ESAB | Laser lamp kit | Instruction manual | ESAB Laser lamp kit Používateľská príručka

ESAB Laser lamp kit Používateľská príručka
Laser lamp kit
Návod k používání
0456 558 101 CZ 20190625
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
3
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
3
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
3
2
ÚVOD ...........................................................................................................
6
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
7
4
INSTALACE .................................................................................................
8
4.1
Všeobecné informace ............................................................................
8
4.2
Připojování laserových lamp k jednotce PEK .....................................
8
4.3
Připojování laserových lamp k jednotce PEH .....................................
9
4.4
Připojování laserových lamp k jednotce EAC 10 ................................
9
OBSLUHA....................................................................................................
11
5.1
Všeobecné informace ............................................................................
11
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
12
13
5
6
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0456 558 101
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte
se mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a
bezpečnostními listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ!
ÚDRŽBA VYBAVENÍ
Chybná nebo nesprávná údržba vybavení může mít za následek vážný úraz či
smrt. Z toho důvodu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0456 558 101
Vždy zajistěte, aby instalaci, odstraňování problémů a údržbu prováděl
kvalifikovaný personál. Neprovádějte jakoukoli elektrickou práci, pokud k této
práci nemáte kvalifikaci.
Před prováděním jakékoli údržby uvnitř napájecího zdroje odpojte napájecí
zdroj od přívodního elektrického napájení.
Údržbu kabelů, uzemňovacího vodiče, připojení, napájecí šňůry a přívodu
napájení provádějte v souladu s bezpečnými pracovními postupy.
Nepoužívejte jakékoli příslušenství v případě poruchy.
Nepoužívejte jakékoli vybavení či příslušenství k jiným účelům, než ke
kterým jsou určeny. Příslušenství udržujte v bezpečné vzdálenosti od
tepelných zdrojů, jako jsou pece, vlhkého prostředí, jako jsou kaluže
s vodou, oleje či maziv, prostředí koroze či špatných povětrnostních
podmínek.
Udržujte bezpečnostní zařízení a kryty skříní na svém místě a v dobrém
stavu.
Příslušenství používejte pouze pro zamýšlený účel. Neprovádějte na něm
jakékoli úpravy.
-3-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ!
Nedodržení těchto pokynů může způsobit riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění osob.
•
•
•
•
Nabíjejte pouze správný typ nabíjecí baterie, aby se snížilo riziko exploze,
zranění osob nebo jiných škod.
Neotvírejte nabíječku. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo
autorizovaní servisní technici.
Nepokoušejte se rozebrat jednotku – tento krok by vedl ke ztrátě platnosti
záruky. Nerozebírejte jednotku, když je zapojená do elektrické sítě, aby
nevzniklo riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte nabíječku v případě, že je viditelně poškozená.
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
4.
5.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen k průmyslovému použití. V domácím prostředí může způsobit
rádiové poruchy. Uživatel odpovídá za přijetí vhodných opatření.
0456 558 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ!
Laserové záření
•
•
Laserové záření vám může poranit oči. Nedívejte se
přímo na laserovou diodu ani na laserový paprsek, když
jsou aktivovány (bez ohledu na to, do které třídy jsou
zařazeny).
Nemiřte laserovým paprskem směrem k jiné osobě.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její
implementací podle státních zákonů se musí elektrické
zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v
recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0456 558 101
-5-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Laserová lampa se používá při svařování SAW s ručním umísťováním ve spáře.
Lampa je nainstalovaná v držáku, který je namontován v automatickém svařovacím stroji.
Držák je poskytován s flexibilním nástavcem, takže je možné lampu nastavit do požadované
polohy před místem svařování.
Lampy lze objednat jako kompletní vestavěné sady, které obsahují všechny součásti
potřebné k instalaci.
Laserová lampa obsahuje laserovou diodu s nízkým výkonem, která vyzařuje červené světlo
na vlnové délce 650 nm.
Bodové světlo je intenzivní a je vidět i za jasného denního světla.
K laserové lampě lze namontovat kabely různých délek.
0456 558 101
-6-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Laserová lampa
Připojení k síti:
5–24 V ±10 %, AC/DC
Příkon:
< 60 mA
Světlo:
Linie a nitkový kříž
Bod
Červená, 650 nm, třída laseru 3R
Červená, 650 nm, třída laseru 2
Délka kabelu:
0,5; 2; 3; 5; 7 a 25 m.
Max. pracovní vzdálenost:
0,5 m
Rozměry:
Š 25×V 27×H 164 mm
Připojení kabelu:
konektor Burndy, 4pólový
Hmotnost:
Přibl. 160 g
Přibl. 220 g (včetně chladicí jednotky a
držáku)
Třída krytí:
IP54
Zařízení s označením IP54 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
0456 558 101
-7-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
4
INSTALACE
4.1
Všeobecné informace
Instalaci musí provádět odborník.
Laserová lampa je dodávána jako příslušenství. Připojuje se k jednotce PEK, PEH a EAC 10
podle následujících sekcí.
Laserová lampa musí být vždy:
•
•
•
•
•
vypnuta při instalaci
instalována pod úrovní očí
instalována na svářecí hlavě, pro kterou je určena
instalována na připojený držák lampy
mířit dolů na svařovaný kus
4.2
Připojování laserových lamp k jednotce PEK
Laserová lampa
0456 558 101
Použijte relé funkčního tlačítka 2 v PEK.
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
4.3
Připojování laserových lamp k jednotce PEH
4.4
Připojování laserových lamp k jednotce EAC 10
Připojte laser ke svorkovnici X2 na svářecí hlavě.
Pro přístup k X2 odstraňte krycí destičku na svařovací hlavě. Připojte laser mezi napájení
+24 V DC (kolík 8) a 0 V (kolík 9).
Laserová lampa se rozsvítí při zapnutí EAC 10.
0456 558 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
0456 558 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Všeobecné informace
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
Laserovou lampu smějí obsluhovat pouze
osoby vybavené potřebnými dovednostmi,
které byly proškoleny ohledně bezpečného
zacházení s laserem.
Při používání laserové lampy rozmístěte
výstražné značky.
Dbejte na to, aby laserová lampa směřovala
dolů k obrobku.
Ujistěte se, že jsou odstíněny přímé odrazy
světla.
Omezte odrazy světla, které mohou způsobit
oslepující záblesky, oslnění nebo rozptýlení.
Vždy se na laserovou lampu dívejte pod
úhlem a ve směru vyzařování laserového
paprsku.
Na obrázku je příklad použití laserové lampy
jako vodicí lampy pro svařování.
0456 558 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
6
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0456 558 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Laser class Type
Notes
0821 440 880
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 440 881
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 440 882
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 440 883
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 440 884
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 440 885
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 40 m cable
0821 440 886
Laser lamp kit
2
EAC 10
D 20/ D35, 0.5 m cable
0821 441 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 441 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 441 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 441 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 441 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 442 880
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 442 881
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 442 882
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 442 883
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 442 884
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0821 443 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 443 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 443 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 443 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 443 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0463 673 001
Spare parts list
Laser lamp kit
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0456 558 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising