ESAB | ERD-20b/ERI-20 | Instruction manual | ESAB ERD-20b/ERI-20 Kasutusjuhend

ESAB ERD-20b/ERI-20 Kasutusjuhend
ERD-5b/ERI-5, ERD-10b/ERI-10,
ERD-20b/ERI-20,
ERD-30b/ERI-30,
ERD-30Xb/ERI-30X,
ERD-60b/ERI-60,
ERD-100b/ERI-100
Conventional Roller Beds, Basic version
Käyttöohjeet
Alkuperäisten ohjeiden käännös
0463 688 001 FI 20190516
Valid for: serial no. 827-, 851-, 903-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
2
3
TURVALLISUUS ..........................................................................................
5
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
5
1.2
Määräysten vastainen käyttö ................................................................
5
1.3
Varotoimenpiteet ....................................................................................
5
JOHDANTO .................................................................................................
9
2.1
Laitteisto..................................................................................................
9
2.2
Rullastojen tarkoitus ja tehtävä ............................................................
9
2.3
Tässä oppaassa käytettyjä termejä ......................................................
9
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
10
3.1
ERD-5b/ERI-5 ..........................................................................................
10
3.1.1
Käyttöyksikkö .......................................................................................
10
3.1.2
Välipyöräyksikkö...................................................................................
10
3.1.3
Invertterin parametrien asetukset .........................................................
11
ERD-10b/ERI-10 ......................................................................................
11
3.2.1
Käyttöyksikkö .......................................................................................
11
3.2.2
Välipyöräyksikkö...................................................................................
12
3.2.3
Invertterin parametrien asetukset .........................................................
12
ERD-20b/ERI-20 ......................................................................................
13
3.3.1
Käyttöyksikkö .......................................................................................
13
3.3.2
Välipyöräyksikkö...................................................................................
14
3.3.3
Invertterin parametrien asetukset .........................................................
14
ERD-30b/ERI-30 ......................................................................................
15
3.4.1
Käyttöyksikkö .......................................................................................
15
3.4.2
Välipyöräyksikkö...................................................................................
15
3.4.3
Invertterin parametrien asetukset .........................................................
16
ERD-30Xb/ERI-30X .................................................................................
17
3.5.1
Käyttöyksikkö .......................................................................................
17
3.5.2
Välipyöräyksikkö...................................................................................
18
3.5.3
Invertterin parametrien asetukset .........................................................
18
ERD-60b/ERI-60 ......................................................................................
19
3.6.1
Käyttöyksikkö .......................................................................................
19
3.6.2
Välipyöräyksikkö...................................................................................
19
3.6.3
Invertterin parametrien asetukset .........................................................
20
ERD-100b/ERI-100 ..................................................................................
20
3.7.1
Käyttöyksikkö .......................................................................................
20
3.7.2
Välipyöräyksikkö...................................................................................
21
3.7.3
Invertterin parametrien asetukset .........................................................
21
ASENNUS ....................................................................................................
23
4.1
Sijainti......................................................................................................
23
4.2
Nosto-ohjeet............................................................................................
23
4.3
Pyörien kannattimien säätö...................................................................
24
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
0463 688 001
© ESAB AB 2019
SISÄLLYSLUETTELO
4.4
Railokulman säätö..................................................................................
24
4.5
Asennusmenettely .................................................................................
25
4.6
Ensimmäinen totutuskäyttö ..................................................................
25
KÄYTTÖ.......................................................................................................
26
5.1
Koneen tiedot..........................................................................................
26
5.2
Ohjauspaneeli .........................................................................................
26
5.3
Kauko-ohjain...........................................................................................
27
5.4
Virran kytkeminen ..................................................................................
27
5.5
Rullastojen käyttö...................................................................................
28
5.6
Toimintaturvallisuus...............................................................................
28
5.7
Hitsaus ....................................................................................................
30
5.8
Rullastojen pysäyttäminen ....................................................................
31
KUNNOSSAPITO JA HUOLTO ...................................................................
32
6.1
Yleistä ......................................................................................................
32
6.2
Varastointi ...............................................................................................
32
6.3
Korjaus ja kunnossapito........................................................................
32
6.4
Puhdistus ................................................................................................
33
6.5
Rikkoutumiset.........................................................................................
33
6.6
Vaihteisto ................................................................................................
33
6.6.1
Vaihteiston tarkastus ja kunnossapito ..................................................
33
6.6.2
Vaihteiston voitelu.................................................................................
33
VIANMÄÄRITYS ..........................................................................................
35
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
KYTKENTÄKAAVIO ............................................................................................
ORDERING NUMBERS .......................................................................................
VARAOSAT..........................................................................................................
36
37
38
40
5
6
7
8
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 688 001
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Määräysten vastainen käyttö
VARO!
Nämä rullastot eivät sovi seuraaviin käyttötarkoituksiin:
•
•
•
1.3
Säiliöt, jotka ovat rullastojen enimmäispainorajaa raskaampia.
Säiliöt, jotka ovat mahdollista enimmäis-/vähimmäisläpimittaa
suurempia/pienempiä.
Jos rullastoissa on polyuretaani- tai kumirenkaat: Ei saa käyttää
esilämmitetyissä säiliöissä yli 60 °C:ssa.
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
0463 688 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1.
2.
3.
4.
5.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
0463 688 001
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
-6-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
0463 688 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun
keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön
mukaan vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet
on toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0463 688 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Tässä käyttöohjeessa kuvataan perinteisten rullastojen perusversioiden käyttö ja
kunnossapito. Perinteisiä rullastoja kutsutaan rullastoiksi tässä asiakirjassa. Toimenpiteet,
jotka on annettava valmistajan tehtäväksi, eivät sisälly tähän oppaaseen.
Tämä opas on koneen osa. Yhtä oppaan kopiota on säilytettävä koneen mukana, ja
alkuperäistä on säilytettävä turvallisessa paikassa. Jos rullastot myydään, opas on
toimitettava niiden mukana.
Tässä oppaassa olevat kuvat ja kaaviot ovat vain havainnollistamista varten ja tekstissä
olevien ohjeiden selkeyttämiseksi. Toimitettu laitteisto voi poiketa hieman tästä.
2.1
Laitteisto
Rullaston käyttökoneiston mukana toimitetaan:
•
•
•
•
•
Käyttöyksiköt
Asennettu ohjauskaappi
Kauko-ohjain
Alarunko
Käyttöohjeet
Rullaston välipyörän mukana toimitetaan:
•
•
•
Välipyöräyksiköt
Alarunko
Käyttöohjeet
2.2
Rullastojen tarkoitus ja tehtävä
Rullastot on tarkoitettu helpottamaan sylinterimäisten säiliöiden hitsaamista.
Kun käytössä on erilliset käyttö- ja välipyöräyksiköt, rullastoille voidaan asettaa eripituisia
säiliöitä rullaston pyörien varaan. Pyöriä voidaan säätää alarungossa erilaisia säiliömittoja
varten.
2.3
Tässä oppaassa käytettyjä termejä
Käyttöyksikkö
Rullaston osa, jossa on moottorikäyttöiset pyörät.
Välipyöräyksikkö
Rullaston osa, jossa on vapaasti käyvät pyörät.
Rullastosarja
Sarja, joka koostuu yhdestä käyttöyksiköstä ja yhdestä tai
useammasta välipyöräyksiköstä.
Alarunko
Runko, jolle käyttö- tai välipyörät on asennettu. Ne on esiporattu niin,
että pyörien kannattimet voidaan sijoittaa erilaisia säiliökokoja
varten.
Pyörien kannatin
Kannatin, joiden sisällä rullaston pyörät ovat. Se on pultattu
alarunkoon.
Ohjauspaneeli
Käyttöyksikköön asennettu sähköinen ohjausyksikkö.
Kauko-ohjain
Käsin käytettävä kauko-ohjain.
Säiliö
Mikä tahansa komponentti tai laite, jota käsitellään rullastosarjalla.
0463 688 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
3.1
ERD-5b/ERI-5
3.1.1
Käyttöyksikkö
ERD-5b
Suurin kuormitettavuus
2500 kg (5512 lb)
Kääntymiskapasiteetti
7500 kg (16535 lb)
Kääntymisen käyttömoottori
1 × 0,55 kW
Kääntymisnopeus
140-1500 mm/min (5,51-59,05”/min)
Työkappaleen vähimmäisläpimitta
Ø 200 mm (7,87 in.) railokulmassa 80°
Työkappaleen enimmäisläpimitta
Ø 3 500 mm (137,79 in.) railokulmassa 50°
Tulovirta
380–480 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz
Rullatyyppi
Kumi (100 °C / 85 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Mitat (P × L × K)
2150 × 610 × 620 mm (84,64 × 24,01 × 24,41 in.)
Paino
590 kg (1301 lb)
Kauko-ohjaus
Kyllä
Ohjausjännite
24 V
IP-luokitus
IP 65 (ohjauskaappi), IP 55 (moottori)
3.1.2
0463 688 001
Välipyöräyksikkö
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
ERI-5
Suurin kuormitettavuus
2500 kg (5512 lb)
Rullatyyppi
Kumi (100 °C / 85 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Mitat (P × L × K)
2150 × 440 × 620 mm (84,64 × 17,32 × 24,41 in.)
Paino
470 kg (1036 lb)
3.1.3
Invertterin parametrien asetukset
Tehdasasetukset:
Parametrin numero
Arvo
1
0
2
59,7
3
2
4
2
5
AV
6
1,8
7
1405
8
400
9
0,85
10
KAIKKI
11
0
41
FD
Ohjelmointiohjeet ovat invertterin oppaassa. Invertterin valmistaja on asettanut kaikki muut
arvot tehtaalla, eikä niitä tarvitse muuttaa.
HUOM!
Pyörintämoottorin ylikuormituksiksi on asetettu 1,6 A, ja pakotetun tuuletuksen
ylikuormituksiksi on asetettu 0,4 A.
3.2
ERD-10b/ERI-10
3.2.1
Käyttöyksikkö
0463 688 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
ERD-10b
Suurin kuormitettavuus
5000 kg (11023 lb)
Kääntymiskapasiteetti
15000 kg (33069 lb)
Kääntymisen käyttömoottori
2 × 0,55 kW
Kääntymisnopeus
140-1500 mm/min (5,51-59,05”/min)
Työkappaleen vähimmäisläpimitta
Ø 350 mm (13,78 in.) railokulmassa 80°
Työkappaleen enimmäisläpimitta
Ø 3 500 mm (137,79 in.) railokulmassa 50°
Tulovirta
380–480 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
76 mm (3 in.) / 381 mm (15 in.)
Mitat (P × L × K)
2850 × 610 × 625 mm (112,2 × 24,01 × 24,61 in.)
Paino
675 kg (1488 lb)
Kauko-ohjaus
Kyllä
Ohjausjännite
24 V
IP-luokitus
IP 65 (ohjauskaappi), IP 55 (moottori)
3.2.2
Välipyöräyksikkö
ERI-10
Suurin kuormitettavuus
5000 kg (11023 lb)
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
76 mm (3 in.) / 381 mm (15 in.)
Mitat (P × L × K)
2850 × 410 × 625 mm (112,2 × 16,14 × 24,61 in.)
Paino
400 kg (882 lb)
3.2.3
Invertterin parametrien asetukset
Tehdasasetukset:
Parametrin numero
Arvo
1
0
2
59
3
2
4
2
5
AV
0463 688 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
Parametrin numero
Arvo
6
2,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
KAIKKI
11
0
41
FD
Ohjelmointiohjeet ovat invertterin oppaassa. Invertterin valmistaja on asettanut kaikki muut
arvot tehtaalla, eikä niitä tarvitse muuttaa.
HUOM!
Pyörintämoottorin ylikuormituksiksi on asetettu 1,6 A, ja pakotetun tuuletuksen
ylikuormituksiksi on asetettu 0,4 A.
3.3
ERD-20b/ERI-20
3.3.1
Käyttöyksikkö
ERD-20b
Suurin kuormitettavuus
10000 kg (22046 lb)
Kääntymiskapasiteetti
30000 kg (66139 lb)
Kääntymisen käyttömoottori
2 × 0,75 kW
Kääntymisnopeus
140-1500 mm/min (5,51-59,05”/min)
Työkappaleen vähimmäisläpimitta
Ø 350 mm (13,78 in.) railokulmassa 80°
Työkappaleen enimmäisläpimitta
Ø 5 000 mm (196,85 in.) railokulmassa 50°
Tulovirta
380–480 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Mitat (P × L × K)
2850 × 610 × 625 mm (112,2 × 24,01 × 24,61 in.)
Paino
750 kg (1653 lb)
Kauko-ohjaus
Kyllä
0463 688 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
Ohjausjännite
24 V
IP-luokitus
IP 65 (ohjauskaappi), IP 55 (moottori)
3.3.2
Välipyöräyksikkö
ERI-20
Suurin kuormitettavuus
10000 kg (22046 lb)
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
127 mm (5 in.) / 381 mm (15 in.)
Mitat (P × L × K)
2850 × 410 × 625 mm (112,2 × 16,14 × 24,61 in.)
Paino
500 kg (1102 lb)
3.3.3
Invertterin parametrien asetukset
Tehdasasetukset:
Parametrin numero
Arvo
1
0
2
58,9
3
2
4
2
5
AV
6
4,1
7
1500
8
400
9
0,85
10
KAIKKI
11
0
41
FD
Ohjelmointiohjeet ovat invertterin oppaassa. Invertterin valmistaja on asettanut kaikki muut
arvot tehtaalla, eikä niitä tarvitse muuttaa.
HUOM!
Pyörintämoottorin ylikuormituksiksi on asetettu 1,8 A, ja pakotetun tuuletuksen
ylikuormituksiksi on asetettu 0,4 A.
0463 688 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3.4
ERD-30b/ERI-30
3.4.1
Käyttöyksikkö
ERD-30b
Suurin kuormitettavuus
15000 kg (33069 lb)
Kääntymiskapasiteetti
45000 kg (99208 lb)
Kääntymisen käyttömoottori
2 × 1,1 kW
Kääntymisnopeus
130-1300 mm/min (5,12-51,2”/min)
Työkappaleen vähimmäisläpimitta
Ø 570 mm (22,44 in.) railokulmassa 80°
Työkappaleen enimmäisläpimitta
Ø 6 800 mm (267,72 in.) railokulmassa 50°
Tulovirta
380–480 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
178 mm (7 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Mitat (P × L × K)
3570 × 755 × 765 mm
(140,55 × 29,72 × 30,12 in.)
Paino
1525 kg (3362 lb)
Kauko-ohjaus
Kyllä
Ohjausjännite
24 V
IP-luokitus
IP 65 (ohjauskaappi), IP 55 (moottori)
3.4.2
0463 688 001
Välipyöräyksikkö
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
ERI-30
Suurin kuormitettavuus
15000 kg (33069 lb)
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
178 mm (7 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Mitat (P × L × K)
3570 × 520 × 765 mm
(140,55 × 20,47 × 30,12 in.)
Paino
960 kg (2116 lb)
3.4.3
Invertterin parametrien asetukset
Tehdasasetukset:
Parametrin numero
Arvo
1
0
2
51,25
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
KAIKKI
41
FD
06,004
0
Ohjelmointiohjeet ovat invertterin oppaassa. Invertterin valmistaja on asettanut kaikki muut
arvot tehtaalla, eikä niitä tarvitse muuttaa.
HUOM!
Pyörintämoottorin ylikuormituksiksi on asetettu 3,5 A, ja pakotetun tuuletuksen
ylikuormituksiksi on asetettu 0,4 A.
0463 688 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3.5
ERD-30Xb/ERI-30X
3.5.1
Käyttöyksikkö
ERD-30Xb
Suurin kuormitettavuus
15000 kg (33069 lb)
Kääntymiskapasiteetti
45000 kg (99208 lb)
Kääntymisen käyttömoottori
2 × 1,1 kW
Kääntymisnopeus
130-1400 mm/min (5,12-55,12”/min)
Työkappaleen vähimmäisläpimitta
Ø 300 mm (11,81 in.) railokulmassa 80°
Työkappaleen enimmäisläpimitta
Ø 5 000 mm (216,54 in.) railokulmassa 50°
Tulovirta
380–480 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
250 mm (9,84 in.) / 330 mm (12,99 in.)
Mitat (P × L × K)
2500 × 620 × 605 mm (98,43 × 24,41 × 23,82 in.)
Paino
700 kg (1543,24 lb)
Kauko-ohjaus
Kyllä
Ohjausjännite
24 V
IP-luokitus
IP 65 (ohjauskaappi), IP 55 (moottori)
0463 688 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3.5.2
Välipyöräyksikkö
ERI-30X
Suurin kuormitettavuus
15000 kg (33069 lb)
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
250 mm (9,84 in.) / 330 mm (12,99 in.)
Mitat (P × L × K)
2 500 × 480 × 605 mm (98,43×18,90×23,82 in)
Paino
400 kg (881,85 lb)
3.5.3
Invertterin parametrien asetukset
Tehdasasetukset:
Parametrin numero
Arvo
1
0
2
55
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
KAIKKI
41
FD
06,004
0
Ohjelmointiohjeet ovat invertterin oppaassa. Invertterin valmistaja on asettanut kaikki muut
arvot tehtaalla, eikä niitä tarvitse muuttaa.
HUOM!
Pyörintämoottorin ylikuormituksiksi on asetettu 3,5 A, ja pakotetun tuuletuksen
ylikuormituksiksi on asetettu 0,4 A.
0463 688 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3.6
ERD-60b/ERI-60
3.6.1
Käyttöyksikkö
ERD-60b
Suurin kuormitettavuus
30000 kg (66139 lb)
Kääntymiskapasiteetti
90000 kg (198416 lb)
Kääntymisen käyttömoottori
2 × 1,5 kW
Kääntymisnopeus
130-1300 mm/min (5,12-51,2”/min)
Työkappaleen vähimmäisläpimitta
Ø 570 mm (22,44 in.) railokulmassa 80°
Työkappaleen enimmäisläpimitta
Ø 6 800 mm (267,72 in.) railokulmassa 50°
Tulovirta
380–480 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
256 mm (14 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Mitat (P × L × K)
3570 × 880 × 765 mm
(140,55 × 34,65 × 30,12 in.)
Paino
2050 kg (4519 lb)
Kauko-ohjaus
Kyllä
Ohjausjännite
24 V
IP-luokitus
IP 65 (ohjauskaappi), IP 55 (moottori)
3.6.2
0463 688 001
Välipyöräyksikkö
- 19 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
ERI-60
Suurin kuormitettavuus
30000 kg (66139 lb)
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
256 mm (14 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Mitat (P × L × K)
3570 × 705 × 765 mm
(140,55 × 27,76 × 30,12 in.)
Paino
1250 kg (2756 lb)
3.6.3
Invertterin parametrien asetukset
Tehdasasetukset:
Parametrin numero
Arvo
1
0
2
51,35
3
2
4
2
5
AV
6
7,3
7
1500
8
400
9
0,85
10
KAIKKI
11
0
41
FD
Ohjelmointiohjeet ovat invertterin oppaassa. Invertterin valmistaja on asettanut kaikki muut
arvot tehtaalla, eikä niitä tarvitse muuttaa.
HUOM!
Pyörintämoottorin ylikuormituksiksi on asetettu 3,5 A, ja pakotetun tuuletuksen
ylikuormituksiksi on asetettu 0,4 A.
3.7
ERD-100b/ERI-100
3.7.1
Käyttöyksikkö
0463 688 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
ERD-100b
Suurin kuormitettavuus
50000 kg (110231 lb)
Kääntymiskapasiteetti
150000 kg (330693 lb)
Kääntymisen käyttömoottori
2 × 2,2 kW
Kääntymisnopeus
130-1300 mm/min (5,12-51,2”/min)
Työkappaleen vähimmäisläpimitta
Ø 570 mm (22,44 in.) railokulmassa 80°
Työkappaleen enimmäisläpimitta
Ø 6 800 mm (267,72 in.) railokulmassa 50°
Tulovirta
380–480 V, 3-vaiheinen, 50/60 Hz
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
533 mm (21 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Mitat (P × L × K)
3570 × 1120 × 765 mm
(140,55 × 44,1 × 30,12 in.)
Paino
2800 kg (6173 lb)
Kauko-ohjaus
Kyllä
Ohjausjännite
24 V
IP-luokitus
IP 65 (ohjauskaappi), IP 55 (moottori)
3.7.2
Välipyöräyksikkö
ERI-100
Suurin kuormitettavuus
50000 kg (110231 lb)
Rullatyyppi
Polyuretaani (90 °C / 92 °, Shore A)
Rullan leveys/läpimitta
533 mm (21 in.) / 521 mm (20,5 in.)
Mitat (P × L × K)
3570 × 900 × 765 mm
(140,55 × 35,43 × 30,12 in.)
Paino
1600 kg (3527 lb)
3.7.3
Invertterin parametrien asetukset
Tehdasasetukset:
Parametrin numero
Arvo
1
0
2
50
3
2
0463 688 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
Parametrin numero
Arvo
4
2
5
AV
6
13
7
1500
8
400
9
0,85
10
KAIKKI
11
1
41
FD
Ohjelmointiohjeet ovat invertterin oppaassa. Invertterin valmistaja on asettanut kaikki muut
arvot tehtaalla, eikä niitä tarvitse muuttaa.
HUOM!
Pyörintämoottorin ylikuormituksiksi on asetettu 5,0 A, ja pakotetun tuuletuksen
ylikuormituksiksi on asetettu 0,4 A.
0463 688 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4
ASENNUS
4.1
Sijainti
VAROITUS!
Varmista aina, että rullastojen ympärillä on riittävästi tilaa.
Järjestä sopiva pääsy ja riittävästi tilaa rullastojen ympärille säiliö mukaan lukien, jos
kuormattuna. Sijoita se niin, että säiliöt voidaan kuormata ja purkaa rullastoille siltanosturilla
tai muilla nostolaitteilla.
4.2
Nosto-ohjeet
Käytä oikeantehoisia siltanostureita tai haarukkatrukkeja rullastojen siirtämiseen.
VAROITUS!
Kun nostat rullastoja haarukkatrukilla, käytä runkojen pitkällä sivulla olevia aukkoja
haarukoiden asettamiseen. Huomioi pyörien kannattimien sijainti rungossa siltä
varalta, että ne voivat saada aikaan epätasapainoa runkoa nostettaessa. Varmista,
että ne ovat yhtä kaukana rungon keskiviivasta ja lisäksi että ne on pultattu kunnolla
runkoon eivätkä pääse liikkumaan nostamisen aikana.
Nostaminen nosturilla:
Rullastoja voidaan nostaa käyttämällä rullaston pyörien
kannattimissa olevia nostokohtia. Käytä yhtä nostokohtaa
pyörien kannattimen kullakin sivulla eli yhteensä neljää
nostokohtaa. Suositeltava kulma ketjun ja rullastojen
nostokohtien välillä on 60°.
Aseta rullastot tasaiselle, vaakasuoralle ja kovalle alustalle, joka kestää rullaston ja säiliön
painon rullaston ja alustan kosketuspinnan päällä.
Alarunkojen välisen etäisyyden pitäisi vastata säiliön mittoja. Jos säiliö on täysin
symmetrinen ja käytetään yhtä käyttöä ja yhtä välipyörää, sijoita käyttö ja välipyörä
kolmanneksen matkaa säiliön päistä katsottuna, jotta kukin osa kantaa yhtäläisen kuorman.
Jos jompikumpi säiliön päistä on raskaampi, siirrä käyttö- tai välipyöräosaa kyseistä päätä
kohti kunkin osan kuormituksen tasapainottamiseksi.
VARO!
Tasapainota kuormitus tasaisesti käyttö- ja välipyöräosien välille. Muuten yksi
osioista voi ylikuormittua, jolloin pyörät alkavat luistaa, kun säiliötä yritetään
pyörittää. Lisäksi seurauksena voi olla liikettä taaksepäin, jolloin säiliö voi jatkaa
pyörimistä sen jälkeen, kun rullastot on pysäytetty. Tilanne täytyy korjata asettamalla
käyttö- ja välipyöräosa oikein. Jos näin ei tehdä, laitteisto vaurioituu.
0463 688 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
VAROITUS!
Heti kun suuntapainiketta (eteenpäin tai taaksepäin) painetaan, rullastot alkavat
kääntää säiliötä.
4.3
Pyörien kannattimien säätö
Alarungossa olevien pyörien kahden kannattimen sijainti täytyy säätää läpimitoiltaan
erilaisten säiliöiden kuormaamista varten.
1.
2.
3.
4.
Ruuvaa pyörien kannattimen pultti auki alarungosta.
Käytä nosturia ja nosta pyörien kannatin käyttämällä nostokohtia.
Siirrä kannatin haluttuun asentoon säiliön läpimitan mukaisesti.
Pulttaa pyörien kannattimet takaisin alarunkoon käyttämällä kaikkia pultteja ja
kiristämällä ne.
Osassa Railokulman säätö on kerrottu yksityiskohtaisesti pyörien kahden kannattimen
välisistä etäisyyksistä.
HUOM!
Säädä pyörien kannattimia niin, että säiliön pyörintäakseli on käytön ja välipyörän
runkojen keskilinjalla.
4.4
Railokulman säätö
Railokulma on kahden viivan välinen kulma, kun viivat vedetään säiliön pyörintäakselin
keskikohdasta kunkin käyttö- tai välipyöräosassa olevan pyörän keskikohtaan. Kun kulma
kasvaa, samalla kuhunkin pyörään ja siten laakereihin kohdistuva kuorma kasvaa. Lisäksi
kulman kasvaessa säiliön pyörittämiseen tarvitaan enemmän vääntövoimaa ja siksi
enemmän tehoa.
Pyörien kannattimien välinen etäisyys sekä käyttö- että välipyöräosassa määräytyy säiliön
läpimitan mukaan. Railokulman täytyy olla 50°–80°. On suositeltavaa asettaa rullastot aina
mahdollisimman lähelle 60:ta astetta.
Railokulma 80°
Railokulma 60°
Railokulma 50°
HUOM!
Yhtälö pyörien kannattimien välisen etäisyyden laskemiseen 60 asteen railokulman
saavuttamiseksi:
Pyörien keskikohtien väli = säiliön säde + pyörän säde
0463 688 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4.5
Asennusmenettely
Noudata tätä asennusmenettelyä ennen ensimmäistä käyttökertaa, kunnossapito- tai
korjaustöiden jälkeen tai kun rullastot ovat olleet pitkään säilytyksessä.
Rullastojen toiminta on tarkastettu täysin, ennen kuin ne on toimitettu tehtaalta. On
suositeltavaa tarkastaa kaikkien hallintalaitteiden toiminta, ennen kuin rullastot otetaan
tuotantokäyttöön.
Asennusmenettely:
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, että kaikki liikkuvat osat, esimerkiksi pyörät, pääsevät liikkumaan vapaasti.
Tarkista vaihteiston öljymäärä. Lisätietoja on osassa Vaihteiston voitelu.
Varmista, että kaikki sähkökaapelit ja kauko-ohjauksen kaapelit ovat ehjät ja ettei niissä
ole viiltoja tms.
Varmista, että kaikki kauko-ohjaimen hallintalaitteet toimivat oikein.
Varmista, että kauko-ohjaimen hätäpysäytyspainike toimii ja lukitsee kaikki muut
hallintalaitteet niin, että rullastoja ei voida käynnistää uudelleen. Nollaa sitten
hätäpysäytys ohjauspaneelissa.
Varmista, että ohjauspaneelin hätäpysäytyspainike toimii ja lukitsee kaikki muut
hallintalaitteet niin, että rullastoja ei voida käynnistää uudelleen. Nollaa sitten
hätäpysäytys ohjauspaneelissa.
Tarkista, että teräsrunko ei ole vaurioitunut.
4.6
Ensimmäinen totutuskäyttö
Jotta kierukkavaihteisto saavuttaisi parhaan mahdollisen tehokkuutensa, rullastoja täytyy
käyttää kumpaankin suuntaan seuraavien ajanjaksojen ajan:
•
•
•
Vähintään 8 tunnin käyttö ilman kuormaa rullastoilla.
10 tunnin käyttö kolmanneksen kuormituksella.
15 tunnin käyttö kahden kolmanneksen kuormituksella.
Totutuskäytön jälkeen rullastoja voidaan käyttää täydellä kuormalla.
0463 688 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
5.1
Koneen tiedot
Rullastosarja koostuu yleensä yhdestä käyttöyksiköstä ja yhdestä, kahdesta tai kolmesta
välipyöräyksiköstä.
Välipyöräyksikkö koostuu alarungosta, jonka yläosassa on pultattuna kaksi pyörien
kannatinta. Alarungon yläosan läpi kulkee porattuja aukkoja, joihin pyörien kannattimet
voidaan asettaa eri etäisyyksille säiliön läpimittaan sopivaksi.
Käyttö koostuu kahdesta pyörien kannattimesta, jotka voidaan sijoittaa säiliön läpimittaan
sopiviksi. Pyörien kannattimista toinen tai kumpikin on moottoroitu (vaihtelee malleittain).
Pyörää kääntää sähkömoottori alennusvaihteiston kautta. Moottori on yhdistetty takaisin
käyttöyksikön ohjauspaneeliin. Ohjauspaneelin sisällä on invertteri, joka säätelee moottoreja.
Joustavalla kaapelilla varustettu kauko-ohjain on yhdistetty ohjauspaneeliin.
5.2
1.
2.
3.
4.
Ohjauspaneeli
Mains ON (Virta kytketty) – palaa (valkoisena), kun ohjauspaneelin virta on kytketty
(eristin 4 on käännetty asentoon ON).
Reset (Nollaus) -painike – nollaa koneen sen jälkeen, kun hätäpysäytys on tehty.
Painike palaa (sinisenä) merkiksi siitä, että rullasto täytyy nollata.
Emergency (Hätäpysäytys) -painike – tämän painikkeen painaminen pysäyttää
toiminnan. Painike on vapautettava, ennen kuin toiminta voidaan palauttaa.
Oven sähköeristin – tämä täytyy kääntää Off-asentoon, ennen kuin ohjauspaneelin ovi
voidaan avata.
0463 688 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.3
Kauko-ohjain
VARO!
Paina aina pysäytystä, ennen kuin vaihdat pyörintäsuuntaa.
HUOM!
Kun jompaakumpaa suuntapainiketta (eteenpäin tai taaksepäin) painetaan, rullastot
alkavat välittömästi kääntää säiliötä.
1.
2.
3.
Pyörintäsuunnan painikkeet:
1a. Taaksepäin
1b. Seis
1c. Eteenpäin
Nopeuden säädön potentiometri.
Kun nuppia käännetään myötäpäivään, rullaston nopeus kasvaa, ja kun sitä
käännetään vastapäivään, nopeus laskee.
Hätäpysäytyspainike kauko-ohjaimen päässä olevan suojuksen alla.
Keltainen painike: Valinta Taaksepäin antaa pyörintäliikkeen myötäpäivään
käyttörullasto-osaan päin, kun vaihteistot ovat lähimmällä puolella.
Vihreä painike: Valinta Eteenpäin antaa pyörintäliikkeen vastapäivään käyttörullasto-osaan
päin, kun vaihteistot ovat lähimmällä puolella.
5.4
Virran kytkeminen
VAROITUS!
Älä käytä rullastoja, jos niissä on vaurioiden merkkejä. Anna tarvittaessa valtuutetun
ESAB-huoltoteknikon tarkastaa ja tehdä korjaukset.
Ennen kuin kytket rullastojen virran, varmista, että:
•
•
•
pyörien kannattimet on pultattu oikein alarunkoon
pyörät ovat oikeissa asennoissa säiliön alapuolella
säiliön (jos kuormattuna) pyörimistä estäviä esteitä ei ole.
0463 688 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Tarkasta pyörät, moottorit, vaihteistot, kauko-ohjain, ohjauspaneeli ja kaapelit
silmämääräisesti vaurioitumisen merkkien varalta.
VAROITUS!
Varmista, että verkkovirran jännite vastaa ohjauspaneelissa ilmoitettua
sähköjännitettä.
VAROITUS!
Varmista, että virtakaapeli ja kauko-ohjaimen kaapeli eivät ole ajoneuvoliikenteen tai
haarukkatrukin reiteillä ja etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa.
1.
2.
3.
4.
Kytke virtakaapeli virransyöttöön.
Kytke virta. Ohjauspaneelissa oleva virran merkkivalo syttyy.
Varmista, että hätäpysäytyspainikkeet eivät ole painettuina alas.
Paina nollauspainiketta.
Mikäli rullastoon on kytkettynä ESAB CaB, varmista, että PEK:n asetukset ovat oikeat ja
vastaavat rullaston parametreja.
Kone on nyt käyttövalmis.
5.5
Rullastojen käyttö
Kun rullastot on kohdistettu oikein ja pyörien kannattimet ovat oikeassa asennossa, aloita
säiliön kuormaaminen rullastoille. Tällöin on toimittava vakaasti, jotta rullastojen
äkkikuormitus voidaan välttää. Äkkikuormitus vaurioittaa käyttöketjua.
Varmista, ettei säiliössä ole ulkonemia, jotka voivat iskeytyä rullastojen ympärillä oleviin
kohteisiin tai alustaan pyörimisen aikana.
Aseta nopeuden säädön potentiometri haluttuun nopeuteen.
Paina haluttua ajosuunnan (vihreää tai keltaista) painiketta. Rullastot alkavat kääntää
säiliötä.
5.6
Toimintaturvallisuus
Älä aseta käyttöyksikköjä yhden säiliön alle. Se on mahdollista vain, jos rullastojen mukana
on toimitettu lisävarusteena synkronointikaapeli. Tällöin pääohjauspaneeli ohjaa orjakäyttöä.
Älä anna säiliön osien päästä pyörimisen aikana kosketuksiin rullastojen, alustan tai lähistöllä
olevien esineiden kanssa. Muuten rullastot voivat vaurioitua ja pyörät voivat luistaa tai
kuormittaa yksikköjä liikaa.
Varmista asianmukainen maadoitus hitsaamisen aikana. Jos asianmukaista maadoitusta ei
ole, rullaston sähköosissa voi ilmetä oikosulku.
Jos hätäpysäytyspainike on painettuna sisään, selvitä toimenpiteen syy, ennen kuin
käynnistät koneen uudelleen.
0463 688 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Varmista, että pyörien kannattimet EIVÄT ole
liian kaukana toisistaan.
Rullastot voivat ylikuormittua, sillä kuhunkin
pyörään kohdistuu enemmän painetta, jos
pyörien kannattimet ovat liian kaukana
toisistaan.
Varmista, että pyörien kannattimet EIVÄT ole
liian lähellä toisiaan.
VAARA!
Erittäin vaarallinen asento.
Älä koskaan käytä rullastoja railokulman ollessa alle 50°.
Pyörimisen aikana säiliö saattaa vieriä pois rullastoilta ja aiheuttaa vakavan
tapaturman lähistöllä oleville. Näin voi käydä myös, jos kuorma on epätasapainossa,
kun säiliön painopiste siirtyy pyörintäakselilta.
Lisätietoja on osassa Railokulman säätö.
0463 688 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Varmista, että käyttö- ja välipyöräyksiköt on kohdistettu yhdensuuntaisesti keskenään.
Muuten säiliö voi ryömiä pituussuunnassa ja pudota rullastoilta. Lisäksi rullastopyörät voivat
kulua ja vaurioitua.
Kuvassa näkyy oikea kohdistus käyttö- ja välipyöräosien välillä. Perinteisten rullastojen
kohdistus:
1.
2.
3.
4.
5.
Varmista, että: A1 = A2 ± 0,5 mm (0,02 in.) ja B1 = B2 ± 0,5 mm (0,02 in.)
Varmista, että osat eivät ole kallellaan
Varmista, että osat eivät ole kallellaan
Varmista, että korkeudet ovat sallituissa rajoissa
Varmista, että osat eivät ole kallellaan
5.7
Hitsaus
VAROITUS!
Säiliö täytyy maadoittaa rullastoista erillään hitsausta varten. Maadoitus rullastojen
kautta aiheuttaa vakavia vaurioita rullastoille.
Ainoa poikkeus ovat erikoisteräksestä valmistetuilla pyörillä varustetut rullastot,
joihin on asennettu maattopiste. Näitä rullastoja käytettäessä on erittäin tärkeää,
että maadoituskaapeli on liitetty asianmukaisesti tähän maattopisteeseen ennen
hitsausta.
0463 688 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Kulloistenkin hitsaustoimenpiteiden maadoitusvaatimusten täytyy olla tiedossa, ja maadoitus
on liitettävä säiliöön oikein ennen hitsausta. Vakiorullastoja ei ole suunniteltu maadoittamaan
säiliötä hitsaamisen aikana.
5.8
Rullastojen pysäyttäminen
Pysäytä pyörintäliike painamalla kauko-ohjaimen punaista pysäytyspainiketta. Pyörintäliike
käynnistyy uudelleen, kun jompaakumpaa suuntapainiketta painetaan.
HUOM!
Käytä ohjauspaneelin ja kauko-ohjaimen hätäpysäytyspainiketta vain
hätätilanteessa.
0463 688 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
6 KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
6
KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
6.1
Yleistä
VAROITUS!
Kaikkien kunnossapito- tai korjaustöiden aikana rullastojen täytyy olla sähköisesti
eristettyinä. Sammuta verkkovirran syöttö ja irrota verkkovirtajohto.
VAROITUS!
Virran katkaisemisen jälkeen joissain paneelin komponenteissa voi olla
jäännösvarausta. Odota muutaman minuutin ajan verkkovirran katkaisemisen jälkeen,
ennen kuin aloitat koneen sähköelementtien käsittelyn.
Asennusmenettely on tehtävä kunnossapidon, korjauksen tai säilytysjakson jälkeen.
Lisätietoja on osassa Asennusmenettely.
6.2
Varastointi
Varastoi rullastot viileään ja kuivaan paikkaan. Pitkän varastointijakson jälkeen rullastot on
tarkastettava perusteellisesti ennen käyttöä.
VAROITUS!
Kun rullastoja varastoidaan tai kuljetetaan kylmässä ilmassa ja siirretään lämpimään
paikkaan, rullastoihin tai sähköohjaimiin voi tiivistyä kosteutta. Vaurioiden
välttämiseksi anna koneen sopeutua uuden ympäristön lämpötilaan.
VARO!
Älä säilytä rullastoja ulkona ilman suojaa. Rullastot täytyy peittää ja paljaat
metalliosat, laakerit, vaihteet ja akselit täytyy voidella asianmukaisesti korroosion
estämiseksi.
6.3
Korjaus ja kunnossapito
Pidä rullastot puhtaina ja vapaana hitsausprosessin aiheuttamasta liasta ja jätteestä.
Tarkista vaihteistoöljy säännöllisesti ja pidä sen taso oikeana. Lisätietoja on osassa
Vaihteiston kunnossapito.
Tarkasta koko rullastoasennus vähintään kerran vuodessa. Huomioi erityisesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sähkökoskettimet
Kytkimet ja säätimet
Mekaaniset osat, kiinnikkeiden tiukkuus
Jos asennettu: pyöränrenkaiden kunto
Jos asennettu: täysteräspyörien kunto
Pyörien pyörintäliike on täysi eikä epäkeskoa pyörintää akseleiden ympäri esiinny
Metallin korroosio
Rungon vaurioituminen
Pyörän laakereiden vaurioitumisen merkit
Vaihteiston huolto
Kaapelivauriot: virtajohto, kauko-ohjaimen johto ja kaikki ohjauspaneelista moottoreihin
kulkevat näkyvissä olevat johdot
0463 688 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
6 KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
•
•
Hätäpysäyttimien ja ohjauspaneelin oven eristimen oikea toiminta
Irrota suojukset ja tarkasta käyttöpyörien hammaspyörän ja vetopyörän kunto
Irrota ja vaihda kaikki vaurioituneet osat.
6.4
Puhdistus
VAROITUS!
Rullastot täytyy eristää sähköisesti ennen puhdistusta. Sähköosat eivät saa päästä
kosketuksiin veden tai muiden puhdistusnesteiden kanssa.
HUOM!
Varmista, että rullastot ovat puhtaat. Kaarikipinät, hitsausjauhe ja kuona on
poistettava rullastoilta mahdollisimman pian.
Rullastojen puhdistukseen ei tarvita mitään erityisiä puhdistusohjeita. Rullastot eivät saastuta
ympäristöään millään tavalla normaalin käytön aikana, mutta niillä tehtävä hitsausprosessi
saattaa liata rullastoja.
6.5
Rikkoutumiset
Jos rullastot lakkaavat toimimasta, valtuutettujen ESAB-huoltoteknikkojen on korjattava ne.
HUOM!
Toistuvat viat ovat merkki ongelmasta rullastoissa. Ilmoita asiasta huolto- ja
kunnossapitovastaavalle.
6.6
Vaihteisto
6.6.1
Vaihteiston tarkastus ja kunnossapito
Jotta rullastot toimisivat pitkään, vaihteistojen öljy on tarkastettava ja vaihdettava
säännöllisesti.
HUOM!
Poista vaihteistoöljy ja vaihda se 100 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen.
Säännöllisen kunnossapidon tarkastukset:
•
•
•
•
•
•
Ensimmäistä öljynvaihtoa lukuun ottamatta vaihda vaihteiston öljy 2 500 käyttötunnin
tai 6 kuukauden välein.
Katso, vuotaako tiiviste tai onko se muodoltaan epätasainen.
Kuuntele, kuuluuko käytön aikana epätavallista ääntä. Jos kuuluu, laakeri voi olla rikki.
Varmista, että vaihteiston hengitysaukossa ei ole mitään tukoksia.
Vaihteiston jäähdytyksen edistämiseksi on suositeltavaa, että ulkokotelo pidetään
puhtaana.
Tarkasta pultit ja kiristä, jos ne ovat löysällä.
6.6.2
Vaihteiston voitelu
Rullastojen vaihteistot on täytetty oikealla määrällä voiteluainetta, ennen kuin ne on toimitettu
tehtaalta. Seuraavassa taulukossa on esitetty vaihteistoissa käytettäväksi suositeltavat öljyt.
0463 688 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
6 KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
HUOM!
Älä sekoita erimerkkisiä öljyjä keskenään. Tyhjennä öljy vaihteistosta, ennen kuin
lisäät erimerkkistä öljyä.
Voiteluaineiden valintataulukko
Vakiokuorma / tulo 600 r/min tai yli 600 r/min
Lämpötila
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
–30 °C … –15 °C
HD 100
VG 100
Mobilgear 627
Omala 100
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
–22 °F … 5 °F
-15 °C … -3 °C
5 °F … 26,6 °F
-3 °C … 23 °C
26,6 °F … 73,4 °F
23 °C … 40 °C
73,4 °F … 104 °F
40 °C … 80 °C
104 °F … 176 °F
Raskas kuorma / tulo 600 r/min tai yli 600 r/min
Lämpötila
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
–30 °C … –15 °C
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
HD 680
VG 680
Mobilgear 636
Omala 680
–22 °F … 5 °F
-15 °C … -3 °C
5 °F … 26,6 °F
-3 °C … 23 °C
26,6 °F … 73,4 °F
23 °C … 40 °C
73,4 °F … 104 °F
40 °C … 80 °C
104 °F … 176 °F
1.
2.
Ennen kuin vaihdat öljyn, puhdista vaihteiston sisäpuoli ja poista vanha öljy.
Jos käytön aikana lämpötila on yli 80 °C tai jos järjestelmästä kuuluu epätavallista
ääntä, sammuta järjestelmä ja tarkasta se välittömästi. Älä käynnistä järjestelmää
uudelleen, ennen kuin ongelman syy on selvitetty ja ongelma ratkaistu.
0463 688 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
7 VIANMÄÄRITYS
7
VIANMÄÄRITYS
Suorita nämä tarkistukset ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
•
•
•
•
•
Varmista, että hitsausvirtalähde on liitetty oikeaan verkkojännitteeseen.
Varmista, että jokaisessa kolmessa vaiheessa on jännite (vaihejärjestys ei ole
merkityksellinen).
Varmista, että hitsauskaapelit ja liitännät eivät ole vaurioituneet.
Varmista, että säätimet on asetettu oikein.
Varmista aina ennen korjaustoimien aloittamista, että verkkojännite ei ole kytkettynä.
Vian tyyppi
Mahdollinen syy
Toimenpide
Virran merkkivalo Ei virtaa
ei pala
Mahdollinen vaihehäviö
Tarkasta tuleva verkkovirta
Varmista, että kaikki vaiheet ovat
toiminnassa
Suojakatkaisin viallinen tai
lauennut
Tarkasta nollauksen suojakatkaisin
Nollaus ei
Hätäpysäytyspainiketta
onnistu, kun
painettu
nollauspainiketta Suojakatkaisin on lauennut
painetaan
Vika matalajännitevirrassa
Varmista, että kaikki
hätäpysäytyspainikkeet on nollattu
Ei pyörintäliikettä Katkos kauko-ohjaimen
(valo palaa)
kaapelissa
Invertteri ei vastaanota
nopeusviitettä
Vaihda kauko-ohjaimen kaapeli
HUOM!
D-tyypin katkaisijat EIVÄT ole
sopivia
Tarkasta ja nollaa lauenneet katkaisijat
Tarkasta lähtö matalajännitevirran
syötöstä (24 V)
Tarkasta nopeuden potentiometri ja
kauko-ohjaimen kaapeli
Pysäytyspainike ei vapaudu
Puhdista painike, tarkasta kauko-ohjaimen
liitännät
Pysäytyksen liittimet 1 ja 2 (N/C)
Eteenpäin- ja taaksepäin-tapit 3 ja 4 (N/O)
Kauko-ohjaimen pistoke ei
täysin asetettuna
Tarkasta kauko-ohjaimen kaapeli ja
pistoke
Valo palaa / rele saa virtaa
Vaihda invertteri
Kone pyörii,
mutta pyörät
tärisevät
Moottorivika
Varmista, että moottori pyörii vapaasti
Vika pyörälaakerissa
Tarkasta, onko laakerissa vaurioita tai
välystä
Kone kääntää
komponenttia
vain vaivoin
Työkappale ylittää koneen
kapasiteetin
Tarkasta komponentin paino
Pyörien keskikohdat ovat liian Varmista, että pyörien keskikohdat ovat
etäällä toisistaan
oikein komponentin läpimitan mukaan
Epätasapainoinen kuormitus
on ollut liian suurta
Pyörintäliike
Suojarele ei saa virtaa
toimii vain
Katkos kauko-ohjaimen
toiseen suuntaan kaapelissa
0463 688 001
Varmista, että epätasapainoinen
kuormitus on hyväksyttävä
Tarkasta suojarele
Tarkasta kosketinlohkot 3 ja 4
- 35 -
© ESAB AB 2019
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
ERD-5b ja ERI-5, ERD-10b ja ERI-10, ERD-20b ja ERI-20, ERD-30b ja ERI-30, ERD-30Xb
ja ERI-30X, ERD-60b ja ERI-60, ERD-100b ja ERI-100 on suunniteltu ja testattu
kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien EN 12100:2010, EN ISO 13857:2008,
EN ISO 349:1993/A1:2008, EN 60204-1:2006/AC:2010, EN 61000-6-2:2005/AC:2005 ja
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön suorittanut henkilö on
velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää kyseisten standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.com. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike
ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0463 688 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
KYTKENTÄKAAVIO
KYTKENTÄKAAVIO
Virran jako
0463 688 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering number
Denomination
Type
0370 255 886
Roller Bed Drive Unit
ERD-5b
0370 254 887
Roller Bed Idler Unit
ERI-5
0370 255 888
Roller Bed Drive Unit
ERD-10b
0370 254 889
Roller Bed Idler Unit
ERI-10
0370 255 890
Roller Bed Drive Unit
ERD-20b
0370 254 891
Roller Bed Idler Unit
ERI-20
0370 255 892
Roller Bed Drive Unit
ERD-30b
0370 254 893
Roller Bed Idler Unit
ERI-30
0370 255 900
Roller Bed Drive Unit
ERD-30Xb
0370 254 901
Roller Bed Idler Unit
ERI-30X
0370 255 894
Roller Bed Drive Unit
ERD-60b
0370 254 895
Roller Bed Idler Unit
ERI-60
0370 255 896
Roller Bed Drive Unit
ERD-100b
0370 254 897
Roller Bed Idler Unit
ERI-100
0463 688 001
- 38 -
Notes
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
Tekniset asiakirjat ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0463 688 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
VARAOSAT
Korjaukset ja varaosat
Takuujakson aikana korjaukset on tehtävä valmistajien ohjauksessa. Valtuuttamattomat
korjaukset voivat vaurioittaa konetta ja mitätöidä takuun.
On suositeltavaa olla yhteydessä valmistajaan kaikissa varaosatarpeissa. Siten
varmistetaan, että laitteistoon saadaan oikea osa tai sopiva vaihtoehtoinen osa.
VAROITUS!
Varaosia koskevien suositusten laiminlyönti voi vaikuttaa laitteiston turvallisuuteen.
Valmistaja ei vastaa mistään ongelmista, jotka ilmenevät ei-suositeltujen osien
asentamisen jälkeen.
0463 688 001
- 40 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-5b:n mekaanisten osien luettelo – käyttöosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 103 Wheel
4
2
0370 254 104 Rubber roll
5
1
0370 254 105 Spur gear
6
1
0370 254 106 Pinion
7
1
8
1
0370 254 108 Drive shaft
9
4
0370 254 110 Wheel shaft bearing
10
1
0370 254 111 Reduction gearbox
11
1
0370 254 112 AC motor with force vent fan
12
1
0370 254 113 Set of wheel bracket guards
13
1
0370 254 109 Idler shaft
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 41 -
0.55 kW
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-5:n mekaanisten osien luettelo – välipyöräosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 116 Idler wheel
4
2
0370 254 117 Rubber roll
5
2
0370 254 109 Idler shaft
6
4
0370 254 118 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-5b:n elektronisten osien luettelo
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 050 Inverter drive 0.55 kW
Rotation
inverter
2
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent
CB5
fan motor)
6
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
7
1
0370 254 031 Earthing bar
8
1
0370 254 032 Door isolator
9
12 0370 254 030 Terminals
Grey
10
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
11
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 43 -
T1
F1
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-10b:n mekaanisten osien luettelo – käyttöosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 132 Wheel
4
2
0370 254 133 Polyurethane roll
5
2
0370 254 134 Spur gear
6
2
0370 254 135 Pinion
7
2
8
2
0370 254 137 Drive shaft
9
4
0370 254 138 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 139 Reduction gearbox
11
2
0370 254 140 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 141 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 44 -
0.55 kW
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-10:n mekaanisten osien luettelo – välipyöräosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 144 Idler wheel
4
2
0370 254 145 Polyurethane roll
5
2
0370 254 146 Idler shaft
6
4
0370 254 147 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 45 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-10b:n elektronisten osien luettelo
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 051 Inverter drive 1.1 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
1
0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 46 -
Rotation
inverter
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-20b:n mekaanisten osien luettelo – käyttöosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 162 Wheel
4
2
0370 254 163 Polyurethane roll
5
2
0370 254 164 Spur gear
6
2
0370 254 165 Pinion
7
2
8
2
0370 254 167 Drive shaft
9
4
0370 254 168 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 169 Reduction gearbox
11
2
0370 254 170 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 171 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 47 -
0.75 kW
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-20:n mekaanisten osien luettelo – välipyöräosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 174 Idler wheel
4
2
0370 254 175 Polyurethane roll
5
2
0370 254 176 Idler shaft
6
4
0370 254 177 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 48 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-20b:n elektronisten osien luettelo
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 078 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 052 Inverter drive 1.6 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 49 -
F1
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-30b:n mekaanisten osien luettelo – käyttöosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 192 Wheel
4
2
0370 254 193 Polyurethane roll
5
2
0370 254 194 Spur gear
6
2
0370 254 195 Pinion
7
2
8
2
0370 254 197 Drive shaft
9
4
0370 254 198 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 199 Reduction gearbox
11
2
0370 254 201 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 202 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 50 -
1.1 kW
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-30:n mekaanisten osien luettelo – välipyöräosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 205 Idler wheel
4
2
0370 254 206 Polyurethane roll
5
2
0370 254 207 Idler shaft
6
4
0370 254 208 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 51 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-30b:n elektronisten osien luettelo
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 52 -
F1
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-30Xb:n mekaanisten osien luettelo – käyttöosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 273 Polyurethane wheel
4
2
0370 254 274 Spur gear
5
2
0370 254 275 Pinion
6
2
7
2
0370 254 277 Drive shaft
8
4
0370 254 278 Wheel shaft bearing
9
2
0370 254 279 Reduction gearbox
10
2
0370 254 280 AC motor with force vent fan
11
2
0370 254 281 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 53 -
1.1 kW
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERI-30X:n mekaanisten osien luettelo – välipyöräosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 284 Polyurethane idler wheel
4
2
0370 254 285 Idler shaft
5
4
0370 254 286 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 54 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-30Xb:n elektronisten osien luettelo
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 55 -
F1
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-60b:n mekaanisten osien luettelo – käyttöosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
4
0370 254 224 Polyurethane roll
6
2
0370 254 225 Spur gear
7
2
0370 254 226 Pinion
8
2
9
2
0370 254 228 Drive shaft
10
4
0370 254 229 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 230 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 231 Reduction gearbox
13
2
0370 254 232 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 233 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 222 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 56 -
1.5 kW
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-60:n mekaanisten osien luettelo – välipyöräosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 236 Idler wheel
4
4
0370 254 237 Polyurethane roll
5
2
0370 254 238 Idler shaft
6
4
0370 254 239 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 240 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 57 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-60b:n elektronisten osien luettelo
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 054 Inverter drive 3.0 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 58 -
Rotation
inverter
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-100b:n mekaanisten osien luettelo – käyttöosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
6
0370 254 254 Polyurethane roll
6
2
0370 254 255 Spur gear
7
2
0370 254 256 Pinion
8
2
9
2
0370 254 258 Drive shaft
10
4
0370 254 259 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 260 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 261 Reduction gearbox
13
2
0370 254 262 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 263 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 252 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 59 -
2.2 kW
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-100:n mekaanisten osien luettelo – välipyöräosa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 266 Idler wheel
4
6
0370 254 267 Polyurethane roll
5
2
0370 254 268 Idler shaft
6
4
0370 254 269 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 270 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 60 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
ERD-100b:n elektronisten osien luettelo
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
2
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
6
1
0370 254 055 Inverter drive 5.5 kW
Rotation
inverter
7
2
0370 254 042 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
8
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 61 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
Sähköosien luettelo
Kauko-ohjain ja paneelin luukku – kaikki mallit
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
0370 254 061 LED light, Power On
White
2
1
0370 254 063 LED light, E-stop reset push button
Blue
3
2
0370 254 066 Control panel emergency stop button
4
1
0370 254 032 Door isolator switch
7
1
0370 254 070 Pendant body
4 position
8
1
0370 254 071 Pushbutton
Yellow
9
1
0370 254 072 Pushbutton
Red
10
1
0370 254 073 Pushbutton
Green
11
1
0370 254 074 Speed potentiometer
12
1
0370 254 075 Pendant button legends set
13
1
0370 254 076 E-stop guard
14
1
0370 254 077 Emergency stop button
Under guard
1
0370 254 003 Pendant complete with cable and plug
15 m
0463 688 001
- 62 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
0463 688 001
- 63 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising