ESAB | ERD-20b/ERI-20 | Instruction manual | ESAB ERD-20b/ERI-20 Instrukcja obsługi

ESAB ERD-20b/ERI-20 Instrukcja obsługi
ERD-5b/ERI-5, ERD-10b/ERI-10,
ERD-20b/ERI-20,
ERD-30b/ERI-30,
ERD-30Xb/ERI-30X,
ERD-60b/ERI-60,
ERD-100b/ERI-100
Conventional Roller Beds, Basic version
Instrukcja obsługi
Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej
0463 688 001 PL 20190516
Valid for: serial no. 827-, 851-, 903-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
2
3
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
5
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
5
1.2
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem .........................................
5
1.3
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
5
WPROWADZENIE .......................................................................................
9
2.1
Wyposażenie...........................................................................................
9
2.2
Przeznaczenie i funkcja obrotników rolkowych ..................................
9
2.3
Słownictwo stosowane w niniejszej instrukcji ....................................
9
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
11
3.1
ERD-5b/ERI-5 ..........................................................................................
11
3.1.1
Moduł napędowy ..................................................................................
11
3.1.2
Moduł rolek biernych ............................................................................
11
3.1.3
Ustawienia parametrów falownika ........................................................
12
ERD-10b/ERI-10 ......................................................................................
12
3.2.1
Moduł napędowy ..................................................................................
12
3.2.2
Moduł rolek biernych ............................................................................
13
3.2.3
Ustawienia parametrów falownika ........................................................
13
ERD-20b/ERI-20 ......................................................................................
14
3.3.1
Moduł napędowy ..................................................................................
14
3.3.2
Moduł rolek biernych ............................................................................
15
3.3.3
Ustawienia parametrów falownika ........................................................
15
ERD-30b/ERI-30 ......................................................................................
16
3.4.1
Moduł napędowy ..................................................................................
16
3.4.2
Moduł rolek biernych ............................................................................
17
3.4.3
Ustawienia parametrów falownika ........................................................
17
ERD-30Xb/ERI-30X .................................................................................
18
3.5.1
Moduł napędowy ..................................................................................
18
3.5.2
Moduł rolek biernych ............................................................................
19
3.5.3
Ustawienia parametrów falownika ........................................................
19
ERD-60b/ERI-60 ......................................................................................
20
3.6.1
Moduł napędowy ..................................................................................
20
3.6.2
Moduł rolek biernych ............................................................................
20
3.6.3
Ustawienia parametrów falownika ........................................................
21
ERD-100b/ERI-100 ..................................................................................
21
3.7.1
Moduł napędowy ..................................................................................
21
3.7.2
Moduł rolek biernych ............................................................................
22
3.7.3
Ustawienia parametrów falownika ........................................................
22
INSTALACJA ...............................................................................................
24
4.1
Lokalizacja ..............................................................................................
24
4.2
Instrukcja podnoszenia..........................................................................
24
4.3
Regulowanie wsporników rolek ............................................................
25
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
0463 688 001
© ESAB AB 2019
SPIS TREŚCI
4.4
Regulacja kąta zawartego......................................................................
25
4.5
Procedura instalacji ...............................................................................
26
4.6
Pierwsze docieranie ...............................................................................
26
OBSŁUGA ...................................................................................................
28
5.1
Szczegółowe informacje na temat maszyny ........................................
28
5.2
Panel sterowania ....................................................................................
28
5.3
Pilot zdalnego sterowania .....................................................................
29
5.4
Włączanie zasilania sieciowego............................................................
29
5.5
Obsługa obrotników rolkowych ............................................................
30
5.6
Bezpieczeństwo pracy ...........................................................................
30
5.7
Spawanie .................................................................................................
32
5.8
Zatrzymywanie obrotników rolkowych.................................................
33
KONSERWACJA I SERWISOWANIE .........................................................
34
6.1
Informacje ogólne...................................................................................
34
6.2
Przechowywanie.....................................................................................
34
6.3
Naprawa i konserwacja ..........................................................................
34
6.4
Czyszczenie ............................................................................................
35
6.5
Awarie......................................................................................................
35
6.6
Przekładnia .............................................................................................
35
6.6.1
Kontrola i konserwacja przekładni ........................................................
35
6.6.2
Smarowanie przekładni ........................................................................
36
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............................................................
37
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH ......................................................
ORDERING NUMBERS .......................................................................................
CZĘŚCI ZAMIENNE ............................................................................................
39
40
41
43
5
6
7
8
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 688 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, będą
skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała lub
śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
PRZESTROGA!
Obrotniki rolkowe nie są przeznaczone do następujących działań:
•
•
•
1.3
Obsługi zbiorników cięższych niż maksymalne dopuszczalne obciążenie
obrotników.
Obsługi zbiorników większych/mniejszych niż maksymalna/minimalna
średnica, którą obrotnik może obsłużyć.
Jeżeli obrotniki rolkowe są wyposażone w poliuretanowe lub gumowe opony:
Nie używać wstępnie podgrzewanych zbiorników o temperaturze
przekraczającej 60°C.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
0463 688 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1.
2.
3.
4.
5.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
0463 688 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
0463 688 001
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
-7-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich
punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 688 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje użytkowanie i konserwację konwencjonalnych obrotników
rolkowych w wersji podstawowej, które w dalszej części dokumentu określa się jako obrotniki
rolkowe. Czynności, które musi wykonać producent, nie są zawarte w tej instrukcji.
Instrukcja stanowi część maszyny. Należy przechowywać kopię instrukcji wraz z maszyną, a
jej oryginał w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży obrotnika rolkowego należy
przekazać nowemu właścicielowi również instrukcję.
Rysunki i schematy wykorzystane w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do zobrazowania
zagadnień opisanych w części tekstowej. Dostarczone urządzenie może nieznacznie różnić
się od wersji na ilustracjach.
2.1
Wyposażenie
Elementy wchodzące w skład dostawy napędu obrotnika rolkowego:
•
•
•
•
•
Moduły napędowe
Zamontowana szafa sterownicza
Pilot zdalnego sterowania
Rama bazowa
Instrukcja obsługi
Elementy wchodzące w skład dostawy modułu rolek biernych obrotnika rolkowego:
•
•
•
Moduły rolek biernych
Rama bazowa
Instrukcja obsługi
2.2
Przeznaczenie i funkcja obrotników rolkowych
Obrotniki rolkowe służą do wspomagania procesu spawania zbiorników cylindrycznych.
Dzięki wykorzystaniu niezależnych modułów rolek napędowych i biernych na obrotniku
rolkowym można umieścić zbiorniki o różnej długości, które opierają się na rolkach obrotnika
rolkowego. Rolki na ramie bazowej mają możliwość regulacji, co pozwala na obsługę
zbiorników o różnej średnicy.
2.3
Słownictwo stosowane w niniejszej instrukcji
Moduł napędowy
Sekcja obrotnika rolkowego z rolkami napędzanymi.
Moduł rolek biernych
Sekcja obrotnika rolkowego z rolkami luźnymi.
Zestaw obrotnika
rolkowego
Zestaw składa się z 1 modułu napędowego i 1 lub więcej modułów
rolek biernych.
Rama bazowa
Rama, na której zamontowane są rolki napędowe lub bierne. Ramy
mają wstępnie wywiercone otwory, które umożliwiają dopasowanie
ustawienia wsporników rolek do różnych średnic zbiorników.
Wspornik rolki
Wspornik, który stanowi obudowę rolek obrotnika rolkowego. Jest on
przykręcony do ramy bazowej.
Panel sterowania
Elektryczna skrzynka sterująca zamontowana na module
napędowym.
0463 688 001
-9-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
Pilot zdalnego
sterowania
Pilot sterowania zdalnego umożliwiający operatorowi ręczne
sterowanie maszyną.
Zbiornik
Wszelkie elementy lub urządzenia obsługiwane na zestawie
obrotnika rolkowego.
0463 688 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
3.1
ERD-5b/ERI-5
3.1.1
Moduł napędowy
ERD-5b
Maksymalny udźwig
2500 kg (5512 funtów)
Udźwig obracania
7500 kg (16 535 funtów)
Silnik napędu obrotowego
1×0,55 kW
Prędkość obracania
140-1500 mm/min (5,51-59,05 cali/min)
Minimalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 200 mm (7,87 cala) przy kącie zawartym 80°
Maksymalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 3500 mm (137,79 cali) przy kącie zawartym 50°
Zasilanie wejściowe
380–480 V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Typ rolki
Guma (100°C/twardość Shore’a typu A 85°)
Szerokość/średnica rolki
127 mm (5 cali)/381 mm (15 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2150×610×620 mm (84,64×24,01×24,41 cala)
Waga
590 kg (1301 funtów)
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Napięcie sterowania
24 V
Klasyfikacja IP
IP 65 (szafa sterująca) IP 55 (silnik)
3.1.2
0463 688 001
Moduł rolek biernych
- 11 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
ERI-5
Maksymalny udźwig
2500 kg (5512 funtów)
Typ rolki
Guma (100°C/twardość Shore’a typu A 85°)
Szerokość/średnica rolki
127 mm (5 cali)/381 mm (15 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2150×440×620 mm (84,64×17,32×24,41 cala)
Waga
470 kg (1036 funtów)
3.1.3
Ustawienia parametrów falownika
Ustawienia fabryczne:
Numer parametru
Wartość
1
0
2
59,7
3
2
4
2
5
AV
6
1,8
7
1405
8
400
9
0,85
10
WSZYSTKIE
11
0
41
FD
Instrukcje programowania znajdują się w instrukcji falownika. Wszystkie pozostałe wartości
ustawiane są fabrycznie przez producenta falownika i nie wymagają zmiany.
UWAGA!
Wartość przeciążeń silników obrotowych ustawiona jest na 1,6 A, a wartość
przeciążeń wymuszonej wentylacji na 0,4 A.
3.2
ERD-10b/ERI-10
3.2.1
Moduł napędowy
0463 688 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
ERD-10b
Maksymalny udźwig
5000 kg (11 023 funtów)
Udźwig obracania
15 000 kg (33 069 funtów)
Silnik napędu obrotowego
2×0,55 kW
Prędkość obracania
140-1500 mm/min (5,51-59,05 cali/min)
Minimalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 350 mm (13,78 cala) przy kącie zawartym 80°
Maksymalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 3500 mm (137,79 cali) przy kącie zawartym 50°
Zasilanie wejściowe
380–480 V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
76 mm (3 cali)/381 mm (15 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2850×610×625 mm (112,2×24,01×24,61 cala)
Waga
675 kg (1488 funtów)
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Napięcie sterowania
24 V
Klasyfikacja IP
IP 65 (szafa sterująca) IP 55 (silnik)
3.2.2
Moduł rolek biernych
ERI-10
Maksymalny udźwig
5000 kg (11023 funtów)
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
76 mm (3 cali)/381 mm (15 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2850×410×625 mm (112,2×16,14×24,61 cala)
Waga
400 kg (882 funty)
3.2.3
Ustawienia parametrów falownika
Ustawienia fabryczne:
Numer parametru
Wartość
1
0
2
59
3
2
0463 688 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
Numer parametru
Wartość
4
2
5
AV
6
2,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
WSZYSTKIE
11
0
41
FD
Instrukcje programowania znajdują się w instrukcji falownika. Wszystkie pozostałe wartości
ustawiane są fabrycznie przez producenta falownika i nie wymagają zmiany.
UWAGA!
Wartość przeciążeń silników obrotowych ustawiona jest na 1,6 A, a wartość
przeciążeń wymuszonej wentylacji na 0,4 A.
3.3
ERD-20b/ERI-20
3.3.1
Moduł napędowy
ERD-20b
Maksymalny udźwig
10 000 kg (22 046 funtów)
Udźwig obracania
30 000 kg (66 139 funtów)
Silnik napędu obrotowego
2×0,75 kW
Prędkość obracania
140-1500 mm/min (5,51-59,05 cali/min)
Minimalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 350 mm (13,78 cala) przy kącie zawartym 80°
Maksymalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 5000 mm (196,85 cala) przy kącie zawartym
50°
Przyłącze zasilania
380–480 V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
127 mm (5 cali) / 381 mm (15 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2850×610×625 mm (112,2×24,01×24,61 cala)
0463 688 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
Waga
750 kg (1653 funtów)
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Napięcie sterowania
24 V
Klasyfikacja IP
IP 65 (szafa sterująca) IP 55 (silnik)
3.3.2
Moduł rolek biernych
ERI-20
Maksymalny udźwig
10000 kg (22046 funtów)
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
127 mm (5 cali) / 381 mm (15 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2850×410×625 mm (112,2×16,14×24,61 cala)
Waga
500 kg (1102 funtów)
3.3.3
Ustawienia parametrów falownika
Ustawienia fabryczne:
Numer parametru
Wartość
1
0
2
58,9
3
2
4
2
5
AV
6
4,1
7
1500
8
400
9
0,85
10
WSZYSTKIE
11
0
41
FD
Instrukcje programowania znajdują się w instrukcji falownika. Wszystkie pozostałe wartości
ustawiane są fabrycznie przez producenta falownika i nie wymagają zmiany.
0463 688 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
UWAGA!
Wartość przeciążeń silników obrotowych ustawiona jest na 1,8 A, a wartość
przeciążeń wymuszonej wentylacji na 0,4 A.
3.4
ERD-30b/ERI-30
3.4.1
Moduł napędowy
ERD-30b
Maksymalny udźwig
15000 kg (33 069 funtów)
Udźwig obracania
45 000 kg (99 208 funtów)
Silnik napędu obrotowego
2×1,1 kW
Prędkość obracania
130-1300 mm/min (5,12-51,2 cali/min)
Minimalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 570 mm (22,44 cala) przy kącie zawartym 80°
Maksymalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 6800 mm (267,72 cala) przy kącie zawartym
50°
Przyłącze zasilania
380–480 V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
178 mm (7 cali)/521 mm (20,5 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
3570×755×765 mm (140,55×29,72×30,12 cala)
Waga
1525 kg (3362 funty)
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Napięcie sterowania
24 V
Klasyfikacja IP
IP 65 (szafa sterująca) IP 55 (silnik)
0463 688 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3.4.2
Moduł rolek biernych
ERI-30
Maksymalny udźwig
15000 kg (33 069 funtów)
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
178 mm (7 cali)/521 mm (20,5 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
3570×520×765 mm (140,55×20,47×30,12 cala)
Waga
960 kg (2116 funtów)
3.4.3
Ustawienia parametrów falownika
Ustawienia fabryczne:
Numer parametru
Wartość
1
0
2
51,25
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
WSZYSTKIE
41
FD
06,004
0
Instrukcje programowania znajdują się w instrukcji falownika. Wszystkie pozostałe wartości
ustawiane są fabrycznie przez producenta falownika i nie wymagają zmiany.
UWAGA!
Wartość przeciążeń silników obrotowych ustawiona jest na 3,5 A, a wartość
przeciążeń wymuszonej wentylacji na 0,4 A.
0463 688 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3.5
ERD-30Xb/ERI-30X
3.5.1
Moduł napędowy
ERD-30Xb
Maksymalny udźwig
15000 kg (33 069 funtów)
Udźwig obracania
45 000 kg (99 208 funtów)
Silnik napędu obrotowego
2×1,1 kW
Prędkość obracania
130-1400 mm/min (5,12-55,12 cali/min)
Minimalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 300 mm (11,81 cala) przy kącie zawartym 80°
Maksymalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 550 mm (216,54 cala) przy kącie zawartym 50°
Zasilanie wejściowe
380–480 V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
250 mm (9,84 cali)/330 mm (12,99 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2500×620×605 mm (98,43×24,41×23,82 cala)
Waga
700 kg (1543,24 funta)
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Napięcie sterowania
24 V
Klasyfikacja IP
IP 65 (szafa sterująca) IP 55 (silnik)
0463 688 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3.5.2
Moduł rolek biernych
ERI-30X
Maksymalny udźwig
15000 kg (33 069 funtów)
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
250 mm (9,84 cali)/330 mm (12,99 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
2500 × 480 × 605 mm (98,43 × 18,90 ×
23,82 cala)
Waga
400 kg (881,85 funta)
3.5.3
Ustawienia parametrów falownika
Ustawienia fabryczne:
Numer parametru
Wartość
1
0
2
55
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
WSZYSTKIE
41
FD
06,004
0
Instrukcje programowania znajdują się w instrukcji falownika. Wszystkie pozostałe wartości
ustawiane są fabrycznie przez producenta falownika i nie wymagają zmiany.
UWAGA!
Wartość przeciążeń silników obrotowych ustawiona jest na 3,5 A, a wartość
przeciążeń wymuszonej wentylacji na 0,4 A.
0463 688 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3.6
ERD-60b/ERI-60
3.6.1
Moduł napędowy
ERD-60b
Maksymalny udźwig
30000 kg (66 139 funtów)
Udźwig obracania
90 000 kg (198 416 funtów)
Silnik napędu obrotowego
2×1,5 kW
Prędkość obracania
130-1300 mm/min (5,12-51,2 cali/min)
Minimalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 570 mm (22,44 cala) przy kącie zawartym 80°
Maksymalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 6800 mm (267,72 cala) przy kącie zawartym
50°
Przyłącze zasilania
380–480 V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
256 mm (14 cali)/521 mm (20,5 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
3570×880×765 mm (140,55×34,65×30,12 cala)
Waga
2050 kg (4519 funtów)
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Napięcie sterowania
24 V
Klasyfikacja IP
IP 65 (szafa sterująca) IP 55 (silnik)
3.6.2
0463 688 001
Moduł rolek biernych
- 20 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
ERI-60
Maksymalny udźwig
30000 kg (66 139 funtów)
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
256 mm (14 cali)/521 mm (20,5 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
3570×705×765 mm (140,55×27,76×30,12 cala)
Waga
1250 kg (2756 funtów)
3.6.3
Ustawienia parametrów falownika
Ustawienia fabryczne:
Numer parametru
Wartość
1
0
2
51,35
3
2
4
2
5
AV
6
7,3
7
1500
8
400
9
0,85
10
WSZYSTKIE
11
0
41
FD
Instrukcje programowania znajdują się w instrukcji falownika. Wszystkie pozostałe wartości
ustawiane są fabrycznie przez producenta falownika i nie wymagają zmiany.
UWAGA!
Wartość przeciążeń silników obrotowych ustawiona jest na 3,5 A, a wartość
przeciążeń wymuszonej wentylacji na 0,4 A.
3.7
ERD-100b/ERI-100
3.7.1
Moduł napędowy
0463 688 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
ERD-100b
Maksymalny udźwig
50 000 kg (110 231 funtów)
Udźwig obracania
150 000 kg (330 693 funtów)
Silnik napędu obrotowego
2×2,2 kW
Prędkość obracania
130-1300 mm/min (5,12-51,2 cali/min)
Minimalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 570 mm (22,44 cala) przy kącie zawartym 80°
Maksymalna średnica obrabianego
elementu roboczego
Ø 6800 mm (267,72 cala) przy kącie zawartym
50°
Przyłącze zasilania
380–480 V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
533 mm (21 cali)/521 mm (20,5 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
3570×1120×765 mm (140,55×44,1×30,12 cala)
Waga
2800 kg (6173 funty)
Pilot zdalnego sterowania
Tak
Napięcie sterowania
24 V
Klasyfikacja IP
IP 65 (szafa sterująca) IP 55 (silnik)
3.7.2
Moduł rolek biernych
ERI-100
Maksymalny udźwig
50000 kg (110231 funtów)
Typ rolki
Poliuretan (90°C/twardość Shore’a typu A 92°)
Szerokość/średnica rolki
533 mm (21 cali)/521 mm (20,5 cali)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
3570×900×765 mm (140,55×35,43×30,12 cala)
Waga
1600 kg (3527 funtów)
3.7.3
Ustawienia parametrów falownika
Ustawienia fabryczne:
Numer parametru
Wartość
1
0
2
50
3
2
0463 688 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
Numer parametru
Wartość
4
2
5
AV
6
13
7
1500
8
400
9
0,85
10
WSZYSTKIE
11
1
41
FD
Instrukcje programowania znajdują się w instrukcji falownika. Wszystkie pozostałe wartości
ustawiane są fabrycznie przez producenta falownika i nie wymagają zmiany.
UWAGA!
Wartość przeciążeń silników obrotowych ustawiona jest na 5,0 A, a wartość
przeciążeń wymuszonej wentylacji na 0,4 A.
0463 688 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4
INSTALACJA
4.1
Lokalizacja
OSTRZEŻENIE!
Należy zawsze się upewnić, że wokół obrotników rolkowych jest wystarczająco dużo
wolnego miejsca.
Należy się upewnić, że wokół obrotników rolkowych po założeniu zbiornika nadal jest
wystarczająco dużo wolnego miejsca zapewniającego swobodny dostęp. Obrotniki należy
ustawić w taki sposób, aby nic nie ograniczało układania i zdejmowania zbiorników za
pomocą suwnicy lub innych urządzeń do podnoszenia.
4.2
Instrukcja podnoszenia
Do przesuwania obrotników rolkowych należy wykorzystywać suwnice lub wózki widłowe o
odpowiednim udźwigu znamionowym.
OSTRZEŻENIE!
Do podniesienia obrotników rolkowych za pomocą wózka widłowego należy
wykorzystać otwory na widły na długim boku ram. Należy zwrócić uwagę na
położenie wsporników rolek w ramach, ponieważ mogą one doprowadzić do utraty
równowagi podczas podnoszenia ramy. Należy się upewnić, że znajdują się one w
równej odległości od linii środkowej ramy oraz że są prawidłowo przykręcone do
ramy i nie mogą się poruszyć podczas podnoszenia.
Podnoszenie dźwigiem:
Obrotniki rolkowe można podnosić, korzystając z
punktów podnoszenia na wspornikach rolek obrotników
rolkowych. Do tego celu należy wykorzystać po jednym
punkcie podnoszenia z każdej strony wspornika rolki, co
daje łącznie 4 punkty podnoszenia. Zalecany kąt
pomiędzy łańcuchem a punktami podnoszenia na
obrotniku rolkowym wynosi 60°.
Ustawić obrotniki rolkowe na gładkim, poziomym i twardym podłożu przygotowanym do masy
obrotnika i zbiornika na całej powierzchni styku obrotnika z podłożem.
Odległości pomiędzy ramami bazowymi powinny odpowiadać wymiarom zbiornika. Jeżeli
zbiornik jest idealnie symetryczny oraz w przypadku stosowania 1 modułu napędowego i 1
modułu rolek biernych, należy ustawić moduł napędowy i moduł rolek biernych w odległości
jednej trzeciej długości zbiornika, aby zagwarantować równomierne obciążenie każdej sekcji.
Jeżeli jeden koniec zbiornika jest cięższy, przesunąć sekcję modułu napędowego lub modułu
rolek biernych bliżej tego końca, aby wyrównać obciążenie każdej sekcji.
0463 688 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
PRZESTROGA!
Należy równomiernie rozłożyć obciążenie pomiędzy sekcję napędową i rolek
biernych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do przeciążenia
którejś sekcji, co doprowadzi do ślizgania się rolek podczas próby obrócenia
zbiornika. Może to również doprowadzić do wstecznych obrotów, czyli sytuacji, w
której zbiornik może się nadal obracać po zatrzymaniu obrotników rolkowych. W
takim przypadku należy rozwiązać problem poprzez prawidłowe ustawienie sekcji
napędowej i rolek biernych; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
W chwili naciśnięcia przycisku kierunku (do przodu lub do tyłu) obrotniki rolkowe
zaczną obracać zbiornik.
4.3
Regulowanie wsporników rolek
Należy dopasować położenia dwóch wsporników rolek na ramie bazowej do obciążeń
zbiorników o różnych średnicach.
1.
2.
3.
4.
Odkręcić wspornik rolki od ramy bazowej.
Wykorzystać dźwig do podniesienia wspornika rolki za pomocą punktów podnoszenia.
Przesunąć wspornik do wymaganego położenia odpowiadającego średnicy zbiornika.
Przykręcić wsporniki rolek z powrotem do ramy bazowej, wykorzystując wszystkie
śruby, a następnie dokręcić je.
Patrz rozdział „Regulacja kąta zawartego”, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
odległości pomiędzy dwoma wspornikami rolek.
UWAGA!
Wyregulować wsporniki rolek w taki sposób, aby oś obrotu zbiornika pokrywała się z
linią środkową ram modułu napędowego i modułu rolek biernych.
4.4
Regulacja kąta zawartego
Kąt zawarty to kąt pomiędzy dwiema liniami poprowadzonymi od środka osi obrotu zbiornika
do środka poszczególnych rolek modułu napędowego lub modułu rolek biernych. W miarę
zwiększania kąta zwiększa się również obciążenie poszczególnych rolek i proporcjonalne
obciążenie łożysk. W miarę zwiększania kąta do obracania zbiornika niezbędny jest większy
moment obrotowy, a tym samym większa moc.
Odległość pomiędzy wspornikami rolek w sekcji napędowej i rolek biernych zależy od
średnicy zbiornika. Kąt zawarty musi mieścić się w zakresie od 50° do 80°, przy czym zaleca
się ustawienie obrotników rolkowych możliwie jak najbliżej kąta 60°.
0463 688 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
Kąt zawarty 80°
Kąt zawarty 60 °
Kąt zawarty 50 °
UWAGA!
Równanie umożliwiające obliczenie odległości pomiędzy wspornikami rolek w celu
osiągnięcia kąta zawartego wynoszącego 60°:
Odległość pomiędzy środkami rolek = promień zbiornika + promień rolki
4.5
Procedura instalacji
Należy postępować zgodnie z niniejszą procedurą instalacji przed pierwszym użyciem, po
przeprowadzeniu konserwacji lub naprawy albo po dłuższym przechowywaniu obrotników
rolkowych.
Obrotniki rolkowe są w pełni przetestowane przed wysłaniem z fabryki. Zaleca się
sprawdzenie działania wszystkich elementów sterujących przed wprowadzeniem obrotników
rolkowych do procesu produkcyjnego.
Procedura instalacji:
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdzić, czy wszystkie ruchome części, na przykład rolki, swobodnie się obracają.
Sprawdzić poziom oleju w przekładni, patrz rozdział „Smarowanie przekładni”.
Sprawdzić, czy wszystkie przewody, wiązki kablowe i pilot zdalnego sterowania są w
dobrym stanie, a także upewnić się, że nie doszło do ich przecięcia itp.
Sprawdzić, czy wszystkie elementy sterujące pilota działają prawidłowo.
Sprawdzić, czy wyłącznik zatrzymania awaryjnego na pilocie zdalnego sterowania
działa prawidłowo i blokuje działanie wszystkich innych elementów sterujących, dzięki
czemu nie ma możliwości uruchomienia obrotników rolkowych, a następnie skasować
go z panelu sterowniczego.
Sprawdzić, czy wyłącznik zatrzymania awaryjnego na panelu sterowania działa
prawidłowo i blokuje działanie wszystkich innych elementów sterujących, dzięki czemu
nie ma możliwości uruchomienia obrotników rolkowych, a następnie skasować go z
panelu sterowniczego.
Sprawdzić, czy stalowa rama bazowa nie jest uszkodzona.
4.6
Pierwsze docieranie
Aby przekładnia ślimakowa osiągnęła optymalną wydajność po pierwszym zamontowaniu,
należy uruchomić obrotniki rolkowe w obu kierunkach pracy na następujący okres:
•
•
•
Przynajmniej 8 godz. pracy bez obciążenia obrotników rolkowych.
10 godz. pracy z jedną trzecią obciążenia.
15 godz. pracy z dwiema trzecimi obciążenia.
0463 688 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
Po przeprowadzeniu procedury docierania obrotniki rolkowe mogą pracować z pełnym
obciążeniem.
0463 688 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
5
OBSŁUGA
5.1
Szczegółowe informacje na temat maszyny
Obrotnik rolkowy składa się zwykle z jednego modułu napędowego i 1, 2 lub 3 modułów
rolek biernych.
Moduł rolek biernych składa się z ramy bazowej z dwoma wspornikami kół przykręconymi do
jej górnej części. Otwory są przewiercone przez górną część ramy bazowej w celu
umożliwienia dopasowania położenia wsporników rolek w różnych odległościach, aby
dostosować je do średnicy zbiornika.
Napęd składa się z dwóch wsporników rolek, które można ustawić w taki sposób, aby
odpowiadały średnicy zbiornika. W zależności od modelu jeden lub dwa wsporniki rolek są
wyposażone w silnik. Zbiornik jest obracany przez silnik elektryczny za pośrednictwem
przekładni redukcyjnej. Silnik jest podłączony do panelu sterowania modułu napędowego.
Wewnątrz panelu sterowania znajduje się falownik, który steruje pracą silników. Do panelu
sterowania podłączony jest pilot zdalnego sterowania na elastycznym przewodzie.
5.2
1.
2.
Panel sterowania
Zasilanie sieciowe WŁ. — zapala się (kolor biały) po włączeniu panelu sterowania
(przestawieniu odłącznika (4) do położenia WŁ.).
Przycisk kasowania — kasuje maszynę po wystąpieniu zatrzymania awaryjnego.
Podświetlenie przycisku (kolor niebieski) oznacza, że obrotnik rolkowy wymaga
skasowania.
0463 688 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
3.
4.
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego — naciśnięcie powoduje zatrzymanie działania.
Przycisk należy zwolnić, aby umożliwić skasowanie.
Odłącznik elektryczny drzwi — należy go wyłączyć, aby umożliwić otwarcie drzwi
panelu sterowania.
5.3
Pilot zdalnego sterowania
PRZESTROGA!
Przed zmianą kierunku obrotów należy zawsze nacisnąć przycisk zatrzymania.
UWAGA!
W chwili naciśnięcia jednego z przycisków kierunku obrotów (do przodu lub do tyłu)
obrotniki rolkowe niezwłocznie zaczynają obracać zbiornik.
1.
2.
3.
Przyciski kierunku obracania:
1a. Do tyłu
1b. Stop
1c. Do przodu
Potencjometr sterowania prędkością.
Przekręcenie pokrętła w prawo zwiększa prędkość obrotnika rolkowego, a
przekręcenie w lewo zmniejsza prędkość.
Przycisk wyłącznika zatrzymania awaryjnego znajduje się pod osłoną na końcu pilota
zdalnego sterowania.
Żółty przycisk: Wybranie kierunku do tyłu powoduje włączenie obrotów w prawo, patrząc na
sekcję napędową obrotnika rolkowego z przekładniami po stronie bliższej.
Zielony przycisk: Wybranie kierunku do przodu powoduje włączenie obrotów w lewo,
patrząc na sekcję napędową obrotnika rolkowego z przekładniami po stronie bliższej.
5.4
Włączanie zasilania sieciowego
OSTRZEŻENIE!
Nie używać obrotników rolkowych, jeżeli występują ślady uszkodzenia; w takim
przypadku należy zawsze zlecić kontrolę upoważnionemu pracownikowi serwisu
ESAB oraz ewentualnie przeprowadzić naprawę.
0463 688 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
Przed włączeniem obrotników rolkowych sprawdzić, czy:
•
•
•
wsporniki rolek są prawidłowo przykręcone do ramy bazowej;
rolki są prawidłowo ustawione pod zbiornikiem;
nie występują przeszkody uniemożliwiające obrócenie zbiornika (jeżeli zbiornik jest
założony).
Sprawdzić wzrokowo rolki, silniki, przekładnie, pilot zdalnego sterowania, panel sterowania i
kable pod kątem występowania śladów uszkodzenia.
OSTRZEŻENIE!
Upewnić się, że zasilanie sieciowe odpowiada napięciu elektrycznemu widocznemu
na panelu sterowania.
OSTRZEŻENIE!
Upewnić się, że kable zasilania sieciowego i pilota zdalnego sterowania nie leżą na
trasach przejazdów pojazdów lub wózków widłowych ani nie powodują zagrożenia
potknięciem lub przewróceniem.
1.
2.
3.
4.
Podłączyć przewód zasilania do źródła zasilania sieciowego.
Włączyć zasilanie sieciowe. Spowoduje to zapalenie kontrolki zasilania na panelu
sterowania.
Sprawdzić, czyli przyciski wyłącznika zatrzymania awaryjnego nie są wciśnięte.
Nacisnąć przycisk kasowania.
W przypadku podłączenia ESAB CaB do obrotnika rolkowego należy sprawdzić, czy
ustawienia wprowadzone w PEK są prawidłowe i odpowiadają parametrom obrotnika
rolkowego.
Maszyna jest teraz przygotowana do pracy.
5.5
Obsługa obrotników rolkowych
Jeżeli obrotniki rolkowe są prawidłowo ustawione oraz wsporniki rolek znajdują się w
odpowiednim położeniu, należy zacząć układanie zbiornika na obrotnikach rolkowych.
Należy to robić miarowo, aby nie obciążyć gwałtownie obrotników rolkowych. Gwałtowne
obciążenie może doprowadzić do uszkodzenia łańcucha napędowego.
Upewnić się, że żadne wystające elementy zbiornika nie uderzą w przedmioty znajdujące się
wokół obrotników rolkowych ani w podłogę podczas obracania zbiornika.
Ustawić potencjometr sterowania prędkością na żądaną prędkość.
Wybrać żądany kierunek obrotów (zielony lub żółty przycisk). Obrotniki rolkowe zaczną
obracać zbiornik.
5.6
Bezpieczeństwo pracy
Nie umieszczać kilku modułów napędowych pod jednym zbiornikiem. Można to zrobić
wyłącznie w przypadku, gdy obrotniki rolkowe są wyposażone w opcjonalny kabel
synchronizacyjny. W takim przypadku główny panel sterowania steruje napędem
podrzędnym.
Nie wolno dopuścić do zetknięcia elementów zbiornika z obrotnikami rolkowymi, podłogą lub
przedmiotami znajdującymi się w pobliżu podczas obracania zbiornika. Może to doprowadzić
do uszkodzenia obrotników rolkowych i wywołać poślizg rolek lub przeciążenie modułów.
0463 688 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
Upewnić się, że podczas spawania zapewnione jest prawidłowe uziemienie. Brak
prawidłowego uziemienia może spowodować zwarcie układów elektrycznych obrotników
rolkowych.
W przypadku naciśnięcia przycisku wyłącznika zatrzymania awaryjnego należy ustalić powód
jego użycia przed ponownym uruchomieniem maszyny.
Upewnić się, że wsporniki rolek NIE są od
siebie za bardzo oddalone.
Obrotniki rolkowe mogą zostać w takim
przypadku przeciążone, ponieważ, gdy
wsporniki rolek znajdują się zbyt daleko od
siebie, każda rolka jest bardziej obciążona.
Upewnić się, że wsporniki rolek NIE znajdują
się zbyt blisko siebie.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Jest to bardzo niebezpieczne położenie.
Nie wolno obsługiwać obrotników rolkowych, jeżeli kąt zawarty jest mniejszy niż 50°.
Podczas obracania zbiornika może dojść do jego stoczenia z obrotnika, które może
doprowadzić do poważnych obrażeń znajdujących się w pobliżu osób. Może do tego
dojść również w przypadku niewyważonego obciążenia, gdy środek ciężkości
zbiornika jest przesunięty względem osi obrotu.
Patrz rozdział „Regulacja kąta zawartego”, aby uzyskać więcej informacji.
0463 688 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
Upewnić się, że moduły napędowe i moduły rolek biernych są ustawione równolegle do
siebie. W przeciwnym razie zbiornik może się stopniowo zsunąć podczas obracania i spaść
z obrotnika rolkowego. Może to również spowodować zużycie i uszkodzenie rolek
obrotników.
Ilustracja przedstawia procedurę prawidłowego wyrównania położenia sekcji napędowej i
rolek biernych. Konwencjonalne wyrównanie położenia obrotnika rolkowego:
1.
2.
3.
4.
5.
Upewnić się, że: A1 = A2 ±0,5 mm (0,02 cala) i B1 = B2 ±0,5 mm (0,02 cala)
Upewnić się, że sekcje nie są przechylone
Upewnić się, że sekcje nie są przechylone
Upewnić się, że wysokości mieszczą się w wartościach granicznych
Upewnić się, że sekcje nie są przechylone
5.7
Spawanie
OSTRZEŻENIE!
Podczas spawania zbiornik musi być uziemiony niezależnie od obrotnika rolkowego.
Uziemienie za pośrednictwem obrotnika rolkowego spowoduje poważne
uszkodzenie obrotników rolkowych.
Jedynym wyjątkiem są specjalne stalowe obrotniki rolkowe, które wyposażono w
punkt uziemienia. W przypadku korzystania z takich obrotników rolkowych należy
zadbać o prawidłowe podłączenie przewodu uziemienia do punktu uziemienia przed
rozpoczęciem spawania.
0463 688 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi uziemienia dla poszczególnych procedur
spawania oraz zadbać o prawidłowe podłączenie uziemienia do zbiornika przed
rozpoczęciem spawania. Standardowe obrotniki rolkowe nie są przystosowane do
uziemiania zbiornika podczas spawania.
5.8
Zatrzymywanie obrotników rolkowych
Nacisnąć czerwony przycisk zatrzymania na pilocie zdalnego sterowania, aby zatrzymać
ruch obrotowy. Obracanie zbiornika zostanie wznowione po naciśnięciu przycisku kierunku
obrotów.
UWAGA!
Z przycisku zatrzymania awaryjnego na panelu sterowania i pilocie zdalnego
sterowania należy korzystać wyłącznie w sytuacji awaryjnej.
0463 688 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA I SERWISOWANIE
6
KONSERWACJA I SERWISOWANIE
6.1
Informacje ogólne
OSTRZEŻENIE!
Podczas wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych lub naprawczych należy
odłączyć elektrycznie obrotniki rolkowe. Wyłączyć główne źródło zasilania i odłączyć
kabel zasilania sieciowego.
OSTRZEŻENIE!
Po odłączeniu źródła zasilania w niektórych podzespołach panelu mogą występować
ładunki resztkowe. Należy poczekać kilka minut po odłączeniu zasilania sieciowego
przed rozpoczęciem prac przy elementach elektrycznych maszyny.
Po zakończeniu konserwacji, naprawy lub po okresie przechowywania należy przeprowadzić
procedurę instalacji, patrz rozdział „Procedura instalacji”.
6.2
Przechowywanie
Obrotniki rolkowe należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po długim okresie
przechowywania obrotniki rolkowe należy dokładnie sprawdzić przed rozpoczęciem ich
użytkowania.
OSTRZEŻENIE!
W przypadku przechowywania lub transportowania obrotników rolkowych w zimnym
klimacie, a następnie przenoszenia ich w ciepłe miejsce, może dojść do
nagromadzenia kondensatu w obrotnikach lub elektrycznych elementach
sterujących. Aby nie dopuścić do uszkodzenia, należy poczekać, aż maszyna
dopasuje się do temperatury nowego otoczenia.
PRZESTROGA!
Nie przechowywać obrotników rolkowych na zewnątrz bez odpowiedniego
zabezpieczenia. Obrotniki rolkowe wymagają okrycia, a ich odsłonięte części
metalowe, koła zębate i wały muszą być smarowane, aby nie dopuścić do korozji.
6.3
Naprawa i konserwacja
Obrotniki rolkowe należy utrzymywać w czystości bez zanieczyszczeń i odpadów z procesu
spawania.
Należy regularnie sprawdzać olej przekładniowy i utrzymywać go na odpowiednim poziomie,
patrz rozdział „Konserwacja przekładni”.
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić całą instalację obrotników rolkowych. Należy
zwrócić szczególną uwagę na:
•
•
•
•
•
•
połączenia elektryczne;
przełączniki i elementy sterujące;
upewnienie się, że części mechaniczne i mocowania nie są poluzowane;
zależnie od wyposażenia: stan opon na rolkach;
zależnie od wyposażenia: stan rolek stalowych;
upewnienie się, że rolki obracają się swobodnie i bez bicia mimośrodowego względem
osi;
0463 688 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA I SERWISOWANIE
•
•
•
•
•
•
•
korozję metalu;
uszkodzenia ramy;
ślady uszkodzenia łożysk rolek;
konserwację przekładni;
uszkodzenia kabli: sieciowego, pilota zdalnego sterowania oraz innych widocznych
kabli biegnących z panelu sterowania do silników;
sprawdzeniu prawidłowego działania wyłączników zatrzymania awaryjnego i odłącznika
drzwi panelu sterowania;
wymontowaniu osłon i sprawdzeniu stanu przekładni zębatej oraz zębnika na rolkach
napędowych.
Wymontować i wymienić wszelkie uszkodzone części.
6.4
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Obrotniki rolkowe należy odłączyć elektrycznie przed wyczyszczeniem. Podzespoły
elektryczne nie mogą stykać się z wodą ani innymi płynami do czyszczenia.
UWAGA!
Upewnić się, że obrotniki rolkowe są czyste. Należy jak najszybciej usunąć wszelkie
ślady iskier łukowych, resztki topnika i żużla z obrotników rolkowych.
Obrotniki rolkowe nie wymagają specjalnych instrukcji czyszczenia. Obrotniki rolkowe nie są
źródłem zanieczyszczeń środowiska w ich otoczeniu w przypadku normalnej obsługi, jednak
sam proces spawania, który przeprowadzany jest ponad nimi, może doprowadzić do
zanieczyszczenia obrotników.
6.5
Awarie
Jeżeli obrotniki rolkowe przestaną działać, naprawę urządzeń należy zlecić autoryzowanym
serwisantom ESAB.
UWAGA!
Powtarzające się awarie wskazują na problem z obrotnikami rolkowymi. Należy
poinformować osobę odpowiedzialną za serwisowanie i konserwację.
6.6
Przekładnia
6.6.1
Kontrola i konserwacja przekładni
Aby zagwarantować długi okres eksploatacji obrotników rolkowych, należy regularnie
sprawdzać i wymieniać olej w przekładniach.
UWAGA!
Wypłukać i wymienić olej w przekładni po pierwszych 100 godz. pracy.
Regularne kontrole konserwacyjne:
•
•
•
Z wyjątkiem pierwszej wymiany olej w przekładni należy wymieniać co 2500 godz.
pracy lub co 6 miesięcy.
Sprawdzić, czy uszczelka nie przecieka i nie jest odkształcona.
Sprawdzić, czy podczas pracy nie występują nietypowe hałasy. Jeżeli tak jest,
przyczyną może być uszkodzone łożysko.
0463 688 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA I SERWISOWANIE
•
•
Sprawdzić, czy otwór odpowietrznika przekładni nie jest zatkany.
Aby ułatwić chłodzenie przekładni, zaleca się utrzymywanie zewnętrznej obudowy w
czystości.
Sprawdzić śruby i dokręcić je, jeśli są poluzowane.
•
6.6.2
Smarowanie przekładni
Przekładnie obrotników rolkowych wypełniono odpowiednią ilością smaru przed wysłaniem z
fabryki. Informacje dotyczące olejów zalecanych do stosowania w przekładniach zawarto w
tabeli poniżej.
UWAGA!
Nie mieszać olejów różnych producentów. Przed nalaniem oleju innego producenta
spuścić olej z przekładni.
Tabela wyboru smaru
Standardowe obciążenie / prędkość wejściowa 600 obr./min lub powyżej 600 obr./min
Temperatura
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30°C do -15°C
HD 100
VG 100
Mobilgear 627
Omala 100
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
(-22°F do 5°F)
-15°C do -3°C
(5°F do 26,6°F)
-3°C do 23°C
(26,6°F do 73,4°F)
23°C do 40°C
(73,4°F do 104°F)
40°C do 80°C
(104°F do 176°F)
Duże obciążenie / prędkość wejściowa 600 obr./min lub powyżej 600 obr./min
Temperatura
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
-30°C do -15°C
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
HD 680
VG 680
Mobilgear 636
Omala 680
(-22°F do 5°F)
-15°C do -3°C
(5°F do 26,6°F)
-3°C do 23°C
(26,6°F do 73,4°F)
23°C do 40°C
(73,4°F do 104°F)
40°C do 80°C
(104°F do 176°F)
1.
2.
Przed wymianą oleju należy wyczyścić wnętrze przekładni i spuścić stary olej.
Jeżeli podczas pracy temperatura przekroczy 80°C lub pojawi się nienormalny hałas,
natychmiast wyłączyć maszynę i przeprowadzić kontrolę. Nie wznawiać pracy do
czasu ustalenia i rozwiązania problemu.
0463 688 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
•
•
•
•
•
Sprawdzić, czy źródło prądu spawania zostało podłączone do zasilania o odpowiednim
napięciu.
Sprawdzić, czy wszystkie trzy fazy mają napięcie (kolejność faz nie ma znaczenia).
Sprawdzić, czy żadne kable ani złącza spawalnicze nie są uszkodzone.
Sprawdzić, czy elementy sterujące są prawidłowo ustawione.
Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe jest odłączone przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac naprawczych.
Typ usterki
Możliwa przyczyna
Działanie
Brak
podświetlenia
kontrolki
zasilania
Brak zasilania
Sprawdzić źródło zasilania sieciowego
Możliwość utraty fazy
Sprawdzić, czy dostępne są wszystkie
fazy
Uszkodzenie lub wyzwolenie
wyłącznika
Sprawdzić kasowanie wyłącznika
Naciśnięcie wyłącznika
zatrzymania awaryjnego
Sprawdzić, czy wszystkie wyłączniki
zatrzymania awaryjnego zostały
skasowane
Doszło do wyzwolenia
wyłącznika
Sprawdzić i skasować wyłączniki
Usterka zasilania niskiego
napięcia
Sprawdzić wyjście ze źródła zasilania
niskiego napięcia (24 V)
Przerwanie kabla pilota
zdalnego sterowania
Falownik nie odbiera wartości
referencyjnej prędkości
Wymienić kabel pilota zdalnego
sterowania
Brak zwolnienia przycisku
wyłącznika
Wyczyścić przycisk, sprawdzić połączenia
w pilocie zdalnego sterowania
Brak kasowania
po naciśnięciu
przycisku
kasowania
Brak ruchu
obrotowego
(kontrolka
włączona)
UWAGA!
Wyłączniki typu D NIE są
odpowiednie
Sprawdzić potencjometr prędkości i kabel
pilota zdalnego sterowania
Styki zatrzymywania 1 i 2 (rozwierne)
Styki ruchu do przodu i do tyłu 3 i 4
(zwierne)
Wtyczka pilota zdalnego
sterowania nie jest do końca
wciśnięta
Sprawdzić kabel i wtyczkę pilota zdalnego
sterowania
Kontrolka włączona /
przekaźnik pod napięciem
Wymienić falownik
Maszyna obraca Awaria silnika
się, ale rolki nie
obracają się
Awaria łożyska rolki
płynnie.
0463 688 001
Sprawdzić, czy silnik obraca się
swobodnie
Sprawdzić, czy łożysko nie jest
uszkodzone lub czy nie występuje w nim
luz
- 37 -
© ESAB AB 2019
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Typ usterki
Możliwa przyczyna
Działanie
Maszyna ma
problem z
obracaniem
podzespołu
Element roboczy jest cięższy Sprawdzić masę elementu
niż udźwig maszyny
Środki rolek są od siebie za
bardzo oddalone
Sprawdzić, czy środki rolek są ustawione
odpowiednio do średnicy elementu
Obciążenie wynikające z
nierównego rozkładu
obciążenia zostało
przekroczone
Sprawdzić, czy obciążenie wynikające z
nierównego rozkładu obciążenia mieści
się w dopuszczalnym zakresie
Ruch obrotowy
Przekaźnik bezpieczeństwa
jest możliwy tylko nie jest zasilany
w jedną stronę
Przerwanie kabla pilota
zdalnego sterowania
0463 688 001
- 38 -
Sprawdzić przekaźnik bezpieczeństwa
Sprawdzić blok styków 3 i 4
© ESAB AB 2019
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
ERD-5b i ERI-5, ERD-10b i ERI-10, ERD-20b i ERI-20, ERD-30b i ERI-30, ERD-30Xb i
ERI-30X, ERD-60b i ERI-60, ERD-100b i ERI-100 to modele zaprojektowane i
przetestowane zgodnie z normami międzynarodowymi i europejskimi EN 12100:2010,
EN ISO 13857:2008, EN ISO 349:1993/A1:2008, EN 60204-1:2006/AC:2010,
EN 61000-6-2:2005/AC:2005, a także EN 61000-6-4:2007/A1:2011. Po zakończeniu prac
serwisowych lub naprawczych, wykonująca je osoba odpowiada za zapewnienie dalszej
zgodności produktu z powyższymi normami.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 688 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Rozdział zasilania
0463 688 001
- 40 -
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering number
Denomination
Type
0370 255 886
Roller Bed Drive Unit
ERD-5b
0370 254 887
Roller Bed Idler Unit
ERI-5
0370 255 888
Roller Bed Drive Unit
ERD-10b
0370 254 889
Roller Bed Idler Unit
ERI-10
0370 255 890
Roller Bed Drive Unit
ERD-20b
0370 254 891
Roller Bed Idler Unit
ERI-20
0370 255 892
Roller Bed Drive Unit
ERD-30b
0370 254 893
Roller Bed Idler Unit
ERI-30
0370 255 900
Roller Bed Drive Unit
ERD-30Xb
0370 254 901
Roller Bed Idler Unit
ERI-30X
0370 255 894
Roller Bed Drive Unit
ERD-60b
0370 254 895
Roller Bed Idler Unit
ERI-60
0370 255 896
Roller Bed Drive Unit
ERD-100b
0370 254 897
Roller Bed Idler Unit
ERI-100
0463 688 001
- 41 -
Notes
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0463 688 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
CZĘŚCI ZAMIENNE
Naprawy i części zamienne
W okresie gwarancji naprawy należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami producentów.
Nieupoważnione naprawy mogą doprowadzić do uszkodzenia maszyny i unieważnienia
gwarancji.
Zaleca się skontaktowanie się z producentem w celu uzyskania informacji na temat dostaw
wszystkich części zamiennych. Jest to gwarancją dostawy i wykorzystania w maszynie
prawidłowej części lub odpowiedniego zamiennika.
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących części zamiennych może mieć
konsekwencje dla bezpieczeństwa maszyny. Producenci nie ponoszą
odpowiedzialności za problemy wynikające z zamontowania części niezgodnych z
zaleceniami.
0463 688 001
- 43 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-5b Lista części mechanicznych — sekcja napędowa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 103 Wheel
4
2
0370 254 104 Rubber roll
5
1
0370 254 105 Spur gear
6
1
0370 254 106 Pinion
7
1
8
1
0370 254 108 Drive shaft
9
4
0370 254 110 Wheel shaft bearing
10
1
0370 254 111 Reduction gearbox
11
1
0370 254 112 AC motor with force vent fan
12
1
0370 254 113 Set of wheel bracket guards
13
1
0370 254 109 Idler shaft
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 44 -
0.55 kW
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERI-5 Lista części mechanicznych — sekcja rolek biernych
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 116 Idler wheel
4
2
0370 254 117 Rubber roll
5
2
0370 254 109 Idler shaft
6
4
0370 254 118 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 45 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-5b Lista części elektronicznych
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
1
1
0370 254 050 Inverter drive 0.55 kW
Rotation
inverter
2
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent
CB5
fan motor)
0463 688 001
- 46 -
Notes
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
6
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
7
1
0370 254 031 Earthing bar
8
1
0370 254 032 Door isolator
9
12 0370 254 030 Terminals
Grey
10
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
11
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
ERD-10b Lista części mechanicznych — sekcja napędowa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 132 Wheel
4
2
0370 254 133 Polyurethane roll
5
2
0370 254 134 Spur gear
6
2
0370 254 135 Pinion
7
2
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 47 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
8
2
0370 254 137 Drive shaft
9
4
0370 254 138 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 139 Reduction gearbox
11
2
0370 254 140 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 141 Set of wheel bracket guards
0.55 kW
ERI-10 Lista części mechanicznych — sekcja rolek biernych
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 144 Idler wheel
4
2
0370 254 145 Polyurethane roll
5
2
0370 254 146 Idler shaft
6
4
0370 254 147 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 48 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-10b Lista części elektronicznych
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
1
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
0463 688 001
- 49 -
Notes
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 051 Inverter drive 1.1 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
1
0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
Rotation
inverter
ERD-20b Lista części mechanicznych — sekcja napędowa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 162 Wheel
4
2
0370 254 163 Polyurethane roll
5
2
0370 254 164 Spur gear
6
2
0370 254 165 Pinion
0463 688 001
- 50 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
On request
Notes
7
2
Pinion keep plate
8
2
0370 254 167 Drive shaft
9
4
0370 254 168 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 169 Reduction gearbox
11
2
0370 254 170 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 171 Set of wheel bracket guards
0.75 kW
ERI-20 Lista części mechanicznych — sekcja rolek biernych
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 174 Idler wheel
4
2
0370 254 175 Polyurethane roll
0463 688 001
- 51 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
5
2
0370 254 176 Idler shaft
6
4
0370 254 177 Wheel shaft bearing
ERD-20b Lista części elektronicznych
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
1
1
0370 254 078 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
0463 688 001
- 52 -
Notes
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 052 Inverter drive 1.6 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
ERD-30b Lista części mechanicznych — sekcja napędowa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 192 Wheel
4
2
0370 254 193 Polyurethane roll
0463 688 001
- 53 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
5
2
0370 254 194 Spur gear
6
2
0370 254 195 Pinion
7
2
8
2
0370 254 197 Drive shaft
9
4
0370 254 198 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 199 Reduction gearbox
11
2
0370 254 201 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 202 Set of wheel bracket guards
On request
Pinion keep plate
1.1 kW
ERI-30 Lista części mechanicznych — sekcja rolek biernych
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0463 688 001
0370 254 205 Idler wheel
- 54 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
4
2
0370 254 206 Polyurethane roll
5
2
0370 254 207 Idler shaft
6
4
0370 254 208 Wheel shaft bearing
ERD-30b Lista części elektronicznych
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
0463 688 001
- 55 -
Notes
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 56 -
F1
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-30Xb Lista części mechanicznych — sekcja napędowa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 273 Polyurethane wheel
4
2
0370 254 274 Spur gear
5
2
0370 254 275 Pinion
6
2
7
2
0370 254 277 Drive shaft
8
4
0370 254 278 Wheel shaft bearing
9
2
0370 254 279 Reduction gearbox
10
2
0370 254 280 AC motor with force vent fan
11
2
0370 254 281 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 57 -
1.1 kW
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERI-30X Lista części mechanicznych — sekcja rolek biernych
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 284 Polyurethane idler wheel
4
2
0370 254 285 Idler shaft
5
4
0370 254 286 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 58 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-30Xb Lista części elektronicznych
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 59 -
F1
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-60b Lista części mechanicznych — sekcja napędowa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
4
0370 254 224 Polyurethane roll
6
2
0370 254 225 Spur gear
7
2
0370 254 226 Pinion
8
2
9
2
0370 254 228 Drive shaft
10
4
0370 254 229 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 230 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 231 Reduction gearbox
13
2
0370 254 232 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 233 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 222 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 60 -
1.5 kW
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERI-60 Lista części mechanicznych — sekcja rolek biernych
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 236 Idler wheel
4
4
0370 254 237 Polyurethane roll
5
2
0370 254 238 Idler shaft
6
4
0370 254 239 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 240 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 61 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-60b Lista części elektronicznych
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 054 Inverter drive 3.0 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 62 -
Rotation
inverter
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-100b Lista części mechanicznych — sekcja napędowa
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
6
0370 254 254 Polyurethane roll
6
2
0370 254 255 Spur gear
7
2
0370 254 256 Pinion
8
2
9
2
0370 254 258 Drive shaft
10
4
0370 254 259 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 260 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 261 Reduction gearbox
13
2
0370 254 262 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 263 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 252 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 63 -
2.2 kW
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERI-100 Lista części mechanicznych — sekcja rolek biernych
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 266 Idler wheel
4
6
0370 254 267 Polyurethane roll
5
2
0370 254 268 Idler shaft
6
4
0370 254 269 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 270 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 64 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
ERD-100b Lista części elektronicznych
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
2
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
6
1
0370 254 055 Inverter drive 5.5 kW
Rotation
inverter
7
2
0370 254 042 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
8
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 65 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Lista części elektrycznych
Pilot zdalnego sterowania i drzwi panelu — wszystkie modele
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
0370 254 061 LED light, Power On
White
2
1
0370 254 063 LED light, E-stop reset push button
Blue
3
2
0370 254 066 Control panel emergency stop button
4
1
0370 254 032 Door isolator switch
7
1
0370 254 070 Pendant body
4 position
8
1
0370 254 071 Pushbutton
Yellow
9
1
0370 254 072 Pushbutton
Red
10
1
0370 254 073 Pushbutton
Green
11
1
0370 254 074 Speed potentiometer
12
1
0370 254 075 Pendant button legends set
13
1
0370 254 076 E-stop guard
14
1
0370 254 077 Emergency stop button
Under guard
1
0370 254 003 Pendant complete with cable and plug
15 m
0463 688 001
- 66 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
0463 688 001
- 67 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising