ESAB | Laser lamp kit | Instruction manual | ESAB Laser lamp kit Användarmanual

ESAB Laser lamp kit Användarmanual
Laser lamp kit
Bruksanvisning
0456 558 101 SE 20190625
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
3
1.1
Användning av symboler.......................................................................
3
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
3
2
INLEDNING..................................................................................................
6
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
7
4
INSTALLATION............................................................................................
8
4.1
Allmänt ....................................................................................................
8
4.2
Ansluta laserlamporna till PEK-enheten ..............................................
8
4.3
Ansluta laserlamporna till PEH-enheten ..............................................
9
4.4
Ansluta laserlamporna till EAC 10-enheten .........................................
9
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
11
5.1
Allmänt ....................................................................................................
11
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
12
13
5
6
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0456 558 101
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
VARNING!
UNDERHÅLL AV UTRUSTNING
Defekt eller felaktigt underhållen utrustning kan orsaka skador eller dödsfall.
Därför:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0456 558 101
Låt alltid kvalificerad personal utföra installation, felsökning och underhåll.
Utför inte något elektriskt arbete om du inte är kvalificerad att utföra sådant
arbete.
Innan du utför något underhållsarbete inuti en strömkälla, koppla bort
strömkällan från inkommande ström.
Underhåll kablar, jordledare, ledningar, nätsladd och strömförsörjning så att
de är i säkert skick. Använd inte utrustningen i defekt skick.
Använd inte utrustning eller tillbehör på olämpligt sätt. Förvara utrustning på
säkert avstånd från värmekällor såsom ugnar, våta förhållanden såsom
vattenpölar, olja eller fett, frätande atmosfärer och hårt väder.
Behåll alla säkerhetsanordningar och inkapslingar på plats och i bra skick.
Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Modifiera inte på
något sätt.
-3-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
VARNING!
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i risk för brand, elstötar eller
personskador.
•
•
•
•
Ladda endast rätt typ av laddningsbara batterier för att minska risken för
explosion, personskador eller andra skador.
Öppna inte laddaren. Alla reparationer ska utföras av tillverkaren eller
auktoriserad servicepersonal.
Försök inte ta isär enheten. Då upphör garantin att gälla. Ta inte isär enheten
när den är ansluten till elnätet för att undvika risken för elektriska stötar eller
brand.
Använd inte laddaren om den har synliga skador.
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
4.
5.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
0456 558 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
VARNING!
Laserstrålning
•
•
Laserstrålningen kan skada ögonen. Titta inte rakt mot
laserdioden eller laserstrålen när den är aktiverad
(oavsett klassning).
Rikta inte laserstrålen mot en annan person.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0456 558 101
-5-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Laserlampan används för SAW-svetsning med manuell fogföljning.
Lampan är monterad i en hållare som är monterad på den automatiska svetsmaskinen.
Hållaren är försedd med ett flexibelt tillbehör så att lampan kan justeras i önskat läge framför
svetspunkten.
Lampor kan beställas som kompletta inbyggnadssatser som innehåller alla komponenter
som behövs för installationen.
Laserlampan innehåller en lågeffekts laserdiod som avger rött ljus med en våglängd på
650 nm.
Ljuspunkten är intensiv och syns även i fullt dagsljus.
Laserlampan kan utrustas med kablar av olika längd.
0456 558 101
-6-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Laserlampa
Nätanslutning:
5-24 V ±10 % AC/DC
Strömförbrukning:
< 60 mA
Lätt:
Linje och hårkors
Punkt
Röd, 650 nm, laserklass 3R
Röd, 650 nm, laserklass 2
Kabellängd:
0,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m och 25 m.
Max. arbetsavstånd:
0,5 m
Mått:
B 25 × H 27 × D 164 mm
Kabelanslutning:
Burndy, 4-polig
Vikt:
Cirka 160 g
Cirka 220 g (inkl. kylaggregat och fäste)
Inkapslingsklass:
IP54
Utrustning märkt IP 54 är utformad för inom- och utomhusbruk.
0456 558 101
-7-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installationen ska utföras av professionell installatör.
Laserlampan levereras som tillbehör. Den är ansluten till PEK-, PEH- och EAC 10-enheten
enligt följande avsnitt.
Laserlampan måste alltid vara:
•
•
•
•
•
ur drift vid installation
installerad under ögonhöjd
installerad på det svetshuvud den är avsedd för
installerad på en monterad lamphållare
riktad nedåt mot arbetsstycket
4.2
Ansluta laserlamporna till PEK-enheten
Laserlampa
0456 558 101
Använd relä 2 med mjuk knapp i PEK.
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4.3
Ansluta laserlamporna till PEH-enheten
4.4
Ansluta laserlamporna till EAC 10-enheten
Anslut lasern till kopplingsplint X2 på svetshuvudet.
För att få åtkomst till X2, avlägsna gallret på svetshuvudet. Anslut lasern mellan matning av
+24 V DC (stift 8) och 0 V (stift 9)
Laserlampan lyser när EAC 10 är påslagen.
0456 558 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
0456 558 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
Laserlampan får endast användas av utbildad
personal som har fått instruktioner om
lasersäkerhet.
Placera ut varningsskyltar när laserlampan
används.
Se till att laserlampan är riktad nedåt mot
arbetsstycket
Se till att direkta reflektioner blockeras.
Begränsa reflektioner som kan orsaka
bländningar, reflexer eller distraktioner.
Titta alltid på laserlampan ur vinkel och i
laserstrålens riktning.
Bilden visar ett exempel på hur laserlampan
används som styrlampa vid svetsning.
0456 558 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
6 RESERVDELSBESTÄLLNING
6
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reserv- och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0456 558 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
Laser class Type
Notes
0821 440 880
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 440 881
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 440 882
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 440 883
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 440 884
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 440 885
Laser lamp kit
2
PEK
D 20/ D35, 40 m cable
0821 440 886
Laser lamp kit
2
EAC 10
D 20/ D35, 0.5 m cable
0821 441 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 2 m cable
0821 441 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 3 m cable
0821 441 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 5 m cable
0821 441 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 7 m cable
0821 441 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEK
D 20/ D35, 25 m cable
0821 442 880
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 442 881
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 442 882
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 442 883
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 442 884
Laser lamp kit
2
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0821 443 880
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 2 m cable
0821 443 881
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 3 m cable
0821 443 882
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 5 m cable
0821 443 883
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 7 m cable
0821 443 884
Laser lamp kit, hair cross 3R
PEH
D 20/ D35, 25 m cable
0463 673 001
Spare parts list
Laser lamp kit
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0456 558 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising