ESAB | WeldCloud™ Universal Connector | Instruction manual | ESAB WeldCloud™ Universal Connector Instrukcja obsługi

ESAB WeldCloud™ Universal Connector Instrukcja obsługi
Złącze uniwersalne
WeldCloud™
Instrukcja obsługi
0463 601 001 PL 20190509
Valid for: serial no. 849-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
4
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
4
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
4
WPROWADZENIE .......................................................................................
7
2.1
Wyposażenie...........................................................................................
7
2.2
Przed rozpoczęciem konfiguracji złącza uniwersalnego
WeldCloud™ ...........................................................................................
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego ............................................
7
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
8
4
MONTAŻ ......................................................................................................
9
4.1
Główne zespoły ......................................................................................
9
4.2
Umieszczanie akumulatora litowo-jonowego w obudowie
podzespołów elektronicznych...............................................................
Montaż złącza uniwersalnego WeldCloud™ ........................................
10
Wymiana złącza ...................................................................................
11
Konfiguracja złącza uniwersalnego WeldCloud™ ..............................
13
4.4.1
Pobieranie i instalacja aplikacji ESAB UCMon .....................................
13
4.4.2
Uruchamianie złącza uniwersalnego WeldCloud™..............................
13
4.4.3
Parowanie urządzenia z systemem Android ze złączem
uniwersalnym WeldCloud™ .................................................................
Łączenie złącza uniwersalnego WeldCloud™ z lokalną siecią Wi-Fi...
13
15
4.4.6
Łączenie złącza uniwersalnego WeldCloud™ z platformą
WeldCloud™ w chmurze ......................................................................
Zmiana domyślnej nazwy złącza uniwersalnego WeldCloud™............
4.4.7
Konfiguracja dodatkowych parametrów spawania ...............................
18
OBSŁUGA ...................................................................................................
19
5.1
Zasilanie ..................................................................................................
19
5.2
Tryby pracy .............................................................................................
19
5.3
Diody LED stanu.....................................................................................
19
5.4
Pomiar i przechowywanie danych ........................................................
21
KONSERWACJA .........................................................................................
22
6.1
Kontrola i czyszczenie ...........................................................................
22
6.2
Weryfikacja..............................................................................................
22
6.3
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego ...........................................
22
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............................................................
23
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
SCHEMAT ............................................................................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE..............................................................................
AKCESORIA ........................................................................................................
24
25
26
27
28
2
2.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.4
4.4.5
5
6
7
8
7
10
15
17
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 601 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, będą
skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała lub
śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 601 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
• Złącze uniwersalne WeldCloud™ jest wyposażone w akumulator
litowo-jonowy (umieszczony w obudowie podzespołów elektronicznych).
Ładowanie akumulatora odbywa się w trakcie spawania. Jeżeli akumulator
wymaga naładowania przed rozpoczęciem lub po zakończeniu spawania,
należy użyć dołączonej ładowarki. Ładowanie za pomocą ładowarki innego
typu może spowodować ryzyko pożaru.
• Akumulator można wymienić wyłącznie na akumulator litowo-jonowy
określony w rozdziale CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE niniejszej instrukcji.
Użycie akumulatora innego typu może spowodować ryzyko odniesienia
obrażeń i wystąpienia pożaru.
• Po wyciągnięciu akumulatora z obudowy podzespołów elektronicznych należy
trzymać go z dala od drobnych przedmiotów metalowych, takich jak spinacze,
monety, klucze, gwoździe, śruby itp., ponieważ kontakt z nimi mógłby
doprowadzić do zwarcia styków. Zwarcie styków akumulatora może prowadzić
do oparzeń i pożaru.
• W ekstremalnych warunkach może nastąpić wytrysk płynu z akumulatora.
Należy unikać kontaktu z wszelkimi płynami! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
kontaktu, takie miejsce należy przemyć wodą. Jeżeli płyn przedostanie się do
oczu, przemyć, a następnie skontaktować się z lekarzem. Płyn z akumulatora
może powodować podrażnienia lub oparzenia.
• Nie należy używać uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatorów.
Uszkodzone i zmodyfikowane akumulatory mogą być nieprzewidywalne, co z
kolei może prowadzić do pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała.
• Nie należy wystawiać akumulatora na działanie ognia ani wysokich
temperatur. Wystawienie na działanie ognia lub temperatur powyżej +130°C
(+266°F) może prowadzić do wybuchu.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy podłączać złącza uniwersalnego WeldCloud™ do źródła prądu spawania
używanego w trybie MMA. Może to uruchomić lub aktywować tryb spawania.
0463 601 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
UWAGA!
Złącze uniwersalne WeldCloud™ jest przystosowane do maksymalnego napięcia
zapłonu HF na poziomie 15 kV podczas spawania TIG. 15 kV to maksymalna wartość
napięcia zapłonu we współczesnych źródłach prądu spawania. W starszych źródłach
prądu spawania ta wartość może niekiedy być wyższa.
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich
punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 601 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Złącze uniwersalne WeldCloud™ jest niezależnym systemem pomiarowym spawania
umożliwiającym zbieranie danych z dowolnego źródła prądu spawania (wyprodukowanego
przez ESAB bądź jedną z wielu innych firm obecnych na rynku). Mierzone jest natężenie i
napięcie prądu spawania, a uzyskane dane trafiają do chmury WeldCloud™ za
pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci lokalnej.
Do montażu złącza uniwersalnego WeldCloud™ potrzebny jest dostęp do serwisu
internetowego WeldCloud™. Aby uzyskać dostęp do konta WeldCloud™, należy dokonać
rejestracji w celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu zostały opisane w rozdziale „AKCESORIA”
niniejszej instrukcji.
2.1
Wyposażenie
W skład wyposażenia złącza uniwersalnego WeldCloud™ wchodzą:
•
•
•
•
•
Instrukcja obsługi
Paski zapadkowe do mocowania obudowy czujnika
Dwa dodatkowe przyłącza OKC (95 mm)
Akumulator litowo-jonowy
Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego
2.2
Przed rozpoczęciem konfiguracji złącza uniwersalnego
WeldCloud™
Do wykonania pełnej konfiguracji złącza uniwersalnego WeldCloud™ potrzebne będą:
•
•
•
•
Urządzenie z systemem Android w wersji 6.0 lub wyższej (zalecany minimalny rozmiar
ekranu: 4,7")
Śrubokręt typu torx, rozmiar T10
Konto WeldCloud™
W pełni naładowany akumulator litowo-jonowy (patrz poniżej)
2.2.1
1.
2.
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego
Umieścić akumulator litowo-jonowy w ładowarce dołączonej do zestawu.
Ładować akumulator litowo-jonowy przez co najmniej 24 godziny.
0463 601 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Złącze uniwersalne WeldCloud™, ważne od numeru seryjnego 849-xxx-xxxx
Dopuszczalne obciążenie (I2):
60% cyklu pracy
500 A
100% cyklu pracy
400 A
MIG
Od 15 A / 14,8 V do 500 A / 39 V
TIG HF
Od 15 A / 10,6 V do 500 A / 30 V
U1
10-100 V
Natężenie i moc przy U1 = 30 V:
I1
0,3 A
Pmax
9W
Dokładność pomiarów (w odniesieniu do
mierzonego natężenia i napięcia)
±2%
Temperatura pracy
Od -10 do +40 °C (od +14 do +104 °F)
Dane akumulatora:
Technologia
Akumulator litowo-jonowy
Napięcie znamionowe
3,7 V (±0,1 V)
Pojemność znamionowa
2200 mAh
Temperatura przechowywania
Od -20 do +60 °C (od -4 do +140 °F)
Temperatura ładowania
Od +5 do +40 °C (od +41 do +104 °F)
Wymiary (d × s × w):
Obudowa czujnika
318 × 234 × 74 mm
(12,5 × 9,2 × 2,9 cala)
Obudowa podzespołów elektronicznych
238 × 147 × 40 mm
(9,4 × 5,8 × 1,6 cala)
Waga:
Obudowa czujnika
2,0 kg (4,4 lb.)
Obudowa podzespołów elektronicznych
0,7 kg (1,5 lb.)
Łącznie z przewodami
7 kg (15,4 lb.)
Stopień ochrony
IP43
Klasa zastosowania
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP43 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz, jednak nie należy go używać w czasie opadów bez odpowiedniej osłony.
0463 601 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
4
MONTAŻ
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. W
gospodarstwie domowym może powodować zakłócenia radiowe. Do obowiązków
użytkownika należy podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
OSTRZEŻENIE!
Upewnić się, że przewody są w pełni połączone.
4.1
Główne zespoły
1. Obudowa czujnika
2. Obudowa podzespołów elektronicznych
4. Przyłącze do obwodu spawania
5. Przycisk (do włączania, wyłączania i
ponownego uruchamiania złącza
uniwersalnego WeldCloud™)
3. Przyłącze do zacisków wyjściowych
źródła prądu spawania
0463 601 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
4.2
Umieszczanie akumulatora litowo-jonowego w obudowie
podzespołów elektronicznych
1.
2.
Upewnić się, że akumulator litowo-jonowy jest w pełni naładowany.
Poluzować dwie śruby z tyłu obudowy podzespołów elektronicznych. Zdjąć pokrywę
akumulatora.
3.
Włożyć akumulator litowo-jonowy. Założyć pokrywę akumulatora i zamocować
śrubami. Moment dokręcania: 0,6 Nm.
4.3
1.
Montaż złącza uniwersalnego WeldCloud™
Zamocować w odpowiedniej pozycji obudowę podzespołów elektronicznych do
urządzenia spawalniczego za pomocą taśmy Velcro® znajdującej się z tyłu obudowy
podzespołów.
UWAGA!
W obudowie podzespołów znajdują się nadajnik i odbiornik radiowy. Należy
umieścić ją w najwyższym możliwym punkcie urządzenia spawalniczego.
a)
b)
2.
Za pomocą alkoholu wyczyścić powierzchnię, do której będzie przylegać taśma
Velcro®.
Zdjąć osłonę ochronną z taśmy Velcro® i zamocować obudowę podzespołów.
Po przylgnięciu samoprzylepnej warstwy taśmy Velcro® do urządzenia spawalniczego
będzie możliwe wielokrotne zdejmowanie i zakładanie obudowy podzespołów.
Podłączyć obudowę czujnika do zacisków wyjścia źródła prądu spawania. Nie ma
znaczenia, które złącze jest podłączone do zacisku +, a które do zacisku - źródła
prądu.
Jeśli źródło prądu ma przyłącza OKC: zdemontować przyłącza OKC z przewodów
obudowy czujnika i wymienić na odpowiednie złącza.
OSTRZEŻENIE!
Wtyczki mogą wymieniać wyłącznie specjaliści. Muszą one być zgodne z
mającymi zastosowanie normami dot. przyłączy prądu spawania. Wtyczki i
gniazda muszą być dostosowane do prądu ciągłego o natężeniu 400 A lub
500 A przy 60% cyklu pracy. Podłączenie niedozwolonych elementów
połączeniowych lub nieprawidłowej instalacji może prowadzić do przegrzania,
pożaru przewodów i dalszych uszkodzeń.
Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
3.
Podłączyć palnik i przewód roboczy do obudowy czujnika, sprawdzając prawidłowość
polaryzacji (w związku z zaciskami wyjścia spawania) w zależności od zastosowanej
metody spawania.
0463 601 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
Poniżej przykłady zamocowania obudowy podzespołów i obudowy czujnika na urządzeniu
spawalniczym. W pierwszym przykładzie do montażu obudowy czujnika na wózku użyto
dołączonych do zestawu pasków zapadkowych.
UWAGA!
Aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony (IP) złącza uniwersalnego WeldCloud™,
należy umieścić obudowę podzespołów i obudowę czujnika w jednej z orientacji
pokazanych na poniższej ilustracji.
UWAGA!
Jeżeli złącze uniwersalne WeldCloud™ jest używane razem ze źródłem prądu
wyposażonym w urządzenie redukujące napięcie (VRD), należy sprawdzić, czy po
montażu funkcja VRD nadal działa!
4.3.1
Wymiana złącza
PRZESTROGA!
Przyłącza mogą spowodować oparzenia.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych warunków konieczna jest wymiana
złączy kablowych firmy innej niż ESAB na dostarczone złącza:
•
•
•
Przyłącza do zacisków wyjściowych źródła prądu spawania na źródle prądu nie są
przymocowane.
Przyłącze jest uszkodzone.
Gumowa powierzchnia przyłącza jest bardzo gorąca.
0463 601 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ściągnąć gumową obudowę (1) z mosiężnego złącza.
Wykręcić śruby imbusowe z mosiężnego złącza (2).
Odłączyć mosiężne złącze od okablowania (3).
Jeśli osłona przewodu (4) jest uszkodzona lub jej brakuje, należy zamontować
dostarczoną osłonę przewodu. Wsunąć przewód z osłoną kablową do dostarczonego
mosiężnego złącza (5).
Dokręcić śruby imbusowe, aby zamocować przewód w mosiężnym złączu (6).
Dokręcić śruby imbusowe, tak aby były wyrównane z powierzchnią mosiężnego złącza
lub znalazły się pod nią.
Pociągnąć gumową obudowę do tyłu (7), aż całkowicie osłoni mosiężne złącze (5).
0463 601 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
4.4
Konfiguracja złącza uniwersalnego WeldCloud™
Po fizycznym zamontowaniu złącza uniwersalnego WeldCloud™ należy dokonać konfiguracji
oprogramowania. Konfiguracja oprogramowania składa się z następujących głównych
kroków:
•
•
•
•
•
Pobieranie i instalacja aplikacji ESAB UCMon w urządzeniu z systemem Android.
(Wersja systemu operacyjnego 6.0 lub wyższa, zalecany minimalny rozmiar ekranu:
4,7").
Uruchamianie złącza uniwersalnego WeldCloud™
Parowanie urządzenia z systemem Android ze złączem uniwersalnym WeldCloud™
Łączenie złącza uniwersalnego WeldCloud™ z lokalną siecią Wi-Fi
Łączenie złącza uniwersalnego WeldCloud™ z platformą WeldCloud™ w chmurze
Każda z powyższych czynności została omówiona poniżej.
4.4.1
Pobieranie i instalacja aplikacji ESAB UCMon
1.
Pobrać najnowszą wersję aplikacji ESAB UCMon na system Android ze sklepu
Google Play.
Aplikację ESAB UCMon można znaleźć w sklepie Google Play poprzez zeskanowanie
poniższego kodu QR.
2.
Zainstalować aplikację ESAB UCMon w wybranym urządzeniu z systemem Android.
4.4.2
1.
Uruchamianie złącza uniwersalnego WeldCloud™
Uruchomić złącze uniwersalne WeldCloud™ poprzez naciśnięcie
przycisku znajdującego się po prawej stronie wejścia przewodu
sygnałowego na obudowie podzespołów elektronicznych.
Ciągłe świecenie zielonej diody LED zasilania znajdującej się na obudowie
podzespołów wskazuje, że złącze uniwersalne WeldCloud™ jest włączone.
Trwa to około 20 sekund.
4.4.3
1.
2.
Parowanie urządzenia z systemem Android ze złączem uniwersalnym
WeldCloud™
Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu z systemem Android.
Uruchomić aplikację ESAB UCMon w urządzeniu z systemem Android.
Po uruchomieniu aplikacja pokazuje listę wszystkich znanych złączy uniwersalnych
WeldCloud™. Dla każdego wykrytego złącza uniwersalnego WeldCloud™ jest
wyświetlana nazwa i adres MAC.
Jeżeli odpowiednie złącze uniwersalne WeldCloud™ nie znajduje się na liście, kliknąć
Discover poniżej listy, aby zainicjować ponowne wyszukiwanie.
0463 601 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
3.
Wybrać odpowiednie urządzenie z listy i kliknąć Connect w celu nawiązania
połączenia ze złączem uniwersalnym WeldCloud™.
Od tej chwili urządzenie z systemem Android i złącze uniwersalne WeldCloud™ są
sparowane i połączone.
UWAGA!
Urządzenie, które nie zostało skonfigurowane, nosi nazwę odpowiadającą jego
adresowi MAC interfejsu Bluetooth, który znajduje się w odpowiednim polu.
Po udanym parowaniu aplikacja samoczynnie przechodzi do Measuring ekranu
przedstawiającego zbierane na żywo dane z czujnika. Kliknąć ikonę koła zębatego w
prawym górnym rogu, aby przełączyć pomiędzy trybami monitorowania i konfiguracji.
Ciągłe świecenie niebieskiej diody LED modułu Bluetooth na obudowie
podzespołów elektronicznych potwierdza podłączenie złącza uniwersalnego
WeldCloud™.
Sparowane wcześniej urządzenia będą wyświetlane oddzielnie na liście urządzeń.
Aby usunąć parowanie poprzednich urządzeń, zapoznać się z ustawieniami Bluetooth
urządzenia z systemem Android.
0463 601 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
4.4.4
1.
Łączenie złącza uniwersalnego WeldCloud™ z lokalną siecią Wi-Fi
2.
Kliknąć Config u dołu ekranu w aplikacji ESAB UCMon.
W razie potrzeby wprowadzić hasło, aby uzyskać dostęp do Config menu. Domyślne
hasło to Esab.
Kliknąć pole edycji nazwy (SSID) lub Password w sekcji Wi-Fi.
3.
Wprowadzić nazwę i hasło lokalnej sieci Wi-Fi.
4.
5.
Kliknąć Send w sekcji Wi-Fi.
Symbol Wi-Fi w nagłówku wskazuje, że lokalne połączenie Wi-Fi zostało nawiązane.
Wyświetlane jest IP hosta złącza uniwersalnego WeldCloud™. Łączenie złącza
uniwersalnego WeldCloud™ z lokalną siecią Wi-Fi trwa około 15 sekund.
4.4.5
Łączenie złącza uniwersalnego WeldCloud™ z platformą WeldCloud™ w
chmurze
UWAGA!
Zmiany mogą być stosowane. Zaktualizowane instrukcje można znaleźć w
podręczniku złącza WeldCloud™.
0463 601 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
1.
Przejść do zarządzania zasobami, aby stworzyć nowy zasób w serwisie internetowym
WeldCloud™. Wybrać stronę z listy struktury organizacyjnej. Kliknąć Utwórz zasób.
2.
Klawisz Enter Nazwa zasobu. Kliknąć Utwórz.
3.
Kliknąć Download configuration file w celu pobrania pliku konfiguracji.
4.
Zapisać pilik do folderu Pobrane na urządzeniu z systemem Android.
UWAGA!
Jeśli plik został pobrany za pomocą urządzenia z systemem Android, zostanie
on automatycznie zapisany we właściwej lokalizacji.
Jeśli plik został pobrany za pomocą komputera, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi urządzenia przenośnego i wyszukać w niej sposób
przesyłania plików z komputera do urządzenia przenośnego.
5.
6.
7.
8.
Sparować wybrane złącze uniwersalne WeldCloud™ — patrz rozdział „Parowanie
urządzenia z systemem Android ze złączem uniwersalnym WeldCloud™”.
Upewnić się, że nawiązano połączenie Wi-Fi — patrz rozdział „Łączenie złącza
uniwersalnego WeldCloud™ z lokalną siecią Wi-Fi”.
Kliknąć Cloud.
Kliknąć File... na następnym ekranie, aby wybrać plik aprowizacji do połączenia z
chmurą WeldCloud™.
0463 601 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
9.
Wybrać pobrany plik aprowizacji z listy i kliknąć Accept.
10. Kliknąć Execute w celu nawiązania połączenia z chmurą WeldCloud™. Informacje w
chmurze są aktualizowane po nawiązaniu połączenia. Symbol chmury w nagłówku
wskazuje na połączenie z WeldCloud™.
Nazwa złącza uniwersalnego WeldCloud™ zostanie automatycznie skonfigurowana
jako nazwa zasobu w usłudze WeldCloud™.
11. Ze względów bezpieczeństwa po zakończeniu procedury zaleca się usunięcie pliku
konfiguracyjnego z urządzenia z systemem Android.
4.4.6
Zmiana domyślnej nazwy złącza uniwersalnego WeldCloud™
UWAGA!
Nazwa złącza uniwersalnego WeldCloud™ jest pobierana z zasobu po
skonfigurowaniu połączenia z chmurą WeldCloud™.
Nazwa złącza uniwersalnego WeldCloud™ jest taka sama jak nazwa zasobu w
usłudze WeldCloud™. Zmiana nazwy złącza uniwersalnego WeldCloud™ ma wpływ
wyłącznie na połączenie Bluetooth. Nazwa w usłudze WeldCloud™ zostaje
zachowana.
1.
2.
3.
W prawej dolnej części ekranu
kliknąć Config.
W razie potrzeby wprowadzić
hasło, aby uzyskać dostęp do
Config menu. Domyślne hasło
to Esab.
Kliknąć pole edycji nazwy
złącza uniwersalnego
WeldCloud™.
Wprowadzić nową nazwę
urządzenia. Kliknąć Send.
0463 601 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAŻ
4.4.7
Konfiguracja dodatkowych parametrów spawania
1.
Aby dodać/edytować parametry spawania (przewód, gaz lub nazwisko operatora),
należy kliknąć przycisk skanowania.
2.
3.
4.
Zeskanuj kod parametru (kod 128, kod QR).
Kliknąć Apply obok pola typu zeskanowanego parametru.
Dodatkowe parametry spawania są grupowane razem z każdą spoiną spawalniczą i
wysyłane do usługi WeldCloud™.
0463 601 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
5
OBSŁUGA
5.1
Zasilanie
Złącze uniwersalne WeldCloud™ jest zasilane poprzez obwód spawania podczas spawania.
Zasilanie zewnętrzne nie jest potrzebne.
Złącze uniwersalne WeldCloud™ jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy działający
jako zasilanie dodatkowe, gdy nie jest wykonywane spawanie. Akumulator litowo-jonowy jest
ładowany podczas spawania.
5.2
Tryby pracy
Złącze uniwersalne WeldCloud™ ma trzy tryby pracy:
•
•
•
System wył.
Dane nie są zbierane. System uruchomi się po rozpoczęciu spawania lub po
naciśnięciu przycisku na obudowie czujnika. Uruchamianie trwa około 20 sekund. W
tym czasie dane spawania nie są zbierane.
Tryb uśpienia
Tryb oszczędzania energii. System wybudzi się po rozpoczęciu spawania. Wybudzanie
trwa około 1 sekundy. W tym krótkim czasie dane spawania nie są zbierane. System
wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 2 godziny nie zostanie wykryty żaden proces
spawania.
System wł.
System jest gotowy do zbierania danych. Wykrywanie rozpoczęcia spawania trwa około
1 sekundy. W tym krótkim czasie dane spawania nie są zbierane. System przechodzi w
tryb uśpienia, jeżeli przez 60 sekund nie jest wykrywany żaden proces spawania.
Złącze uniwersalne WeldCloud™ można zawsze włączyć lub wyłączyć ręcznie za pomocą
przycisku znajdującego się na obudowie czujnika.
5.3
Diody LED stanu
Na obudowie podzespołów elektronicznych znajdują się cztery diody LED stanu.
1. Dioda LED akumulatora
2. Dioda LED zasilania
0463 601 001
3. Dioda LED Bluetooth
4. Dioda LED Wi-Fi
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
1. Dioda LED akumulatora
Wskazanie
Objaśnienie
System wył. lub tryb uśpienia
Miga na zielono
Ładowanie
Świeci na czerwono
Niski poziom akumulatora
Świeci na zielono
Ładowanie zakończone
Świeci na pomarańczowo
Rozładowywanie
Miga krótko na czerwono
Brak, usterka lub rozładowanie akumulatora
2. Dioda LED zasilania
Wskazanie
Objaśnienie
Wył.
System wył.
Miga na zielono
Uruchamianie
Świeci na zielono
System wł. lub tryb uśpienia
Świeci na pomarańczowo
Trwa spawanie
3. Dioda LED Bluetooth
Wskazanie
Objaśnienie
Wył.
Bluetooth wył., połączenie niemożliwe
Miga krótko na niebiesko co 5
sekund
0463 601 001
Gotowość do parowania
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
Wskazanie
Objaśnienie
Świeci na niebiesko
Połączono
Miga na niebiesko
Połączono i trwa konfiguracja. Czas do przedłużenia
działania w trybie uśpienia
4. Dioda LED Wi-Fi
Wskazanie
Objaśnienie
Wył.
Wi-Fi wył., połączenie niemożliwe
Miga na biało
System połączony z lokalną siecią Wi-Fi, ale nie z
chmurą WeldCloud™.
Miga krótko na biało co 5 sekund System gotowy, ale niepołączony z lokalną siecią
Wi-Fi. (Nieprawidłowa konfiguracja lub niedostępny
punkt dostępowy Wi-Fi).
Świeci na biało
5.4
System połączony z lokalną siecią Wi-Fi i z chmurą
WeldCloud™.
Pomiar i przechowywanie danych
Złącze uniwersalne WeldCloud™ dokonuje pomiarów średniej wartości bezwzględnej prądu i
napięcia spawania. Dane są zbierane przy bardzo wysokim próbkowaniu. Następuje
uśrednienie zebranych danych, aby zmniejszyć ilość danych wysyłanych do
chmury WeldCloud™.
Ilość danych tworzonych i przechowywanych dla każdego spawania zależna jest od:
•
•
Czasu spawania
Ilości informacji wprowadzonych do systemu przed rozpoczęciem spawania
Po każdym spawaniu dane są wysyłane automatycznie do chmury WeldCloud™. Jeżeli
połączenie z chmurą zostanie utracone, dane są przechowywane w pamięci wewnętrznej
złącza uniwersalnego WeldCloud™ (maksymalnie 1000 spoin spawalniczych po 10 s). W
przypadku dłuższych spoin spawalniczych liczba przechowywanych spoin będzie mniejsza.
Po ponownym podłączeniu systemu dane z pamięci wewnętrznej są automatycznie
wysyłane do chmury WeldCloud™.
UWAGA!
Natężenie musi spaść poniżej 15 A na co najmniej 1 sekundę, aby urządzenie
przestało rejestrować dane.
0463 601 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli klient
podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy usterek w
produkcie.
6.1
Kontrola i czyszczenie
Jeśli zajdzie potrzeba, wyczyścić z kurzu obudowy, przewody i przyłącza systemu złącza
uniwersalnego WeldCloud™ za pomocą suchej szmatki, zgodnie ze standardowymi
praktykami warsztatowymi.
6.2
Weryfikacja
Zaleca się wykonywanie okresowej weryfikacji dokładności czujnika zewnętrznego.
Weryfikację można skoordynować z ogólną weryfikacją urządzeń spawalniczych. Jeśli
dokładność wykracza poza zakres tolerancji, należy skontaktować się z autoryzowanym
dystrybutorem lub centrum serwisowym firmy ESAB w celu uzyskania dalszej pomocy.
6.3
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego
W normalnych okolicznościach akumulator litowo-jonowy znajdujący się w obudowie
podzespołów elektronicznych ładuje się podczas spawania. Jeżeli akumulator wymaga
naładowania przed rozpoczęciem lub po zakończeniu spawania, można wyciągnąć go z
obudowy podzespołów i naładować za pomocą oddzielnej ładowarki. Należy używać
wyłącznie ładowarek typu L1 przeznaczonych do ładowania akumulatorów litowo-jonowych
typu 18650. Używać wyłącznie ładowarek o charakterystyce CCCV (stałe natężenie, stałe
napięcie). Nie używać ładowarek o napięciu wyższym niż 4,2 V. Używanie ładowarek innego
typu powoduje ryzyko pożaru.
Jeżeli złącze uniwersalne WeldCloud™ ma być przechowywane, upewnić się, że akumulator
litowo-jonowy jest w pełni naładowany. Jeśli złącze ma być przechowywane przez dłuższy
czas, należy wyciągnąć akumulator litowo-jonowy z obudowy podzespołów elektronicznych!
Przed ponownym skorzystaniem z przechowywanego złącza uniwersalnego WeldCloud™
należy naładować akumulator litowo-jonowy za pomocą dołączonej ładowarki.
0463 601 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
Typ usterki
Działanie naprawcze
Dioda LED akumulatora na obudowie
podzespołów elektronicznych nie zapala się
lub miga czerwonym światłem, mimo że trwa
proces spawania.
Złącze uniwersalne WeldCloud™ nie ma
zasilania lub poziom naładowania
akumulatora jest niski.
Użyć dołączonej do zestawu ładowarki i
ładować akumulator litowo-jonowy przez co
najmniej 24 godziny albo wymienić
akumulator na w pełni naładowany
akumulator zapasowy.
Źródło prądu spawania jest wyłączone i nic
się nie dzieje po naciśnięciu przycisku (na
obudowie podzespołów).
Użyć dołączonej do zestawu ładowarki i
ładować akumulator litowo-jonowy albo
wymienić akumulator na w pełni naładowany
akumulator zapasowy.
W oprogramowaniu WeldCloud™ nie widać
danych z konkretnego
złącza uniwersalnego WeldCloud™.
Sprawdzić diodę LED zasilania na obudowie
podzespołów. Dioda LED zasilania powinna
świecić na zielono. Jeżeli dioda LED
zasilania jest wyłączona lub miga na zielono,
uruchomić złącze uniwersalne WeldCloud™
(naciskając przycisk) i zaczekać, aż przejdzie
ono w tryb gotowości (dioda LED zasilania
świeci na zielono).
Sprawdzić diodę LED Wi-Fi na obudowie
podzespołów. Dioda LED Wi-Fi powinna
świecić na biało. Jeżeli dioda LED Wi-Fi miga
krótko co 5 sekund, połączyć złącze
uniwersalne WeldCloud™ z lokalną siecią
Wi-Fi. Jeżeli dioda LED Wi-Fi miga na biało,
połączyć złącze uniwersalne WeldCloud™ z
chmurą WeldCloud™.
Źródło prądu spawania pokazuje
W celu uzyskania wskazówek należy
nieoczekiwane komunikaty o błędach lub
skontaktować się z dostawcą źródła prądu
wykonuje niepożądane działania po
spawania.
podłączeniu do złącza uniwersalnego
WeldCloud™.
Niektóre współczesne źródła prądu spawania
działające w trybie MMA (stick) mają bardzo
czułe obwody zabezpieczające, których
praca może zostać zakłócona przez
podłączenie złącza uniwersalnego
WeldCloud™.
Gumowa powierzchnia przyłącza OKC jest
gorąca.
Sprawdzić, czy podłączenie przewodu jest
szczelne. Upewnić się, że przewód jest w
pełni połączony. Skręcić końcówki męskie i
żeńskie przyłącza OKC aż do ich
zablokowania.
Wymienić złącze męskie na dostarczone
męskie przyłącze OKC. Patrz rozdział
„Wymiana złącza”.
0463 601 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Złącze uniwersalne WeldCloud™ zostało zaprojektowane i przetestowane zgodnie z
międzynarodowymi i europejskimi standardami IEC/EN 60974-1 i
IEC/EN 60974-10 (klasa A). Do obowiązków serwisu, który przeprowadzał konserwację lub
naprawę, należy upewnienie się, że produkt nadal jest zgodny z podanymi normami.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 601 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
SCHEMAT
0463 601 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number Denomination
Type
0445 690 880
WeldCloud™ Universal Connector
Basic
0463 602 001
Service manual
WeldCloud™ Universal Connector
0463 603 001
Spare parts list
WeldCloud™ Universal Connector
0463 601 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Ordering number Denomination
Notes
0194 008 101
Lithium Coin Cell Battery
3 V, 225 mAh
0445 670 001
Lithium-ion battery
Type 18650
0463 601 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
AKCESORIA
0160 360 882
OKC 95 male cable connection (4 pieces)
0160 361 882
OKC 95 female cable connection (4 pieces)
0365 557 001
Angle connection, 1 male, 2 female
0365 558 001
Angle connection, 2 male, 1 female
0700 006 899
Return cable, 3 metres, OKC 50
0463 601 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
0463 601 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising