ESAB | ESAB Cutmaster 60i Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 60i Plasma Cutting System Instrukcja obsługi

ESAB ESAB Cutmaster 60i Plasma Cutting System Instrukcja obsługi
CUTMASTER® 60i
SYSTEM CIĘCIA PLAZMOWEGO
INSTRUKCJA
OBSŁU
Art # A-14032PL
SL60QD
WYJŚCIE
MAXS. WYJŚCIE
60
Rew.: AB
Data: 17-06-2019
NAPIĘCIE
400V
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
3FAZOWE
Instrukcja #: 0-5562PL
esab.com
DOCENIAMY TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!
Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy ESAB. Jesteśmy dumni, że jesteś naszym klientem i postaramy się
zapewnić ci najlepsze w przemyśle usługi i niezawodność. Ten produkt jest objęty obszerną gwarancją i ogólnoświatową siecią usług. TAby skontaktować się z swoim najbliższym dystrybutorem lub agencją usługową odwiedź
naszą stronę internetową www.esab.com.
Celem niniejszej instrukcji obsługi jest poinstruowanie użytkownika o prawidłowym użytkowaniu i obsłudze produktu
ESAB. Twoje zadowolenie z tego produktu i jego bezpiecznej obsługi jest naszym ostatecznym celem. Dlatego należy
poświęcić czas na przeczytanie całej instrukcji, szczególnie zasady bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć potencjalnych
sytuacji niebezpiecznych, które mogą zaistnieć podczas pracy tego produktu.
ZNAJDUJESZ SIĘ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!
Marka wyboru ogólnoświatowych wykonawców i producentów.
ESAB jest globalną marką produktów do ręcznego i automatycznego cięcia plazmowego.
Odróżniamy się od naszych konkurentów tym, że nasze produkty są wiodące na rynku i niezawodne, które wytrzymały
próbę czasu. Szczycimy się naszymi innowacjami technicznymi, konkurencyjnymi cenami, znakomitymi dostawami,
pierwszorzędną obsługą klienta i pomocą techniczną wraz z doskonałością procesu sprzedaży i specjalistycznym
marketingiem.
Nade wszystko, jesteśmy zaangażowani w technologicznym rozwoju zaawansowanych produktów w celu osiągnięcia
bezpieczniejszego środowiska roboczego w przemyśle spawalniczym.
!
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu, obsługi lub prac serwisowych należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję oraz procedury
bezpieczeństwa pracodawcy.
Podczas, gdy informacje zawarte w tej Instrukcji reprezentują najlepszą wiedzę producenta, producent nie bierze na siebie
odpowiedzialności za jego stosowanie.
Zasilacz urządzenia do cięcia plazmowego,
CutMaster™ 60i
SL60QD™ 1Torch™
Instrukcja obsługi Nr.0-5562PL
Opublikowana przez:
ESAB Group Incorporated
2800 Airport Rd.
Denton, Texas 76207, USA
www.esab.com
© Prawo autorskie 2013 przez ESAB
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tego opracowania w całości lub w części bez pisemnego zezwolenia wydawcy
jest zabronione.
Wydawca nie przyjmuje i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty
lub szkody każdej części spowodowane jakimkolwiek błędem lub pominięciem treści
zawartej w niniejszej instrukcji, bez względu na to, czy wynika ono z niedbalstwa, czy są
przypadkowe lub z innej przyczyny.
Do drukowania materiałów zgodnie ze specyfikacją, patrz dokument 47x1961
Data pierwszego wydania: 25-02-2019
Data Przegląd: 17-06-2019
Zobacz stronie internetowej informacje na temat gwarancji.
Zapisz następujące informacje dla celów gwarancyjnych:
Gdzie zakupiono:_____________________________________________
Data zakupu:________________________________________________
Numer seryjny zasilacza elektrycznego #:___________________________
Numer seryjny palnika #:_______________________________________
i
Należy się upewnić, że operator otrzyma poniższe informacje.
Można otrzymać dodatkowe kopie od dostawcy.
PRZESTROGA
Niniejsze INSTRUKCJE są przeznaczone dla doświadczonych operatorów. W przypadku
niepełnego obeznania z zasadami działania oraz z praktykami bezpieczeństwa
związanymi ze spawaniem łukowym oraz dotyczącymi sprzętu służącego do cięcia,
wskazane jest przeczytanie naszej broszury „Środki oraz praktyki bezpieczeństwa
podczas spawania łukowego, cięcia oraz żłobienia”, formularz 52-529. Osobom
niewykwalifikowanym NIE zezwala się na montaż, obsługiwanie ani dokonywanie
konserwacji niniejszego sprzętu. NIE przystępować do montażu ani pracy ze sprzętem
bez uprzedniego przeczytania oraz całkowitego zrozumienia niniejszych instrukcji. W
przypadku braku pełnego zrozumienia niniejszych instrukcji, należy skontaktować się
z dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji. Przed przystąpieniem do montażu
lub pracy ze sprzętem należy zapoznać się ze Środkami ostrożności.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Sprzęt ten będzie funkcjonował zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi oraz zgodnie z dołączonymi etykietami i/lub wkładkami, jeśli montaż, obsługa, konserwacja oraz naprawy przeprowadzane będą zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Sprzęt musi być okresowo
sprawdzany. Nie należy używać sprzętu działającego wadliwie lub niewłaściwie konserwowanego. Części uszkodzone, brakujące, zużyte,
odkształcone lub zanieczyszczone muszą być niezwłocznie wymienione. Producent zaleca wystosowanie telefonicznej lub pisemnej prośby o
poradę do autoryzowanego dystrybutora, od którego został zakupiony sprzęt, czy naprawa lub wymiana części jest konieczna.
Nie należy modyfikować sprzętu ani żadnej z jego części składowych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia producenta. Użytkownik ponosi
wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wadliwą konserwacją, uszkodzeniem, niewłaściwą naprawą lub modyfikacjami nieprzeprowadzonymi przez producenta lub przez osoby przez niego wyznaczone.
!
NALEŻY PRZECZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU LUB OBSŁUGI SPRZĘTU.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Zgodnie z
Dyrektywa niskonapięciowa (2014/35/UE) wchodząca w życie 20 kwietnia 2016 r.
Dyrektywa EMC (2014/30/UE) wchodząca w życie 20 kwietnia 2016 r.
Dyrektywą RoHS 2011/65/UE, obowiązującą od 2 stycznia 2013 r.
Dwustopniowy filtr powietrza
SYSTEM CIĘCIA PLAZMOWEGO
Oznaczenie typu itd.
CutMaster 60i, z numeru seryjnego MX1723XXXXXX
Nazwa marki lub znak towarowy
ESAB
Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel
Nazwa, adres, nr telefonu:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207 USA
Telefon: +01 800 426 1888, FAKS +01 603 298 7402
W konstrukcji urządzenia zastosowano następującą normę zharmonizowaną obowiązującą na
terenie EOG:
IEC/EN 60974-1:2017 / AMD1:2019 Sprzęt do spawania łukowego - Część 1: Spawalnicze źródła energii.
IEC/EN 60974-10:2014 / AMD1:2015 Opublikowana 2015-06-19 Sprzęt do spawania łukowego - Część
10: Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Dodatkowe informacje: Ograniczone użytkowanie, urządzenie klasy A, przeznaczone do użytku w pomieszczeniach innych niż mieszkalne.
Podpisując niniejszy dokument, producent lub jego autoryzowany przedstawiciel, że urządzenie,
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Data
Podpis
1 marca 2019
Flavio Santos
2019
Położenie
Dyrektor Generalny
Akcesoria i Przyległości
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1: INFORMACJE OGÓLNE................................................................................... 8
1.01 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia...............................................................................................................8
ROZDZIAŁ 2 SYSTEM: WPROWADZENIE ........................................................................... 10
2.01 Jak korzystać z tej instrukcji..................................................................................................................10
2.02 Identyfikacja sprzętu............................................................................................................................10
2.03 Odbiór sprzętu......................................................................................................................................10
2.04 Dane techniczne zasilacza....................................................................................................................11
2.04.01 3-fazowe ..................................................................................................................................... 11
2.04.02 Dodatkowe dane techniczne zasilacza.......................................................................................... 12
2.05 Specyfikacje dotyczące podłączenia kabla zasilającego........................................................................14
2.05.01 3-fazowe wymagania dotyczące podłączenia kabla zasilającego................................................. 14
2.06 Cechy zasilacza.....................................................................................................................................15
ROZDZIAŁ 2 PALNIK: WPROWADZENIE ............................................................................ 16
2T.01
2T.02
2T.03
2T.04
Zakres instrukcji....................................................................................................................................16
Opis ogólny..........................................................................................................................................16
Specyfikacje .........................................................................................................................................16
Szybkie połączenie palnika ..................................................................................................................17
ROZDZIAŁ 3 SYSTEM: INSTALACJA .................................................................................. 18
3.01 Rozpakowywanie.................................................................................................................................18
3.02 Opcje podnoszenia...............................................................................................................................18
3.03 Otwieranie pokrywy wyłącznik główny................................................................................................18
3.04 Połączenia podstawowych źródeł zasilania..........................................................................................19
3.04.01 3-fazowe...................................................................................................................................... 19
3.05 Przyłącza gazu......................................................................................................................................19
3.06 Prace prowadzić połączenia..................................................................................................................22
ROZDZIAŁ 3 PALNIK: INSTALACJA.................................................................................... 24
3T.01 Połączenie latarkis................................................................................................................................24
3T.02 Ustawienia palnika mechanicznego.....................................................................................................24
ROZDZIAŁ 4 SYSTEM: DZIAŁANIE..................................................................................... 26
4.01 Elementy sterujące/funkcje na panelu przednim..................................................................................26
4.02 Przygotowania do pracy.......................................................................................................................29
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 4 PALNIK: DZIAŁANIE..................................................................................... 34
4T.01
4T.02
4T.03
4T.04
4T.05
4T.06
Latarka wybór komponentów..............................................................................................................34
Obsługa palnika ręcznego.....................................................................................................................34
Żłobienie..............................................................................................................................................38
Obsługa palnika mechanicznego..........................................................................................................39
Zalecana prędkość cięcia z odsłoniętą końcówką..................................................................................40
Zalecana prędkość cięcia Z osłoniętą końcówką....................................................................................43
INFORMACJE PATENTOWE.............................................................................................. 46
ROZDZIAŁ 5 SYSTEM: SERWISOWANIE............................................................................. 48
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
Konserwacja ogólna.............................................................................................................................48
Harmonogram konserwacji..................................................................................................................48
Wspólne usterki....................................................................................................................................49
Wskaźnik błędu....................................................................................................................................50
Przewodnik po rozwiązywaniu podstawowych Problemów.................................................................51
Wymiana podstawowych części zasilacza.............................................................................................54
ROZDZIAŁ 5 PALNIK: SERWISOWANIE.............................................................................. 58
5T.01 Konserwacja ogólna.............................................................................................................................58
5T.02 Kontrola lub wymiana części eksploatacyjnych palnika........................................................................59
ROZDZIAŁ 6: LISTA CZĘŚCI.............................................................................................. 61
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
WPROWADZENIE...................................................................................................................................61
Informacje dotyczące składania zamówień..........................................................................................61
Wymiana zasilacza...............................................................................................................................61
Części zamienne do elementów zasilacza.............................................................................................62
Opcje i akcesoria...................................................................................................................................62
Zewnętrzny Wymiana Części (Plastikowy) ...........................................................................................63
Części zamienne do palników ręcznych ................................................................................................64
Części eksploatacyjne palnik (SL60).....................................................................................................65
Palnika części eksploatacyjne (SL100)..................................................................................................66
ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE NA ETYKIECIE DANYCH.......................................................... 67
ZAŁĄCZNIK 2: SCHEMATY WYJŚCIE PINOWE PALNIKA....................................................... 68
ZAŁĄCZNIK 3: SCHEMATY PRZYŁĄCZENIOWE PALNIKA...................................................... 69
ZAŁĄCZNIK 4: HISTORIA PUBLIKACJI............................................................................... 70
CUTMASTER 60i
1.01
ROZDZIAŁ 1: INFORMACJE OGÓLNE
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
W podręczniku uwagi, przestrogi i ostrzeżenia są używane do podkreślenia ważnych informacji. Te kwestie
są klasyfikowane w następujący sposób:
UWAGA!
Działanie, procedura lub informacje podstawowe wymagające dodatkowego podkreślenia lub pomocne
w skutecznej obsłudze Systemu.
!
!
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować uszkodzenie sprzętu.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować obrażenia ciała u operatora lub innych osób w
obszarze pracy.
OSTRZEŻENIE
Przekazuje informacje na temat możliwości porażenia elektrycznego.
8
INFORMACJE OGÓLNE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
WARNING
OSTRZEŻENIE
1. Cutting sparks can cause explosion
or fire.
1.1 Do not cut near flammables.
1.2 Have a fire extinguisher nearby and
ready to use.
1.3 Do not use a drum or other closed
container as a cutting table.
1. Iskry powstające podczas cięcia
mogą wywołać wybuch lub pożar.
1.1 Nie prowadzić cięcia w pobliżu
palnych materiałów.
1.2 Należy trzymać w pobliżu gotową
do użycia gaśnicę.
1.3 Nie używać beczki ani innego
zamkniętego pojemnika jako
stołu do cięcia.
2. Plasma arc can injure and burn;
point the nozzle away from
yourself. Arc starts instantly when
triggered.
2.1 Turn off power before disassembling
torch.
2.2 Do not grip the workpiece near the
cutting path.
2.3 Wear complete body protection.
2. Łuk plazmowy może spowodować
zranienia i oparzenia; dyszę palnika
należy kierować od siebie. Łuk tworzy
się natychmiast przy naciśnięciu
spustu.
2.1 Przed demontażem palnika należy
wyłączyć zasilanie.
2.2 Nie chwytać ciętego elementu
w pobliżu ścieżki cięcia.
2.3 Należy stosować kompletną ochronę
ciała.
3. Hazardous voltage. Risk of electric
shock or burn.
3.1 Wear insulating gloves. Replace
gloves when wet or damaged.
3.2 Protect from shock by insulating
yourself from work and ground.
3.3 Disconnect power before servicing.
Do not touch live parts.
3. Niebezpieczne napięcie. Ryzyko
porażenia prądem elektrycznym lub
poparzenia.
3.1 Należy zakładać rękawice izolacyjne.
Zmienić rękawice, jeśli są mokre lub
zniszczone.
3.2 Należy chronić się przed porażeniem,
izolując się od obrabianego elementu
i podłogi.
3.3 Przed serwisowaniem odłączyć zasilanie.
Nie dotykać części pod napięciem.
4. Plasma fumes can be hazardous.
4.1 Do not inhale fumes.
4.2 Use forced ventilation or local
exhaust to remove the fumes.
4.3 Do not operate in closed spaces.
Remove fumes with ventilation.
4. Wyziewy plazmy mogą być niebezpieczne.
4.1 Nie wdychać wyziewów.
4.2 Należy używać wymuszonej wentylacji lub
lokalnego wyciągu, aby usuwać wyziewy.
4.3 Nie pracować w zamkniętych
pomieszczeniach. Usuwać wyziewy za
pomocą wentylacji.
5. Arc rays can burn eyes and injure
skin.
5.1 Wear correct and appropriate
protective equipment to protect
head, eyes, ears, hands, and body.
Button shirt collar. Protect ears from
noise. Use welding helmet with the
correct shade of filter.
5. Promieniowanie łukowe może
spowodować oparzenie oczu i zranienia
skóry.
5.1 Należy stosować odpowiednie środki
ochrony osobistej do chronienia głowy,
oczu, słuchu, rąk i ciała. Należy zapinać
kołnierzyk. Chronić słuch przed hałasem.
Stosować hełm spawalniczy z
odpowiednim przyciemnieniem lub filtrem.
6. Uczestniczyć w szkoleniach.
6. Become trained.
Sprzęt może być obsługiwany
Only qualified personnel should
wyłącznie przez wykwalifikowane
operate this equipment. Use torches
osoby. Używać palników wskazanych w
specified in the manual. Keep
non-qualified personnel and children
podręczniku. Osoby postronne i dzieci
away.
muszą przebywać z dala od sprzętu.
7. Do not remove, destroy, or cover
this label.
Replace if it is missing, damaged,
or worn.
7. Nie usuwać, nie niszczyć ani nie
zakrywać tej etykiety.
Zgubioną, zniszczoną lub zużytą
etykietę należy wymienić.
Art # A-13294PL
0-5562PL
INFORMACJE OGÓLNE
9
CUTMASTER 60i
2.01
ROZDZIAŁ 2 SYSTEM: WPROWADZENIE
Jak korzystać z tej instrukcji
Podręcznik użytkownika dotyczy wyłącznie specyfikacji lub numerów części wymienionych na stronie 1.
W celu zapewnienia bezpiecznego działania, należy przeczytać całą instrukcję, w tym rozdział poświęcony
instrukcjom bezpieczeństwa i ostrzeżeniom.
Dodatkowe kopie niniejszej instrukcji może nabyć kontaktując ESAB na adres i numer telefonu w Twojej
okolicy, wymienione na tylnej okładce niniejszej instrukcji. Zawiera instrukcja obsługi: liczbę i numery identyfikacyjne urządzenia.
Elektroniczne kopie tej instrukcji można również bezpłatnie pobrać w formacie PDF ze strony internetowej ESAB
wskazanej poniżej. i klikając na „Pomoc techniczna" / „ESAB dokumentacji" / „Pobierz bibliotekę", a następnie
przejdź do „Plazma sprzętu" i następnie „Instrukcja".
http://www.esab.com
2.02
Identyfikacja sprzętu
Numer identyfikacyjny urządzenia (specyfikacja lub numer części), model i numer seryjny zazwyczaj znajdują
się na etykiecie danych na tylnym panelu. Sprzęt nieposiadający etykiety danych, taki jak zespoły palników
i kabli podlega identyfikacji wyłącznie na podstawie specyfikacji lub numeru części wydrukowanego na
karcie dołączonej luzem lub na pojemniku transportowym. Wpisać te numery na dole strony, aby móc z nich
skorzystać w przyszłości.
2.03
Odbiór sprzętu
Po otrzymaniu sprzętu użytkownik powinien go sprawdzić pod kątem kompletności i potencjalnych uszkodzeń podczas transportu. O wszystkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić przewoźnika i złożyć
reklamację. Dostarczyć kompletne informacje dotyczące reklamacji uszkodzeń lub błędów w dostawie do
punktu w obszarze odbiorcy; wykaz podano na tylnej okładce tej instrukcji.
Dołączyć wszystkie numery identyfikacyjne sprzętu zgodnie z powyższym opisem z pełnym opisem wadliwych części.
Zestawu:
•
60i Zasilacz
•
SL60QD™ Palnik i przewody
•
Pracy kabla z zaczepem do pracy materiału
•
Zestaw części zamiennych ( 2 Elektrody, 2
Końcówki, 1 Kielich osłony)
•
Instrukcja obsługi
•
Klucz do filtrów
Umieścić sprzęt w miejscu przeznaczonym do instalacji przed rozpakowaniem urządzenia. Zachować
ostrożność, żeby nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu
podczas stosowania prętów, młotków itp. przy otwieraniu urządzenia.
10
WPROWADZENIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
2.04
Dane techniczne zasilacza
2.04.01
3-fazowe
60i 208 - 480 VAC 3-fazowe CE-nie Dane techniczne zasilacza
Przewód zasilający
208 - 480 VAC(187 - 528 VAC), 3-fazowe, 50/60 Hz
3-fazowe Przewód zasilający
Zasilacz zawiera 9' trójfazowy 12AWG 3/C przewód zasilający bez wtyczki
Prąd wyjściowy
10 - 60 amperów, płynna regulacja
Zdolność zasilacza do filtrowania gazu
Cząstki stałe do 5 mikronów
Maksymalna Inlet Ciśnienie
8,6 bar (125 psi)
60i 400 VAC 3-fazowe CE Dane techniczne zasilacza
0-5562PL
Przewód zasilający
400 VAC, 3-fazowe, 50/60 Hz
3-fazowe Przewód zasilający
Zasilacz zawiera 9' trójfazowy 12AWG 4/C przewód zasilający z wtyczką.
Prąd wyjściowy
10 - 60 amperów, płynna regulacja
Zdolność zasilacza do filtrowania gazu
Cząstki stałe do 5 mikronów
Maksymalna Inlet Ciśnienie
8,6 bar (125 psi)
WPROWADZENIE
11
CUTMASTER 60i
2.04.02
Dodatkowe dane techniczne zasilacza
60i Zasilacz Cykl pracy *
Wartości znamionowe cyklu pracys @ 40° C (104° F)
Zakres działania 0° - 50° C
Temperaturę powietrza atmosferycznego
Znamionowy
Wszystkie urządzenia
Cykl pracy
50%
60%
100%
Prąd
60 amperów
50 amperów
40 amperów
Napięcie DC
126
122
119
* UWAGA: Cykl pracy zostaje ograniczony jeśli podstawowe napięcie wejściowe (AC) jest niskie lub napięcie wyjściowe DC jest wyższe niż
przedstawione w tej tabeli
60i Głębokość cięcia
Zalecane
Przebicia
Maksymalna
19,05mm (3/4")
19,05mm (3/4")
38mm (1 1/2")
Generator Zalecenia
Za pomocą generatorów mocy 60i system cięcia plazmowego, następujące wyniki są minimum i mają być
używane wraz z ocen wymienionych powyżej.
60i Generator Specyfikacje
Generator Wylot Znamionowy
60i Prąd wyjściowy
Charakterystyki Łuk
15 kW
60A
Pełny
60A
Ograniczona
45A
Pełny
45A
Ograniczona
30A
Pełny
12 kW
10 kW
12
WPROWADZENIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
UWAGA!
Ze względu na obwody wiek i stan dwóch generatorów z samych ocen może wygenerować różne wyniki.
Odpowiednio dostosować natężenie prądu.
7.847
199.3 mm
Art # A-13252
14.146"
359.3 mm
15"
381 mm
6"
150 mm
21.121"
536.47 mm
Art # A-13247
35 lb / 15.875 kg
Wymiary i waga zasilacza.
0-5562PL
15"
381 mm
6"
150 mm
Wymagania dotyczące przestrzeni wokół wentylacji
WPROWADZENIE
13
CUTMASTER 60i
2.05
Specyfikacje dotyczące podłączenia kabla zasilającego
2.05.01
3-fazowe wymagania dotyczące podłączenia kabla zasilającego
3-fazowe CutMaster 60i Wymagania dotyczące podłączenia kabla zasilającego
Napięcie wejściowe
Częst.
Moc wejściowa
Woltów
Hz
kVA
I max
I1eff
Bezpiecznik
(A.)
Elastyczny przewód (min.
AWG)
208
50/60
9,1
26
18,5
40
12 AWG (2.5mm2)
230
50/60
9,1
23,3
16,5
30
12 AWG (2.5mm2)
380
50/60
8,9
13,8
9,8
20
14 AWG (2.5mm2)
400
50/60
8,9
13,2
9,4
20
14 AWG (2.5mm2)
415
50/60
9,1
12,8
9,1
20
16 AWG (1.5mm2)
480
50/60
9,2
11,3
8,0
15
16 AWG (1.5mm2)
3-fazowe
Sugerowane rozmiary
Napięcie sieciowe z sugerowaną ochroną obwodów i przekrojami przewodów
Na podstawie kodeksu National Electric Code i Canadian Electric Code
UWAGA!
Aby uzyskać informacje dotyczące obowiązujących wymogów dla instalacji elektrycznych, należy skonsultować
się z lokalnymi i krajowymi normami elektrycznymi lub lokalnymi organami dysponującymi odpowiednimi
uprawnieniami.
Przekrój kabla zmienia się na podstawie cyklu pracy sprzętu.
14
WPROWADZENIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
2.06
Cechy zasilacza.
Owijka rękojeści i przewodów
Panel sterowniczy
Gniazdo przewodów palnika
Gniazdo przewodu roboczego
Art # A-13258
Zasilanie Wyłącznik
Kabel zasilający
Port dla kabla opcjonalnego
interfejsu automatyki
Port wlotu gazu
Zespół filtra
Art # A-13275
0-5562PL
WPROWADZENIE
15
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 2 PALNIK: WPROWADZENIE
2T.01
403 mm / 15,875"
236 mm / 9,285"
Zakres instrukcji
Niniejszy podręcznik zawiera opisy, instrukcje obsługi
i procedur konserwacyjnych 1Torch SL60 modele,
SL60QD™ i SL100/zmechanizowanych palniki do cięcia. Sprzęt może serwisować wyłącznie odpowiednio
przeszkolony personel; przestrzega się przed podejmowaniem prób naprawy lub regulacji nieopisanych
w niniejszej instrukcji przez niewykwalifikowany
personel - grozi to utratą gwarancji.
44,5 mm /
1,75"
B.
PRZESTROGA
Palnik prowadzi są elastyczne, ale wewnętrzne przewody mogą być uszkodzone.
Nie przekracza 2" promień gięcia i uniknąć
powtarzających się ciasnych zakrętów, gdy
jest to możliwe.
Dodatkowe specyfikacje dotyczące
zastosowanego zasilacza znajdują się
na stronach załącznika.
2T.03
A.
C.
Długości przewodów palnika
•
6,1 m / 20 stóp, ze złączami ATC
•
15,2 m / 50 stóp, ze złączami ATC
•
1,5 m / 5 stóp, ze złączami ATC
•
3,05 m / 10 stóp, ze złączami ATC
•
7,6 m / 25 stóp, ze złączami ATC
•
15,2 m / 50 stóp, ze złączami ATC
Części palnika
D.
Części na miejscu (PIP)
Głowica palnika posiada wbudowany przycisk
15 VDC Obwód Stawki
E.
Konfiguracje palnika
Typ chłodzenia
Połączenie strumienia powietrza i gazu przepływającego przez palnik.
Palnik ręczny/manualny, Model SL60QD™
Głowica palnika ręcznego znajduje się pod
kątem 75° do rękojeści. Palniki ręczne obejmują zespół rękojeści i spustu.
F.
Dane znamionowe palnika
Parametry znamionowe palnika ręcznego
10.125" (257 mm)
Temperatura otoczenia
104° F
40° C
Cykl pracy
100% przy 60 amperach przy 400 scfh
Maksymalny prąd
60 amperów
1.17" (29 mm)
Napięcie (Vszczyt.)
500V
Palnik mechaniczny, model
Napięcie zajarzenia łuku
500V
3.75"
(95 mm)
Art # A-13246
2.
Art # A-02998PL
Wkład startera, elektroda, końcówka, miseczka
osłaniająca
Specyfikacje
1.
16 mm /
0,625"
Dostępne są następujące palniki maszynowe:
Opis ogólny
!
126 mm / 4,95"
Dostępne są następujące palniki ręczne:
Dokładnie przeczytać tę instrukcję. Pełne zrozumienie
cech i możliwości tego sprzętu zapewni niezawodne
działanie zgodnie z przeznaczeniem.
2T.02
30 mm / 1,175"
35 mm / 1,375"
W zestawie Standardowego palnika maszynowego znajduje się rura pozycjonująca ze
stojakiem i zespołem karabinków.
16
WPROWADZENIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Parametry znamionowe palnika mechanicznego
Temperatura otoczenia
104° F
40° C
Cykl pracy
100% @ 100 Amps @ 400 scfh
Maksymalny prąd
120 Amps
Napięcie (Vszczyt.)
500V
Napięcie zajarzenia łuku
500V
G.
2T.04
Szybkie połączenie palnika
Nowe SL60QD™ (szybkiego odłączania) pozwala na
szybkie zmienianie montażu uchwytu palnika od potencjalnych klientów. Aby zmienić montażu uchwytu
palnika wykonaj następujące czynności.
1.
Wyjmij zespół uchwyt palnika chwytając
rękojeść palnika w jednej ręce i łącznik
nakrętki i prowadzi w innym.
2.
Obróć nakrętki, co najmniej jednego pełnego skręcić w lewo (przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara) i wyciągnij zespół
uchwyt palnika od prowadzi w linii prostej.
3.
Aby ponownie dołączyć, chwyć zarówno
jako przed i starannie Wyrównaj wewnętrznych elementów łączących.
Rozmiary zasilania elektrycznego
Specyfikacje gazu do palnika ręcznego i mechanicznego
Gaz (plazmowy i pomocniczy)
Sprężone powietrze
4.
Ciśnienie robocze
Patrz UWAGA
90 - 120 psi
6.2 - 8.3 bar
Ostrożnie wciśnij dwóch razem w linii prostej.
5.
Ciśnienie maksymalne wejściowe
125 psi / 8,6 barów
Przepływ gazu (cięcie i żłobienie)
5 - 8.3 SCFM
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
Wyrównaj kreski na nakrętkę łącznik z tym
na górze rękojeść palnika i obrócić w prawo
(lewo) rysunek dwa razem i miejsc połączeń
wewnątrz. Nie dokręcać zbyt mocno.
!
OSTRZEŻENIE
Tego palnika nie należy używać z tlenem (O2).
Latarka SL60QD nie można stosować w Systemie
HF.
UWAGA!
Wartość ciśnienia roboczego zależy od modelu
palnika, natężenia roboczego i długości przewodów palnika. Patrz tablice z ustawieniami
ciśnienia gazu dla każdego modelu.
H.
Zagrożenie związane z kontaktem bezpośrednim
Dla końcówki cięcia bezstykowego zalecana
odległość to 4,7 mm (3/16 cala).
0-5562PL
WPROWADZENIE
17
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 3 SYSTEM: INSTALACJA
3.01
3.02
Rozpakowywanie
1.
Użyć listy wysyłkowej do identyfikacji i sprawdzenia każdego elementu.
2.
Sprawdzić każdy element pod kątem potencjalnych uszkodzeń podczas transportu. Jeśli widoczne
jest uszkodzenie, przed przystąpieniem do instalacji należy skontaktować się z dystrybutorem i/lub
firmą transportową.
3.
Wpisać model i numery seryjne, datę zakupu oraz nazwę sprzedawcy zasilacza i palnika do tabelki
informacyjnej na początku niniejszej instrukcji.
Opcje podnoszenia
Zasilacz zawiera uchwyty do podnoszenia tylko ręka. Urządzenie należy podnosić i transportować przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Nie dotykać części znajdujących się pod napięciem.
Odłączyć przewód zasilający przed przesunięciem urządzenia.
UPADEK SPRZĘTU może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu.
Uchwyty są nie do sprawdzenia.
•
Tylko osoby o odpowiedniej sile fizycznej mogą podnosić urządzenie.
•
Unieś zespół przez uchwyty, za pomocą dwóch rąk. Nie stosować pasów do podnoszenia.
•
Do transportu urządzenia należy użyć opcjonalnie wózka lub podobnego urządzenia.
•
Umieścić urządzenie na podstawie i zabezpieczyć na czas transportu za pomocą wózka widłowego
lub innego pojazdu.
3.03
Otwieranie pokrywy wyłącznik główny
Systemy są skonfigurowane dla i wyposażone w przewód zasilający podłączony do trzy fazy konfiguracji w
zależności od systemu zakupione. Aby uzyskać dostęp do lokalizacji początkowych, Wykręć śrubę w górnej
części pokrywy i przesuń w dół.
OSTRZEŻENIE
Art # A-13244
Odłącz zasilanie przed zdjęciem pokrywy.
Pokrywy wyłącznik główny
18
INSTALACJA
0-5562PL
CUTMASTER 60i
3.04
Połączenia podstawowych źródeł zasilania
3.04.01
3-fazowe
!
PRZESTROGA
Podstawowe źródło zasilania, bezpieczniki i wszystkie przewody przedłużające muszą spełniać wymogi lokalnych norm elektrycznych oraz zalecane wymogi w zakresie ochrony obwodów i instalacji
elektrycznych, określone w rozdziale 2.
Trójfazowy (3ø)
Wyłącznik zasilania
Art # A-13336_AB
Line
Przewód
zasilający
MASA
Przewody zasilania trójfazowego
UWAGA!
Tak długo, jak zasilacz jest podłączony do wejścia zasilania począwszy od 208 VAC do 480 VAC,
System automatycznie wykryje to i uruchomić odpowiednio.
Połączyć się z kablem uziemiającym dostarczone przez klienta do śruby uziemienia w pobliżu Góra tył zasilacza
zgodnie z wymogami lokalnych i krajowych kodeksów postępowania lub lokalny organ właściwy. Wkręt jest
Art# A-13360PL
identyfikowany z tym symbolem.
Użytkownika uziemienie
3.05
Przyłącza gazu
Podłączenie doprowadzenie gazu do urządzenia
Połączenie dla sprężonego powietrza lub butli wysokociśnieniowych jest takie samo. Jeśli ma zostać zainstalowany opcjonalny liniowy filtr powietrza, patrz kolejne dwa podrozdziały.
0-5562PL
INSTALACJA
19
CUTMASTER 60i
1.
Podłączyć przewód powietrza do portu wlotowego. Ilustracja pokazuje przykładowe typowe złącza.
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na gwintach złączek zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj
taśmy teflonowej do uszczelniania, ponieważ małe cząstki taśmy mogą odciąć i zablokować przeloty powietrza do
palnika.
1/4 NPT Port wlotowy
Zespół
filtra
Zacisk
przewodu
3/8" barb do
1/4" (6 mm) NPT
montażu
Przewód
doprowadzania
gazu
Art# A-13262PL
Dopływ powietrza do portu wlotowego
UWAGA!
Numery części Wymiana filtru można znaleźć w sekcji 6 niniejszego podręcznika.
Instalacje opcjonalnego jednostopniowego filtra powietrza
Zaleca się zastosowanie opcjonalnego filtra w celu lepszego filtrowania sprężonym powietrzem, tak aby wilgoć
i zanieczyszczenia nie przedostały się do palnika. (7-7507)
1.
Połączyć wąż z pojedynczym lub podwójnym filtrem z portem wlotowym.
2.
Połączyć zespół filtra z wężem filtra.
3.
Podłączyć przewód powietrza do filtra. Ilustracja pokazuje przykładowe typowe złącza.
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na gwintach złączek zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie używaj taśmy teflonowej do uszczelniania, ponieważ małe cząstki taśmy mogą odciąć i
zablokować przeloty powietrza do palnika.
20
INSTALACJA
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Wlot
1/4 NPT
Zespół filtra
systemu
Zacisk przewodu
elastycznego
Przewód
doprowadzania
gazu
Art # A-13261
Instalacja opcjonalnego filtra jednostopniowego
UWAGA!
Numery części Wymiana filtru można znaleźć w sekcji 6 niniejszego podręcznika.
Instalacje opcjonalnego dwustopniowego filtra powietrza
Opcjonalny filtr dwustopniowy służy również przeznaczony do Systemów powietrza sprężonego. (9-9387)
Filtr usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z dokładnością do przynajmniej 5 mikronów.
Podłączyć doprowadzenie powietrza w następujący sposób:
1.
Połączyć uchwyt filtra dwustopniowego z tyłu zasilacza zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
zespołu filtra.
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na gwintach złączek zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie używaj taśmy teflonowej do uszczelniania, ponieważ małe cząstki taśmy mogą odciąć i
zablokować przeloty powietrza do palnika.
2.
Podłączyć wąż odpływowy filtra dwustopniowego do portu wlotowego Regulatora/zespołu filtra.
3.
Użyć złączek dostarczonych przez klienta do połączenia przewodu powietrza do filtra. 5/16 (8mm)
od rury gładkiej stosuje się z prasą w montażu.
0-5562PL
INSTALACJA
21
CUTMASTER 60i
Port wylotu
(WYJ.)
Otwór wlotowy filtra
dwustopniowego (WEJ.)
Zespół filtra
dwustopniowego
5/16 (8 mm)
śr. zewn.
Przewody
doprowadzające
gaz
Wlot
powietrza/gazu
Zespół filtra
systemu
Art # A-13288
Instalacja opcjonalnego filtra dwustopniowego
UWAGA!
Numery części Wymiana filtru można znaleźć w sekcji 6 niniejszego podręcznika.
Stosowanie butli wysokociśnieniowych na sprężone powietrze
Jeśli do doprowadzenia powietrza stosuje się wysokociśnieniowe butle ze sprężonym powietrzem:
1.
Zapoznać się ze specyfikacjami producenta do instalacji i konserwacji Regulatory wysokiego ciśnienia.
2.
Sprawdzić zawory cylindra, żeby upewnić się, że są czyste i wolne od oleju, smaru i innych materiałów
obcych. Na krótko otworzyć zawór każdego cylindra w celu wydmuchania pyłu, jaki może się w nim
znajdować.
3.
Butla musi posiadać regulator wysokiego ciśnienia z możliwością regulacji ciśnienia wyjściowego
do maks. 120 psi (8,3 bara) i przepływów przynajmniej do 300-500 scfh / 5 - 8.3 CFM (142-235 lpm).
4.
Podłączyć wąż doprowadzenia do cylindra.
UWAGA!
Ciśnienie należy ustawić na 120 psi (8,3 barów) za pomocą regulatora butli wysokociśnieniowej.
3.06
Prace prowadzić połączenia
Podłącz kabel pracy do źródła zasilania i obrabianego przedmiotu
22
1.
Dołączyć połączenia typu Dinse ołowiu pracy na panelu przednim dostaw energii, jak pokazano
poniżej. Wcisnąć i skręcić w prawo (na prawo), aż mocno.
2.
Podłączyć zacisk roboczy do obrabianego przedmiotu lub stół do cięcia. Obszar musi być wolny
od oleju, farby i rdzy. Podłączyć wyłącznie do głównej części ciętego elementu; nie podłączać do
części, która ma zostać odcięta.
INSTALACJA
0-5562PL
CUTMASTER 60i
3
2
Art# A-13249
1
0-5562PL
INSTALACJA
23
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 3 PALNIK: INSTALACJA
3T.01
Połączenie latarkis
W razie konieczności podłączyć palnik do zasilania
Do tego zasilacza należy podłączać wyłącznie model
ESAB SL60, SL60QD™ z palnikiem ręcznym lub SL100
/ z palnikiem mechanicznym. Maksymalna długość
przewodów palnika to 30,5 m (100 stóp), łącznie z
przedłużeniami.
2.
Wybierz Ustaw tryb.
3.
Umieścić soczewkę filtru spawania przed
palnikiem i WŁĄCZYĆ przepływ powietrza.
Nie włączać łuku! Olej lub wilgoć w powietrzu będzie widoczna na soczewce.
3T.02
Ustawienia palnika mechanicznego
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu palnika lub
przewodów palnika odłączyć podstawowe
zasilanie u źródła.
Odłączyć podstawowe zasilanie u źródła przed
podłączeniem palnika.
1.
2.
Zrównać męskie złącze ATC (na palniku)
z gniazdem z gwintem wewnętrznym.
Włożyć złącze z gwintem zewnętrznym do
gniazda z gwintem wewnętrznym. Złącza
należy zbliżyć do siebie poprzez zastosowanie niewielkiego ciśnienia.
Zabezpieczyć połączenie, obracając nakrętkę zabezpieczającą zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu zablokowania
w odpowiednim położeniu. NIE stosować
nakrętki zabezpieczającej do dociśnięcia
połączenia. Nie stosować narzędzi do zabezpieczenia połączenia.
W zestawie palnika mechanicznego znajduje się rura
pozycjonująca ze stojakiem i zespołem karabinków.
1.
Zainstalować zespół palnika na stole do
cięcia.
2.
Aby uzyskać czyste pionowe cięcie, należy
użyć kątownika w celu ustawienia palnika
prostopadle do powierzchni ciętego elementu.
Zespół bloku
dociskowego
Wyrównanie
Obrabianego
przedmiotu
2
A-02585PL
1
Art # A-13286_AB
Podłączenie palnika do zasilania
3.
Ustawienia palnika mechanicznego
System jest gotowy do pracy.
3.
Sprawdzić jakość powietrza
Aby zbadać jakość powietrza:
1.
24
Włączyć przełącznik „WŁĄCZ/WYŁĄCZ"
(ustawienie górne).
INSTALACJA
Odpowiednie części palnika (miseczka
osłaniającą, końcówka, wkład startera i
elektroda) należy dobrać do rodzaju operacji. Szczegóły znajdują się w rozdziale 4T.01
„Wybór części palnika" na stronie <?> .
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
0-5562PL
INSTALACJA
25
CUTMASTER 60i
4.01
ROZDZIAŁ 4 SYSTEM: DZIAŁANIE
Elementy sterujące/funkcje na panelu przednim
Patrz ilustracja w celu identyfikacji numerów
1
2
3
16
4
5
6
7
8
14
15
13
9
10
12
11
17
18
Art # A-13250
1.
2.
Wyświetlacz numeryczny
•
Zmiana oprogramowania wyświetla podczas uruchamiania
•
Wyświetla wartości natężenia (ustawienie fabryczne)
•
Wyświetla kody błędów
•
Wyświetla wstępnie ustawić funkcji konserwacji (Podgląd)
Wskaźnik PRĄDU ZMIENNEGO
Kontrolka świecąca stałym światłem oznacza, że zasilanie jest gotowe do pracy. Migająca lampka wskazuje, że napięcie wejściowe jest poza zasi ęgiem lub wewnętrzna usterka.
3.
Wskaźnik PRĄDU STAŁEGO
Kontrolka zaczyna świecić, kiedy obwód wyjściowy DC jest aktywny.
4.
Blokady/Zablokuj
Wskaźnik jest włączone, gdy urządzenie jest w trybie „Latch".
26
DZIAŁANIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
5.
Ustaw tryb wskaźnika
Wskaźnik jest włączone, gdy jednostka płynie można ustawić gazu i ciśnienia.
6.
Tarcza Cup w miejscu wskaźnika
Wskaźnik jest miga, gdy dowolne z następujących są nie na miejscu lub podłączone: Tarcza Cup, ATC
prowadzi lub szybkozłącza.
7.
Wskaźnik trybu oderwać
Wskaźnik jest włączone, gdy urządzenie jest w trybie „Oderwać" i świecą się wszystkie wskaźniki cięcia
(nr 8).
8.
Rodzaj cięcia wskaźnik
Do oznaczania różnych typów cięcia będzie oświetlone różnych segmentów.
• Żłobienia - wszystkie podświetlane
• Normalne cięcie i tryb zatrzaśnięć - centrum wskaźnik wyłączy się.
• RAR (Rapid Auto Restart) cięcia - każdy inny wskaźnik będzie wyłączony.
• Ustaw tryb - wszystkie wskaźniki będą wyłączone.
9.
Wskaźnik błędu
Wskaźnik jest włączone, gdy jednostka jest w stanie błędu. Patrz załącznik kody błędu wina lekkie wyjaśnień. Miga, gdy jest aktywny.
Ustawienie fabryczne: WYŁĄCZONY
10.
EOL (koniec życia) wskaźnik
Kontrolka jest normalnie wyłączona. Jest również wyłączona podczas przeciągania cięcia.
Kiedy na to aby poinformować użytkownika materiałów eksploatacyjnych awarii jest nieuchronna
Aktywnych i/lub dostępne we wszystkich trybach cięcia z wyjątkiem przeciągnij.
11.
Przez wskaźnik Temp
Kontrolka jest normalnie wyłączona. Wskaźnik jest WŁĄCZONE/miga, gdy wewnętrzna temperatura
przekracza normy. Przed dalszą pracą należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
0-5562PL
DZIAŁANIE
27
CUTMASTER 60i
12.
Wskaźnik ciśnienia gazu
Wskaźnik pokazuje niski, optymalny i wysokie ciśnienie. Latarka typu, Długość przewodu, trybu cięcia
i Natężenie prądu powinny być ustawione przed ustawienie ciśnienia gazu. (90 - 125 PSI / 6.2-8,6 bara)
Jeden z 7 segmentów zawsze będzie na gdy jednostka znajduje się na. Butli gazowej będzie oświetlony
i flash podczas błąd ciśnienia gazu. Butelka ma migać, gdy ciśnienie jest poniżej minimalnego progu.
Butelka jest na stale, gdy jest to dopuszczalne.
Ustawienie fabryczne: jeden lub dwa segmenty i butli z gazem będzie oświetlone, w zależności od poziomu ciśnienia gazu. Zielony wskaźnik w środku wskazuje zalecane ciśnienie dla procesu (wzmacniacze,
Typ palnika, Długość przewodu). Różne procesy mają różne optymalne ciśnienie.
Żółty oznacza, powyżej lub poniżej optymalnego ciśnienia i czerwony wskazuje niedopuszczalnym
naciskiem na dobre cięcie. Każdy LED reprezentuje 5 psi. Dwa sąsiednie diody LED będą reprezentować
wartość w obu lub zmiana ciśnienia 2.5 funta.
13.
Selektor ciśnienia gazu
Obrócić pokrętło niższe aby ustawić ciśnienie gazu.
14.
Latarka typu wskaźnik
Używany do wyboru jednego z trzy opcje palników i długość uchwytu dla każdego. SLV zostanie automatycznie wykryty.
Ustawienie fabryczne: na SL60, który obejmuje SL60QD™ (Quick Disconnect)
Naciśnij i zwolnij pokrętło niższe bez obracania go aby przejść przez wybór typu palnika.
UWAGA!
Jeśli masz już w przeszłości żądane ustawienie, trzeba będzie w dalszym ciągu krok przez wszystkie innych typów
palnika i długości aby z powrotem wrócić do niego.
15.
Prowadzić wskaźnik długości
Używany do zaznaczania Długość przewodu palnika dla każdego typu palnika waha się między 20 a
100' prowadzi.
Ustawienie fabryczne: WŁĄCZONE, 20’
Naciśnij i zwolnij pokrętło niższe bez obracania go aby przejść przez wybór typu palnika, a następnie
przez długość przewodu.
Się do 35' (10,7 m) prowadzić
Powyżej 35' do 50' ołowiu (15,2 m)
Powyżej 50' do 75' ołowiu (22,9 m)
28
DZIAŁANIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Powyżej 75' do 100' ołowiu (30,5 m)
UWAGA!
Jeśli masz już w przeszłości żądane ustawienie, trzeba będzie w dalszym ciągu krok przez wszystkie innych typów
palnika i długości aby z powrotem wrócić do niego.
16.
Górne pokrętło - Amp i przełącznik trybu
Obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć Natężenie prądu. Zapali się podczas wyświetlania liczb
pokazuje Natężenie prądu wyjściowego.
Naciśnij i zwolnij pokrętło bez uciekania się do kroku za pośrednictwem różnych trybach.
Ustawienie fabryczne: WŁĄCZANIE
Wyświetlacz numeryczny
17.
Palnik szybkozłącze gniazdo
Palnik prowadzi są połączone tutaj wyrównywanie złącza, naciskając w i obracając blokowania pierścień
w prawo do prawo-do zabezpieczenia. Połączenie powinno być tylko niezgorszy bez narzędzi używanych.
18.
Gniazdo typu prowadzić Dinse pracy
Dopasuj złącze Dinse na pracy prowadzić z pojemnika, naciśnij i przekręć w prawo, aż mocno.
4.02
Przygotowania do pracy
Przy rozpoczęciu każdej procedury cięcia:
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu źródła zasilania, części palnika lub zespołu palnika i przewodów
odłączyć podstawowe zasilanie u źródła.
Latarka wybór komponentów
Upewnić się, że palnik został prawidłowo złożony i zawiera odpowiednie części. Części palnika muszą
odpowiadać typowi realizowanej operacji oraz natężeniu wyjściowemu źródła zasilania (maksymalnie
60 A). Informacje na temat wyboru części palnika znajdują się w rozdziale 4T.07 i kolejnych.
Połączenie latarki
Upewnić się, że palnik jest prawidłowo podłączony. Do tego zasilacza należy podłączać wyłącznie model
ESAB SL60, SL60QD™ / z palnikiem ręcznym lub SL100 / z palnikiem mechanicznym.
0-5562PL
DZIAŁANIE
29
CUTMASTER 60i
Sprawdzić podstawowe źródło zasilania
1.
Sprawdzić prawidłowe zasilanie napięcie wejściowe. Należy upewnić się, że źródło zasilania spełnia
wymogi mocy dla jednostki zgodnie ze specyfikacjami w rozdziale 2.
2.
Podłączyć przewód zasilający (lub zamknąć główny przełącznik wyłączający) do zasilania układu.
Źródło powietrza
Upewnić się, że źródło spełnia wymagania (patrz rozdział 2). Sprawdzić połączenia i włączyć doprowadzenie powietrza.
Podłączyć przewód roboczy
Przymocować przewód roboczy do ciętego elementu lub stołu do cięcia. Obszar musi być wolny od
oleju, farby i rdzy. Podłączyć wyłącznie do głównej części ciętego elementu; nie podłączać do części,
która ma zostać odcięta.
Art # A-04509
Włączanie zasilania
Włączyć przełącznik „WŁĄCZ/WYŁĄCZ" na zasilaczu (ustawienie górne).
Kontrolka AC włącza się.
Na tablicy rozdzielczej wykonuje kilka testów, aby określić, że system jest gotowy do pracy.
Podczas Auto testy cyfrowy wyświetlacz pokazuje pierwszy (zmiana) następuje numer wersji oprogramowania układowego, który obejmuje miejsc po przecinku. 1.1.0 jest przykładem produkcja wydana
zmiana kodu, który może być wyświetlany.
Następnie wyświetlane jest „checksum" kombinacją liter i cyfr, które są unikatowe dla oprogramowania
układowego. Są one używane przez usługi osobiste do określenia, jeśli firmware został uszkodzony.
Jeśli istnieją żadnych Problemów wykrytych danych wyjściowych bieżącego ustawienia zostaną
wyświetlone z litera „A" po prawej, pokazuje aktualne ustawienie wyjścia. Należy wykryty Problem,
zostanie wyświetlony kod błędu w formacie Exxx i „A" nie będzie się świecić. Można znaleźć w sekcji
5.04 wyjaśnienia kodu błędu.
Przeziernik się, jeśli istnieje wystarczające ciśnienie gazu dla operacji dostaw energii i wentylator
załącza. (90 - 125 PSI / 6.2-8,6 bara)
UWAGA!
Minimalne ciśnienie dla operacji dostaw energii jest niższa niż minimalna dla operacji torch.
Wentylator chłodzący zmieni ON zaraz po włączeniu urządzenia. Po krótkim czasie wentylator włącza
się do niskiej prędkości. Wentylatora zwróci się do wysokiej prędkości, zaraz po włączeniu włącznika
na uchwycie (Start Sygnał) lub, jeśli urządzenie jest włączone OFF, a następnie została włączona opcja
ponownie. Jeśli ponad wystąpi stan temperatury, wentylator będzie nadal działać przy dużej prędkości,
podczas gdy istnieje warunek oraz przez okres pięciu (5) minut, gdy warunek jest wyczyszczone.
30
DZIAŁANIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Wybierz Tryb cięcia
1
2
Art # A-13251
1.
Naciśnij i zwolnij górne pokrętło bez włączania aby wejść do menu wyboru trybu. Umieść System
w jednym z dostępnych trybów cztery cięcia, naciskając i zwalniając gałkę, aż żądany tryb.:
„RUN” (URUCHOM)
„LATCH” (BLOKADA)
„RAPID AUTO RESTART" (SZYBKI RESTART AUTOMATYCZNY)
„GOUGE” (ŻŁOBIENIA)
„SET/PURGE” (ZESTAW/OCZYSZCZANIE) (tylko przepływ gazu)
2.
Po wybraniu trybu cięcia, zestaw danych wyjściowych bieżącego przez przekręcenie pokrętła.
Palnik zestaw parametrów
1.
Naciśnij i zwolnij pokrętło dołu bez obracania do wprowadź palnika typu i prowadzi długość zaznaczenia.
Ustawić ciśnienie robocze
UWAGA!
Zanim ciśnienie gazu jest zestaw, Typ palnika, prowadzi długość, rodzaj cięcia i natężenie wszystkich przewożonych będzie wpływać na ciśnienie wymagane. Jeśli którykolwiek z tych są zmieniane, ciśnienie powinny być
sprawdzane ponownie, aby upewnić się, że jest on zoptymalizowany.
0-5562PL
DZIAŁANIE
31
CUTMASTER 60i
1.
Ciśnienie gazu należy ustawić w trybie cięcia do użycia, nie w trybie zestaw/oczyszczanie. Każdy
tryb może wymagać różne ciśnienia za optymalną. (90 - 125 PSI / 6.2-8,6 bara)
2.
Ustawić ciśnienie/przepływ gazu przy użyciu pokrętła dolnym, 2. Zmiany będą widoczne na blokady
ciśnienie gazu zielony wskaźnik w centrum jest doskonałym miejscem
. Każdy wskaźnik,
gdy świeci osobno jest równa 5 funtów z segmentu obok niego. Każdy pokaże 5, 10 lub 15 funtów
lub więcej poniżej lub powyżej ideał. Gdy dwa segmenty są oświetlone razem zmiana jest połowę
lub 2,5 funta. Ustawienia ciśnienia będzie mieć wpływ przez inne ustawienia latarka, latarka długość
i rodzaj cięcia i będzie wymagać dostosowania Ustawianie ciśnienia.
Operacja cięcia
Kiedy palnik zostaje odstawiony od ciętego przedmiotu podczas cięcia za pomocą pokrętła sterowania
funkcjami w pozycji RUN, występuje niewielkie opóźnienie podczas ponownego uruchamiania łuku
pilotującego. Z systemem w SZYBKI RESTART AUTOMATYCZNY (RAPID AUTO RESTART) trybie, gdy latarka pozostawia przedmiotu obrabianego, łuk pilota restartuje wszystkiego i cięcia łukiem uruchamia
natychmiast gdy łuk pilota skontaktuje się z przedmiotu obrabianego. (Korzystanie z trybu 'SZYBKI
RESTART AUTOMATYCZNY' (Rapid Auto Restart) podczas cięcia siatki metalowej lub kraty lub operacji
przycinania, gdy wymagana jest nieprzerwana restart).
W Systemie w trybie zamka głównego łuku zostaną utrzymane po zwolnieniu włącznika na uchwycie.
Aby wyjść albo anulować tryb ZATRZAŚNIĘĆ, naciśnij i Zwolnij spust ponownie lub podnieść pochodnię
od powierzchni cięcia, więc łuk gaśnie.
Typowe prędkości cięcia
Prędkość cięcia może się różnić, w zależności od natężenia prądu wyjściowego palnika, rodzaju ciętego
materiału i umiejętności operatora. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale 4T.08 „Zalecane prędkości
cięcia dla palników mechanicznych z odsłoniętą końcówką" i w kolejnych rozdziałach.
Ustawienie prądu wyjściowego lub prędkości cięcia można zmniejszyć, aby umożliwić wolniejsze cięcie
wzdłuż linii lub zastosowanie szablonu, nadal uzyskując cięcie o doskonałej jakości.
Wypływ końcowy
Zwolnić spust, żeby zatrzymać łuk tnący. Gaz nadal płynie przez ok. 20 sekund. Podczas wypływu gazu,
jeśli użytkownik przesuwa spust do tyłu i naciska na spust, łuk pilotujący uruchamia się. Główny łuk działa
na cięty element jeśli końcówka palnika znajduje się w odpowiedniej odległości od ciętego elementu.
Zamykanie Systemu
Kolei Wł./Wył. switch off, lewy, jak możesz zmierzyć się z jednostki od tyłu. Po krótkiej chwili wszystkie
wskaźniki zasilania i wentylator wyłącz . Odłączyć przewód zasilający lub odłączyć zasilania. System
nie jest zasilany.
UWAGA!
Aby zmaksymalizować trwałość wewnętrznej elektroniki, umożliwiają zasilanie nadal działać (bez cięcia), aż do
chłodzenia zmiany prędkości wentylatora na powolne. Może to zająć kilka minuts
32
DZIAŁANIE
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
0-5562PL
DZIAŁANIE
33
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 4 PALNIK: DZIAŁANIE
4T.01
Latarka wybór komponentów
3.
Zainstalować nową elektrodę, wsuwając ją
prosto do głowicy palnika, aż zaskoczy na
swoje miejsce.
4.
W głowicy palnika zainstalować wkład startera i końcówkę wymaganą do działania.
5.
Ręcznie dokręcić zespół miseczki osłaniającej, dopóki nie znajdzie się na głowicy
palnika. Jeśli opór przy montażu pierścienia
zewnętrznego, sprawdzić gwinty przed
przystąpieniem do dalszych działań.
Rodzaj wykonywanej operacji określa, które części
zostaną użyte.
Rodzaj operacji:
Cięcie stykowe, cięcie bezstykowe lub
żłobienie
Części palnika:
Kielich osłony, Końcówka tnąca, Elektroda
and Wkład startowy
UWAGA!
4T.02
Dodatkowe informacje na temat części palnika
znajdują się w rozdziale 4T.07 i kolejnych.
Obsługa palnika ręcznego
Cięcie bezstykowe palnikiem ręcznym
Części palnika dla różnych operacji należy zmieniać w
następujący sposób:
UWAGA!
W celu zapewnienia najlepszej wydajności
i optymalnego okresu eksploatacji, należy
zawsze stosować części odpowiednio dobrane
do rodzaju operacji.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu
części palnika lub zespołu palnika i przewodów
odłączyć podstawowe zasilanie u źródła.
1.
UWAGA!
Miseczka osłaniająca utrzymuje końcówkę i
wkład startera we właściwej pozycji. Ustawić
palnik z miseczką osłaniającą palnika skierowaną ku górze, aby zapobiec wypadnięciu tych
elementów po zdjęciu miseczki.
1.
Odkręcić i zdjąć zespół miseczki osłaniającej
z głowicy palnika.
2.
Wyjąć elektrodę, wyciągając ją prosto z
głowicy palnika.
Palnik można wygodnie trzymać w jednej
ręce lub ustabilizować obiema rękami.
Ustawić dłoń w pozycji umożliwiającej
naciśnięcie spustu na rękojeści palnika.
W przypadku palnika ręcznego rękojeść
można umieścić blisko głowicy palnika w
celu zapewnienia maksymalnej kontroli lub
blisko części tylnej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed ciepłem. Wybrać
technikę uchwytu, która jest najbardziej
komfortowa i zapewnia dobrą kontrolę i
swobodę ruchu.
UWAGA!
Końcówka nie powinna mieć kontaktu z
ciętym elementem, z wyjątkiem operacji cięcia
stykowego.
Głowica palnika
Elektroda
2.
Wkład startowy
W zależności od operacji cięcia, wykonać
jedną z następujących czynności:
a.
Końcówka
Kielich osłony
Rozpoczynają się krawędzi przytrzymaj
palnika prostopadle do materiału z
przodu końcówkę na krawędzi przedmiotu w punkcie, gdzie cięcia jest
zacząć.
A-03510PL_AB
Części palnika
34
DZIAŁANIE
0-5562PL
b.
W przypadku cięcia bezstykowego palnik należy ustawić w odległości 3-9 mm
(1/8 - 3/8 cala) od ciętego elementu, jak
pokazano na poniższym rysunku.
Spust
1
2
Zwolnienie spustu
Palnik
3
4
Kielich osłony
Odległość od
elementu ciętego
1/8" - 3/8" (3 - 9mm)
Art # A-03383PL
Art# A-00024PL_AB
6.
Ciąć jak zwykle. Po prostu zwolnić zespół
spustu, żeby przerwać cięcie.
7.
Postępować zgodnie z zalecanymi praktykami cięcia opisanymi w instrukcji operatora
zasilania.
Odległość od elementu ciętego
3.
Trzymać palnik z dala od ciała.
4.
Przesunąć spust w kierunku tylnej części
rękojeści, jednocześnie go naciskając. Łuk
pilotujący uruchomi się.
UWAGA!
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo
zainstalowana, pomiędzy miseczką osłaniającą
a rękojeścią palnika tworzy się niewielka
szczelina. Gaz uchodzi przez tę szczelinę
podczas normalnej pracy. Nie wolno podejmować prób zlikwidowania szczeliny za pomocą
miseczki osłaniającej. Przyciskanie miseczki
osłaniającej do głowicy palnika lub rękojeści
palnika może uszkodzić elementy.
Spust
Zwolnienie spustu
Art # A-13150
5.
Zbliżyć palnik do ciętego elementu w
zasięgu transferu. W momencie podjęcia
działania przez główny łuk łuk pilotujący
WYŁĄCZA się.
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ gazu są
cechą zasilania a nie funkcją palnika.
8.
W celu utrzymania stałej odległości od ciętego elementu, zainstalować prowadnicę,
nasuwając ją na miseczkę osłaniającą palnika. Zainstalować prowadnicę z nóżkami po
bokach korpusu miseczki osłaniającej, aby
utrzymać dobrą widoczność łuku tnącego.
Podczas pracy, oprzeć nóżki prowadnicy do
cięcia bezstykowego o cięty element.
Kielich osłony
Prowadnica bezstykowa
Końcówka palnika
obrabianego przedmiotu
0-5562PL
DZIAŁANIE
Art # A-04034PL
35
CUTMASTER 60i
Miseczka osłaniająca z prostą krawędzią
4.
Miseczkę osłaniającą do cięcia bezstykowego można
stosować w przypadku prostej krawędzi nieprzewodzącej w celu ręcznego wykonania prostych cięć.
Podczas cięcia palnik powinien mieć kontakt
z ciętym elementem podczas cyklu cięcia.
5.
Trzymać palnik z dala od ciała.
6.
Przesunąć spust w kierunku tylnej części
rękojeści, jednocześnie go naciskając. Łuk
pilotujący uruchomi się.
OSTRZEŻENIE
Prosta krawędź nie może przewodzić prądu.
Spust
Nieprzewodząca
prosta prowadnica cięcia
Zwolnienie spustu
Art # A-13150
7.
A-03539PL
Stosowanie miseczki osłaniającej z prostą krawędzią
Zbliżyć palnik do ciętego elementu w
zasięgu transferu. W momencie podjęcia
działania przez główny łuk łuk pilotujący
WYŁĄCZA się.
UWAGA!
Miseczka osłaniająca działa najlepiej podczas
cięcia materiału stałego 4,7 mm (3/16 cala) o
względnie gładkiej powierzchni.
Wstępny przepływ i końcowy wypływ gazu są
cechą zasilania a nie funkcją palnika.
Cięcie stykowe palnikiem ręcznym
Spust
Cięcie stykowe najlepiej sprawdza się na metalu
o grubości 6 mm (1/4 cala) lub mniejszej.
1
2
UWAGA!
W celu zapewnienia najlepszej wydajności
i optymalnego okresu eksploatacji, należy
zawsze stosować części odpowiednio dobrane
do rodzaju operacji.
Zwolnienie spustu
3
1.
2.
36
Zainstalować końcówkę do cięcia stykowego i ustawić prąd wyjściowy.
Palnik można wygodnie trzymać w jednej
ręce lub ustabilizować obiema rękami.
Ustawić dłoń w pozycji umożliwiającej
naciśnięcie spustu na rękojeści palnika.
W przypadku palnika ręcznego rękojeść
można umieścić blisko głowicy palnika w
celu zapewnienia maksymalnej kontroli lub
blisko części tylnej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed ciepłem. Wybrać
technikę uchwytu, która jest najbardziej
komfortowa i zapewnia dobrą kontrolę i
swobodę ruchu.
DZIAŁANIE
4
Art # A-03383PL
8.
Ciąć jak zwykle. Po prostu zwolnić zespół
spustu, żeby przerwać cięcie.
9.
Postępować zgodnie z zalecanymi praktykami cięcia opisanymi w instrukcji operatora
zasilania.
0-5562PL
UWAGA!
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo
zainstalowana, pomiędzy miseczką osłaniającą
a rękojeścią palnika tworzy się niewielka szczelina. Gaz uchodzi przez tę szczelinę podczas
normalnej pracy. Nie wolno podejmować prób
zlikwidowania szczeliny za pomocą miseczki
osłaniającej. Przyciskanie miseczki osłaniającej
do głowicy palnika lub rękojeści palnika może
uszkodzić elementy.
Spust
Zwolnienie spustu
Art # A-13150
6.
Wycinanie za pomocą palnika ręcznego
1.
Trzymać palnik z dala od ciała.
2.
Palnik można wygodnie trzymać w jednej
ręce lub ustabilizować obiema rękami.
Ustawić dłoń w pozycji umożliwiającej
naciśnięcie spustu na rękojeści palnika.
W przypadku palnika ręcznego rękojeść
można umieścić blisko głowicy palnika w
celu zapewnienia maksymalnej kontroli lub
blisko części tylnej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed ciepłem. Wybrać
technikę, która jest najbardziej komfortowa
i zapewnia dobrą kontrolę i swobodę ruchu.
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ gazu są
cechą zasilania a nie funkcją palnika.
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo
zainstalowana, pomiędzy miseczką osłaniającą
a rękojeścią palnika tworzy się niewielka szczelina. Gaz uchodzi przez tę szczelinę podczas
normalnej pracy. Nie wolno podejmować prób
zlikwidowania szczeliny za pomocą miseczki
osłaniającej. Przyciskanie miseczki osłaniającej
do głowicy palnika lub rękojeści palnika może
uszkodzić elementy.
UWAGA!
7.
Końcówka nie powinna mieć kontaktu z
ciętym elementem, z wyjątkiem operacji cięcia
stykowego.
3.
4.
5.
0-5562PL
Ustawić palnik delikatnie pod kątem, aby
skierować wydmuchiwane cząstki w kierunku od końcówki palnika (i operatora) raczej
niż bezpośrednio z powrotem do palnika
do czasu ukończenia obróbki.
Nacinanie należy rozpocząć we fragmencie
niepotrzebnego metalu poza linią cięcia,
a następnie kontynuować cięcie wzdłuż
linii. Trzymać palnik pionowo do ciętego
elementu po zakończeniu obróbki.
Przesunąć spust w kierunku tylnej części
rękojeści, jednocześnie go naciskając. Łuk
pilotujący uruchomi się.
DZIAŁANIE
Zbliżyć palnik do ciętego elementu w
zasięgu transferu. W momencie podjęcia
działania przez główny łuk łuk pilotujący
WYŁĄCZA się.
Możliwie jak najszybciej oczyścić miseczkę
osłaniającą i końcówkę z odprysków i zgorzeliny. Spryskanie miseczki osłaniającej
preparatem antyodpryskowym zminimalizuje przywieranie osadów.
Prędkość cięcia zależy od materiału, grubości i umiejętności operatora w zakresie dokładnego odwzorowania linii cięcia. Następujące czynniki mogą mieć
wpływ na wydajność Systemu:
•
Zużycie części palnika
•
Jakość powietrza
•
Wahania napięcia sieciowego
•
Wysokość odległości palnika od ciętego elementu
•
Prawidłowe podłączenie przewodu roboczego
37
CUTMASTER 60i
4T.03
Żłobienie
!
!
Kąt pracy
OSTRZEŻENIE
Operator powinien nosić odpowiednie rękawice
ochronne, odzież oraz sprzęt ochrony oczu i
uszu, a także przestrzegać wszelkich środków
ostrożności wymienionych na początku
niniejszej instrukcji. Należy zwrócić uwagę, aby
żadna część ciała operatora nie miała kontaktu z
ciętym elementem, kiedy palnik jest aktywny.
Przed rozpoczęciem demontażu palnika,
przewodów lub źródła zasilania odłączyć
podstawowe zasilanie u źródła.
Iskry powstające podczas żłobienia plazmą
mogą uszkodzić powierzchnie powlekane,
malowane lub inne, takie jak szkło, plastik lub
metal.
Sprawdzić części palnika. Części palnika muszą
odpowiadać typowi realizowanej operacji.
Szczegóły znajdują się w rozdziale 4T.07,
Latarka wybór komponentów.
Wydajność żłobienia zależy od parametrów
takich jak prędkość posuwu palnika, poziom prądu, kąt pracy (kąt pomiędzy palnikiem a ciętym
elementem) i odległość pomiędzy końcówką a
ciętym elementem.
PRZESTROGA
Dotykanie powierzchni roboczej końcówką
palnika lub miseczką osłaniającą spowoduje
nadmierne zużywanie się części.
Prędkość posuwu palnika
35°
Wysokość bezstykowa
Obrabianego przedmiotu
A-00941PL_AB
Kąt żłobienia i odległość od ciętego elementu
Odległość od elementu ciętego
Odległość pomiędzy końcówką a ciętym
elementem ma wpływ na jakość i głębokość
żłobienia. Odległość od elementu ciętego 3-6
mm (1/8 - 1/4 cala) umożliwia bezproblemowe,
stałe usuwanie metalu. Mniejsze odległości
podczas spawania bezstykowego mogą spowodować odcięcie elementu zamiast żłobienia.
Odległości powyżej 6 mm (1/4 cala) mogą
powodować minimalne usuwanie metalu lub
utratę głównego łuku.
Gromadzenie się żużlu
UWAGA!
Dodatkowe informacje dotyczące zastosowanego zasilacza znajdują się na stronach załącznika.
Optymalna prędkość posuwu palnika zależy od
ustawień prądu, kąta pracy oraz trybu działania
(palnik ręczny lub maszynowy).
Ustawienie prądu
Ustawienia prądu zależą od prędkości posuwu
palnika, trybu działania (palnik ręczny lub maszynowy) oraz ilości usuwanego materiału.
38
Głowica palnika
PRZESTROGA
Parametry żłobienia
!
Kąt pomiędzy palnikiem a ciętym elementem
zależy od ustawienia prądu wyjściowego i
prędkości posuwu palnika. Zalecany kąt pracy
to 35°. Przy kącie powyżej 45° stopiony metal
nie zostanie wydmuchany ze żłobienia i może
zostać wdmuchnięty z powrotem do palnika.
Jeśli kąt pracy jest zbyt mały (poniżej 35°), można
usunąć mniej materiału, co wymaga większej
liczby przejść. W niektórych zastosowaniach,
takich jak usuwanie spawów lub praca z lekkim
metalem, może to być pożądane.
DZIAŁANIE
Żużel powstały w wyniku żłobienia w materiałach takich jak karbon i stal nierdzewna, nikle i
stopy stali w większości przypadków daje się łatwo usunąć. Żużel nie zakłóca procesu żłobienia,
jeśli gromadzi się z boku ścieżki żłobienia. Jednak
nagromadzenie się żużlu może powodować niespójne działanie i nieregularne usuwanie metalu,
jeśli duża ilość materiału zgromadzi się przed
łukiem. Gromadzenie się osadów przeważnie
wynika z nieprawidłowej prędkości posuwu, kąta
pracy lub odległości cięcia.
0-5562PL
4T.04
Obsługa palnika mechanicznego
Cięcie palnikiem mechanicznym
Palnik można aktywować za pomocą pilota
zdalnego sterowania lub przez zdalny interfejs,
taki jak CNC.
1.
Aby rozpocząć cięcie przy krawędzi płyty,
umieścić środkową część palnika wzdłuż
krawędzi płyty.
Prędkość posuwu
Odpowiednia prędkość posuwu jest wskazana
przez ślad łuku widoczny pod płytą. Łuk może
być jednym z następujących:
1.
Łuk prosty
Prosty łuk jest ustawiony pionowo do powierzchni ciętego elementu. Na ogół zaleca
się stosowanie łuku do najlepszego cięcia
stali nierdzewnej lub aluminium za pomocą
plazmy powietrznej na stali nierdzewnej.
2.
Łuk
Łuk wiodący jest skierowany w kierunku
posuwu palnika. Do cięcia plazmowego
powietrzem dla stali miękkiej stosuje się na
ogół łuk 5-stopniowy.
3.
Łuk nadążny
Łuk nadążny jest skierowany w kierunku
przeciwnym posuwu palnika.
Kie
run
ek
ruc
hu
pal
nik
a
W celu uzyskania optymalnej gładkości powierzchni prędkość posuwu należy wyregulować tak,aby cięcie było wykonywane przez tyko
jedną krawędź kolumny łuku. Jeśli prędkość
posuwu jest zbyt niska, powstanie nierówne
cięcie, gdyż łuk będzie poruszać się na boki w
poszukiwaniu metalu do transferu.
Prędkość posuwu ma również wpływ na kąt
ukosowania cięcia. Podczas wycinania okręgu
lub cięcia wokół narożnika zwolnienie prędkości
przesuwu pozwoli uzyskać bardziej kwadratowe
cięcie. Należy również zredukować wyjście źródła zasilania. Informacje na temat wymaganych
korekt dotyczących zwalniania podczas obróbki
narożników znajdują się w instrukcji obsługi
modułu sterowania.
Wycinanie za pomocą palnika maszynowego
Aby wyciąć otwór za pomocą palnika maszynowego, łuk należy uruchomić z palnikiem znajdującym się możliwie jak najwyżej ponad płytą,
umożliwiając łukowi przecięcie materiału. Odległość pomiędzy końcówką a ciętym elementem
zapobiega wdmuchiwaniu ciętego materiału z
powrotem do przedniej części palnika.
Podczas obsługi za pomocą wycinarki należy
uwzględnić czas obróbki i czas przerwy. Posuw
palnika nie powinien zostać włączony dopóki
łuk nie przedostanie się do dolnej części płyty.
Po rozpoczęciu pracy należy zmniejszyć odległość do odległości zalecanej 3-6 mm (1/8 - 1/4
cala) w celu uzyskania optymalnej prędkości i
jakości cięcia. Możliwie jak najszybciej oczyścić
miseczkę osłaniającą i końcówkę z odprysków i
zgorzeliny. Spryskanie lub zanurzenie miseczki
osłaniającej w preparacie antyodpryskowym
zminimalizuje przywieranie osadów.
Odległość od
elementu ciętego
Łuk prosty
Łuk nadążny
A-02586PL
Łuk
Obsługa palnika mechanicznego
0-5562PL
DZIAŁANIE
39
CUTMASTER 60i
4T.05
Zalecana prędkość cięcia z odsłoniętą końcówką
CutMaster® 60i z odsłoniętą końcówką
Grubość
Cali
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Końców- Wylot Natężenie Prędkość (na
ka
prądu
minutę)
mm
Woltów
(VDC)
(A.)
Cali
Metry
Cali
mm
104
108
108
110
113
111
124
123
137
40
40
40
40
40
40
40
40
40
340
250
190
105
60
40
21
11
7
8,64
6,35
4,83
2,67
1,52
1,02
0,53
0,28
0,18
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
psi
CutMaster® 60i z odsłoniętą końcówką
Grubość
Cali
40
0,9
1,3
1,5
2,0
3,4
4,8
6,4
9,5
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
55
55
55
55
55
55
55
55
55
170
170
170
170
170
170
170
170
170
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
0,00
0,10
0,30
0,40
0,60
1,00
NR
NR
NR
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
NR
NR
NR
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
NR
NR
Woltów
(VDC)
(A.)
Cali
Metry
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) Przebi- Przebicia
kowe
plazmowecia
wysokość
goure*
Cali mm psi
bar Plazma Łącznie** Opóźnie- Cali mm
103
98
98
100
120
124
122
126
40
40
40
40
40
40
40
40
355
310
240
125
30
20
15
10
9,02
7,87
6,10
3,18
0,76
0,51
0,38
0,25
0,125
0,125
0,125
0,125
0,187
0,187
0,187
0,187
nie (sek.)
DZIAŁANIE
3,2
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
Zestaw do regionu centralnego
na tarczy ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy zaznaczona,
0,036
0,05
0,06
0,078
0,135
0,188
0,25
0,375
Plazma Łącznie**
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Końców- Wylot Natężenie Prędkość (na
ka
prądu
minutę)
mm (Nr kat.)
bar
Zestaw do regionu centralnego na
tarczy ciśnienia. To jest oświetlony
zielony, gdy zaznaczona,
0,036 0,9
0,06 1,5
0,075 1,9
0,135 3,4
0,188 4,8
0,25 6,4
0,375 9,5
0,500 12,7
0,625 15,9
(Nr
kat.)
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Cięcie
Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) PrzebiPrzebicia
bezstykowe plazmowegoure*
cia
wysokość
55
55
55
55
55
55
55
55
170
170
170
170
170
170
170
170
0,00
0,00
0,10
0,30
0,40
0,60
1,00
NR
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
NR
0-5562PL
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
CutMaster® 60i z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminium
Zestaw do regionu centralnego
na tarczy ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy zaznaczona,
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Końców- Wylot NatężeGrubość
Prędkość (na Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) PrzebiPrzebicia
ka
nie
minutę)
kowe
plazmowegoure*
cia
wysokość
prądu
Cali mm (Nr Woltów (A.)
Cali Metry Cali mm
psi
bar Plazma Łącznie** Opóźnie- Cali mm
nie (sek.)
kat.) (VDC)
0,032 0,8 9-8208 110
40
440 11,18 0,187 4,8
55
170
0,00
0,2
5,1
0,051 1,3 9-8208 109
40
350
8,89 0,187 4,8
55
170
0,10
0,2
5,1
0,064 1,6 9-8208 112
40
250
6,35 0,187 4,8
55
170
0,10
0,2
5,1
0,079 2,0 9-8208 112
40
200
5,08 0,19 4,8
55
170
0,30
0,2
5,1
0,125 3,2 9-8208 118
40
100
2,54 0,19 4,8
55
170
0,40
0,2
5,1
0,188 4,8 9-8208 120
40
98
2,49 0,187 4,8
55
170
0,60
0,2
5,1
0,250 6,4 9-8208 123
40
50
1,27 0,187 4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
0,375 9,5 9-8208 134
40
16
0,41 0,187 4,8
55
170
NR
NR
NR
CutMaster® 60i z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Końców- Wylot NatężeGrubość
Prędkość (na
ka
nie
minutę)
prądu
Cali mm (Nr kat.) Woltów (A.)
Cali
Metry
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) PrzePrzebicia
kowe
plazmowebicia
wysokość
goure*
Cali mm psi
bar Plazma Łącznie** Opóźnie- Cali mm
(VDC)
1,5
1,9
3,0
3,4
4,8
6,4
9,5
12,7
15,9
19,1
25,4
31,8
38,1
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
110
120
120
119
121
119
124
126
127
134
140
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
290
7,37
285
7,24
180
4,57
170
4,32
100
2,54
80
2,03
50
1,27
26
0,66
19
0,48
14
0,36
6
0,15
NR, Tylko Cięcie Ręczne
NR, Tylko Cięcie Ręczne
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
Zestaw do regionu centralnego na tarczy ciśnienia. To
jest oświetlony zielony, gdy zaznaczona,
0,060
0,075
0,120
0,135
0,188
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
1,000
1,250
1,500
nie
(sek.)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
0,00 0,19 4,8
0,10 0,19 4,8
0,10 0,19 4,8
0,10 0,19 4,8
0,20 0,19 4,8
0,30 0,19 4,8
0,50 0,19 4,8
0,75 0,19 4,8
Toczenia Przebicia
Toczenia Przebicia
Toczenia Przebicia
NR
NR
Toczenia Przebicia
Toczenia Przebicia zaczyna cięcia z Głowica palnika, umieszczone pod kątem do powierzchni roboczej. Bryzg/
żużel są dmuchane od obszaru roboczego jako cięcia palnika. Głowica palnika obraca się w kierunku pionowe
cięcia rośnie głębiej i przebija przedmiotu obrabianego.
Art # A-13353
0-5562PL
DZIAŁANIE
41
CUTMASTER 60i
CutMaster® 60i z odsłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Końców- Wylot NatężeGrubość
Prędkość (na
ka
nie
minutę)
prądu
Cali mm (Nr kat.) Woltów (A.)
Cali
Metry
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) Przebikowe
plazmowegoure*
cia
(VDC)
1,5
1,9
3,0
3,4
4,8
6,4
9,5
12,7
15,9
19,1
25,4
31,8
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
119
116
123
118
122
120
130
132
130
142
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
350
8,91
300
7,64
150
3,82
125
3,18
90
2,29
65
1,65
30
0,76
21
0,53
15
0,38
12
0,31
NR, Tylko Cięcie Ręczne
NR, Tylko Cięcie Ręczne
mm
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,25
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
psi
CutMaster® 60i z odsłoniętą końcówką
110
110
116
116
132
140
143
145
145
60
60
60
60
60
60
60
60
60
440
11,18
440
11,18
250
6,35
170
4,32
85
2,16
45
1,14
30
0,76
20
0,51
18
0,46
NR, Tylko Cięcie Ręczne
NR, Tylko Cięcie Ręczne
Cali
mm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
psi
bar
Zestaw do regionu centralnego na tarczy
ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy
zaznaczona,
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
Opóźnienie (sek.)
Cali
mm
0,00 0,20 5,1
0,10 0,20 5,1
0,10 0,20 5,1
0,10 0,20 5,1
0,20 0,20 5,1
0,30 0,20 5,1
0,50 0,20 5,1
0,75 0,20 5,1
Toczenia Przebicia
Toczenia Przebicia
Toczenia Przebicia
NR
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu
Przepływ (SCFH) Przekowe
plazmowegoure*
bicia
(VDC)
1,5
1,9
3,0
3,4
6,4
9,5
12,7
15,9
19,1
25,4
31,8
Plazma Łącznie**
Rodzaj materiału: Aluminium
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Końców- Wylot NatężeGrubość
Prędkość (na
ka
nie
minutę)
prądu
Cali
mm (Nr kat.) Woltów (A.)
Cali Metry
0,060
0,075
0,120
0,188
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
1,000
1,250
bar
Zestaw do regionu centralnego na tarczy ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy zaznaczona,
0,06
0,075
0,120
0,135
0,188
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
1,000
1,250
Cali
Przebicia
wysokość
Plazma Łącznie**
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
Opóźnienie
(sek.)
Przebicia
wysokość
Cali
mm
0,00 0,25 6,4
0,10 0,25 6,4
0,10 0,25 6,4
0,20 0,25 6,4
0,30 0,25 6,4
0,50 0,25 6,4
0,80 0,25 6,4
Toczenia Przebicia
Toczenia Przebicia
Toczenia Przebicia
NR
UWAGA!
* Jeśli wybrano właściwego palnika i Długość przewodu przy użyciu pokrętła 'przełącznik ciśnienia gazu' i regionu
centralnego (zielony) na tarczy ciśnienie jest zaznaczone, ciśnienie jest zoptymalizowany pod kątem wybranych
cięcia Natężenie prądu. Znajdują się w sekcji 4 tej instrukcji obsługi, 'Ustawić ciśnienie robocze'.
** Całkowity przepływ obejmuje przepływ gazu plazmowego i pomocniczego.
42
DZIAŁANIE
0-5562PL
4T.06
Zalecana prędkość cięcia Z osłoniętą końcówką
CutMaster® 60i Z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Grubość Końców- Wylot Natęże- Prędkość (na Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) Przebi- Przebicia
ka
nie
minutę)
kowe
plazmowegoure*
cia
wysokość
prądu
Cali mm (Nr kat.) Woltów (A.)
Cali Metry Cali mm psi
bar Plazma Łącznie** Opóźnie- Cali mm
(VDC)
114
120
121
122
123
125
138
142
152
40
40
40
40
40
40
40
40
40
170
90
80
75
30
25
11
7
3
4,32
2,29
2,03
1,91
0,76
0,64
0,28
0,18
0,08
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
CutMaster® 60i Z osłoniętą końcówką
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Końców- Wylot NatężePrędkość (na
ka
nie
minutę)
prądu
mm (Nr kat.) Woltów (A.)
Cali
Metry
Cięcie bezstykowe
0,9
1,3
1,5
2,0
3,4
4,8
6,4
9,5
0,125
0,125
0,125
0,187
0,187
0,187
0,187
0,187
0-5562PL
(VDC)
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
109
105
115
120
125
132
130
130
40
40
40
40
40
40
40
40
180
165
120
65
25
20
15
10
170
170
170
170
170
170
170
170
170
0,00
0,10
0,30
0,40
0,60
1,00
NR
NR
NR
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
NR
NR
NR
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
NR
NR
4,57
4,19
3,05
1,65
0,64
0,51
0,38
0,25
Cali
DZIAŁANIE
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) Przebi- Przebicia
plazmowecia
wysokość
goure*
mm psi
bar Plazma Łącznie** Opóźnie- Cali mm
nie
(sek.)
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
Zestaw do regionu centralnego
na tarczy ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy zaznaczona,
0,036
0,05
0,06
0,078
0,135
0,188
0,25
0,375
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Grubość
Cali
Zestaw do regionu centralnego na
tarczy ciśnienia. To jest oświetlony
zielony, gdy zaznaczona,
0,036 0,9 9-8208
0,06 1,5 9-8208
0,075 1,9 9-8208
0,135 3,4 9-8208
0,188 4,8 9-8208
0,25 6,4 9-8208
0,375 9,5 9-8208
0,500 12,7 9-8208
0,625 15,9 9-8208
nie
(sek.)
55
55
55
55
55
55
55
55
170
170
170
170
170
170
170
170
0,00
0,00
0,10
0,30
0,40
0,60
1,00
NR
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
NR
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
43
CUTMASTER 60i
CutMaster® 60i Z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminium
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Grubość
Końców- Wylot Natężenie Prędkość (na
ka
prądu
minutę)
Cali
0,8
1,3
1,6
2,0
3,2
4,8
6,4
9,5
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
9-8208
Woltów
(VDC)
(A.)
Cali
Metry
Cali
mm
116
116
118
116
130
132
134
143
40
40
40
40
40
40
40
40
220
210
180
150
75
60
28
11
5,59
5,33
4,57
3,81
1,91
1,52
0,71
0,28
0,187
0,187
0,187
0,19
0,19
0,187
0,187
0,187
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
CutMaster® 60i Z osłoniętą końcówką
psi
bar
Zestaw do regionu centralnego
na tarczy ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy zaznaczona,
0,032
0,051
0,064
0,079
0,125
0,188
0,250
0,375
mm (Nr kat.)
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) Przebi- Przebicia
kowe
plazmowegoure*
cia
wysokość
44
Cali
mm
0,00
0,00
0,10
0,30
0,40
0,60
1,00
NR
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
NR
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
170
170
170
170
170
170
170
170
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Końców- Wylot NatężePrędkość (na Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu
Przepływ (SCFH) Przeka
nie
minutę)
kowe
plazmowegoure*
bicia
prądu
mm (Nr Woltów
(A.)
Cali
Metry Cali mm psi
bar
Plazma Łącznie** Opóźnienie (sek.)
kat.) (VDC)
1,5 9-8210 124
60
250
6,35
0,19 4,8
90
245 0,00
1,9 9-8210 126
60
237
6,02
0,19 4,8
90
245 0,10
3,0 9-8210 126
60
230
5,84
0,19 4,8
90
245 0,10
3,4 9-8210 128
60
142
3,61
0,19 4,8
90
245 0,10
4,8 9-8210 128
60
125
3,18
0,19 4,8
90
245 0,20
6,4 9-8210 123
60
80
2,03
0,19 4,8
90
245 0,30
9,5 9-8210 132
60
34
0,86
0,19 4,8
90
245 0,50
12,7 9-8210 137
60
23
0,58
0,19 4,8
90
245 0,75
15,9 9-8210 139
60
14
0,36
0,19 4,8
90
245
NR
19,1 9-8210 145
60
14
0,36
0,19 4,8
90
245
NR
25,4 9-8210 156
60
4
0,10
0,19 4,8
90
245
NR
Zestaw do regionu centralnego na tarczy
ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy
zaznaczona,
0,060
0,075
0,120
0,135
0,188
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
1,000
55
55
55
55
55
55
55
55
Opóźnienie
(sek.)
Rodzaj materiału: Stal miękka
Grubość
Cali
Plazma Łącznie**
DZIAŁANIE
Przebicia
wysokość
Cali
mm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
NR
NR
NR
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
NR
NR
0-5562PL
CutMaster® 60i Z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Końców- Wylot NatężeGrubość
Prędkość (na Cięcie bezsty- Ciśnienie gazu
Przepływ (SCFH) Przeka
nie
minutę)
kowe
plazmowegoure*
bicia
prądu
Cali mm (Nr Woltów (A.)
Cali Metry Cali mm
psi
bar
Plazma Łącznie** Opóźnienie
kat.) (VDC)
(sek.)
110
116
115
118
120
121
129
135
135
142
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
165
155
125
80
75
60
28
17
14
10
4,19
3,94
3,18
2,03
1,91
1,52
0,71
0,43
0,36
0,25
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,19
0,19
0,19
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
CutMaster® 60i Z osłoniętą końcówką
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Końców- Wylot NatężePrędkość (na
ka
nie
minutę)
prądu
mm (Nr Woltów (A.)
Cali
Metry
kat.) (VDC)
1,5
1,9
3,0
3,4
6,4
9,5
12,7
15,9
19,1
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
9-8210
105
110
110
122
134
140
144
145
150
60
60
60
60
60
60
60
60
60
350
350
275
140
80
45
26
19
15
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
0,00
0,10
0,10
0,10
0,20
0,30
0,50
0,75
NR
NR
mm
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
NR
NR
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
NR
8,89
8,89
6,99
3,56
2,03
1,14
0,66
0,48
0,38
Cali
Wtórny Typ gazu: Palnik na pojedynczy gaz
Ciśnienie gazu Przepływ (SCFH) Prze- Przebicia
plazmowebicia wysokość
goure*
mm psi
bar Plazma Łącznie** Opóźnie- Cali mm
0,13
0,13
0,13
0,13
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
3,2
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
Cięcie bezstykowe
nie
(sek.)
Zestaw do regionu centralnego na
tarczy ciśnienia. To jest oświetlony
zielony, gdy zaznaczona,
0,060
0,075
0,120
0,188
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Cali
Rodzaj materiału: Aluminium
Grubość
Cali
Zestaw do regionu centralnego na tarczy
ciśnienia. To jest oświetlony zielony, gdy
zaznaczona,
0,06 1,5 9-8210
0,075 1,9 9-8210
0,120 3,0 9-8210
0,135 3,4 9-8210
0,188 4,8 9-8210
0,250 6,4 9-8210
0,375 9,5 9-8210
0,500 12,7 9-8210
0,625 15,9 9-8210
0,750 19,1 9-8210
Przebicia
wysokość
90
90
90
90
90
90
90
90
90
245
245
245
245
245
245
245
245
245
0,00
0,10
0,10
0,20
0,30
0,50
0,80
NR
NR
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
NR
NR
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
NR
NR
UWAGA!
* Wskazane ciśnienie gazu jest przeznaczone dla przewodów o długości 7,6 m (25 stóp). Dla przewodów 15,2 m / 50 stóp patrz
rozdział „Ustawienie ciśnienia roboczego".
** Całkowity przepływ obejmuje przepływ gazu plazmowego i pomocniczego.
0-5562PL
DZIAŁANIE
45
CUTMASTER 60i
INFORMACJE PATENTOWE
Patenty dotyczące palników tnących
Poniższe części są objęte patentami amerykańskimi i zagranicznymi w następujący
sposób:
Nr katalogowy
Opis
9-8215
Elektroda
9-8213
Wkład
9-8205
Końcówka
9-8206
Końcówka
9-8207
Końcówka
9-8252
Końcówka
9-8208
Końcówka
9-8209
Końcówka
9-8210
Końcówka
9-8231
Końcówka
9-8211
Końcówka
9-8212
Końcówka
9-8253
Końcówka
9-8225
Końcówka
9-8226
Końcówka
9-8227
Końcówka
9-8228
Końcówka
9-8241
Nasadka osłony
9-8243
Nasadka osłony
9-8235
Nasadka osłony
9-8236
Nasadka osłony
9-8237
Kielich osłony
9-8238
Nasadka osłony
9-8239
Nasadka osłony
9-8244
Nasadka osłony
9-8245
Nasadka osłony
46
Patent(y)
Numer(y) patentu USA 6163008; 6987238
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6903301; 6717096; 6936786; 6703581;
D496842; D511280; D492709; D499620; D504142
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D493183
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D501632; D511633
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
Numer(y) patentu USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
DZIAŁANIE
0-5562PL
Poniższe części podlegają również licencji na podstawie amerykańskiego patentu nr
5,120,930 i 5,132,512:
Nr katalogowy
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Opis
Nasadka osłony
Nasadka osłony
Kielich osłony
Nasadka osłony
Nasadka osłony
Nasadka osłony
Nasadka osłony
Zgłoszenie patentowe dla następujących:
Szybkie odłączanie palnika i szybkozłącze przewody palnika
0-5562PL
DZIAŁANIE
47
CUTMASTER 60i
5.01
ROZDZIAŁ 5 SYSTEM: SERWISOWANIE
Konserwacja ogólna
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem konserwacji odłączyć zasilanie.
W przypadku eksploatacji
w niesprzyjających
warunkach wymagana jest
częstsza konserwacja
Każde użycie
Kontrola wizualna
końcówki i elektrody palnika
Raz w tygodniu
Kontrola wizualna korpusu
palnika, materiałów
zużywalnych i szybkozłącza
Kontrola wizualna
kabli i przewodów.
Wymienić zgodnie
z potrzebami
3 miesiące
Wymienić wszystkie
uszkodzone części
Wyczyścić
zasilacz z
zewnątrz
Art# A-13267
5.02
Harmonogram konserwacji
UWAGA!
Może wystąpić konieczność dostosowania częstotliwości wykonywania prac serwisowych zgodnie ze środowiskiem
operacyjnym.
Kontrola działania - codzienna lub co sześć godzin cięcia:
1.
Sprawdzić części eksploatacyjne palnika, wymienić w przypadku uszkodzenia lub zużycia.
2.
Sprawdzić doprowadzenie gazu plazmowego i gazu pomocniczego oraz ciśnienie/przepływ.
3.
Oczyścić przewód doprowadzenia gazu, aby usunąć nagromadzoną wilgoć.
Raz w tygodniu lub co 30 godzin cięcia
48
1.
Sprawdzić wentylator pod kątem prawidłowej pracy i odpowiedniego przepływu powietrza.
2.
Sprawdzić palnik pod kątem pęknięć lub odsłoniętych żył, wymienić w razie potrzeby.
3.
Sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń lub odsłoniętych żył, wymienić w razie potrzeby.
USŁUGI
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Raz na sześć miesięcy lub co 720 godzin cięcia
1.
Sprawdzić wbudowany(-e) filtr(y) powietrza, wyczyścić lub wymienić w razie potrzeby.
2.
Sprawdzić kable i węże pod kątem nieszczelności lub pęknięć, wymienić w razie konieczności.
!
5.03
PRZESTROGA
Nie wdmuchiwać powietrza do źródła zasilania podczas czyszczenia. W wyniku wdmuchiwania powietrza do urządzenia metalowe cząstki mogą zakłócać pracę delikatnych elementów elektrycznych i powodować uszkodzenia
urządzenia.
Wspólne usterki
Problem - Objaw
Niewystarczająca
penetracja
1. Zbyt duża prędkość cięcia.
2. Palnik jest zbyt mocno przechylony.
3. Metal zbyt gęsty
4. Zużyte części palnika
5. Prąd cięcia jest zbyt niski.
6. Zastosowano nieoryginalne części ESAB
7. Nieprawidłowe ciśnienie gazu
Główny łuk gaśnie
1. Zbyt niska prędkość cięcia.
2. Zbyt duża odległość palnika od ciętego elementu.
3. Prąd cięcia jest zbyt wysoki.
4. Odłączony przewód roboczy
5. Zużyte części palnika.
6. Zastosowano nieoryginalne części ESAB
Nadmierne tworzenie się
kożucha żużlowego
1. Zbyt niska prędkość cięcia.
2. Zbyt duża odległość palnika od ciętego elementu.
3. Zużyte części palnika.
4. Niewłaściwy prąd cięcia.
5. Zastosowano nieoryginalne części ESAB
6. Nieprawidłowe ciśnienie gazu
Krótki okres eksploatacji
części palnika
1. Olej lub wilgoć w źródle powietrza.
2. Przekroczenie możliwości układu (zbyt gruby materiał).
3. Zbyt długi czas pracy łuku pilotującego
4. Ciśnienie gazu jest zbyt niskie.
5. Nieprawidłowo zmontowany palnik.
6. Zastosowano nieoryginalne części ESAB
Trudności z uruchomieniem
0-5562PL
Wspólna przyczyna
1. Zużyte części palnika.
2. Zastosowano nieoryginalne części ESAB.
3. Nieprawidłowe ciśnienie gazu.
USŁUGI
49
CUTMASTER 60i
5.04
Wskaźnik błędu
Przy pierwszym uruchomieniu, System przechodzi przez serię kontroli siebie przed jest gotowy do użytku. Jeśli
w trakcie tych kontroli to wykryje, że coś jest nie w odpowiednich parametrów pracy, wystąpi błąd.
Jeśli tak
się stanie, że będzie kontrolka awarii następuje błąd kod i numer w cyfrowy wyświetlacz.
Wskaźnik do kodu błędu
Wskazuje, kiedy jest coś, co musi zostać dostosowane lub naprawiony.
E001, E002, itp. Świeci się wskaźnik fault również.
Kodu Błędu
Opis
E001 Nad Temp
Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, cykl zostanie przekroczony,
awaria wentylatora lub innych błędów wewnętrznych.
E002 Błąd danych wejściowych
Napięcie wejściowe jest spoza zakresu jednostki lub błąd wewnętrzny,
wynik w autobus niskie napięcie.
Jedna faza / 3 fazy zworek (J300) na Bias PCB są źle ustawione.
E004 PIP winy
Części w miejsce wina. Tarcza cup nie w miejscu lub mocno.
E005 PIC wina
Części w wina kontaktowy. Brakujące lub zużyte kasety, przed rozpoczęciem Wskazówka lub elektrody. Ciśnienie na wlocie przekracza, ocena,
powodując ciągły przepływ.
E009 Usterka wentylatora
Wentylator nie powiodło się lub odłączony.
E010 Niska prąd wyjściowy
Praca prowadzenie bieżącej mniej niż bieżące ustawienie wyjścia. Zwarte
przełącznik pilotażowych lub wadliwy Czujnik prądu możliwe.
E012 Błąd danych wyjściowych
Porada Aby zbyt niskie napięcie elektrod. Materiałów eksploatacyjnych
nie uda się oddzielić, gdy gaz płynie, startowy wkład jest zatrzymany,
zasilania powiodło się, nie ciało palnika wyjściowe lub zwarcie.
E014 Wyzwalacz awarii
Spust (sygnał start) aktywne podczas uruchamiania.
E016 Awaria ciśnienia
Ciśnienie niskie powietrza/gazu. Ciśnienie wyjściowe zbyt niskie dla
wybranych parametrów.
50
USŁUGI
0-5562PL
CUTMASTER 60i
5.05
Przewodnik po rozwiązywaniu podstawowych Problemów
OSTRZEŻENIE
Wewnątrz tej jednostki występuje bardzo niebezpieczne napięcie i poziomy mocy. Nie wolno podejmować prób
diagnozowania usterek ani ich naprawy, chyba że użytkownik jest przeszkolony w wykonywaniu pomiarów
elektroniki pod napięciem i technikach rozwiązywania Problemów.
Problem - Objaw
Możliwa przyczyna
Zalecane działanie
Przełącznik „WŁĄCZ/
WYŁĄCZ" jest
włączony lecz
wskaźnik A/C nie
zapala się
1. Ustawić przełącznik podstawowej mocy w pozycji włączonej.
1. Odłączenie podstawowej mocy znajduje się
2. a) Wezwać wykwalifikowaną osobę, żeby sprawdziła podstawowe
w pozycji „OFF" (WYŁĄCZONY).
bezpieczniki/wyłączniki.
2. Podstawowe bezpieczniki/wyłączniki są
b) Podłączyć urządzenie do znanego dobrego podstawowego gniazda
przepalone lub wyłączone.
zasilania
3. Uszkodzony elements w urządzeniu.
3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Miga wskaźnik
FAULT („usterka”),
Kodu błędu E002
1. Problem z podstawowy napięciem
wejściowym.
2. Uszkodzony elements w urządzeniu.
1. Wezwać wykwalifikowaną osobę, żeby sprawdziła podstawowe napięcie,
żeby zapewnić, że spełnia wymagania dla urządzenia, patrz rozdział 2.05
„Specyfikacje dotyczące podłączenia kabla zasilającego" na stronie <?>.
2. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Kontrolka
TEMPERATURY
świeci się. Miga
wskaźnik FAULT
(„usterka") Kodu
błędu E001
1. Przepływ powietrza przez lub wokół
urządzenia jest utrudniony.
2. Przekroczono długość cyklu pracy
urządzenia.
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Patrz informacje dotyczące wolnej przestrzeni - rozdział 2.04. „Specyfikacje
zasilacza"
2. Postawić urządzenie do ochłodzenia.
3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Dioda LED Gazu
wyłączona mrugają wskaźniki
usterki (FAULT)
i minimalnego
ciśnienie (MIN).
Kodu błędu E016
1. Doprowadzenie gazu nie jest podłączone
do urządzenia.
2. Doprowadzenie gazu nie jest włączone.
3. Ciśnienie doprowadzanego gazu jest zbyt
niskie.
4. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Podłączyć doprowadzenie gazu do urządzenia.
2. WŁĄCZYĆ doprowadzenie gazu.
3. Ustawić ciśnienie wejściowe do urządzenia na 120 psi. Ustawić długość
prowadzi do rzeczywistej długości używane.
4. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Migają wskaźniki
FAULT („usterka").
Kodu błędu E004
1. Luźna miseczka osłaniająca.
2. Palnik nie jest prawidłowo podłączony do
zasilania.
3. Problem z palnikiem i obwodem PIP
przewodów.
4. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą, tak aby została dokładnie
dopasowana.
2. Należy zapewnić bezpieczną instalację palnika ATC na urządzeniu.
3. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
4. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Miga wskaźnik
FAULT („usterka").
Kodu błędu E014
Miga wskaźnik
FAULT („usterka")
Kodu błędu E005
0-5562PL
1. Sygnał startowy jest aktywny kiedy
PRZEŁĄCZNIK „WŁ./WYŁ." jest w pozycji „WŁ."
2. Problem w obwodzie przełącznik latarki
i potencjalnych klientów. 3. Uszkodzone
elementy w urządzeniu.
1. Miseczka osłaniająca palnika poluzowała
się.
2. Brak końcówki palnika, elektrody lub
wkładu startera.
3. Wkład startera palnika zablokował się.
4. Urządzenie ciśnienie gazu jest zbyt
wysoka, powodując ciągły przepływ.
5. Otworzyć żyłę w przewodach palnika.
6. Problem w obwodzie przełącznik latarki i
potencjalnych klientów.
7. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Start może być aktywny dla jednego z poniższych:
• Zamknięty przełącznik palnika ręcznego
• Przełącznik na pilocie zamknięty
• Niska aktywność sygnału „START"
Zwolnić źródło sygnału START
2. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
1. Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą. Nie dokręcać zbyt mocno.
2. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Zdjąć miseczkę osłaniającą. Zainstalować brakujące
części.
3. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Zlikwidować ciśnienie w układzie. Usunąć Tarcza cup,
Porada i rozpocząć kasety. Wyboru start Kaseta Dolna końcówka rurowa za
darmo ruchu. Wymienić, jeśli złącze nie porusza się swobodnie.
4. Zmniejszyć ciśnienie gazu zasilającego 125 PSI lub mniej.
5. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
6. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
7. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
USŁUGI
51
CUTMASTER 60i
Problem - Objaw
Możliwa przyczyna
Nic się nie dzieje,
kiedy włącznik
palnika lub
włącznik zdalny
jest wyłączony (lub
sygnał CNC START
jest aktywny), Brak
przepływu gazu,
dioda LED DC jest
wyłączona.
1. Problem z palnikiem i obwodem
włączania przewodów (Obwód włączania
na pilocie zdalnego sterowania)/
2. Kontroler CNC nie daje sygnału „Start"
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
Miga wskaźnik
FAULT („usterka”)
Kodu błędu E012
Zalecane działanie
1. Przekazać palnik i przewody (pilot zdalnego sterowania) do
autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Skontaktować się z producentem kontrolera.
3. Przekazać do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
1. Zdjąć miseczkę osłaniającą z palnika; sprawdzić pozycję górnego
pierścienia uszczelniającego o przekroju kołowym, w razie potrzeby.
2. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Zlikwidować ciśnienie w układzie. Zdjąć miseczkę
osłaniającą, końcówkę i wkład startera. Sprawdzić dolny łącznik wkładu
startera pod kątem swobody ruchu. Wymienić, jeśli złącze nie porusza się
swobodnie.
3. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika. W razie potrzeby wymienić.
4. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum
serwisowego w celu naprawy.
1. Górny pierścień uszczelniający o
przekroju kołowym (O-ring) znajduje się
w nieprawidłowej pozycji.
2. Wkład początkowy palnika jest
zablokowany.
3. Zużyte lub uszkodzone części palnika
4. Skrócony palnik.
Kontrolki usterki
nie są włączone,
brak łuku w
palniku.
1. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy.
Miga wskaźnik
FAULT („usterka”)
Kodu błędu E024
lub E031
1. Błąd wewnętrzny
1. Wyłączyć przełącznik „WŁ./WYŁ.", a następnie ponownie WŁĄCZYĆ. Jeśli
to nie usunie usterki, należy przekazać urządzenie do autoryzowanego
centrum serwisowego w celu naprawy.
Łuk pilotujący jest
włączony, jednak
nie powstaje łuk
tnący
1. Przewód roboczy nie jest połączony z
ciętym elementem
2. Przerwany przewód roboczy/złącze
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Podłączyć przewód roboczy.
2. Wymienić przewód roboczy.
3. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy.
Wskaźnik błędu.
Prace prowadzić
bieżącą jest
mniejsza niż
bieżące ustawienie
wyjścia. Kodu
błędu E010 Niska
prąd wyjściowy.
1. Płyta przemiennika, pilotujący IGBT
mogą być zwarte
2. HCT1 Czujnik prądu lub uprząż jest złe.
1. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy.
2. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy.
Cięcie przez palnik
zmniejsza się
1. Nieprawidłowe ustawienie prądu.
2. Zużyte części eksploatacyjne palnika
3. Słabe połączenie przewodu roboczego z
ciętym elementem.
4. Palnik jest przesuwany zbyt szybko.
5. Nadmiar oleju lub wody w palniku.
6. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Sprawdzić i skorygować do odpowiednich ustawień.
2. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika, wymienić w razie potrzeby.
3. Sprawdzić połączenie przewodu roboczego do ciętego elementu.
4. Zmniejszyć prędkość cięcia.
5. Patrz punkt „Sprawdzanie jakości powietrza" w punkcie 3 Palnik.
6. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy.
52
USŁUGI
0-5562PL
CUTMASTER 60i
KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ (SCHEMAT BLOKOWY)
DZIAŁANIE:
Przełącznik w
położeniu WŁ.
DZIAŁANIE:
Zamknąć
zewnętrzny
odłącznik..
WYNIK:
Brak zasilania
systemu.
WYNIK:
Wskaźnik PRĄDU
ZMIENNEGO
włą.
DZIAŁANIE:
DZIAŁANIE:
Ustawić latarka typu i
prowadzić długości.
Wybierz tryb ZESTAW/
OCZYSZCZANIE,
Wybierz żądany tryb pracy
RUN
(URUCHOM),
BLOKADA,
SZYBKI RESTART AUTOMATYCZNY
Przeziernika
włą.
gdy ciśnienie zasilania jest
odpowiednie dla
parametrów zasilania.
Obwód zasilania gotowy.
aby potwierdzić operację
gazu i przeczyścić palnik,
w razie potrzeby
(RAR),
Żłobienia
.
Oznaczenie
Ustawić żądany pracy bieżącej.
Ustawić ciśnienie gazu
zielony wskaźnik (nominalna).
DZIAŁANIE:
Podłączyć kabel roboczy
do ciętego elementu.
DZIAŁANIE:
Palnik odsunięty od przedmiotu
(nadal włączony).
WYNIK:
System jest gotowy do pracy.
DZIAŁANIE:
Zadbać o ochronę oczu i
włączyć palnik (START)
WYNIK:
Wentylator idzie do wysokiej
prędkości. Krótki przepływ gazu,
a następnie zatrzymanie.
Ponowne uruchomienie
dopływu gazu.
Wskaźnik DC WŁ.
Łuk pilotujący ustanowiony.
WYNIK:
Główny łuk zatrzymuje się.
Następuje automatyczne ponowne
uruchomienie łuku pilotującego.
Łuku
pilotującego
DZIAŁANIE:
Palnik odsunięty od przedmiotu w
granicach odległości przenoszenia.
WYNIK:
Przeniesienie łuku głównego.
Łuk pilotujący wyłączony.
DZIAŁANIE:
Zwolnić przełącznik palnika.
WYNIK:
Główny łuk zatrzymuje się.
Przepływ gazu zatrzymany po
wypływie resztkowym.
(Wentylatory będą pracowały przez
5 minut od czasu wyłączenia
przełącznika [START] palnika)
DZIAŁANIE:
Przełącznik w
położeniu WYŁ.
WYNIK:
Wszystkie wskaźniki wyłączone.
Wentylatory zasilacza
wyłączone.
DZIAŁANIE:
Odłączyć kabel
zasilający
lub otworzyć
odłącznik zewnętrzny.
WYNIK:
Brak zasilania systemu.
Art #A-13266PL_AB
0-5562PL
USŁUGI
53
CUTMASTER 60i
5.06
Wymiana podstawowych części zasilacza.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu palnika, przewodów lub źródła zasilania odłączyć podstawowe zasilanie u źródła.
Ten rozdział opisuje procedury wymiany podstawowych części. Bardziej szczegółowe informacje na temat
wymiany części znajdują się w podręczniku serwisowym zasilacza.
A.
Wymiana zespołu elementu filtra
Zespół elementu filtrującego znajduje się w panelu tylnym. (9-0116) W celu zapewnienia najlepszej wydajności
Systemu, element filtrujący należy sprawdzać zgodnie z Harmonogramem Konserwacji (rozdział 5.02) i należy
go oczyścić lub wymienić.
Zespół
regulatora/filtra
Art # A-13255
1.
Odłączyć źródło zasilania, odłączyć doprowadzenie gazu i odpowietrzyć układ.
2.
Zdejmowanie dzieży Wyczyść filtr z klucz, wyposażony w System 9-9675.
UWAGA!
Numery części Wymiana filtru można znaleźć w sekcji 6 niniejszego podręcznika.
3.
Wyjąć wkład filtra i wyczyścić lub wymienić.
UWAGA!
W przypadku wymiany lub czyszczenia tylko elementu filtrującego przy demontażu należy korzystać z
poniższych ilustracji.
Wkład
filtrujący
Art # A-07990PL
54
4.
Zainstalować nowy lub oczyszczony zestaw poprzez odwrócenie tych procedur.
5.
WYŁĄCZYĆ doprowadzenie powietrza i sprawdzić pod kątem nieszczelności przed nałożeniem
pokrywy.
USŁUGI
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Wymiana opcjonalnego elementu filtrującego jednostopniowego
Te instrukcje mają zastosowanie do zasilaczy z zainstalowanym opcjonalnym filtrem jednostopniowym.
Zasilacz wyłącza się automatycznie, kiedy element filtrujący jest w pełni nasycony. Element filtrujący można
wyjąć z obudowy, osuszyć i użyć ponownie. Element pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Numer
katalogowy elementu znajduje się w rozdziale 6 „Lista części".
1.
Odłączyć źródło zasilania.
2.
WYŁĄCZYĆ doprowadzenie powietrza i odpowietrzyć układ przed demontażem filtra w celu wymiany
elementu filtrującego.
3.
Odłączyć wąż doprowadzenia gazu.
4.
Obrócić pokrywę obudowy filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją.
Element filtrujący znajduje się w obudowie.
Obudowa
Wkład
filtrujący
(Nr kat. 9-7741)
Sprężyna
O-ring
(Nr kat. 9-7743)
Filtr złożony
Pokrywa
Złączka
choinkowa
Art # A-02476PL
Wymiana opcjonalnego elementu filtrującego jednostopniowego
5.
Wyjąć element filtrujący z obudowy i odłożyć do wysuszenia.
6.
Wytrzeć wewnętrzną część obudowy do czysta, a następnie włożyć zamienny element filtrujący
stroną otwartą naprzód.
7.
Wymienić pokrywę obudowy.
8.
Ponownie podłączyć doprowadzenie gazu. Sprawdzić na obecność nieszczelności.
UWAGA!
Jeśli urządzenie przecieka pomiędzy obudową a pokrywą, należy sprawdzić pierścień uszczelniający o przekroju
kołowym pod kątem nacięć lub innych uszkodzeń.
0-5562PL
USŁUGI
55
CUTMASTER 60i
Wymiana opcjonalnego elementu filtrującego dwustopniowego
Dwustopniowy filtr powietrza posiada elementy filtrujące. Kiedy elementy filtrujące zabrudzą się, zasilacz
będzie nadal działać, lecz jakość cięcia może być niezadowalająca. Numer katalogowy elementu znajduje się
w rozdziale 6 „Lista części".
1.
WYŁĄCZYĆ podstawowe źródło zasilania.
2.
WYŁĄCZYĆ doprowadzenie powietrza i odpowietrzyć układ.
!
OSTRZEŻENIE
Przed demontażem zespołu filtra należy zawsze wyłączyć doprowadzenie powietrza i odpowietrzyć układ - w
przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia ciała.
3.
Poluzować dwie śruby na górnej części zespołu filtra, tak aby można było swobodnie przesuwać
elementy filtrujące.
4.
Należy zwrócić uwagę na miejsce i położenie starych elementów filtrujących.
5.
Wysunąć stare elementy filtrujące.
Wkłady pierwszego
i drugiego stopnia
(zgodnie z oznaczeniem)
Art # A-02942PL
Opcjonalny zamiennik filtra drugiego stopnia
6.
Wsunąć zamienne elementy filtrujące do zespołu filtra w położeniu przedstawionym w kroku 4
powyżej.
7.
Ręcznie i równomiernie dokręcić dwie śruby, a następnie dokręcić każdą śrubę z momentem obrotowym 2,3 - 3,4 Nmch (20 - 30 cali na funt). Nieprawidłowy moment obrotowy może uszkodzić
uszczelkę.
8.
Powoli wprowadzić ciśnienie do zespołu, sprawdzając go pod kątem nieszczelności.
UWAGA!
Niewielki wyciek powietrza z dolnego łącznika to zjawisko normalne.
UWAGA!
Numery części Wymiana filtru można znaleźć w sekcji 6 niniejszego podręcznika.
To koniec procedury wymiany części.
56
USŁUGI
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
0-5562PL
USŁUGI
57
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 5 PALNIK: SERWISOWANIE
5T.01
Zaleca się stosowanie bardzo cienkiej warstwy
smaru do pierścieni uszczelniających o przekroju
kołowym (nr katalogowy 8-4025) raz na tydzień.
Konserwacja ogólna
UWAGA!
Opisy usterek i wskaźników usterek znajdują
się w poprzednim rozdziale 5 „System".
Rynna górna z otworami
wentylacyjnymi musi
pozostać otwarta
Górny o-ring we
właściwej rynnie
Czyszczenie palnika
Nawet jeśli zostaną podjęte środki ostrożności,
tak aby korzystać wyłącznie z czystego powietrza
z palnikiem i tak po pewnym czasie wewnątrz
palnika pojawi się osad. Nagromadzony materiał
może mieć wpływ na uruchomienie łuku pilotującego i ogólną jakość cięcia palnikiem.
Gwinty maszyny
Dolny o-ring
Art # A-03725PL
Głowica palnika O-ring
Złącza ATC
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu źródła zasilania,
palnika lub przewodów palnika odłączyć u źródła.
NIE dotykać wewnętrznych części palnika,
kiedy światło wskaźnika AC na zasilaczu jest
włączone.
Wewnętrzną część palnika należy oczyścić za
pomocą środka czyszczącego do styków elektrycznych za pomocą wacika lub miękkiej mokrej
szmatki. W trudnych przypadkach, palnik można
odłączyć od przewodów i oczyścić go dokładniej,
wlewając środek czyszczący do styków elektrycznych do palnika i przedmuchując go sprężonym
powietrzem.
!
Złącze gazu
PRZESTROGA
Dokładnie osuszyć palnik przed ponowną
instalacją.
O-Ring
#8-0525
Art #A-03791PL_AB
Pierścień uszczelniający
Smarowanie pierścieni O-ring
Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym
na głowicy palnika w złączu z gwintem zewnętrznym ATC wymaga regularnego smarowania. Dzięki temu pierścienie uszczelniające
o przekroju kołowym zachowają giętkość i
zapewnią właściwe uszczelnienie. Pierścienie
uszczelniające o przekroju kołowym przesuszą
się, stwardnieją lub popękają, jeśli nie będą
regularnie smarowane. Może to prowadzić do
Problemów z wydajnością.
58
USŁUGI
UWAGA!
NIE stosować innych smarów lub środków
smarnych, które mogą nie być przeznaczone
do pracy w wysokich temperaturach lub
mogą zawierać „nieznane elementy" mogące
wchodzić w reakcje z atmosferą. W wyniku
tej reakcji wewnątrz palnika mogą pozostać
zanieczyszczenia. Każdy z tych warunków
może prowadzić do niestabilnej wydajności lub
skrócenia okresu eksploatacji części.
0-5562PL
CUTMASTER 60i
5T.02
Zaślepka osłony
kontaktowej
Kontrola lub wymiana części
eksploatacyjnych palnika.
Korpus
nasadki
osłony
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu źródła zasilania,
palnika lub przewodów palnika odłączyć u
źródła.
NIE dotykać wewnętrznych części palnika,
kiedy światło wskaźnika AC na zasilaczu jest
włączone.
Zdjąć części eksploatacyjne palnika w następujący
sposób:
O-Ring Nr. 8-3488
Art # A-03878PL
4.
UWAGA!
Miseczka osłaniająca utrzymuje końcówkę i
wkład startera we właściwej pozycji. Ustawić
palnik z miseczką osłaniającą palnika skierowaną ku górze, aby zapobiec wypadnięciu tych
elementów po zdjęciu miseczki.
1.
Odkręcić i zdjąć zespół miseczkę osłaniającą
z palnika.
Dobra końcówka
2.
Sprawdzić miseczkę pod kątem uszkodzeń.
Wytrzeć do czysta lub wymienić w przypadku uszkodzeń.
Zużyta końcówka
A-03406PL
Przykład zużycia końcówki
5.
UWAGA!
Gromadzenie się żużlu, którego nie można
usunąć na miseczce osłaniającej może mieć
wpływ na działanie układu
Wyjąć końcówkę. Sprawdzić pod kątem
nadmiernego zużycia (wskazuje na nie
wydłużony lub zbyt duży otwór). Wyczyścić
lub wymienić końcówkę w razie potrzeby.
Wyjąć wkład startera. Sprawdzić pod kątem
nadmiernego zużycia, zatkanych otworów
wylotowych gazu lub przebarwień. Sprawdzić dolny łącznik pod kątem swobody
ruchu. W razie potrzeby wymienić.
Sprężynowe mocowanie
u dołu przy pełnym
ściśnięciu
Sprężynowe mocowanie
u dołu przy ponownym
ustawieniu / pełnym rozłożeniu
Art # A-08064PL_AC
6.
Art # A-08067
Kielich osłonys
3.
0-5562PL
Na palnikach z korpusem i nasadką ochronną lub deflektorem, należy zapewnić, aby
nasadka lub deflektor była dobrze dopasowana do korpusu miseczką osłaniającą.
Podczas operacji cięcia stykowego (tylko),
pierścień uszczelniający o przekroju kołowym pomiędzy korpusem miseczki osłaniającej i nasadką ochronną. Nie smarować
pierścienia uszczelniającego o przekroju
kołowym (O-ring).
USŁUGI
Wyciągnąć elektrodę prosto z głowicy palnika. Sprawdzić czoło elektrody pod kątem
nadmiernego zużycia. Patrz następujący
rysunek.
Nowy elektroda
Art # A-03284PL
Zużyta elektroda
Zużycie elektrody
59
CUTMASTER 60i
7.
Ponownie zainstalować nową elektrodę,
wsuwając ją prosto do głowicy palnika, aż
zaskoczy na swoje miejsce.
8.
Ponownie zainstalować wymagany wkład
startera i końcówkę do głowicy palnika.
9.
Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą,
dopóki nie znajdzie się na głowicy palnika. Jeśli opór przy montażu pierścienia
zewnętrznego, sprawdzić gwinty przed
przystąpieniem do dalszych działań.
To koniec procedury wymiany części.
60
USŁUGI
0-5562PL
ROZDZIAŁ 6: LISTA CZĘŚCI
6.01
A.
CUTMASTER 60i
WPROWADZENIE
Lista części
Lista części przedstawia zestawienie wszystkich elementów wymiennych. Listy części są zorganizowane w
następujący sposób:
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
Wymiana zasilacza.
Części zamienne do elementów zasilacza
Opcje i akcesoria
Zewnętrzny Wymiana Części (Plastikowy)
Wymiana Części do SL60QD™ Palnik ręczny
Palnika części eksploatacyjne (SL60 / SL60QD™)
Palnika części eksploatacyjne SL100
UWAGA!
Części wymienione bez podania numeru artykułu nie zostały pokazane, można je jednak zamówić na podstawie numeru
katalogowego.
B.
Zwroty
Jeśli produkt musi zostać zwrócony do serwisu, prosimy o kontakt z dystrybutorem. Materiały zwracane bez
uzyskania odpowiedniego upoważnienia nie będą przyjmowane.
6.02
Informacje dotyczące składania zamówień
Części zamienne należy zamawiać według numeru katalogowego i pełnego opisu części lub zespołu zgodnie
z listą części dla każdego elementu. Dołączyć również nazwę modelu i numer seryjny zasilacza. Wszystkie
pytania należy kierować do autoryzowanego dystrybutora.
6.03
Wymiana zasilacza.
Do zestawu zasilacza zamiennego dołączono następujące artykuły: przewód roboczy i zacisk, przewód zasilający, Regulator ciśnienia gazu/filtr i instrukcję obsługi.
Ilość
Opis
Nr katalogowy
1
CutMaster 60i Zasilacz 208-480VAC, Trójfazowy, 60Hz, CE nie
z kablem zasilającym i wtyczką
0559356303
1
CutMaster 60i Zasilacz 400VAC, Trójfazowy, 60Hz, CE
z kablem zasilającym i wtyczką
0559356304
0-5562PL
PARTS LIST
61
CUTMASTER 60i
6.04
Części zamienne do elementów zasilacza
Ilość
Opis
Nr katalogowy
1Element wymienny zespołu filtra (Fabryka filtrów)
1Trójfazowy Kabel zasilający do 208/480 V Zasilacz
6.05
9-0116
9-9706
Opcje i akcesoria
Ilość
Opis Nr katalogowy
1Zestaw filtra jednostopniowego (obejmuje filtr i wąż)
1Zamienny korpus filtra
1Zamienny wąż filtra (nie pokazano)
2Zamienny element filtrujący
1Zestaw dwustopniowego filtra powietrza (zawiera wąż i śruby montażowe)
1Zespół dwustopniowego filtra powietrza
1
Wkład filtra pierwszego stopnia
1 Wkład filtra drugiego stopnia
1Pracy 8 # kabel z wtyczką Dinse 50mm
1Wózek wielofunkcyjny
1Klucz do filtrów (Fabryka filtrów)
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-9692
7-8888
9-9675
Obudowa
Wkład
filtrujący
(Nr kat. 9-7741)
Sprężyna
O-ring
(Nr kat. 9-7743)
Wkłady pierwszego
i drugiego stopnia
(zgodnie z oznaczeniem)
Filtr złożony
Art # A-02942PL
Pokrywa
Złączka
choinkowa
Art # A-02476PL
Zestaw opcjonalnego filtra jednostopniowego
62
PARTS LIST
Zestaw opcjonalnego filtra dwustopniowego
0-5562PL
CUTMASTER 60i
6.06
Zewnętrzny Wymiana Części (Plastikowy)
Pozycja #Ilość
Opis Nr katalogowy
1
1
Uchwyt do górnej części szafki
2
1
Ramka po prawej stronie ramki
3
1
Uchwyt, CM60i (3 Łącznie)
4
1
Stóp, Front szafy
5
1
Ramka po lewej stronie ramki
6
1
Stóp, tylnej części szafki
Śruby i nakrętki można uzyskać w lokalnym sklepie sprzętu .
a
M5x0.8x12mm Śruby
b
M5x0.8x16mm Śruby
c
M5x0.8 nakrętki
9-9702
9-9703
9-9665
9-9694
9-9704
9-9693
1
2
3
c
b
a
3
c
b
a
6
c
a
b
a
5
0-5562PL
Art # A-13343
a
a
a
PARTS LIST
4
63
CUTMASTER 60i
6.07
Części zamienne do palników ręcznych
Pozycja #Ilość
1
1
2
1
1
1&2
1
1&2
1
Opis
Nr katalogowy
SL60QD™ Rękojeści palnika Zestaw (PKG)
7-5680
Zespoły przewodów ze złączami ATC i QD Złączes
SL60QD™, 20 stopowy zespół przewodów ze złączem ATC i QD Złączes 4-5604
SL60QD™, 50 stopowy zespół przewodów ze złączem ATC i QD Złączes 4-5605
Palnik i przewody Zestaw, 20 stóp
7-5604
Palnik i przewody Zestaw, 50 stóp
7-5605
1
2
Art # A-13248_AB
64
PARTS LIST
0-5562PL
CUTMASTER 60i
6.08
Części eksploatacyjne palnik (SL60)
9-8252
(60A)
9-8218
9-8235
9-8237
Wymień materiały zużywalne.
8-3487
9-8243
9-8210
(60A)
8-3486
9-8218
9-8281
9-8237
9-8241
9-8215 Std Life
Głowica palnika
9-8214 Czarnej serii,
wydłużony czas
9-8213
9-8226 B
(60A)
23x6005 REV AE
Art # A-13147PL_AD
0-5562PL
PARTS LIST
65
CUTMASTER 60i
6.09
Palnika części eksploatacyjne (SL100)
20-40A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
Korpus
nasadki
osłony,
9-8237
Zaślepka osłony,
obróbka 40A 9-8245
9-8205
9-8206
9-8208
Kielich
osłony
9-8218
Zaślepka osłony,
deflektor 9-8243
Końcówki:
Korpus
nasadki
osłony,
9-8237
Końcówka:
20A
30A
40A
50-60A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
50-55A
60A
Elektroda
Wkład
Auto 9-8232
startowy
Instrukcja 9-8215 9-8213
9-8209
9-8210
Kielich
osłony
9-8218
Nasadka osłony
kontaktowej 9-8235
Zaślepka osłony,
obróbka 50-60A 9-8238
Zaślepka osłony,
deflektor 9-8243
Wkład startowy o
dużej wydajności
Tylko inne niż
HF 9-8277
40-120A
ŻŁOBIENIE
Końcówki:
Korpus
nasadki
osłony,
9-8237
Końcówka A 9-8225 (40 Amps Max.)
Końcówka B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Zaślepka osłony,
żłobienie 9-8241
Końcówka C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Końcówka D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Końcówka E 9-8254 (60 - 120 Amps)
66
PARTS LIST
Art # A-13148PL
0-5562PL
ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE NA ETYKIECIE DANYCH
Hermosillo, Sonora, Meksyk
Model:
Date of Mfr:
Typ zasilacza
(uwaga 1)
1 or 3
f
1
f
S/N
Made in Mexico
Nazwa i/lub logo producenta,
lokalizacja, model i poziom wersji,
numer seryjny i kod produkcji
Standard obowiązujący
dla tego typu zasilacza
2
Wyjście typu prądowego
Współczynnik cyklu roboczego
Zakres wyjściowy
(natężenie/napięcie)
Symbol cięcia
plazmowego
X
U0 =
Znamionowe napięcie
bez obciążenia
Symbol
zasilania
Dane cyklu roboczego (uwaga 3)
I
U2
Napięcie przy obciążeniu
konwencjonalnym
Maksymalne
natężenie znamionowe
U1
I1 maks.
3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1sk.
3Ø
Specyfikacje
zasilania
(fazy, AC lub DC,
częstotliwość)
Klasa ochrony
ZAŁĄCZNIK
Maksymalne skuteczne
natężenie prądu zasilania
Numer pliku i poziom
wersji schematu
elektrycznego producenta
Znamionowe napięcie
zasilania (uwaga 2)
UWAGI:
1. Przedstawiony symbol wskazuje zasilanie AC jedno- lub trójfazowe,
przetwornicę-transformator-prostownik o stałej częstotliwości,
wyjście DC.
2. Wskazuje napięcia wejściowe dla tego zasilacza. Na spodzie większości
zasilaczy umieszczono etykietę wskazującą wymogi w zakresie napięcia
zasilającego dla zasilacza w jego standardowej wersji.
3. Górny rząd: Wartości cyklu roboczego.
Wartość cyklu pracy wg IEC jest obliczana zgodnie z wytycznymi
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. Wartość cyklu
roboczego TDC jest określana w toku procedur testowych
producenta zasilacza.
Drugi rząd: Wartości znamionowe natężenia w czasie cięcia.
Trzeci rząd: Wartości napięcia dla konwencjonalnego obciążenia.
4. Części etykiety danych mogą być umieszczone w różnych miejscach
zasilacza.
0-5562PL
CUTMASTER 60i
Standardowe symbole
AC
DC
Ø
Faza
Art # A-13265PL_AB_ESAB
67
CUTMASTER 60i
A.
ZAŁĄCZNIK 2: SCHEMATY WYJŚCIE PINOWE PALNIKA
Schemat ułożenia styków palnika ręcznego
8 - Otwarte
4 - Zielony /
Przełącznik
4
3
2- Pomarańczowy/
PIP
8 - Otwarte
6
5
2
1
8
7
7 - Otwarte
7 - Otwarte
6 - Otwarte
6 - Otwarte
8
7
6
5
2
1
3 - Przełącznik
4
3
2 - PIP
5 - Otwarte
5 - Otwarte
1 - Czarny /
PIP
Ujemny /
plazmowy
4 - Przełącznik
3 - Biały /
Przełącznik
B.
Gniazdo ATC
Widok z przodu
Złącza ATC
Widok z przodu
Ujemny /
plazmowy
1 - PIP
Pilotujący
Pilotujący
Art# A-03701PL_AB
Schemat ułożenia styków palnika mechanicznego (maszynowego)
NIEOSŁONIĘTY PALNIK MASZYNOWY
Złącza ATC
Widok z przodu
Ujemny / plazmowy
4
3
2 - Pomarańczowy/
PIP
Ujemny / plazmowy
8 - Zielony masa złącza
kasety
wiszącej
4- Czarny - złącze
kasety wiszącej
3 - Biały - złącze
kasety wiszącej
Gniazdo ATC
Widok z przodu
6
5
2
1
8
7
7 - Zielony /
nieużywane
7 - Otwarte
8
7
6 - Otwarte
6 - Otwarte
5 - Biały /
nieużywane
1 - Czarny /
PIP
4 - Przełącznik
8 - Masa
6
5
2
1
3 - Przełącznik
4
3
2 - PIP
1 - PIP
5 - Otwarte
Pilotujący
Pilotujący
Art # A-03799PL
C.
Schemat styków palnika zautomatyzowanego SL100SV
Gniazdo ATC Widok z przodu
Złącza ATC Widok z przodu
Ujemny / plazmowy
8 - Otwarte
4- Otwarte
3 - Otwarte
4
3
2Pomarańczowy
/ PIP
1 - Czarne /
PIP
2
1
6
5
8
7
Ujemny / plazmowy
4 - Nie używany
8 - Otwarte
7 - Solenoid
7 - Zielony / Palnika
- Solenoid
Palnika
6 - Otwarte
5 - Biały /
- Solenoid
Palnika
8
7
6 - Otwarte
5 - Solenoid
Palnika
Pilotujący
6
5
2
1
4
3
3 - Nie używany
2 - PIP przewodów
1 - PIP przewodów
Pilotujący
Art # A-07114PL
68
ZAŁĄCZNIK
0-5562PL
ZAŁĄCZNIK 3: SCHEMATY PRZYŁĄCZENIOWE PALNIKA
A.
CUTMASTER 60i
Schemat połączenia palnika ręcznego
Palnik: SL60QD / SL60 / SL100 Palnik ręczny
Przewody: Przewody ze złączem ATC
Zasilacz: 60i
Głowica
palnika
Wtyk
przewodów
ATC
Gniazdo
ATC
Zasilacz
Przewody
palnika
Przełącznik
PIP
Przełącznik
palnika
Czarny
1
1
Pomarańczowy
2
2
5
5
6
6
Zielony
4
4
Biały
3
3
8
8
7
7
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Do obwodów
zasilacza
Do obwodów
zasilacza
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Art # A-13334PL
B.
Schemat połączenia palnika mechanicznego
Palnik: Palnik maszynowy SL100 z nieosłoniętą dyszą
Przewody: Przewody ze złączem ATC oraz
Złącze kasety wiszącej
Zasilacz: z gniazdem ATC
Wtyk
przewodów
ATC
Głowica
palnika
Do pilota
Złącze
kasety
wiszącej
Gniazdo ATC
Zasilacz
Przewody
palnika
Przełącznik
PIP
Czarny
1
1
Pomarańczowy
2
2
Biały
5
5
6
6
Black 4
White 3
Green 8
4
7
7
Nieużywane
Zielony
Przewód ujemny / plazmowy
Przewód pilota
3
Do obwodów
zasilacza
Do obwodów
zasilacza
8
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Art # A-13335
0-5562PL
ZAŁĄCZNIK
69
CUTMASTER 60i
ZAŁĄCZNIK 4: Historia publikacji
Data na pokrywie
Rev.
Feb 7, 2019
AA
Ręczne zwalnianie.
June 17, 2019
AB
Poprawiono opis w sekcji 6.03.
70
Zmiana(-y)
ZAŁĄCZNIK
0-5562PL
Tę stronę celowo pozostawiono pustą.
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representa tive
Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
E S A B We l d i n g & C u t t i n g
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
www.esab.eu
©2017 ESAB Welding and Cutting Products
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit
our home page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising