích, prováděnému náležitě vyškolenými pracovníky.
Hořáky jsou k dispozici pouze v ručním provedení.
0463 695 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 DODÁVKA A BALENÍ
3
DODÁVKA A BALENÍ
Součásti jsou pečlivě zkontrolované a zabalené, ale může se stát, že se během přepravy
poškodí.
Postup kontroly po převzetí zboží
Prohlédněte dodací list a zkontrolujte, že se jedná o správnou dodávku.
V případě poškození
Zkontrolujte balení a součásti, zda nejsou poškozené (vizuální prohlídka).
V případě reklamace
Jestliže během přepravy došlo k poškození obalu a/nebo součástí:
•
•
Ihned kontaktujte posledního dopravce.
Ponechte si obal (pro případnou kontrolu ze strany přepravce nebo dodavatele,
případně pro vrácení zboží).
Skladování v uzavřeném prostoru
Teplota prostředí pro přepravu a skladování: -20 °C až +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu: až 90 % při teplotě 20 °C
0463 695 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 TECHNICKÉ ÚDAJE
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Svařovací hořák
Typ chlazení
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert
PSF 420w Expert
Vzduch
Vzduch
Voda
Přípustné zatížení při 60% pracovním cyklu*
Oxid uhličitý CO2
315 A
380 A
450 A
Směsný plyn, Ar/CO2 M21
285 A
325 A
450 A
Doporučený průtok plynu
8 - 15 l/min
10-18 l/min
10-20 l/min
Průměr drátu
0,8-1,2 mm
0,8-1,6 mm
0,8-1,6 mm
Provozní teplota**
-10 °C až 40 °C
* Při impulsním svařování může být kapacita snížena až o 30 %.
** Při použití hořáků chlazených kapalinou za mrazivých podmínek použijte odpovídající
chladicí kapalinu.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat při určité zátěži, aniž by došlo
k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro teplotu
40 °C / 104 °F nebo nižší.
Všeobecné údaje o hořáku podle normy IEC/EN 60 974-7
Typ vedení:
Ruční
Typ drátu:
Standardní drát kruhového průřezu
Jmenovité napětí:
Jmenovité napětí pro řídicí obvod a spouštěcí
spínač je 42 V, max. 1 A
Specifikace chladicího okruhu hořáku (pouze
pro hořáky chlazené kapalinou):
•
•
•
•
•
•
minimální průtok 1,2 l/min
min. tlak vody: 2,5 bar
maximální tlak vody: 3,5 bar
vstupní teplota: max. 40 °C
teplota zpětné vody: max. 60 °C
chladicí kapacita: min. 1 000 W, až
2 000 W v závislosti na použití
Hořáky chlazené kapalinou
Teploty zpětné vody vyšší než 60 °C mohou zkrátit životnost hořáku nebo způsobit jeho
poškození, případně hořák zničit. Chladič musí být vždy naplněn dostatečným množstvím
chladicí kapaliny. Přečtěte si návod k použití chladicí jednotky. V případě vysokého tepelného
zatížení hořáku použijte chladič s dostatečnou chladicí kapacitou. Používejte pouze speciální
chladicí kapalinu obsahující látky proti korozi určené pro svařovací hořáky. Potřebujete-li
vhodné produkty, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Jmenovité hodnoty platí pro kabely v délce 3,0 až 5,0 m.
Uvedená jmenovitá zatížení se vztahují na standardizovaný případ použití. Za zvláštních
podmínek, např. v případě vysokého odrazu tepla na hořáku, se hořák může přehřát i
v případě, že je provozován pod úrovní jmenovitého zatížení. V tomto případě zvolte
výkonnější model nebo omezte pracovní cyklus.
0463 695 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 TECHNICKÉ ÚDAJE
Podmínky splňující účel použití
1. Svařovací hořák se smí používat pouze při splnění výše uvedených technických
specifikací a pro zamýšlený účel.
2. Typ hořáku je nutné zvolit podle svářecí aplikace. Je třeba vzít v úvahu požadovaný
pracovní cyklus a zatížení, typ chlazení, metodu vedení a průměr drátu. V případě
vyšších nároků, například následkem předehřátých obrobků, vysokého odrazu tepla
v rozích atd., je nutné je vzít v úvahu a vybrat svařovací hořák s adekvátní rezervou
jmenovitého zatížení.
3. Produkt je nutné během přepravy, skladování a používání chránit před vlhkostí.
0463 695 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen k průmyslovému použití. V domácím prostředí může způsobit
rádiové poruchy. Uživatel odpovídá za přijetí vhodných opatření.
NEBEZPEČÍ!
V nouzové situaci se musí okamžitě vypnout napájecí zdroj. Informace k dalším
krokům za takových okolností najdete v návodu k použití napájecího zdroje.
Svařovací hořák lze používat v jakékoliv svařovací poloze.
Styk s horkými předměty může poškodit hořák a sestavu kabelu.
Netahejte za napájecí zdroj pomocí hořáku.
Netahejte sestavu kabelu přes ostré hrany. Neohýbejte příliš sestavu kabelu.
5.1
Nasazení vložky
Podle potřeby nasaďte vhodnou vodicí vložku drátu pro danou aplikaci, která bude odpovídat
typu a průměru drátu. Viz kapitola „ÚDRŽBA“, část „Ocelová vložka / Plastová vložka“.
POZOR!
Informace o způsobu instalace nových vložek a správném postupu sestavení
najdete v kapitole „Údržba“.
Ocelová vložka = pro ocelové dráty
Plastová vložka = pro hliníkové, měděné a nerezové dráty
5.2
Vybavení hořáku
Hořák musím být vybaven tak, aby odpovídal průměru drátu a materiálu. Zvolte správnou
vložku, kontaktní špičku, adaptér špičky, plynovou hubici a plynový difuzér (podle potřeby).
Podrobný přehled naleznete v seznamu náhradních dílů hořáku.
Utáhněte adaptér špičky a kontaktní špičku vhodným nástrojem.
Ujistěte se, že jsou nainstalované všechny potřebné díly, které jsou uvedeny v seznamu
náhradních dílů. Svařování bez těchto prvků může okamžitě hořák zničit.
5.3
1.
2.
Připevnění středového adaptéru k vybavení
Zkontrolujte, zda je správně nasazena vodicí vložka drátu.
Vložte středovou zástrčku do zásuvky na jednotce podavače drátu a připevněte ji tak,
že ručně pevně utáhnete matici adaptéru.
5.4
Připojení chladicího okruhu
Připojte vodní hadice k chladicí jednotce: modrá pro průtok vody dopředu z chladiče
k hořáku; červená pro průtok zahřáté vody zpět od hořáku do chladiče. Před použitím hořáku
0463 695 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
s vodním chlazením je nutné odstranit vzduch z chladicího okruhu tím, že se chladič na
několik minut nechá běžet.
UPOZORNĚNÍ!
Nesprávně připojené vodní hadice mohou způsobit přehřátí a poškodit hrdlo hořáku a
napájecí kabel vody. Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny a propustnost
chladicí jednotky. Nedostatečné chlazení může způsobit přehřátí a poškodit hrdlo
hořáku a napájecí kabel vody.
POZOR!
Pro dosažení optimálního průtoku plynu a vody položte sestavy kabelu a plynu a
vodní hadice co nejrovněji. Zkroucené hadice způsobí přehřátí a mohou poškodit
hořák. Chraňte kabely a přívodní hadice před poškozením.
5.5
Nastavení úrovně ochranného plynu
Na plynovém regulátoru nastavte požadované množství plynu. Typ a množství plynu, který
se má použít, závisí na plánovaném svařovacím úkolu.
5.6
Kontrolní seznam
Zkontrolujte sestavu kabelu, než ji připojíte k jednotce podavače, abyste se ujistili, že vložka
drátu je vhodná pro daný průměr a typ drátu.
Zkontrolujte přední konec odtavných částí na vyrovnávací trubce, zda je použita správná
kontaktní špička atd. pro daný průměr a typ drátu.
5.7
Výměna drátu
Při vyměňování drátu se ujistěte, že je jeho konec zbaven otřepů.
Vložte drát do podavače podle návodu k obsluze.
Při vkládání drátu stiskněte posunovací tlačítko na podavači.
5.8
Spouštění a zastavování svařování
Podavač drátu a proces svařování se spustí zatažením za spoušť hořáku. V závislosti na
konfiguraci svařovacího stroje se svařování zastaví buď tím, že pustíte spoušť, nebo za ni
podruhé zatáhnete. Další informace najdete v návodu k použití napájecího zdroje.
NEBEZPEČÍ!
Hlava hořáku by mohla během provozu dosáhnout velmi vysokých teplot. Hrozí riziko
vážných popálenin. Nechte jej vychladnout a sledujte jej, protože hrozí riziko požáru.
Nepokládejte horký hořák na předměty citlivé vůči teplu nebo blízko nich. U hořáku
s vodním chlazením musí chladicí systém zůstat zapnutý ještě několik minut po
zastavení svařování.
Při opouštění pracoviště je nutné zabezpečit systém proti neúmyslnému provozu,
nejlépe vypnutím napájecího zdroje.
0463 695 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Přehled
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Čištění a výměna opotřebených částí svařovacího hořáku by se měla provádět
v pravidelných intervalech, aby se dosáhlo bezproblémového podávání drátu. Pravidelně
profukujte vodicí vložku drátu a čistěte kontaktní špičku.
VAROVÁNÍ!
Před zahájením čištění, servisu nebo oprav musíte vypnout zařízení podle
následujícího postupu.
1.
2.
Vypněte napájecí zdroj.
Zavřete přívod plynu.
Zajistěte, aby po celou dobu práce na zařízení zůstaly napájení a plyn vypnuté.
6.2
Kabelová sestava
Před použitím zkontrolujte, zda nejsou hořák ani kabelová sestava poškozené. Než budete
produkt dále používat, musí poškození opravit kvalifikovaný personál.
6.3
Vyčistěte podavač drátu.
Odpojte kabelovou sestavu hořáku od zařízení, položte ho a vyrovnejte.
Odšroubujte matici a vytáhněte vodicí vložku drátu. Odstraňte další součásti z vyrovnávací
trubky.
Stlačeným vzduchem profoukněte trubku pro drát z obou konců, abyste odstranili kovové
piliny z drátu.
Vložte vložku do trubky pro drát a znovu našroubujte matici.
POZOR!
Nové vložky se musí oříznout na správnou délku.
6.4
Ocelová vložka / Plastová vložka
Pokud problém s podáváním drátu nelze vyřešit výměnou kontaktní špičky a vyčištění kanálu
vedení drátu, je nutné vyměnit vložku.
Před natažením sestavy kabelu je nutné vložit vložku a svařovací drát.
0463 695 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
Instalace ocelové vložky
1.
2.
3.
4.
Odmontujte dvojitou matici
z centrálního konektoru a
demontujte plynovou hubici,
kontaktní špičku a držák špičky
z hořáku.
Zasuňte vložku skrz centrální
konektor a upevněte ji dvojitou
maticí.
Opatrně zasuňte přední část vložky
do hořáku tak daleko, jak to bude
možné, ale netlačte silou. Označte
na vložce konec hrdla hořáku.
Odřízněte vložku na správnou
velikost pomocí projektilu „X“, jak je
znázorněno níže.
Vyjměte vložku z hořáku a pečlivě uhlaďte její
přední konec. Je-li třeba, zbruste hrany
s otřepy. Dbejte, aby byl vnitřní otvor úplně
otevřený.
V případě izolované vložky odstraňte izolaci
z předního konce tak, aby zbývající konce
izolace končily přibližně na předním konci
držadla hořáku.
Znovu zasuňte vložku a upevněte ji dvojitou
maticí. Nainstalujte všechny díly vybavení na
hrdlo hořáku.
Délka řezání
Svařovací hořák
Projektil „X“
PSF 315 Expert
16 mm
PSF 415 Expert
12 mm
PSF 420w Expert
12 mm
0463 695 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
Instalace plastové vložky
1.
2.
3.
4.
Odmontujte dvojitou matici
z centrálního konektoru a
demontujte plynovou hubici,
kontaktní špičku a držák špičky
z hořáku.
Zasuňte vložku skrz centrální
konektor a upevněte ji dvojitou
maticí.
Opatrně zasuňte přední část vložky
do hořáku tak daleko, jak to bude
možné, ale netlačte silou. Označte
na vložce konec hrdla hořáku.
Odřízněte vložku na správnou
velikost pomocí projektilu „X“, jak je
znázorněno níže. Po odříznutí na
správnou velikost lehce zkoste
hrany vložky.
POZOR!
Pokud má vložka bronzový přední konec, nejprve odřízněte plastickou vložku na
vhodnou délku a nechte bronzovou vložku vyčnívat zhruba 40–50 mm z hrdla
hořáku. Připojte bronzovou vložku k přední části plastové vložky a teprve poté
odřízněte tuto sestavu na potřebnou délku.
Pokud je vložení vložky do hořáku obtížné,
proveďte čistý řez v čelní části vložky
a zkoste hrany (například ořezávátkem).
Nainstalujte všechny díly vybavení na hrdlo
hořáku.
Délka řezání
Svařovací hořák
Projektil „X“
PSF 315 Expert
13 mm
PSF 415 Expert
9 mm
PSF 420w Expert
9 mm
6.5
•
•
Čištění vyrovnávací trubky
Pravidelně čistěte vnitřek plynové hubice, abyste odstranili rozstříkaný materiál ze
svařování, a postříkejte ho ochranným prostředkem ESAB®.
Vizuálně zkontrolujte spotřební materiál, a bude-li třeba, vyměňte ho.
6.6
Kontrola chladicího systému
Zkontrolujte, zda je chladicí kapalina čistá, a v případě potřeby ji vyměňte. Nečistoty
v chladicí kapalině mohou ucpat vodní kanály hořáku. Vždy používejte vhodnou chladicí
kapalinu pro svařovací hořák obsahující látky proti korozi.
0463 695 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Nebudou-li níže popsaná opatření úspěšná, obraťte se na prodejce nebo výrobce.
Přečtěte si návod k obsluze svařovacích součástí, např. napájecího zdroje a podavače.
Problém
Hořák se příliš ohřívá
Možná příčina
•
•
•
•
Nedostatečně utažená
kontaktní špička nebo
držák kontaktní špičky.
Chladicí systém
nepracuje správně.
Hořák je přetížen.
Závada kabelové
sestavy.
Opatření
•
•
•
•
Problémy při podávání drátu
•
•
•
•
•
•
Kontaktní špička je
opotřebená.
Vložka je opotřebená
nebo znečištěná.
Použitý spotřební
materiál se nehodí pro
průměr drátu či materiál.
Podavač není správně
nastaven.
Kabelová sestava je
ohnutá nebo rozložená
v příliš malých
poloměrech.
Drát je kontaminován.
•
•
•
•
•
•
Porézní svary
•
•
•
•
•
0463 695 001
Plynový vír způsobený
ulpíváním rozstříkaného
kovu
Příliš nízký nebo
extrémně vysoký průtok
plynu v hořáku
Vadný přívod plynu
Na pracovišti je průvan.
Vlhkost nebo
kontaminace na drátě
nebo na obrobku
- 16 -
•
•
•
•
•
Zkontrolujte a ručně
utáhněte.
Zkontrolujte průtok
vody, výšku hladiny
a čistotu.
Řiďte se technickými
údaji, a je-li třeba,
vyberte jiný typ.
Zkontrolujte kabely,
potrubí a přípojky.
Vyměňte kontaktní
špičku.
Zkontrolujte vložku a
profoukněte ji v obou
směrech. V případě
potřeby ji vyměňte.
Zkontrolujte podle
seznamu náhradních
dílů.
Zkontrolujte válečky
podavače drátu,
kontaktní tlak a brzdu
cívky.
Zkontrolujte sestavu
drátu a narovnejte ji.
Použijte čisticí plst.
Vyčistěte hlavu hořáku,
použijte plynový difuzér
/ chránič proti
rozstříkanému kovu.
Zkontrolujte průtokovou
rychlost pomocí
měřicího nástroje.
Zkontrolujte průtokovou
rychlost a těsnost.
Instalace ochrany
Zkontrolujte drát
a obrobek, použijte
méně kapalného
prostředku proti
rozstřiku nebo jiný druh
tohoto prostředku.
© ESAB AB 2019
7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Nepravidelný oblouk
Možná příčina
•
•
Sváření se nespustí.
0463 695 001
•
Opatření
Kontaktní špička je
opotřebená.
Špatné svářecí
parametry
•
Řídicí kabel je rozbitý
nebo je vadný spouštěč.
•
- 17 -
•
Vyměňte kontaktní
špičku.
Opravte svařovací
parametry
Zkontrolujte a opravte
připojení spouštěče,
vyčistěte spouštěč nebo
jej vyměňte.
© ESAB AB 2019
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
PSF 315 Expert, PSF 415 Expert a PSF 420w Expert jsou navrženy a přezkoušeny
v souladu s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974-7. Po dokončení servisní
práce nebo opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, že produkt stále splňuje
požadavky normy uvedené výše.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0463 695 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0700 025 034
PSF 315 Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 035
PSF 315 Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 036
PSF 315 Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0700 025 044
PSF 415 Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 045
PSF 415 Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 046
PSF 415 Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
Gas cooled torches
Water cooled torches
0700 025 066
PSF 420w Expert
Welding torch 3 m
Euro-Central connector
0700 025 067
PSF 420w Expert
Welding torch 4 m
Euro-Central connector
0700 025 068
PSF 420w Expert
Welding torch 5 m
Euro-Central connector
0463 695 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Item Denomination
Ordering no.
PSF 315
Expert
200
Torch neck PSF 315 Expert
0700 025 006
X
201
Torch neck PSF 415 Expert
0700 025 007
203
Handle cpl. Expert
0700 025 909
X
X
205
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
X
206
Screw for handle
0700 025 904
X
X
207
Cable support cpl., large, G
0700 025 907
X
X
208
Adaptor nut
0700 025 951
X
X
209
Central connector G
0700 200 101
X
X
210
Liner locking nut
0700 200 098
X
X
211
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
X
212
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
X
Item Denomination
PSF 415
Expert
X
Ordering no. / 3 m Ordering no. / 4 m Ordering no. / 5 m
213
Coaxial cable for PSF 0700 025 964
315 Expert
0700 025 965
0700 025 966
-
Coaxial cable for PSF 0700 025 957
415 Expert
0700 025 958
0700 025 959
0463 695 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Item
Denomination
Ordering no.
PSF 420w Expert
300
Torch neck PSF 420w Expert
0700 025 008
X
302
Handle cpl. Expert
0700 025 909
X
304
Trigger, yellow, 2-poles
0700 025 903
X
305
Screw for handle
0700 025 904
X
306
Cable support cpl.
0700 025 971
X
307
Quick connector
0700 025 973
X
308
Hose clamp with ring Ø 9.0
0700 025 975
X
309
Adaptor nut
0700 025 951
X
310
Central connector W
0700 025 970
X
311
Liner locking nut
0700 200 098
X
312
Cylinder head screw M4 × 6
0700 025 952
X
313
O-ring 4.0 × 1.0 mm
0700 025 953
X
314
Hose clamp with ring Ø 8.7
0700 025 974
X
315
Hose clamp with ring Ø 9.5
0700 025 976
X
316
Clamping ring for outer cover
0700 025 972
X
317
PVC-Gas hose, black, 4.5 × 1.5 mm
0700 025 993
X
318
PVC hose, braided, black, 5 × 1.5 mm
0700 025 994
X
319
Fabric outer cover
0700 025 992
X
Item
Denomination
Ordering no. / 3 m Ordering no. / 4 m Ordering no. / 5 m
320
Water-power cable
0700 025 983
0700 025 984
0700 025 985
321
Wire conduit
0700 025 986
0700 025 987
0700 025 988
322
Control cable cpl.
0700 025 989
0700 025 990
0700 025 991
323
Cable assembly
0700 025 980
0700 025 981
0700 025 982
0463 695 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
PSF 315 Expert
1. Plynová hubice
2. Kontaktní špička M6 x 27
3. Adaptér pro špičku M6
4. Izolační pouzdro
5. Kontaktní špička M8 x 37
6. Adaptér pro špičku M8
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Tučně vytištěné = Standardní dodávka
0463 695 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
PSF 415 Expert
1. Plynová hubice
2. Kontaktní špička M8 x 37
3. Adaptér pro špičku M8
4. Izolační pouzdro
5. Kontaktní špička M6 x 27
6. Adaptér pro špičku M6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 883 Gas nozzle
Standard
17 mm
80 mm
0458 465 883 Gas nozzle
Conical
15 mm
80 mm
0458 470 883 Gas nozzle
Straight
21 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0366 397 002 Insulation bushing
Tučně vytištěné = Standardní dodávka
0463 695 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
PSF 420w Expert
1. Plynová hubice
2. Kontaktní špička M8 x 37
3. Adaptér pro špičku M8
4. Izolační podložka
5. Kontaktní špička M6 x 27
6. Adaptér pro špičku M6
Ordering no. Denomination
Notes
Ø
Length
0458 464 882 Gas nozzle
Standard
16 mm
80 mm
0458 465 882 Gas nozzle
Conical
14 mm
80 mm
0458 470 882 Gas nozzle
Straight
19 mm
80 mm
Contact tip
See the "Contact tips" table
Ordering no. Denomination
Notes
0366 394 001 Tip adaptor M6
L=40.6 mm
0460 819 001 Tip adaptor M8
L=31.6 mm
Ordering no. Denomination
Notes
0458 874 001 Insulation washer
Tučně vytištěné = Standardní dodávka
0463 695 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
Tabulka kontaktních špiček
Kontaktní špičky PSF 315 Expert, PSF 415 Expert, PSF 420w Expert
M6 × 27
M8 × 37
Gas / wire Ø
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert /
PSF 420w Expert
CO2
Mix/Ar
M6
M6
M6
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 500 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 500 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 500 010
W1.6 / 2.1
PSF 315 Expert
PSF 415 Expert /
PSF 420w Expert
Gas / wire Ø
CO2
Mix/Ar
M8
M8
M8
0.8
-
0468 502 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 502 004
0468 502 004
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 502 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 502 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 502 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
0468 502 009
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
0468 502 010
W1.6 / 2.1
0463 695 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
Nib M6
Gas / wire Ø
Contact tip
CO2
Mix/Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Ocelová vložka
Ordering no.
Ø
Length
Notes
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
0700 200 085
0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
0700 200 086
0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
0700 025 800
0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
0700 200 087
1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
0700 200 088
1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
0700 025 801
1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
0700 025 802
1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
0700 025 803
1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
0700 025 804
1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
Ordering no.
Ø
Length
Notes
0700 200 089
0.8–1.0
3m
Blue
X
X
X
0700 200 090
0.8–1.0
4m
Blue
X
X
X
0700 025 811
0.8–1.0
5m
Blue
X
X
X
0700 200 091
1.0–1.2
3m
Red
X
X
X
0700 200 092
1.0–1.2
4m
Red
X
X
X
0700 025 812
1.0–1.2
5m
Red
X
X
X
0700 025 813
1.2–1.6
3m
Yellow
X
X
0700 025 814
1.2–1.6
4m
Yellow
X
X
0700 025 815
1.2–1.6
5m
Yellow
X
X
Vložka PTFE
0463 695 001
- 26 -
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
© ESAB AB 2019
SOUČÁSTI PODLÉHAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ
Vložka PA Liner s bronzovým předním koncem
Ordering no.
Ø
Length
Notes
PSF 315
Expert
PSF 415
Expert
PSF 420w
Expert
0700 025 816
0.8–1.0
3m
Anthracite
X
X
X
0700 025 817
0.8–1.0
4m
Anthracite
X
X
X
0700 025 818
0.8–1.0
5m
Anthracite
X
X
X
0700 025 819
1.2–1.6
3m
Anthracite
X
X
X
0700 025 820
1.2–1.6
4m
Anthracite
X
X
X
0700 025 821
1.2–1.6
5m
Anthracite
X
X
X
Tučně vytištěné = Standardní dodávka
0463 695 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising