ESAB | Laser lamp kit | Instruction manual | ESAB Laser lamp kit Vartotojo vadovas

ESAB Laser lamp kit Vartotojo vadovas
Laser lamp kit
Instrukcijos
0456 558 101 LT 20190625
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
3
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
3
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
3
2
ĮVADAS ........................................................................................................
6
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
7
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
8
4.1
Bendroji informacija...............................................................................
8
4.2
Lazerio lempos prijungimas prie PEK įrenginio..................................
8
4.3
Lazerio lempos prijungimas prie PEH įrenginio..................................
9
4.4
Lazerio lempos prijungimas prie EAC 10 įrenginio.............................
9
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
11
5.1
Bendroji informacija...............................................................................
11
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
12
13
5
6
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0456 558 101
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų
(SDS) informaciją.
1.2
Saugos priemonės
ĮSPĖJIMAS!
ĮRANGOS PRIEŽIŪRA
Naudojant sugadintą arba netinkamai prižiūrimą įrangą galima susižeisti arba
mirti. Dėl šios priežasties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0456 558 101
Montavimo, gedimų šalinimo ir priežiūros darbus visada turėtų atlikti
kvalifikuoti darbuotojai. Neatlikite jokių elektros darbų, nebent esate
kvalifikuoti vykdyti tokius darbus.
Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus srovės šaltinyje atjunkite srovės
šaltinio įvadinę elektros srovę.
Atlikite kabelių, įžeminimo laido, jungčių, elektros tiekimo laido ir elektros
tiekimo šaltinio priežiūros darbus saugia darbo tvarka. Nenaudokite jokios
įrangos, jei ji sugadinta.
Jokios įrangos ar priedų nenaudokite netinkamai. Saugokite įrangą nuo
šilumos šaltinių, pvz., krosnių, drėgnų vietų, pvz., vandens klanų, alyvos ar
tepalų, korozinės aplinkos ir atšiaurių oro sąlygų.
Tinkamai naudokite geros būklės saugos priemones ir skyrių gaubtus.
Naudokite įrangą tik numatytu tikslu. Jokių būdu jos nemodifikuokite.
-3-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
ĮSPĖJIMAS!
Nesilaikant šių instrukcijų, gali kilti gaisro, elektros smūgio arba asmeninių sužeidimų
rizika.
•
•
•
•
Siekdami sumažinti sprogimo, asmeninio sužeidimo ar kitokios žalos riziką,
įkraukite tik tinkamo tipo įkraunamą akumuliatorių.
Neatidarykite kroviklio. Visus remonto darbus privalo atlikti gamintojas arba
įgaliotosios techninės priežiūros tarnybos personalas.
Nebandykite ardyti šio įtaiso – nebegalios garantija. Siekdami išvengti elektros
smūgio ar gaisro rizikos, neardykite įtaiso, kai jis įjungtas į elektros tinklą.
Nenaudokite įkroviklio, jeigu jis akivaizdžiai pažeistas.
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
4.
5.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali kelti
radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamų atsargumo priemonių taikymą.
0456 558 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
ĮSPĖJIMAS!
Lazerio spinduliuotė
•
•
Lazerio spinduliuotė gali pažeisti akis. Nežiūrėkite
tiesiogiai į lazerio diodą ar lazerio spindulį, kai aktyvus
lazeris (neatsižvelgiant į lazerio klasę).
Nenukreipkite lazerio spindulio į kitą asmenį.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0456 558 101
-5-
© ESAB AB 2019
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
Lazerio lempa naudojama SAW virinimui naudojant rankinį jungčių žymėjimą.
Lempa montuojama laikiklyje, kuris tvirtinamas automatinėje virinimo mašinoje. Laikiklis yra
su lanksčiu priedu, kad lempą būtų galima reguliuoti pageidaujama kryptimi priešais virinimo
tašką.
Lempas galima užsakyti kaip paruoštus komplektus, kuriuose yra visi montavimui būtini
komponentai.
Lazerio lempą sudaro mažo galingumo lazerinis diodas, skleidžiantis 650 nm ilgio raudonos
spalvos šviesos bangą.
Šviesa yra pakankamai intensyvi ir matoma dienos metu.
Lazerio lempas galima montuoti su skirtingo ilgio kabeliais.
0456 558 101
-6-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Lazerio lempa
Elektros tinklo prijungimas:
5–24 V ±10 %, AC/DC
Energijos sąnaudos:
< 60 mA
Šviesa:
Linija ir kryžius
Taškas
Raudona, 650 nm, 3R lazerio klasė
Raudona, 650 nm, 2 lazerio klasė
Kabelio ilgis:
0,5; 2; 3; 5; 7 ir 25 m
Maks. darbinis atstumas:
0,5 m
Matmenys:
Plotis 25 x Aukštis 27 x Gylis 164 mm
Kabelio jungtis:
„Burndy“, 4 kontaktų
Svoris:
Maždaug 160 g
Maždaug 220 g (įskaitant aušinimo įrenginį ir
pagrindą)
Gaubto apsaugos klasė:
IP54
Įranga, paženklinta žymeniu IP54, yra skirta naudoti patalpose ir lauke.
0456 558 101
-7-
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
4.1
Bendroji informacija
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
Lazerio lempa tiekiama kaip priedas. Ji prijungiama prie PEK, PEH ir EAC 10 įrenginio
atsižvelgiant į tolesniuose skyriuose pateiktą informaciją.
Lazerio lempa turi būti:
•
•
•
•
•
išjungta montavimo metu
montuojama žemiau akių lygio
montuojama ant jai skirtos virinimo galvos
montuojama ant pridėto lempos laikiklio
nukreipta į darbinį paviršių
4.2
Lazerio lempos prijungimas prie PEK įrenginio
Lazerio lempa
0456 558 101
Naudokite PEK 2 relės mygtuką.
-8-
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4.3
Lazerio lempos prijungimas prie PEH įrenginio
4.4
Lazerio lempos prijungimas prie EAC 10 įrenginio
Prijunkite lazerį prie gnybtų plokštelės X2 ant virinimo galvos.
Norėdami pasiekti X2, nuimkite ant virinimo galvos esančią apsauginę plokštelę. Prijunkite
lazerį prie +24 V DC maitinimo šaltinio (8 kontaktas) ir 0 V (9 kontaktas).
Įjungus EAC 10 maitinimą bus įjungta lazerio lempa.
0456 558 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
0456 558 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
5.1
Bendroji informacija
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
Lazerio lempą gali valdyti tik patyręs asmuo,
kuris buvo informuotas apie lazerių
naudojimo saugą.
Naudodami lazerio lempa naudokite
įspėjamuosius signalus.
Įsitikinkite, kad lazerio lempa nukreipta
žemyn į darinį paviršių
Įsitikinkite, kad užblokuoti tiesioginiai
atspindžiai.
Pašalinkite atspindžius, kurie gali sukelti
apakinimą ar trukdyti darbui.
Į lazerio lempą visada žiūrėkite kampu ir
lazerio spindulio sklidimo kryptimi.
Paveikslėlyje parodytas lazerio lempos
naudojimo virinimui pavyzdys.
0456 558 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
6
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami
detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės detalės numerį
pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti
reikalingą detalę.
0456 558 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
Laser class Type
Notes
0821 440 880
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 440 881
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 440 882
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 440 883
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 440 884
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 440 885
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 40 m cable
0821 440 886
Laser lamp kit
2
EAC 10
D 20/ D35, 0.5 m cable
0821 441 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 441 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 441 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 441 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 441 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 442 880
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 442 881
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 442 882
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 442 883
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 442 884
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0821 443 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 443 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 443 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 443 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 443 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0463 673 001
Spare parts list
Laser lamp kit
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0456 558 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising