ESAB | Robust Feed PRO | Instruction manual | ESAB Robust Feed PRO Kasutusjuhend

ESAB Robust Feed PRO Kasutusjuhend
Robust Feed PRO
Käyttöohjeet
0463 658 001 FI 20190710
Valid for: serial no. 904-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ..........................................................................................
5
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
5
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
5
JOHDANTO .................................................................................................
9
2.1
Laitteisto..................................................................................................
9
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
10
4
ASENNUS ....................................................................................................
12
4.1
Nosto-ohjeet............................................................................................
12
KÄYTTÖ.......................................................................................................
14
5.1
Kytkentäkaapelisarjan suositellut enimmäisvirrat ..............................
15
5.2
Liitännät ja hallintalaitteet .....................................................................
16
5.3
Jäähdytysnesteen liitäntä......................................................................
16
5.4
Liitännän vedonpoistajasarjan jälkiasennus .......................................
17
5.5
Lämpösarjan kytkin (vain Offshore-versiot) ........................................
19
5.6
Käynnistys ..............................................................................................
19
5.7
Valaistus langansyöttöyksikön sisällä .................................................
19
5.8
Lankakelan jarru .....................................................................................
19
5.9
Langan vaihtaminen ja lataaminen .......................................................
20
5.10
Syöttörullien vaihtaminen......................................................................
20
5.11
Langanohjainten vaihtaminen...............................................................
21
5.11.1
Langan sisääntulo-ohjain .....................................................................
21
5.11.2
Langan keskiohjain...............................................................................
21
5.11.3
Langan ulostulo-ohjain .........................................................................
22
5.12
Rullapaine ...............................................................................................
22
5.13
Kulutusosien säilytyslokero..................................................................
23
5.14
Pyöräsarjan kiinnittäminen ...................................................................
24
5.14.1
Pyörien kiinnittäminen pyöräsarjan runkoon ........................................
24
5.14.2
Langansyöttöyksikkö pystyasennossa .................................................
25
5.14.3
Langansyöttöyksikkö vaaka-asennossa ...............................................
25
Kummankin pyöräsarjan sekä polttimen
vedonpoistajalisävarusteen kiinnittäminen .........................................
26
OHJAUSPANEELI .......................................................................................
28
6.1
Pro............................................................................................................
28
6.1.1
Ulkoinen ohjauspaneeli ........................................................................
28
6.1.2
Sisäinen ohjauspaneeli ........................................................................
29
6.2
Nopeuden mittayksikön asettaminen (metrijärjestelmä/brittiläinen)
29
6.3
Toiminnot ................................................................................................
30
6.4
Ylikuumenemisen merkkivalo ...............................................................
31
6.5
Mitatut arvot ............................................................................................
31
6.6
Kaasun virtauksen asettaminen ...........................................................
32
6.7
Ohjauspaneelin kääntäminen................................................................
32
2
5
5.15
6
0463 658 001
© ESAB AB 2019
SISÄLLYSLUETTELO
7
KUNNOSSAPITO.........................................................................................
33
7.1
Tarkastus, puhdistus ja vaihto ..............................................................
33
7.2
Mitattujen arvojen kalibrointi ja validointi............................................
33
VIANMÄÄRITYS ..........................................................................................
34
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
KAAVIO................................................................................................................
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
KULUTUSOSAT...................................................................................................
LISÄVARUSTEET................................................................................................
35
36
38
39
41
8
9
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 658 001
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0463 658 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Langansyöttöyksiköt on tarkoitettu käytettäväksi vain, kun virtalähde on
MIG/MAG-tilassa.
Jos niitä käytetään jossakin muussa hitsaustilassa (esimerkiksi MMA),
langansyöttöyksikön ja virtalähteen välinen hitsauskaapeli on kytkettävä irti. Muuten
langansyöttöyksikkö tulee jännitteiseksi.
VAROITUS!
Langansyöttöyksikön oikean- ja vasemmanpuoleisen luukun täytyy olla suljettuina ja
lukittuina hitsauksen ja/tai langansyötön aikana. Älä koskaan hitsaa tai syötä lankaa,
jos kumpikin luukku ei ole kiinni!
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla,
märillä käsineillä tai märillä vaatteilla.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
0463 658 001
Pidä pääsi poissa huuruista.
Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
-6-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun
keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön
mukaan vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet
on toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
0463 658 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0463 658 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Robust Feed PRO -langansyöttöyksikkö on tarkoitettu MIG/MAG-hitsaukseen yhdessä
seuraavien hitsausvirtalähteiden kanssa:
•
•
•
•
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Warrior™ 400i MV
Warrior™ 350i MV
Langansyöttöyksiköstä on saatavana erilaisia versioita (katso liite TILAUSNUMEROT).
Langansyöttöyksiköt ovat suljettuja ja sisältävät nelipyöräisen langansyöttömekanismin sekä
ohjauselektroniikan.
Niitä voidaan käyttää yhdessä ESABin Marathon Pac™-paketeissa tai lankakeloissa (vakio
Ø 200 mm ja Ø 300 mm) olevien lankojen kanssa.
Langansyöttöyksikkö voidaan asettaa kärryyn, ripustaa työpisteen yläpuolelle tai asettaa
lattialle (seisomaan tai lappeelleen sekä käyttämällä pyöräsarjaa tai ilman sitä).
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.1
Laitteisto
Robust Feed PRO -yksikön toimitussisältö:
•
käyttöohjeet
0463 658 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Robust Feed PRO, sarjanumerosta 904-xxx-xxxx alkaen
Syöttöjännite
42 V AC, 50–60 Hz
Tehontarve
181 VA
Nimellisvirta I1
4,3 A
Asetustiedot:
Langansyöttönopeus
0,8–25,0 m/min (32–984″/min))
Ryömintäkäynnistys
OFF tai ON
2-/4-vaihe
2-vaihe tai 4-vaihe
Langat
Umpi tai täyte
Kraatterintäyttö
0 s (OFF) – 5 s
Polttimen liitäntä
EURO, Tweco nro 4, Tweco nro 5
Lankakelan suurin läpimitta
300 mm (12 in.)
Langan läpimitta:
Fe
0,6–2,0 mm (0,023–5/64″)
Ss
0,6-1,6 mm (0,023-1/16″)
Al
1,0-1,6 mm (0,040-1/16″)
Täytelanka
0,9-2,4 mm (0,035-3/32″)
Paino
Robust Feed PRO
16,9 kg (37,1 lb.)
Robust Feed PRO, vesi
17,2 kg (37,8 lb.)
Robust Feed PRO Offshore
17,3 kg (38,1 lb.)
Robust Feed PRO Offshore, vesi
17,6 kg (38,7 lb.)
Robust Feed PRO, Tweco
16,9 kg (37,1 lb.)
Robust Feed PRO Offshore, Tweco
17,3 kg (38,1 lb.)
Lankakelan enimmäispaino
18,5 kg (40,8 lbs)
Mitat (p × l × k) Robust Feed PRO
675 × 265 × 418 mm (26,6 × 10,4 × 16,5 in.)
Käyttölämpötila
-20 °C...+55 °C
Kuljetus- ja varastointilämpötila
–40° C … +80 °C (–40° F … +176 °F)
Suojakaasu
Kaikki MIG/MAG-hitsaukseen tarkoitetut
tyypit
Kaasun enimmäispaine
5 baaria (0,5 Mpa)
Jäähdytysneste (malleille
Robust Feed PRO, vesi ja
Robust Feed PRO Offshore, vesi)
ESABin valmis jäähdytysnesteseos
Jäähdytysnesteen enimmäispaine
5 baaria (0,5 Mpa)
Sallittu kuormitus +40 °C:ssa:
50%:n kuormitusaikasuhde
550 A
60%:n kuormitusaikasuhde
500 A
100% kuormitusaikasuhde
400 A
Sallittu kuormitus +55 °C:ssa:
0463 658 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
Robust Feed PRO, sarjanumerosta 904-xxx-xxxx alkaen
50%:n kuormitusaikasuhde
550 A
60%:n kuormitusaikasuhde
500 A
100% kuormitusaikasuhde
400 A
Suojausluokka
IP44
*) Enimmäisnopeus on taattu koko nopeusalueella kaikkien lankojen osalta. 2,0 mm:n
umpilangan ja 2,4 mm:n täytelangan osalta nopeus on taattu nopeusalueella 0,8–8,0 m/min
(32–315″/min). Robust Feed PRO pystyy saavuttamaan korkeamman syöttönopeuden yli
8,0 m/min (315″/min), mutta korkeammilla toleransseilla.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta.
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP44-merkinnällä varustetut laitteet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön, ja ne kestävät sadetta
kaikista suunnista.
0463 658 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
VAROITUS!
Kun hitsaat ympäristössä, jossa on suurempi sähkövaara, voidaan käyttää vain
tällaisiin ympäristöihin tarkoitettuja virtalähteitä. Nämä virtalähteet on merkitty
symbolilla
.
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalousympäristöissä tuote voi
aiheuttaa radiohäiriöitä. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään riittäviin varotoimenpiteisiin.
4.1
Nosto-ohjeet
VARO!
Puristumisvaara langansyöttöyksikön noston yhteydessä. Suojaa itsesi ja varoita
sivullisia vaarasta.
VARO!
Tapaturmien ja laitevahinkojen välttämiseksi käytä alla esitettyjä nostomenetelmiä ja
kiinnityskohtia.
0463 658 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
VARO!
Älä aseta raskaita esineitä langansyöttöyksikön päälle tai kiinnitetyksi siihen noston
aikana. Nostokohdat on luokiteltu enintään kokonaispainolle 40 kg / 90 lb
nostettaessa kahdesta ulommasta ylänostokahvasta yllä olevan kuvan mukaisesti!
Hyväksytty paino 40 kg / 90 lb koostuu langansyöttöyksiköstä sekä lisävarusteista
(vakiosyöttöyksikön paino on 17,6 kg / 38,7 lb, kaikki painot ovat nähtävissä
kappaleessa TEKNISET TIEDOT).
0463 658 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
VAROITUS!
Sähköiskun välttämiseksi älä koske elektrodilankaan tai sen kanssa kosketuksissa
oleviin osiin, eristämättömään kaapeliin tai pistokkeisiin.
HUOM!
Käytä kuljetuskahvaa laitteen siirtämiseen. Älä koskaan vedä laitetta
hitsauspolttimesta.
VAROITUS!
Varmista, että sivupaneelit ovat kiinni käytön aikana.
VAROITUS!
Jotta kela ei pääse liukumaan pois
jarrunavalta, lukitse kela kiristämällä
jarrunavan mutteri!
HUOM!
Vaihda jarrunapa ja jarrunavan
holkki, jos ne ovat kuluneet eivätkä
lukitu kunnolla.
VARO!
Varmista ennen langan syöttämistä, että langan päässä ei ole teräviä reunoja tai
purseita, jotta lanka ei juutu sisäputkeen.
VAROITUS!
Pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturman, ole erittäin
varovainen.
0463 658 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
VAROITUS!
Varmista laite, erityisesti jos alusta on epätasainen tai kalteva.
5.1
Kytkentäkaapelisarjan suositellut enimmäisvirrat
Ympäristön lämpötilassa +25 °C ja käytettäessä normaalia 10 minuutin sykliä:
Imaks
400 A (60 %
kuormitusaikasuhde)
350 A (100%
kuormitusaikasuhde)
500 A (60 %
kuormitusaikasuhde)
400 A (100%
kuormitusaikasuhde)
Johdinala
Kaapelin
pituus
Huomautus
70 mm2
2-35 m
19-napainen, 19-napainen
käytettäessä jäähdytysnestettä
95 mm2
2-35 m
19-napainen, 19-napainen
käytettäessä jäähdytysnestettä
Ympäristön lämpötilassa +40 °C ja käytettäessä normaalia 10 minuutin sykliä:
Imaks
350 A (60 %
kuormitusaikasuhde)
300 A (100%
kuormitusaikasuhde)
430 A (60 %
kuormitusaikasuhde)
375 A (100%
kuormitusaikasuhde)
Johdinala
Kaapelin
pituus
Huomautus
70 mm2
2-35 m
19-napainen, 19-napainen
käytettäessä jäähdytysnestettä
95 mm2
2-35 m
19-napainen, 19-napainen
käytettäessä jäähdytysnestettä
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta.
0463 658 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.2
Liitännät ja hallintalaitteet
1. Ulkoinen ohjauspaneeli (katso kappale
OHJAUSPANEELI)
2. SININEN liitäntä polttimeen menevälle
jäähdytysnesteelle 1)
3. PUNAINEN liitäntä polttimesta tulevalle
jäähdytysnesteelle 1)
4. Tweco-liipaisukaapelin liitäntä
(vain käytettäessä Tweco-poltinta)
5.
6.
7.
8.
9. Langan tuloaukko Marathon Pac™-paketin
(valinnainen) yhteydessä käytettäväksi
10. Virtalähteestä tulevien kaapeleiden
liitännän vedonpoistaja
11. Hitsausvirtalähteestä tulevan hitsausvirran
liitäntä (OKC)
12. PUNAINEN liitäntä virtalähteeseen
menevälle jäähdytysnesteelle
(jäähdytyslaite) 1)
Kauko-ohjauksen (valinnainen) liitäntä
13. SININEN liitäntä virtalähteestä tulevalle
jäähdytysnesteelle (jäähdytyslaite) 1)
Polttimen liitäntä (Euro- tai Tweco-tyyppi) 14. Liitäntä suojakaasulle
Sisäinen ohjauspaneeli (katso kappale
15. Liitäntä ohjauskaapelille virtalähteestä
OHJAUSPANEELI)
Lämpösarjan kytkin (Offshore-versiot)
HUOM!
1)
Jäähdytysnesteliitännät ovat vain tietyissä malleissa.
VAROITUS!
Langansyöttöyksikön oikean- ja vasemmanpuoleisen luukun täytyy olla suljettuina ja
lukittuina hitsauksen ja/tai langansyötön aikana. Älä koskaan hitsaa tai syötä lankaa,
jos kumpikin luukku ei ole kiinni!
5.3
Jäähdytysnesteen liitäntä
Kun liität nestejäähdytteistä poltinta, virtalähteen päävirtakytkimen täytyy olla asennossa
OFF ja jäähdytyslaitteen katkaisimen täytyy olla asennossa 0.
Nestejäähdytyssarja on saatavana lisävarusteena (katso liite LISÄVARUSTEET).
0463 658 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.4
0463 658 001
Liitännän vedonpoistajasarjan jälkiasennus
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Yllä olevassa kuvassa näkyy liitännän vedonpoistajasarjan jälkiasennus (tilausnumero
0446 050 880), jossa hitsausvirta ja ohjauskaapelit sekä tarvittaessa myös jäähdytysneste- ja
suojakaasuletkut viedään vedonpoistajan läpi.
Lisäksi on mahdollista käyttää valmiiksi koottua liitäntäkaapelisarjaa, joka sisältää
vedonpoistajan (katso liite LISÄVARUSTEET).
HUOM!
• Liitännän vedonpoistaja pitäisi kiinnittää puhtaisiin kaapeleihin.
• Aseta hitsausvirtakaapeli vedonpoistajan puristimen suurempaan (2)
aukkoon!
• Varmista, että eristysholkin (9) ympärillä olevat nippusiteet on kiristetty
oikein!
0463 658 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.5
Lämpösarjan kytkin (vain Offshore-versiot)
Hitsaus OFF
Hitsaus ON
Lämmitys ON ja hitsaus OFF
Lankakelaa ja sitä ympäröivää aluetta
lämmitetään, jotta hitsauslanka pysyy
kuivana. Lankakelan ja sitä ympäröivän
alueen lämmittämisestä on runsaasti
hyötyä, jos ilma on erityisen kosteaa tai
jos lämpötila vaihtelee päivän mittaan.
5.6
Käynnistys
Kun langansyöttö käynnistyy, virtalähde syöttää hitsausjännitteen. Jos hitsausvirta ei ala
virrata 3 sekunnin sisällä, virtalähde kytkee hitsausjännitteen pois päältä.
Langansyöttö jatkuu, kunnes polttimen liipaisin vapautetaan.
HUOM!
Syöttöyksikön kanssa käytettävän virtalähteen tulee olla asetettuna GMA (MIG/MAG)
-tilaan, kun järjestelmän virta on kytketty! Näin varmistetaan, että syöttöyksikkö ja
virtalähde kalibroidaan ennen hitsausta. Jos virtalähteen asetuksena on jokin muu
hitsausmenetelmä kytketyssä tilassa, syöttöyksikön paneelin näyttämiin
jänniteasetuksiin ei voi luottaa! Jos näin käy, katkaise virtalähteen virta, käännä
valitsin GMA (MIG/MAG) -asentoon ja käynnistä virtalähde uudelleen!
5.7
Valaistus langansyöttöyksikön sisällä
Langansyöttöyksikön kotelon sisällä on valot. Valot syttyvät automaattisesti, kun
syöttöyksikkö käynnistetään, kun jotain sisäisen ohjauspaneelin parametria muutetaan,
langan kylmäsyötön aikana sekä myös hitsauksen jälkeen. Valot sammuvat automaattisesti
muutaman minuutin kuluttua.
5.8
Lankakelan jarru
Lankakelan jarrun voimaa pitäisi lisätä vain sen verran kuin on tarpeen langan syötön
ylikulun estämiseksi. Todellinen tarvittava jarruvoima määräytyy langan syöttönopeuden sekä
lankakelan koon ja painon mukaan.
Lankakelan jarrua ei saa ylikuormittaa! Liian suuri jarruvoima voi ylikuormittaa moottoria ja
heikentää hitsaustulosta.
Lankakelan jarrun voimaa säädetään jarrunavan mutterin keskellä olevalla 6 mm:n
kuusioruuvilla.
0463 658 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Langan vaihtaminen ja lataaminen
Avaa langansyöttöyksikön vasen luukku.
Löysää jarrunavan mutteria ja irrota se ja irrota sitten vanha lankakela.
Aseta syöttöyksikköön uusi lankakela ja suorista uutta hitsauslankaa 10–20 cm:n
pituudelta. Viilaa langan päästä pois purseet ja terävät särmät ennen sen syöttämistä
syöttöyksikön mekanismiin.
Lukitse lankakela jarrunapaan kiristämällä jarrunavan mutteri.
Pujota lanka syöttöyksikön mekanismin läpi (syöttöyksikön sisällä olevan kuvan
mukaisesti).
Sulje ja lukitse langansyöttöyksikön vasen luukku.
HUOM!
Vaihda jarrunapa ja jarrunavan holkki, jos ne ovat kuluneet eivätkä lukitu kunnolla.
5.10
Syöttörullien vaihtaminen
Vaihdettaessa uuteen lankatyyppiin syöttörullat pitäisi vaihtaa vastaamaan uutta
lankatyyppiä. Liitteessä KULUTUSOSAT on tietoja oikeasta syöttörullasta langan halkaisijan
ja tyypin mukaan. (Tämän oppaan kohdassa Kulutusosien säilytyslokero kerrotaan, miten
tarvittaviin kulutusosiin pääsee helposti käsiksi.)
1.
2.
3.
Avaa langansyöttöyksikön vasen luukku.
Avaa vaihdettavien syöttörullien lukitus kiertämällä kunkin rullan pikalukkoa (A).
Vapauta syöttörullien paine taittamalla kiristinyksiköt (B) alas, jolloin kääntövarret (C)
vapautuvat.
4.
Irrota syöttörullat ja asenna oikeat rullat (liitteen KULUTUSOSAT mukaisesti).
0463 658 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.
6.
7.
Kohdista syöttörulliin jälleen painetta painamalla kääntövarret (C) alas ja kiinnittämällä
ne käyttämällä kiristinyksikköjä (B).
Lukitse rullat kiertämällä rullan pikalukkoja (A).
Sulje ja lukitse langansyöttöyksikön vasen luukku.
5.11
Langanohjainten vaihtaminen
Vaihdettaessa uuteen lankatyyppiin langanohjaimet on ehkä vaihdettava vastaamaan uutta
lankatyyppiä. Liitteessä KULUTUSOSAT on tietoja oikeista langanohjaimista langan
halkaisijan ja tyypin mukaan. (Tämän oppaan kohdassa Kulutusosien säilytyslokero
kerrotaan, miten tarvittaviin kulutusosiin pääsee helposti käsiksi.)
5.11.1
1.
2.
3.
4.
Avaa langan sisääntulo-ohjaimen
pikalukko (A) taittamalla se auki.
Irrota langan sisääntulo-ohjain (B).
Asenna oikea langan
sisääntulo-ohjain (liitteen
KULUTUSOSAT mukaisesti).
Lukitse uusi langan
sisääntulo-ohjain käyttämällä
langanohjaimen pikalukkoa (A).
5.11.2
1.
2.
Langan sisääntulo-ohjain
Langan keskiohjain
Kohdista hieman painetta langan
keskiohjaimen pidikkeeseen ja vedä
langan keskiohjain (A) esiin.
Paina sisään oikeantyyppinen
langanohjain (liitteen
KULUTUSOSAT mukaisesti). Pidike
lukitsee langanohjaimen
automaattisesti, kun se on oikeassa
asennossa.
0463 658 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.11.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Langan ulostulo-ohjain
Irrota syöttörulla alhaalta oikealta
(katso kohta Syöttörullien
vaihtaminen).
Irrota langan keskiohjain (katso
kohta Langan keskiohjain).
Avaa langan ulostulo-ohjaimen
pikalukko (A) taittamalla se auki.
Irrota langan ulostulo-ohjain (B).
Asenna oikea langan ulostulo-ohjain
(liitteen KULUTUSOSAT
mukaisesti).
Lukitse uusi langan ulostulo-ohjain
käyttämällä langanohjaimen
pikalukkoa (A).
Kiinnitä toinen syöttörullapari
takaisin ja käytä rullapainetta
uudelleen (katso kohta Syöttörullien
vaihtaminen).
5.12
Rullapaine
Rullapaine pitäisi säätää erikseen kussakin kiristinyksikössä käytössä olevan langan
materiaalin ja halkaisijan mukaisesti.
Varmista ensin, että lanka liikkuu esteettä langanohjaimessa. Säädä sitten
langansyöttöyksikön painerullat. Paine ei saa olla liian suuri.
Kuva A
Kuva B
Tarkasta syöttöpaineen säätö syöttämällä lankaa eristettyä kappaletta esim. puunpalaa
vasten.
Kun pidät hitsauspolttimen noin 5 mm päässä puunpalasta (kuva A), syöttörullien tulisi
luistaa.
Kun pidät hitsauspolttimen noin 50 mm päässä puunpalasta (kuva B), langan tulisi tulla ulos
ja taipua.
Alla oleva taulukko on ohje, josta näkyvät likimääräiset rullapaineasetukset vakio-olosuhteita
varten käytettäessä oikeaa lankakelan jarrun voimaa. Paineasetusta on ehkä nostettava
käytettäessä pitkiä, likaisia tai kuluneita polttimen kaapeleita. Tarkista aina rullapaineen
asetus kussakin tapauksessa syöttämällä lankaa ulos eristettyä kappaletta vasten yllä
kuvatulla tavalla. Myös langansyöttöyksikön vasemman luukun sisäpuolella on taulukko, joka
sisältää likimääräiset asetukset.
0463 658 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Langan halkaisija (″) 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 1/16 0,07 5/64 3/32
(mm) 3
0
0
5
2
1,6
0
2,0 2,4
0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
1,8
Paineasetus
Langan
materiaali
Fe, Ss Kiristinyksikkö
1
2,5
Kiristinyksikkö
2
3–3,5
Ydintä Kiristinyksikkö
ytelan 1
ka
Kiristinyksikkö
2
Al
1. Kiristinyksikkö 1
5.13
2
2,5-3
Kiristinyksikkö
1
1
Kiristinyksikkö
2
2-3
2. Kiristinyksikkö 2
Kulutusosien säilytyslokero
Kulutusosien säilytyslokero sijaitsee langansyöttöyksikön vasemman luukun sisäpuolella,
josta ylimääräinen rulla- ja langanohjainsarja on helposti saatavilla.
0463 658 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
1. Langan sisääntulo-ohjain
2. Langan keskiohjain
3. Langan ulostulo-ohjain
4. Syöttörullat (4 kpl)
5. Hitsauspolttimen kosketuskärjet (4 kpl)
5.14
Pyöräsarjan kiinnittäminen
5.14.1
Pyörien kiinnittäminen pyöräsarjan runkoon
Ennen langansyöttöyksikön kiinnittämistä pyöräsarjaan kiinnitä pyörät runkoon M12-ruuveilla,
aluslevyillä ja muttereilla käyttämällä kiristysmomenttia 40 ±4 Nm (354 ±35,4 in. lb).
Takapäässä olevat kiinteät pyörät pitäisi asettaa rungon suuntaisesti.
0463 658 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.14.2
Langansyöttöyksikkö pystyasennossa
5.14.3
Langansyöttöyksikkö vaaka-asennossa
HUOM!
Jotta langansyöttöyksikön voi kiinnittää vaaka-asennossa pyöräsarjaan,
langansyöttöyksikön luukussa olevat kaksi puskuria täytyy irrottaa!
0463 658 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.15
Kummankin pyöräsarjan sekä polttimen
vedonpoistajalisävarusteen kiinnittäminen
Jos polttimen vedonpoistajalisävarustetta on tarkoitus käyttää pystyasentoon kiinnitettävän
pyöräsarjan yhteydessä, kokoaminen on tehtävä seuraavassa järjestyksessä:
0463 658 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
1.
2.
3.
Kiinnitä polttimen vedonpoistaja langansyöttöyksikköön kahdella Torx 5 -ruuvilla.
Kiinnitä pyöräsarja langansyöttöyksikköön käyttämällä kahta langansyöttöyksikön
takapään lähellä olevaa ruuviliitosta. Varmista, että pyöräsarjan ja
langansyöttöyksikön väliin asetetaan kaksi asetuslevyä!
Kiinnitä pyöräsarja ja polttimen vedonpoistaja langansyöttöyksikköön käyttämällä
kahta ruuviliitosta, jotka ovat lähempänä langansyöttöyksikön etupäätä.
0463 658 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
6 OHJAUSPANEELI
6
OHJAUSPANEELI
6.1
Pro
6.1.1
Ulkoinen ohjauspaneeli
1. Näyttö, näyttää asetetun tai mitatun
arvon
2. Säätöpyörä jännitteen (V) säätämistä
varten
3. Säätöpyörä langansyöttönopeuden
asettamista varten
(m/min tai tuumaa/min)
0463 658 001
4. Ylikuumenemisen merkkivalo – palaa kun
langansyöttöyksikön lämpötila lähestyy
kriittistä tasoa tai on jo saavuttanut
kriittisen tason
5. Langan kylmäsyötön painike
6. Kaasunvirtauksen painike
- 28 -
© ESAB AB 2019
6 OHJAUSPANEELI
6.1.2
Sisäinen ohjauspaneeli
1. Säätöpyörä kraatterintäyttöajan
säätämiseen 0 sekunnista (OFF)
5 sekuntiin
2. 2-vaihe/ 4-vaihe -valintakytkin
4. Umpilangan (SCT ON) tai täytelangan
(SCT OFF) valintakytkin
5. Säätöpyörä kaasun virtausnopeuden
asettamista varten (valinnainen)
3. Ryömintäkäynnistyksen valintakytkin
6.2
Nopeuden mittayksikön asettaminen
(metrijärjestelmä/brittiläinen)
Langansyöttöyksikön mittayksikköjärjestelmäksi on asetettu tehtaalla metrijärjestelmä
(m/min) tai brittiläinen (tuumaa/min) maan/alueen mukaisesti. Mittayksikkö voidaan myös
asettaa ”piilotetun toiminnon” avulla. Mittayksikkö voidaan vaihtaa metrijärjestelmän
mukaisesta brittiläiseen ja päinvastoin seuraavasti:
1.
Avaa piilotetut toiminnot pitämällä langan kylmäsyötön ja kaasunvirtauksen painikkeita
samanaikaisesti painettuina 3 sekunnin ajan.
Vasempaan näyttöön tulee vilkkuva C-kirjain (merkiksi mittayksiköstä) sekä arvo (0 tai
1). Samalla oikean näytön oikealle puolelle tulee näkyviin kyseisellä hetkellä valittuna
oleva nopeuden yksikkö (m/min tai tuumaa/min).
2.
Aseta haluamasi mittayksikkö (metrijärjestelmä tai brittiläinen) kääntämällä
jännitteensäätöpyörää.
Tallenna valittu nopeuden yksikön asetus, poistu piilotetuista toiminnoista ja palaa
paneelin oletusnäkymään pitämällä kaasunvirtauspainiketta painettuna 3 sekunnin
ajan.
3.
Toimintokirjain Toiminto
C
Mittayksikkö
0 = tuumaa/min, 1 = m/min
0463 658 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
6 OHJAUSPANEELI
6.3
Toiminnot
Avaa luukku, jotta pääset käyttämään toimintoja 2-vaihe/4-vaihe, umpi-/täytelanka,
ryömintäkäynnistys ja kraatterin täyttö sekä lisäksi kaasun virtausnopeuden asetuksen
säätöpyörää (valinnainen).
Kaasuhuuhtelu
Kaasuhuuhtelua käytetään kaasuvirtauksen mittaukseen tai kosteuden
poistamiseen letkuista ennen hitsauksen aloitusta. Kaasuhuuhtelu on käynnissä
niin kauan kuin painike pidetään painettuna ja tapahtuu ilman jännitettä tai
langansyöttöä.
Langan ryömintäsyöttö
Ryömintäsyöttöä käytetään, kun lankaa pitää syöttää ilman jännitettä. Lankaa
syötetään niin kauan kuin painike pidetään painettuna.
Langansyöttönopeus
Tämä toiminto määrittää täytelangan tarvittavan syöttönopeuden. Valittu
langansyöttönopeus näkyy näytössä, ja näytön vieressä oleva teksti ”m/min” tai
”inch/min” (tuumaa/min) osoittaa käytössä olevan yksikön.
2-vaihe
2-vaihetilassa kaasun esivirtaus käynnistyy, kun hitsauspolttimen liipaisinta
painetaan. Hitsausprosessi käynnistyy. Kun liipaisin vapautetaan, hitsaus
päättyy kokonaan ja kaasun jälkivirtaus käynnistyy.
4-vaihe
4-vaihetilassa kaasun esivirtaus käynnistyy, kun polttimen liipaisinta painetaan,
ja langansyöttö käynnistyy, kun liipaisin vapautetaan. Hitsaus jatkuu, kunnes
liipaisinta painetaan uudelleen. Tällöin langansyöttö pysähtyy ja hitsaus päättyy.
Kun liipaisin vapautetaan, kaasun jälkivirtaus alkaa.
Langan valinta – täytelanka
Kun täytelanka on valittu, kiinteä jälkipaloaika tulee automaattisesti valituksi, kun
liipaisin vapautetaan hitsauksen sovittamiseksi täytelankaa varten.
Langan valinta – umpilanka
Kun umpilanka on valittu, oikosulkupäätetoiminto (SCT) tulee automaattisesti
valituksi, kun liipaisin vapautetaan hitsauksen sovittamiseksi umpilankaa varten.
SCT:llä hitsaus voidaan lopettaa muutamiin pieniin oikosulkuihin, jolloin kraatterit
ja hapettuminen vähenee. Se myös mahdollistaa hyvät käynnistysominaisuudet
umpilangalla.
0463 658 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
6 OHJAUSPANEELI
Ryömintäkäynnistys
Ryömintäkäynnistys syöttää lankaa nopeudella 1,5 m/min (59″/min), kunnes se
koskettaa työkappaleeseen.
Kraatterintäyttö
Kraatterintäytön avulla voidaan välttää kraatteriputkien, lämpöhalkeamien ja
kraattereiden muodostuminen työkappaleeseen hitsauksen loppuvaiheessa. Kun
kraatterin täyttöä aktivoidaan, valitse myös haluttu kraatterintäyttöaika
käyttämällä sisäisessä ohjauspaneelissa olevaa asetuspyörää.
Kun kraatterin täyttö on valittu, hitsausjännite ja langansyöttönopeus alenevat
valitun keston (0–5 sekuntia) ajan ennen oikosulkupäätetoimintoon (SCT) tai
jälkipaloon siirtymistä.
Toiminto vaihtelee hieman sen mukaan, onko valittuna 2-vaihe vai 4-vaihe. Kun
2-vaihe on valittuna, kraatterin täyttö jatkuu aina valitun keston ajan.
Kun 4-vaihe on valittuna, kraatterin täyttö jatkuu valitun keston ajan, ellei
liipaisinta vapauteta. Jos liipaisin vapautetaan ennen kuin asetettu aika on
kulunut, kraatterin täyttö keskeytyy siksi ajaksi, kun liipaisin on vapautettuna.
6.4
Ylikuumenemisen merkkivalo
Ylikuumenemissuojauksessa on kaksi tasoa:
6.5
Varoitus
Kun ylikuumenemisen merkkivalo palaa, langansyöttöyksikkö
lähestyy kriittistä lämpötilatasoa. Käynnissä olevan hitsauksen voi
viedä loppuun, mutta uutta hitsausta ei voi aloittaa, kun varoitus
ylikuumenemisesta on voimassa.
Virhe
Ylikuumenemisen merkkivalo palaa ja teksti ”Err” näkyy näytössä
merkiksi siitä, että langansyöttöyksikkö on saavuttanut kriittisen
lämpötilatason. Tällöin käynnissä oleva hitsaus keskeytyy. Virhe
häviää automaattisesti, kun langansyöttöyksikkö on jäähtynyt
riittävästi ja on taas käyttövalmis.
Mitatut arvot
Mitattu jännite
Mittausarvo kaarijännitteen V näytössä on aritmeettinen keskiarvo.
Mitattu virta
Mittausarvo hitsausvirran A näytössä on aritmeettinen keskiarvo.
0463 658 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
6 OHJAUSPANEELI
6.6
Kaasun virtauksen asettaminen
Kaasun virtaus säädetään sisäisessä ohjauspaneelissa olevalla säätöpyörällä.
Käytössä oleva kaasun virtauksen nopeus näkyy säätöpyörän yläpuolella
olevasta kaasuvirtausmittarista.
HUOM!
Virtausmittarin asteikolla oleva lukema on oikea vain, jos
langansyöttöyksikkö on pystyasennossa!
6.7
Ohjauspaneelin kääntäminen
Jos langansyöttöyksikköä aiotaan käyttää vaaka-asennossa, ulkoista ohjauspaneelia voi
kääntää 90°.
1.
2.
3.
4.
Irrota ohjauspaneelin kaksi ruuvia ja irrota paneeli.
Käännä ohjauspaneelia 90° vastapäivään.
Kiinnitä ohjauspaneeli ja varmista, että pienet kielekkeet ovat oikeassa asennossa.
Kiinnitä ruuvit.
0463 658 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
7 KUNNOSSAPITO
7
KUNNOSSAPITO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa olevia
vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkastus, puhdistus ja vaihto
Langansyöttömekanismi
Tarkista säännöllisesti, että langansyöttöyksikkö ei ole lian tukkima.
•
•
•
•
•
Langansyöttöyksikön mekanismin kuluneet osat tulisi puhdistaa ja vaihtaa
säännöllisesti häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi. Jos esijännitys on asetettu
liian suureksi, tuloksena voi olla painerullan, syöttörullan ja langanohjaimen
epätavallinen kuluminen.
Puhdista langanohjaimet ja muut langansyöttömekanismin mekaaniset osat
paineilmalla säännöllisin välein tai jos langansyöttö vaikuttaa hitaalta.
Suuttimen vaihto
Vetävän pyörän tarkastaminen
Hammasrataspaketin vaihtaminen
Lankakelan pidin
• Tarkasta säännöllisin väliajoin, että jarrunavan holkki ja jarrunapa eivät ole kuluneet ja
että ne lukittuvat kunnolla. Vaihda tarvittaessa.
Hitsauspoltin
•
Hitsauspolttimen kulutusosat tulisi puhdistaa ja vaihtaa säännöllisesti häiriöttömän
langansyötön varmistamiseksi. Puhalla langanohjain säännöllisesti puhtaaksi ja
puhdista kärki.
7.2
Mitattujen arvojen kalibrointi ja validointi
Robust Feed PRO näyttää mitatut arvot, kaarijännitteen ja hitsausvirran korjattuina
aritmeettisina keskiarvoina (mitatun arvon muodostus).
•
•
Langansyöttönopeus asetetaan Robust Feed PRO -yksikön ohjauspaneelissa, ja
asetettu nopeus näkyy näytössä joko metreinä minuutissa tai tuumina minuutissa.
Robust Feed PRO -yksikön yhteydessä käytettävä Warrior™-hitsausvirtalähde (katso
tämän käyttöohjeen luku JOHDANTO) mittaa ja laskee kaarijännitteen ja
hitsausvirran keskiarvot. Mitatut arvot siirtyvät Warrior™-hitsausvirtalähteestä Robust
Feed PRO -yksikköön digitaalisen väylän kautta.
Asetettujen ja mitattujen arvojen tarkkuus kannattaa kalibroida ja validoida ajoittain, jotta
voidaan varmistaa, että arvot ovat hyväksytyn poikkeaman rajoissa. Kalibrointi ja validointi
pitäisi antaa tehtäväksi koulutetulle huoltoteknikolle, jolla on riittävä koulutus hitsaus- ja
mittaustekniikan alalta. Kalibroinnin/validoinnin periaatteet ja kunkin näytössä näkyvän
parametrin hyväksyttävä poikkeama ovat nähtävissä huoltokäsikirjassa.
0463 658 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
8 VIANMÄÄRITYS
8
VIANMÄÄRITYS
Suorita nämä tarkistukset ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
Vian oire
Vian kuvaus ja korjausmenetelmät
Lämpösuojaus laukeaa
usein tai tarkemmin
sanottuna etupaneelissa
oleva ylikuumenemisen
merkkivalo syttyy, mutta
näytössä ei näy tekstiä
”Err”.
Ylikuumenemisvaroitus – langansyöttöyksikkö lähestyy
kriittistä lämpötilatasoa. Käynnissä olevan hitsauksen voi viedä
loppuun, mutta uutta hitsausta ei voi aloittaa, kun varoitus
ylikuumenemisesta on voimassa. (Lisätietoja
ylikuumenemissuojauksesta on luvussa OHJAUSPANEELI.)
Korjausmenetelmät:
•
•
•
•
•
•
Lämpösuojaus laukeaa
usein tai tarkemmin
sanottuna etupaneelissa
oleva ylikuumenemisen
merkkivalo syttyy ja
näytössä näkyy teksti
”Err”.
Ylikuumenemisvirhe – langansyöttöyksikkö on saavuttanut
kriittisen lämpötilatason ja käynnissä oleva hitsaus pysähtyy.
(Lisätietoja ylikuumenemissuojauksesta on luvussa
OHJAUSPANEELI.)
Korjausmenetelmät:
•
•
•
•
•
•
•
•
Lanka kulkee
hitaasti/jäykästi
langansyöttömekanismin
läpi.
0463 658 001
Tarkasta langanohjain. Puhdista se paineilmalla ja vaihda
langanohjain, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
Tarkista langan paineasetus ja säädä tarvittaessa.
Tarkasta syöttörullat ja vaihda ne, jos ne ovat kuluneet.
Varmista, että lisämetallikela pääsee pyörimään ilman liian
suurta vastusta. Säädä jarrunapa tarvittaessa.
Jos vika ei korjaannu näillä toimenpiteillä, kokeile vaihtaa
poltin.
Jos vika ei korjaannu polttimen vaihdolla, ota yhteys
valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon.
Tarkasta langanohjain. Puhdista se paineilmalla ja vaihda
langanohjain, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
Tarkista langan paineasetus ja säädä tarvittaessa.
Tarkasta syöttörullat ja vaihda ne, jos ne ovat kuluneet.
Varmista, että lisämetallikela pääsee pyörimään ilman liian
suurta vastusta. Säädä jarrunapa tarvittaessa.
Käynnistä langansyöttöyksikkö uudelleen.
Jos vika ei häviä, tarkasta langanohjain ja puhdista se
paineilmalla. Vaihda langanohjain, jos se on vaurioitunut
tai kulunut.
Jos vika ei korjaannu näillä toimenpiteillä, kokeile vaihtaa
poltin.
Jos vika ei korjaannu polttimen vaihdolla, ota yhteys
valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon.
Korjausmenetelmät:
•
Puhdista langanohjaimet ja muut langansyöttömekanismin
mekaaniset osat paineilmalla.
- 34 -
© ESAB AB 2019
9 VARAOSIEN TILAAMINEN
9
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Robust Feed PRO on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien
IEC/EN 60974-5 ja IEC/EN 60974-10 Class A, kanadalaisen standardin
CAN/CSA-E60974-5 ja yhdysvaltalaisen standardin ANSI/IEC 60974-5 mukaisesti. Huoltotai korjaustyön suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää edelleen
kyseisten standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.com. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike
ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0463 658 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
KAAVIO
0463 658 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
0463 658 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering number Denomination
Note
0445 800 880
Robust Feed PRO
With EURO connector
0445 800 881
Robust Feed PRO, Water
With EURO connector and including
torch cooling system
0445 800 882
Robust Feed PRO Offshore
With EURO connector, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 883
Robust Feed PRO Offshore,
Water
With EURO connector and including
torch cooling system, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 884
Robust Feed PRO, Tweco
With Tweco 4 connector
0445 800 885
Robust Feed PRO Offshore,
Tweco
With Tweco 4 connector, incl. gas
flow meter and heater
0463 659 001
Spare parts list
Robust Feed PRO
0463 660 001
Service manual
Robust Feed PRO
0463 658 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
KULUTUSOSAT
KULUTUSOSAT
Fe, Ss and cored wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070 5/64
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Feed roller
V-groove
X
X
0445 850 001
X
X
0445 850 002
X
0445 850 003
X
X
0445 850 004
X
0445 850 005
X
X
0445 850 006
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
0445 850 007
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter!
Wire diameter (in.) .040
(mm) 0.9/1.0
.045
1.2
.052
1.4
1/16
1.6
.070
1.8
5/64
2.0
3/32
2.4
Feed roller
V-K-knurled
X
X
0445 850 030
X
0445 850 031
X
X
0445 850 032
X
0445 850 033
X
0445 850 034
X
0445 850 035
X
Inlet wire guide Middle wire guide
Wire diameter 0.040–1/16 in.
0.9–1.6 mm
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
Wire diameter 0.070–3/32 in.
1.8–2.4 mm
0445 822 002
(3 mm)
0446 080 883
0463 658 001
- 39 -
0445 850 036
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
0445 830 884 (Tweco)
0445 830 882 (Euro)
© ESAB AB 2019
KULUTUSOSAT
Al wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Feed roller
U-groove
X
X
X
0445 850 050
X
X
0445 850 051
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 881
0463 658 001
- 40 -
0445 850 052
Outlet wire guide
0445 830 886 (Tweco)
0445 830 885 (Euro)
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0446 081 880
Wheel kit
0349 313 450
Trolley
(compatible with Robust Feed and Warrior™
Feed 304)
0349 313 100
RF retrofit kit
(for use with existing Warrior™ trolley with
ordering no. 0465 510 880)
0446 120 880
Euro connector including front plate
0446 120 882
Tweco 4 connector including front plate
0446 120 884
Tweco 5 connector including front plate
0446 123 880
Liquid cooling kit
F102 440 880
Quick connector Marathon Pac™
0463 658 001
- 41 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
0446 082 880
Torch strain relief
0446 050 880
Interconnection strain relief kit
(for update of cables without strain relief)
Interconnection cable with pre-assembled strain relief
0446 160 880
70 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 881
70 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 882
70 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 883
70 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 884
70 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 885
70 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 887
70 mm², gas cooled, 20.0 m
0446 160 890
70 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 891
70 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 892
70 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 893
70 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 894
70 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 895
70 mm², liquid cooled, 35.0 m
0446 160 980
95 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 981
95 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 982
95 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 983
95 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 984
95 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 985
95 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 990
95 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 991
95 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 992
95 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 993
95 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 994
95 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 995
95 mm², liquid cooled, 35.0 m
0463 658 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
0463 658 001
- 43 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising