ESAB | Robust Feed PRO | Instruction manual | ESAB Robust Feed PRO Användarmanual

ESAB Robust Feed PRO Användarmanual
Robust Feed PRO
Bruksanvisning
0463 658 001 SE 20190710
Valid for: serial no. 904-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
5
1.1
Användning av symboler.......................................................................
5
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
5
INLEDNING..................................................................................................
9
2.1
Utrustning ...............................................................................................
9
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
10
4
INSTALLATION............................................................................................
12
4.1
Lyftanvisning ..........................................................................................
12
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
14
5.1
15
5.2
Rekommenderade maximala strömvärden för satsen med
anslutningskablar...................................................................................
Anslutningar och manöverorgan ..........................................................
5.3
Kylvätskeanslutning ..............................................................................
16
5.4
Eftermontering av sats med kopplingsdragavlastning.......................
17
5.5
Värmesatskontakt (endast Offshore-varianter) ...................................
19
5.6
Startprocedur..........................................................................................
19
5.7
Belysning inuti trådmatarenheten ........................................................
19
5.8
Bobinbroms ............................................................................................
19
5.9
Byte och laddning av tråd......................................................................
20
5.10
Byte av matarrullar .................................................................................
20
5.11
Byta trådledare .......................................................................................
21
5.11.1
Trådens inloppsledare ..........................................................................
21
5.11.2
Mittre trådledare ...................................................................................
21
5.11.3
Trådens utloppsledare..........................................................................
22
5.12
Rulltryck ..................................................................................................
22
5.13
Lagringsutrymme för slitdelar ..............................................................
23
5.14
Montering av hjulsats.............................................................................
24
5.14.1
Montering av hjulen på hjulsatsens ram ...............................................
24
5.14.2
Trådmatarenhet i vertikalt läge .............................................................
25
5.14.3
Trådmatarenhet i horisontellt läge ........................................................
25
Montering av både hjulsats och pistolens dragavlastningstillbehör
26
INSTÄLLNINGSPANEL ...............................................................................
28
6.1
Pro............................................................................................................
28
6.1.1
Extern inställningspanel .......................................................................
28
6.1.2
Intern inställningspanel.........................................................................
29
6.2
Inställning av måttenhet för hastighet (metrisk/brittisk standard) ....
29
6.3
Funktionsbeskrivningar.........................................................................
30
6.4
Övertemperaturindikator .......................................................................
31
6.5
Uppmätta värden ....................................................................................
31
6.6
Ställa in gasflödet...................................................................................
31
6.7
Rotera inställningspanelen....................................................................
32
2
5
5.15
6
0463 658 001
16
© ESAB AB 2019
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
7
UNDERHÅLL ...............................................................................................
33
7.1
Inspektion, rengöring och byte .............................................................
33
7.2
Kalibrering och validering av uppmätta värden ..................................
33
FELSÖKNING ..............................................................................................
34
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
SLITDELAR .........................................................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
35
36
38
39
41
8
9
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 658 001
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 658 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Trådmatarna är endast avsedda för användning med strömkällor i MIG/MAG-läge.
Om de används i något annat svetsläge, t.ex. MMA, måste svetskabeln mellan
trådmataren och strömkällan kopplas bort. Annars kan trådmataren bli
spänningsförande eller strömsatt.
VARNING!
De högra och vänstra sidoluckorna på trådmatarenheten måste vara stängda och
låsta vid svetsning och trådmatning. Svetsa eller mata aldrig tråden utan att ha stängt
båda luckorna!
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
Vidrör inte spänningsförande delar eller spänningsförande elektroder med
bar hud eller med våta handskar eller våta kläder.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
0463 658 001
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Sörj för god ventilation, använd punktutsug vid bågen, eller vidta båda
åtgärderna samtidigt för att föra bort gaserna från din andningszon och
från arbetsplatsen.
-6-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda om kringstående personer med lämpliga skärmar eller draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se till att inget brännbart material
finns i närheten av svetsstället.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
0463 658 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 658 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Trådmatarenheten Robust Feed PRO är avsedd för MIG/MAG-svetsning tillsammans med
följande svetsströmkällor:
•
•
•
•
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Warrior™ 400i MV
Warrior™ 350i MV
Trådmatarenheten finns i olika utföranden (se bilagan "ORDERNUMMER").
Trådmatarenheterna är kapslade och innehåller fyrhjulsdrivna matarmekanismer samt
styrelektronik.
De kan användas tillsammans med tråd på ESAB:s Marathon Pac™ eller på trådbobin
(standard Ø 200 mm och Ø 300 mm).
Trådmatarenheten kan placeras på en vagn, hängande ovanför arbetsplatsen eller på golvet
(stående eller liggande och med eller utan hjulsats).
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1
Utrustning
Robust Feed PRO levereras med:
•
Bruksanvisning
0463 658 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Robust Feed PRO, giltig från serienummer 904-xxx-xxxx
Matningsspänning
42 VAC, 50–60 Hz
Effektbehov
181 VA
Nominell matningsström I1
4,3 A
Inställningsdata:
Trådmatningshastighet
0,8–25,0 m/min (32–984 tum/min)*)
Krypstart
AV eller PÅ
2-/4-takt
2-takt eller 4-takt
Trådval
Solid tråd eller rörtråd
Crater fill
Från 0 s (AV) till 5 s
Anslutning för brännare
EURO, Tweco #4, Tweco #5
Max. diameter trådbobin
300 mm (12 tum)
Trådstorlek:
Kolstål
0,6–2,0 mm (0,023–5/64 tum)
Rostfritt
0,6-1,6 mm (0,023-1/16 tum)
Aluminium
1,0-1,6 mm (0,040-1/16 tum)
Rörtråd
0,9-2,4 mm (0,035-3/32 tum)
Vikt:
Robust Feed PRO
16,9 kg (37,1 lb.)
Robust Feed PRO, vatten
17,2 kg (37,8 lb.)
Robust Feed PRO Offshore
17,3 kg (38,1 lb.)
Robust Feed PRO Offshore, vatten
17,6 kg (38,7 lb.)
Robust Feed PRO, Tweco
16,9 kg (37,1 lb.)
Robust Feed PRO Offshore, Tweco
17,3 kg (38,1 lb.)
Maximal vikt för trådbobin
18,5 kg (40,8 lbs)
Mått (L×B×H) Robust Feed PRO
675×265×418 mm (26.6×10.4×16.5 in.)
Arbetstemperatur
-20 till +55 °C (-4 till +131 °F)
Temperatur transport och förvaring
-40 till +80 °C (-40 till +176 °F)
Skyddsgas
Alla typer avsedda för MIG-/MAG-svetsning
Maximalt gastryck
5 bar (0,5 MPa)
Kylvätska (för ”Robust Feed PRO, vatten”
och ”Robust Feed PRO Offshore, vatten”)
ESAB:s färdigblandade kylvätska
Maximalt kylvätsketryck
5 bar (0,5 MPa)
Tillåten belastning vid +40 °C:
50% intermittensfaktor
550 A
60 % intermittens
500 A
intermittensfaktor 100%
400 A
Tillåten belastning vid +55 °C:
50% intermittensfaktor
0463 658 001
550 A
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
Robust Feed PRO, giltig från serienummer 904-xxx-xxxx
60 % intermittens
500 A
intermittensfaktor 100%
400 A
Inkapslingsklass
IP44
*) Maximal hastighet garanteras för hela hastighetsintervallet för alla trådar. För 2,0 mm
massiv tråd och 2,4 mm rörtråd garanteras hastighet i intervallet 0,8–8,0 m/min
(32–315 tum/min). Med Robust Feed PRO får du högre matningshastighet över 8,0 m/min
(315 tum/min) men med högre toleranser.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning som är märkt med IP44 är avsedd för användning inomhus och utomhus och tål
regn från alla håll.
0463 658 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
VARNING!
Vid svetsning i miljö med förhöjd elfara ska endast strömkällor avsedda för denna
miljö användas. Dessa strömkällor är märkta med symbolen
.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
4.1
Lyftanvisning
OBSERVERA!
Klämrisk vid lyft av trådmatarenheten. Skydda dig själv och omkringstående från
riskerna.
OBSERVERA!
För att undvika personskada och utrustningsskada, använd de lyftmetoder och
fästpunkter som beskrivs här.
0463 658 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
OBSERVERA!
Placera inte tunga föremål på eller fästa vid trådmataren när du lyfter. Lyftpunkterna
är klassade för en maximal totalvikt på 40 kg/90 lb vid lyft i de två yttre övre
lyfthandtagen enligt bilden ovan!
Den godkända vikten på 40 kg/90 lb utgörs av trådmatare plus tillbehör
(standardmatarens vikt är 17,6 kg/38,7 lb. Se kapitlet TEKNISKA DATA för alla vikter).
0463 658 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
VARNING!
För att undvika elektrisk stöt, rör inte vid elektroden eller delar som är i kontakt med
den, eller vid oisolerade kablar eller anslutningar.
OBSERVERA!
Vid förflyttning av utrustningen ska avsett handtag användas. Flytta aldrig
utrustningen genom att dra den i svetspistolen.
VARNING!
Se till att sidoluckorna är stängda under drift.
VARNING!
För att förhindra att rullen glider av
bromsnavet låser du rullen genom
att dra åt bromsnavets mutter.
OBSERVERA!
Byt ut bromsnavets mutter och
bromsnavets hylsa om de är slitna
och inte låses ordentligt.
OBSERVERA!
Innan svetstråden träds på, kontrollera att vassa kanter och grader avlägsnats från
trådens ände, för att förhindra att tråden fastnar i brännaren.
0463 658 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
VARNING!
Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta
försiktighet.
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig rörelse. Detta är särskilt viktigt på ojämnt eller
lutande underlag.
5.1
Rekommenderade maximala strömvärden för satsen med
anslutningskablar
Vid en omgivningstemperatur på +25 °C och normal 10 minuters cykel:
Imax
400 A (60 % intermittens)
350 A (100% intermittens)
500 A (60 % intermittens)
400 A (100% intermittens)
Kabelarea
Kabellängd
OBSERVERA!
70 mm2
2-35 m
19-polig, 19-polig med
kylvätska
95 mm2
2-35 m
19-polig, 19-polig med
kylvätska
Vid en omgivningstemperatur på +40 °C och normal 10 minuters cykel:
Imax
350 A (60 % intermittens)
300 A (100% intermittens)
430 A (60 % intermittens)
375 A (100% intermittens)
Kabelarea
Kabellängd
OBSERVERA!
70 mm2
2-35 m
19-polig, 19-polig med
kylvätska
95 mm2
2-35 m
19-polig, 19-polig med
kylvätska
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning.
0463 658 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.2
Anslutningar och manöverorgan
1. Extern inställningspanel (se kapitlet
”INSTÄLLNINGSPANEL”)
2. Anslutning BLÅ för kylvätska till
svetspistolen 1)
3. Anslutning RÖD för kylvätska från
svetspistolen 1)
4. Anslutning för Tweco-styrkabel (endast i
kombination med Tweco-pistol)
5. Anslutning för fjärrmanöverdon (tillval)
6. Anslutning för svetspistol (Euro- eller
Tweco-typ)
7. Intern inställningspanel (se kapitlet
”INSTÄLLNINGSPANEL”)
8. Värmesatskontakt (Offshore-varianter)
9. Trådinlopp för användning med Marathon
Pac™ (tillval)
10. Kopplingsdragavlastning för kablar från
strömkälla
11. Anslutning för svetsström från strömkälla
(OKC)
12. Anslutning RÖD för kylvätska till strömkälla
(kylaggregatet) 1)
13. Anslutning BLÅ för kylvätska från
strömkälla (kylaggregatet) 1)
14. Anslutning för skyddsgas
15. Anslutning för manöverkabel från
strömkälla
OBSERVERA!
1)
Kylvätskeanslutningar finns endast på vissa modeller.
VARNING!
De högra och vänstra sidoluckorna på trådmatarenheten måste vara stängda och
låsta vid svetsning och trådmatning. Svetsa eller mata aldrig tråden utan att ha
stängt båda luckorna!
5.3
Kylvätskeanslutning
Vid anslutning av vätskekyld svetspistol ska strömkällans elkopplare för nätspänning vara i
frånslaget läge och elkopplaren för kylaggregatet ska vara i läge 0.
En vätskekylningssats kan beställas som tillbehör (se bilagan ”TILLBEHÖR”).
0463 658 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.4
0463 658 001
Eftermontering av sats med kopplingsdragavlastning
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Bilden ovan visar eftermonteringen av satsen med kopplingsdragavlastning (beställningsnr
0446 050 880) där svetsström- och styrkablar och, om tillämpligt, även slangarna för
kylvätska och skyddsgas dras genom dragavlastningsenheten.
Det är även möjligt att använda en förmonterad kopplingskabelsats, inklusive dragavlastning
(se bilagan ”TILLBEHÖR”).
OBSERVERA!
• Kopplingsdragavlastningen ska klämmas fast på rena kablar.
• Placera svetsströmkabeln i det större (2) av de två hålen i
dragavlastningsklämman!
• Se till att buntbanden runt den isolerande ärmen (9) är ordentligt åtdragna!
0463 658 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.5
Värmesatskontakt (endast Offshore-varianter)
Svetsning AV
Svetsning PÅ
Värme PÅ och svetsning AV
Bobinutrymmet värms upp så att
svetstråden hålls torr. Uppvärmningen
av bobinutrymmet är till stor fördel vid
hög luftfuktighet eller när temperaturen
ändras under dagen.
5.6
Startprocedur
När trådmatningen startas genererar strömkällan svetsspänning. Om inte svetsströmmen
börjar strömma inom 3 sekunder, stängs svetsströmkällan av.
Trådmatningen fortsätter tills omkopplaren på svetspistolen stängs av.
OBSERVERA!
Det är viktigt att den strömkälla du använder tillsammans med mataren är i läget GMA
(MIG/MAG) när du slår på systemet. Den måste vara det för att se till att en kalibrering
mellan strömkällan och mataren utförs innan du utför någon svetsning. Om
strömkällan är i något annat läge när du slår på systemet går det inte att garantera
spänningsinställningarna på matarpanelen. Om det inträffar stänger du av
strömkällan, ställer lägesomkopplaren i läget GMA (MIG/MAG) och slår på
strömkällan igen.
5.7
Belysning inuti trådmatarenheten
Trådmatarenheten är utrustad med lampor inuti skåpet. Lamporna tänds automatiskt när
mataren startas, när någon av parametrarna på den interna inställningspanelen ändras, när
kallmatning av tråd utförs och även efter svetsning. Belysningen stängs automatiskt av efter
några minuter.
5.8
Bobinbroms
Bobinbromsens kraft ska ökas precis så mycket som krävs för att förhindra överskridning av
trådmataren. Den faktiska bromskraften som behövs beror på trådmatningshastigheten och
bobins storlek och vikt.
Överbelasta inte bobinbromsen! För hög bromskraft kan överbelasta motorn och försämra
svetsresultatet.
Bobinbromsens kraft justeras med den 6 mm stora sexkantskruven i mitten av bromsnavets
mutter.
0463 658 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Byte och laddning av tråd
Öppna den vänstra luckan på trådmataren.
Lossa och ta bort bromsnavets mutter och ta bort den gamla trådbobin.
Sätt in en ny trådbobin i matarenheten och räta ut den nya svetstråden 10–20 cm. Fila
bort grader och vassa kanter på trådänden innan den förs in i matarmekanismen.
Lås fast trådbobin på bromsnavet genom att dra åt bromsnavets mutter.
Trä tråden genom matarmekanismen (enligt bilden på insidan av matarenheten).
Stäng och lås den vänstra luckan på trådmataren.
OBSERVERA!
Byt ut bromsnavets mutter och bromsnavets hylsa om de är slitna och inte låses
ordentligt.
5.10
Byte av matarrullar
När du byter till en annan typ av tråd ska matarrullarna bytas så att de matchar den nya
trådtypen. Mer information om rätt matarrulle beroende på tråddiameter och -typ finns i
bilagan SLITDELAR. (Tips om enkel åtkomst till nödvändiga slitdelar finns i avsnittet
”Lagringsutrymme för slitdelar” i den här handboken.)
1.
2.
3.
Öppna den vänstra luckan på trådmataren.
Lås upp de matarrullar som ska bytas genom att vrida på varje rulles snabblås (A).
Lätta på trycket på matarrullarna genom att fälla ned spännenheterna (B) och
därigenom frigöra svängarmarna (C).
4.
Ta bort matarrullarna och montera de rätta (enligt bilagan SLITDELAR).
0463 658 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.
6.
7.
Tillsätt trycket på matarrullarna igen genom att trycka ned svängarmarna (C) och
säkra dem med spännenheterna (B).
Lås fast rullarna genom att vrida på snabblåsen (A).
Stäng och lås den vänstra luckan på trådmataren.
5.11
Byta trådledare
När du byter till en annan typ av tråd kan trådledarna behöva bytas så att de matchar den
nya trådtypen. Mer information om rätt trådledare beroende på tråddiameter och -typ finns i
bilagan SLITDELAR. (Tips om enkel åtkomst till nödvändiga slitdelar finns i avsnittet
”Lagringsutrymme för slitdelar” i den här handboken.)
5.11.1
1.
2.
3.
4.
Lås upp snabblåset (A) till trådens
inloppsledare genom att fälla ut det.
Ta bort trådens inloppsledare (B).
Montera rätt inloppsledare (enligt
bilagan SLITDELAR).
Lås fast den nya trådens
inloppsledare med hjälp av
trådledarens snabblås (A).
5.11.2
1.
2.
Trådens inloppsledare
Mittre trådledare
Tillsätt ett lätt tryck på den mittre
trådledarklämman och dra ut den
mittre trådledaren (A).
Tryck in rätt typ av trådledare (enligt
bilagan SLITDELAR). Klämman
låser automatiskt fast trådledaren
när den är i rätt läge.
0463 658 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.11.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Trådens utloppsledare
Ta bort den nedre högra matarrullen
(se avsnittet ”Byte av matarrullar”).
Ta bort den mittre trådledaren (se
avsnittet ”Mittre trådledare”).
Lås upp snabblåset (A) till trådens
utloppsledare genom att fälla ut det.
Ta bort trådens utloppsledare (B).
Montera rätt utloppsledare (enligt
bilagan SLITDELAR).
Lås fast den nya utloppsledaren
med hjälp av trådledarens
snabblås (A).
Sätt tillbaka det andra paret
matarrullar och tillsätt rulltrycket igen
(se avsnittet ”Byte av matarrullar”).
5.12
Rulltryck
Rulltrycket justeras separat på varje spännenhet, beroende på vilket trådmaterial och
-diameter som har använts.
Kontrollera först att tråden löper mjukt genom trådledaren. Ställ därefter in trådmatarens
tryckrullar. Trycket får inte vara för högt.
Fig. A
Fig. B
För att kontrollera att rätt trådmatningstryck är inställt kan du mata ut tråd mot ett isolerande
föremål, till exempel ett träblock.
När svetspistolen hålls cirka 5 mm från träblocket (fig. A) ska matarrullarna slira mot tråden.
När svetspistolen hålls cirka 50 mm från träblocket ska tråd matas ut och böja sig (fig. B).
Tabellen nedan fungerar som en riktlinje med ungefärliga rulltrycksinställningar för
standardförhållanden med korrekt bobinbromskraft. Om du har långa, smutsiga eller slitna
brännarkablar kan tryckinställningen behöva ökas. Kontrollera alltid rulltrycksinställningen i
varje specifikt fall genom att mata ut tråden mot ett isolerat föremål enligt beskrivningen
ovan. En tabell med ungefärliga inställningar finns även på insidan av trådmatarens vänstra
lucka.
0463 658 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Tråddiameter (tum) ,023 ,030 ,040 ,045 ,052 1/16 ,070 5/64 3/32
(mm) 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4
Tryckinställning
Trådmaterial Fe, Ss Spännenhet 1
2,5
Spännenhet 2
Rör
3-3,5 år
Spännenhet 1
2
Spännenhet 2
2,5-3 år
Alumi Spännenhet 1
nium Spännenhet 2
1. Spännenhet 1
5.13
1
2-3 år
2. Spännenhet 2
Lagringsutrymme för slitdelar
Det finns ett lagringsutrymme för slitdelar på insidan av trådmatarens vänstra lucka för enkel
åtkomst till en extra uppsättning rullar och trådledare.
0463 658 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
1. Trådens inloppsledare
2. Mittre trådledare
3. Trådens utloppsledare
4. Matarrullar (4 st.)
5. Kontaktmunstycken för svetspistol (4 st.)
5.14
Montering av hjulsats
5.14.1
Montering av hjulen på hjulsatsens ram
Innan trådmatarenheten monteras på hjulsatsen fäster du hjulen på ramen med
M12-skruvarna, -brickorna och -muttrarna med ett åtdragningsmoment på 40 ±4 Nm
(354 ±35,4 in. lb). De fasta hjulen baktill ska placeras parallellt med ramen.
0463 658 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.14.2
Trådmatarenhet i vertikalt läge
5.14.3
Trådmatarenhet i horisontellt läge
OBSERVERA!
För att kunna montera trådmataren horisontellt på hjulsatsen måste de två
stötfångarna på trådmatarens lucka tas bort!
0463 658 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.15
Montering av både hjulsats och pistolens
dragavlastningstillbehör
Om pistolens dragavlastningstillbehör ska användas i samband med att hjulsatsen monteras
i vertikalt läge måste monteringen utföras i följande ordning:
0463 658 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
1.
2.
3.
Fäst pistolens dragavlastning på trådmatarenheten med de två Torx 5-skruvarna.
Fäst hjulsatsen på trådmataren med de två skruvförbanden nära trådmatarens bakre
ände. Se till att de två distansbrickorna sätts in mellan hjulsatsen och trådmataren!
Fäst hjulsatsen och pistolens dragavlastning på trådmataren med de två
skruvförbanden nära trådmatarens främre ände.
0463 658 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6
INSTÄLLNINGSPANEL
6.1
Pro
6.1.1
Extern inställningspanel
1. Display, visar inställt eller uppmätt värde
2. Vred för inställning av spänning (V)
3. Vred för inställning av
trådmatningshastighet (m/min eller
tum/min)
0463 658 001
4. Övertemperaturindikator, tänds när
temperaturen i trådmataren närmar sig en
kritisk nivå eller redan har nått den kritiska
nivån
5. Tryckknapp för kallmatning av tråd
6. Tryckknapp för gasspolning
- 28 -
© ESAB AB 2019
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6.1.2
Intern inställningspanel
1. Vred för kontinuerlig justering av
kraterfyllnadstid från 0 (AV) till 5
sekunder
2. Omkopplare för val av 2- eller 4-takt
4. Omkopplare för val av massiv tråd
(SCT PÅ) eller rörtråd (SCT AV)
5. Vred för inställning av gasflödeshastighet
(tillval)
3. Omkopplare för val av krypstart
6.2
Inställning av måttenhet för hastighet (metrisk/brittisk
standard)
Måttenheten i trådmatarenheten är fabriksinställd på metrisk (m/min) eller brittisk standard
(tum/min), beroende på land/region. Det går även att ställa in måttenheten via en så kallad
”dold funktion”. Gör följande för att ändra måttenheten från metrisk till brittisk standard eller
tvärtom:
1.
Öppna de dolda funktionerna genom att hålla knapparna för kallmatning av tråd och
gasspolning intryckta samtidigt i 3 sekunder.
Den vänstra displayen visar ett blinkande ”C” (vilket betecknar måttenheten) och ett
värde (”0” eller ”1”). Samtidigt tänds den valda hastighetsenheten (”m/min” eller
”tum/min”) till höger på den högra displayen.
2.
Ställ in önskad måttenhet (metrisk eller brittisk standard) genom att vrida på
spänningsreglaget.
Spara den valda inställningen för hastighetsenhet, lämna de dolda funktionerna och
återgå till standardpanelvyn genom att hålla knappen för gasspolning intryckt i 3
sekunder.
3.
0463 658 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
6 INSTÄLLNINGSPANEL
Funktionsboks Funktion
tav
C
Måttenheter
0 = tum/min, 1 = m/min
6.3
Funktionsbeskrivningar
Öppna luckan för att komma åt funktionerna för 2-/4-takt, massiv tråd/rörtråd, krypstart och
kraterfyllnad samt vredet för att ställa in gasflödeshastigheten (tillval).
Renblåsning med gas
Renblåsningsfunktionen används dels för att mäta gasflödet, dels för att blåsa ut
luft och eventuell fukt ur gasslangarna innan svetsningen börjar. Renblåsning
pågår så länge knappen hålls intryckt. Vid renblåsning läggs ingen bågspänning
ut och ingen trådmatning sker.
Kallmatning av tråd
Kallmatning av tråd används när man behöver mata fram tråd utan att lägga på
bågspänning. Tråden matas så länge knappen hålls intryckt.
Trådmatningshastighet
Den här funktionen ställer in den trådmatningshastigheten som krävs. Den valda
trådmatningshastigheten visas på displayen och texten ”m/min” eller ”tum/min”
bredvid displayen visar vilken enhet som används.
2-takt
Vid 2-takt startar gasförströmningen när svetspistolens avtryckare trycks in.
Därefter startar trådmatningen och svetsningen börjar. När avtryckaren släpps
avbryts svetsningen helt och gasefterströmningen startar.
4-takt
Vid 4-takt startar gasförströmningen när svetspistolens avtryckare trycks in och
trådmatningen startar när avtryckaren släpps. Svetsprocessen fortsätter tills
avtryckaren åter trycks in. Då stoppas trådmatningen och svetsningen avslutas.
När avtryckaren släpps startar gasefterströmningen.
Trådval – rörtråd
När rörtråd har valts används en konstant efterbrinntid automatiskt när
avtryckaren släpps för anpassning till svetsning med rörtråd.
Trådval – solid tråd
När massiv tråd har valts används SCT (Short Circuit Termination) automatiskt
när avtryckaren släpps för anpassning till svetsning med massiv tråd.
SCT är ett sätt att avbryta svetsningen med några små kortslutningar för att ge
mindre ändkrater och oxidering. Detta ger också fördelen av goda
startegenskaper med solid tråd.
0463 658 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
6 INSTÄLLNINGSPANEL
Krypstart
Vid krypstart matas tråden med 1,5 m/min (59 tum/min) tills den får elektrisk
kontakt med arbetsstycket.
Kraterfyllnad
Kraterfyllnad gör det lättare att undvika ändkraterrör, varmsprickor och
kraterbildning i arbetsstycket vid svetsslut. Välj även önskad kraterfyllnadstid
med hjälp av inställningsvredet när du aktiverar kraterfyllnad (på den interna
inställningspanelen).
När kraterfyllnad har valts sänks svetsspänningen och trådmatningshastigheten
under den valda tiden (0–5 sekunder) innan SCT eller efterbränning påbörjas.
Funktionerna skiljer sig något beroende på om 2-takt eller 4-takt har valts. När
2-takt har valts fortsätter kraterfyllnad alltid under den valda tiden.
När 4-takt har valts fortsätter kraterfyllnaden under den valda tiden, såvida inte
avtryckaren släpps. Om avtryckaren släpps innan den inställda tiden har gått
ut avbryts kraterfyllnaden när avtryckaren släpps.
6.4
Övertemperaturindikator
Överhettningsskyddet har två nivåer:
6.5
Varning
När övertemperaturindikatorn är tänd indikerar det att trådmataren
närmar sig en kritisk temperaturnivå. Pågående svetsning kan
slutföras, men det går inte att starta en ny svetsning så länge
varningen om övertemperatur kvarstår.
FEL
Övertemperaturindikatorn tänds och texten ”Err” visas på displayen
för att indikera att trådmataren har nått en kritisk temperaturnivå.
Det stoppar pågående svetsning. Felet upphör automatiskt när
trådmataren har svalnat och kan användas igen.
Uppmätta värden
Uppmätt spänning
Det uppmätta värdet i displayen för bågspänning V är aritmetriskt medelvärde.
Uppmätt ström
Det uppmätta värdet i displayen för svetsström A är aritmetriskt medelvärde.
6.6
Ställa in gasflödet
Gasflödet justeras med hjälp av vredet på den interna inställningspanelen. Den
aktuella gasflödeshastigheten visas på gasflödesmätaren ovanför vredet.
OBSERVERA!
Mätningen på flödesmätarskalan är endast korrekt om
trådmataren är i upprätt läge!
0463 658 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6.7
Rotera inställningspanelen
När trådmataren används i horisontellt läge finns det möjlighet att rotera den externa
inställningspanelen 90°.
1.
2.
3.
4.
Ta bort inställningspanelens två skruvar och ta bort panelen.
Rotera inställningspanelen 90° moturs.
Se till att de små flikarna är i rätt läge när du monterar inställningspanelen.
Dra åt skruvarna.
0463 658 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
7 UNDERHÅLL
7
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Inspektion, rengöring och byte
Trådmatningsmekanism
Kontrollera regelbundet att trådmatarenheten inte är igensatt av föroreningar.
•
•
•
•
•
Rengöring och byte av trådmatarenhetens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för
att säkerställa störningsfri trådmatning. Observera att för högt inställd förspänning kan
medföra onormalt slitage på tryckrulle, matarrulle och trådledare.
Rengör ledarna och andra mekaniska delar i trådmatarmekanismen med tryckluft med
jämna mellanrum eller om trådmatningen verkar långsam.
Byte av munstycken
Kontrollera drivhjulet
Byta kugghjulspaket
Bobinhållare
• Kontrollera regelbundet att bromsnavets hylsa och bromsnavets mutter inte är slitna
och att de låses ordentligt. Byt ut vid behov.
Svetspistol
•
Svetspistolens slitdelar ska rengöras och bytas med jämna mellanrum för störningsfri
trådmatning. Blås ren trådledaren regelbundet och rengör kontaktmunstycket.
7.2
Kalibrering och validering av uppmätta värden
Robust Feed PRO visar uppmätta värden, bågspänning och svetsström som likriktade
aritmetiska medelvärden (mätvärdebildning).
•
•
Trådmatningshastigheten ställs in på inställningspanelen på Robust Feed PRO och
den inställda hastigheten visas på displayen, i m/min eller tum/min.
Svetsströmkällan Warrior™ som används tillsammans med Robust Feed PRO (se
kapitlet ”INLEDNING” i bruksanvisningen) mäter och beräknar medelvärdet för
bågspänning och svetsström. De uppmätta värdena överförs från svetsströmkällan
Warrior™ till Robust Feed PRO via en digital buss.
Vi rekommenderar att du regelbundet kalibrerar och validerar precisionen hos de inställda
och uppmätta värdena för att kontrollera om värdena ligger inom den godkända avvikelsen.
Kalibrering och validering ska utföras av en utbildad servicetekniker som har tillräcklig
utbildning i svetsning och mätteknik. Vägledande principer för kalibrering/validering och
godkänd avvikelse för varje parameter som visas finns i servicehandboken.
0463 658 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
8 FELSÖKNING
8
FELSÖKNING
Utför kontrollåtgärderna nedan innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Symptom på fel
Felbeskrivning och åtgärder
Överhettningsskyddet
löser ut ofta, mer exakt
lyser
övertemperaturindikatorn
på frontpanelen, men
feltexten ”Err” visas inte
på displayen.
Varning för överhettning – Trådmataren närmar sig en kritisk
temperaturnivå. Pågående svetsning kan slutföras, men det går
inte att starta en ny svetsning så länge varningen om
övertemperatur kvarstår. (Mer information om
överhettningsskyddet finns i kapitlet ”INSTÄLLNINGSPANEL”.)
Åtgärder:
•
•
•
•
•
•
Överhettningsskyddet
löser ut ofta, mer exakt
lyser
övertemperaturindikatorn
på frontpanelen och
texten ”Err” visas på
displayen.
Övertemperaturfel – Trådmataren har nått en kritisk
temperaturnivå och pågående svetsning stoppas. (Mer
information om överhettningsskyddet finns i kapitlet
”INSTÄLLNINGSPANEL”.)
Åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•
Trådmatningen är
långsam/styv genom
trådmatarmekanismen.
0463 658 001
Kontrollera ledaren, rengör den med tryckluft och byt ut
ledaren om den är skadad eller utsliten.
Kontrollera trådtrycksinställningen och justera vid behov.
Kontrollera om drivrullarna är slitna och byt ut vid behov.
Se till att tillsatsmetallbobin kan rotera utan för mycket
motstånd. Justera bromsnavet vid behov.
Testa att byta ut pistolen om felet kvarstår trots att du
utfört dessa åtgärder.
Kontakta en auktoriserad ESAB-servicetekniker om felet
kvarstår trots att du har bytt ut pistolen.
Kontrollera ledaren, rengör den med tryckluft och byt ut
ledaren om den är skadad eller utsliten.
Kontrollera trådtrycksinställningen och justera vid behov.
Kontrollera om drivrullarna är slitna och byt ut vid behov.
Se till att tillsatsmetallbobin kan rotera utan för mycket
motstånd. Justera bromsnavet vid behov.
Starta om trådmataren.
Om felet kvarstår kontrollerar du ledaren, rengör den med
tryckluft och byter ut ledaren om den är skadad eller
utsliten.
Testa att byta ut pistolen om felet kvarstår trots att du
utfört dessa åtgärder.
Kontakta en auktoriserad ESAB-servicetekniker om felet
kvarstår trots att du har bytt ut pistolen.
Åtgärder:
•
Rengör ledaren och andra mekaniska delar i
trådmatarmekanismen med tryckluft.
- 34 -
© ESAB AB 2019
9 RESERVDELSBESTÄLLNING
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
Robust Feed PRO är konstruerad och provad i enlighet med internationell och europeisk
standard IEC/EN 60974-5 och IEC/EN 60974-10 Class A, kanadensisk standard
CAN/CSA-E60974-5 och ANSI/IEC 60974-5. Serviceteamet som utfört service eller
reparationsarbete ansvarar för att se till att apparaten fortfarande uppfyller kraven i ovan
nämnda standarder.
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 658 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
0463 658 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
0463 658 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number Denomination
Note
0445 800 880
Robust Feed PRO
With EURO connector
0445 800 881
Robust Feed PRO, Water
With EURO connector and including
torch cooling system
0445 800 882
Robust Feed PRO Offshore
With EURO connector, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 883
Robust Feed PRO Offshore,
Water
With EURO connector and including
torch cooling system, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 884
Robust Feed PRO, Tweco
With Tweco 4 connector
0445 800 885
Robust Feed PRO Offshore,
Tweco
With Tweco 4 connector, incl. gas
flow meter and heater
0463 659 001
Spare parts list
Robust Feed PRO
0463 660 001
Service manual
Robust Feed PRO
0463 658 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
SLITDELAR
Fe, Ss and cored wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070 5/64
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Feed roller
V-groove
X
X
0445 850 001
X
X
0445 850 002
X
0445 850 003
X
X
0445 850 004
X
0445 850 005
X
X
0445 850 006
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
0445 850 007
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter!
Wire diameter (in.) .040
(mm) 0.9/1.0
.045
1.2
.052
1.4
1/16
1.6
.070
1.8
5/64
2.0
3/32
2.4
Feed roller
V-K-knurled
X
X
0445 850 030
X
0445 850 031
X
X
0445 850 032
X
0445 850 033
X
0445 850 034
X
0445 850 035
X
Inlet wire guide Middle wire guide
Wire diameter 0.040–1/16 in.
0.9–1.6 mm
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
Wire diameter 0.070–3/32 in.
1.8–2.4 mm
0445 822 002
(3 mm)
0446 080 883
0463 658 001
- 39 -
0445 850 036
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
0445 830 884 (Tweco)
0445 830 882 (Euro)
© ESAB AB 2019
SLITDELAR
Al wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Feed roller
U-groove
X
X
X
0445 850 050
X
X
0445 850 051
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 881
0463 658 001
- 40 -
0445 850 052
Outlet wire guide
0445 830 886 (Tweco)
0445 830 885 (Euro)
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0446 081 880
Wheel kit
0349 313 450
Trolley
(compatible with Robust Feed and Warrior™
Feed 304)
0349 313 100
RF retrofit kit
(for use with existing Warrior™ trolley with
ordering no. 0465 510 880)
0446 120 880
Euro connector including front plate
0446 120 882
Tweco 4 connector including front plate
0446 120 884
Tweco 5 connector including front plate
0446 123 880
Liquid cooling kit
F102 440 880
Quick connector Marathon Pac™
0463 658 001
- 41 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0446 082 880
Torch strain relief
0446 050 880
Interconnection strain relief kit
(for update of cables without strain relief)
Interconnection cable with pre-assembled strain relief
0446 160 880
70 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 881
70 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 882
70 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 883
70 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 884
70 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 885
70 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 887
70 mm², gas cooled, 20.0 m
0446 160 890
70 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 891
70 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 892
70 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 893
70 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 894
70 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 895
70 mm², liquid cooled, 35.0 m
0446 160 980
95 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 981
95 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 982
95 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 983
95 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 984
95 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 985
95 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 990
95 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 991
95 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 992
95 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 993
95 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 994
95 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 995
95 mm², liquid cooled, 35.0 m
0463 658 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0463 658 001
- 43 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising