ESAB | Arc 201i | Instruction manual | ESAB Arc 201i Používateľská príručka

ESAB Arc 201i Používateľská príručka
Caddy®
Arc 151i, Arc 201i
Návod na použitie
0460 446 301 SK 20190619
Valid for: serial no. 840-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Vybavenie................................................................................................
7
2.2
Ovládací panel ........................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
8
4
MONTÁŽ ......................................................................................................
10
4.1
Lokalita ....................................................................................................
10
4.2
Sieťové napájanie...................................................................................
10
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla ......
10
PREVÁDZKA ...............................................................................................
11
5.1
PFC – korekcia účinníka ........................................................................
11
5.2
Pripojenia a ovládacie zariadenia .........................................................
11
5.3
Pripojenie zváracieho a spätného kábla ..............................................
12
5.4
Ochrana proti prehrievaniu ...................................................................
12
5.5
Zváranie MMA .........................................................................................
12
5.6
ZVÁRANIE TIG ........................................................................................
13
5.7
Jednotka diaľkového ovládania ............................................................
14
ÚDRŽBA ......................................................................................................
15
6.1
Kontrola a čistenie .................................................................................
15
RIEŠENIE PROBLÉMOV ............................................................................
16
7.1
Kódy poruchy .........................................................................................
16
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
SCHÉMA ..............................................................................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA .....................................................................................
PRÍSLUŠENSTVO ...............................................................................................
17
18
22
23
2
4.2.1
5
6
7
8
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0460 446 301
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0460 446 301
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
•
•
•
•
Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
•
Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
•
•
Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0460 446 301
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
•
•
•
Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
•
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním
sa môžu v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti
so zaručením elektromagnetickej kompatibility pri
zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej
implementácií podľa národných zákonov sa musí
elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti,
zlikvidovať v recyklačnom zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0460 446 301
-6-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Arc 151i, Arc 201i je zdroj zváracieho prúdu určený na použitie s obaľovanými elektródami
(zváranie MMA) a na zváranie TIG.
Príslušenstvo spoločnosti ESAB na tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO v
tejto príručke.
2.1
Vybavenie
Arc 151i, Arc 201i sa dodáva s 3-metrovým zváracím káblom, spätným káblom, trojmetrovým
napájacím káblom a návodom na použitie zváracieho zdroja a ovládacieho panelu.
Návody na obsluhu v iných jazykoch si možno prevziať z internetovej lokality www.esab.com.
2.2
Ovládací panel
Ovládací panel A31
•
•
•
Gombík na nastavenie prúdu
LED sieťového napätia (zelená)
Kontrolka aktivácie ochrany pri
tepelnom preťažení (žltá)
Ovládací panel A33
Parametre zváracieho postupu sa ovládajú ovládacím panelom.
POZOR!
Pozrite si samostatný návod na obsluhu s podrobným popisom ovládacieho panelu.
0460 446 301
-7-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Arc 151i
Arc 201i
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Imax TIG
13,8 A
24,1 A
Imax MMA
21,3 A
24,9 A
Výkon bez zaťaženia
30 W
32 W
A31
8 A / 20 V – 150 A / 26
V
-
A33
4 A / 20 V – 150 A / 26
V
4 A / 20 V – 170 A / 26,8
V
Rozsah napätia/prúdu TIG:
3 A / 10 V – 150 A / 16 V 3 A / 10 V – 220 A / 18 V
Sieťové napätie
Primárny prúd:
Rozsah napätia/prúdu, MMA:
Dovolené zaťaženie pri MMA:
Prevádzkový cyklus 25%
150 A / 26,0 V
170 A / 26,8 V
Prevádzkový cyklus 60%
100 A / 24,0 V
130 A / 25,2 V
Prevádzkový cyklus 100 %
90 A / 23,6 V
110 A / 24,4 V
Prevádzkový cyklus 20%
-
220 A / 18,8 V
Prevádzkový cyklus 25%
150 A / 16,0 V
-
Prevádzkový cyklus 60%
120 A / 14,8 V
150 A / 16,0 V
Prevádzkový cyklus 100 %
110 A / 14,4 V
110 A / 14,4 V
Účinník pri maximálnom prúde
0,99
0,99
Účinnosť pri maximálnom prúde
80%
81%
A31 bez funkcie VRD 1
58 – 72 V
-
funkcia A33 VRD deaktivovaná 2
56 V
56 V
Funkcia VRD aktivovaná 2
23 V
22 V
Prevádzková teplota
-10 až +40 °C
-10 až +40 °C
Prepravná teplota
-20 až +55 °C
-20 až +55 °C
Konštantný zvukový tlak vážený
podľa krivky A
< 70 dB
< 70 dB
Rozmery (d× š × v)
418 × 188 × 208 mm
418 × 188 × 208 mm
vrátane A31
7,9 kg
-
vrátane A33
8,1 kg
8,3 kg
Trieda krytia
IP 23
IP 23
Dovolené zaťaženie pri TIG:
Napätie na svorkách:
Hmotnosť:
Trieda použitia
1) Platí pre napájacie zdroje bez špecifikácie VRD na typovom štítku.
0460 446 301
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
2) Platí pre napájacie zdroje so špecifikáciou VRD na typovom štítku. Funkcia VRD je
vysvetlená v návode na obsluhu ovládacieho panelu.
Sieťové napájanie, Zmax
Maximálna prípustná impedancia vedenia v sieti podľa IEC 61000-3-11.
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu. Zaťažovací cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F alebo nižšiu.
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným
nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
0460 446 301
-9-
© ESAB AB 2019
4 MONTÁŽ
4
MONTÁŽ
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
POZOR!
Požiadavky na napájacie napätie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 pod podmienkou, že
skratový výkon je vyšší alebo rovný hodnote Sscmin uvádzanej v technických
údajoch v mieste pripojenia prívodu používateľa k verejnému systému. V tomto
prípade je inštalujúca osoba alebo používateľ zariadenia zodpovedný za
zabezpečenie, v prípade potreby po konzultácii s prevádzkovateľom rozvodnej
siete, aby bolo zariadenie pripojené iba k zdroju so skratovým výkonom vyšším
alebo rovným hodnote Sscmin. Údaje nájdete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Lokalita
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchané.
4.2
Sieťové napájanie
Skontrolujte, či je zvárací zdroj pripojený k
správnemu sieťovému napájaciemu napätiu a či je
chránený poistkou so správnou menovitou
hodnotou. Musí sa použiť ochranný uzemňovací
vodič v súlade s požiadavkami predpisov.
Umiestnenie typového štítku
4.2.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
Arc 151i
Arc 201i
Sieťové napätie
230 V ±10 %, 1 fáza
230 V ±10 %, 1 fáza
Sieťová frekvencia
50-60 Hz
50-60 Hz
Sieťový kábel, prierez
3G 2,5 mm2
3G 2,5 mm2
Prúd vo fáze I1eff
11 A
14 A
Zvárací kábel, prierez
16 mm2
16 mm2
proti prepätiu
16 A
16 A
typ C MCB
16 A
16 A
Poistka:
POZOR!
Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Pre ostatné regióny platí, že napájacie káble musia byť
vhodné na použitie s aplikáciou a musia spĺňať miestne a vnútroštátne predpisy.
0460 446 301
- 10 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
5.1
PFC – korekcia účinníka
Caddyt Arc 151i/201i sú 230 V jednofázové zváracie zdroje vybavené obvodom PFC
umožňujúcim využívať úplný rozsah napájacieho zdroja s poistkou 16 A.
PFC chráni napájací zdroj aj proti krátkodobým výchylkám napájacieho napätia a zvyšuje
bezpečnosť používania s generátorom. Caddyt Arc 151i/201i sa môže prevádzkovať
s mimoriadne dlhými sieťovými káblami, viac ako 100 m, čím vám poskytuje veľmi veľký
pracovný dosah.
5.2
1
Pripojenia a ovládacie zariadenia
Pripojenie (+)
4
Pripojenie (+)
MMA: pre spätný kábel alebo zvárací
kábel
MMA: pre spätný kábel alebo zvárací kábel
TIG: pre spätný kábel
TIG: pre horák l Tig
2
Pripojenie pre jednotku diaľkového
ovládania
5
Prepínač pre sieťový napájací zdroj 0 / 1
3
Ovládací panel
6
Sieťový kábel
0460 446 301
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.3
Pripojenie zváracieho a spätného kábla
Napájací zdroj má dva výstupy, kladnú svorku (+) a zápornú svorku (-). Sú určené na
pripojenie zváracieho a spätného kábla. To, ku ktorému výstupu sa pripojí zvárací kábel,
závisí od typu použitej elektródy. Polarita pripojenia sa uvádza na obale elektród. Zvárací
kábel pripojte k svorke uvedenej na obale elektródy.
Spätný kábel pripojte k druhému výstupu na napájacom zdroji. Pripevnite kontaktnú
príchytku spätného kábla k zvarencu a zaručte spoľahlivý kontakt medzi zvarencom a
výstupom pre spätný kábel na zváracom zdroji.
5.4
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má ochranu proti tepelnému preťaženiu, ktorá sa aktivuje pri prílišnom zvýšení
teploty, ktorá preruší zvárací prúd a rozsvieti sa žltá kontrolka na čelnej stene zváracieho
zdroja. Aktivovanie ochrany proti tepelnému preťaženiu sa automaticky zruší, ak teplota
klesne.
5.5
Zváranie MMA
Arc 151i / 201i dodáva jednosmerný prúd. Môžete zvárať väčšinu kovov na legovanú
i nelegovanú oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a liatinu.
Arc 151i / 201i vám umožňuje zvárať použitím väčšiny obalených elektród v rozsahu od Ø
1,6 mm do Ø 3,25 mm.
Zváranie MMA sa niekedy označuje aj ako zváranie s potiahnutými elektródami.
Preskočením oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
Ak sa pri zapaľovaní oblúka hrot elektródy pritlačí oproti kovu, okamžite sa nataví a prilepí sa
ku kovu, v dôsledku čoho pokračovanie zvárania nie je možné.
Z tohto dôvodu sa oblúk musí zapáliť rovnako, ako by ste zapaľovali zápalku.
0460 446 301
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
Rýchlo škrtnite elektródou o kov, potom ju nadvihnite, tak, aby sa
dosiahla vhodná dĺžka oblúka (pribl. 2 mm). Ak je oblúk príliš dlhý,
bude prskať a striekať, až nakoniec zhasne.
Ak pracujete na zváracej stolici, pred pokusom o zapálenie oblúka
skontrolujte, či zvyšky kovového odpadu, kúsky elektród alebo iné
predmety na stolici neizolujú zvarenec.
Po zapálení oblúka pohybujte elektródou zľava doprava. Elektróda
sa musí nachádzať pod uhlom 60° ku kovu vzhľadom na smer
zvárania.
Avšak v prípade, ak chcete zvárať širokou húsenicou alebo ak
chcete dosiahnuť taký hrubý zvar, že musíte zvárať v niekoľkých
vrstvách, musíte používať priečne pohyby.
5.6
ZVÁRANIE TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúka, ktorý preskočí z volfrámovej elektródy,
ktorá sa sama osebe netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené ochranným plynom.
Zváranie TIG je užitočné predovšetkým tam, kde sa požaduje vysoká kvalita a pri zváraní
tenkých plechov. Arc 151i / 201i má dobré charakteristiky aj pre zváranie TIG.
Pri zváraní systémom TIG musí byť Arc 151i / 201i vybavený:
•
•
•
•
•
horák TIG s plynovým ventilom
fľašou so zváracím plynom (vhodný zvárací plyn)
regulátorom zváracieho plynu (vhodný plynový regulátor)
volfrámovou elektródou
vhodným pomocným materiálom, v prípade potreby.
Zapálenie oblúka škrtnutím TIG (iba A31)
Zapálenie oblúka škrtnutím dosiahnete ľahkým
škrtnutím volfrámovej elektródy o zvarenec, aby sa
vytvoril oblúk.
Systém „Live TIG-start“ (iba A33)
So systémom „Live TIG start“ sa oblúk zapaľuje tak, že sa volfrámovou elektródou dotknete
zvarenca a nadvihnete ju nad neho.
0460 446 301
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.7
Jednotka diaľkového ovládania
Jednotka diaľkového ovládania je pripojená ku konektoru diaľkového ovládania na
napájacom zdroji.
0460 446 301
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné štítky smú odstraňovať a servis, údržbu a opravy vykonávať iba osoby so
zodpovedajúcimi elektrotechnickými znalosťami (oprávnení zamestnanci).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Kontrola a čistenie
Napájací zdroj
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Interval čistenia a metódy používané pri čistení závisia od: zváracieho postupu, časov
horenia oblúku, orientácie napájacieho zdroja a okolitého prostredia. Spravidla postačí
vyfúkať napájací zdroj raz za rok suchým stlačeným vzduchom (so zníženým tlakom).
Upchané alebo zablokované prívody a vývody vzduchu by inak spôsobovali prehrievanie.
Horák TIG
Dielce horáka TIG podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu sa musia v pravidelných
intervaloch vyčistiť a vymeniť, aby bolo zaručené bezproblémové zváranie.
0460 446 301
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 RIEŠENIE PROBLÉMOV
7
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, skúste ešte vykonať nasledujúce
odporúčané kontroly a prehliadky.
Typ poruchy
Spôsob odstránenia
Nehorí oblúk.
•
•
•
•
Zvárací prúd sa preruší
počas zvárania.
•
•
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa aktivoval MCB.
Skontrolujte, či sa neaktivovali ochrany proti tepelnému
preťaženiu (čo indikuje oranžová kontrolka na čelnom
paneli).
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
Tepelná ochrana sa zvykne
aktivovať často.
•
•
Skontrolujte, či nie je upchaný prachový filter.
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité údaje pre
zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je preťažená).
Neuspokojivý zvárací
výkon.
•
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používajú správne elektródy.
Skontrolujte prietok plynu.
•
•
•
7.1
Kódy poruchy
Arc 151i, 201i sa dodáva s integrovaným monitorovaním porúch. V prípade vzniku poruchy
sa na displeji zobrazí kód. Pozri návod na obsluhu ovládacieho panelu.
0460 446 301
- 16 -
© ESAB AB 2019
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenia Arc 151i a Arc 201i sú navrhnuté a testované v súlade s medzinárodnými
a európskymi normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Povinnosťou servisnej
jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj
naďalej zodpovedá vyššie uvedeným normám.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB, pozrite si webovú lokalitu esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0460 446 301
- 17 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
SCHÉMA
Arc 151i
0460 446 301
- 18 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
0460 446 301
- 19 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
Arc 201i
0460 446 301
- 20 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
0460 446 301
- 21 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Type
0460 445 881
Welding Power source
Caddy® Arc 151i, A31
0460 445 883
Welding Power source
Caddy® Arc 151i, A33
0460 445 884
Welding Power source
Caddy® Arc 201i, A33
0460 449 174
Instruction manual Control panel
A32, A33, A34
0459 839 027
Spare parts list
Arc 151i, Arc 152i, A31
0459 839 028
Spare parts list
Arc 151i, Arc 201i, A33
Návody na používanie a zoznam náhradných dielov sú k dispozícii na internete na adrese:
www.esab.com
0460 446 301
- 22 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0460 265 001
Strap
0460 265 002
Cable holder 2 pcs
0460 265 003
Shoulder strap
0459 366 885
Trolley
for 5-10 litre gasbottle
0700 006 898
0700 006 899
Welding cable kit, Arc 151i
Return cable kit, Arc 151i
0700 006 900
Welding cable kit, Arc 201i
0700 006 901
Return cable kit, Arc 201i
0700 300 539
0700 300 553
Tig torch TXH 151V, Arc 151i
Tig torch TXH 201V, Arc 201i
0349 501 024
Remote control MMA 1 (10 m cable)
MMA and TIG: current
0349 090 886
Foot control FS002
MMA and TIG current
0460 446 301
- 23 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG: current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 552 880
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0460 446 301
- 24 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0460 446 301
- 25 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising