ESAB PAB Handleiding
PAB
Gebruiksaanwijzing
0465 589 001 NL 20190528
Valid for: serial no. 342-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
4
2
INLEIDING ...................................................................................................
7
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
7
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
8
4
INSTALLATIE...............................................................................................
9
4.1
LAF/TAF...................................................................................................
9
4.2
Aristo 1000 AC/DC..................................................................................
15
4.3
Initiële instelling .....................................................................................
21
BEDIENING .................................................................................................
23
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen...............................................
23
ONDERHOUD ..............................................................................................
25
6.1
Inspectie en reiniging.............................................................................
25
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
ACCESSOIRES ...................................................................................................
26
27
29
30
5
6
7
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0465 589 001
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
OPMERKING: De eenheid is door ESAB getest in een algemene opstelling. De
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en werking van de specifieke opstelling berust bij de
integrator.
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
4.
5.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
0465 589 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Booglassen en snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden. Vraag uw werkgever naar de
veiligheidsmaatregelen. Deze moeten gebaseerd zijn op de gegevens van de
fabrikant.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de eenheid volgens de geldende standaarden
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote handen,
natte handschoenen of natte kleding
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt
Zorg voor een veilige werkhouding
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren
BOOGSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
BRANDGEVAAR
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen
brandbare materialen in de buurt zijn
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
•
•
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming
Waarschuw omstanders voor de gevaren
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik goed door.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
VOORZICHTIG!
Lees de instructiehandleiding vóór installatie of gebruik
goed door.
0465 589 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar
een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0465 589 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 INLEIDING
2
INLEIDING
PAB is een regeleenheid die de communicatie tussen de ESAB LAF-, TAF- en Aristo 1000
AC/DC-stroombronnen enerzijds en automatiseringsregelapparatuur, zoals PLC's anderzijds,
vertaalt. Deze regeleenheid ontvangt stuursignalen en instellingen via Profibus of Profinet,
en instellingsbestanden via FTP via Ethernet.
PAB wordt gebruikt in combinatie met ESABs met een CANbus uitgeruste stroombronnen
voor lasautomatisering, te weten LAF, TAF en Aristo 1000 AC/DC. Raadpleeg voor de
bediening van de stroombron en de draadaanvoereenheid de desbetreffende
gebruikershandleiding.
2.1
Apparatuur
PAB wordt geleverd met:
•
•
•
•
•
een USB-geheugen met configuratiebestanden
de interne bedrading
Gebruiksaanwijzing
Profibus-versie:
○ twee D-subadapters voor montage in de adapterplaat
○ een RJ45-paneelaansluitbus voor montage in de adapterplaat
Profinet-versie:
○ RJ45-adapterplaat
○ Afsluitplaat
○ Twee RJ45-kabels
Gebruikershandleidingen kunnen worden gedownload van www.esab.com.
0465 589 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
PAB
Voedingsspanning (van stroombron)
12 V DC
Gewicht
0,8 kg
Afmetingen (l × b × h)
224 × 126 × 58 mm
0465 589 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet worden uitgevoerd door een vakman.
4.1
LAF/TAF
Installatie en aansluiting op de LAF/TAF-stroombronnen, kit 0449 535 881 en
kit 0449 535 882
Controleer of de stroombron is afgekoppeld van de netspanning.
Als de stroombron nog niet is voorzien van een opening in de aansluitplaat voor de
adapterplaat, voer dan onderstaande stappen 1A-1C uit.
1A. Verwijder de zijplaat, voorplaat en onderste afdekplaat.
0465 589 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
1B. Verwijder de onderste zijsteunbevestiging en buig deze opzij.
0465 589 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
1C. Maak een opening in de aansluitplaat volgens de juiste afbeelding hier beneden.
Alleen voor LAF 1001:
0465 589 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
Alleen voor LAF 1251/LAF 1601:
0465 589 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
Alleen voor TAF 801/TAF 1251:
2A (Profibus). Monteer de adapterplaat 0465 531 880 samen met de twee D-subadapters
0465 530 001 en de RJ45-paneelaansluitbus 0462 018 001 op de rechterzijde van de
aansluitplaat.
2B (Profinet). Monteer de adapterplaat 0465 531 880 samen met de RJ45-adapter
0465 795 001 in het midden, de afsluitplaat 0802 859 201 aan de linkerzijde en de
RJ45-paneelaansluitbus 0462 018 001 op de rechterzijde van de aansluitplaat.
Monteer de PAB in de LAF/TAF
• Verwijder de afdekking van de screeningbox voor de stuurprint van de lasstroombron.
• Bevestig de PAB zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding aan de stuurprint
van de lasstroombron.
0465 589 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
3A (Profibus). Sluit de interne CAN-kabel 0458 357 885 aan op de stuurprint, verbind het
RJ45-contact op de gateway-kaart met de RJ45-paneelaansluitbus op de adapterplaat, en
de interne bekabeling met D-subsplitter van de Profibuskaart met de D-subadapters op de
adapterplaat.
3B (Profinet). Sluit de interne CAN-kabel 0458 357 885 aan op de stuurprint, verbind het
RJ45-contact op de gateway-kaart met de RJ45-paneelaansluitbus op de RJ45-connector op
de adapterplaat. Sluit de middelste RJ45-connector op de adapterplaat aan op de
RJ45-connector op de kleine Profinet-kaart die op de PAB is gemonteerd.
0465 589 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
4.2
Aristo 1000 AC/DC
Installatie en aansluiting op de Aristo 1000-stroombron, kit 0449 535 881 en
kit 0449 535 882.
Controleer of de stroombron is afgekoppeld van de netspanning. De kaart achter de
voorplaat staat onder spanning, zelfs als de stroombron is uitgeschakeld.
Als de stroombron nog niet is voorzien van een opening in de aansluitplaat voor de
adapterplaat, voer dan onderstaande stappen 1A-1F uit.
1A. Verwijder de rechter afdekplaat.
0465 589 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
1B. Verwijder de afdekplaat aan de bovenzijde.
1C. Verwijder de afdekplaat aan de voorzijde. Laat deze niet aan de bekabeling hangen.
0465 589 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
1D. Verwijder de plaat met blokaansluiting. Laat deze niet aan de bekabeling hangen.
1E. Verwijder de afdekplaat die de vier gaten bedekt.
0465 589 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
1F. Maak een opening in de aansluitplaat volgens de afbeelding hier beneden.
0465 589 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
2. Monteer de gateway-kaart in de Aristo 1000-stroombron volgens de afbeelding hier
beneden.
0465 589 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
3A (Profibus). Monteer de adapterplaat
0465 531 880 samen met de twee
D-subadapters 0465 530 001 en de
RJ45-paneelaansluitbus 0462 018 001 op de
rechterzijde van de aansluitplaat.
3B (Profinet). Monteer de adapterplaat
0465 531 880 samen met de RJ45-adapter
0465 795 001 in het midden, de afsluitplaat
0802 859 201 aan de linkerzijde en de
RJ45-paneelaansluitbus 0462 018 001 op de
rechterzijde van de aansluitplaat.
4A (Profibus). Sluit de interne CAN-kabel 0458 357 885 aan op de stuurprint en verbind de
interne ethernetkabel van het RJ45-contact op de gateway-kaart met de
RJ45-paneelaansluitbus op de adapterplaat.
Sluit de interne bekabeling met D-subsplitter van de Profibus-gatewaykaart aan op de
D-subadapters op de adapterplaat.
4B (Profinet). Sluit de interne CAN-kabel 0458 357 885 aan op de stuurprint, verbind het
RJ45-contact op de gateway-kaart met de RJ45-paneelaansluitbus op de RJ45-connector op
de adapterplaat.
Sluit de middelste RJ45-connector op de adapterplaat aan op de RJ45-connector op de
kleine Profinet-kaart die op de PAB is gemonteerd.
0465 589 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
4.3
Initiële instelling
De PAB is bij aflevering geconfigureerd met standaardgegevens. De configuratiebestanden
zijn opgeslagen op de met de PAB meegeleverde USB-stick. De structuur van de
configuratiebestanden is als volgt:
Instellingen.xml Standaardinstellingen, zie Gebruikershandleiding PEK bedieningspaneel
(0460 949) voor meer informatie. Settings.xml bevindt zich in de map
ftpsrv onder de hoofdmap.
Lasgegevens.x Mogelijkheid om maximaal 255 verschillende sets lasgegevens te
ml
configureren. Zie Gebruikershandleiding PEK-bedieningspaneel (0460 949)
voor een uitvoerige beschrijving. Welddata.xml bevindt zich in de map
ftpsrv onder de hoofdmap.
Config.xml
0465 589 001
PAB-specifiek configuratiebestand. Bevat Profibusadres voor PAB,
IP-adres voor Profinet, enz.
- 21 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
Om de standaardwaarden van de verschillende configuratiebestanden te wijzigen, is
overdracht van de bestanden via de ingebouwde FTP-server mogelijk. Raadpleeg voor een
uitvoerige beschrijving van de verschillende beschikbare parameters de
Gebruikershandleiding van het PEK-bedieningspaneel (0460 949).
Standaard IP-instellingen:
•
•
•
IP-adres (standaard: 192.168.0.5)
Netmasker (standaard: 255.255.255.0)
DHCP (standaard: UIT)
De FTP-server kan worden gebruikt voor de overdracht van de volgende informatie van het
systeem:
Lasgegevens
Export/Import
Systeeminstellingen
Export/Import
Foutlog
Export
Kwaliteitsfunctieslogboek
Export
Productiestatistieken
Export
0465 589 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur kunt u vinden
in het hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees dit goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
1
Aansluitingen en bedieningselementen
Interne CAN
Aansluitingen voor communicatie met de stroombron. Aansluiting naar stuurprint.
2
LAN
Aansluiting naar netwerk, Ethernet. Aansluiting naar RJ45-paneelaansluitbus op de
adapterplaat.
3
USB
Aansluiting voor USB-geheugen (accessoires voor opslag, zie het hoofdstuk
ACCESSOIRES).
Controleer of het USB-geheugen na het transport nog goed op zijn plaats vastzit.
4A (Profibus) Interne connector van Profibus DPV1
9-pens D-sub. Aan te sluiten op beide D-subadapters op de adapterplaat door middel
van interne bekabeling met D-subsplitter.
0465 589 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
4B (Profinet) Interne RJ45-connector van Profinet
Sluit aan op de middelste RJ45-connector op de adapterplaat.
5
Externe CAN-connector
Aan te sluiten op externe 28-pens connector.
0465 589 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personeel met de juiste elektrotechnische vaardigheden (bevoegd personeel) mag de
veiligheidsbeplating verwijderen.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant tijdens de
garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de bedieningseenheid elektrisch contact maakt met de stroombron,
of de verbindingen storingsvrij zijn en of ze goed zijn aangesloten.
0465 589 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
7
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
PAB is ontworpen en getest conform de internationale en Europese normen EN 60974-1 en
EN 60974-10. Na voltooiing van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden is het de
verantwoordelijkheid van de persoon (of personen) die het werk heeft/hebben uitgevoerd,
ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan de eisen van de bovengenoemde
normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0465 589 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
Profibus
0465 589 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
Profinet
0465 589 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering number
Denomination
Type
0449 535 881
PAB
Profibus interface
0449 535 882
PAB
Profinet-interface
0465 589 001
- 29 -
Note
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0465 585 001
0465 589 001
USB Memory 8 Gb
- 30 -
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
0465 589 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising