ESAB | Robust Feed PRO | Instruction manual | ESAB Robust Feed PRO Používateľská príručka

ESAB Robust Feed PRO Používateľská príručka
Robust Feed PRO
Návod na použitie
0463 658 001 SK 20190710
Valid for: serial no. 904-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
5
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
5
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
5
ÚVOD ...........................................................................................................
9
2.1
Vybavenie................................................................................................
9
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
10
4
INŠTALÁCIA ................................................................................................
12
4.1
Pokyny na zdvíhanie ..............................................................................
12
PREVÁDZKA ...............................................................................................
14
5.1
15
5.2
Odporúčané maximálne hodnoty elektrického prúdu pre súpravu
spojovacích káblov ................................................................................
Pripojenia a ovládacie zariadenia .........................................................
5.3
Pripojenie chladiacej kvapaliny ............................................................
16
5.4
Pridanie poistky proti vytrhnutiu kábla ................................................
17
5.5
Spínač ohrevu (len varianty Offshore) .................................................
19
5.6
Postup spúšťania ...................................................................................
19
5.7
Osvetlenie vo vnútri podávača zváracieho drôtu................................
19
5.8
Brzda cievky ...........................................................................................
19
5.9
Výmena a zakladanie drôtu ...................................................................
20
5.10
Výmena podávacích valčekov...............................................................
20
5.11
Výmena vedení drôtu .............................................................................
21
5.11.1
Vstupné vedenie drôtu .........................................................................
21
5.11.2
Stredné vedenie drôtu ..........................................................................
22
5.11.3
Výstupné vedenie drôtu........................................................................
22
5.12
Tlak valčekov ..........................................................................................
22
5.13
Úložný priestor na diely podliehajúce opotrebovaniu ........................
24
5.14
Pripojenie kolesovej súpravy ................................................................
24
5.14.1
Pripojenie kolies k rámu kolesovej súpravy..........................................
24
5.14.2
Jednotka podávania drôtu vo vertikálnej polohe ..................................
25
5.14.3
Jednotka podávania drôtu v horizontálnej polohe ................................
25
Pripevnenie súpravy kolies a doplnkovej poistky proti vytrhnutiu
horáka......................................................................................................
26
OVLÁDACÍ PANEL......................................................................................
28
6.1
Pro............................................................................................................
28
6.1.1
Vonkajší ovládací panel........................................................................
28
6.1.2
Vnútorný ovládací panel .......................................................................
29
6.2
Nastavenie jednotky merania rýchlosti (metrická/imperiálna)...........
29
6.3
Vysvetlenie funkcie ................................................................................
30
6.4
Ukazovateľ prekročenia teploty ............................................................
31
6.5
Namerané hodnoty .................................................................................
31
6.6
Nastavenie prietoku plynu.....................................................................
32
6.7
Otáčanie ovládacieho panela ................................................................
32
2
5
5.15
6
0463 658 001
16
© ESAB AB 2019
OBSAH
7
ÚDRŽBA ......................................................................................................
33
7.1
Kontrola, čistenie a výmena ..................................................................
33
7.2
Kalibrácia a overovanie nameraných hodnôt ......................................
33
RIEŠENIE PROBLÉMOV ............................................................................
34
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
SCHÉMA ..............................................................................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA .....................................................................................
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU ................................................
PRÍSLUŠENSTVO ...............................................................................................
35
36
38
39
41
8
9
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 658 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0463 658 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Podávače drôtu sa majú používať len so zdrojmi prúdu v režime MIG/MAG.
V prípade používania v inom režime zvárania, ako napríklad v režime MMA, sa musí
odpojiť zvárací kábel medzi podávačom drôtu a zdrojom prúdu. V opačnom prípade
bude podávač drôtu pod prúdom alebo bude zapnutý.
VÝSTRAHA!
Pri zváraní alebo posune drôtu musia byť pravé a ľavé dvierka zariadenia na
podávanie drôtu zatvorené a zablokované. Nikdy nezvárajte a neposúvajte drôt bez
zatvorenia oboch dvierok!
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
•
•
•
Nedotýkajte sa elektrických dielov pod napätím alebo elektród
nechráneným povrchom tela, vlhkými rukavicami alebo vlhkým odevom.
Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
•
Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
0463 658 001
Dbajte na to, aby ste hlavu nemali v dyme.
Dym a plyny z priestoru, v ktorom dýchate a kde sa pohybujete, odvádzajte
vetraním, odsávaním od oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
•
•
Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
Osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, chráňte vhodnými zástenami alebo
závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
•
•
•
Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
•
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby v
blízkosti neboli žiadne horľavé materiály.
Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním
sa môžu v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti
so zaručením elektromagnetickej kompatibility pri
zariadení triedy A.
0463 658 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej
implementácií podľa národných zákonov sa musí
elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti,
zlikvidovať v recyklačnom zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0463 658 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Podávač zváracieho drôtu Robust Feed PRO je určený na zváranie MIG/MAG spolu s
nasledujúcimi zváracími zdrojmi:
•
•
•
•
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Warrior™ 400i MV
Warrior™ 350i MV
Podávač zváracieho drôtu sa dodáva v rôznych variantoch (pozrite si prílohu
„OBJEDNÁVACIE ČÍSLA“).
Zariadenia na podávanie drôtu sú uzavreté a skladajú sa z poháňacieho mechanizmu
podávania drôtu so štyrmi kolesami a z riadiacej elektroniky.
Je ich možné používať spoločne s drôtom zo zariadenia ESAB Marathon Pac™ alebo z
cievky drôtu (so štandardným Ø 200 mm a Ø 300 mm).
Podávač zváracieho drôtu je možné inštalovať na vozík, zavesiť nad pracovisko alebo
inštalovať na podlahu (v stojatej alebo ležatej polohe a s kolesovou súpravou alebo bez nej).
Príslušenstvo spoločnosti ESAB na tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO
v tejto príručke.
2.1
Vybavenie
S podávačom Robust Feed PRO sa dodáva nasledovné:
•
Návod na použitie
0463 658 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Robust Feed PRO, platí od sériového čísla 904-xxx-xxxx
Napájacie napätie
42 V AC, 50 – 60 Hz
Príkon
181 VA
Menovitý napájací prúd I1
4,3 A
Nastavovacie údaje:
Rýchlosť posuvu drôtu
0,8 – 25,0 m/min (32 – 984 palcov/min)*)
Plazivé spúšťanie
VYP alebo ZAP
2/4-takt
2-taktný alebo 4-taktný režim
Výber drôtu
Plný alebo rúrkový
Vyplňovanie kráterov
Od 0 s (VYP.) do 5 s
Prípojka horáka
EURO, Tweco #4, Tweco #5
Max. priemer cievky s drôtom
300 mm (12 in)
Rozmer drôtu:
Fe
0,6 – 2,0 mm (0,023 – 5/64 palcov)
Nerez
0,6 -1,6 mm (0,023 – 1/16 palcov)
Al
1,0 -1,6 mm (0,040 – 1/16 palcov)
Drôt s jadrom
0,9 – 2,4 mm (0,035 – 3/32 palcov)
Hmotnosť:
Robust Feed PRO
16,9 kg (37,1 lb)
Robust Feed PRO, Water
17,2 kg (37,8 lb)
Robust Feed PRO Offshore
17,3 kg (38,1 lb)
Robust Feed PRO Offshore, Water
17,6 kg (38,7 lb)
Robust Feed PRO, Tweco
16,9 kg (37,1 lb)
Robust Feed PRO Offshore, Tweco
17,3 kg (38,1 lb)
Maximálna hmotnosť cievky drôtu
18,5 kg (40,8 libier)
Rozmery (d × š × v) Robust Feed PRO
675 × 265 × 418 mm
(26,6 × 10,4 × 16,5 palca)
Prevádzková teplota
-20 až +55 °C (-4 až +131 °F)
Teplota pri preprave a skladovaní
-40 až +80 °C (-40 až +176 °F)
Ochranný plyn
Všetky typy určené na zváranie MIG/MAG
Maximálny tlak plynu
5 barov (0,5 MPa)
Chladiaca kvapalina (pre
„Robust Feed PRO, Water“ a
„Robust Feed PRO Offshore, Water“)
Namiešaná chladiaca kvapalina ESAB
Maximálny tlak chladiacej kvapaliny
5 barov (0,5 MPa)
Dovolené zaťaženie pri +40 °C:
Prevádzkový cyklus 50%
550 A
Prevádzkový cyklus 60%
500 A
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A
Dovolené zaťaženie pri +55 °C:
0463 658 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Robust Feed PRO, platí od sériového čísla 904-xxx-xxxx
Prevádzkový cyklus 50%
550 A
Prevádzkový cyklus 60%
500 A
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A
Trieda krytia
IP44
*) Maximálna rýchlosť je garantovaná na celom rýchlostnom rozsahu pre všetky drôty.
V prípade plného drôtu 2,0 mm a drôtu 2,4 mm s jadrom je rýchlosť garantovaná v
rýchlostnom rozsahu 0,8 – 8,0 m/min (32 – 315 palcov/min). Podávač Robust Feed PRO
bude schopný dosiahnuť vyššiu rýchlosť posuvu nad 8,0 m/min (315 palcov/min), ale s
vyššími toleranciami.
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu.
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP44 je určené na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom
prostredí a odolá dažďu zo všetkých smerov.
0463 658 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
VÝSTRAHA!
Pri zváraní v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom je možné
používať len napájacie zdroje určené pre toto prostredie. Tieto napájacie zdroje sú
označené symbolom
.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený na priemyselné použitie. V domácom prostredí môže
spôsobiť rádiové poruchy. Používateľ zodpovedá za prijatie vhodných opatrení.
4.1
Pokyny na zdvíhanie
UPOZORNENIE!
Pri zdvíhaní podávača drôtu hrozí riziko pomliaždenia. Chráňte seba a varujte pred
nebezpečenstvom osoby nachádzajúce sa v blízkosti.
UPOZORNENIE!
Aby nedošlo k úrazu a poškodeniu zariadenia, zdvíhajte ho pomocou metód a
upevňovacích bodov uvedených nižšie.
0463 658 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
UPOZORNENIE!
Pri zdvíhaní neumiestňujte ani nepripevňujte na podávač drôtu ťažké predmety.
Zdvíhacie body sú dimenzované na maximálnu celkovú hmotnosť 40 kg/90 lb. pri
zdvíhaní v dvoch vonkajších horných zdvíhacích rukovätiach podľa vyššie uvedeného
obrázka!
Schválenú hmotnosť 40 kg/90 lb. predstavuje podávač drôtu plus príslušenstvo
(štandardná hmotnosť podávača je 17,6 kg/38,7 lb., všetky hmotnosti sú uvedené v
kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE).
0463 658 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
VÝSTRAHA!
Nedotýkajte sa drôtu elektródy ani dielov, ktoré sú v kontakte s ním, ani neizolovaných
káblov a spojok, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
POZOR!
Pri premiestňovaní zariadenia používajte držadlo určené na tento účel. Nikdy
zariadenie neťahajte za zvárací horák.
VÝSTRAHA!
Uistite sa, že postranné panely sú pri prevádzke zatvorené.
VÝSTRAHA!
Aby ste predišli skĺznutiu cievky z
brzdového náboja, zaistite cievku
utiahnutím matice brzdového
náboja!
POZOR!
Ak sú skrutka brzdového náboja
a manžeta brzdového náboja
opotrebované a správne sa
nezaisťujú, vymeňte ich.
UPOZORNENIE!
Pred vložením zváracieho drôtu dbajte na to, aby na jeho konci neostali ostré hrany a
hroty, mohli by spôsobiť vzpriečenie drôtu vo vložke horáka.
0463 658 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
VÝSTRAHA!
Otáčajúce sa súčasti môžu spôsobiť úraz, dávajte
pozor.
VÝSTRAHA!
Zaistite zariadenie, predovšetkým ak sa používa na nerovnom alebo šikmom povrchu.
5.1
Odporúčané maximálne hodnoty elektrického prúdu pre
súpravu spojovacích káblov
Pri teplote okolitého vzduchu +25 °C a bežnom 10-minútovom cykle:
Imax
400 A (60 % zaťažovací
cyklus)
350 A (100% zaťažovací
cyklus)
500 A (60 % zaťažovací
cyklus)
400 A (100% zaťažovací
cyklus)
Prierez kábla
Dĺžka kábla
Poznámka
70 mm2
2 – 35 m
19-pólový, 19-pólový s
chladiacou kvapalinou
95 mm2
2 – 35 m
19-pólový, 19-pólový s
chladiacou kvapalinou
Pri teplote okolitého vzduchu +40 °C a bežnom 10-minútovom cykle:
Imax
350 A (60 % zaťažovací
cyklus)
300 A (100% zaťažovací
cyklus)
430 A (60 % zaťažovací
cyklus)
375 A (100% zaťažovací
cyklus)
Prierez kábla
Dĺžka kábla
Poznámka
70 mm2
2 – 35 m
19-pólový, 19-pólový s
chladiacou kvapalinou
95 mm2
2 – 35 m
19-pólový, 19-pólový s
chladiacou kvapalinou
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu.
0463 658 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.2
Pripojenia a ovládacie zariadenia
1. Externý ovládací panel (pozrite si
kapitolu „OVLÁDACÍ PANEL“)
2. MODRÁ prípojka chladiacej kvapaliny do
zváracieho horáka 1
3. ČERVENÁ prípojka chladiacej kvapaliny
zo zváracieho horáka 1
4. Prípojka pre kábel spúšte Tweco (iba v
kombinácii s horákom Tweco)
9. Vstup na drôt na použitie so zariadením
Marathon Pac™ (doplnkové vybavenie)
10. Poistka proti vytrhnutiu káblov zo zdroja
napájania
11. Prípojka na prívod zváracieho prúdu zo
zdroja napájania (OKC)
12. ČERVENÁ prípojka na chladiacu kvapalinu
do zdroja napájania (chladiace zariadenie)
1
5. Prípojka pre jednotku diaľkového
ovládania (doplnkové vybavenie)
13. MODRÁ prípojka na chladiacu kvapalinu
zo zdroja napájania (chladiace zariadenie)
1
6. Prípojka pre zvárací horák (typ
14. Pripojenie pre ochranný plyn
Euro alebo Tweco)
7. Interný ovládací panel (pozrite si kapitolu 15. Prípojka na ovládací kábel zo zdroja
„OVLÁDACÍ PANEL“)
napájania
8. Spínač ohrevu (varianty Offshore)
POZOR!
1
Prípojky chladiacej kvapaliny sú k dispozícii len pri niektorých modeloch.
VÝSTRAHA!
Pri zváraní alebo posune drôtu musia byť pravé a ľavé dvierka zariadenia na
podávanie drôtu zatvorené a zablokované. Nikdy nezvárajte a neposúvajte drôt bez
zatvorenia oboch dvierok!
5.3
Pripojenie chladiacej kvapaliny
Pri pripájaní zváracieho horáka chladeného kvapalinou sa musí hlavný vypínač zdroja
napájania nachádzať v polohe OFF (Vyp.) a vypínač chladiacej jednotky v polohe 0.
Súpravu na chladenie kvapalinou je možné objednať ako príslušenstvo (pozrite si prílohu
„PRÍSLUŠENSTVO“).
0463 658 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.4
0463 658 001
Pridanie poistky proti vytrhnutiu kábla
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
Na obrázku vyššie je uvedené nasadenie poistky proti vytrhnutiu kábla (objednávacie číslo
0446 050 880), kde cez poistku proti vytrhnutiu kábla prechádzajú káble zváracieho prúdu a
káble ovládania a podľa okolností aj hadice chladiacej kvapaliny a ochranného plynu.
Je tu tiež možnosť použiť predmontovanú súpravu prepájacích káblov, vrátane poistky proti
vytrhnutiu (pozrite si prílohu „PRÍSLUŠENSTVO“).
POZOR!
• Poistka proti vytrhnutiu sa musí prichytiť na čisté káble.
• Kábel zváracieho prúdu umiestnite do väčšieho (2) z dvoch otvorov v svorke
poistky proti vytrhnutiu!
• Káblové spony okolo izolačnej rúrky (9) musia byť dobre pritiahnuté!
0463 658 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.5
Spínač ohrevu (len varianty Offshore)
Zváranie VYP.
Zváranie ZAP.
Ohrev zapnutý a zváranie vypnuté
Priestor cievky sa ohrieva, aby bol
zvárací drôt trvale suchý. Ohrievanie
priestoru cievky je veľmi výhodné pri
vysokej vlhkosti alebo keď sa počas
dňa mení teplota.
5.6
Postup spúšťania
Keď začne podávanie drôtu, napájací zdroj generuje zváracie napätie. Ak sa do troch sekúnd
nedosiahne zváracieho prúdu, napájací zdroj vypne zváracie napätie.
Podávanie drôtu pokračuje až do vypnutia spínača zváracieho horáka.
POZOR!
Keď je systém zapnutý, je dôležité, aby ste zdroj napájania používaný spolu s
podávačom nastavili na režim GMA (MIG/MAG)! Takýmto spôsobom zabezpečíte, že
sa pred akýmkoľvek zváraním vykoná kalibrácia medzi podávačom a zdrojom
napájania. Ak zdroj napájania nastavíte pri zapnutom napájaní na iný spôsob
zvárania, nastavenia napätia na paneli podávača nie je možné zaručiť! Ak k tomuto
dôjde, vypnite zdroj napájania, nastavte prepínač režimu na GMA (MIG/MAG) a
opätovne reštartujte zdroj napájania.
5.7
Osvetlenie vo vnútri podávača zváracieho drôtu
Podávač zváracieho drôtu je vybavený svetlami vo vnútri skrinky. Svetlá sa zapnú
automaticky pri spustení podávača, pri zmene niektorého z parametrov na internom
ovládacom paneli, pri pomalom podávaní drôtu a po zváraní. Svetlá sa automaticky vypnú po
niekoľkých minútach.
5.8
Brzda cievky
Sila brzdy cievky by sa mala zvýšiť tesne nad hodnotu, pri ktorej dochádza k prekračovaniu
posunu drôtu. Skutočná brzdná sila, ktorá je potrebná, závisí od rýchlosti podávania drôtu a
veľkosti a hmotnosti cievky.
Brzdu cievky nepreťažujte! Príliš vysoká brzdná sila môže preťažovať motor a obmedzovať
výsledok zvárania.
Sila brzdy cievky sa nastavuje pomocou 6 mm skrutky s vnútorným šesťhranom v strede
matice brzdového náboja.
0463 658 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výmena a zakladanie drôtu
Otvorte ľavé dvierka podávača drôtu.
Povoľte a odstráňte maticu brzdového náboja a odstráňte starú cievku drôtu.
Vložte do podávača novú cievku drôtu a vytiahnite 10 – 20 cm nového zváracieho
drôtu. Pred vložením do mechanizmu podávača z konca drôtu pilníkom odstráňte
ostriny a ostré hrany.
Zaistite cievku drôtu na náboj pritiahnutím matice brzdového náboja.
Prevlečte drôt cez mechanizmus podávača (podľa obrázka vo vnútri podávača drôtu).
Zatvorte a zablokujte ľavé dvierka podávača drôtu.
POZOR!
Ak sú skrutka brzdového náboja a manžeta brzdového náboja opotrebované
a správne sa nezaisťujú, vymeňte ich.
5.10
Výmena podávacích valčekov
Keď prechádzate na iný typ drôtu, valčeky podávača drôtu sa musia vymeniť, aby
zodpovedali novému typu drôtu. Informácie o správnom valčeku podávača drôtu v závislosti
od priemeru a typu drôtu nájdete v prílohe DIELY PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU. (V
časti „Úložný priestor na diely podliehajúce opotrebovaniu“ v tomto návode nájdete tip pre
jednoduchý prístup k potrebným dielom podliehajúcim opotrebovaniu.)
1.
2.
Otvorte ľavé dvierka podávača drôtu.
Odistite valčeky podávača drôtu, ktoré sa majú vymeniť, otočením rýchlouzáveru (A)
jednotlivých valčekov.
0463 658 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
3.
Uvoľnite tlak pôsobiaci na valčeky podávača sklopením napínačov (B), čím sa uvoľnia
výkyvné ramená (C).
4.
Odstráňte valčeky podávača a nasaďte správne valčeky (podľa prílohy DIELY
PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU).
Znovu pritlačte valčeky podávača zatlačením výkyvných ramien (C) nadol a zaistite
ich pomocou napínačov (B).
Zaistite valčeky otočením rýchlouzáverov (A).
Zatvorte a zablokujte ľavé dvierka podávača drôtu.
5.
6.
7.
5.11
Výmena vedení drôtu
Keď prechádzate na iný typ drôtu, je možné, že vedenia drôtu sa budú musieť vymeniť, aby
zodpovedali novému typu drôtu. Informácie o správnych vedeniach drôtu v závislosti od
priemeru a typu drôtu nájdete v prílohe DIELY PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU. (V časti
„Úložný priestor na diely podliehajúce opotrebovaniu“ v tomto návode nájdete tip pre
jednoduchý prístup k potrebným dielom podliehajúcim opotrebovaniu.)
5.11.1
1.
2.
3.
4.
Vstupné vedenie drôtu
Vyklopením odistite rýchlouzáver
vstupného vedenia drôtu (A).
Odstráňte vstupné vedenie
drôtu (B).
Nasaďte správne vstupné vedenie
drôtu (podľa prílohy DIELY
PODLIEHAJÚCE
OPOTREBOVANIU).
Zaistite nové vstupné vedenie drôtu
pomocou rýchlouzáveru vedenia
drôtu (A).
0463 658 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.11.2
1.
2.
Mierne stlačte príchytku stredného
vedenia drôtu a vytiahnite stredné
vedenie drôtu (A).
Zatlačte správny typ vedenia drôtu
(podľa prílohy DIELY
PODLIEHAJÚCE
OPOTREBOVANIU). Príchytka
automaticky zaistí vedenie drôtu,
keď bude v správnej polohe.
5.11.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stredné vedenie drôtu
Výstupné vedenie drôtu
Odstráňte podávací valček vpravo
dole (pozrite si časť „Výmena
podávacích valčekov“).
Odstráňte stredné vedenie drôtu
(pozrite si časť „Stredné vedenie
drôtu“).
Vyklopením odistite rýchlouzáver
výstupného vedenia drôtu (A).
Odstráňte výstupné vedenie
drôtu (B).
Nasaďte správne výstupné vedenie
drôtu (podľa prílohy DIELY
PODLIEHAJÚCE
OPOTREBOVANIU).
Zaistite nové výstupné vedenie
drôtu pomocou rýchlouzáveru
vedenia drôtu (A).
Znovu pripojte druhý pár podávacích
valčekov a pritlačte valčeky (pozrite
si časť „Výmena podávacích
valčekov“).
5.12
Tlak valčekov
Tlak valčekov je potrebné nastavovať osobitne na každom napínači, v závislosti od materiálu
a priemeru použitého drôtu.
Najprv skontrolujte, či sa drôt hladko pohybuje vo vodiacej vložke. Potom nastavte prítlak
prítlačných kladiek podávača drôtu. Je dôležité, aby tlak nebol príliš veľký.
0463 658 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
Obr. A
Obr. B
Ak chcete skontrolovať, či je zavádzací tlak správne nastavený, môžete vytiahnuť drôt opretý
o izolovaný predmet, napr. kus dreva.
Keď budete držať zvárací horák pribl. 5 mm od kusu dreva (obr. A), zavádzacie valčeky by
mali kĺzať.
Keď budete držať zvárací horák pribl. 50 mm od kusu dreva, mal by sa drôt vysunúť a ohnúť
(obr. B).
Nižšie uvedená tabuľka slúži ako pomôcka s približnými nastaveniami tlaku valčekov pri
štandardných podmienkach so správnou silou brzdy cievky. Je možné, že v prípade dlhých,
znečistených alebo opotrebovaných káblov horáka bude potrebné nastavenie tlaku zvýšiť. V
každom konkrétnom prípade vždy skontrolujte nastavenie tlaku valčeka vysunutím drôtu
opretého o izolovaný predmet podľa popisu vyššie. Na vnútornej strane ľavých dvierok
podávača drôtu tiež nájdete tabuľku s približnými nastaveniami.
Priemer drôtu (palce) 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 1/16 0,07 5/64 3/32
(mm) 3
0
0
5
2
1,6
0
2,0 2,4
0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
1,8
Nastavenie tlaku
Materiál
drôtu
1. Napínač 1
0463 658 001
Fe, Ss Napínač 1
2,5
Napínač 2
3-3,5
S
jadro
m
Napínač 1
2
Napínač 2
2,5-3
Al
Napínač 1
1
Napínač 2
2-3
2. Napínač 2
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.13
Úložný priestor na diely podliehajúce opotrebovaniu
Na vnútornej strane dvierok podávača drôtu sa nachádza úložný priestor na diely
podliehajúce opotrebovaniu na jednoduchý prístup k dodatočnej súprave valčekov a vedení
drôtu.
1. Vstupné vedenie drôtu
2. Stredné vedenie drôtu
3. Výstupné vedenie drôtu
4. Podávacie valčeky (4 ks)
5. Kontaktné hroty pre zvárací horák (4 ks)
5.14
Pripojenie kolesovej súpravy
5.14.1
Pripojenie kolies k rámu kolesovej súpravy
Pred pripojením podávača zváracieho drôtu ku kolesovej súprave pripevnite kolesá k rámu
pomocou skrutiek, podložiek a matíc M12 s použitím uťahovacieho momentu 40 ±4 Nm
(354 ±35,4 in. lb). Pevné kolesá na zadnom konci musia byť rovnobežne s rámom.
0463 658 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.14.2
Jednotka podávania drôtu vo vertikálnej polohe
5.14.3
Jednotka podávania drôtu v horizontálnej polohe
POZOR!
Aby bolo možné pripevniť podávač drôtu v horizontálnej polohe na súpravu kolies, je
potrebné odstrániť dva tlmiče nárazu na podávači drôtu!
0463 658 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.15
Pripevnenie súpravy kolies a doplnkovej poistky proti
vytrhnutiu horáka
Ak sa má doplnková poistka proti vytrhnutiu horáka použiť v spojení súpravou kolies
pripojenou vo vertikálnej polohe, montáž je potrebné vykonať v nasledovnom poradí:
0463 658 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
1.
2.
3.
Pripevnite poistku proti vytrhnutiu horáka k jednotke podávania drôtu dvoma skrutkami
Torx 5.
Pripevnite súpravu kolies k podávaču drôtu pomocou dvoch skrutkových spojov v
blízkosti zadného konca podávača drôtu. Dbajte na to, aby sa medzi súpravu kolies a
podávač drôtu vložili dve rozperné podložky!
Pripevnite súpravu kolies a poistku proti vytrhnutiu horáka k podávaču drôtu pomocou
dvoch skrutkových spojov nachádzajúcich sa bližšie k prednému koncu podávač
drôtu.
0463 658 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
6 OVLÁDACÍ PANEL
6
OVLÁDACÍ PANEL
6.1
Pro
6.1.1
Vonkajší ovládací panel
1. Displej, zobrazuje nastavenú alebo
nameranú hodnotu
2. Gombík na nastavenie napätia (V)
3. Ovládač nastavenia rýchlosti podávania
drôtu (m/min alebo in./min)
0463 658 001
4. Ukazovateľ prekročenia teploty,
rozsvietený, keď sa teplota podávača
drôtu približuje kritickej úrovni alebo
kritickú úroveň už dosiahla
5. Tlačidlo pomalého posuvu drôtu
6. Tlačidlo prefukovania plynom
- 28 -
© ESAB AB 2019
6 OVLÁDACÍ PANEL
6.1.2
Vnútorný ovládací panel
1. Gombík na kontinuálne regulovanie času 4. Prepínač na výber plného (SCT ZAP.)
vyplňovania kráterov od 0 (VYP.) po
alebo rúrkového (SCT VYP.) drôtu
5 sekúnd
2. Prepínač na výber of 2-taktného alebo
5. Gombík na nastavenie prietoku plynu
4-taktného režimu
(voliteľné)
3. Prepínač na výber plazivého spúšťania
6.2
Nastavenie jednotky merania rýchlosti (metrická/imperiálna)
Jednotka merania v jednotke podávania drôtu je v závislosti od krajiny/regiónu z výroby
nastavená na metrickú (m/min) alebo imperiálnu (palce/min). Jednotku merania možno
nastaviť aj prostredníctvom takzvanej „skrytej funkcie“. Jednotku merania zmeníte z metrickej
na imperiálnu a naopak nasledovne:
1.
Súčasným stlačením tlačidiel pomalého posuvu drôtu a prefukovania plynom a ich
podržaním na 3 sekundy získajte prístup k skrytým funkciám.
Na ľavom displeji sa zobrazí blikajúce písmeno „C“ (označujúce jednotku merania) a
hodnota („0“ alebo „1“). Zároveň sa v pravej časti pravého displeja rozsvieti aktuálne
zvolená jednotka rýchlosti („m/min“ alebo „palce/min“).
2.
Otáčaním gombíka regulácie napätia nastavte preferovanú jednotku merania
(metrickú alebo imperiálnu).
Stlačením tlačidla prefukovania plynom a jeho podržaním na 3 sekundy uložte vybraté
nastavenie jednotky rýchlosti, opustite skryté funkcie a vráťte sa na predvolené
zobrazenie panela.
3.
Písmeno
funkcie
Funkcia
C
Jednotky merania
0 = palce/min, 1 = m/min
0463 658 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
6 OVLÁDACÍ PANEL
6.3
Vysvetlenie funkcie
Otvorte prístupové dvierka k funkciám 2-taktného/4-taktného režimu, plného/rúrkového drôtu,
plazivého spúšťania a vyplňovania kráterov a takisto gombíku nastavovania prietoku plynu
(voliteľné).
Prefukovanie plynom
Test prietoku plynom sa používa pri meraní prietoku plynu alebo vyfukovaní
akéhokoľvek vzduchu alebo vlhkosti z plynových hadíc pred začatím zvárania.
Trvá tak dlho, kým je stlačené tlačidlo, a prebieha bez napätia alebo podávania
drôtu.
Zavedenie drôtu
Zavedenie drôtu sa používa, keď je potrebné podať drôt bez aplikácie
zváracieho napätia. Drôt sa podáva tak dlho, kým je stlačené tlačidlo.
Rýchlosť posuvu drôtu
Táto funkcia určuje požadovanú rýchlosť podávania prídavného drôtu. Zvolená
rýchlosť podávania drôtu sa zobrazí na displeji a textom „m/min“ alebo
„palce/min“ vedľa displeja sa zobrazí používaná jednotka.
2-taktný
Pri 2-takte sa úvodné prúdenie plynu začína stlačením spúšťového spínača na
zváracom horáku. Vtedy začína zvárací postup. Uvoľnením spúšťového spínača
sa zváranie úplne zastaví a aktivuje sa následné prúdenie plynu.
4 takty
Pri 4-takte sa úvodné prúdenie plynu začína stlačením spúšťového spínača na
zváracom horáku a podávanie zváracieho drôtu začne pri jeho uvoľnení. Zvárací
postup pokračuje, až kým sa znova stlačí tento spínač. Podávanie drôtu a
zváranie sa potom zastaví. Po uvoľnení spínača sa spustí následné prúdenie
plynu.
Výber zváracieho drôtu – rúrkový drôt
Keď sa zvolí rúrkový drôt, po uvoľnení spúšte sa automaticky použije konštantný
čas spätného dohorenia na prispôsobenie sa zváraniu s rúrkovým zváracím
drôtom.
Výber zváracieho drôtu – plný drôt
Keď sa zvolí plný drôt, po uvoľnení spúšte sa automaticky použije SCT
(ukončenie skratom) na prispôsobenie sa zváraniu s plným zváracím drôtom.
SCT je spôsob zastavenia zvárania malými skratmi na obmedzenie koncového
krátera a oxidácie. Jeho výhodou je tiež dobrý štartový výkon s plným zváracím
drôtom.
0463 658 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
6 OVLÁDACÍ PANEL
Plazivé spúšťanie
Pri plazivom spúšťaní sa drôt podáva rýchlosťou 1,5 m/min (59 in./min), kým
nevytvorí elektrický kontakt s obrobkom.
Vyplňovanie kráterov
Vyplňovanie kráterov pomáha predchádzať vzniku rúrok na konci kráterov,
tepelných prasklín a tvorbe kráterov v zvare pri zastavení zvárania. Pri aktivácii
vyplňovania kráterov vyberte aj preferovaný čas vyplňovania kráterov pomocou
nastavovacieho gombíka (umiestneného na vnútornom ovládacom paneli).
Keď sa zvolí vyplňovanie kráterov, zváracie napätie a rýchlosť podávania drôtu
sa počas zvoleného času pred vstupom do SCT alebo spätného horenia znížia
(0 – 5 sekúnd).
Funkcie sa trochu líšia v závislosti od toho, či je zvolený 2-taktný alebo 4-taktný
režim. Keď je zvolený 2-taktný režim, vyplňovanie kráterov vždy pokračuje
zvolený čas.
Keď je zvolený 4-taktný režim, vyplňovanie kráterov pokračuje zvolený čas,
pokiaľ sa neuvoľní spúšť. Ak sa spúšť uvoľní pred uplynutím nastaveného
času, vyplňovanie kráterov sa po uvoľnení spúšte preruší.
6.4
Ukazovateľ prekročenia teploty
Ochrana proti prehrievaniu má dve úrovne:
Varovanie Keď ukazovateľ prekročenia teploty svieti, signalizuje to, že podávač
drôtu sa blíži ku kritickej úrovni teploty. Dokončenie prebiehajúceho
zvárania je možné, ale spustenie nového zvárania bude
zablokované, kým bude pretrvávať varovanie prekročenia teploty.
Error
6.5
Ukazovateľ prekročenia teploty sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí
text „Err“ (Chyba), čo signalizuje, že podávač drôtu dosiahol kritickú
úroveň teploty. Tým sa zastaví prebiehajúce zváranie. Chybový kód
automaticky zmizne, keď podávač drôtu vychladne a bude znova
pripravený na použitie.
Namerané hodnoty
Namerané napätie
Nameraná hodnota napätia oblúka V na displeji je aritmetický priemer.
Nameraný prúd
Nameraná hodnota zváracieho prúdu A na displeji je aritmetický priemer.
0463 658 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
6 OVLÁDACÍ PANEL
6.6
Nastavenie prietoku plynu
Prietok plynu sa nastavuje pomocou gombíka na vnútornom ovládacom paneli.
Prednastavený prietok plynu sa zobrazuje na merači prietoku plynu nad
gombíkom.
POZOR!
Odčítaná hodnota na stupnici merača prietoku bude správna iba v
tom prípade, ak bude podávač drôtu vo zvislej polohe!
6.7
Otáčanie ovládacieho panela
Pri používaní podávača drôtu v horizontálnej polohe existuje možnosť otočenia vonkajšieho
ovládacieho panela o 90 °.
1.
2.
3.
4.
Odstráňte dve skrutky ovládacieho panela a odstráňte panel.
Otočte ovládací panel o 90 ° proti smeru hodinových ručičiek.
Pripevnite ovládací panel a dbajte pri tom na to, aby boli malé západky v správnej
polohe.
Pripevnite skrutky.
0463 658 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
7 ÚDRŽBA
7
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
7.1
Kontrola, čistenie a výmena
Mechanizmus podávania drôtu
Pravidelne kontrolujte, či podávač zváracieho drôtu nie je zanesený nečistotami.
•
•
•
•
•
Opotrebované diely podávača zváracieho drôtu sa musia čistiť a vymieňať
v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečilo bezproblémové podávanie drôtu. Majte
na zreteli, že sa nesmie nastaviť príliš silné predpätie, pretože to môže spôsobiť
abnormálne opotrebenie prítlačnej kladky, podávacej kladky a vedenia drôtu.
Vložky a iné mechanické časti mechanizmu podávania drôtu čistite stlačeným
vzduchom v pravidelných intervaloch alebo ak sa podávanie drôtu zdá pomalé.
Výmena dýz
Kontrola hnacieho kolesa
Výmena súpravy ozubeného kolesa
Držiak cievky
• V pravidelných intervaloch kontrolujte, či objímka brzdového náboja a matica
brzdového náboja nie sú opotrebované a či sú správne zablokované.
Zvárací horák
•
Na zaistenie bezproblémového podávania drôtu sa musia opotrebované diely
zváracieho horáku pravidelne čistiť a meniť. Pravidelne prefukujte vodiacu vložku drôtu
a čistite kontaktnú špičku.
7.2
Kalibrácia a overovanie nameraných hodnôt
Zariadenie Robust Feed PRO zobrazuje namerané hodnoty, napätie oblúka a zvárací prúd
ako upravenú hodnotu aritmetického priemeru (vytváranie meranej hodnoty).
•
•
Rýchlosť podávania drôtu sa nastavuje na ovládacom paneli zariadenia
Robust Feed PRO, pričom nastavená rýchlosť sa zobrazuje na displeji v jednotkách
m/min alebo in./min.
Zariadením Warrior™ welding power source používaným spoločne so zariadením
Robust Feed PRO (pozrite si kapitolu „ÚVOD“ v návode na obsluhu) sa meria a
vypočítava priemerná hodnota napätia oblúka a zváracieho prúdu. Namerané
hodnoty sa prenášajú zo zariadenia Warrior™ welding power do zariadenia
Robust Feed PRO digitálnou zbernicou.
Odporúča sa pravidelne kalibrovať a overovať presnosť nastavených a nameraných hodnôt
na kontrolu, či sa hodnoty nachádzajú v hraniciach akceptovanej odchýlky. Kalibráciu a
overovanie by mal vykonávať vyškolený servisný technik dostatočne vyškolený v technológii
zvárania a merania. Usmernenia pre kalibráciu/overovanie a akceptovanú odchýlku pre
každý zobrazený parameter možno nájsť v servisnej príručke.
0463 658 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
8 RIEŠENIE PROBLÉMOV
8
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, vykonajte nasledujúce kontroly
a prehliadky.
Príznak poruchy
Opis porúch a spôsoby odstránenia
Ochrana proti prehrievaniu
sa často aktivuje,
presnejšie povedané,
ukazovateľ prekročenia
teploty na prednom paneli
sa rozsvieti, ale na displeji
nie je text „Err“ (Chyba).
Varovanie prekročenia teploty – podávač drôtu sa blíži ku
kritickej úrovni teploty. Dokončenie prebiehajúceho zvárania je
možné, ale spustenie nového zvárania bude zablokované, kým
bude pretrvávať varovanie prekročenia teploty. (Ďalšie
informácie o ochrane proti prehrievaniu nájdete v kapitole
„OVLÁDACÍ PANEL“.)
Spôsoby odstránenia:
•
•
•
•
•
•
Ochrana proti prehrievaniu
sa často aktivuje,
presnejšie povedané,
ukazovateľ prekročenia
teploty na prednom paneli
sa rozsvieti a na displeji
sa zobrazí text „Err“
(Chyba).
Chyba prekročenia teploty – podávač drôtu dosiahol kritickú
úroveň teploty a prebiehajúce zváranie sa zastavilo. (Ďalšie
informácie o ochrane proti prehrievaniu nájdete v kapitole
„OVLÁDACÍ PANEL“.)
Spôsoby odstránenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
Podávanie drôtu v
mechanizme podávania
drôtu je pomalé alebo sa
nehýbe.
0463 658 001
Skontrolujte vložku, vyčistite ju stlačeným vzduchom a
vymeňte ju ak je poškodená alebo opotrebovaná.
Skontrolujte nastavenie tlaku drôtu a v prípade potreby ho
upravte.
Skontrolujte opotrebovanie hnacích valčekov a v prípade
potreby ich vymeňte.
Uistite sa, že sa cievka výplňového kovu dokáže točiť bez
veľkého odporu. V prípade potreby nastavte náboj brzdy.
Ak porucha aj napriek vykonaniu týchto krokov pretrváva,
skúste vymeniť horák.
Ak porucha pretrváva aj napriek výmene horáka, obráťte
sa na servisného technika autorizovaného spoločnosťou
ESAB.
Skontrolujte vložku, vyčistite ju stlačeným vzduchom a
vymeňte ju ak je poškodená alebo opotrebovaná.
Skontrolujte nastavenie tlaku drôtu a v prípade potreby ho
upravte.
Skontrolujte opotrebovanie hnacích valčekov a v prípade
potreby ich vymeňte.
Uistite sa, že sa cievka výplňového kovu dokáže točiť bez
veľkého odporu. V prípade potreby nastavte náboj brzdy.
Reštartujte podávač drôtu.
Ak porucha pretrváva, skontrolujte vložku, vyčistite ju
stlačeným vzduchom a vymeňte ju, ak je poškodená alebo
opotrebovaná.
Ak porucha aj napriek vykonaniu týchto krokov pretrváva,
skúste vymeniť horák.
Ak porucha pretrváva aj napriek výmene horáka, obráťte
sa na servisného technika autorizovaného spoločnosťou
ESAB.
Spôsoby odstránenia:
•
Vložky a iné mechanické časti mechanizmu podávania
drôtu vyčistite stlačeným vzduchom.
- 34 -
© ESAB AB 2019
9 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
9
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenie Robust Feed PRO je navrhnuté a odskúšané podľa medzinárodných
a európskych noriem IEC/EN 60974-5 a IEC/EN 60974-10 trieda A, kanadskej normy
CAN/CSA-E60974-5 a americkej normy ANSI/IEC 60974-5. Povinnosťou servisnej jednotky,
ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej
zodpovedá vyššie uvedeným normám.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB, pozrite si webovú lokalitu esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0463 658 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 658 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
0463 658 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering number Denomination
Note
0445 800 880
Robust Feed PRO
With EURO connector
0445 800 881
Robust Feed PRO, Water
With EURO connector and including
torch cooling system
0445 800 882
Robust Feed PRO Offshore
With EURO connector, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 883
Robust Feed PRO Offshore,
Water
With EURO connector and including
torch cooling system, incl. gas flow
meter and heater
0445 800 884
Robust Feed PRO, Tweco
With Tweco 4 connector
0445 800 885
Robust Feed PRO Offshore,
Tweco
With Tweco 4 connector, incl. gas
flow meter and heater
0463 659 001
Spare parts list
Robust Feed PRO
0463 660 001
Service manual
Robust Feed PRO
0463 658 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
Fe, Ss and cored wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070 5/64
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Feed roller
V-groove
X
X
0445 850 001
X
X
0445 850 002
X
0445 850 003
X
X
0445 850 004
X
0445 850 005
X
X
0445 850 006
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
0445 850 007
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
Cored wire – Different wire guides dependent on wire diameter!
Wire diameter (in.) .040
(mm) 0.9/1.0
.045
1.2
.052
1.4
1/16
1.6
.070
1.8
5/64
2.0
3/32
2.4
Feed roller
V-K-knurled
X
X
0445 850 030
X
0445 850 031
X
X
0445 850 032
X
0445 850 033
X
0445 850 034
X
0445 850 035
X
Inlet wire guide Middle wire guide
Wire diameter 0.040–1/16 in.
0.9–1.6 mm
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 882
Wire diameter 0.070–3/32 in.
1.8–2.4 mm
0445 822 002
(3 mm)
0446 080 883
0463 658 001
- 39 -
0445 850 036
Outlet wire guide
0445 830 883 (Tweco)
0445 830 881 (Euro)
0445 830 884 (Tweco)
0445 830 882 (Euro)
© ESAB AB 2019
SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBOVANIU
Al wire
Wire diameter (in.) .023 .030 .040 .045 .052 1/16 .070
(mm) 0.6 0.8 0.9/1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
Feed roller
U-groove
X
X
X
0445 850 050
X
X
0445 850 051
X
Inlet wire guide
Middle wire guide
0445 822 001
(2 mm)
0446 080 881
0463 658 001
- 40 -
0445 850 052
Outlet wire guide
0445 830 886 (Tweco)
0445 830 885 (Euro)
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0446 081 880
Wheel kit
0349 313 450
Trolley
(compatible with Robust Feed and Warrior™
Feed 304)
0349 313 100
RF retrofit kit
(for use with existing Warrior™ trolley with
ordering no. 0465 510 880)
0446 120 880
Euro connector including front plate
0446 120 882
Tweco 4 connector including front plate
0446 120 884
Tweco 5 connector including front plate
0446 123 880
Liquid cooling kit
F102 440 880
Quick connector Marathon Pac™
0463 658 001
- 41 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0446 082 880
Torch strain relief
0446 050 880
Interconnection strain relief kit
(for update of cables without strain relief)
Interconnection cable with pre-assembled strain relief
0446 160 880
70 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 881
70 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 882
70 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 883
70 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 884
70 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 885
70 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 887
70 mm², gas cooled, 20.0 m
0446 160 890
70 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 891
70 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 892
70 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 893
70 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 894
70 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 895
70 mm², liquid cooled, 35.0 m
0446 160 980
95 mm², gas cooled, 2.0 m
0446 160 981
95 mm², gas cooled, 5.0 m
0446 160 982
95 mm², gas cooled, 10.0 m
0446 160 983
95 mm², gas cooled, 15.0 m
0446 160 984
95 mm², gas cooled, 25.0 m
0446 160 985
95 mm², gas cooled, 35.0 m
0446 160 990
95 mm², liquid cooled, 2.0 m
0446 160 991
95 mm², liquid cooled, 5.0 m
0446 160 992
95 mm², liquid cooled, 10.0 m
0446 160 993
95 mm², liquid cooled, 15.0 m
0446 160 994
95 mm², liquid cooled, 25.0 m
0446 160 995
95 mm², liquid cooled, 35.0 m
0463 658 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0463 658 001
- 43 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising