ESAB | ESAB Cutmaster 100 PLASMA CUTTING SYSTEM | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 100 PLASMA CUTTING SYSTEM Brugermanual

ESAB ESAB Cutmaster 100 PLASMA CUTTING SYSTEM Brugermanual
ESAB Cutmaster 100
®
PLASMASKJÆRINGSSYSTEM
SL100 1Torch™
Brukerveiledningen
Art # A-12775NO
UTGANG
MAKS UTGANG
100
NETTSTRØM
FASE
SPENNING
400V
AMPS
Revisjons: AD
Utgivelse dato: 1 juli 2019
Manuell #: 300X5397NO
esab.eu
VI SETTER PRIS PÅ DIN FORRETNING!
Gratulerer med ditt nye ESAB-produkt. Vi er stolte over å ha deg som kunde og vil gjøre
hva vi kan for å gi deg industriens beste service og pålitelighet. Dette produktet er støttet
av vår omfattende garanti og globale servicenettverk. For å finne din nærmeste distributør
eller servicesenter gå til vår nettside på www.esab.com.
Denne brukerhåndboken er designet for å instruerer deg om riktig installasjon og bruk av
ditt ESAB-produkt. Vårt hovedmål er at du er tilfreds med dette produktet og at det kan
brukes på en sikker måte. Ta deg tid til å lese hele brukerhåndboken, særlig Sikkerhetstiltak. De vil hjelpe deg å unngå potensielle farer som kan eksistere når du jobber med
dette produktet.
DU ER I GODT SELSKAP!
Merkevalget for entreprenører og produsenter over hele verden.
ESAB er et globalt merke for Plasma skjæreprodukter
Vi skiller oss fra konkurrentene med markedsledende innovasjon og virkelig pålitelige produkter som har tålt tidens tann. Vi setter teknisk innovasjon, konkurransedyktige priser,
god levering, førsteklasses kundeservice og teknisk support, sammen med dyktighet i
salgs- og markedsføringskompetanse høyt.
Vi er fremfor alt forpliktet til å utvikle teknologisk avanserte produkter for å oppnå et tryggere arbeidsmiljø innen sveiseindustrien
!
ADVARSEL
Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret installeres og
brukes.
Mens informasjonen i denne håndboken representerer produsentens beste
skjønn, Produsenten påtar seg ikke ansvar for sin bruk.
Plasmaskjærings strømforsyning
ESAB Cutmaster® 100
SL100 1Torch™
Brukerveiledningen nummer 300X5397NO
Published by:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton, TX 76208
(940) 566-2000
www.esab.com
Copyright 2015, 2019 av ESAB
Alle rettigheter reservert.
Reproduksjon av dette arbeidet, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra utgiveren
er forbudt.
Utgiveren påtar seg ikke og frasier seg herved ethvert ansvar til en part for eventuelle
tap eller skader som følge av eventuelle feil eller utelatelser i denne håndboken, om
slike feil resultater fra uaktsomhet, ulykke eller andre årsaker.
For utskriftsmateriale spesifikasjon se dokument 47x1909
Opprinnelig utgivelse dato: 15. januar, 2015
Revisjonsdato: 1 juli 2019
Noter følgende informasjon for garanti formål:
Hvor kjøpte:______________________________________________________
Innkjøpsdato:____________________________________________________
Strømforsyning serienummer:______________________________________
Torch serienummer:_______________________________________________
i
Sørg for operatøren får denne in formasjonen.
Du kan få ekstra kopier fra din forhandler.
FORSI KTIG
Disse INSTRUK SENE er for erfarne operatører. Hvis du ikke fullt ut kjenner prinsippene for bruk av utstyr for buesveising og buekutting, og hvordan utstyret brukes
på en sikker måte, ber vi deg innstendig om å lese vårt hefte “Precautions and Safe
Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging” Dokument 52-529. IKKE la personer uten opplæring inspisere, rense eller reparere dette utstyret. Forsøk IKKE å installere eller bruke dette utstyret før du har lest og fullt ut forstår instruksene i denne
håndboken. Hvis du ikke fullt ut forstår disse instruksene, kontakt din forhandler for
ytterligere informasjon. Sørg for å lese sikkerhetsforholdsreglene før dette utstyret
installeres og brukes.
BRUKERA NSVAR
Dette utstyret vil gi ytelse i samsvar med beskrivelsene som finnes i denne håndboken og på merkelapper
og/ eller tilleggsdokumentasjon når utstyret installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres i henhold til de gitte
instruksene. Dette utstyret må inspiseres med jevne mellomrom. Feilfunksjonerende eller dårlig vedlikeholdt
utstyr må ikke brukes. Komponenter som er ødelagt, manglende, utslitt, bøyd eller tilsmusset må utskiftes med
én gang. Skulle det bli nødvendig med slik reparasjon eller utskifting, anbefaler produsenten at den autoriserte
forhandleren som solgte utstyret forespørres skriftlig eller via telefon om råd vedrørende service.
Dette utstyret, eller noen som helst av dets komponenter, må ikke endres uten at det på forhånd er
innhentet skriftlig godkjenning fra produsenten. Brukeren av dette utstyret er helt ut selv ansvarlig for enhver
feilfunksjonering som skyldes uriktig bruk, feilaktig vedlikehold, skade, uriktig reparasjon eller endring foretatt
av enhver annen enn produsenten eller et serviceverksted som er utpekt av produsenten.
!
LE S OG FORSTÅ INSTRUK SJONSHÅ NDBOKE N FØR INSTALLA SJON OG BRUK .
BESKYTT DEG SEL V OG ANDRE!
SAMSVARSERKLÆRING
I henhold til
Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU, ikrafttredelse 20. april 2016
EMC-direktivet 2014/30/EU, ikrafttredelse 20. april 2016
RoHS-direktivet 2011/65/EU , ikrafttredelse 2. januar 2013
Type utstyr
SYSTEM FOR PLASMASKJÆRING
Type benevnelse osv.
ESAB Cutmaster® 100, fra serienummer MX1518xxxxxx
Merkenavn eller varemerke
ESAB
Produsenten eller produsentens autoriserte representant
Navn, adresse, telefonnr.:
ESAB Group Inc.
2800 LUFTport Rd
Denton TX 76207
Telefon: +01 800 426 1888, FAX +01 603 298 7402
Følgende harmoniserte standarder som gjelder innenfor EØS har blitt brukt i designen:
IEC/EN 60974-1:2017 / AMD1:2019 Utstyr til buesveising - Part 1: Sveisestrømkilder.
IEC/EN 60974-10:2014 / AMD1:2015 publisert 19-06-2015 Utstyr til buesveising - Del 10: Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Ytterligere informasjon: Restriktiv bruk, utstyr i klasse A, laget for bruk på andre steder enn i boliger.
Ved å undertegne dette dokumentet erklærer undertegnede, i kraft av å være produsent eller produsentens autoriserte representant, at det aktuelle utstyret er i samsvar med sikkerhetskravene nevnt over.
Dato
Underskrift
1 mars 2019
Flavio Santos
2019
Posisjon
Daglig leder
Tilbehør og omgivelser
Innholdsfortegnelse
AVSNITT 1: Sikkerhet..............................................................................................................1-1
1.0
Sikkerhetsforholdsregler........................................................................... 1-1
AVSNITT 2 SYSTEM: INNLEDNING .......................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
Hvordan bruke denne håndboken.............................................................2-1
Utstyrsidentifisering....................................................................................2-1
Mottak av utstyr..........................................................................................2-1
Spesifikasjoner av strømforsyning.............................................................2-2
Spesifikasjon av inngangskabling..............................................................2-3
Strømforsyningsfunksjoner........................................................................2-4
AVSNITT 2 BRENNER: INNLEDNING ................................................................................. 2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
2T.05
Omfanget av håndboken......................................................................... 2T-1
Generell beskrivelse................................................................................ 2T-1
Spesifikasjoner ....................................................................................... 2T-1
Opsjoner og tilbehør................................................................................ 2T-2
Introduksjon til plasma............................................................................ 2T-2
AVSNITT 3 SYSTEM: INSTALLASJON ..................................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Utpakking....................................................................................................3-1
Løftemuligheter...........................................................................................3-1
Primære inngangsstrømtilkoblinger..........................................................3-1
Gasstilkoblinger..........................................................................................3-2
AVSNITT 3 BRENNER: INSTALLASJON............................................................................. 3T-1
3T.01
3T.02
Brennertilkoblings.................................................................................... 3T-1
Sette opp Mekanisk brenner................................................................... 3T-1
AVSNITT 4 SYSTEM: DRIFT....................................................................................................4-1
4.01
4.02
Frontpanelbetjening / Funksjoner..............................................................4-1
Sekvens av operasjoner.............................................................................4-2
AVSNITT 4 BRENNER: DRIFT.............................................................................................. 4T-1
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
4T.07
4T.08
4T.09
Delevalg for brenner................................................................................ 4T-1
Skjærekvalitet.......................................................................................... 4T-1
Generell skjæreinformasjon.................................................................... 4T-2
Manuell brenner bruksanvisning............................................................. 4T-3
Fuging...................................................................................................... 4T-6
Maskinbrenner bruksanvisning............................................................... 4T-7
Valg av deler til SL60 skjærebrenning.................................................... 4T-8
Anbefalte skjærehastigheter for SL100 brenner med utsatt spiss........ 4T-9
Anbefalte skjærehastigheter for SL100 brenner med skjermet spiss. 4T-13
PATENTINFORMASJON.................................................................................................... 4T-18
Innholdsfortegnelse
AVSNITT 5 SYSTEM: SERVICE...............................................................................................5-1
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Generelt vedlikehold...................................................................................5-1
Plan for vedlikehold....................................................................................5-2
Vanlige feil...................................................................................................5-2
Feilindikatorer.............................................................................................5-3
Enkel feilsøkingsguide................................................................................5-4
Strømforsyning Erstatning av hoveddeler.................................................5-6
AVSNITT 5 BRENNER: SERVICE......................................................................................... 5T-1
5T.01
5T.02
Generelt vedlikehold................................................................................ 5T-1
Inspeksjon og bytting av brennerens slitedeler..................................... 5T-2
AVSNITT 6: DELELISTER........................................................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
INNLEDNING...............................................................................................6-1
Bestillingsinformasjon................................................................................6-1
Utskifting av strømforsyning......................................................................6-1
Utskifting av deler av strømforsyningen....................................................6-1
Opsjoner og tilbehør...................................................................................6-2
Reservedeler for håndbrenner ..................................................................6-3
Reservedeler - for mekaniske skjærekniver med uskjermede ledninger.6-4
Brennerens slitedeler (SL100)....................................................................6-6
APPENDIKS 1 DRIFTSREKKEFØLGE (BLOKKDIAGRAM).................................................. A-1
APPENDIKS 2 DATA-TAGINFORMASJON........................................................................... A-2
APPENDIKS 3 BRENNER PINNEDIAGRAM......................................................................... A-3
APPENDIKS 4 BRENNERTILKOBLINGSDIAGRAMMER..................................................... A-4
APPENDIKS 5 SYSTEMSKJEMA, 400V ENHETER.............................................................. A-6
Revisjonshistorie.................................................................................................................... A-8
Denne siden er tom, med hensikt.
ESAB CUTMASTER 100
KAPITTEL 1: SIKKERHETSINSTRUKSER
1.0
Sikkerhetsinstrukser
Brukere av ESAB-utstyr for sveising og plasmaskjæring har det endelige ansvaret for å forsikre seg om at enhver
som arbeider med eller er i nærheten av utstyret følger alle relevante sikkerhetsinstrukser. Sikkerhetsinstruksene
må oppfylle kravene som gjelder for denne typen utstyr for sveising eller plasmaskjæring. I tillegg til
standardforskriftene som gjelder for arbeidsstedet, må det tas hensyn til de følgende anbefalingene.
Alt arbeid må utføres av opplært personell som har god kjennskap til bruken av utstyr for sveising og
plasmaskjæring. Ukorrekt bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner som kan resultere i personskade på
operatøren og skade på utstyret.
1. Alle som bruker utstyr for sveising eller plasmaskjæring må kjenne til:
- riktig bruk
- hvor nødstopp finnes
- hvordan utstyret fungerer
- relevante sikkerhetsinstrukser
- sveising og/eller plasmaskjæring
2. Operatøren må forsikre seg om at:
- ingen uvedkommende person befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde når det startes opp.
- ingen er uten beskyttelse når buen tennes.
3. Arbeidsstedet må:
- være egnet til formålet
- være fritt for trekk
4. Personlig verneutstyr:
- Bruk alltid personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikker
bekledning og sveisehansker.
- Ikke bruk noe som er løstsittende, slik som skjerf, armbånd, ringer osv., da disse kan sette seg
fast eller forårsake brannskader.
5. Generelle forholdsregler:
- Kontroller at returkabelen er godt tilkoplet.
- Arbeid på høyspenningsutstyr kan bare utføres av en kvalifisert elektriker.
- Egnet brannslukkingsutstyr må være tydelig merket og må finnes like i nærheten.
- Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret mens det brukes.
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall og direktivets
implementering i samsvar med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk utstyr
etter endt levetid leveres inn til et mottak for gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie informasjon om godkjente
innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB kan tilby alt nødvendig tilbehør og beskyttelsesutstyr for bruk ved sveising.
300X5397NO
GENERELL INFORMASJON
1-1
ESAB CUTMASTER 100
ADVARSEL
SVEISING OG PLASMASKJÆRING KAN FØRE TIL SKADE PÅ DEG
SELV OG ANDRE. TA FORHOLDSREGLER VED SVEISING OG
SKJÆRING. SPØR ETTER DIN ARBEIDSGIVERS SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS
RISIKODATA.
ELEKTRISK STØT - Kan drepe.
- Enheten for sveising eller plasmaskjæring må installeres og tilkoples jordledning i henhold til gjeldende forskrifter.
- Ikke berør spenningssatte elektriske komponenter med bar hud, våte hansker eller våt bekledning.
- Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
- Forsikre deg om at du har en sikker arbeidsstilling.
SVEISERØYK OG GASSER - Kan gi helseskade.
- Hold hodet vekk fra sveiserøyk.
- Bruk ventilasjon, avsug ved lysbuen, eller begge deler, for å hindre at du puster inn røyk og gasser,
og for å holde røyk og gasser borte fra området.
LYSBUESTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden.
- Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig type sveisemaske og beskyttelsesglass for sveising/plasmaskjæring
og bruk vernebekledning.
- Bruk egnede avskjermingsmidler og gardiner for å beskytte personer i nærheten.
BRANNFARE
- Gnister (sveisesprut) kan forårsake brann. Sørg derfor for at det ikke finnes lettantennelige materialer i
nærheten.
STØY - Kraftig støy kan gi hørselsskade.
- Beskytt ørene. Bruk hørselsvern.
- Advar personer i nærheten om risikoen.
FUNKSJONSSVIKT - Kontakt en ekspert for hjelp ved funksjonssvikt.
LES OG FORSTÅ INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR INSTALLASJON OG BRUK.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSI KTIG
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder
der strømmen leveres av den offentlige lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i slike
omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
FORSI KTIG
Produktet er utelukkende beregnet på plasmaskjæring. Eventuell annen bruk
kan medføre personskade og/eller skade på utstyr.
FORSI KTIG
Les og forstå instruksjonshåndboken før installasjon og bruk.
1-2
GENERELL INFORMASJON
!
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 2 SYSTEM: INNLEDNING
2.01 Hvordan bruke denne håndboken
Denne brukermanualen gjelder kun spesifikasjonen eller
delenumrene som er oppgitt på side i.
For å sikre trygg drift, les hele manualen, inklusive kapittelet om sikkerhetsanvisninger og advarsler.
Gjennom hele manualen kan ordene FARE, ADVARSEL, FORSIKTIG og MERK forekomme. Vær spesielt
oppmerksom på informasjonen som gis under disse
overskriftene. Disse spesielle noteringene kan lett gjenkjennes som følger:
MERK!
En drifts-, prosedyre- eller bakgrunnsinformasjon som krever ekstra vektlegging eller
som er til hjelp ved driften av systemet.
!
ADVARSEL
En prosedyre som, hvis den ikke følges helt
riktig, kan føre till skade på utstyret.
!
ADVARSEL
En prosedyre som, hvis den ikke følges helt
riktig, kan føre till skade på operatøren eller
andre i driftsområdet.
2.02 Utstyrsidentifisering
Enhetens identifikasjonsnummer (spesifikasjon eller
artikkelnummer), modell og serienummer står vanligvis
på en data-tag som er festet til bakpanelet. Utstyr som
ikke har en data-tag slik som brenner og kabelbunt
identifiseres kun gjennom spesifikasjonen eller av artikkelnummerert som er trykt på et løst vedhengt kort eller
på transportboksen. Registrer disse tallene nederst på
siden i for fremtidig referanse.
2.03 Mottak av utstyr
Når du mottar utstyret, kontroller mot fakturaen for
å sikre at den er komplett og inspiser utstyret for
mulige transportskader. Hvis det er noen skade, varsle
speditøren med en gang for å registrere et krav. Gi komplett informasjon angående skadekrav eller transportfeil
til stedet i ditt område som står på innsiden av bakre
omslag på denne håndboken.
Inkluder alle identifikasjonsnummer på utstyret som
beskrevet ovenfor sammen med en full beskrivelse av
delene som har feil.
Flytt utstyret til installasjonsstedet før du pakker enheten ut av kassene. Vær forsiktig for å unngå skade på utstyret hvis du bruker brekkjern, hammere osv.
for å pakke ut enheten.
ADVARSEL
Gir informasjon angående mulige skader fra
elektriske støt. Advarslene vil stå i en boks
slik som dette.
!
FARE
Betyr umiddelbar farer som, hvis den ikke
unngås, vil resultere i umiddelbar, alvorlige
personskader eller tap av liv.
Ekstra kopier av denne håndboken kan kjøpes ved å
kontakte ESAB på den adressen og telefonnummeret
som gjelder ditt område og som står på baksiden av
denne håndboken. Inkluder nummeret på Eiermanualen
og utstyrets identifikasjonsnummer.
Elektroniske kopier av denne manualen kan også lastes
ned uten kostnad i Acrobat PDF formatet ved å gå til
ESABs nettsted oppgitt nedenfor
http://www.esab.eu
300X5397NO
INNLEDNING
2-1
ESAB CUTMASTER 100
2.04 Spesifikasjoner av strømforsyning
ESAB Cutmaster 100 Spesifikasjoner av strømforsyning
Nettstrøm
400 VAC (360 - 440 VAC), 3-fase, 50/60 Hz
Strømledning
Strømforsyning inkluderer inntakskabel.
Utgangsstrøm
30 - 100 Ampere, kontinuerlig regulerbar
Strømforsyning - Evne til
Partikler til 5 mikron
gassfiltrering
ESAB Cutmaster 100 Strømforsyning Arbeidssyklus (intermittens) *
Arbeidssyklus (intermittens) Vurderings @ 40° C (104° F)
Omgivelsestemperatur
Driftsområde 0° - 50 °C
Arbeidssyklus
60%
80%
100%
(intermittens)
Vurderings
IEC
CE
IEC
CE
IEC
CE
Alle enheter
Strømstyring
100A
-80A
80A
70A
70A
Likespenning
120
-112
112
92
108
* MERK: Arbeidssyklusen reduseres hvis primærnettspenningen (AC) er lav eller utgangsspenningen (DC)
er høyere enn vist i dette diagrammet.
MERK!
IEC klassifisering er fastslått som spesifisert av International Electro-Technical Commission. Disse spesifikasjonene inkluderer å beregne en utgangsspenning basert på strømkildens nominelle strømforsyning. For
å forenkle sammenligningen mellom strømkilder bruker alle produsenter denne utspenningen for å finne
arbeidssyklusen.
Strømforsyning - Størrelser og vekt
Krav til ventilasjonsklaring
305 mm
12"
Art # A-12887BR
381 mm
15"
Art # A-07925_AB
6"
150 mm
28,6 kg / 63 lb
2-2
762 mm
30"
24"
610 mm
6"
150 mm
INNLEDNING
6"
150 mm
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
2.05 Spesifikasjon av inngangskabling
3-fase
ESAB Cutmaster 100 Kablingskrav til nettspenningskabel
Nettspenning
Freq Strøminngang
Foreslåtte størrelser
Fleksibel ledI
Sikring
Fleksibel ledVolt
Hz
kVA
I eff
ning
maks
(A)
ning (Min. AWG)
(Min. mm2)
400
50
18,7
27
24
32
10
6
Nettspenning med foreslått kretsbeskyttelse og lendingstykkelser
Basert på National Electric Code og Canadian Electric Code
MERK!
Henvis til lokale lover og forskrifter eller lokale myndigheter som har jurisdiksjon for riktig ledningsnett.
Foreslåtte størrelser er basert på installasjoner med fleksibel strømkabel og nettplugg. For faste installasjoner,
se lokale eller nasjonale forskrifter.
I1eff er tatt ved TDC nominell minimum arbeidssyklus.
I1eff er tatt ved TDC 100 % nominell arbeidssyklus.
300X5397NO
INNLEDNING
2-3
ESAB CUTMASTER 100
2.06 Strømforsyningsfunksjoner
Vikling for håndtak og slangepakke
Kontrollpanel
Brenner slangepakkekontakt
Art # A-08359NO
Arbeidsstykkekabel
med jordklemme
Port for mulig
automatgrensesnittkabel
Filterpakke
Gassinnløpsport
Art # A-08547NO
Strømledning
2-4
INNLEDNING
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 2 BRENNER:
INNLEDNING
257 mm (10,125")
2T.01 Omfanget av håndboken
Denne manualen inneholder beskrivelser, bruksanvisninger og vedlikeholdsprosedyrer for brennermodellene
SL100/manuell og SL100/mekanisert plasmaskjæringsbrennere. Tjeneste av dette utstyret er begrenset til
fagpersonell; ukvalifisert personell må ikke forsøke å
reparere eller gjøre justeringer som ikke er omtalt i denne
håndboken, med fare for at garantien gjøres ugyldig.
95 mm
(3,75")
Art # A-03322NO_AB
29 mm (1,17")
2. Maskinbrenner, modell
Standard maskinbrennere har et posisjoneringsrør med tenner og klemblokkmekanisme.
403 mm / 15,875"
236 mm / 9,285"
Les denne håndboken nøye. Full forståelse av dette
utstyrets karakteristikker og muligheter vil sikre den
pålitelige anvendelsen som det ble konstruert for.
35 mm / 1,375"
2T.02 Generell beskrivelse
Skjærekniver for plasma er like i design til tennplugg
som brukes i bilindustrien. De består av negative og
positive seksjoner separert av en isolator i midten. Inni
brenneren starter pilotbuen i gapet mellom den negativt
ladede elektroden og den positivt ladede tuppen. Når
pilotbuen har ionisert plasmagassen, strømmer den
overopphetede gasskolonnen gjennom den lille åpningen i brennerspissen, som er fokusert på metallet som
skal skjæres.
En enkelt brennerslange tilfører gass fra en enkelt kilde som brukes både som plasma og sekundærgass.
Luftstrømmen deles inni brennerhodet. Gassdrift gir
en mindre brenner og rimelig drift.
MERK!
Se avsnitt "2T.05 Introduksjon til plasma",
for en mer detaljert beskrivelse av drift av
plasmabrenneren.
Se vedlegg for ytterligere spesifikasjoner
som er relatert til strømforsyningen som
brukes.
44,5 mm /
1,75"
16 mm /
0,625"
30 mm / 1,175"
126 mm / 4,95"
Art # A-02998NO
B. Brenner slangepakkelengder
Manuelle brennere er tilgjengelige som følger:
• 20 fot / 6,1 m, med ATC-kontakter
• 50 fot / 15,2 m, med ATC-kontakter
Maskinbrennere er tilgjengelige som følger:
• 5 fot / 1,5 m, med ATC-kontakter
• 10 fot / 3,05 m, med ATC-kontakter
• 25 fot / 7,6 m, med ATC-kontakter
• 50 fot / 15,2 m, med ATC-kontakter
C. Brennerdeler
Start-patron, elektrode, spiss, sprutbeskytter
D. Deler - På - Plass (PIP)
Brennerhodet har en innebygd bryter.
Krets for 12 VDC
2T.03 Spesifikasjoner
E. Type kjøling
A. Brennerkonfigurasjoner
En kombinasjon av omgivelsesluft og gass strømmer gjennom brenneren.
1. Manuelle brennere, modeller
Den manuelle brennerens hode står i 75° på
brennerhåndtaket. Håndbrenneren inkluderer et
brennerhåndtak og brenneravtrekkermekanisme.
300X5397NO
INNLEDNING
2T-1
ESAB CUTMASTER 100
2T.05 Introduksjon til plasma
F. Brennerklassifisering
Manuell brenner klassifiseringer
A. Gasstrøm for plasma
Omgivelsestemperatur
104° F 40° C
ARBEIDSSYKLUS
(intermittens)
100% @ 100 Ampere @ 400
scfh
Maksimum strøm
100 Ampere
Spenning (Vpeak)
500V
Buens tennspenning
7kV
Plasma er en gass som er oppvarmet til en ekstremt
høy temperatur og er ionisert slik at det blir elektrisk
ledende. Skjære- og fugeprosessene med plasmabue bruker dette plasmaet for å overføre en elektrisk
bue til arbeidsstykket. Metallet som skal skjæres
eller fjernes smeltes av varmen i lysbuen og blåses
deretter bort.
Mens målet for plasmabueskjæring er å dele materialet, brukes plasmabuefuging for å fjerne metall til
en kontrollert dybde og bredde.
Maskinbrenner klassifiseringer
Omgivelsestemperatur
104° F 40° C
ARBEIDSSYKLUS
(intermittens)
100% @ 100 Ampere @ 400
scfh
Maksimum strøm
120 Ampere
Spenning (Vpeak)
500V
Buens tennspenning
7kV
I en plasmaskjæringsbrenner kommer kjølig gass
inn i sone B, der en lysbue mellom elektroden og
brennertuppen varmer opp og ioniserer gassen.
Skjærebuen overføres så til arbeidsstykket gjennom
kolonnen av plasmagass i sone C.
G. Krav til gassen
Gasspesifikasjoner for manuell og maskinell
brenner
Gass (Plasma og sekundær)
Trykkluft
_
Driftstrykk
Se MERK
60 - 95 psi
4.1 - 6.5 bar
Maksimalt inngangstrykk
125 psi / 8.6
bar
Strømforsyning
+
Gassflyt (Skjæring og fuging)
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
!
B
Arbeidsstykke
ADVARSEL
Denne brenneren skal ikke brukes med
oksygen (O2).
C
A-00002NO
Typisk brennerhodedetalj
MERK!
Driftstrykket varierer avhengig av modellen,
driftsstrømstyrke, og lengde på ledningene
til brenneren. Se diagrammer til gasstrykkinnstillinger for hver modell.
H. Direkte kontakt fare
For avstandstupp er anbefalt avstand 4,7 mm.
2T.04 Opsjoner og tilbehør
A
Ved å tvinge plasmagassen og den elektriske buen
gjennom en smal åpning, gir brenneren en høy
varmekonsentrasjon til et lite område. Den stive,
begrensede plasmabuen er vist i sone C. Likestrøm
(DC) med negativ polaritet på elektroden brukes for
plasmaskjæring, som vist på tegningen.
Sone A styrer en sekundærgass som kjøler ned
brenneren. Denne gassen hjelper også høyhastighets plasmagass med å blåse smeltet metall ut av
skåret og gi en rask og slaggfri skjæring.
For valgmuligheter og tilbehør, se seksjon 6.
2T-2
INNLEDNING
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
B. Gassfordeling
E. Deler - På - Plass (PIP)
Den ene gassen som brukes splittes internt i plasma- og sekundærgasser.
Plasmagassen strømmer inn i brenneren gjennom
den negative ledningen, gjennom startpatronen,
rundt elektroden og ut gjennom åpningen i spissen.
Sekundærgassen strømmer ned rundt utsiden av
brennerens startpatron, og ut mellom spissen og
sprutbeskytteren rundt plasmabuen.
C. Pilotbue
Når brenneren starter, etableres en pilotbue mellom
elektroden og skjærespissen. Denne pilotbuen
danner en vei slik at hovedbuen kan overføres til
arbeidsstykket.
Brenneren inkluderer en 'Parts - In - Place' (PIP deler riktig montert) krets. Når sprutbeskytteren er
riktig installert vil det lukke en bryter. Brenneren vil
ikke fungere hvis denne bryteren er åpen.
Til
kontrollkabel
ledningsføring
Brennerbryter
PIP-bryter
A-02997NO
Brenneravtrekker
Skjoldets kopp
Deler - På - Plass Koblingsskjema for manuelle
skjærekniver
Fjernkontroll
D. Hovedskjærebue
Til ATC
Likestrøm brukes også for hovedskjærebuen. Den
negative utgangen er koblet til brennerelektroden
gjennom brennerens slangepakke. Den positive
utgangen er koblet til arbeidsstykket via arbeidskabelen og til brenneren gjennom en pilotledning.
PIP-bryter
Skjoldets kopp
CNC Start
PIP-bryter
Skjoldets kopp
Art # A-08168NO
Til ATC
Automatiseringsbrenner
Til ATC
PIP-bryter
Skjoldets kopp
Deler - På - Plass Koblingsskjema for mekaniske
skjærekniver
300X5397NO
INNLEDNING
2T-3
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
2T-4
INNLEDNING
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 3 SYSTEM:
INSTALLASJON
3.03 Primære inngangsstrømtilkoblinger
!
3.01 Utpakking
1. Bruk pakksedlene for å identifisere og gjøre rede
for hver artikkel.
2. Inspiser hver enhet for mulige transportskader.
Hvis det er synlig skade, kontakt din distributør
og / eller speditør før installasjonen fortsetter.
3. Registrer strømforsyning og modellen av brenneren, serienummer, kjøpsdato og leverandørnavn, i informasjonsfeltet på forsiden av denne
bruksanvisningen.
ADVARSEL
Sjekk strømkilden for riktig spenning før
du plugger inn eller kobler enheten til.
Nettilkoblingen , sikringen og eventuelle
skjøtekabler som brukes må følge lokale
krav i elektriske forskrifter samt anbefalinger til kretsbeskyttelse og kablingskrav
som spesifisert i seksjon 2.
Følgende illustrasjon og anvisninger er for å kable 3-fase
inngangsstrøm.
STRØMLEDNINGTILKOBLING
3-fase
L1
L3
Strømkilden har en håndtak kun for å løfte for hånd.
Kontroller at enheten løftes og transporteres sikkert
og trygt.
ADVARSEL
Ikke berør strømførende deler.
Koble fra nettkabelen før enheten flyttes.
!
L4
JORD
Strømkabling for 3-fase nettspenning
A. Tilkoblinger til 3-fase nettspenning
ADVARSEL
Koble nettspenningen fra strømforsyningen og nettkabelen før denne prosedyren
forsøkes.
ADVARSEL
FALLENDE UTSTYR kan føre til alvorlig personskade og kan skade utstyret.
HÅNDTAKET er ikke for mekanisk løfting.
• Enheten må kun løftes av personer med tilstrekkelig fysisk styrke.
• Løft enheten etter håndtaket, bruk begge hender.
Ikke bruk stropper for løfting.
• Bruk en tralle eller lignende anordning med tilstrekkelig kapasitet for å flytte enheten.
• Plasser enheten på en skikkelig skrens og fiksere
før transport med gaffeltruck eller annet kjøretøy.
Art # A-08548NO
L2
3.02 Løftemuligheter
Disse anvisningene gjelder endring av nettspenning og/
eller kabel på 400 VAC strømkilde til 3-fase nettspenning.
1. Fjern strømforsyningsdekselet på nytt i henhold
til instruksjonene i avsnitt 5.
2. Koble den opprinnelige nettkabelen fra hovedinntakskontaktoren og rammens jordtilkopling.
3. Løsne hullbeskytteren på bakpanelet av strømkilden. Trekk den originale strømkabelen ut av
strømforsyningen.
4. Bruk en kundelevert strømkabel med fire ledere
for ønsket spenning, stripp av isolasjon på de
enkelte ledningene.
300X5397NO
INSTALLASJON
3-1
ESAB CUTMASTER 100
5. Trekk kabelen som brukes gjennom adgangsåpningen i bakpanelet til strømforsyningen. Se
avsnitt 2 for strømkabelspesifikasjoner.
ADVARSEL
Nettilkoblingen og strømkabelen må følge
lokale krav i elektriske forskrifter samt
anbefalinger til kretsbeskyttelse og kablingskrav (se tabellen i seksjon 2).
!
6. Koble til ledningene som følger.
•
Kobles til inngangene L1, L2 og L3. Det gjør
ingen forskjell i hvilken rekkefølge ledningene
festes. Se forrige illustrasjon og på etiketten
i strømforsyningen.
•
Grønn / gul ledning til jord.
3.04 Gasstilkoblinger
Koble gassforsyningen til enheten.
Tilkoblingen er den samme for trykkluft eller for sylindere
med høyt trykk. Se følgende to avsnittene hvis et valgfritt
filter for luftledning skal installeres.
1. Koble luftslangen til inntaket. Illustrasjonen viser
typiske tilkoblinger som et eksempel.
MERK!
For en sikker tetting, påfør gjengetetting
på gjengene i henhold til produsentens
instruksjoner. Ikke bruk Teflon-teip som
gjengetetting fordi små partikler fra teipen
kan brytes av og blokkere de små luftpassasjene i brenneren.
7. Med litt slakke i ledningene, trekk til hullforingen
for å feste og beskytte strømkabelen.
Regulator / Filterpakke
8. Installer strømforsyningsdekselet på nytt i henhold til instruksjonene i avsnitt 5.
9. Koble motsatt ende av enkeltledninger til en
plugg som kunden leverer eller til hovedbryteren.
10. Koble til nettspenningskabelen (eller slå på hovedbryteren) for å levere strøm.
Innløpsport
Slangeklemme
1/4 NPT eller ISO-R
til 1/4" (6mm) overgang
Gasstilførselsslange
Art # A-07943NO
Lufttilkobling til innløpsporten
3-2
INSTALLASJON
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Installerer valgfritt enkelt trinn luftfilter
Et valgfritt filtersett anbefales for bedret filtrering når trykkluft brukes, for å holde fuktighet og rusk ute av brenneren.
1. Sett slangen med enkelttrinnfilteret i inntaksporten.
2. Fest filterpakken på filterslangen.
3. Koble luftslangen til filteret. Illustrasjonen viser typiske tilkoblinger som et eksempel.
MERK!
For en sikker tetting, påfør gjengetetting på gjengene i henhold til produsentens instruksjoner. Ikke bruk
Teflon-teip som gjengetetting fordi små partikler fra teipen kan brytes av og blokkere de små luftpassasjene i brenneren. Koble til som følger:
Regulator / Filterpakke
Innløpsport
Art # A-07944NO
Slangeklemme
Gasstilførselsslange
1/4 NPT til
1/4" (6mm) overgang
Valgfri installasjon av filteret i ett trinn
300X5397NO
INSTALLASJON
3-3
ESAB CUTMASTER 100
Installerer valgfritt to-trinn luftfilterpakke
Dette valgfrie to-trinns luftslangefilteret kan også brukes på verkstedssystemer med trykkluft. Filteret fjerner fuktighet og forurensning ned til minst 5 mikron.
Koble til lufttilførselen som følger:
1. Fest braketten for totrinnsfilteret til baksiden av strømforsyningen i henhold til anvisningene som kom med
filterpakken.
MERK!
For en sikker tetting, påfør gjengetetting på gjengene i henhold til produsentens instruksjoner. Ikke bruk
Teflon-teip som gjengetetting fordi små partikler fra teipen kan brytes av og blokkere de små luftpassasjene
i brenneren.
2. Koble utløpsslangen fra totrinnsfilteret til innløpet på regulator- / filterenheten.
3. Bruk kundeleverte koblinger for å koble luftledningen til filteret. En 1/4 NPT til 1/4" slangekobling med
mothaker er vist som et eksempel
Regulator / Filterpakke
Regulatorinngang
2-trinns
filterinnløpsport (IN)
Utløpsport (UT)
To-trinns
filterpakke
Slangeklemme
Gasstilførselsslange
1/4 NPT til
1/4" (6mm)
overgang
Art # A-07945NO_AC
Valgfri installasjon av filteret i to trinn
Bruk høytrykk luftsylindere
Når luftsylindere med høyt trykk brukes som luftforsyning:
1. Se produsentens spesifikasjoner for installasjons- og vedlikeholdsprosedyrer for høytrykksgassregulatorer.
2. Kontroller sylinderventilene for å sikre at de er rene og fri for olje, smørefett eller andre fremmedsubstanser.
Åpne raskt hver sylinderventil for å blåse ut eventuelt støv som kan forefinnes.
3. Sylinderen må være utstyrt med en justerbar høytrykksregulator som håndterer trykk opp til 100 psi /6,9
bar maksimum og tilførsel på minst 300 scfh /141,5 lpm.
4. Koble forsyningsslangen til sylinderen.
MERK!
Trykket skal settes på 100 psi (6,9 bar) ved regulatoren for høytrykkssylinder.
Tilførselslangen må være minst 1/4"/6mm I.D.
For en sikker tetting, påfør gjengetetting på gjengene i henhold til produsentens instruksjoner. Ikke bruk
Teflon-teip som gjengetetting fordi små partikler fra teipen kan brytes av og blokkere de små luftpassasjene
i brenneren.
3-4
INSTALLASJON
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 3 BRENNER:
INSTALLASJON
All olje eller fukt i luften vil være synlig på linsen.
3T.02 Sette opp Mekanisk brenner
MERK!
Det kreves at en adapter installeres i strømforsyningen hvis et manuelt brennersystem
konverteres til å drive en maskinbrenner.
3T.01 Brennertilkoblings
Om nødvendig, koble brenneren til strømforsyningen.
Bare ESAB-modell SL100 / Manuelle eller SL100 / Mekaniske brennere kan kobles til strømforsyningen. Maksimal slangepakkelengde er 30,5 m, inklusive forlengelser.
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før
brenneren kobles til.
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før
brenneren kobles til.
1. Rett inn ATC hannkontakten (på brennerens
slangepakke) med hunnkontakten den skal inn
i. Skyv hannkontakt i hunnkontakt. Kontaktene
skal trykkes sammen med kun liten mengde
trykk.
2. Sikre forbindelsen ved å skru låsemutteren med
klokken til det klikker. IKKE bruk låsemutteren
for å trekke koblingen sammen. Ikke bruk verktøy for å feste koblingen.
Maskinbrenneren inkluderer en posisjoneringsrør med
tenner og klemblokkmekanisme.
1. Monter brennermekanismen på skjærebordet.
2. For å få et rent vertikalt kutt, bruk en vinkelhake
for å rette in brenneren rettvinklet på overflaten
av arbeidsstykket.
Klemblokkenhet
Firkant
2
Arbeidsstykke
1
Art # A-07885
A-02585NO
Koble brenneren til strømforsyningen.
3. Systemet er klart til bruk.
Oppsett av maskinbrenner
Sjekk luftkvaliteten
For å teste luftkvaliteten:
1.
/
Plasser ON / OFF-bryteren i PÅ (opp)
posisjon
3. Riktige brennerdeler (sprutbeskytter, spiss,
startpatron og elektrode) må installeres for typen
anvendelse. Se avsnitt 4T.07 Valg av brennerdeler for detaljer.
2. Sett funksjonskontrollbryteren i SET-posisjon.
3. Plasser sveiseglass foran brenneren og slå på
luften. Ikke start en bue!
300X5397NO
INSTALLASJON
3T-1
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
3T-2
INSTALLASJON
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 4 SYSTEM: DRIFT
1
2
3
4
4.01 Frontpanelbetjening / Funksjoner
Se Illustrasjon for nummerering Identifikasjon
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
1. Utgangsstrømkontroll
Sette opp ønsket utgangsstrøm. Utgangsinnstillinger opp til 60 ampere kan anvendes for skjæring på
frihånd (brennerspissen kontakter arbeidsstykket)
eller for stand-off skjæring.
!
2. Funksjonsstyring
Funksjonsstyringsknott, brukes for å velge mellom
forskjellige driftsmodi.
5 6 7 8 9 10
SETT Brukes til å rense luften gjennom enheten
og brenneren and ledninger og justere gasstrykket.
6.
KJØR Brukes for generelle skjæreoperasjo-
Temp-indikator
Indikatoren er vanligvis AV. Indikatoren er på når
intern temperatur overskrider normale grenser. La
enheten kjøles ned før operasjonen fortsetter.
ner
RASK AUTOMATISK OMSTART Gir
raskere omstart av pilotbuen for uavbrutt skjæring.
LATCH (låst) Brukes for lengre manuelle
kutt. Når en skjærebue er etablert, kan bryteren
på brenneren slippes. Skjærebuen vil forbli PÅ til
brenneren løftes opp fra arbeidsstykket, brenneren
går over kanten på arbeidsstykket brennerbryteren
aktiveres på nytt eller hvis en av systemets forriglinger aktiveres.
7.
Gassindikator
Indikatoren er på når minste inngangsgasstrykk for
at strømforsyningene skal aktiveres er registrert.
Minimum trykk for strømkildebruk er ikke tilstrekkelig for brennerbruk.
8.
3. PÅ / AV strømbryter
Art# A-07886
Likestrømindikator
Indikatoren er på når DC utgangskrets er aktiv.
/
PÅ- / AV-bryter styrer nettspenningen til
strømforsyningen. Opp er PÅ, ned er AV.
9.
!
Feil feilindikator
Indikatoren er på når feilkretsen er aktiv. Se avsnitt
5 for forklaring av feillys.
4. Luft- / Gasstrykkontroll
+ Trykkontrollen brukes i "SET" modus for å
justere luft- / gasstrykket. Trekk knappen ut for å
justere og trykk inn for å låse.
5.
Vekselstrømindikator
Fast lys indikerer at strømkilden er klar for bruk. Et
blinkende lys indikerer at enheten er i beskyttende
forriglingsmodus. Slå AV enhet, slå AV eller koble
strømtilførselen fra, rette feilen, og start enheten på
nytt. Se avsnitt 5 for detaljer.
300X5397NO
DRIFT
4-1
ESAB CUTMASTER 100
10. Trykkindikators
BAR
MAX
MAX
90
6.3
85
5.9
80
5.5
75
5.2
70
4.8
65
4.5
MIN
MIN
Fest arbeidsstykkekabelen til arbeidsstykket eller
skjærebordet med en klemme. Området må være
fritt for olje, maling og rust. Koble bare til hoveddelen av arbeidsstykket, ikke koble til den delen som
skal skjæres av.
Art # A-08170
PSI
Koble til arbeidsstykkekabelen
Indikatorene vil tennes i henhold til trykket som
settes av trykkstyringsknotten (nummer 4).
Art # A-04509
Strøm PÅ
4.02 Sekvens av operasjoner
Plasser strømforsyning ON / OFF-bryteren til ON
Ved starten på hver arbeidsøkt:
(opp).
Vekselstrømindikatoren slås PÅ.
Gassindikatoren slås PÅ hvis det er tilstrekkelig
gasstrykk for at strømkilden fungerer og kjøleviftene
slås PÅ.
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før montering eller demontering av strømforsyning, brennerdeler eller brenner og ledning
mekanismer.
MERK!
Minimum trykk for strømkildebruk er ikke
tilstrekkelig for brennerbruk.
Kjøleviftene vil slå seg PÅ så snart enheten
blir slått PÅ. Hvis enheten er ubrukt i ti (10)
minutter vil viftene slås AV. Viftene vil slå
seg PÅ igjen så snart brennerbryteren (Start
signal) aktiveres eller hvis enheten slås
AV og så slås PÅ igjen. Hvis det oppstår en
overtemperaturtilstand, vil viftene fortsette
å gå mens tilstanden eksisterer og for til
(10) minutter etter at tilstanden er oppklart.
Delevalg for brenner
Kontroller at brenneren er riktig satt sammen og
har de riktige delene. Brennerdelene må passe til
typen anvendelse og med strømstyrken på denne
strømkilden (maksimalt 100 A). Se avsnitt 4T.07 og
følgende for valg av brennerdeler.
Brennertilkobling
Sjekk at brenneren er koblet skikkelig til. Bare
ESAB-modell SL100 / Manuelle eller SL100 / Mekaniske brennere kan kobles til strømforsyningen.
Se avsnitt 3T i denne håndboken.
Sett driftstrykk
Sjekk primærkilden for nettspenning.
1. Sjekk at strømkilden har riktig nettspenning.
Pass på at nettspenningen følger kravene til
strømkilde for enheten i henhold til seksjon 2,
spesifikasjoner.
1. Plasser funksjonsknappen på strømforsyningen
til SET-posisjon.
Gass vil strømme.
2. For avstandsskjæring, juster gasstrykket fra
70 - 85 psi / 4,8 - 5,9 bar (Lysdioder midt på
kontrollpanelet). Se i diagrammet til skjæring
på veggavstand for trykkinnstillingsdetaljene.
2. Koble til nettspenningskabelen (eller slå på hovedbryteren) for å levere strøm til systemet.
Luftkilde
Kontroller at kilden tilfredsstiller kravene (se seksjon
2). Sjekk tilkoblingene og slå lufttilførselen PÅ.
4-2
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Velg Gjeldende utgangsnivå
2
1
1. Plasser funksjonsknappen i en av de tre ledige
driftstillinger:
KJØR,
MIN
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
RASK AUTOMATISK OMSTART
eller LÅS. Gassflyten stanser.
2. Sett utgangsstrømmen til ønsket strømstyrke
med kontrollbryteren av utgangsstrømmen.
!
Skjæreoperasjon
Når brenneren forlater arbeidsstykket under skjæring med funksjonskappen i KJØR-stilling, vil det
være en liten forsinkelse i omstart av pilotbuen.
Med knotten i stillingen RASK AUTOMATISK OMSTART (rask automatisk omstart) vil pilotbuen starte
med en gang brenneren forlater arbeidsstykket, og
skjærebuen starter umiddelbart når pilotbuen oppnår kontakt med arbeidsstykket. (Bruk innstillingen
'Rapid Auto Restart' (rask automatisk omstart) når
du skjærer ekspandert metal eller rister, eller i fugeeller tilskjæringsanvendelser der uavbrutt omstart
er ønskelig.). Og med knotten i stillingen LATCH
(låst) vil hovedskjærebuen holdes ved like etter at
brennerbryteren slippes.
Art# A-07946
FAST AVSTAND
ESAB CutMaster 100 gasstrykkinnstillinger
Kabellengde
SL100
SL100 (Mekanisert
(Håndbrenner)
brenner)
Opp til 7,6 m
80 psi 5,5 bar
80 psi 5,5 bar
Hver ytterligere Legg til 5 psi / Legg til 5 psi / 0,4
7,6 m
0,4 bar
bar
3. For tørrplasmaskjæring, juster gasstrykket fra
75 - 95 psi / 5,2 - 6,5 bar (Lysdioder midt på
kontrollpanelet). Se i diagrammet til skjæring på
frihånd for trykkinnstillingsdetaljene.
Typiske skjærehastighetet
Skjærehastigheten varierer med brennerens utgangsstrøm, typen materiale som skjæres og operatørens dyktighet. Se avsnitt 4T.08 og følgende
for større detaljer.
DRA (60 A eller mindre)
ESAB CutMaster 100 gasstrykkinnstillinger
Kabellengde
SL100 (Manuell brenner)
Opp til 7,6 m
80 psi 5,5 bar
Hver ytterligere
7,6 m
Legg til 5 psi / 0,4 bar
Innstillingen på utgangsstrøm eller skjærehastighet
kan reduseres for å tillate langsommere skjæring
når du følger en linje, eller når du bruker en mal eller
veiledning for skjæring og likevel produsere skjærer
av utmerket kvalitet.
Etterstrømning
Slipp avtrekkeren for å stoppe skjærebuen. Gassen
fortsetter å strømme i omkring 20 sekunder. Under etter-flyt, hvis brukeren skyver avtrekkerlåsen
bakover og trykker på avtrekkeren, så starter pilotbuen. Hovedbuen slår over til arbeidsstykket hvis
brennerspissen er innenfor overføringsavstanden
til arbeidsstykket.
Nedleggelse
/
Slå PÅ-/AV-bryteren til AV (ned).
Alle
strømkildeindikatorer slått AV. Plugg ut strømkabelen eller koble fra inngangsstrømmen. Strømmen
blir fjernet fra systemet.
300X5397NO
DRIFT
4-3
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
4-4
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 4 BRENNER:
DRIFT
4. Installer startpatronen og ønsket tupp for anvendelsen på brennerhodet.
5. Trekk til sprutbeskytterenheten med hånden til
den sitter på brennerhodet. Hvis det merkes
motstand når sprutbeskytteren installeres, kontroller gjengene før du går videre.
4T.01 Delevalg for brenner
Hvilke brennerdeler som skal brukes avhenger av typen
operasjon som skal utføres.
4T.02 Skjærekvalitet
Type anvendelse: Tørrplasmaskjæring, avstandsstykkeskjæring eller fuging
MERK!
Skjærekvaliteten avhenger sterkt av
oppsett og parameterne slik som brenneravstand, innrettingen med arbeidsstykket,
skjærehastighet, gasstrykk og operatørens
dyktighet.
Brennerdeler: Skjoldets kopp, skjærespiss, elektrode og startkassett med toner
MERK!
Se avsnitt 4T.07 og følgende for ytterligere
informasjon om brennerdeler.
Bytt brennerdeler for en annen anvendelse som følger:
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før montering eller demontering av strømforsyning, brennerdeler eller brenner og ledning
mekanismer.
Krav til skjærekvaliteten varierer med anvendelsen. For
eksempel kan nitridopphoping og skråkantens vinkel
være viktige faktorer når overflaten skal sveises etter
skjæring. Slaggfri skjæring er viktig når god skjærekvalitet er ønskelig for å unngå en sekundær rengjøringsoperasjon. Følgende skjærekvalitetskarakteristikker
illustreres i følgende figur:
Skjær-bredde
MERK!
Sprutbeskytteren holder spissen og startpatronen på plass. Plasser brenneren med
skjoldets lokk vendt oppover for å hindre at
disse delene faller ut når lokket er fjernet.
Skjæreflatens
skråkant
Toppsprut
1. Skru av og fjern sprutbeskytterenheten fra brennerhodet.
Øvre kant
avrunding
2. Fjern elektroden ved å trekke den rett ut av
brennerhodet.
Slaggopphoping
Skjæreflatens
ledelinjer
Brennerhode
A-00007NO
Karakteristikker for skjærekvalitet
Elektrode
Skjæreflate
Den ønskede eller spesifiserte tilstanden (glatt eller
ru) på skjæreflaten.
Startpatron
Nitrid opphoping
Spiss
Nitridavsetninger kan legge seg på overflaten av
kuttet når nitrogen finnes i plasmagasstrømmen.
Denne oppbyggingen kan skape vanskeligheter
hvis materialet skal sveises etter skjæreprosessen.
Skjoldets kopp
A-03510NO_AB
Brennerdeler
(Dra skjermkappe og sprutbeskytterhus vist)
3. Installer bytteelektroden ved å skyve den rett inn
i brennerhodet til den klikker.
300X5397NO
DRIFT
4T-1
ESAB CUTMASTER 100
Skråvinkel
Losing
Vinkelen mellom overflaten på skjærekanten og et
plan som er vinkelrett på platens overflate. Et helt
vinkelrett kutt ville gi en 0° skråvinkel
Topp - kantrunding
Avrunding på den øverste kanten av en skjæring
på grunn av slitasje fra den første kontakten av
plasmabuen på arbeidsstykket.
Losing er vanskeligere enn selve skjæring fordi pilotbuen rettes fra elektroden til spissen snarere enn
til et arbeidsstykke. Når det er mulig, unngå for lang
pilotbuetid for bedre levetid på delene.
Avstandsstykke for brenner
Feil klaring (avstand mellom brennertupp og arbeidsstykke) kan påvirke negativt tuppens levetid
samt sprutbeskytterenes levetid. Avstand kan også
påvirke vinkelen på den skråskjærte kanten betydelig. Redusere veggavstand vil vanligvis resultere i
en mer firkantet skjæring.
Bunnslaggopphoping
Smeltet materiale som ikke ble blåst ut av kuttområdet og som størkner igjen på platen. For mye
slagg kan kreve sekundære rengjøringsoperasjoner
etter kuttingen.
Kantstart
For kantstart, hold brenneren vinkelrett på arbeidsstykket med tuppen nært (ikke berøre) kanten
på arbeidsstykket på det punktet der kuttet skal
begynne. Når du starter på kanten av platen, ikke
vent på kanten og tving buen å "strekke seg" etter
metallkanten. Etabler skjærelysbuen så raskt som
mulig.
Skjær-bredde
Bredden av kuttet (eller bredden på materialer som
fjernes under skjæringen).
Toppsprut (slagg)
Toppsprut eller slagg på toppen av kuttet kommer
fra lav skjærehastighet, for stor skjærehøyde eller
en skjærespiss der hullet har blitt avlangt.
Kuttets retning
4T.03 Generell skjæreinformasjon
!
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før demontering av strømforsyningen, brenneren
eller brennerledninger.
Gå med korte mellomrom gjennom Viktige
sikkerhetsforanstaltninger foran i denne
manualen. Kontroller at operatøren er
utstyrt med passende hansker, bekledning,
øyebeskyttelse. Pass på at ingen del av
operatørens kropp kommer i kontakt med
arbeidsstykket mens brenneren er aktivert.
I brennerne virvler plasmagasstrømmen når den
forlater brenneren for å danne en jevn gasskolonne.
Denne virveleffekten fører til at en side av et kutt er
mer firkantet enn den andre. Sett langs bevegelsesretningen, er høyre kant av kuttet mer firkantet
enn den høyre.
Venstre side
skjærevinkel
Venstre side
skjærevinkel
A-00512NO
!
ADVARSEL
Gnister fra skjæreprosessen kan forårsake
skade på belagte, malte eller andre flater
slik som glass, plast og metall.
Egenskapene til skjæring
For å holde et rettvinklet snitt langs indre diameter
av et kutt, må brenneren gå mot urviseren rundt
sirkelen. For å holde et rettvinklet snitt langs ytre
diameter av et kutt, må brenneren gå med urviseren.
MERK!
Håndter brennerens slangepakke med
forsiktighet og beskytt dem mot skader.
4T-2
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Slagg
Brenner
Når det finnes slagg på karbonstål, omtales det
vanligvis som enten "høy hastighet, lav hastighet
eller toppslagg". Slagg som ligger oppå platen forårsakes vanligvis av for stor avstand mellom brenner
og plate. "Toppslagg" er vanligvis svært enkelt å
fjerne og kan ofte tørkes av med en sveisehanske.
"Lavhastighetsslagg" finnes vanligvis på nedre kant
av platen. Det kan variere fra lett til tung perling,
men de sitter ikke så fast på skjærekanten, og kan
lett skrapes bort. "Høyhastighetsslagg" danner
vanligvis en tynn vulst langs bunnen av skjærekanten og er svært vanskelig å fjerne. Ved skjæring av
vanskelig stål er det noen ganger nyttig å redusere
skjærehastigheten for å produsere "lavhastighetsslagg". All rensing som følger kan utføres med
skraping og ikke sliping.
Skjoldets kopp
Den faste avstanden
1/8" - 3/8" (3 - 9mm)
A-00024NO_AB
Den faste avstanden
4T.04 Manuell brenner bruksanvisning
3. Hold brenneren bort fra kroppen.
4. Skyv avtrekkeren, slipp mot baksiden av brennerhåndtaket samtidig ved å klemme på avtrekkeren. Pilotbuen vil starte.
Avstandskjæring med manuell brenner
MERK!
For beste ytelse og levetid på delene, bruk
bestandig riktige deler for typen av anvendelse.
1. Brenneren kan lett holdes i en hånd eller støttes
opp med to hender. Plasser hånden på utløseren
på brennerhåndtaket. Med håndbrenneren kan
hånden plasseres nær brennerhodet for maksimal kontroll eller nær bakre ende for maksimal
varmebeskyttelse. Velg den holdeteknikken som
føles mest komfortabel og som gir god kontroll
og bevegelse.
MERK!
Spissen må aldri komme i kontakt med
arbeidsstykket unntatt ved slepe-skjæringsanvendelser.
2. Avhengig av skjæreoperasjonen, gjør et av de
følgende:
Avtrekker
Avtrekkerlås
A-02986NO
5. Før brenneren til overslagsavstand til arbeidsstykket. Hovedbuen vil overføres til arbeidet, og
pilotbuen vil slå seg AV.
MERK!
Forstrømmingen og etterstrømmingen er
karakteristisk for strømkilden og er ikke en
brennerfunksjon.
a. For kantstart, hold brenneren vinkelrett på
arbeidsstykket med tuppen nært (ikke berøre)
kanten på arbeidsstykket på det punktet der
kuttet skal begynne.
b. For avstandsskjæring, hold brenneren 3-9
mm fra arbeidsstykket som vist nedenfor.
300X5397NO
DRIFT
4T-3
ESAB CUTMASTER 100
Skjoldets kopp med rett kant
Avtrekker
Slepe-sprutbeskytteren kan brukes med et ikke-ledende rettholt for å gjøre rette kutt for hånd.
1
2
ADVARSEL
Rettholtet må være ikke-ledende.
Avtrekkerlås
3
Ikke ledende
rettholt skjæreguide
4
Art # A-03383NO
6. Skjær som vanlig Slipp avtrekkeren til å slutte
å kutte.
A-03539NO
Bruk sprutbeskytter for slepe-teknikk sammen med
rettholt.
7. Følg vanlig anbefalt skjærepraksis som beskrevet i strømforsyningens brukerhåndbok.
MERK!
Når sprutbeskytteren er riktig installert, vil
det være et lite gap mellom sprutbeskytteren og brennerhåndtaket. Gassen slipper
ut gjennom denne slissen som en del av
vanlig bruk. Ikke prøv å tvinge sprutbeskytteren for å lukke dette gapet. Å tvinge
sprutbeskyttelsen opp mot brennerhodet
eller brennerhåndtaket kan skade komponenter.
Krone sprutbeskytter fungerer best ved kutting av
3/16" / 4,7 mm metall med ganske jevn overflate.
Tørrplasmaskjæring med manuell brenner
8. For en konstant avstand til arbeidsstykke, installer avstandsstyringen ved å skyve den inn på
brennerens sprutbeskytter. Installer styringen
med beina på sidene av sprutbeskytterhuset
for fortsatt å ha god sikt til skjærebuen. Under
bruk, plasser beina på avstandsstyringen mot
arbeidsstykket.
Skjoldets kopp
Brennerspiss
4T-4
MERK!
Tørrplasmaskjæring kan bare utføres ved
60 ampere eller mindre.
For beste ytelse og levetid på delene, bruk
bestandig riktige deler for typen av anvendelse.
1. Sett på tørrplasma skjæretuppen og sett utgangsstrømmen.
2. Brenneren kan lett holdes i en hånd eller støttes
opp med to hender. Plasser hånden på utløseren
på brennerhåndtaket. Med håndbrenneren kan
hånden plasseres nær brennerhodet for maksimal kontroll eller nær bakre ende for maksimal
varmebeskyttelse. Velg den holdeteknikken som
føles mest komfortabel og som gir god kontroll
og bevegelse.
3. Hold brenneren i kontakt med arbeidsstykket
under skjæresyklusen.
Avstandsstyring
Arbeidsstykke
Tørrplasmaskjæring virker best med metall som er
6 mm tykt eller mindre.
4. Hold brenneren bort fra kroppen.
Art # A-04034NO
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
5. Skyv avtrekkeren, slipp mot baksiden av brennerhåndtaket samtidig ved å klemme på avtrekkeren. Pilotbuen vil starte.
Hull med håndbrenner
Avtrekker
Avtrekkerlås
A-02986NO
6. Før brenneren til overslagsavstand til arbeidsstykket. Hovedbuen vil overføres til arbeidet, og
pilotbuen vil slå seg AV.
MERK!
Forstrømmingen og etterstrømmingen er
karakteristisk for strømkilden og er ikke en
brennerfunksjon.
1. Brenneren kan lett holdes i en hånd eller støttes
opp med to hender. Plasser hånden på utløseren
på brennerhåndtaket. Med håndbrenneren kan
hånden plasseres nær brennerhodet for maksimal kontroll eller nær bakre ende for maksimal
varmebeskyttelse. Velg den teknikken som føles
mest komfortabel og som gir god kontroll og
bevegelse.
MERK!
Spissen må aldri komme i kontakt med
arbeidsstykket unntatt ved slepe-skjæringsanvendelser.
2. Gi brenneren en liten vinkel for å lede tilbakeslagspartikler fra brennertuppen (og operatøren)
heller enn rett tilbake inn i den til hulltagingen er
fullført.
3. I en del av metallet som skal kastes, start hulltakingen på siden av skjærelinjen og fortsett så
kuttet over på linjen. Hold brenneren vinkelrett
på arbeidsstykket etter at hulltakingen er ferdig.
Avtrekker
4. Hold brenneren bort fra kroppen.
5. Skyv avtrekkeren, slipp mot baksiden av brennerhåndtaket samtidig ved å klemme på avtrekkeren. Pilotbuen vil starte.
1
2
Avtrekkerlås
Avtrekker
3
Avtrekkerlås
4
A-02986NO
Art # A-03383NO
7. Skjær som vanlig Slipp avtrekkeren til å slutte
å kutte.
8. Følg vanlig anbefalt skjærepraksis som beskrevet i strømforsyningens brukerhåndbok.
MERK!
Når sprutbeskytteren er riktig installert, vil
det være et lite gap mellom sprutbeskytteren og brennerhåndtaket. Gassen slipper
ut gjennom denne slissen som en del av
vanlig bruk. Ikke prøv å tvinge sprutbeskytteren for å lukke dette gapet. Å tvinge
sprutbeskyttelsen opp mot brennerhodet
eller brennerhåndtaket kan skade komponenter.
300X5397NO
DRIFT
6. Før brenneren til overslagsavstand til arbeidsstykket. Hovedbuen vil overføres til arbeidet, og
pilotbuen vil slå seg AV.
MERK!
Forstrømmingen og etterstrømmingen er
karakteristisk for strømkilden og er ikke en
brennerfunksjon.
Når sprutbeskytteren er riktig installert, vil
det være et lite gap mellom sprutbeskytteren og brennerhåndtaket. Gassen slipper
ut gjennom denne slissen som en del av
vanlig bruk. Ikke prøv å tvinge sprutbeskytteren for å lukke dette gapet. Å tvinge
sprutbeskyttelsen opp mot brennerhodet
eller brennerhåndtaket kan skade komponenter.
4T-5
ESAB CUTMASTER 100
7. Rengjør sprutbeskytteren og tuppen for sprut og
kjelstein så raskt som mulig. Spraye sprutbeskytteren i spruthindrende preparat vil minimere
mengden kjelstein som fester seg til den.
Brennerens kjørehastighet
MERK!
Se vedlegg for ytterligere informasjon som
er relatert til strømforsyningen som brukes.
Skjærehastigheten avhenger av materialet, tykkelsen og
operatørens evne til å nøyaktig følge ønsket skjærelinje.
Følgende faktorer kan påvirke systemets ytelse:
• Slitasje på Brennerdeler
Den optimale kjørehastigheten avhenger av gjeldende innstilling, vinkel på ledningen og virkemåte
(hånd eller maskin).
Strøminnstilling
• Luftkvalitet
• Nettspenningsvariasjoner
Strøminnstillingene avhenger av hvor fort brenneren
beveger seg, skjæremetode (manuell eller maskinbrenner) og mengden av materiale som skal fjernes.
• Høyde på avstandsstykke for brenner
• Riktig tilkobling av arbeidskabel
Trykkinnstilling
Sel om innstillingene er innenfor spesifisert område, hvis brenneren ikke gir god pilotbue kan trykke
måtte reduseres.
4T.05 Fuging
!
!
ADVARSEL
Kontroller at operatøren er utstyrt med
passende hansker, bekledning, øyebeskyttelse og hørselvern og at alle sikkerhetsforanstaltninger fra begynnelsen av denne
håndboken har blitt fulgt. Pass på at ingen
del av operatørens kropp kommer i kontakt
med arbeidsstykket mens brenneren er
aktivert.
Koble fra nettspenningstilførselen før
demontering av brenneren. ledninger eller
strømforsyningen.
Forsprangsvinkel
Vinkelen mellom brenneren og arbeidsstykket avhenger av utgangsstrøminnstillingen og hvor fort
brenneren beveger seg. Anbefalt hellingsvinkel
er 35°. Ved en forsprangsvinkel større enn 45° vil
smeltet metall ikke blåses ut av fugen og kan bli
blåst tilbake på brenneren. Hvis forsprangsvinkelen
er for liten (mindre enn 35°), kan for lite materiale bli
fjernet slik at flere omganger kreves. I noen anvendelser slik som fjerning av sveis eller arbeid med lett
metall, kan dette være ønskelig.
ADVARSEL
Gnister fra plasmafuging kan forårsake
skade på belagte, malte eller andre flater
slik som glass, plast og metall.
Sjekk brennerens deler. Brennerdelene må
passe til typen anvendelse. Se avsnitt 4T.07
Valg av brennerdeler Delevalg for brenner.
Brennerhode
35°
Avstandshøyde
Fugeparametere
Fugeytelsen avhenger av parametere som brennerens bevegelseshastighet, strømnivå, forsprangsvinkel (vinkelen mellom brenneren og arbeidsstykket), og klaringen mellom brennertuppen og
arbeidsstykket.
!
4T-6
ADVARSEL
Hvis brennerspissen eller sprutbeskytterne
berører arbeidsflaten vil det gi stor slitasje
på deler.
Arbeidsstykke
A-00941NO_AB
Fugevinkel og klaringsavstand
Den faste avstanden
Avstanden mellom spissen og arbeidsstykket påvirker kvaliteten og dybden på fugen. Fast avstand på
3-6 mm gir /4 inch (3 - 6 mm) gir jevn og konsistent
metallfjerning. Mindre avstand til arbeidsstykket
kan føre til en grovskjæring heller enn en fuge.
Fast avstand på mer enn 6 mm kan føre til minimal
metallfjerning eller tap av overført lysbue.
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Slagg
Slagg som genereres av fugebrenning på materialer
slik som karbon og rustfritt stål, nikkel og legerte
stål, kan lett fjernes i de fleste tilfeller. Slagg ikke
hindrer fugebrenning hvis det akkumuleres til siden.
Imidlertid kan opphoping av slagg føre til ujevnheter
og ujevn metallfjerning hvis store mengder materiale
hoper seg opp foran buen. Opphopingen er oftest
et resultat av feil hastighet, forsprangsvinkel og
avstandshøyde.
Bre
nne
4T.06 Maskinbrenner bruksanvisning
ren
sb
eve
gel
ses
ret
Den faste avstanden
nin
g
Rett bue
Skjæring med maskinbrenner
Følgebue
Maskinbrenneren kan aktiveres av en fjernstyringskontroll eller gjennom en annen grensesnittsenhet
som CNC.
A-02586NO
Ledebue
1. For å starte et kutt på platekanten, plasser senter
av brenneren langs kanten av platen.
Maskinbrenner bruksanvisning
Kjørehastighet
For optimal glatt overflatekvalitet må hastigheten
justeres slik at bare forkanten av lysbuekolonnen
lager kuttet. Hvis skjærefarten er for lav, blir det en
røff skjæring fordi buen beveger seg fra side til side
og leter etter metall for overføring.
Riktig kjørehastighet blir indikert ved sporet av buen
som er vist nedenfor platen. Buen kan være en av
følgende:
1. Rett bue
Kjørehastigheten påvirker også skråvinkelen på
skjærekantene. Når du skjærer i en sirkel eller
rundt et hjørne, vil lavere bevegelseshastighet gi et
rettere kutt. Strømkildens utgangseffekt må også
reduseres. Se den aktuelle brukerveiledningen til
kontrollmodulen for eventuelle justeringer av hjørnenedgang som kan være påkrevd.
En rett bue er vinkelrett på overflaten til arbeidsstykket. Denne buen anbefales generelt for
beste skjæring med luftplasma på rustfritt stål
eller aluminium.
2. Ledebue
Den ledende lysbuen er rettet i sammen retning
som brenneren går. En femgraders ledende bue
anbefales vanligvis for luftplasma på bløtt stål.
Hull med mekanisk brenner
3. Følgebue
Følgebuen er rettet i motsatt retning fra retningen
som brenneren beveger seg i.
For å slå hull med en maskinbrenner, må buen
startes med brenneren plassert så høyt som mulig
over platen samtidig som buen har mulighet til å
overføre og slå hull. Denne avstanden bidrar til å
hindre at smeltet metall blåses tilbake på fronten
av brenneren.
Ved bruk av en skjæremaskin, vil det kreves en hullslag- eller ventetid. Brennerens bevegelse må ikke
aktiveres før buen slår gjennom bunnen av platen.
Når bevegelsen begynner, bør brenneravstanden
reduseres til den anbefalte 3-6 mm avstanden for
optimal hastighet og skjærekvalitet. Rengjør sprutbeskytteren og tuppen for sprut og kjelstein så raskt
som mulig. Spraye eller dyppe sprutbeskytteren
i spruthindrende preparat vil minimere mengden
kjelstein som fester seg til den.
300X5397NO
DRIFT
4T-7
ESAB CUTMASTER 100
4T.07 Valg av deler til SL60 skjærebrenning
Motstandsklips
automatbrenner
9-8224
Motstandsklips
manuell brenner
9-8259
20-40A
Spiss:
SKJÆRING
MED AVSTAND
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
Sprutbeskytter
9-8237
Skjoldets
kopp
9-8218
Skjermkappe, maskin
40A 9-8245
Skjermkappe, deflektor
9-8243
Kontakt sprutbeskytter
9-8235
50-60A
SKJÆRING
MED AVSTAND
Spisser:
50-55A
60A
Elektrode
Startpatron
Kraftig
Auto 9-8232
9-8213
startpatron
Manuell 9-8215
Kun ikke-HF 9-8277
70-120A
SKJÆRING
MED AVSTAND
Sprutbeskytter
9-8237
9-8209 Skjoldets kopp
9-8210
9-8218
Skjermkappe, maskin
50-60A 9-8238
Skjermkappe, deflektor
9-8243
Kontakt sprutbeskytter
70-100A 9-8236
Spisser:
Sprutbeskytter
9-8237
70A 9-8231
80A 9-8211 Skjoldets kopp
9-8218
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Manuell 9-8253
Kontakt sprutbeskytter
120A 9-8258
Skjermkappe, maskin
70-100A 9-8239
Skjermkappe, maskin
120A 9-8256
Skjermkappe, deflektor
9-8243
40-120A
FUGING
Sprutbeskytter
9-8237
Spisser:
Tip A 9-8225 (40 Amps Max.)
Tip B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Sprutbeskytter, fuging
9-8241
Tip C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Tip D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Art # A-08066_AG
4T-8
Tip E 9-8254 (60 - 120 Amps)
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
4T.08 Anbefalte skjærehastigheter for SL100 brenner med utsatt spiss
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Tykkelse
Spiss
Utgang
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
Ampere
Hastighet (per
minutt)
(Ampere) Tommer
Målere
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
0,036 0,9 9-8208
104
40
340
8,64
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
0,06
1,5 9-8208
108
40
250
6,35
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,075 1,9 9-8208
108
40
190
4,83
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135 3,4 9-8208
110
40
105
2,67
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208
113
40
60
1,52
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4 9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7 9-8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9 9-8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
9,02
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
310
7,87
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,036 0,9 9-8208
103
40
355
0,05
1,3 9-8208
98
40
0,06
FAST
AVSTAND
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
1,5 9-8208
98
40
240
6,10
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
0,078 2,0 9-8208
100
40
125
3,18
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
0,135 3,4 9-8208
120
40
30
0,76
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208
124
40
20
0,51
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4 9-8208
122
40
15
0,38
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
126
40
10
0,25
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
11,18
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
350
8,89
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
250
6,35
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
40
200
5,08
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
118
40
100
2,54
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208
120
40
98
2,49
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,250 6,4 9-8208
123
40
50
1,27
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208
134
40
16
0,41
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,032 0,8 9-8208
110
40
440
0,051 1,3 9-8208
109
40
0,064 1,6 9-8208
112
40
0,079 2,0 9-8208
112
0,125 3,2 9-8208
300X5397NO
FAST
AVSTAND
DRIFT
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
4T-9
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
FAST
AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
psi*
bar
Plasma Samlet**
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,19
4,8
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
4,57
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
4,32
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
100
2,54
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,19
4,8
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,19
4,8
60
50
1,27
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,19
4,8
126
60
26
0,66
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,19
4,8
127
60
19
0,48
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
134
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8210
140
60
6
0,15
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,060
1,5
9-8210
110
60
290
7,37
0,19
0,075
1,9
9-8210
120
60
285
7,24
0,120
3,0
9-8210
120
60
180
0,135
3,4
9-8210
119
60
170
0,188
4,8
9-8210
121
60
0,250
6,4
9-8210
119
60
0,375
9,5
9-8210
124
0,500 12,7 9-8210
0,625 15,9 9-8210
Tommer mm
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Tykkelse
Spiss
Utgang
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
Ampere
Hastighet (per
minutt)
(Ampere) Tommer
Målere
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
FAST
AVSTAND
Tommer mm
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
psi*
bar
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
0,06
1,5
9-8210
119
60
350
8,91
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075
1,9
9-8210
116
60
300
7,64
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9-8210
123
60
150
3,82
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,135
3,4
9-8210
118
60
125
3,18
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
4,8
9-8210
122
60
90
2,29
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
120
60
65
1,65
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
130
60
30
0,76
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7
9-8210
132
60
21
0,53
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9
9-8210
130
60
15
0,38
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
142
60
12
0,31
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Tykkelse
Spiss
Utgang
(Kat. No.)
Volt (VDC)
Ampere
Hastighet (per
minutt)
(Ampere) Tommer
Målere
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
FAST
AVSTAND
Tommer
mm
Tommer mm
0,060
1,5
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
0,075
1,9
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
0,120
3,0
9-8210
116
60
250
6,35
0,188
3,4
9-8210
116
60
170
0,250
6,4
9-8210
132
60
85
0,375
9,5
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
psi*
bar
6,4
70
4,8
90
245
0,00
0,25
6,4
6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,10
0,25
6,4
4,32
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,20
0,25
6,4
2,16
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,30
0,25
6,4
9-8210
140
60
45
1,14
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,50
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8210
143
60
30
0,76
0,25
6,4
70
4,8
90
245
0,80
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8210
145
60
20
0,51
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
145
60
18
0,46
0,25
6,4
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
4T-10
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
4,8
65
4,5
115
340
0,00
0,19
4,8
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,19
4,8
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,19
4,8
3,56
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,20
0,19
4,8
100
2,54
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,30
0,19
4,8
42
1,07
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,40
0,19
4,8
80
33
0,84
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,19
4,8
80
22
0,56
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,19
4,8
128
80
18
0,46
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
9-8211
133
80
10
0,25
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
9-8211
132
80
9
0,23
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,060
1,5
9-8211
113
80
320
8,13
0,19
0,120
3,0
9-8211
113
80
230
5,84
0,135
3,4
9-8211
115
80
180
4,57
0,188
4,8
9-8211
114
80
140
0,250
6,4
9-8211
114
80
0,375
9,5
9-8211
117
80
0,500 12,7
9-8211
120
0,625 15,9
9-8211
133
0,750 19,1
9-8211
0,875 22,2
1,000 25,4
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
FAST
AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
psi*
bar
Plasma Samlet**
6,4
65
4,5
115
340
0,00
0,25
6,4
6,4
65
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
2,54
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,060 1,5
9-8211
120
80
340
8,64
0,25
0,120 3,0
9-8211
120
80
300
7,62
0,25
0,135 3,4
9-8211
120
80
280
7,11
0,188 4,8
9-8211
120
80
140
3,56
0,250 6,4
9-8211
120
80
100
0,375 9,5
Tommer mm
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
9-8211
126
80
50
1,27
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8211
129
80
28
0,71
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,80
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8211
135
80
20
0,51
0,25
6,4
65
4,5
115
340
1,00
0,25
6,4
0,750 19,1 9-8211
143
80
10
0,25
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
143
80
9
0,23
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
146
80
8
0,20
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
300X5397NO
DRIFT
4T-11
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Tykkelse
Spiss
Utgang
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
Ampere
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
(Ampere) Tommer
Målere
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
0,06
1,5
9-8211
120
80
350
8,89
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,00
0,25
6,4
0,12
3,0
9-8211
124
80
300
7,62
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
0,188
4,8
9-8211
124
80
180
4,57
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
0,250
6,4
9-8211
128
80
110
2,79
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
0,375
9,5
9-8211
136
80
55
1,40
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,500 12,7
9-8211
139
80
38
0,97
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,60
0,25
6,4
0,625 15,9
9-8211
142
80
26
0,66
0,25
6,4
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,750 19,1
9-8211
145
80
24
0,61
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2
9-8211
153
80
10
0,25
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8211
162
80
6
0,15
0,25
6,4
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
Plasma Samlet**
bar
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
0,250 6,4
9-8212
110
100
105
2,65
0,190
4,8
75
5,2
130
390
0,4
0,200
5,1
0,375 9,5
9-8212
117
100
70
1,75
0,190
4,8
75
5,2
130
390
0,5
0,200
5,1
0,500 12,7 9-8212
120
100
50
1,25
0,190
4,8
75
5,2
130
390
0,6
0,200
5,1
0,625 15,9 9-8212
125
100
35
0,90
0,190
4,8
75
5,2
130
390
1,0
0,200
5,1
0,750 19,0 9-8212
131
100
18
0,45
0,190
4,8
75
5,2
130
390
2,0
0,250
6,4
1,000 25,4 9-8212
135
100
10
0,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
2,30
0,190 4,8
75
5,2
130
390
0,5
0,250
6,4
1,40
0,190 4,8
75
5,2
130
390
0,8
0,250
6,4
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,250 6,4
9-8212
118
100
90
0,375 9,5
9-8212
122
100
55
FAST
AVSTAND
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
0,500 12,7 9-8212
126
100
30
0,75
0,190 4,8
75
5,2
130
390
1,0
0,250
6,4
0,625 15,9 9-8212
133
100
20
0,50
0,190 4,8
75
5,2
130
390
1,5
0,250
6,4
0,750 19,0 9-8212
138
100
15
0,40
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8212
139
100
10
0,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
4T-12
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med eksponert spiss
Type plasmagass: Luft
Ampere
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
Tykkelse
Spiss
Utgang
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
0,250
6,4
9-8212
108
100
120
0,375
(Ampere) Tommer
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
3,05
0,190
4,8
65
4,5
120
360
0,2
0,225
5,7
Målere
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
9,5
9-8212
117
100
65
1,65
0,190
4,8
65
4,5
120
360
0,4
0,225
5,7
0,500 12,7
9-8212
120
100
45
1,15
0,190
4,8
65
4,5
120
360
0,5
0,225
5,7
0,625 15,9
9-8212
125
100
30
0,75
0,190
4,8
65
4,5
120
360
0,8
0,225
5,7
0,750 19,0
9-8212
131
100
25
0,65
0,190
4,8
65
4,5
120
360
1,0
0,225
5,7
1,000 25,4
9-8212
140
100
10
0,25
0,190 4,8
65
4,5
120
360
NR
NR
NR
MERK!
* Gasstrykket som vises er for brennere med slanger opp til 7,6 meter lange. For 15,2 m ledninger, se
seksjonen "Innstilt driftstrykk" på side <?>.
** Total strømming inkluderer plasma- og sekundærgasstrømming.
4T.09 Anbefalte skjærehastigheter for SL100 brenner med skjermet spiss
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
4,32
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
90
2,29
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
40
80
2,03
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
40
75
1,91
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
123
40
30
0,76
0,19 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
9-8208
125
40
25
0,64
0,19 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,036 0,9
9-8208
114
40
170
0,06
1,5
9-8208
120
40
0,075 1,9
9-8208
121
0,135 3,4
9-8208
122
0,188 4,8
9-8208
0,25
6,4
0,375 9,5
FAST
AVSTAND
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
9-8208
138
40
11
0,28
0,19 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,500 12,7 9-8208
142
40
7
0,18
0,19 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
0,625 15,9 9-8208
152
40
3
0,08
0,19 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
300X5397NO
DRIFT
4T-13
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Målere
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
180
4,57
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
165
4,19
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
120
3,05
0,125 3,2
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
120
40
65
1,65
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
9-8208
125
40
25
0,64
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8
9-8208
132
40
20
0,51
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,25
6,4
9-8208
130
40
15
0,38
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5
9-8208
130
40
10
0,25
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Tykkelse
Hastighet (per
minutt)
Spiss
Utgang
Ampere
mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
0,036 0,9
9-8208
109
40
0,05
1,3
9-8208
105
0,06
1,5
9-8208
115
0,078 2,0
9-8208
0,135 3,4
Tommer
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Målere
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
220
5,59
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
210
5,33
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,00
0,2
5,1
40
180
4,57
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,10
0,2
5,1
116
40
150
3,81
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,30
0,2
5,1
9-8208
130
40
75
1,91
0,19
4,8
65
4,5
55
170
0,40
0,2
5,1
9-8208
132
40
60
1,52
0,187 4,8
65
4,5
55
170
0,60
0,2
5,1
0,250 6,4
9-8208
134
40
28
0,71
0,187 4,8
65
4,5
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5
9-8208
143
40
11
0,28
0,187 4,8
65
4,5
55
170
NR
NR
NR
Tykkelse
Hastighet (per
minutt)
Spiss
Utgang
Ampere
mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
0,032 0,8
9-8208
116
40
0,051 1,3
9-8208
116
40
0,064 1,6
9-8208
118
0,079 2,0
9-8208
0,125 3,2
0,188 4,8
Tommer
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
FAST
AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
psi*
bar
Plasma Samlet**
4,8
70
4,8
90
245
0,00
0,2
5,1
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
3,61
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
125
3,18
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,20
0,2
5,1
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,2
5,1
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,060
1,5
9-8210
124
60
250
6,35
0,19
0,075
1,9
9-8210
126
60
237
6,02
0,120
3,0
9-8210
126
60
230
5,84
0,135
3,4
9-8210
128
60
142
0,188
4,8
9-8210
128
60
0,250
6,4
9-8210
123
60
0,375
Tommer mm
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
9,5
9-8210
132
60
34
0,86
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,2
5,1
0,500 12,7
9-8210
137
60
23
0,58
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,2
5,1
0,625 15,9
9-8210
139
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1
9-8210
145
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8210
156
60
4
0,10
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
4T-14
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Tykkelse
Spiss
Utgang
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
Ampere
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
(Ampere) Tommer
Målere
FAST
AVSTAND
Tommer mm
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
psi*
bar
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
0,06
1,5
9-8210
110
60
165
4,19
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
0,075
1,9
9-8210
116
60
155
3,94
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9-8210
115
60
125
3,18
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,135
3,4
9-8210
118
60
80
2,03
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
4,8
9-8210
120
60
75
1,91
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
121
60
60
1,52
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
129
60
28
0,71
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8210
135
60
17
0,43
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8210
135
60
14
0,36
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
142
60
10
0,25
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Ampere
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
FAST
AVSTAND
Tykkelse
Spiss
Utgang
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
0,060
1,5
9-8210
105
60
350
8,89
0,13
0,075
1,9
9-8210
110
60
350
8,89
(Ampere) Tommer
Målere
Gasstrykk for
plasma
Tommer mm
Gjennomstrømming
(CFH)
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
psi*
bar
3,2
70
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,120
3,0
9-8210
110
60
275
6,99
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,188
3,4
9-8210
122
60
140
3,56
0,13
3,2
70
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
0,250
6,4
9-8210
134
60
80
2,03
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
0,500 12,7 9-8210
144
60
26
0,66
0,19
4,8
70
4,8
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625 15,9 9-8210
145
60
19
0,48
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750 19,1 9-8210
150
60
15
0,38
0,19
4,8
70
4,8
90
245
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Tommer mm
psi*
bar
4,8
65
4,5
115
340
0,00
0,2
5,1
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
3,48
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,20
0,2
5,1
2,54
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,30
0,2
5,1
40
1,02
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,50
0,2
5,1
36
0,91
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,2
5,1
80
21
0,53
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,2
5,1
144
80
14
0,36
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
149
80
11
0,28
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
162
80
8
0,20
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,060 1,5
9-8211
128
80
280
7,11
0,19
0,120 3,0
9-8211
126
80
203
5,16
0,19
0,135 3,4
9-8211
128
80
182
4,62
0,188 4,8
9-8211
128
80
137
0,250 6,4
9-8211
131
80
100
0,375 9,5
9-8211
134
80
0,500 12,7
9-8211
136
80
0,625 15,9
9-8211
145
0,750 19,1
9-8211
0,875 22,2
9-8211
1,000 25,4
9-8211
300X5397NO
DRIFT
Gjennomstrømming
(CFH)
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
4T-15
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
8,50
0,125
3,2
65
4,5
115
340
0,00
0,2
5,1
260
6,50
0,125
3,2
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
250
6,25
0,125
3,2
65
4,5
115
340
0,10
0,2
5,1
80
170
4,25
0,125
3,2
65
4,5
115
340
0,20
0,2
5,1
116
80
85
2,13
0,125
3,2
65
4,5
115
340
0,30
0,2
5,1
123
80
45
1,13
0,125
3,2
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,500 12,7 9-8211
133
80
18
0,45
0,125
3,2
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,625 15,9 9-8211
135
80
16
0,40
0,125
3,2
65
4,5
115
340
1,00
0,25
6,4
0,750 19,1 9-8211
144
80
8
0,20
0,125
3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2 9-8211
137
80
8
0,20
0,125
3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4 9-8211
140
80
8
0,20
0,125
3,2
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,060 1,5
9-8211
110
80
340
0,120 3,0
9-8211
115
80
0,135 3,4
9-8211
113
80
0,188 4,8
9-8211
114
0,250 6,4
9-8211
0,375 9,5
9-8211
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
0,06
1,5
9-8211
115
80
320
8,13
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,00
0,25
6,4
0,12
3,0
9-8211
120
80
240
6,10
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,10
0,25
6,4
0,188
4,8
9-8211
120
80
165
4,19
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,20
0,25
6,4
0,250
6,4
9-8211
124
80
100
2,54
0,13
3,2
65
4,5
115
340
0,30
0,25
6,4
0,375
9,5
9-8211
138
80
60
1,52
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,40
0,25
6,4
0,500 12,7
9-8211
141
80
36
0,91
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,60
0,25
6,4
0,625 15,9
9-8211
142
80
26
0,66
0,19
4,8
65
4,5
115
340
0,75
0,25
6,4
0,750 19,1
9-8211
150
80
18
0,46
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
0,875 22,2
9-8211
156
80
8
0,20
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
1,000 25,4
9-8211
164
80
6
0,15
0,19
4,8
65
4,5
115
340
NR
NR
NR
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Type materiale: Bløtt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Tommer mm
psi*
bar
0,180
4,6
75
5,2
130
390
0,4
0,200
5,1
1,90
0,180
4,6
75
5,2
130
390
0,5
0,200
5,1
50
1,30
0,180
4,6
75
5,2
130
390
0,6
0,200
5,1
30
0,75
0,180
4,6
75
5,2
130
390
0,8
0,200
5,1
18
0,45
0,190
4,8
75
5,2
130
390
2,0
0,225
5,7
10
0,25
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,250 6,4
9-8212
124
100
110
2,80
0,375 9,5
9-8212
127
100
75
0,500 12,7
9-8212
132
100
0,625 15,9
9-8212
136
100
0,750 19,0
9-8212
140
100
1,000 25,4
9-8212
147
100
4T-16
DRIFT
Gjennomstrømming
(CFH)
Plasma Samlet**
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Type plasmagass: Luft
Type materiale: Rustfritt stål
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Hastighet (per
minutt)
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
0,125
3,2
75
5,2
130
390
0,5
0,200
5,1
1,50
0,150
3,8
75
5,2
130
390
0,8
0,200
5,1
35
0,90
0,150
3,8
75
5,2
130
390
1,0
0,200
5,1
100
20
0,50
0,150
3,8
75
5,2
130
390
2,0
0,225
5,7
144
100
15
0,40
0,190
4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
154
100
8
0,20
0,190 4,8
75
5,2
130
390
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,250 6,4
9-8212
121
100
110
2,80
0,375 9,5
9-8212
125
100
60
0,500 12,7 9-8212
132
100
0,625 15,9 9-8212
137
0,750 19,0 9-8212
1,000 25,4 9-8212
Type brenner: SL100 med skjermet spiss
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
Type materiale: Aluminium
Type sekundærgass: Enkeltgassbrenner
Type plasmagass: Luft
Hastighet (per
minutt)
FAST AVSTAND
Gasstrykk for
plasma
Gjennomstrømming
(CFH)
Tommer mm
psi*
bar
Plasma Samlet**
3,05
0,180
65
4,5
105
360
0,2
0,225
5,7
65
1,65
0,180
65
4,5
105
360
0,4
0,225
5,7
100
45
1,15
0,180
65
4,5
105
360
0,5
0,225
5,7
135
100
30
0,75
0,180
65
4,5
105
360
0,8
0,225
5,7
9-8212
140
100
25
0,65
0,180
65
4,5
105
360
1,0
0,225
5,7
9-8212
148
100
10
0,25
0,190
65
4,5
105
360
NR
NR
NR
Tykkelse
Spiss
Utgang
Ampere
Tommer mm
(Kat. No.)
Volt (VDC)
(Ampere)
Tommer
Målere
0,250
6,4
9-8212
120
100
120
0,375
9,5
9-8212
128
100
0,500 12,7
9-8212
130
0,625 15,9
9-8212
0,750 19,0
1,000 25,4
Hull
Høyden av hull
Forsinkelse
Tommer mm
(Sek)
MERK!
* Gasstrykket som vises er for brennere med slanger opp til 7,6 meter lange. For 15,2 m ledninger, se
seksjonen "Innstilt driftstrykk" på side <?>.
** Total strømming inkluderer plasma- og sekundærgasstrømming.
300X5397NO
DRIFT
4T-17
ESAB CUTMASTER 100
PATENTINFORMASJON
Patenter for plasmaskjæring
Følgende deler er dekket under U.S. og utenlandske patenter som følger:
Katalognummer
Beskrivelse
Patent(er)
9-8215
Elektrode
9-8213
Patron
9-8205
Spiss
9-8206
Spiss
9-8207
Spiss
9-8252
Spiss
9-8208
Spiss
9-8209
Spiss
9-8210
Spiss
9-8231
Spiss
9-8211
Spiss
9-8212
Spiss
9-8253
Spiss
9-8225
Spiss
9-8226
Spiss
9-8227
Spiss
9-8228
Spiss
9-8241
Skjoldets lokk
9-8243
Skjoldets lokk
9-8235
Skjoldets lokk
9-8236
Skjoldets lokk
9-8237
Skjoldets kopp
9-8238
Skjoldets lokk
9-8239
Skjoldets lokk
9-8244
Skjoldets lokk
4T-18
US patentnr. 6163008; 6987238
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6903301; 6717096; 6936786;
6703581; D496842; D511280; D492709;
D499620; D504142 Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D505309
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D493183
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D505309
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D505309
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D501632; D511633
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D496951
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D496951
Andre deler som avventer patentsøknad
US patentnr. 6914211; D505309
Andre deler som avventer patentsøknad
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Katalognummer
Beskrivelse
Patent(er)
9-8245
Skjoldets lokk
US patentnr. 6914211; D496951
Andre deler som avventer patentsøknad
Følgende deler er også lisensierte under U.S. patent nr. 5,120,930 og 5,132,512:
Katalognummer
Beskrivelse
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Skjoldets lokk
Skjoldets lokk
Skjoldets kopp
Skjoldets lokk
Skjoldets lokk
Skjoldets lokk
Skjoldets lokk
300X5397NO
DRIFT
4T-19
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
4T-20
DRIFT
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 5 SYSTEM: SERVICE
5.01 Generelt vedlikehold
ADVARSEL!
Koble fra nettspenningen før vedlikehold.
Vedlikehold oftere om
bruksforholdene er dårlige.
Hver bruk
Visuell kontroll av
brennerspiss og elektrode
Ukentlig
Kontroller visuelt brennerhusets
spiss, elektrode, startpatron og sprutbeskytter
Kontroller visuelt kabler
og slangepakker.
Skift ut etter behov.
3 Måneder
Bytt alle defekte deler
Rengjør
strømkilden
utvendig
6 Måneder
Kontroller visuelt
og rengjør innvendig
Art # A-07938NO_AB
300X5397NO
SERVICE
5-1
ESAB CUTMASTER 100
5.02 Plan for vedlikehold
5.03 Vanlige feil
Problem - Symptom
MERK!
Faktisk vedlikeholdsfrekvens kan måtte
justeres i henhold til driftsomgivelsene.
Utilstrekkelig
penetrasjon
Daglige driftskontroller eller hver sjette
skjæretime:
1. Sjekk brennerens slitedeler, bytt hvis de er slitt
eller skadet.
2. Sjekk plasmaforsyningen og reserveforsyningen
og trykk/strømming.
3. Rense gassledningen for plasma for å fjerne
eventuell fuktighet.
Ukentlig eller hver 30 time med skjæring:
1. Sjekk at viften virker som den skal og at luftstrømmen er tilstrekkelig.
2. Inspiser brenneren for sprekker eller synlige
ledninger, bytt om nødvendig.
3. Inspiser strømkabelen for skadde eller synlige
ledninger, bytt om nødvendig.
For mye slaggdannelse 1. For lav skjærehastighet.
2. Brennerens for høyt over
arbeidsstykket.
3. Slitte brennerdeler.
4. Feil skjærestrøm.
5. Ikke originale ESAB deler er brukt.
6. Feil gasstrykk
Kort levetid av
brennerdeler
1. Sjekk ledningens luftfilter, rengjør eller bytt ettter
behov.
3. Sjekk alle kontaktpunkter for alvorlige lysbuer
eller groper, bytt om nødvendig.
1. For høy skjærehastighet.
2. Brenneren for mye skråstilt.
3. Metallet er for tykt.
4. Slitte brennerdeler
5. Skjærestrømmen er for lav.
6. Ikke originale ESAB deler er brukt.
7. Feil gasstrykk
Hovedbuen slukkes 1. For lav skjærehastighet.
2. Brennerens for høyt over
arbeidsstykket.
3. Skjærestrømmen er for høy.
4. Arbeidsstykkekabel koblet fra.
5. Slitte brennerdeler.
6. Ikke originale ESAB deler er brukt.
Seks måneder eller hver 720 timer med
skjæring:
2. Sjekk kabler og slanger for lekkasjer eller sprekker, bytt om nødvendig.
Vanlig årsak
1. Olje eller fuktighet i lufttilførselen.
2. Overskrider systemets yteevne
(materialet for tykt).
3. For lang pilotbuetid
4. Gasstrykket er for lavt.
5. Feil sammensatt brenner.
6. Ikke originale ESAB deler er brukt.
Vansker med å starte 1. Slitte brennerdeler.
2. Ikke originale ESAB deler er brukt.
3. Feil gasstrykk.
4. Støvsug støv og skitt ut av hele maskinen.
!
5-2
ADVARSEL
Inn blås luft inn i strømforsyningen under
rengjøring. Å blåse luft inn i enheten kan
føre til at metallpartikler forstyrrer føllsomme elektriske komponenter og forårsaker
skade på enheten.
SERVICE
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
5.04 Feilindikatorer
Ved strømpåslag vil to lys midlertidig tennes i 2-3 sekunder for å vise programversjonen som brukes.
For å fastslå første siffer, tell funksjonsindikatorene fra venstre til høyre, 1 t.o.m. 5. For å fastslå andre siffer, tell
trykkindikatorene, les fra bunnen og oppover, 0 t.o.m. 7. I eksempelet nedenfor er Temp indikatoren og 75 psi
indikatorene PÅ, noe som indikerer at versjonen er 2.3.
7
6
5
4
3
2
1
MIN
0
A
MAX
PSI
BAR
MAX
MAX
MIN
MIN
+
!
2 3 4
1
5
Art# A-07988
!
Når indikatoren "Fault" (feil) er PÅ eller blinker, vil også en av trykkindikatorlysene aktiveres avhengig av
hva feilen er. Den følgende tabellen forklarer hver av disse feilene.
Trykkindikator
Feil
Maks
Overtrykk
90
Intern feil
85
Kontroller forbruksmaterialer
80
Manglende slitedeler
75
Startfeil
70
Deler På Plass
65
Nettstrøm
Min
Under trykk
MERK!
Feilforklaringer gås gjennom i de følgende tabellene.
300X5397NO
SERVICE
5-3
ESAB CUTMASTER 100
5.05 Enkel feilsøkingsguide
ADVARSEL
Denne enheten har ekstremt farlige spennings- og strømnivåer innvendig. Ikke prøv å diagnostisere eller
reparere med mindre du har opplæring i måling av kraftelektronikk og feilsøkingsteknikker.
Problem - Symptom Mulig årsak
Anbefalt handling
PÅ- / AV-bryter er PÅ, 1. Primære strømfrakobling er i AV- 1. Slå hovedbryteren for nettspenning PÅ.
men A/C-indikatoren posisjon.
2. a) Få en kvalifisert person til å sjekke primære sikringer /
tennes ikke
2. Primære sikringer / brytere er blåst effektbrytere.
eller utløst.
b) Koble enheten til en nettstrømkontakt som man vet er ok
3. Enhetens indre sikring har gått.
3. a) Skift ut sikringen.
b) Hvis sikringen går på nytt, returner til et autorisert service
senter for reparasjon eller bytte.
4. Komponenter med feil i enheten. 4. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
Feilindikatoren blinker, 1. Feil nettspenning.
65 PSI indikator
2. Primær
blinker.
inngangsspenningsproblem.
3. Komponenter med feil i enheten.
1. Sjekk at strømkilden har riktig nettspenning.
2. Få en kvalifisert person til å sjekke primærspenningen for å sikre
at den overholder enhetens krav, se seksjon 2.05.
3. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
TEMPERATUR indikator 1. Luftstrømmen gjennom eller rundt
PÅ FAULT indikator
enheten er hindret.
blinker
2. Arbeidssyklusen for enheten er
overskredet
3. Komponenter med feil i enheten
1. Se informasjon om autorisasjon - seksjon 2.04
2. La enheten avkjøles.
GAS lysdioden AV,
1. Gassforsyningen ikke koblet til
trykkindikatorene
enhet.
FAULT og MIN blinker. 2. Gassforsyningen er ikke slått PÅ.
3. Gassforsyningens trykk er for lavt
4. LUFTTRYKKREGULATOR
regulatoren er satt for lavt.
5. Komponenter med feil i enheten.
1. Koble gassforsyningen til enheten.
3. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
2. Slå gassforsyningen PÅ.
3. Sett lufttilførselens inntakstrykk til enhet til 120 psi.
4. Juster regulatoren for å sette lufttrykket - se seksjon 4.02.
5. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
Indikatorene FAULT
1. Skjoldets kopp løs.
1. Trekk til sprutbeskytteren med hånden til den sitter godt.
(feil) og 70 PSI blinker. 2. Brenneren er ikke riktig koblet til 2. Kontroller at brennerens ATC er godt festet til enheten.
strømkilden.
3. Skift ut brenner og ledninger eller kontakt et autorisert
3. Problem i brenneren og leder til PIP serviceverksted for reparasjon eller erstatning.
krets.
4. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
4. Komponenter med feil i enheten. erstatning.
Indikatorene FAULT
1. Start signalet er aktivt når PÅ-/AV- 1. Start kan være aktiv for en av følgende:
(feil) og 75 PSI blinker. BRYTEREN er slått PÅ.
• Manuell brenner bryteren holdt lukket
• Bryteren på håndkontrollen holdes lukket
• CNC START signallet er aktivt lavt
2. Problem i brenneren og leder til
Slipp START signalkilden
bryterkretsen.
2. Skift ut brenner og ledninger eller kontakt et autorisert
3. Komponenter med feil i enheten. serviceverksted for reparasjon eller erstatning.
3. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
5-4
SERVICE
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Problem - Symptom Mulig årsak
Anbefalt handling
Indikatorene FAULT
(feil) og 80 PSI blinker.
Gassflyt går syklisk PÅ
og AV.
1. Dra til sprutbeskytteren for hånd. Ikke dra til for mye.
2. Slå AV strømkilden. Fjern skjoldets lokk. Installer delene som
mangler.
3. Slå AV strømkilden. Ventiler systemtrykket. Fjern skjoldets
lokk, spiss og startkassett med toner. Sjekk at nedre tilkobling på
startpatronen kan bevege seg fritt. Skift ut hvis montering ikke
beveger seg fritt.
4. Skift ut brenner og ledninger eller kontakt et autorisert
serviceverksted for reparasjon eller erstatning.
5. Skift ut brenner og ledninger eller kontakt et autorisert
serviceverksted for reparasjon eller erstatning.
6. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
1. Brennerens sprutbeskytter er løs.
2. Brennerspiss, elektrode eller
starterpatron mangler.
3. Brennerens startpatron sitter fast.
4. Åpne lederen i ledningene til
fakkelen.
5. Problem i brenneren og leder til
bryterkretsen.
6. Komponenter med feil i enheten.
Ingenting skjer når
brenneravtrekken
eller fjernstartbryteren
trykkes (Eller CNC
START-signal er aktivt)
Ingen gassflyt, DC
lysdiode AV.
1. Problem i brenneren og leder til
bryterkretsen (Fjern bryter).
2. CNC kontrollanordning gir ikke
startsignal.
3. Komponenter med feil i enheten.
1. Ta med brenneren og slangepakken (fjernkontroll) til et autorisert
reparasjonsverksted.
2. Kontakt kontrollerprodusenten.
3. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
Indikatorene FAULT
1. Øvre o-ring på brenner hodet er i 1. Fjern skjoldets lokk fra brenneren; sjekk plasseringen av øvre
(feil) og 85 PSI blinker. feil posisjon.
O-ring; rette hvis det er nødvendig.
2. Brennerens startpatron sitter fast. 2. Slå AV strømkilden. Ventiler systemtrykket. Fjern skjoldets
lokk, spiss og startkassett med toner. Sjekk at nedre tilkobling på
3. Slitte eller defekte bryterdeler.
startpatronen kan bevege seg fritt. Skift ut hvis montering ikke
4. Kortsluttet brenner.
beveger seg fritt.
3. Inspiser brennerens slitedeler. Skift ut om nødvendig.
5. Midlertidig kortslutning indikert
4. Skift ut brenner og ledninger eller kontakt et autorisert
med 5 blink per sekund.
serviceverksted for reparasjon.
6. Svikt i strømforsyningen
5. Slipp bryteren på brenneren og aktiver på nytt.
(Standardsats på blinking)
6. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon eller
erstatning.
Ingen feillys PÅ, ingen 1. Komponenter med feil i enheten.
bue i brenneren
1. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon.
Indikatorene FAULT
1. Intern feil
(feil) og 90 PSI blinker.
1. Slå PÅ-/AV-bryteren til AV og så tilbake til PÅ. Hvis feilen ikke
forsvinner, returner til et autorisert service senter for reparasjon.
Pilotbuen er PÅ, men
skjærebuen vil ikke
etablere
1. Arbeidsstykkekabel ikke koblet til 1. Koble til arbeidsstykkekabelen.
arbeidsstykket.
2. Arbeidsstykkekabel / kontakt er i 2. Skift ut arbeidskabel.
stykker.
3. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon.
3. Komponenter med feil i enheten.
Brennerskjæringen er 1. Feil strøminnstilling.
redusert
2. Slitte slitedeler i brenneren.
3. Dårlig kabeltilkobling til
arbeidsstykket.
4. Brenneren beveges for raskt.
5. For mye olje eller fuktighet i
brenneren
6. Komponenter med feil i enheten.
300X5397NO
1. Sjekk og juster til riktig innstilling.
2. Sjekk brennerens slitedeler og bytt etter behov.
3. Sjekk tilkoblingen mellom jordkabel og arbeidsstykket.
4. Reduser skjærehastigheten.
5. Se "Sjekk luftkvalitet" i kapittel 3 Brenner.
6. Returner til et autorisert serviceverksted for reparasjon.
SERVICE
5-5
ESAB CUTMASTER 100
5.06 Strømforsyning Erstatning av
hoveddeler
!
C. Bytte av filterpakke
Filterelementpakken er i bakpanelet. For bedre systemytelse bør filterelementet kontrolleres i henhold til
vedlikeholdsplanen (seksjon 5.02), og enten rengjøres
eller byttes.
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før
demontering av brenneren. ledninger eller
strømforsyningen.
1. Fjern strøm fra strømforsyningen; slå AV gasstilførselen og blø ned systemet.
Denne seksjonen beskriver prosedyrene for grunnleggende skifte av deler. For mer detaljerte prosedyrer for
reservedeler, se strømforsyningens servicehåndbok.
A. Fjerning av deksel
1. Fjern de MERK skruene som fester dekselet til
hovedforsamling. Ikke løsne de nedre skruene
inne i slisseutsparingene i bunnen av dekselet.
2. Fjern dekselet på systemet. Se "A Fjerning av
dekselet" i denne delen.
3. Finn den interne luftledningen og tilkoblingen fra
filterenheten. Nummer 1 i følgende illustrasjon.
4. Hold en fastnøkkel eller tilsvarende mot låseringen på filterpakkens kobling, og trekk i slangen
for å løsne den. (Numrene 2 og 3 i følgende
illustrasjon.).
Øvre
skruer
1
Nedre
skruer
Spor
Nedre
skruer
Art # A-07989
2
Art # A-08429NO
2. Trekk forsiktig dekselet opp og bort fra enheten.
B. Dekselinstallasjon
3
1. Koble jordledningen, hvis det er nødvendig.
2. Sett dekslet på strømforsyningen, slik at sporene
i bunnkantene på dekselet engasjerer de nedre
skruene.
4
5
6mm
3. Dra til de nedre skruene.
4. Installer og stram de øverste skruene.
5-6
SERVICE
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
5. Fjern beslaget fra filterelementet ved å sette
inn en 6 mm sekskantnøkkel inn i den interne
sekskantmonteringen og vri den mot klokka (til
venstre). Numrene 4 og 5 i forrige illustrasjon.
4. Vri filterhusets deksel mot urviseren og ta det
av. Filterelementet ligger inni huset.
Hus
6. Koble innløpsledningen fra filterelementet.
7. Fjern filterelementet gjennom den bakre åpning.
MERK!
Hvis bare filterelementet skal byttes elle
rengjøres, se følgende illustrasjon for
demontering.
Filterelement
(Kat. Nu. 9-7741)
Spring
O-ring
(Kat. Nu. 9-7743)
Montert filter
Deksel
Filterelement
Kobling med
mothaker
Art # A-02476NO
Valgfri erstatning av filterelementet i ett trinn
5. Fjern filterelementet og sett elementet til side for
å tørke.
6. Tørk ren innsiden av huset, sett deretter inn det
nye filterelementet med åpen side først.
7. Skift ut huset på dekselet.
Art # A-07990NO
8. Fest gasstilførselen.
8. Installer den nye eller rengjorte enheten ved å
reversere disse prosedyrene.
MERK!
Hvis enheten lekker mellom hus og deksel,
inspiser o-ringen for risp og annen skade.
9. Slå PÅ lufttilførselen og kontroller om det er
lekkasjer før dekselet settes tilbake på plass.
Valgfri erstatning av filterelementet i ett trinn
Valgfri erstatning av filterelementet i to trinn
Disse anvisningene gjelder strømkilder der det valgfrie
ett-trinns filteret har blitt installert.
Luftfilteret med to trinn har to filterelementer. Nå filterelementen blir skitne, vil strømkilden fortsette å virke,
men skjærekvaliteten kan bli uakseptabel. Se avsnitt
6,Deleliste, for utskifting av katalognummeret til filterelementet.
Strømkilden slås automatisk av når filterelementet blir
helt fylt opp. Filterelementet kan tas ut av huset sitt,
tørkes og brukes på nytt. Sett av 24 timer for at elementet skal tørke. Se avsnitt 6,Deleliste, for utskifting
av katalognummeret til filterelementet.
1. Fjern strøm fra strømforsyningen.
1. Slå AV primær inngangseffekt.
2. Slå AV luftforsyning og blø systemet ned.
2. Slå AV luftforsyning og blø systemet ned før
demontering av filteret for å endre filterelement.
3. Koble fra gassforsyningsslangen.
300X5397NO
SERVICE
5-7
ESAB CUTMASTER 100
!
ADVARSEL
Slå bestandig AV lufttilførselen og tapp systemet ned før filterpakken demonteres, ellers kan det gi personskade.
3. Løsne de to boltene på toppen av filterpakken nok til at filterelementene kan bevege seg fritt.
4. Merk plasseringen og orienteringen av de gamle filterelementene.
5. Skyv ut de gamle elementene i filteret.
Første og andre
trinn kassetter
(som merket)
Art # A-02942NO
Valgfri installasjon av filteret i to trinn
6. Skyv filterelementer i filterenheten, med samme retning som noterte i trinn 4 ovenfor.
7. Trekk til de to boltene jevnt med hånden, bruk så moment på hver bolt til 20 - 30 tomme-fot (2,3 - 3,4 Nm).
Feil moment kan skade pakningen.
8. Bruk lufttrykket ved å se etter lekkasjer.
MERK!
En liten mengde luftlekkasje fra nedre nippel er normalt.
Dette fullfører prosedyrene for bytte av deler.
5-8
SERVICE
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 5 BRENNER:
SERVICE
Øvre spor med
ventilasjonshull
må være åpen
5T.01 Generelt vedlikehold
MERK!
Referere til forrige "Avsnitt 5 System" for
vanlige og feilindikatorbeskrivelser.
Øvre O-ring i
riktig spor
Rengjøring av brenneren
Tråd
Selv om det tas forholdsregler for å kun bruke ren
luft i en brenner vil innsiden i brenneren til sist bli
dekket med rester. Denne oppbyggingen kan påvirke initiering av pilotbuen og brennerens generelle
kuttkvalitet.
Nedre
O-ring o-Ring
Art # A-03725NO
Brennerhode
ATS hannkontakt
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før
demontering av brenneren. ledninger eller
strømforsyningen.
IKKE berør noen av delene inni brenneren
mens vekselstrømslyset på strømkilden er
PÅ.
Innsiden av brenneren bør rengjøres med rens for
elektriske kontakter med en bomullspinne eller myk
våt klut. In alvorlige tilfeller kan brenneren løsnes fra
slangepakken og rengjøres grundigere ved å helle
rensemiddel for elektriske kontakter i brenneren og
blåse den gjennom med trykkluft.
!
Gasskobling
ADVARSEL
Tørk brenneren grundig før ny installasjon.
Smøring av o-ring
Art #A-03791NO_AB
ATC O-Ring
En o-ring på brennerhodet og i ATC hannkontakten
krever smøring med planlagte mellomrom. Dette
gjør at o-ringene forblir myke og fortsatt gir god
tetting. O-ringene vil tørke ut og bli harde og få
sprekker hvis det ikke brukes smøremiddel jevnlig.
Dette kan føre til potensielle ytelsesproblemer.
Det anbefales å påføre en svært tynn film med o-ring
smøremiddel (Katalog # 8-4025) på o-ringene hver
uke.
300X5397NO
SERVICE
O-Ring
#8-0525
MERK!
IKKE bruk andre smøremidler eller
smørefett, de er kanskje ikke konstruert for
å brukes i høye temperaturer eller de kan
inneholde "ukjente elementer" som kan
reagere med luften. Denne reaksjonen kan
legge igjen forurensinger inni brenneren.
Alle disse omstendighetene kan føre til
ujevn ytelse eller dårlig levetid på deler.
5T-1
ESAB CUTMASTER 100
5T.02 Inspeksjon og bytting av brennerens
slitedeler
God spiss
ADVARSEL
Koble fra nettspenningstilførselen før
demontering av brenneren. ledninger eller
strømforsyningen.
IKKE berør noen av delene inni brenneren
mens vekselstrømslyset på strømkilden er
PÅ.
Slitt spiss
A-03406NO
Eksempel på tuppslitasje
5. Fjern blekkpatronen. Se etter for stor slitasje,
tette gasshull eller misfarging. Sjekk at nedre
endetilkobling kan bevege seg fritt. Skift ut om
nødvendig.
Fjern forbruksbrennerdeler som følger:
Fjærbelastet nedre
endekobling full
kompresjon
MERK!
Sprutbeskytteren holder spissen og startpatronen på plass. Plasser brenneren med
skjoldets lokk vendt oppover for å hindre at
disse delene faller ut når lokket er fjernet.
Fjærbelastet nedre
endekobling ved nullstilling
/ full utstrekning
1. Skru ut og fjern sprutbeskytteren fra brenneren.
MERK!
Slagg på skjoldets kopp som ikke kan
fjernes kan påvirke systemytelsen.
Art # A-08064NO_AC
6. Trekk elektroden rett ut av brennerhodet. Sjekk
om elektrodespissen er for mye slitt. Se følgende
figur.
2. Inspiser sprutbeskytteren for skade. Tørk den
ren eller bytt hvis den er skadet.
Ny elektrode
Art # A-08067
Skjoldets kopps
Art # A-03284NO
3. På brennere med et sprutbeskytterhus og et
skjoldlokk eller deflektor, sikre at lokket eller
deflektoren er skrudd tett til sprutbeskytterhuset.
I skjermede tørrplasma skjæreanvendelser (kun)
kan det være en o-ring mellom sprutbeskytterens kropp og skjermkappen. Ikke smør O-ringen.
Slitt elektrode
Elektrodeslitasje
7. Installer elektroden på nytt ved å skyve den rett
inn i brennerhodet til det klikker.
8. Installer ønsket startkassett med toner og tipp
inn i brennerhodet på nytt.
Kontakt skjermkappe
9. Trekk til sprutbeskytteren med hånden til den
sitter på brennerhodet. Hvis det merkes motstand når sprutbeskytteren installeres, kontroller
gjengene før du går videre.
Sprutbeskytter
O-ring nr. 8-3488
Dette fullfører prosedyrene for bytte av deler.
Art # A-03878NO
4. Fjern spissen. Se etter for stor slitasje (indikert
av et avlangt eller for stort hull). Rengjør eller
skift tuppen om nødvendig.
5T-2
SERVICE
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
AVSNITT 6: DELELISTER
6.01 INNLEDNING
A. Spesifikasjon av delelisten
Delelisten gir en nedbryting av alle komponenter som kan skiftes. Delelistene er arrangert som følger:
Avsnitt "6.03 Utskifting av strømforsyning"
Avsnitt "6.04 Utskifting av deler av strømforsyningen"
Avsnitt "6.05 Opsjoner og tilbehør"
Avsnitt "6.06 Reservedeler for håndbrenner"
Avsnitt "6.07 Reservedeler - for mekaniske skjærekniver med uskjermede ledninger"
Avsnitt "6.08 Brennerens slitedeler (SL100)"
MERK!
Delene som er oppgitt uten varenumre vises ikke, men kan bestilles ved katalognummeret.
B. Avkastning
Hvis et produkt må returneres for service, kontakt din distributør. Materialer som returneres uten skikkelig autorisasjon vil ikke bli akseptert.
6.02 Bestillingsinformasjon
Bestill reservedeler i henhold til katalognummer og en fullstendig beskrivelse av delen eller montering, som angitt
på deleliste for hver type element. Ta også med modell- og serienummeret på strømkilden. Rett alle forespørsler
til din autoriserte forhandler.
6.03 Utskifting av strømforsyning
Følgende artikler er inkludert med et reservedel strømkilde: arbeidsstykkekabel med jordklemme, strømkabel,
gasstrykkregulator / -filter og bruksanvisningen.
Kvt
Beskrivelse
Katalognummer
1
CutMaster 100 CE strømkilde med 400 VAC, 3-fase 50/60 Hz, med nettkabel
0559317304
6.04 Utskifting av deler av strømforsyningen
Kvt Beskrivelse
Katalognummer
1 Regulator
1 Filterpakke reserveelement
1
Strømledning for 380/400 V strømkilde
300X5397NO
DELELISTER
9-0115
9-0116
9-0216
6-1
ESAB CUTMASTER 100
6.05 Opsjoner og tilbehør
Kvt Beskrivelse
Katalognummer
1
Ettrinns filtersett (inkluderer filter og slange) 1
Utskifting av kroppen til filteret 1
Utskifting av slangen på filteret (ikke vist)
2
Utskifting av filterelementet 1
To-trinns filtersett (inkluderer slange og festeskruer)
1
To-trinns luftfilterpakke
1
Første trinn patron
1
Patronen i det andre trinn
1
Forlenget arbeidsstykkekabel (15,2 m) med klemme
1 Automatiseringgrensesnittsett
for Start/Stopp, OK å flytte seg og delt buespenning
1
Automatiseringskabelbunt for Start/Stop and OK to move
1
25 fot / 7,6 m CNC-kabel for automatiseringsgrensesnittsett
1
35 fot / 10,7 m CNC-kabel for automatiseringsgrensesnittsett
1
50 fot / 15,2 m CNC-kabel for automatiseringsgrensesnittsett
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-8529
9-8311
9-9385
9-1008
9-1010
9-1011
Hus
Filterelement
(Kat. Nu. 9-7741)
Spring
O-ring
(Kat. Nu. 9-7743)
Første og andre
trinn kassetter
(som merket)
Montert filter
Deksel
Kobling med
mothaker
Art # A-02942NO
Art # A-02476NO
Valgfritt sett av filter i ett trinn
6-2
Valgfritt sett av filter i to trinn
DELELISTER
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
6.06 Reservedeler for håndbrenner
Artikkel # Kvt
Beskrivelse
Katalognummer
1
1
Reservesett for brennerhåndtak (inkluderer artikkel 2 og 3)
2
1
Reservedelsett for avtrekkermekanisme. 3
1
Håndtakskruesett (5 hver 6-32 x 1/2" kopphodet skrue og nøkkel)
4
1
Reservesett for brennerhodet (inkluderer artikkel 5 og 6)
5
1
Stor o-ring
6
1
Litten O-Ring
7
Slangepakker med ATC-kontakter (inkluderer bryterenheter)
1
SL100, 20 - fots Sammenstilling av ledninger med ATC-kontakt
1
SL100, 50 - fots Sammenstilling av ledninger med ATC-kontakt
8
1
Brytersett
10
1
Brenner styringskabeladapter (inkluderer artikkel 11)
11
1
Hullforing
9-7030
9-7034
9-8062
9-8219
8-3487
8-3486
4-7836
4-7837
9-7031
7-3447
9-8103
1
8
2
4
5
6
3
7
Art # A-07993_AB
300X5397NO
DELELISTER
6-3
ESAB CUTMASTER 100
6.07 Reservedeler - for mekaniske skjærekniver med uskjermede ledninger
Artikkel # Kvt
Beskrivelse
Katalognummer
1
1
Brennerhodeenhet uten ledninger (inkluderer artikkel 2, 3 og 14)
2
1
Stor o-ring
3
1
Litten O-Ring
4
1
PIP-bryter
5
Ikke skjermede automatiserte slangepakker med ATC-kontakter
1
5 fot / 1,5 m ledningsbunt med ATC-kontakt
1
10 fot / 3,05 m ledningsbunt med ATC-kontakt
1
25 fot / 7,6 m ledningsbunt med ATC-kontakt
1
50 fot / 15,2 m ledningsbunt med ATC-kontakt
6
Ikke skjermede mekaniserte slangepakker med ATC-kontakter
1
5 fot / 1,5 m ledningsbunt med ATC-kontakt
1
10 fot / 3,05 m ledningsbunt med ATC-kontakt
1
25 fot / 7,6 m ledningsbunt med ATC-kontakt
1
50 fot / 15,2 m ledningsbunt med ATC-kontakt
7
1
11" / 279 mm stativ
8
1
11" / 279 mm monteringsrør
9
1
Endehettemekanisme
10
2
Hus, feste, klemblokk 11
1
Pinne, Montering, Blokk
12
1
Brennerholderhylse
13
1
PIP-stempel og returfjær
1
Montering av pinjongen (Vises ikke)
1
5 tommer / 126 mm styrerør (ikke vist)
9-8220
8-3487
8-3486
9-7036
4-7850
4-7851
4-7852
4-7853
4-7842
4-7843
4-7844
4-7845
9-7041
9-7043
9-7044
9-4513
9-4521
7-2896
9-7045
7-2827
9-7042
MERK!
*Inkluderer ikke kontrollkabeladapter eller hullbeskytter.
6-4
DELELISTER
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
9
7
10
8
10
1
2
11
3
4
12
13
5&6
A-07994_AB
300X5397NO
DELELISTER
6-5
ESAB CUTMASTER 100
6.08 Brennerens slitedeler (SL100)
Motstandsklips
automatbrenner
9-8224
Motstandsklips
manuell brenner
9-8259
20-40A
Spiss:
SKJÆRING
MED AVSTAND
20A
30A
40A
Sprutbeskytter
9-8237
Skjoldets
kopp
9-8218
9-8205
9-8206
9-8208
Skjermkappe, maskin
40A 9-8245
Skjermkappe, deflektor
9-8243
Kontakt sprutbeskytter
9-8235
50-60A
SKJÆRING
MED AVSTAND
Spisser:
50-55A
60A
Elektrode
Startpatron
Kraftig
Auto 9-8232
9-8213
startpatron
Manuell 9-8215
Kun ikke-HF 9-8277
70-120A
SKJÆRING
MED AVSTAND
Sprutbeskytter
9-8237
9-8209 Skjoldets kopp
9-8210
9-8218
Skjermkappe, maskin
50-60A 9-8238
Skjermkappe, deflektor
9-8243
Kontakt sprutbeskytter
70-100A 9-8236
Spisser:
Sprutbeskytter
9-8237
70A 9-8231
80A 9-8211 Skjoldets kopp
9-8218
90/100A 9-8212
120A Auto 9-8233
120A Manuell 9-8253
Kontakt sprutbeskytter
120A 9-8258
Skjermkappe, maskin
70-100A 9-8239
Skjermkappe, maskin
120A 9-8256
Skjermkappe, deflektor
9-8243
40-120A
FUGING
Sprutbeskytter
9-8237
Spisser:
Tip A 9-8225 (40 Amps Max.)
Tip B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Sprutbeskytter, fuging
9-8241
Tip C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Tip D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Art # A-08066_AG
6-6
Tip E 9-8254 (60 - 120 Amps)
DELELISTER
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
300X5397NO
DELELISTER
6-7
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
6-8
DELELISTER
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
APPENDIKS 1 DRIFTSREKKEFØLGE (BLOKKDIAGRAM)
HANDLING:
HANDLING:
Lukk ekstern
frakoblingsbryter.
PÅ- / AV-bryteren til PÅ
RESULTAT:
Ingen strøm
til systemet.
RESULTAT:
Vekselstrømindikator PÅ
Gassindikator PÅ
når inngangstrykket
er tilstrekkelig
for strømkildens drift.
HANDLING:
HANDLING:
KJØR/ Rask automatisk
omstart / SETT /
LÅS bryter til SETT
KJØR/ Rask automatisk
omstart / SETT /
LÅS bryter til KJØR
(for de fleste applikasjoner)
eller til
RESULTAT:
Rask automatisk omstart
Gassen strømmer
til innstilte trykk.
for fuging, trimming eller
strekkmetallanvendelser
eller til LATCH (lås)
som brukes for spesifikke
anvendelser (brennerbryteren
kan slippes etter at
hovedbuen er overført).
HANDLING:
Koble arbeidsstykkekabelen
til arbeidsstykket.
Sett utgangsstrømstyrke.
RESULTAT:Gassflyten stanser.
HANDLING:
RESULTAT:
Brenner tatt bort fra arbeidet
(mens den var aktivert).
Systemet er klart til bruk.
RESULTAT:
Hovedbuen stanser.
Pilotbuen starter automatisk på nytt.
HANDLING:
Beskytt øynene og aktiver
brennerbryteren (START)
PILOTBUE
RESULTAT:
Viftene slås på. Gassen strømmer
en kort stund, så stanser
den. Gassen starter på nytt.
HANDLING:
Brenner beveget til innenfor
overføringsavstand til arbeidsstykket.
DC indikator
PÅ
Pilotbue etablert.
RESULTAT:
Hovedbuen overfører.
Pilotbue av.
HANDLING:
Slipp brennerbryteren.
RESULTAT:
HANDLING:
HANDLING:
Hovedbuen stanser.
Gasstrømmen stanser etter etterflyt.
PÅ- / AV-bryteren til AV
(Viftene vil fortsette å gå i
10 minutter etter at
brennerbryteren [START] er sluppet
Plugg ut
strømkabelen eller
åpne ekstern bryter.
RESULTAT:
RESULTAT:
Alle indikatorer av.
Strømforsyningsvifter slått av.
Ingen strøm til systemet.
Art #A-08793NO_AB
300X5397NO
APPENDIKS
A-1
ESAB CUTMASTER 100
APPENDIKS 2 DATA-TAGINFORMASJON
Model :
Dat e of Mf r :
Type strømkilde
(Merknad 1)
1/ 3
f1
Produsentens navn og/eller logo,
lokasjon, modell og revisjonsnivå,
serienummer og produksjonskode
S/N
Forskrift som dekker denne
typen strømforsyning
f2
Utgangsstrøm type
Arbeidssyklusfaktor
Utgangsområde
(Strømstyrke/Spenning)
Plasmaskjæringssymbol
X
U0 =
Arbeidssyklusdata (Merknad 3)
I
U2
Nominell spenning Konvensjonell lastspenning
uten last
Nominell maksimal
strømtilførsel
Nettspenningssymbol
U1
I 1max 3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Nettspenningsspesifikasjoner
(Fase, AC eller DC Hertz
klassifisering)
Beskyttelsesgrad
Produsentens kretsskjema
arkivnummer og revisjonsnivå
Nominell nettspenning
(Merknad 2)
MERK:
1. Symbolet som vises indikerer 1- eller 3-fase AC inngang, statisk
frekvensomformer-transformator-likeretter, DC utgang.
2. Indikerer inngangsspenninger for denne strømforsyningen. De fleste
strømforsyninger har en merkelapp på strømforsyningskabelen som
viser nettspenningskrav for strømforsyningen slik den er bygd.
3. Øvre rad: Arbeidssyklusverdier
IEC arbeidssyklusverdi beregnes som spesifisert av den
internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC).
TDC arbeidssyklusverdi bestemmes under
strømforsyningsprodusentens testprosedyrer.
Andre rad: Nominelle skjærestrømverdier.
Tredje rad: Konvensjonelle lastspenningsverdier.
4. Deler av data-taggen kan festes på forskjellige deler av strømforsyningen.
A-2
Maksimal effektiv
forsyningsstrøm
APPENDIKS
Standardsymboler
AC
DC
Ø
Fase
Art # A-12765NO_AA
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
APPENDIKS 3 BRENNER PINNEDIAGRAM
A. Manuell brenner pinnediagram
ATC hunnkontakt
Sett forfra
ATS hannkontakt
Sett forfra
Negativ /
Plasma
8 - Åpen
4 - Grønn /
Bryter
8 - Jord
4 - Bryter
3 - Hvit /
bryter
4
3
2- Oransje /
PIP
6
5
2
1
8
7
7 - Åpen
7 - Åpen
6 - Åpen
6 - Åpen
5 - Åpen
1 - Svart /
PIP
Negativ /
Plasma
8
7
6
5
2
1
3 - Bryter
4
3
2 - PIP
5 - Åpen
1 - PIP
Pilot
Pilot
A-03701NO
B. Maskinbrenner pinnediagram
Negativ / Plasma
8 - Grønn Fjernkontrollkontakt
jord
4- Svart Fjernkontrollkontakt
3 - Hvit fjernkontrollkontakt
2 - Oransje /
PIP
4
3
2
1
ATC hunnkontakt
Sett forfra
USKJERMET MASKINBRENNER
ATS hannkontakt
Sett forfra
6
5
8
7
7 - Grønn /
Ikke brukt
Negativ / Plasma
7 - Åpen
6 - Åpen
6 - Åpen
5 - Hvit /
ikke i bruk
1 - Svart /
PIP
4 - Bryter
8 - Jord
Pilot
8
7
6
5
2
1
4
3
3 - Bryter
2 - PIP
1 - PIP
5 - Åpen
Pilot
Art # A-03799NO
300X5397NO
APPENDIKS
A-3
ESAB CUTMASTER 100
APPENDIKS 4 BRENNERTILKOBLINGSDIAGRAMMER
A. MANUELL BRENNER TILKOBLINGSSKJEMA
Brenner: SL60 / SL100 Manuell brenner
Slangepakke: Brenner slangepakke med ATC-kontakt
Strømforsyning: med ATC stikkontakt
Brennerhode
Brenner
slangepakke
PIP-bryter
Svart
1
1
Oransje
2
2
5
5
6
6
4
4
3
3
8
8
7
7
Grønn
PIP-bryter
ATC
hunnkontakt
Hann ATC
lederkontakt
Hvit
Negativ / Plasma
Strømforsyning
Til
strømforsyningskretser
Til
strømforsyningskretser
Negativ / Plasma
Pilot
Pilot
Art # A-03797NO
B. Maskinbrenner tilkoblingsskjema
Brenner: Uskjermet mekanisert maskinbrenner
Slangepakke: Slangepakke med ATC-kontakt
og fjernkontrollkontakt
Strømforsyning: med ATC hunnkontakt
Til fjernkontroll
ATC
hunnkontakt
Fjernkontrollkontakt
Hann ATC
lederkontakt
Brennerhode
Strømforsyning
Brenner
slangepakke
PIP-bryter
Svart
1
1
Oransje
2
2
Hvit
5
5
6
6
4
4
3
Grønn 8
3
7
7
Ikke
brukt
Svart
Hvit
Grønn
Negativ / Plasmaleder
Pilotledning
Til
strømforsyningskretser
Til
strømforsyningskretser
8
Negativ / Plasma
Pilot
Art # A-03798NO
A-4
APPENDIKS
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
300X5397NO
APPENDIKS
A-5
ESAB CUTMASTER 100
APPENDIKS 5 SYSTEMSKJEMA, 400V ENHETER
5
4
T1
3
2
C
1
2
3
4
5
4
PRI 4
PRI 3
J1
SW1
1
BIAS
SUPPLY
PRI 2
D
INRUSH
RESISTORS
+12VDC
PRI 1
+
TP2
MTH1
B
A
D
PRI 2
PRI 1
+
MTH2 TP1
K1
Q1
EMI
*CHOKE
/INRUSH
+12VDC
BIAS
SUPPLY
D1
+ C3,C4,C7,C8*
UNITS
* CEONLY
TP8
EMI
*FILTER
L1
1
1
L2
2
2
L3
3
3
GND
4
4
_
W1
MTH7
AC1
80A_AC1
AC2
80A_AC2
AC3
80A_AC3
MTH4 TP5
7
L1
T1
8
L2
T2
L3
T3
L4
T4
9
7A
380/400/415V
OR 600V
3 PH AC INPUT
PRIMARY POWER CONNECTIONS:
USE L1, L2, L3 & GND
MTH8 TP4
MOT1
C
+
+12VDC
J7
FAN
MTH6
1
2
-
Q2
+
J5
SOL 1
1
2
3
5
C5,C6,C9,C10*
/SOLENOID
24VAC
J6
1
2
W1
TP3
/FAN
24VAC RET
_
6
J14
J4
1
2
3
4
5
6
D
J13
/OVERTEMP
/FAN_ON
/CSR
CUR_SET
MAIN_PCB_ID
COMMON
PCB1
MAIN PCB ASSY
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
SERIAL PORT
SYNC
3.3VDC
TXD
RXD
T2
FERRITE
FILTER
+12VDC
J2
B
+
1
2
+
MOT3
J2
FAN
1
2
PRI 1
+12VDC
+12VDC
PRI 3
PRI 2
A
B
J9
/FAN
C
PRI 4
D
+
SYNC
-
J1
FAN
J3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J4
MOT2
1
2
1
2
AC1
40A_AC1
AC2
40A_AC2
-
AC3
40A_AC3
PMTH1
+
Q1
PMTH1
C16-17
+
D1
PCB2
PMTH2
PMTH2
PMTH3
PMTH3
INPUT CAPACITOR PCB
Q2
C7 & C10 may not be installed
C12-13
+
A
PMTH4
PMTH4
_
PCB5
40/50 AMP PCB
_
A-12770_AA
5
A-6
4
APPENDIKS
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
3
2
1
1TORCH
TS1
PIP SWITCH
L1
TORCH SWITCH
1
2
J11
SEC1
SEC2
+12VDC
CHOKE1
ATC CONNECTOR
J1
TEMP
CIRCUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
/OVERTEMP
NTC
-V OUT 1
1
2
3
4
5
6
7
8
E64
-
E35
+
AUTOMATION
TORCH SOLENOID
D
ELECTRODE1
D3
TIP1
Q5
PILOT IGBT
WORK1
WORK
J9
/PIP
1
2
3
4
5
6
7
/START
24VAC RETURN
24VAC SUPPLY
78
79
80
81
82
83
J2
J10
1
2
3
4
5
6
7
8
OK-TO-MOVE
(5A @ 250VAC / 30VDC)
+12VDC
P10
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
} OK TO MOVE
CNC PINOUT
3
1
7
4
11
14
8
12
} /START / STOP
J2
C
40 PIN RIBBON CABLE SIGNALS
D78 CSR
GND1
GND2
+12V1
48V1
I_DMD_1
TIP_SEN
COMMON
COMMON
+12 VDC SUPPLY
+48 VDC SUPPLY
CURRENT DEMAND
TIP DRAG SENSE
FERRITE
FILTER
-V_OUT_SIGNAL
/TIP_VOLTS
/TIP_SENSE
/460V_IN
/230V_IN
CUR_SET
/RAR (RAPID AUTO RESTART)
/INRUSH
/W1_ON
SHDN
/TORCH_SOLENOID
/SOLENOID_ON
/OK_TO_MOVE
/FAN_ON
/LATCH_ACTIVE
/TORCH_SWITCH
/PIP
AC_ON
CSR
/TORCH_SOLENOID_DETECT
/OVERTEMP
V_IN
+12VDC
+12VDC
COMMON
COMMON
MAIN_PCB_ID
460_IN
+3.3VDC
TXD
RXD
COMMON
D
FULL FEATURED AUTOMATION INTERFACE PCB OPTION
M-L
M-L
M-L
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
L-M
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
M-L
L-M
M-L
M-L
L-M
M-L
*
To -V OUT 1
on PCB1
P1
*
1
2
3
D59 PCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
34
35
36
37
38
39
TEST POINTS
J1
E1
P10
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
To configure DIVIDED ARC VOLTS signal output
No jumper installed for ARC VOLTS / 16.67
Jumper pins 1 & 2 for ARC VOLTS / 30
Jumper pins 2 & 3 for ARC VOLTS / 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+12VDC
K1
PCB4
AUTOMATION
INTERFACE PCB
K1
} /START / STOP
} (+) *DIVIDED
(-)
(-)
} (+)
ARC VOLTS
ARC VOLTS
(W/ 100K IN SERIES (2))
} OK-TO-MOVE
L2
B
J1
SEC1
SEC2
CHOKE1
AC
OVERTEMP
GAS
ERROR
NTC
TEMP
CIRCUIT
Current Control
/OVERTEMP
LATCH
FAULT
MAX
90
85
80
75
70
65
MIN
OVER PRESSURE
INTERNAL ERROR
SHORTED TORCH
CONSUMABLES MISSING
START ERROR
PARTS IN PLACE
INPUT POWER
UNDER PRESSURE
MAX
90
85
TEST POINTS
DC
D2
ERROR IND
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
TP7
80
GND
+12 VDC
+5 VDC
3.3 VDC
0.v - 5.0 VDC / 0-100PSI
1.8 VDC
CURRENT DEMAND
GAS CONTROL
75
REGULATOR
70
+12VDC
D1
SOLENOID
VALVE
FILTER
65
MIN
PRESSURE
TRANSDUCER
SET
+5VDC
RAR
3
2
1
0-100PSI / 0-4.5VDC
PCB3
J3
1
2
3
RUN
+OUT_1
ATC
AIR
INLET
LOGIC PCB
A
A-12770_AA
SEE
A-09130
3
AA
AB
AB
Date
PCB No:
RWH
03/31/09
ECO B1399
RWH
05/05/09
Assy No:
Scale
ECO B1611
RWH
05/05/09
Revisions
Last Modified:
Friday, December 11, 2009
09:02:19
Supersedes
Date:
MARCH 30, 2009
NOTE:
2
300X5397NO
By
INTRO ECO B1357
Rev
Unless Otherwise Specified, Resistors are in Ohms 1/4W 5%.
Capacitors are in Microfarads (UF)
TITLE: SCHEMATIC, ESAB Cutmaster 100/120
20'/50' SL100 400V/208-460V
3ph CE/Non-CE CCC/ 1/3ph CSA (Configured for 460V 3ph)
Drawn:
RWH
References
Chk:
App:
Size
DWG No:
D
1
Sheet
of 1
42X1330
1
APPENDIKS
A-7
ESAB CUTMASTER 100
Revisjonshistorie
Dato
Rev
Beskrivelse
01/15/2015
AA
Manuell utløsning
08/14/2015
AB
Oppdatert art på dekselet, oppdatert DoC, lagt driftssyklus verdier, fjernet Utskifting av
forsamlinger av isolerte ledninger som tilhører til mekanisk brenner
11/14/2015
AC
Revidert DoC, fjernet skrevet ut i tekst
01/07/2019
AD
A-8
APPENDIKS
300X5397NO
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
300X5397NO
APPENDIKS
A-9
ESAB CUTMASTER 100
Denne siden er tom, med hensikt.
A-10
APPENDIKS
300X5397NO
Denne siden er tom, med hensikt.
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising