ESAB | Laser lamp kit | Instruction manual | ESAB Laser lamp kit Brugermanual

ESAB Laser lamp kit Brugermanual
Laser lamp kit
Brugsanvisning
0456 558 101 DK 20190625
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
3
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
3
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
3
2
INDLEDNING ...............................................................................................
6
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
7
4
INSTALLATION............................................................................................
8
4.1
Generelt ...................................................................................................
8
4.2
Tilslutning af laserlampen til PEK-enheden.........................................
8
4.3
Tilslutning af laserlamper til PEH-enheden .........................................
9
4.4
Tilslutning af laserlamper til EAC 10-enheden ....................................
9
DRIFT ...........................................................................................................
11
5.1
Generelt ...................................................................................................
11
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
12
13
5
6
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0456 558 101
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og
følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL!
VEDLIGEHOLDELSE AF UDSTYR
Defekt eller forkert vedligeholdt udstyr kan forårsage personskade eller død.
Derfor skal du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0456 558 101
Altid få installation, fejlfinding og vedligeholdelse foretaget af kvalificeret
personale. Ikke udføre elarbejde, medmindre du er kvalificeret til at udføre
dette arbejde.
Afbryde strømkilden for den indgående elektricitet, før der udføres
vedligeholdelsesarbejde på en strømforsyningskilde.
Vedligeholde kabler, jordforbindelsesledninger, tilslutninger, netledning og
strømforsyning i sikker funktionstilstand. Ikke betjene defekt udstyr.
Ikke fejlanvende udstyr eller tilbehør. Holde udstyr væk fra varmekilder, f.eks.
ovne, våde forhold som vandpytter, olie eller fedt, ætsende luftmiljøer og
dårlige vejrforhold.
Holde alle sikkerhedsanordninger og -dæksler på plads og i god stand.
Kun bruge udstyr til dets tilsigtede formål. Ikke ændre det på nogen måde.
-3-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
ADVARSEL!
Undladelse af overholdelse af disse instruktioner kan medføre fare for brand, elektrisk
stød eller personskade.
•
•
•
•
Oplad kun den rigtige type genopladeligt batteri for at reducere risikoen for
eksplosion, personskade eller andre skader.
Åbn ikke opladeren. Eventuelle reparationer må kun udføres af producenten
eller autoriseret servicepersonale.
Forsøg ikke at skille enheden ad, da det medfører, at garantien bortfalder. Skil
ikke enheden ad, når den er tilsluttet strømforsyningen for at undgå elektrisk
stød eller brand.
Brug ikke opladeren, hvis den har synlige skader.
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
4.
5.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj ved
brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige forholdsregler.
0456 558 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
ADVARSEL!
Laserstråling
•
•
Laserstråling kan beskadige øjnene. Kig ikke direkte på
laserdioden eller laserstrålen, når den aktiveres (uanset
klassificering).
Ret ikke laserstrålen mod andre personer.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af
dette i henhold til national lovgivning skal udtjent
elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0456 558 101
-5-
© ESAB AB 2019
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Laserlampen bruges til SAW-svejsning med manuel sammensmeltning.
Lampen er monteret i en holder, der er monteret på den automatiske svejsemaskine.
Holderen er udstyret med en fleksibel arm, så lampen kan indstilles til den ønskede position
foran svejsepunktet.
Lamperne kan bestilles som komplette indbygningssæt, der indeholder alle de nødvendige
komponenter til montering.
Laserlampen indeholder en laserdiode med lav effekt, der udsender et rødt lys med en
bølgelængde på 650 nm.
Lyspunktet er intensivt og også synligt i klart dagslys.
Laserlampen kan monteres med kabler i forskellige længder.
0456 558 101
-6-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Laserlampe
Nettilslutning:
5-24 V +/- 10 % AC/DC
Strømforbrug:
< 60 mA
Lys:
Linje og trådkors
Punkt
Rødt, 650 nm, laserklasse 3R
Rødt, 650 nm, laserklasse 2
Kabellængder:
0,5; 2; 3; 5; 7 og 25 m.
Maks. arbejdsafstand:
0,5 m
Mål:
B25 × H27 × D164 mm
Ledningsforbindelser:
Burndy, 4-polet
Vægt:
Ca. 160 g
Ca. 220 g (inkl. køleenhed og beslag)
Kapslingsklasse:
IP54
Udstyr mærket IP54 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
0456 558 101
-7-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
Laserlampen leveres som tilbehør. Den tilsluttes PEK-, PEH- og EAC 10-enheden i henhold
til de efterfølgende afsnit.
Laserlampen skal altid være:
•
•
•
•
•
Ude af drift under monteringen
Monteret under øjenniveau
Monteret på det svejsehoved, den er beregnet til
Monteret på en tilsluttet lampeholder
Vendt nedad mod arbejdsemnet
4.2
Tilslutning af laserlampen til PEK-enheden
Laserlampe
0456 558 101
Brug tasten på relæ 2 i PEK.
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4.3
Tilslutning af laserlamper til PEH-enheden
4.4
Tilslutning af laserlamper til EAC 10-enheden
Tilslut laseren til klemmerække X2 på svejsehovedet.
Afmonter dækpladen på svejsehovedet for at få adgang til X2. Tilslut laseren mellem
strømforsyningens +24 V DC (ben 8) og 0 V (ben 9).
Laserlampen lyser op, når EAC 10 tændes.
0456 558 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
0456 558 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5
DRIFT
5.1
Generelt
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
Laserlampen må kun betjenes af
kvalificerede personer, som har modtaget
instruktioner i sikker betjening af laserudstyr.
Sæt advarselsskilte op under brug af
laserlampen.
Kontroller, at laserlampen peger nedad mod
arbejdsemnet
Sørg for, at direkte refleksioner blokeres.
Sørg for, at begrænse refleksioner, som kan
forårsage blænding, genskin eller virker
forstyrrende.
Betragt altid laserlampen fra en vinkel og i
den retning laserstrålen bevæger sig.
Billedet viser et eksempel på, hvordan man
kan anvende laserlampen som rettesnor til
svejsning.
0456 558 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 BESTILLING AF RESERVEDELE
6
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0456 558 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Laser class Type
Notes
0821 440 880
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 440 881
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 440 882
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 440 883
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 440 884
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 440 885
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 40 m cable
0821 440 886
Laser lamp kit
2
EAC 10
D 20/ D35, 0.5 m cable
0821 441 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 441 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 441 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 441 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 441 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 442 880
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 442 881
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 442 882
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 442 883
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 442 884
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0821 443 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 443 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 443 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 443 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 443 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0463 673 001
Spare parts list
Laser lamp kit
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0456 558 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising