ESAB | ERD-20b/ERI-20 | Instruction manual | ESAB ERD-20b/ERI-20 Navodila za uporabo

ESAB ERD-20b/ERI-20 Navodila za uporabo
ERD-5b/ERI-5, ERD-10b/ERI-10,
ERD-20b/ERI-20,
ERD-30b/ERI-30,
ERD-30Xb/ERI-30X,
ERD-60b/ERI-60,
ERD-100b/ERI-100
Conventional Roller Beds, Basic version
Navodila za uporabo
Prevod izvirnih navodil
0463 688 001 SI 20190516
Valid for: serial no. 827-, 851-, 903-xxx-xxxx
VSEBINA
1
2
3
VARNOST ....................................................................................................
5
1.1
Razlaga simbolov ...................................................................................
5
1.2
Neskladno delovanje..............................................................................
5
1.3
Varnostni ukrepi .....................................................................................
5
UVOD ...........................................................................................................
9
2.1
Oprema ....................................................................................................
9
2.2
Namen in funkcija valjčnih prog ...........................................................
9
2.3
Izrazi, uporabljeni v teh navodilih .........................................................
9
TEHNIČNI PODATKI....................................................................................
10
3.1
ERD-5b/ERI-5 ..........................................................................................
10
3.1.1
Pogonska enota ...................................................................................
10
3.1.2
Enota brez pogona ...............................................................................
10
3.1.3
Nastavitve parametrov inverterja..........................................................
11
ERD-10b/ERI-10 ......................................................................................
11
3.2.1
Pogonska enota ...................................................................................
11
3.2.2
Enota brez pogona ...............................................................................
12
3.2.3
Nastavitve parametrov inverterja..........................................................
12
ERD-20b/ERI-20 ......................................................................................
13
3.3.1
Pogonska enota ...................................................................................
13
3.3.2
Enota brez pogona ...............................................................................
14
3.3.3
Nastavitve parametrov inverterja..........................................................
14
ERD-30b/ERI-30 ......................................................................................
15
3.4.1
Pogonska enota ...................................................................................
15
3.4.2
Enota brez pogona ...............................................................................
16
3.4.3
Nastavitve parametrov inverterja..........................................................
16
ERD-30Xb/ERI-30X .................................................................................
17
3.5.1
Pogonska enota ...................................................................................
17
3.5.2
Enota brez pogona ...............................................................................
18
3.5.3
Nastavitve parametrov inverterja..........................................................
18
ERD-60b/ERI-60 ......................................................................................
19
3.6.1
Pogonska enota ...................................................................................
19
3.6.2
Enota brez pogona ...............................................................................
19
3.6.3
Nastavitve parametrov inverterja..........................................................
20
ERD-100b/ERI-100 ..................................................................................
20
3.7.1
Pogonska enota ...................................................................................
20
3.7.2
Enota brez pogona ...............................................................................
21
3.7.3
Nastavitve parametrov inverterja..........................................................
21
NAMESTITEV ..............................................................................................
23
4.1
Lokacija ...................................................................................................
23
4.2
Navodila za dvigovanje ..........................................................................
23
4.3
Nastavitev nosilcev koles ......................................................................
24
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
0463 688 001
© ESAB AB 2019
VSEBINA
4.4
Nastavitev notranjega kota....................................................................
24
4.5
Postopek namestitve .............................................................................
25
4.6
Prvo utekanje ..........................................................................................
25
DELOVANJE................................................................................................
26
5.1
Podrobnosti stroja..................................................................................
26
5.2
Nadzorna plošča.....................................................................................
26
5.3
Viseči krmilnik ........................................................................................
27
5.4
Vklop omrežnega napajanja ..................................................................
27
5.5
Uporaba valjčnih prog............................................................................
28
5.6
Varna uporaba ........................................................................................
28
5.7
Varjenje....................................................................................................
30
5.8
Zaustavitev valjčnih prog ......................................................................
31
VZDRŽEVANJE IN SERVIS.........................................................................
32
6.1
Splošno ...................................................................................................
32
6.2
Shranjevanje ...........................................................................................
32
6.3
Popravila in vzdrževanje........................................................................
32
6.4
Čiščenje...................................................................................................
33
6.5
Okvare .....................................................................................................
33
6.6
Menjalnik .................................................................................................
33
6.6.1
Pregled in vzdrževanje menjalnika .......................................................
33
6.6.2
Mazanje menjalnika..............................................................................
34
ODPRAVLJANJE NAPAK ...........................................................................
35
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV .....................................................
SHEMA NAPELJAVE ..........................................................................................
ORDERING NUMBERS .......................................................................................
NADOMESTNI DELI ............................................................................................
36
37
38
40
5
6
7
8
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 688 001
© ESAB AB 2019
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko povzroči
takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali izgubo
življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Neskladno delovanje
PREVIDNO!
Te valjčne proge niso primerne za naslednje:
•
•
•
1.3
Za posode, ki so težje od največje dovoljene teže valjčnih prog.
Za posode, ki so večje/manjše od največjega/najmanjšega podprtega
premera.
Če imajo valjčne proge pnevmatike iz poliuretana ali gume: Ne uporabljajte na
posodah, ki so predhodno ogrete na več kot 60 °C.
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
0463 688 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 VARNOST
1.
2.
3.
4.
5.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju in
rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
0463 688 001
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče,
jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi
kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega
telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od
vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
-6-
© ESAB AB 2019
1 VARNOST
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani
le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja
znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo
zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri elektromagnetni
združljivosti opreme razreda A zaradi prevodnih in
sevalnih motenj.
0463 688 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 VARNOST
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno
zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe
obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme
v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0463 688 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
V navodilih za uporabo je opis uporabe in vzdrževanja običajnih valjčnih prog, osnovna
različica, ki jih v tem dokumentu imenujemo valjčne proge. Dejanja, ki jih mora izvesti
proizvajalec, niso navedena v teh navodilih.
Ta navodila so del stroja. Kopijo navodil hranite skupaj s strojem, izvirnik pa nekje na
varnem. Če valjčne proge prodate, kupcu priložite tudi navodila.
Slike in diagrami v teh navodilih so simbolični in so samo v pomoč pri razlagi navodil v
besedilu. Priložena oprema se lahko nekoliko razlikuje.
2.1
Oprema
Priložena oprema pogona valjčne proge:
•
•
•
•
•
Pogonske enote
Nameščena krmilna omarica
Viseči krmilnik
Osnovno ogrodje
navodila za uporabo,
Priložena oprema dela valjčne proge brez pogona:
•
•
•
Enote brez pogona
Osnovno ogrodje
navodila za uporabo,
2.2
Namen in funkcija valjčnih prog
Valjčne proge so zasnovane tako, da pomagajo pri varjenju valjastih posod.
S samostojnima pogonsko enoto in enoto brez pogona je mogoče na valjčne proge, ki jih
podpirajo kolesa valjčnih prog, naložiti posode različnih dolžin. Kolesa je mogoče prilagoditi
na osnovnem ogrodju tako, da podpirajo posode z različnimi premeri.
2.3
Izrazi, uporabljeni v teh navodilih
Pogonska enota
Del z valjčno progo z gnanimi kolesi.
Enota brez pogona
Del z valjčno progo s prosto vrtečimi se kolesi.
Komplet valjčne proge Komplet sestavljajo 1 pogonska enota in najmanj 1 enota brez
pogona.
Osnovno ogrodje
Ogrodje, na katerem so nameščena kolesa pogonske enote ali enote
brez pogona. Ta so predhodno navrtana, da lahko nosilce koles
namestite tako, da ustrezajo posodam z različnimi premeri.
Nosilec kolesa
Nosilec, v katerem so kolesa valjčnih prog. Privit je na osnovno
ogrodje.
Nadzorna plošča
Električna krmilna omarica, nameščena na pogonski enoti.
Viseči krmilnik
Viseči krmilnik za operaterjevo ročno upravljanje.
Posoda
Vsaka komponenta ali naprava, ki se prenaša na kompletu valjčnih
prog.
0463 688 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
3.1
ERD-5b/ERI-5
3.1.1
Pogonska enota
ERD-5b
Največja dovoljena nosilnost
2500 kg (5512 lb)
Zmožnost obračanja
7500 kg (16535 lb)
Pogonski motor za obračanje
1 x 0,55 kW
Hitrost obračanja
140-1500 mm/min (5,51-59,05 palca/min)
Najmanjši premer obdelovanca
Ø200 mm (7,87 palca) pri notranjem kotu 80°
Največji premer obdelovanca
Ø3500 mm (137,79 palca) pri notranjem kotu 50°
Dohodna zaloga
380–480 V, 3 faze, 50/60 Hz
Vrsta valjčka
Gumijast (100 °C/85 °A Shore)
Širina/premer valjčka
127 mm (5 palcev), 381 mm (15 palcev)
Mere (d × š × v)
2150 × 610 × 620 mm
(84,64 × 24,01 × 24,41 palca)
Teža
590 kg (1301 lb)
Viseči krmilnik
Da
Krmilna napetost
24 V
Klasifikacija IP
IP 65 (krmilna omarica) IP 55 (motor)
3.1.2
0463 688 001
Enota brez pogona
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
ERI-5
Največja dovoljena nosilnost
2500 kg (5512 lb)
Vrsta valjčka
Gumijast (100 °C/85 °A Shore)
Širina/premer valjčka
127 mm (5 palcev), 381 mm (15 palcev)
Mere (d × š × v)
2150 × 440 × 620 mm
(84,64 × 17,32 × 24,41 palca)
Teža
470 kg (1036 lb)
3.1.3
Nastavitve parametrov inverterja
Tovarniške nastavitve:
Številka parametra
Vrednost
1
0
2
59,7
3
2
4
2
5
AV
6
1,8
7
1405
8
400
9
0,85
10
VSE
11
0
41
FD
Navodila za programiranje si oglejte v uporabniškem priročniku inverterja. Vse druge
vrednosti tovarniško nastavi proizvajalec inverterja in jih ni treba spreminjati.
OPOMBA!
Preobremenitve rotacijskega motorja so nastavljene na 1,6 A, preobremenitve
prisilnega zračenja pa na 0,4 A.
3.2
ERD-10b/ERI-10
3.2.1
Pogonska enota
0463 688 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
ERD-10b
Največja dovoljena nosilnost
5000 kg (11023 lb)
Zmožnost obračanja
15000 kg (33069 lb)
Pogonski motor za obračanje
2 x 0,55 kW
Hitrost obračanja
140-1500 mm/min (5,51-59,05 palca/min)
Najmanjši premer obdelovanca
Ø350 mm (13,78 palca) pri notranjem kotu 80°
Največji premer obdelovanca
Ø3500 mm (137,79 palca) pri notranjem kotu 50°
Dohodna zaloga
380–480 V, 3 faze, 50/60 Hz
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
76 mm (3 palcev), 381 mm (15 palcev)
Mere (d × š × v)
2850 × 610 × 625 mm
(112,2 × 24,01 × 24,61 palca)
Teža
675 kg (1488 lb)
Viseči krmilnik
Da
Krmilna napetost
24 V
Klasifikacija IP
IP 65 (krmilna omarica) IP 55 (motor)
3.2.2
Enota brez pogona
ERI-10
Največja dovoljena nosilnost
5000 kg (11023 lb)
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
76 mm (3 palcev), 381 mm (15 palcev)
Mere (d × š × v)
2850 × 410 × 625 mm
(112,2 × 16,14 × 24,61 palca)
Teža
400 kg (882 lb)
3.2.3
Nastavitve parametrov inverterja
Tovarniške nastavitve:
Številka parametra
Vrednost
1
0
2
59
3
2
0463 688 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
Številka parametra
Vrednost
4
2
5
AV
6
2,8
7
1500
8
400
9
0,85
10
VSE
11
0
41
FD
Navodila za programiranje si oglejte v uporabniškem priročniku inverterja. Vse druge
vrednosti tovarniško nastavi proizvajalec inverterja in jih ni treba spreminjati.
OPOMBA!
Preobremenitve rotacijskega motorja so nastavljene na 1,6 A, preobremenitve
prisilnega zračenja pa na 0,4 A.
3.3
ERD-20b/ERI-20
3.3.1
Pogonska enota
ERD-20b
Največja dovoljena nosilnost
10000 kg (22046 lb)
Zmožnost obračanja
30000 kg (66139 lb)
Pogonski motor za obračanje
2 x 0,75 kW
Hitrost obračanja
140-1500 mm/min (5,51-59,05 palca/min)
Najmanjši premer obdelovanca
Ø350 mm (13,78 palca) pri notranjem kotu 80°
Največji premer obdelovanca
Ø5000 mm (196,85 palca) pri notranjem kotu 50°
Dohodna zaloga
380–480 V, 3 faze, 50/60 Hz
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
127 mm (5 palcev)/381 mm (15 palcev)
Mere (d × š × v)
2850 × 610 × 625 mm
(112,2 × 24,01 × 24,61 palca)
0463 688 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
Teža
750 kg (1653 lb)
Viseči krmilnik
Da
Krmilna napetost
24 V
Klasifikacija IP
IP 65 (krmilna omarica) IP 55 (motor)
3.3.2
Enota brez pogona
ERI-20
Največja dovoljena nosilnost
10000 kg (22046 lb)
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
127 mm (5 palcev)/381 mm (15 palcev)
Mere (d × š × v)
2850 × 410 × 625 mm
(112,2 × 16,14 × 24,61 palca)
Teža
500 kg (1102 lb)
3.3.3
Nastavitve parametrov inverterja
Tovarniške nastavitve:
Številka parametra
Vrednost
1
0
2
58,9
3
2
4
2
5
AV
6
4,1
7
1500
8
400
9
0,85
10
VSE
11
0
41
FD
Navodila za programiranje si oglejte v uporabniškem priročniku inverterja. Vse druge
vrednosti tovarniško nastavi proizvajalec inverterja in jih ni treba spreminjati.
0463 688 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
OPOMBA!
Preobremenitve rotacijskega motorja so nastavljene na 1,8 A, preobremenitve
prisilnega zračenja pa na 0,4 A.
3.4
ERD-30b/ERI-30
3.4.1
Pogonska enota
ERD-30b
Največja dovoljena nosilnost
15000 kg (33069 lb)
Zmožnost obračanja
45000 kg (99208 lb)
Pogonski motor za obračanje
2 x 1,1 kW
Hitrost obračanja
130-1300 mm/min (5,12-51,2 palca/min)
Najmanjši premer obdelovanca
Ø570 mm (22,44 palca) pri notranjem kotu 80°
Največji premer obdelovanca
Ø6800 mm (267,72 palca) pri notranjem kotu 50°
Dohodna zaloga
380–480 V, 3 faze, 50/60 Hz
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
178 mm (7 palcev)/521 mm (20,5 palca)
Mere (d × š × v)
3570 × 755 × 765 mm
(140,55 × 29,72 × 30,12 palca)
Teža
1525 kg (3362 lb)
Viseči krmilnik
Da
Krmilna napetost
24 V
Klasifikacija IP
IP 65 (krmilna omarica) IP 55 (motor)
0463 688 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
3.4.2
Enota brez pogona
ERI-30
Največja dovoljena nosilnost
15000 kg (33069 lb)
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
178 mm (7 palcev)/521 mm (20,5 palca)
Mere (d × š × v)
3570 × 520 × 765 mm
(140,55 × 20,47 × 30,12 palca)
Teža
960 kg (2116 lb)
3.4.3
Nastavitve parametrov inverterja
Tovarniške nastavitve:
Številka parametra
Vrednost
1
0
2
51,25
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
VSE
41
FD
06,004
0
Navodila za programiranje si oglejte v uporabniškem priročniku inverterja. Vse druge
vrednosti tovarniško nastavi proizvajalec inverterja in jih ni treba spreminjati.
OPOMBA!
Preobremenitve rotacijskega motorja so nastavljene na 3,5 A, preobremenitve
prisilnega zračenja pa na 0,4 A.
0463 688 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
3.5
ERD-30Xb/ERI-30X
3.5.1
Pogonska enota
ERD-30Xb
Največja dovoljena nosilnost
15000 kg (33069 lb)
Zmožnost obračanja
45000 kg (99208 lb)
Pogonski motor za obračanje
2 x 1,1 kW
Hitrost obračanja
130-1400 mm/min (5,12-55,12 palca/min)
Najmanjši premer obdelovanca
Ø300 mm (11,81 in.) pri notranjem kotu 80°
Največji premer obdelovanca
Ø5500 mm (216,54 palca) pri notranjem kotu 50°
Dohodna zaloga
380–480 V, 3 faze, 50/60 Hz
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
250 mm (9,84 palcev)/330 mm (12,99 palca)
Mere (d × š × v)
2500 × 620 × 605 mm
(98,43 × 24,41 × 23,82 palca)
Teža
700 kg (1543,24 lb)
Viseči krmilnik
Da
Krmilna napetost
24 V
Klasifikacija IP
IP 65 (krmilna omarica) IP 55 (motor)
0463 688 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
3.5.2
Enota brez pogona
ERI-30X
Največja dovoljena nosilnost
15000 kg (33069 lb)
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
250 mm (9,84 palcev)/330 mm (12,99 palca)
Mere (d × š × v)
2500 × 480 × 605 mm
(98,43 × 18,90 × 23,82 palca)
Teža
400 kg (881,85 lb)
3.5.3
Nastavitve parametrov inverterja
Tovarniške nastavitve:
Številka parametra
Vrednost
1
0
2
55
3
2
4
2
5
AV
6
5,6
7
1500
8
400
9
0,85
10
VSE
41
FD
06,004
0
Navodila za programiranje si oglejte v uporabniškem priročniku inverterja. Vse druge
vrednosti tovarniško nastavi proizvajalec inverterja in jih ni treba spreminjati.
OPOMBA!
Preobremenitve rotacijskega motorja so nastavljene na 3,5 A, preobremenitve
prisilnega zračenja pa na 0,4 A.
0463 688 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
3.6
ERD-60b/ERI-60
3.6.1
Pogonska enota
ERD-60b
Največja dovoljena nosilnost
30000 kg (66139 lb)
Zmožnost obračanja
90000 kg (198416 lb)
Pogonski motor za obračanje
2 x 1,5 kW
Hitrost obračanja
130-1300 mm/min (5,12-51,2 palca/min)
Najmanjši premer obdelovanca
Ø570 mm (22,44 palca) pri notranjem kotu 80°
Največji premer obdelovanca
Ø6800 mm (267,72 palca) pri notranjem kotu 50°
Dohodna zaloga
380–480 V, 3 faze, 50/60 Hz
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
256 mm (14 palcev)/521 mm (20,5 palca)
Mere (d × š × v)
3570 × 880 × 765 mm
(140,55 × 34,65 × 30,12 palca)
Teža
2050 kg (4519 lb)
Viseči krmilnik
Da
Krmilna napetost
24 V
Klasifikacija IP
IP 65 (krmilna omarica) IP 55 (motor)
3.6.2
0463 688 001
Enota brez pogona
- 19 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
ERI-60
Največja dovoljena nosilnost
30000 kg (66139 lb)
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
256 mm (14 palcev), 521 mm (20,5 palcev)
Mere (d × š × v)
3570 × 705 × 765 mm
(140,55 × 27,76 × 30,12 palca)
Teža
1250 kg (2756 lb)
3.6.3
Nastavitve parametrov inverterja
Tovarniške nastavitve:
Številka parametra
Vrednost
1
0
2
51,35
3
2
4
2
5
AV
6
7,3
7
1500
8
400
9
0,85
10
VSE
11
0
41
FD
Navodila za programiranje si oglejte v uporabniškem priročniku inverterja. Vse druge
vrednosti tovarniško nastavi proizvajalec inverterja in jih ni treba spreminjati.
OPOMBA!
Preobremenitve rotacijskega motorja so nastavljene na 3,5 A, preobremenitve
prisilnega zračenja pa na 0,4 A.
3.7
ERD-100b/ERI-100
3.7.1
Pogonska enota
0463 688 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
ERD-100b
Največja dovoljena nosilnost
50000 kg (110231 lb)
Zmožnost obračanja
150000 kg (330693 lb)
Pogonski motor za obračanje
2 x 2,2 kW
Hitrost obračanja
130-1300 mm/min (5,12-51,2 palca/min)
Najmanjši premer obdelovanca
Ø570 mm (22,44 palca) pri notranjem kotu 80°
Največji premer obdelovanca
Ø6800 mm (267,72 palca) pri notranjem kotu 50°
Dohodna zaloga
380–480 V, 3 faze, 50/60 Hz
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
533 mm (21 palcev)/521 mm (20,5 palca)
Mere (d × š × v)
3570 × 1120 × 765 mm
(140,55 × 44,1 × 30,12 palca)
Teža
2800 kg (6173 lb)
Viseči krmilnik
Da
Krmilna napetost
24 V
Klasifikacija IP
IP 65 (krmilna omarica) IP 55 (motor)
3.7.2
Enota brez pogona
ERI-100
Največja dovoljena nosilnost
50000 kg (110231 lb)
Vrsta valjčka
Poliuretanski (90 °C/92 °A Shore)
Širina/premer valjčka
533 mm (21 palcev), 521 mm (20,5 palcev)
Mere (d × š × v)
3570 × 900 × 765 mm
(140,55 × 35,43 × 30,12 palca)
Teža
1600 kg (3527 lb)
3.7.3
Nastavitve parametrov inverterja
Tovarniške nastavitve:
Številka parametra
Vrednost
1
0
2
50
3
2
0463 688 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČNI PODATKI
Številka parametra
Vrednost
4
2
5
AV
6
13
7
1500
8
400
9
0,85
10
VSE
11
1
41
FD
Navodila za programiranje si oglejte v uporabniškem priročniku inverterja. Vse druge
vrednosti tovarniško nastavi proizvajalec inverterja in jih ni treba spreminjati.
OPOMBA!
Preobremenitve rotacijskega motorja so nastavljene na 5,0 A, preobremenitve
prisilnega zračenja pa na 0,4 A.
0463 688 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
4.1
Lokacija
POZOR!
Zagotovite, da je vedno dovolj prostora okrog valjčnih prog.
Poskrbite, da imate ustrezen dostop in dovolj prostora okrog valjčnih prog, vključno s
posodo, ko je naložena. Namestite tako, da omogoča neovirano nalaganje in razlaganje
posod na valjčne proge s stropnim žerjavom ali drugimi dvižnimi napravami.
4.2
Navodila za dvigovanje
Za premikanje valjčnih prog uporabljajte stropne žerjave ali viličarje z ustreznimi
specifikacijami.
POZOR!
Če želite dvigniti valjčne proge z viličarjem, uporabite reže na daljši stranici ogrodja
za vilice. Bodite pozorni na položaje nosilcev koles na ogrodjih, da ne povzročijo
neravnovesja med dviganjem ogrodja. Zagotovite, da sta oba enako oddaljena od
središčne črte ogrodja in da sta ustrezno privita na ogrodje, da se ne premikata med
dviganjem.
Dviganje z žerjavom:
Valjčne proge je mogoče dvigniti s pomočjo dvižnih točk
na nosilcih koles valjčnih prog. Uporabite po eno dvižno
točko na vsaki strani nosilca koles, skupaj 4 dvižne
točke. Priporočeni kot med verigo in dvižnimi točkami na
valjčnih progah je 60°.
Valjčne proge položite na gladka, ravna in trdna tla, ki lahko prenesejo težo valjčne proge in
posode na stični površini med valjčno progo in tlemi.
Razdalje med osnovnimi ogrodji se morajo ujemati z merami posod. Če je posoda povsem
simetrična in sta v uporabi 1 pogonska enota in 1 enota brez pogona, namestite pogonsko
enoto in enoto brez pogona na tretjino dolžine posode, da zagotovite, da vsak del prenaša
enako breme. Če je en konec posode težji, premaknite del s pogonom ali del brez pogona
bližje temu koncu, da vzpostavite ravnovesje na vseh delih.
PREVIDNO!
Uravnovesite obremenitev enakomerno med deli s pogonom in deli brez pogona. V
nasprotnem primeru lahko pride do preobremenitve enega od delov, kar bi
povzročilo zdrs koles med poskusom obračanja posode. Pride lahko tudi do
pomikanja nazaj, pri čemer se lahko posoda še obrača po zaustavitvi valjčnih prog.
To je treba popraviti tako, da pravilno namestite del s pogonom in del brez pogona,
sicer lahko pride do poškodb opreme.
0463 688 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
4 NAMESTITEV
POZOR!
Takoj, ko pritisnete gumb za smer (naprej ali nazaj), začnejo valjčne proge obračati
posodo.
4.3
Nastavitev nosilcev koles
Položaja dveh nosilcev koles na osnovnem ogrodju je treba nastaviti tako, da lahko naložite
posode z različnimi premeri.
1.
2.
3.
4.
Odvijte nosilec koles z osnovnega ogrodja.
Z žerjavom dvignite nosilec koles s pomočjo dvižnih točk.
Premaknite nosilec v ustrezni položaj za premer posode.
Privijte nosilca koles nazaj na osnovno ogrodje z vsemi vijaki in jih dobro zategnite.
Podrobnosti o razdaljah med nosilcema koles si lahko ogledate v poglavju »Nastavitev
notranjega kota«.
OPOMBA!
Nastavite nosilca koles tako, da je os obračanja posode na središčni črti ogrodij dela
s pogonom in dela brez pogona.
4.4
Nastavitev notranjega kota
Notranji kot je kot med dvema linijama od središča osi obračanja posode do središča
vsakega kolesa na delu s pogonom ali delu brez pogona. Z večanjem kota se veča tudi
nastala obremenitev na vsakem kolesu in posledično obremenitev na ležajih. Z večanjem
kota raste tudi navor, zato je za obračanje posode potrebna večja moč.
Razdalja med nosilcema koles tako na delu s pogonom kot na delu brez pogona je odvisna
od premera posode. Notranji kot mora biti med 50° in 80°, priporočljivo pa je, da vedno
nastavite valjčne proge čim bližje 60°.
Notranji kot 80°
Notranji kot 60°
Notranji kot 50°
OPOMBA!
Enačba za izračun razdalje med nosilcema koles za doseganje notranjega kota 60°:
Središčna razdalja koles = polmer posode + polmer kolesa
0463 688 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
4 NAMESTITEV
4.5
Postopek namestitve
Pred prvo uporabo, po vzdrževanju ali popravilu oziroma po obdobju shranjevanja valjčnih
prog upoštevajte postopek namestitve.
Preden zapustijo tovarno, je funkcionalnost valjčnih prog temeljito preizkušena. Priporočljivo
je, da preverite delovanje vseh krmilnih elementov, preden uvedete valjčne proge v
proizvodnjo.
Postopek namestitve:
•
•
•
•
•
•
•
Preverite, ali se vsi premični deli, na primer kolesa, prosto premikajo.
Preverite nivo olja v menjalniku, glejte poglavje »Mazanje menjalnika«.
Preverite, ali so vsi kabli, omrežna napeljava in viseči krmilnik nepoškodovani, in da ni
nič prerezano ipd.
Preverite, ali vsi viseči krmilniki ustrezno delujejo.
Preverite, ali funkcija ustavitve v sili na visečem krmilniku deluje in zaklene vse druge
krmilne elemente tako, da valjčnih prog ni mogoče znova zagnati, nato pa jo
ponastavite prek krmilne plošče.
Preverite, ali funkcija ustavitve v sili na krmilni plošči deluje in zaklene vse druge
krmilne elemente tako, da valjčnih prog ni mogoče znova zagnati, nato pa jo
ponastavite prek krmilne plošče.
Preverite, da jekleno ogrodje ni poškodovano.
4.6
Prvo utekanje
Če želite, da menjalnik s polžem doseže največjo učinkovitost, je treba ob prvi namestitvi
valjčne proge zagnati v obe smeri in jih pustiti teči toliko časa:
•
•
•
Vsaj 8 ur brez obremenitve valjčnih prog.
10 ur s tretjino obremenitve.
15 ur z dvema tretjinama obremenitve.
Po postopku utekanja lahko valjčne proge uporabljate s polno obremenitvijo.
0463 688 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
5.1
Podrobnosti stroja
Komplet valjčnih prog običajno sestavljajo ena pogonska enota in 1, 2 ali 3 enote brez
pogona.
Enoto brez pogona sestavlja osnovno ogrodje z dvema nosilcema koles, ki sta privita nanjo.
Odprtine so izvrtane skozi zgornji del osnovnega ogrodja, da sta nosilca koles lahko
nameščena na različnih razdaljah, ki ustrezajo premeru posode.
Pogonsko enoto sestavljata nosilca koles, katerih položaj je mogoče prilagajati premeru
posode. Od modela je odvisno, ali je motoriziran eden ali oba nosilca koles. Kolo obrača
elektromotor prek reduktorja. Motor je povezan z nadzorno ploščo pogonske enote. V
nadzorni plošči je inverter, ki upravlja motorje. Krmilnik, ki visi na gibljivem kablu, je priključen
na nadzorno ploščo.
5.2
1.
2.
3.
4.
Nadzorna plošča
Napajanje iz omrežja VKLOPLJENO – sveti (belo), ko je nadzorna plošča vklopljena
(izolator (4) je v položaju ON (Vklop)).
Gumb za ponastavitev – ponastavi stroj po zaustavitvi v sili. Gumb bo zasvetil
(modro), kar pomeni, da je treba valjčno progo ponastaviti.
Gumb za zaustavitev v sili – če ga pritisnete, izklopite funkcijo. Gumb je treba sprostiti
pred ponastavitvijo.
Električni izolator vrat – preden lahko odprete vrata nadzorne plošče, ga je treba
izklopiti.
0463 688 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
5 DELOVANJE
5.3
Viseči krmilnik
PREVIDNO!
Vedno pritisnite gumb za ustavitev pred spremembo smeri vrtenja.
OPOMBA!
Ko pritisnete enega od gumbov za smer (naprej ali nazaj), začnejo valjčne proge
takoj obračati posodo.
1.
2.
3.
Gumbi za smer vrtenja:
1a. Nazaj
1b. Zaustavitev
1c. Naprej
Potenciometer za uravnavanje hitrosti.
Če obrnete gumb v desno, povečate hitrost valjčne proge, če pa ga obrnete v levo, se
hitrost zmanjša.
Gumb za zaustavitev v sili pod varovalom na koncu visečega krmilnika.
Rumen gumb: Z gumbom za nazaj vklopite vrtenje v desno, če ste obrnjeni proti
pogonskemu delu valjčne proge z menjalniki na bližnji strani.
Zelen gumb: Z gumbom za naprej vklopite vrtenje v levo, če ste obrnjeni proti pogonskemu
delu valjčne proge z menjalniki na bližnji strani.
5.4
Vklop omrežnega napajanja
POZOR!
Ne uporabljajte valjčnih prog, če opazite znake poškodb. Vedno pokličite
pooblaščenega servisnega tehnika ESAB, da jih pregleda in po potrebi popravi.
Pred vklopom valjčnih prog preverite:
•
•
•
ali sta nosilca koles ustrezno privita na osnovno ogrodje.
ali so kolesa v ustreznem položaju pod posodo.
da ni nobenih ovir, ki bi preprečevale obračanje posode (če je naložena).
0463 688 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
5 DELOVANJE
Vizualno preglejte kolesa, motorje, menjalnike, viseči krmilnik, nadzorno ploščo in kable, da
na njih ni znakov poškodb.
POZOR!
Napajanje iz omrežja se mora ujemati z električno napetostjo, ki je prikazana na
nadzorni plošči.
POZOR!
Napajalni kabel in kabel visečega krmilnika ne smeta ležati na vozilu ali na poteh
viličarja, da se ne spotaknete.
1.
2.
3.
4.
Napajalni kabel priključite na vir napajanja.
Vklopite napajanje, zasvetila bo lučka napajanja na nadzorni plošči.
Preverite, da gumbi za zaustavitev v sili niso pritisnjeni.
Pritisnite gumb za ponastavitev.
Če je z valjčno progo povezan ESAB CaB, preverite, da so nastavitve v PEK pravilne in
skladne s parametri valjčne proge.
Stroj je zdaj pripravljen na uporabo.
5.5
Uporaba valjčnih prog
Ko so valjčne proge pravilno poravnane in sta nosilca koles v ustreznem položaju, začnite
nalagati posodo na valjčne proge. To je treba opraviti postopoma, da ne preobremenite
valjčnih prog prehitro. Prehitra preobremenitev lahko poškoduje pogonsko verigo.
Pazite, da izbočeni deli posode med obračanjem ne morejo zadeti predmetov v okolici
valjčnih prog ali na tleh.
Nastavite potenciometer za uravnavanje hitrosti na želeno hitrost.
Pritisnite gumb za želeno smer vožnje (zeleni ali rumeni). Valjčne proge začnejo obračati
posodo.
5.6
Varna uporaba
Pogonskih enot ne postavite pod eno posodo. To je mogoče samo z dodatnim
sinhronizacijskim kablom, ki je lahko priložen valjčnim progam. V tem primeru glavna
nadzorna plošča upravlja podrejeni pogon.
Deli posode med vrtenjem ne smejo priti v stik z valjčnimi progami, tlemi ali predmeti v bližini.
To lahko povzroči poškodbe valjčnih prog in zdrs koles oziroma preobremenitev enot.
Med varjenjem poskrbite za ustrezno ozemljitev. V primeru neustrezne ozemljitve lahko pride
do kratkega stika v valjčnih progah.
Če pritisnete gumb za zaustavitev v sili, poiščite razlog za to dejanje, preden znova poženete
stroj.
0463 688 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
5 DELOVANJE
Nosilca koles NE smeta biti preveč narazen.
Valjčne proge je mogoče preobremeniti, saj
vsako kolo prenaša večje breme, če sta
nosilca koles preveč narazen.
Nosilca koles NE smeta biti preblizu skupaj.
NEVARNOST!
Zelo nevaren položaj.
Nikoli ne uporabljajte valjčnih prog pri notranjem kotu, manjšem od 50°.
Med vrtenjem se lahko posoda skotali z valjčnih prog in resno poškoduje osebe, ki
so v bližini. To se lahko zgodi tudi pri neuravnoteženem bremenu, ko je težišče
posode zunaj osi vrtenja.
Za več informacij glejte poglavje »Nastavitev notranjega kota«.
0463 688 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
5 DELOVANJE
Pogonska enota in enote brez pogona morajo biti vzporedno poravnane druga z drugo. V
nasprotnem primeru se lahko posoda vzdolžno premakne in pade z valjčnih prog. To lahko
povzroči tudi obrabo in poškodbe koles valjčne proge.
Na sliki je prikazan postopek pravilne poravnave med pogonskim delom in deli brez pogona.
Običajna poravnava valjčne proge:
1.
2.
3.
4.
5.
Zagotovite naslednje: A1 = A2 ± 0,5 mm (0,02 palca) in B1 = B2 ± 0,5 mm
(0,02 palca)
Poskrbite, da deli niso nagnjeni
Poskrbite, da deli niso nagnjeni
Poskrbite, da so višine znotraj omejitev
Poskrbite, da deli niso nagnjeni
5.7
Varjenje
POZOR!
Posoda mora biti med varjenjem ozemljena ločeno od valjčnih prog. Ozemljitev prek
valjčnih prog lahko resno poškoduje valjčne proge.
Edina izjema so posebne valjčne proge z jeklenimi kolesi, ki imajo ozemljitveno
točko. Ob uporabi teh valjčnih prog je nujno, da je ozemljitveni kabel pred varjenjem
ustrezno priključen na ozemljitveno točko.
0463 688 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
5 DELOVANJE
Ozemljitvene zahteve določenih varilnih postopkov morajo biti znane in ozemljitev mora biti
pred varjenjem pravilno priključena na posodo. Standardne valjčne proge niso zasnovane za
ozemljitev posode med varjenjem.
5.8
Zaustavitev valjčnih prog
Pritisnite rdeči gumb za zaustavitev na visečem krmilniku, da zaustavite vrtenje. Vrtenje se
znova začne, ko pritisnete gumb za smer.
OPOMBA!
Gumb za zaustavitev v sili na nadzorni plošči in visečem krmilniku uporabite samo v
sili.
0463 688 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
6 VZDRŽEVANJE IN SERVIS
6
VZDRŽEVANJE IN SERVIS
6.1
Splošno
POZOR!
Med vsemi vzdrževalnimi ali servisnimi posegi morajo biti valjčne proge električno
izolirane. Izklopite glavno električno napajanje in odklopite napajalne kable.
POZOR!
Po prekinitvi napajanja lahko v nekaterih komponentah v plošči ostane nekaj
električnega naboja. Počakajte nekaj minut po prekinitvi napajanja, preden začnete z
delom na električnih elementih stroja.
Po vzdrževanju, popravilu ali obdobju shranjevanja je treba izvesti postopek namestitve,
glejte poglavje »Postopek namestitve«.
6.2
Shranjevanje
Valjčne proge hranite v hladnem in suhem prostoru. Po daljšem obdobju shranjevanja je
treba valjčne proge temeljito pregledati pred uporabo.
POZOR!
Ko valjčne proge hranite ali prevažate v hladnih podnebnih razmerah in jih
premaknete na toplo, se lahko v valjčnih progah ali na električnih krmilnih elementih
nabere kondenz. Počakajte, da se stroj prilagodi novi temperaturi okolja, da
preprečite škodo.
PREVIDNO!
Nezavarovanih valjčnih prog ne hranite na prostem. Valjčne proge je treba pokriti in
izpostavljena kovinska področja, ležaje, zobnike ter gredi ustrezno podmazati, da
preprečite rjavenje.
6.3
Popravila in vzdrževanje
Valjčne proge naj bodo čiste, na njih pa naj ne bo umazanije ali odpadkov, ki nastanejo med
postopkom varjenja.
Redno preverjajte olje v menjalniku in njegov nivo, glejte poglavje »Vzdrževanje
menjalnika«.
Preglejte celotno namestitev valjčnih prog vsaj enkrat letno. Posebno pozornost namenite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
električnim stikom,
stikalom in krmilnim elementom,
mehanskim delom, pritrditve ne smejo biti preveč razrahljane.
Če so nameščene: stanju pnevmatik na kolesih
Če so nameščene: stanju jeklenih koles
Kolesa se morajo popolnoma obračati, okrog osi pa ne sme biti ekscentrične rotacije
rjavenju kovine
poškodbam ogrodja
znakom poškodb na kolesnih ležajih
vzdrževanju menjalnika
0463 688 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
6 VZDRŽEVANJE IN SERVIS
•
•
•
poškodbam kablov: napajalnega kabla, kabla visečega krmilnika in vsem vidnim
kablom med nadzorno ploščo in motorji
pravilnemu delovanju gumbov za zaustavitev v sili in izolatorja nadzorne plošče vrat
Odstranite varovala in preverite stanje valjastih zobnika in pastorka na pogonskih
kolesih
Odstranite in zamenjajte morebitne poškodovane dele.
6.4
Čiščenje
POZOR!
Valjčne proge morajo biti pred čiščenjem električno izolirane. Električne komponente
ne smejo priti v stik z vodo ali drugimi tekočimi čistili.
OPOMBA!
Valjčne proge morajo biti čiste. Morebitno iskrenje, fluks ali žlindro je treba čim prej
odstraniti z valjčnih prog.
Za čiščenje valjčnih prog ni nobenih posebnih navodil. Valjčne proge med običajnim
delovanjem ne onesnažujejo okolja, čeprav lahko varjenje, ki poteka na njih, onesnažuje
valjčne proge.
6.5
Okvare
Če valjčne proge prenehajo delovati, morajo opremo popraviti pooblaščeni servisni tehniki
ESAB.
OPOMBA!
Ponavljajoče se okvare so znak težave na valjčnih progah. Obvestite osebo, ki je
odgovorna za servis in vzdrževanje.
6.6
Menjalnik
6.6.1
Pregled in vzdrževanje menjalnika
Če želite zagotoviti, da vam bodo valjčne proge dolgo služile, je treba redno preverjati in
menjati olje v menjalnikih.
OPOMBA!
Odlijte in zamenjajte olje v menjalniku po prvih 100 urah delovanja.
Redni vzdrževalni pregledi:
•
•
•
•
•
•
Razen pri prvi menjavi olja je treba olje v menjalniku zamenjati na vsakih 2500 ur ali 6
mesecev.
Preverite, ali tesnilo pušča oziroma deluje neobičajno.
Preverite, ali med delovanjem prihaja do nenavadnih zvokov. V tem primeru je morda
prišlo do okvare ležaja.
Preverite, ali je morda zračna odprtina menjalnika s čim zamašena.
Za boljše hlajenje menjalnika je priporočljivo, da je zunanje ohišje čisto.
Preverite vijake in jih privijte, če so preveč razrahljani.
0463 688 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
6 VZDRŽEVANJE IN SERVIS
6.6.2
Mazanje menjalnika
Menjalniki na valjčnih progah vsebujejo ustrezno količino maziva, preden zapustijo tovarno.
V naslednji tabeli so navedena olja, katerih uporaba v menjalnikih je priporočena.
OPOMBA!
Ne mešajte olj različnih znamk. Odlijte olje iz menjalnika, preden ga napolnite z
oljem druge znamke.
Tabela z izbiro maziv
Standardna obremenitev/600 vrt./min. ali več kot 600 vrt./min.
Temperatura
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
od -30 °C do -15 °C
HD 100
VG 100
Mobilgear 627
Omala 100
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
(od -22 °F do 5 °F)
od -15 °C do -3 °C
(od 5 °F do 26,6 °F)
od -3 °C do 23 °C
(od 26,6 °F do
73,4 °F)
od 23 °C do 40 °C
(od 73,4 °F do
104 °F)
od 40 °C do 80 °C
(od 104 °F do
176 °F)
Visoka obremenitev/600 vrt./min. ali več kot 600 vrt./min.
Temperatura
CPC
ISO VG
Mobil
Shell
od -30 °C do -15 °C
HD 150
VG 150
Mobilgear 629
Omala 150
HD 220
VG 220
Mobilgear 630
Omala 220
HD 320
VG 320
Mobilgear 632
Omala 320
HD 460
VG 460
Mobilgear 634
Omala 460
HD 680
VG 680
Mobilgear 636
Omala 680
(od -22 °F do 5 °F)
od -15 °C do -3 °C
(od 5 °F do 26,6 °F)
od -3 °C do 23 °C
(od 26,6 °F do
73,4 °F)
od 23 °C do 40 °C
(od 73,4 °F do
104 °F)
od 40 °C do 80 °C
(od 104 °F do
176 °F)
1.
2.
Pred menjavo olja očistite notranjost menjalnika in odlijte staro olje.
Če je med delovanjem temperatura nad 80 °C ali če slišite nenavaden zvok, takoj
zaustavite stroj in preverite situacijo. Ne poženite stroja, dokler ne ugotovite, kje je
napaka oziroma dokler je ne odpravite.
0463 688 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
7
ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, sami opravite naslednje preizkuse in preglede.
•
•
•
•
•
Preverite, ali je vir napajanja za varjenje priključen na ustrezno omrežno napetost.
Preverite, ali so vse tri faze pod napetostjo (fazno zaporedje ni pomembno).
Preverite, da varilni kabli in priključki niso poškodovani.
Preverite, ali so krmilni elementi ustrezno nastavljeni.
Preverite, ali je omrežna napetost odklopljena, preden začnete z morebitnimi popravili.
Vrsta napake
Možen vzrok
Ukrep
Lučka napajanja Ni napajanja
ne sveti
Morebitna izguba faze
Preverite dohodno napajanje
Preverite prisotnost vseh faz
Okvarjeno ali sproženo
prekinjalo
Preverite prekinjalo s ponastavitvijo
OPOMBA!
Prekinjala tipa D NISO ustrezna
Ponastavitev ob Gumb za zaustavitev v sili je
pritisku na gumb pritisnjen
za ponastavitev Prekinjalo se je sprožilo
ni uspela
Ni vrtenja (lučka
sveti)
Preverite, ali so vsi gumbi za zaustavitev v
sili ponastavljeni
Preverite in ponastavite sprožena
prekinjala
Okvara nizkonapetostnega
napajanja
Preverite napajanje nizkonapetostnega
vira napajanja (24 V)
Poškodovan kabel visečega
krmilnika
Inverter ne prejema
referenčne hitrosti
Zamenjajte kabel visečega krmilnika
Gumba za zaustavitev ni
mogoče sprostiti
Preverite potenciometer hitrosti in kabel
visečega krmilnika
Očistite gumb, preglejte priključke in viseči
krmilnik
Zaustavite priključka 1 in 2 (N/C)
Zatiča za naprej in nazaj 3 in 4 (N/O)
Vtič visečega krmilnika ni
povsem priključen
Oglejte si kabel in vtič visečega krmilnika
Lučka SVETI/rele ima
energijo
Zamenjajte inverter
Stroj se vrti, toda Okvara motorja
kolesa se tresejo Okvara kolesnega ležaja
Preverite, ali se motor prosto vrti
Stroj s težavo
obrača
komponento
Obdelovanec je pretežek za
zmogljivost stroja
Preverite težo komponente
Središča koles so preveč
narazen
Preverite, ali središča koles ustrezajo
premeru komponente
Oglejte si morebitno škodo ali
razrahljanost ležaja
Prekomerno neuravnotežena Preverite, ali je neuravnotežena
obremenitev
obremenitev sprejemljiva
Vrtenje je
mogoče samo v
eno smer
0463 688 001
Varnostni rele nima energije
Preglejte varnostni rele
Poškodovan kabel visečega
krmilnika
Oglejte si kontaktni blok 3 in 4
- 35 -
© ESAB AB 2019
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser. Uporabljajte
izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
ERD-5b in ERI-5, ERD-10b in ERI-10, ERD-20b in ERI-20, ERD-30b in ERI-30, ERD-30Xb
in ERI-30X, ERD-60b in ERI-60, ERD-100b in ERI-100 so zasnovani in preizkušeni v skladu
z mednarodnimi in evropskimi standardi EN 12100:2010, EN ISO 13857:2008,
EN ISO 349:1993/A1:2008, EN 60204-1:2006/AC:2010, EN 61000-6-2:2005/AC:2005 in
EN 61000-6-4:2007/A1:2011. Izvajalec del je odgovoren, da izdelek po zaključenih
servisnih delih ali popravilu še vedno izpolnjuje zahteve omenjenih standardov.
Nadomestne in obrabne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB –
glejte esab.com. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko izdelka ter oznako in številko
nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem poenostavite dobavo in si
zagotovite, da bo pravilna.
0463 688 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
SHEMA NAPELJAVE
SHEMA NAPELJAVE
Porazdelitev moči
0463 688 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering number
Denomination
Type
0370 255 886
Roller Bed Drive Unit
ERD-5b
0370 254 887
Roller Bed Idler Unit
ERI-5
0370 255 888
Roller Bed Drive Unit
ERD-10b
0370 254 889
Roller Bed Idler Unit
ERI-10
0370 255 890
Roller Bed Drive Unit
ERD-20b
0370 254 891
Roller Bed Idler Unit
ERI-20
0370 255 892
Roller Bed Drive Unit
ERD-30b
0370 254 893
Roller Bed Idler Unit
ERI-30
0370 255 900
Roller Bed Drive Unit
ERD-30Xb
0370 254 901
Roller Bed Idler Unit
ERI-30X
0370 255 894
Roller Bed Drive Unit
ERD-60b
0370 254 895
Roller Bed Idler Unit
ERI-60
0370 255 896
Roller Bed Drive Unit
ERD-100b
0370 254 897
Roller Bed Idler Unit
ERI-100
0463 688 001
- 38 -
Notes
© ESAB AB 2019
ORDERING NUMBERS
Tehnična dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0463 688 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
NADOMESTNI DELI
Popravila in nadomestni deli
V garancijski dobi morajo biti popravila izvedena po navodilih proizvajalcev. Vsa morebitna
nepooblaščena popravila lahko poškodujejo stroj in razveljavijo garancijo.
Priporočljivo je, da se za dobavo vseh nadomestnih delov obrnete na proizvajalca. S tem
zagotovite, da dobite in uporabite ustrezen del ali primerno zamenjavo zanj.
POZOR!
Če ne upoštevate priporočil glede nadomestnih delov, lahko ogrozite varnost
opreme. Proizvajalci niso odgovorni za morebitne nastale težave po namestitvi
nepriporočenih delov.
0463 688 001
- 40 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-5b Seznam mehanskih delov – del s pogonom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 103 Wheel
4
2
0370 254 104 Rubber roll
5
1
0370 254 105 Spur gear
6
1
0370 254 106 Pinion
7
1
8
1
0370 254 108 Drive shaft
9
4
0370 254 110 Wheel shaft bearing
10
1
0370 254 111 Reduction gearbox
11
1
0370 254 112 AC motor with force vent fan
12
1
0370 254 113 Set of wheel bracket guards
13
1
0370 254 109 Idler shaft
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 41 -
0.55 kW
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERI-5 Seznam mehanskih delov – del brez pogona
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 116 Idler wheel
4
2
0370 254 117 Rubber roll
5
2
0370 254 109 Idler shaft
6
4
0370 254 118 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 42 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-5b Seznam elektronskih delov
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 050 Inverter drive 0.55 kW
Rotation
inverter
2
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent
CB5
fan motor)
6
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
7
1
0370 254 031 Earthing bar
8
1
0370 254 032 Door isolator
9
12 0370 254 030 Terminals
Grey
10
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
11
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 43 -
T1
F1
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-10b Seznam mehanskih delov – del s pogonom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 132 Wheel
4
2
0370 254 133 Polyurethane roll
5
2
0370 254 134 Spur gear
6
2
0370 254 135 Pinion
7
2
8
2
0370 254 137 Drive shaft
9
4
0370 254 138 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 139 Reduction gearbox
11
2
0370 254 140 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 141 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 44 -
0.55 kW
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERI-10 Seznam mehanskih delov – del brez pogona
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 144 Idler wheel
4
2
0370 254 145 Polyurethane roll
5
2
0370 254 146 Idler shaft
6
4
0370 254 147 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 45 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-10b Seznam elektronskih delov
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 079 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 051 Inverter drive 1.1 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
1
0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 46 -
Rotation
inverter
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-20b Seznam mehanskih delov – del s pogonom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 162 Wheel
4
2
0370 254 163 Polyurethane roll
5
2
0370 254 164 Spur gear
6
2
0370 254 165 Pinion
7
2
8
2
0370 254 167 Drive shaft
9
4
0370 254 168 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 169 Reduction gearbox
11
2
0370 254 170 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 171 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 47 -
0.75 kW
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERI-20 Seznam mehanskih delov – del brez pogona
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 174 Idler wheel
4
2
0370 254 175 Polyurethane roll
5
2
0370 254 176 Idler shaft
6
4
0370 254 177 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 48 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-20b Seznam elektronskih delov
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 078 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 052 Inverter drive 1.6 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 040 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 49 -
F1
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-30b Seznam mehanskih delov – del s pogonom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 192 Wheel
4
2
0370 254 193 Polyurethane roll
5
2
0370 254 194 Spur gear
6
2
0370 254 195 Pinion
7
2
8
2
0370 254 197 Drive shaft
9
4
0370 254 198 Wheel shaft bearing
10
2
0370 254 199 Reduction gearbox
11
2
0370 254 201 AC motor with force vent fan
12
2
0370 254 202 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 50 -
1.1 kW
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERI-30 Seznam mehanskih delov – del brez pogona
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 205 Idler wheel
4
2
0370 254 206 Polyurethane roll
5
2
0370 254 207 Idler shaft
6
4
0370 254 208 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 51 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-30b Seznam elektronskih delov
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 52 -
F1
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-30Xb Seznam mehanskih delov – del s pogonom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
0370 254 273 Polyurethane wheel
4
2
0370 254 274 Spur gear
5
2
0370 254 275 Pinion
6
2
7
2
0370 254 277 Drive shaft
8
4
0370 254 278 Wheel shaft bearing
9
2
0370 254 279 Reduction gearbox
10
2
0370 254 280 AC motor with force vent fan
11
2
0370 254 281 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
On request
Pinion keep plate
- 53 -
1.1 kW
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERI-30X Seznam mehanskih delov – del brez pogona
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 284 Polyurethane idler wheel
4
2
0370 254 285 Idler shaft
5
4
0370 254 286 Wheel shaft bearing
0463 688 001
- 54 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-30Xb Seznam elektronskih delov
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
3
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
4
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
5
1
0370 254 053 Inverter drive 2.2 kW
Rotation
inverter
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 031 Earthing bar
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
0463 688 001
- 55 -
F1
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-60b Seznam mehanskih delov – del s pogonom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
4
0370 254 224 Polyurethane roll
6
2
0370 254 225 Spur gear
7
2
0370 254 226 Pinion
8
2
9
2
0370 254 228 Drive shaft
10
4
0370 254 229 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 230 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 231 Reduction gearbox
13
2
0370 254 232 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 233 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 222 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 56 -
1.5 kW
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERI-60 Seznam mehanskih delov – del brez pogona
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 236 Idler wheel
4
4
0370 254 237 Polyurethane roll
5
2
0370 254 238 Idler shaft
6
4
0370 254 239 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 240 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 57 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-60b Seznam elektronskih delov
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
2
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
6
2
0370 254 041 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
7
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
8
1
0370 254 054 Inverter drive 3.0 kW
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 58 -
Rotation
inverter
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-100b Seznam mehanskih delov – del s pogonom
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Base frame
2
2
On request
Wheel bracket
3
2
4
4
5
6
0370 254 254 Polyurethane roll
6
2
0370 254 255 Spur gear
7
2
0370 254 256 Pinion
8
2
9
2
0370 254 258 Drive shaft
10
4
0370 254 259 Wheel shaft bearing
11
4
0370 254 260 Wheel shaft bearing keep plate
12
2
0370 254 261 Reduction gearbox
13
2
0370 254 262 AC motor with force vent fan
14
2
0370 254 263 Set of wheel bracket guards
0463 688 001
0370 254 252 Wheel
On request
On request
Wheel keep plate
Pinion keep plate
- 59 -
2.2 kW
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERI-100 Seznam mehanskih delov – del brez pogona
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
On request
Idler base frame
2
2
On request
Idler wheel bracket
3
2
0370 254 266 Idler wheel
4
6
0370 254 267 Polyurethane roll
5
2
0370 254 268 Idler shaft
6
4
0370 254 269 Wheel shaft bearing
7
4
0370 254 270 Wheel shaft bearing keep plate
0463 688 001
- 60 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
ERD-100b Seznam elektronskih delov
Item Qty Ordering no. Denomination
Marking
Notes
1
1
0370 254 083 Transformer 415/24 V 63A
T1
2
1
0370 254 080 Emergency stop contactor
ESC
3
1
0370 254 081 2 pole circuit breaker 0.5 A
CB1
4
1
0370 254 082 1 pole circuit breaker 3 A
CB2
5
1
0370 254 022 3-phase fuse holder
F1
6
1
0370 254 055 Inverter drive 5.5 kW
Rotation
inverter
7
2
0370 254 042 Motor circuit breaker
CB3 and CB4
8
2
0370 254 039 Motor circuit breaker (force vent CB5 and CB6
fan motor)
9
1
0370 254 032 Door isolator
10
12 0370 254 030 Terminals
Grey
11
4
0370 254 033 Earthing terminal
Green/Yellow
12
1
0370 254 031 Earthing bar
0463 688 001
- 61 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
Seznam električnih delov
Viseči krmilnik in loputa – vsi modeli
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
1
1
0370 254 061 LED light, Power On
White
2
1
0370 254 063 LED light, E-stop reset push button
Blue
3
2
0370 254 066 Control panel emergency stop button
4
1
0370 254 032 Door isolator switch
7
1
0370 254 070 Pendant body
4 position
8
1
0370 254 071 Pushbutton
Yellow
9
1
0370 254 072 Pushbutton
Red
10
1
0370 254 073 Pushbutton
Green
11
1
0370 254 074 Speed potentiometer
12
1
0370 254 075 Pendant button legends set
13
1
0370 254 076 E-stop guard
14
1
0370 254 077 Emergency stop button
Under guard
1
0370 254 003 Pendant complete with cable and plug
15 m
0463 688 001
- 62 -
© ESAB AB 2019
NADOMESTNI DELI
0463 688 001
- 63 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising