ESAB | Robust Feed PRO | Instruction manual | ESAB Robust Feed PRO Brugermanual

ESAB Robust Feed PRO Brugermanual
Robust Feed PRO
Bruksanvisning
0463 658 001 NO 20190710
Valid for: serial no. 904-xxx-xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.................................................................................................
5
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
5
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
5
INNLEDNING ...............................................................................................
9
2.1
Utstyr .......................................................................................................
9
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
10
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
12
4.1
Instruksjoner for løfting .........................................................................
12
BRUK ...........................................................................................................
14
5.1
Anbefalte maksimale strømverdier for tilkoblingskabelsett ..............
15
5.2
Koblinger og styringsenheter ...............................................................
16
5.3
Kjølevæsketilkobling .............................................................................
16
5.4
Ettermontering av strekkavlastningssett for sammenkobling...........
17
5.5
Varmesettbryter (kun Offshore-varianter) ............................................
19
5.6
Startprosedyre ........................................................................................
19
5.7
Belysning inni trådmaterenheten..........................................................
19
5.8
Spolebrems .............................................................................................
19
5.9
Bytte og laste tråd ..................................................................................
20
5.10
Utskifting av materuller .........................................................................
20
5.11
Utskifting av trådføringene....................................................................
21
5.11.1
Innløpstrådføring ..................................................................................
21
5.11.2
Midtre trådføring ...................................................................................
21
5.11.3
Utløpstrådføring....................................................................................
22
5.12
Rulletrykk ................................................................................................
22
5.13
Oppbevaringsrom for slitedeler ............................................................
23
5.14
Feste av hjulsett .....................................................................................
24
5.14.1
Feste av hjulene til hjulsettrammen ......................................................
24
5.14.2
Trådmaterenhet i vertikal posisjon........................................................
25
5.14.3
Trådmaterenhet i horisontal posisjon ...................................................
25
Feste av både hjulsett og strekkavlastningstilbehøret for brenner ..
26
INNSTILLINGSPANEL.................................................................................
28
6.1
Pro............................................................................................................
28
6.1.1
Eksternt kontrollpanel ...........................................................................
28
6.1.2
Internt kontrollpanel ..............................................................................
29
6.2
Angivelse av måleenhet for hastighet (metrisk/britisk) ......................
29
6.3
Funksjonsforklaringer............................................................................
30
6.4
Overtemperaturindikator .......................................................................
31
6.5
Målte verdier ...........................................................................................
31
6.6
Innstilling av gasstrømningen...............................................................
31
6.7
Rotasjon av kontrollpanelet ..................................................................
32
2
5
5.15
6
0463 658 001
© ESAB AB 2019
INNHOLD
7
VEDLIKEHOLD............................................................................................
33
7.1
Inspeksjon, rengjøring og utskifting ....................................................
33
7.2
Kalibrering og validering av målte verdier...........................................
33
FEILSØKING ...............................................................................................
34
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
SKJEMA ..............................................................................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
SLITEDELER .......................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
35
36
38
39
41
8
9
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 658 001
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0463 658 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Trådmatere er beregnet for bare å brukes med strømkilder i MIG/MAG-modus.
Hvis sveisekabelen brukes i noen annen sveisemodus, som f.eks. MMA, må den og
strømkilden kobles fra. Hvis ikke blir trådmateren strømførende.
ADVARSEL!
Trådmaterenhetens høyre og venstre sidedør må være lukket og låst under sveising
og/eller når trådmating finner sted. Tråden må aldri sveises eller mates hvis ikke
begge dørene er lukket!
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
Ikke berør strømførende deler eller elektroder med naken hud, våte
hansker eller våte klær.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
0463 658 001
Hold hodet unna røykgassene
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å føre røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHET
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær
Beskytt personer i nærheten med egnede skjermer eller forheng
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Kontroller derfor at det ikke er noe
brennbart materiale i nærheten
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder
der strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig
å sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse
A-utstyr i slike omgivelser på grunn av ledningsbårne
forstyrrelser og strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i
samsvar med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller
elektronisk utstyr etter endt levetid leveres inn til et
mottak for gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til
veie informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer
informasjon.
0463 658 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHET
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 658 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Robust Feed PRO-trådmateenheten er beregnet for MIG/MAG-sveising sammen med
følgende sveisestrømkilder:
•
•
•
•
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Warrior™ 400i MV
Warrior™ 350i MV
Trådmaterenheten finnes i ulike varianter (se tillegget ORDRENUMRE).
Trådmateenhetene er lukket og inneholder firehjuls trådmatemekanismer samt
styringselektronikk.
De kan brukes med tråd fra ESABs Marathon Pac™ eller fra trådspole (standard Ø 200 mm
og Ø 300 mm).
Trådmateenheten kan plasseres på en tralle, henges opp over arbeidsplassen eller
plasseres på gulvet (stående eller liggende og med eller uten et hjulsett).
ESAB-tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.1
Utstyr
Robust Feed PRO leveres med
•
bruksanvisning
0463 658 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Robust Feed PRO, gyldig fra serienr. 904-xxx-xxxx
Strømforsyning
42 V AC, 50–60 Hz
Effektbehov
181 VA
Merkestrøm I1
4,3 A
Innstillingsdata:
Trådmatehastighet
0,8–25,0 m/min (32–984 tommer/min)*)
Krypstart
AV eller PÅ
2-/4-takts
2-takt eller 4-takt
Trådvalg
Solid eller kjerne
Kraterfylling
Fra 0 s (AV) til 5 s
Brennertilkobling
EURO, Tweco nr. 4, Tweco nr. 5
Maks. diameter for trådspole
300 mm (12 tommer)
Tråddimensjon:
Fe
0,6–2,0 mm (0,023–5/64 tomme)
Ss
0,6-1,6 mm (0,023-1/16 tomme)
Al
1,0-1,6 mm (0,040-1/16 tomme)
Kjernetråd
0,9-2,4 mm (0,035-3/32 tomme)
Vekt:
Robust Feed PRO
16,9 kg (37,1 pund)
Robust Feed PRO, Water
17,2 kg (37,8 pund)
Robust Feed PRO Offshore
17,3 kg (38,1 pund)
Robust Feed PRO Offshore, Water
17,6 kg (38,7 pund)
Robust Feed PRO, Tweco
16,9 kg (37,1 pund)
Robust Feed PRO Offshore, Tweco
17,3 kg (38,1 pund)
Maksimal vekt trådspole
18,5 kg (40,8 pund)
Dimensjoner (l×b×h) Robust Feed PRO
675 × 265 × 418 mm
(26,6 × 10,4 × 16,5 tommer)
Driftstemperatur
–20 til +55 °C
Transport- og oppbevaringstemperatur
–40 til 80 °C (–40 til 176 °F)
Dekkgass
Alle typer beregnet for MIG/MAG-sveising
Maksimalt gasstrykk
5 bar
Kjølemiddel (for Robust Feed PRO, Water
og Robust Feed PRO Offshore, Water)
ESABs ferdigblandede kjølemiddel
Maksimalt kjølemiddeltrykk
5 bar
Tillatt belastning ved 40 °C:
50% arbeidssyklus
550 A
60% arbeidssyklus
500 A
100 % intermittensfaktor
400 A
Tillatt belastning ved +55 °C:
0463 658 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
Robust Feed PRO, gyldig fra serienr. 904-xxx-xxxx
50% arbeidssyklus
550 A
60% arbeidssyklus
500 A
100 % intermittensfaktor
400 A
Kapslingsklasse
IP44
*) Maksimal hastighet er garantert i hele fartsområdet for alle tråder. For 2,0 mm solid tråd
og 2,4 mm kjernetråd garanteres hastighet i hastighetsområdet 0,8–8,0 m/min (32–315
tommer/min). Robust Feed PRO vil kunne oppnå matehastighet som er høyere enn 8,0
m/min (315 tommer/min), men med høyere toleransenivåer.
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet.
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket med IP44 er beregnet på innendørs og utendørs bruk, og tåler regn fra alle
retninger.
0463 658 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
ADVARSEL!
Når du sveiser i omgivelser med økt elektrisk risiko, skal det bare brukes strømkilder
beregnet for disse omgivelsene. Disse strømkildene er merket med symbolet
.
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
4.1
Instruksjoner for løfting
FORSIKTIG!
Fare for fastklemming når du løfter trådspolen. Beskytt deg selv og advar personer i
nærheten om risikoen.
FORSIKTIG!
For å unngå personskader og skader på utstyr må enheten bare løftes ved hjelp av
metodene og festepunktene som oppgis nedenfor.
0463 658 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLASJON
FORSIKTIG!
Tunge gjenstander skal ikke plasseres oppå eller festes til trådmateren under løfting.
Løftepunktene er angitt for en maksimal totalvekt på 40 kg / 90 pund ved løfting i de
to ytre øvre løftehåndtakene i henhold til illustrasjonen ovenfor.
Den godkjente vekten på 40 kg / 90 pund består av trådmater pluss tilbehør (standard
matervekt er 17,6 kg / 38,7 pund. Informasjon om alle vektverdier finner du i kapittelet
TEKNISKE DATA).
0463 658 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
ADVARSEL!
For å unngå støt må du ikke berøre elektroder eller deler som er i kontakt med
elektrodene, eller uisolerte kabler eller tilkoblinger.
OBS!
Når du flytter utstyret, må du bruke transporthåndtaket. Du må aldri dra utstyret etter
sveisebrenneren.
ADVARSEL!
Kontroller at sidepanelene er lukket under drift.
ADVARSEL!
Lås spolen ved å stramme til
bremsenavmutteren for å forhindre
at spolen glir av bremsenavet!
OBS!
Skift ut bremsenavmutteren og
bremsenavhylsen hvis de er utslitte
og ikke låses ordentlig.
FORSIKTIG!
Før du fører gjennom sveisetråden, må du sørge for at meislemerket og grater er
fjernet fra enden av tråden, slik at ikke tråden setter seg fast i brennerfôringen.
0463 658 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
ADVARSEL!
Roterende deler kan medføre personskade. Vær
forsiktig!
ADVARSEL!
Sikre utstyret, særlig hvis det brukes på ujevnt eller skrånende underlag.
5.1
Anbefalte maksimale strømverdier for tilkoblingskabelsett
Ved en omgivelsestemperatur på +25 °C og normal 10-minutters syklus:
Imax
400 A (60% intermittens)
350 A (100 % intermittens)
500 A (60% intermittens)
400 A (100 % intermittens)
Kabeltverrsn
itt
Kabellengde
Merk
70 mm2
2–35 m
19-polet, 19-polet med
kjølevæske
95 mm2
2–35 m
19-polet, 19-polet med
kjølevæske
Ved en omgivelsestemperatur på +40 °C og normal 10-minutters syklus:
Imax
350 A (60% intermittens)
300 A (100 % intermittens)
430 A (60% intermittens)
375 A (100 % intermittens)
Kabeltverrsn
itt
Kabellengde
Merk
70 mm2
2–35 m
19-polet, 19-polet med
kjølevæske
95 mm2
2–35 m
19-polet, 19-polet med
kjølevæske
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet.
0463 658 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.2
Koblinger og styringsenheter
1. Eksternt kontrollpanel (se kapittelet
KONTROLLPANEL)
2. Tilkobling BLÅ for kjølevæske til
sveisebrenneren 1)
3. Tilkobling RØD for kjølevæske fra
sveisebrenneren 1)
4. Tilkobling for Tweco-utløserkabel (bare i
kombinasjon med Tweco-brenner)
5. Tilkobling for fjernkontrollenhet
(ekstrautstyr)
6. Tilkobling for sveisebrenner (av typen
Euro eller Tweco)
7. Internt kontrollpanel (se kapittelet
KONTROLLPANEL)
8. Varmesettbryter (Offshore-varianter)
9. Trådinnløp for bruk med Marathon Pac™
(ekstrautstyr)
10. Strekkavlastning for sammenkoblede
kabler fra strømkilde
11. Tilkobling for sveisestrøm fra strømkilden
(OKC)
12. Tilkobling RØD for kjølevæske til
strømkilden (kjøleenheten) 1)
13. Tilkobling BLÅ for kjølevæske fra
strømkilden (kjøleenheten) 1)
14. Tilkobling for dekkgass
15. Tilkobling for styrekabel fra strømkilden
OBS!
1)
Kjølevæsketilkoblinger er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
ADVARSEL!
Trådmaterenhetens høyre og venstre sidedør må være lukket og låst under sveising
og/eller når trådmating finner sted. Tråden må aldri sveises eller mates hvis ikke
begge dørene er lukket!
5.3
Kjølevæsketilkobling
Ved tilkobling av en væskekjølt sveisebrenner skal bryteren for hovedstrømforsyningen stå i
AV-stilling, og bryteren for kjøleenheten skal stå i 0-stilling.
Et væskekjølingssett kan bestilles som tilbehør (se tillegget TILBEHØR).
0463 658 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.4
0463 658 001
Ettermontering av strekkavlastningssett for sammenkobling
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
Illustrasjonen ovenfor viser ettermontering av strekkavlastningssettet for sammenkobling
(bestillingsnr. 0446 050 880), der sveisestrøm- og kontrollkablene samt (hvis aktuelt)
kjølevæske- og dekkgasslangene føres gjennom strekkavlastningsenheten.
Det er også mulig å bruke et formontert sammenkoblingskabelsett, inkludert strekkavlastning
(se tillegget TILBEHØR).
OBS!
• Strekkavlastningen for sammenkobling må festes ved klemming til rene
kabler.
• Finn sveisestrømkabelen i de største (2) av de to hullene i
strekkavlastningsklemmen!
• Kontroller at kabelstroppene rundt den isolerende hylsen (9) er strammet til
riktig!
0463 658 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.5
Varmesettbryter (kun Offshore-varianter)
Sveising AV
Sveising PÅ
Varme PÅ og sveising AV
Rommet rundt spolen varmes opp for at
sveisetråden skal holdes tørr.
Oppvarming av rommet rundt spolen er
av stor nytte i omgivelser med høy
luftfuktighet eller når temperaturen
endres i løpet av dagen.
5.6
Startprosedyre
Når trådmatingen starter, genererer strømkilden sveisespenning. Hvis det ikke er
sveisestrøm innen tre sekunder, slår strømkilden sveisespenningen av.
Trådmatingen fortsetter inntil bryteren for sveisebrenneren er slått av.
OBS!
Det er viktig at strømkilden som brukes med materen er satt til GMA-modus
(MIG/MAG) når systemet slås på! Dette er for å sikre at det utføres kalibrering mellom
materen og strømkilden før det kan sveises. Hvis strømkilden er satt til en annen
sveisemetode når strømmen slås på, kan spenningsinnstillingene på materpanelet
ikke garanteres! Hvis dette skjer, slår du av strømmkilden, setter modusbryteren til
GMA (MIG/MAG) og starter strømkilden på nytt!
5.7
Belysning inni trådmaterenheten
Trådmaterenheten er utstyrt med lamper i kabinettet. Lampene slås på automatisk når
materen starter, når en av parameterne på det interne kontrollpanelet endres, når rykkvis
trådmating utføres samt etter sveising. Lampene slås automatisk av etter noen minutter.
5.8
Spolebrems
Spolebremskraften skal økes akkurat nok til å forhindre trådmatingsoverskridelse. Den
faktiske bremsekraften som trengs, avhenger av trådmatingshastigheten samt spolens
størrelse og vekt.
Ikke overbelast spolebremsen! For høy bremsekraft kan overbelaste motoren og redusere
sveiseresultatet.
Spolebremskraften justeres ved hjelp av den sekskantede unbrakoskruen på 6 mm i midten
av bremsenavmutteren.
0463 658 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bytte og laste tråd
Åpne trådmaterens venstre dør.
Løsne og fjern bremsenavmutteren, og fjern den gamle trådspolen.
Sett inn en ny trådspole i materenheten og rett ut 10–20 cm av den nye sveisetråden.
Fil bort ujevnheter og skarpe kanter på trådenden før den føres inn i
matermekanismen.
Lås trådspolen på bremsenavet ved å stramme bremsenavmutteren.
Tre tråden gjennom matermekanismen (i samsvar med illustrasjonen på innsiden av
materenheten).
Lukk og lås trådmaterens venstre dør.
OBS!
Skift ut bremsenavmutteren og bremsenavhylsen hvis de er utslitte og ikke låses
ordentlig.
5.10
Utskifting av materuller
Ved bytte til en annen type tråd må materullene byttes ut slik at de samsvarer med den nye
trådtypen. Hvis du vil ha informasjon om riktig materulle avhengig av tråddiameter og -type,
kan du se tillegget SLITEDELER. (Tips om enkel tilgang til nødvendige slitedeler finner du i
avsnittet Oppbevaringsrom for slitedeler i denne håndboken.)
1.
2.
3.
Åpne trådmaterens venstre dør.
Lås opp materullene som skal byttes ut, ved å dreie hurtigrullelåsen (A) for hver rulle.
Avlast trykket på matervalsene ved å folde ned strammerenhetene (B) og dermed
frigjøre svingarmene (C).
0463 658 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
4.
5.
6.
7.
Fjern materullene og monter de korrekte materullene (i henhold til tillegget
SLITEDELER).
Påfør trykket på materullene igjen ved å skyve ned svingarmene (C) og fest dem
sikkert på plass ved hjelp av strammerenhetene (B).
Lås rullene ved å dreie hurtigrullelåsene (A).
Lukk og lås trådmaterens venstre dør.
5.11
Utskifting av trådføringene
Ved bytte til en annen type tråd er det mulig at trådføringene må byttes ut slik at de
samsvarer med den nye trådtypen. Hvis du vil ha informasjon om de rette trådføringene
avhengig av tråddiameter og -type, kan du se tillegget SLITEDELER. (Tips om enkel tilgang
til nødvendige slitedeler finner du i avsnittet Oppbevaringsrom for slitedeler i denne
håndboken.)
5.11.1
1.
2.
3.
4.
Lås opp innløpstrådføringens
hurtiglås (A) ved å folde den ut.
Fjern innløpstrådføringen (B).
Monter den korrekte
innløpstrådføringen (i henhold til
tillegget SLITEDELER).
Lås den nye innløpstrådføringen ved
hjelp av trådhurtiglåsen (A).
5.11.2
1.
2.
Innløpstrådføring
Midtre trådføring
Påfør et lite trykk på den midtre
trådføringens klemme og trekk ut
den midtre trådføringen (A).
Skyv inn riktig type trådføring (i
henhold til tillegget SLITEDELER).
Klemmen låser automatisk
trådføringen når den er i riktig
posisjon.
0463 658 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.11.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Utløpstrådføring
Fjern den nedre høyre materullen
(se avsnittet Utskifting av
materuller).
Fjern den midtre trådføringen (se
avsnittet Midtre trådføring).
Lås opp utløpstrådføringens
hurtiglås (A) ved å folde den ut.
Fjern utløpstrådføringen (B).
Monter den korrekte
utløpstrådføringen (i henhold til
tillegget SLITEDELER).
Lås den nye utløpstrådføringen ved
hjelp av trådhurtiglåsen (A).
Fest på plass igjen det andre paret
med materuller og påfør rulletrykket
igjen (se avsnittet Utskifting av
materuller).
5.12
Rulletrykk
Rulletrykket må justeres separat på hver strammerenhet, avhengig av anvendt trådmateriale
og -diameter.
Start med å kontrollere at tråden beveger seg lett gjennom trådføreren. Still deretter inn
trykket på trådmaterens trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for høyt.
Figur A
Figur B
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråden mot en isolert
gjenstand, for eksempel et trestykke.
Når du holder sveisebrenneren ca. 5 mm fra trestykket (figur A), skal materullene gli.
Hvis du holder sveisebrenneren ca. 50 mm fra trestykket, skal tråden mates ut og bøyes
(figur B).
Tabellen nedenfor fungerer som en retningslinje og inneholder omtrentlige
rulletrykkinnstillinger for standard betingelser med riktig spolebremskraft. Ved lange, skitne
eller slitte brennerkabler er det mulig at trykkinnstillingen må økes. Kontroller alltid
rulletrykkinnstillingen i hvert enkelt tilfelle ved å mate ut tråden mot et isolert objekt som
beskrevet ovenfor. En tabell som viser omtrentlige innstillinger, finner du også på innsiden av
trådmaterens venstre dør.
0463 658 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
Tråddiameter (tommer) 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 1/16 0,07 5/64 3/32
(mm) 3
0
0
5
2
1,6
0
2,0 2,4
tom 0,8 1,0 1,2 1,4
1,8
mer
0,6
Innstilling av trykk
Trådmaterial Fe, Ss Strammerenhet
e
HS 1
2,5
Strammerenhet
HS 2
3–3,5
Pulver Strammerenhet
fylt
HS 1
2
Strammerenhet
HS 2
Al
Strammerenhet
HS 1
1
Strammerenhet
HS 2
2–3
1. Strammerenhet HS 1
5.13
2,5–3
2. Strammerenhet HS 2
Oppbevaringsrom for slitedeler
Et oppbevaringsrom for slitedeler finnes på innsiden av trådmaterens venstre dør, for enkel
tilgang til et ekstra sett med ruller og trådføringer.
0463 658 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
1. Innløpstrådføring
2. Midtre trådføring
4. Materuller (×4 stk.)
5. Kontakttupper for sveisebrenneren (×4
stk.)
3. Utløpstrådføring
5.14
Feste av hjulsett
5.14.1
Feste av hjulene til hjulsettrammen
Før trådmaterenheten festes til hjulsettet, må hjulene festes til rammen ved hjelp av
M12-skruene, skivene og mutterne ved bruk av et tilstrammingsdreiemoment på 40 ±4 Nm
(354 ±35,4 tommepund). De faste hjulene i den bakre enden må posisjoneres parallelt med
rammen.
0463 658 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.14.2
Trådmaterenhet i vertikal posisjon
5.14.3
Trådmaterenhet i horisontal posisjon
OBS!
For å kunne feste trådmateren i horisontal posisjon på hjulsettet må de to
støtfangerne på trådmaterdøren fjernes!
0463 658 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
5.15
Feste av både hjulsett og strekkavlastningstilbehøret for
brenner
Hvis strekkavlastningstilbehøret for brenner skal brukes i forbindelse med festing av
hjulsettet i vertikal posisjon, må monteringen utføres i følgende rekkefølge:
0463 658 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 BRUK
1.
2.
3.
Fest strekkavlastningsenheten for brenner til trådmateenheten ved hjelp av de to
Torx 5-skruene.
Fest hjulsettet til trådmateren ved hjelp av de to skrueskjøtene nær trådmaterens
bakre ende. Sørg for at de to avstandsskivene er satt inn mellom hjulsettet og
trådmateren!
Fest hjulsettet og strekkavlastningsenheten for brenner til trådmateren ved hjelp av de
to skrueskjøtene nærmere trådmaterens frontende.
0463 658 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6
INNSTILLINGSPANEL
6.1
Pro
6.1.1
Eksternt kontrollpanel
1. Display – viser angitt eller målt verdi
2. Ratt for innstilling av spenning (V)
3. Ratt for innstilling av
trådmatehastigheten (m/min eller
tommer/min)
0463 658 001
4. Overtemperaturindikator, lyser når
trådmaterens temperatur nærmer seg et
kritisk nivå eller allerede har nådd kritisk
nivå
5. Trykknapp for rykkvis trådmating
6. Trykknapp for gasspyling
- 28 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6.1.2
Internt kontrollpanel
1. Ratt for kontinuerlig justering av
kraterfyllingstid fra 0 (AV) til 5 sekunder
2. Bryter for valg av 2-takts eller 4-takts
4. Bryter for valg av solid tråd (SCT PÅ) eller
kjernetråd (SCT AV)
5. Ratt for innstilling av
gasstrømningshastighet (ekstrautstyr)
3. Bryter for valg av krypstart
6.2
Angivelse av måleenhet for hastighet (metrisk/britisk)
Måleenheten i trådmateenheten er fabrikkinnstilt til metrisk (m/min) eller britisk (tommer/min),
avhengig av land/region. Det er også mulig å angi måleenhet via en såkalt skjult funksjon.
Hvis du vil endre måleenheten fra metrisk til britisk eller omvendt, gjør du som følger:
1.
Få tilgang til de skjulte funksjonene ved å holde nede knappen for rykkvis trådmating
og knappen for gasspyling samtidig i 3 sekunder.
I det venstre displayet vises en blinkende C-bokstav (som angir måleenhet) og en
verdi (0 eller 1). Samtidig belyses den valgte hastighetsenheten (m/min eller
tommer/min) til høyre for det høyre displayet.
2.
Angi foretrukket måleenhet (metrisk eller britisk) ved å dreie på
spenningskontrollrattet.
Lagre den valgte hastighetsenhetsinnstillingen, forlat de skjulte funksjonene og gå
tilbake til standard panelvisning ved å holde gasspylingsknappen nede i 3 sekunder.
3.
Funksjonsboks Funksjon
tav
C
Måleenhet
0 = tommer/min, 1 = m/min
0463 658 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6.3
Funksjonsforklaringer
Åpne døren for tilgang til funksjonene 2-takts/4-takts, solid tråd / kjernetråd, krypestart og
kraterfylling samt rattet for innstilling av gasstrømningshastighet (ekstrautstyr).
Gasskylling
Gasskylling brukes ved måling av gasstrømmen eller for å fjerne luft eller
fuktighet fra gasslangene før sveisingen starter. Gasskyllingen fortsetter så
lenge knappen holdes inne og skjer uten spenning og uten at trådmatingen
starter.
Rykkvis trådmating
Rykkvis trådmating brukes når man trenger å mate ut tråd uten at det brukes
sveisespenning. Tråden mates frem så lenge knappen holdes inne.
Trådmatehastighet
Denne funksjonen angir ønsket matehastighet for sveisetråd. Den valgte
trådmatehastigheten vises på displayet, og en tekst m/min eller tommer/min ved
siden av displayet viser enheten som brukes.
2-takts
Med 2-takts starter gassforstrømningen når utløserbryteren for sveisebrenner
trykkes inn. Deretter starter sveiseprosessen. Når du slipper opp utløseren,
stanser sveisingen helt og gassetterstrømningen starter.
4-takt
Med 4-takts starter gassforstrømningen når utløserbryteren for sveisebrenner
trykkes inn, og trådmatingen starter når bryteren slippes opp. Sveiseprosessen
fortsetter til bryteren trykkes inn igjen. Deretter stopper trådmatingen, og
sveisingen stanser. Når bryteren slippes opp, starter gassetterstrømningen.
Trådvalg – kjernetråd
Når kjernetråd er valgt, brukes kontinuerlig avbrenningstid automatisk når
utløseren slippes opp, for tilpasning til sveising med kjernetråden.
Trådvalg – solid tråd
Når solid tråd er valgt, brukes virkemåten slutt på kortslutning (SCT) automatisk
når utløseren slippes opp, for tilpasning til sveising med den solide tråden.
SCT er en måte å stoppe sveisingen på ved hjelp av små kortslutninger, slik at
endegropdannelse og oksidering reduseres. Det gir også en fordel med god
ytelse ved oppstart med solid tråd.
0463 658 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
Krypstart
Ved krypstart mates tråden ut med 1,5 m/min (59 tommer/min) til den får
elektrisk kontakt med arbeidsstykket.
Kraterfylling
Kraterfylling gjør det lettere å unngå endekraterporer, varmsprekker og
kraterdannelse i sveiseområdet når sveisingen stanser. Ved aktivering av
kraterfylling velges også ønsket kraterfyllingstid ved hjelp av innstillingsrattet
(som befinner seg på det interne kontrollpanelet).
Når kraterfylling velges, reduseres sveisespenningen og trådmatehastigheten i
løpet av den valgte tiden (0–5 sekunder), før SCT eller avbrenning aktiveres.
Funksjonaliteten varierer noe avhengig av om 2-takts eller 4-takts er valgt. Når
2-takts er valgt, fortsetter kraterfylling alltid i den valgte tidsperioden.
Når 4-takts er valgt, fortsetter kraterfylling i den valgte tidsperioden, med mindre
utløseren slippes opp. Hvis utløseren slippes opp før den angitte tiden har
utløpt, avbrytes kraterfylling når utløseren slippes opp.
6.4
Overtemperaturindikator
Overopphetingsbeskyttelsen har to nivåer:
6.5
Advarsel
Når overtemperaturindikatoren lyser, indikerer det at trådmateren er
nærmer seg et kritisk temperaturnivå. Det er mulig å fullføre den
pågående sveisingen, men start av ny sveising forhindres så lenge
overtemperaturadvarselen vedvarer.
Feil
Overtemperaturindikatoren lyser, og teksten «Err» (Feil) vises på
skjermen for å indikere at trådmateren har nådd et kritisk
temperaturnivå. Dette stopper den pågående sveisingen. Feilen
forsvinner automatisk når trådmateren er avkjølt og klar til bruk igjen.
Målte verdier
Målt spenning
Målt spenning på displayet for buespenning er aritmetisk middelverdi.
Målt strøm
Målt verdi på displayet for sveisestrøm A er aritmetisk middelverdi.
6.6
Innstilling av gasstrømningen
Gasstrømningen justeres ved hjelp av rattet på det interne kontrollpanelet.
Gjeldende gasstrømningshastighet oppgis på gasstrømningsmåleren over rattet.
OBS!
Avlesningen på strømningsmålerskalaen vil bare være riktig hvis
trådmateren er i opprettstående posisjon!
0463 658 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
6 INNSTILLINGSPANEL
6.7
Rotasjon av kontrollpanelet
For bruk av trådmateren i horisontal posisjon er det mulig å rotere det eksterne
kontrollpanelet 90°.
1.
2.
3.
4.
Fjern de to skruene for kontrollpanelet og fjern panelet.
Roter kontrollpanelet 90° mot urviseren.
Fest kontrollpanelet slik at de små tappene er i riktig posisjon.
Fest skruene.
0463 658 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIKEHOLD
7
VEDLIKEHOLD
OBS!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette opp
eventuelle feil på produktet i garantitiden.
7.1
Inspeksjon, rengjøring og utskifting
Trådmatingsmekanisme
Kontroller regelmessig at trådmateenheten er fri for smuss.
•
•
•
•
•
Trådmatermekanismens slitedeler bør rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom for
å oppnå problemfri trådmating. Vær oppmerksom på at for hard forstramming kan føre
til unormal slitasje på trykkrullen, materullen og trådføreren.
Rengjør lederne og trådmatemekanismens andre mekaniske deler ved hjelp av
trykkluft, med jevne mellomrom eller hvis trådmatingen virker langsom.
Utskifting av munnstykker
Kontroller av drivhjul
Utskifting av tannhjulpakningen
Spoleholder
• Inspiser jevnlig at bremsenavhylsen og -mutteren ikke er utslitte og at de låses
ordentlig. Skift ut ved behov.
Sveisebrenner
•
Slitedeler til sveisebrenneren skal rengjøres og skiftes med jevne mellomrom for å
oppnå problemfri sveising. Blås trådføreren ren regelmessig, og rengjør kontaktpunktet.
7.2
Kalibrering og validering av målte verdier
Robust Feed PRO viser de målte verdiene, buespenningen og sveisestrømmen som
korrigerte aritmetiske gjennomsnittsverdier (måleverdigenerering).
•
•
Trådmatehastigheten angis på Robust Feed PRO-kontrollpanelet, og den angitte
hastigheten vises på skjermen, i enhetene m/min eller tommer/min.
Warrior™-sveisestrømkilden som brukes med Robust Feed PRO (se kapittelet
INNLEDNING i instruksjonshåndboken), måler og beregner gjennomsnittsverdien av
buespenning og sveisestrøm. De målte verdiene overføres fra
Warrior™-sveisestrømkilden til Robust Feed PRO via en digital buss.
Det anbefales å kalibrere og validere nøyaktigheten av de angitte og målte verdiene
regelmessig, for å kontrollere om verdiene er innenfor det aksepterte avviksområdet.
Kalibrering og validering må utføres av en opplært servicetekniker som har fått tilstrekkelig
opplæring i sveise- og måleteknologi. Veiledende prinsipper for kalibrering/validering og
godtatt avvik for hver parameter som vises, finner du i servicehåndboken.
0463 658 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
8 FEILSØKING
8
FEILSØKING
Utfør disse kontrollene og inspeksjonene før du tilkaller en autorisert servicetekniker.
Feilsymptom
Feilbeskrivelse og korrigerende tiltak
Overopphetingsvernet trer
ofte i funksjon. Mer presist
vil det si at
overtemperaturindikatoren
på frontpanelet tennes,
men teksten «Err» (Feil)
vises ikke på displayet.
Overtemperaturadvarsel – trådmateren nærmer seg et kritisk
temperaturnivå. Det er mulig å fullføre den pågående
sveisingen, men start av ny sveising forhindres så lenge
overtemperaturadvarselen vedvarer. (Hvis du vil ha mer
informasjon om overopphetingsvernet, kan du se kapittelet
KONTROLLPANEL.)
Korrigerende tiltak:
•
•
•
•
•
•
Overopphetingsvernet trer
ofte i funksjon. Mer presist
vil det si at
overtemperaturindikatoren
på frontpanelet tennes og
teksten «Err» (Feil) vises
i displayet.
Overtemperaturfeil – trådmateren har nådd et kritisk
temperaturnivå, og den pågående sveisingen stoppes. (Hvis du
vil ha mer informasjon om overopphetingsvernet, kan du se
kapittelet KONTROLLPANEL.)
Korrigerende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
Trådmateren går
langsomt/stivt gjennom
trådmatemekanismen.
0463 658 001
Kontroller lederen, rengjør den med trykkluft og bytt den ut
hvis den er skadet eller slitt.
Kontroller trådtrykkinnstillingen og juster ved behov.
Kontroller drivrullene for slitasje og bytt dem om
nødvendig ut.
Forsikre deg om at sveisemetallspolen kan rotere uten for
mye motstand. Juster om nødvendig bremsenavet.
Hvis feilen vedvarer til tross for at disse handlingene ble
utført, kan du prøve å bytte ut brenneren.
Hvis feilen vedvarer til tross for utskifting av brenneren, tar
du kontakt med en ESAB-autorisert servicetekniker.
Kontroller lederen, rengjør den med trykkluft og bytt den ut
hvis den er skadet eller slitt.
Kontroller trådtrykkinnstillingen og juster ved behov.
Kontroller drivrullene for slitasje og bytt dem om
nødvendig ut.
Forsikre deg om at sveisemetallspolen kan rotere uten for
mye motstand. Juster om nødvendig bremsenavet.
Start trådmateren på nytt.
Hvis feilen vedvarer, kontrollerer du lederen, rengjør den
med trykkluft og bytter den ut hvis den er skadet eller slitt.
Hvis feilen vedvarer til tross for at disse handlingene ble
utført, kan du prøve å bytte ut brenneren.
Hvis feilen vedvarer til tross for utskifting av brenneren, tar
du kontakt med en ESAB-autorisert servicetekniker.
Korrigerende tiltak:
•
Rengjør lederne og trådmatemekanismens andre
mekaniske deler ved hjelp av trykkluft.
- 34 -
© ESAB AB 2019
9 BESTILLING AV RESERVEDELER
9
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Robust Feed PRO er utformet og testet i samsvar med de internasjonale og europeiske
standardene IEC/EN 60974-5 og IEC/EN 60974-10-klasse A, den kanadiske standarden
CAN/CSA-E60974-5 og den amerikanske standarden ANSI/IEC 60974-5.
Serviceavdelingen som har utført service eller reparasjon, er forpliktet til å sørge for at
produktet fortsatt er i samsvar med nevnte standarder.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com.
Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer riktig levering.
0463 658 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
SKJEMA
SKJEMA
0463 658 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
SKJEMA
0463 658 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering number Denomination
Note
0445 800 880
Robust Feed PRO
With EURO connector
0445 800 881
Robust Feed PRO, Water
With EURO connector and including
torch cooling system
0445 800 882
Robust Feed PRO Offshore
With EURO connector, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 883
Robust Feed PRO Offshore,
Water
With EURO connector and including
torch cooling system, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 884
Robust Feed PRO, Tweco
With Tweco 4 connector
0445 800 885
Robust Feed PRO Offshore,
Tweco
With Tweco 4 connector, incl. gas
flow meter and heater
0463 659 001
Spare parts list
Robust Feed PRO
0463 660 001
Service manual
Robust Feed PRO
0463 658 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
SLITEDELER
SLITEDELER
Fe, Ss and cored wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070 5/64
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Feed roller
V-groove
X
X
0445 850 001
X
X
0445 850 002
X
0445 850 003
X
X
0445 850 004
X
0445 850 005
X
X
0445 850 006
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
0445 850 007
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter!
Wire diameter (in.) .040
(mm) 0.9/1.0
.045
1.2
.052
1.4
1/16
1.6
.070
1.8
5/64
2.0
3/32
2.4
Feed roller
V-K-knurled
X
X
0445 850 030
X
0445 850 031
X
X
0445 850 032
X
0445 850 033
X
0445 850 034
X
0445 850 035
X
Inlet wire guide Middle wire guide
Wire diameter 0.040–1/16 in.
0.9–1.6 mm
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
Wire diameter 0.070–3/32 in.
1.8–2.4 mm
0445 822 002
(3 mm)
0446 080 883
0463 658 001
- 39 -
0445 850 036
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
0445 830 884 (Tweco)
0445 830 882 (Euro)
© ESAB AB 2019
SLITEDELER
Al wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Feed roller
U-groove
X
X
X
0445 850 050
X
X
0445 850 051
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 881
0463 658 001
- 40 -
0445 850 052
Outlet wire guide
0445 830 886 (Tweco)
0445 830 885 (Euro)
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
TILBEHØR
0446 081 880
Wheel kit
0349 313 450
Trolley
(compatible with Robust Feed and Warrior™
Feed 304)
0349 313 100
RF retrofit kit
(for use with existing Warrior™ trolley with
ordering no. 0465 510 880)
0446 120 880
Euro connector including front plate
0446 120 882
Tweco 4 connector including front plate
0446 120 884
Tweco 5 connector including front plate
0446 123 880
Liquid cooling kit
F102 440 880
Quick connector Marathon Pac™
0463 658 001
- 41 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0446 082 880
Torch strain relief
0446 050 880
Interconnection strain relief kit
(for update of cables without strain relief)
Interconnection cable with pre-assembled strain relief
0446 160 880
70 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 881
70 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 882
70 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 883
70 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 884
70 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 885
70 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 887
70 mm², gas cooled, 20.0 m
0446 160 890
70 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 891
70 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 892
70 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 893
70 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 894
70 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 895
70 mm², liquid cooled, 35.0 m
0446 160 980
95 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 981
95 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 982
95 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 983
95 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 984
95 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 985
95 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 990
95 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 991
95 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 992
95 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 993
95 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 994
95 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 995
95 mm², liquid cooled, 35.0 m
0463 658 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0463 658 001
- 43 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising