ESAB | PAB | Instruction manual | ESAB PAB Vartotojo vadovas

ESAB PAB Vartotojo vadovas
PAB
Instrukcijos
0465 589 001 LT 20190528
Valid for: serial no. 342-xxx-xxxx
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
2
ĮVADAS ........................................................................................................
7
2.1
Įranga.......................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
8
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
9
4.1
LAF / TAF.................................................................................................
9
4.2
„Aristo 1000“ AC/DC ..............................................................................
15
4.3
Pradinis nustatymas ..............................................................................
21
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
23
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai................................................................
23
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
24
6.1
Apžiūra ir valymas..................................................................................
24
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
DIAGRAMA..........................................................................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
25
26
28
29
5
6
7
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0465 589 001
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
1
SAUGA
PASTABA: ESAB išbandė įrenginio bendrosios sistemos veikimą. Atsakomybė už specifinių
įrenginių saugumą ir veikimą tenka montuotojui.
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
4.
5.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
0465 589 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami ir
pjaudami imkitės atsargumo priemonių. Pasiteiraukite savo darbdavio dėl saugos
praktikos, kuri turi būti pagrįsta gamintojo pavojingumo duomenimis.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite laikydamiesi galiojančių standartų.
Nesilieskite prie veikiančių elektrinių dalių ar elektrodų plika oda, drėgnomis
pirštinėmis ar drėgnais drabužiais.
Izoliuokite save nuo žemės ir apdirbamos detalės
Patikrinkite, ar jūsų darbinė stovėsena yra saugi
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingos sveikatai
•
•
Laikykite galvą atokiau nuo dūmų
Dūmams ir dujoms pašalinti iš kvėpavimo zonos ir bendrų patalpų, naudokite
ventiliacijos ar ištraukimo sistemą arba jas abi.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite stebėtojus tinkamomis pertvaromis ar užuolaidomis
GAISRO PAVOJUS
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių
medžiagų
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
•
•
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones. Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos
apsaugos priemones
Apsaugokite stebėtojus nuo pavojaus
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
Prieš montuodami ar naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo
instrukciją.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais
žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų
tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
DĖMESIO!
Prieš montuodami ar naudodami, atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją.
0465 589 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
PASTABA!
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0465 589 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
PAB -- tai valdymo blokas, kuris suderina ryšį tarp ESAB LAF, TAF ir „Aristo 1000“ AC/DC
maitinimo šaltinių ir automatizavimo valdymo įrangos, pavyzdžiui, PLV. Jis gauna valdymo
signalus ir nustatymus per „Profibus“ arba „Profinet“, nustatymų failus per FTP eterneto
tinkle.
PAB naudojamas kartu su ESAB, kuriame įrengti „CANbus” maitinimo šaltiniai virinimui
automatizuoti, t. y. LAF, TAF ir „Aristo 1000” AC/DC Dėl maitinimo šaltinio ir laido padavimo
įrenginio naudojimo žr. atitinkamą instrukcijų vadovą.
2.1
Įranga
PAB tiekiamas su:
•
•
•
•
•
USB atmintine, kurioje yra konfigūravimo failai
vidiniais kabeliais
instrukcijomis
„Profibus“ versija:
○ dviem „D-sub“ adapteriais montuoti adapterių plokštėje
○ vienu EJ45 plokštės prievadu montuoti adapterių plokštėje
„Profinet“ versija:
○ RJ45 adapterių plokštė
○ Blokuojanti plokštė
○ Du RJ45 kabeliai
Instrukcijų vadovus galima parsisiųsti iš www.esab.com.
0465 589 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
PAB
Maitinimo įtampa (iš maitinimo šaltinio)
12 V NS
Svoris
0,8 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
224 × 126 × 58 mm
0465 589 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti specialistas.
4.1
LAF / TAF
Įrengimo ir prijungimo prie LAF/TAF maitinimo šaltinių rinkiniai Nr. 0449 535 881 ir Nr.
0449 535 882
Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis yra prijungtas prie maitinimo tinklo.
Jei maitinimo šaltinio jungties plokštėje nėra angos adapterių plokštei, tada laikykitės toliau
nurodytų 1A–1C veiksmų.
1A. Nuimkite šoninę plokštę, priekinę plokštę ir apatinę dangčio plokštę.
0465 589 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
1B. Nuimkite apatinės šoninės atramos priedą ir prilenkite jį prie šono.
0465 589 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
1C. Jungties plokštėje padarykite angą, kaip nurodyta tolesnėje iliustracijoje.
Tik „LAF 1001“:
0465 589 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
Tik „LAF 1251“ / „LAF 1601“:
0465 589 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
Tik „TAF 801“ / „TAF 1251“:
2A („Profibus“). Sumontuokite adapterių plokštę Nr. 0465 531 880 kartu su dviem „D-sub“
adapteriais Nr. 0465 530 001 ir RJ45 plokštės prievadu Nr. 0462 018 001 dešinėje jungties
plokštės pusėje.
2B („Profinet“). Sumontuokite adapterių plokštę Nr. 0465 531 880 kartu su RJ45 adapteriu
Nr. 0465 795 001 per vidurį, blokuojančia plokšte Nr. 0802 859 201 kairėje pusėje ir RJ45
plokštės prievadu Nr. 0462 018 001 dešinėje jungties plokštės pusėje.
PAB sumontuokite LAF/TAF viduje.
• Nuimkite dangtį nuo ekranavimo dėžės, skirtos suvirinimo maitinimo šaltinio valdymo
skydui.
• Uždėkite PAB ant suvirinimo maitinimo šaltinio valdymo skydo, kaip pavaizduota toliau
pateiktame paveiksle.
0465 589 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
3A („Profibus“). Prijunkite vidinius CAN laidus Nr. 0458 357 885 prie valdymo plokštės, RJ45
gnybtą tinklų sietuvo plokštėje prie RJ45 plokštės prievado adapterių plokštėje ir vidinius
laidus su „D-sub“ „Profibus“ plokštės skirstytuvu prie „D-sub“ adapterių adapterių plokštėje.
3B („Profinet“). Prijunkite vidinius CAN laidus Nr. 0458 357 885 prie valdymo plokštės, o
RJ45 gnybtą tinklų sietuvo plokštėje prie RJ45 plokštės prievado dešiniosios RJ45 jungties,
esančios adapterių plokštėje. Prijunkite adapterių plokštės vidurinę RJ45 jungtį prie RJ45
jungties, esančios mažoje „Profinet“ plokštėje, kuri pritvirtinta prie PAB.
0465 589 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4.2
„Aristo 1000“ AC/DC
Įrengimo ir prijungimo prie „Aristo 1000“ maitinimo šaltinio rinkiniai Nr. 0449 535 881
ir Nr. 0449 535 882.
Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis yra atjungtas nuo maitinimo tinklo. Plokštei už priekinės
plokštės tiekiama energija, net jei maitinimo šaltinis išjungtas.
Jei maitinimo šaltinio jungties plokštėje nėra angos adapterio plokštei, tada laikykitės toliau
nurodytų 1F veiksmų.
1A. Nuimkite dešiniąją dangčio plokštę.
0465 589 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
1B. Nuimkite viršutinį dangtį.
1C. Nuimkite priekinį dangtį. Įsitikinkite, kad jis nekybo tarp laidų.
0465 589 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
1D. Nuimkite bloko gnybtų plokštę. Įsitikinkite, kad ji nekybo tarp laidų.
1E. Nuimkite dangčio plokštę, dengiančią keturias angas.
0465 589 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
1F. Jungties plokštėje padarykite angą, kaip nurodyta tolesnėje iliustracijoje.
0465 589 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
2. Sumontuokite tinklų sietuvų plokštę „Aristo 1000” maitinimo šaltinyje, kaip nurodyta
tolesnėje iliustracijoje.
0465 589 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
3A („Profibus“). Sumontuokite adapterių
plokštę Nr. 0465 531 880 kartu su dviem
„D-sub“ adapteriais Nr. 0465 530 001 ir RJ45
plokštės prievadu Nr. 0462 018 001 dešinėje
jungties plokštės pusėje.
3B („Profinet“). Sumontuokite adapterių
plokštę Nr. 0465 531 880 kartu su RJ45
adapteriu Nr. 0465 795 001 per vidurį,
blokuojančia plokšte Nr. 0802 859 201 kairėje
pusėje ir RJ45 plokštės prievadu Nr. 0462
018 001 dešinėje jungties plokštės pusėje.
4A („Profibus“). Prijunkite CAN vidinius laidus Nr. 0458 357 885 prie valdymo plokštės ir
eterneto vidinius laidus iš RJ45 gnybto tinklų sietuvo plokštėje prie RJ45 plokštės prievado
adapterių plokštėje.
Prijunkite vidinius laidus su „D-sub“ skirstytuvu iš „Profibus“ tinklų sietuvo plokštės prie
„D-sub“ adapterių adapterių plokštėje.
4B („Profinet“). Prijunkite vidinius CAN laidus Nr. 0458 357 885 prie valdymo plokštės, o
RJ45 gnybtą tinklų sietuvo plokštėje prie RJ45 plokštės prievado dešiniosios RJ45 jungties,
esančios adapterių plokštėje.
Prijunkite adapterių plokštės vidurinę RJ45 jungtį prie RJ45 jungties, esančios mažoje
„Profinet“ plokštėje, kuri pritvirtinta prie PAB.
0465 589 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4.3
Pradinis nustatymas
PAB pristatomas su konfigūruotais numatytaisiais duomenimis. Konfigūravimo failai yra
laikomi USB atmintinėje, kuri tiekiama kartu su PAB. Konfigūravimo failus sudaro:
Settings.xml
Standartiniai nustatymai; norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite PEK
valdymo pulto (0460 949) vadovą. Settings.xml yra ftpsrv aplanke, kuris
yra šakniniame kataloge.
Welddata.xml
Galima konfigūruoti iki 255 skirtingų virinimo duomenų rinkinių. Išsamus
aprašymas pateikiamas PEK valdymo pulto (0460 949) vadove.
Welddata.xml yra ftpsrv aplanke, kuris yra šakniniame kataloge.
Config.xml
PAB specialus konfigūravimo failas. Pateikiamas PAB „Profibus“ adresas,
IP „Profinet“ adresas ir t. t.
0465 589 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
Norint pakeisti numatytąsias skirtingų konfigūravimo failų vertes, galima persiųsti failus per
integruotą FTP serverį. Išsamus įvairių esamų parametrų aprašymas pateikiamas PEK
valdymo pulto (0460 949) vadove.
Numatytieji IP nustatymai:
•
•
•
IP adresas (numatytasis: 192.168.0.5)
Tinklo kaukė (numatytoji: 255.255.255.0)
DHCP (numatytasis nustatymas: IŠJUNGTA)
FTP serveris gali būti naudojamas norint persiųsti šią sistemos informaciją:
Suvirinimo duomenų rinkiniai
eksportavimas / importavimas
Sistemos nustatymas
eksportavimas / importavimas
Klaidų žurnalas
eksportavimas
Kokybės funkcijų žurnalas
eksportavimas
Gamybos statistika
eksportavimas
0465 589 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
5.1
1
Jungtys ir valdymo įrenginiai
Vidinė CAN.
Ryšio su maitinimo šaltiniu jungtys. Jungtys su valdymo plokšte.
2
LAN
Prijungimas prie tinklo, eterneto Jungtys prie RJ45 plokštės prievado adapterių
plokštėje.
3
USB
USB atmintinės jungtys (dėl atmintinės priedų, žr. skyrių PRIEDAI)
Patikrinkite, ar USB atmintinė po persiuntimo yra saugi savo vietoje.
4A („Profibus“) Vidinė „Profibus“ DPV1 jungtis
9 kontaktų „D-sub“. Prijunkite abu „D-sub“ adapterius adapterių plokštėje naudodami
vidinius laidus su „D-sub“ skirstytuvu.
4B. („Profinet“) Vidinė „Profinet“ RJ45 jungtis
Prijunkite prie viduriniosios RJ45 jungties, esančios adapterių plokštėje.
5
Išorinis CAN jungiklis
Prijunkite prie išorinio 28 kontaktų jungiklio.
0465 589 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros darbus.
Saugos plokštes gali nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą (įgalioti
darbuotojai).
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.1
Apžiūra ir valymas
Reguliariai tikrinkite, ar valdymo blokas yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, jungtys atliktos
teisingai ir jose nėra gedimų.
0465 589 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
7 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
7
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
PAB yra sukurtas ir išbandytas laikantis tarptautinių ir Europos standartų EN 60974-1 ir EN
60974-10. Baigęs priežiūros ar remonto darbus, juos atlikęs asmuo atsako už tai, kad
gaminys ir toliau atitiktų pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines ir susidėvinčias dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com.
Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0465 589 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
DIAGRAMA
Profibus
0465 589 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
Profinet
0465 589 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
0449 535 881
PAB
Profibus interface
0449 535 882
PAB
„Profinet“ sąsaja
0465 589 001
- 28 -
Note
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
PRIEDAI
0465 585 001
0465 589 001
USB Memory 8 Gb
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising