ESAB | OPC Flux recovery unit | Instruction manual | ESAB OPC Flux recovery unit Instrukcja obsługi

ESAB OPC Flux recovery unit Instrukcja obsługi
OPC Flux recovery unit
Instrukcja obsługi
0443 407 001 PL 20190417
Valid for: From serial no. 452-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
3
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
3
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
3
WPROWADZENIE .......................................................................................
7
2.1
Informacje ogólne...................................................................................
7
2.2
Komponenty jednostki pozyskiwania topnika OPC ............................
7
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
8
4
INSTALACJA ...............................................................................................
9
4.1
Informacje ogólne...................................................................................
9
4.2
Przyłącza .................................................................................................
9
OBSŁUGA ...................................................................................................
10
5.1
Informacje ogólne...................................................................................
10
5.2
Rozpoczęcie pracy .................................................................................
10
KONSERWACJA .........................................................................................
11
6.1
Informacje ogólne...................................................................................
11
6.2
Codziennie ..............................................................................................
11
6.3
W razie potrzeby .....................................................................................
11
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
RYSUNEK ZWYMIAROWANY ............................................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
CZĘŚCI ZAMIENNE ............................................................................................
AKCESORIA ........................................................................................................
12
13
15
16
20
2
5
6
7
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0443 407 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, będą
skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała lub
śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0443 407 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0443 407 001
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
0443 407 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich
punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0443 407 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
2.1
Informacje ogólne
Jednostka pozyskiwania topnika OPC jest stosowana wraz ze stacjonarnymi i samojezdnymi
automatami spawalniczymi, gdy potrzebny jest lekki i niewielki zespół do odzyskiwania
topnika i zwracania go do miejsca spawania.
2.2
Komponenty jednostki pozyskiwania topnika OPC
Elementy składowe jednostki pozyskiwania
topnika OPC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wypychacz, sterowany
pneumatycznie. Strona wypychacza,
którą należy podłączyć do cyklonu,
jest wyposażona w kołnierz. Na
drugim boku znajdują się przyłącza
do podłączenia przewodów
ssawnych i sprężonego powietrza
3/8″.
Przewód ssawny, łączący
wypychacz z dyszą ssawną.
Dysza ssawna dostępna w czterech
różnych wariantach wykonania.
○ Do zwykłych spawów
doczołowych.
○ Do dużych spawów
doczołowych.
○ Do spawania pachwinowego,
lewa.
○ Do spawania pachwinowego,
prawa.
Uchwyt dyszy, umożliwiający jej
przytrzymanie powyżej spoiny
spawalniczej.
Cyklon, oddzielający topnik od
powietrza, a następnie kierujący go
do zbiornika topnika. Jest on
mocowany w górnej części zbiornika
topnika.
Pas napinający
Worek filtrujący
0443 407 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Jednostka pozyskiwania topnika OPC
Maks. dopuszczalne ciśnienie powietrza
6 kp/cm2
Ciągłe ciśnienie akustyczne, ważone A, praca w trybie
jałowym
78 dB
Maks. ciągłe ciśnienie akustyczne, ważone A, podczas
spawania
74 dB
Maksymalne zużycie powietrza przy różnych wartościach ciśnienia (maks. ciśnienie
robocze)
bar
4
5
6
l/min
175
225
250
Wymiary można znaleźć w rozdziale „RYSUNEK ZWYMIAROWANY”.
Części gumowe są testowane pod kątem spawania przy użyciu wstępnie podgrzanego
topnika, maks. 220°C, i maks. temp. spawanego przedmiotu 350°C.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie zbiorników topnika wykonanych z metalu.
Wydajność zasysania — patrz ilustracja poniżej.
Topnik typu FLUX 10.40
*1 Ciśnienie powietrza (bar)
*2 Szybkość spawania (m/min)
Topnik typu FLUX 10.80
*3 Obszar topnika (mm)
*4 H = wysokość unoszenia w m
Przy wysokości zasysania 0,8 m typ topnika nie ma wpływu na szybkość spawania.
Ciśnienie powietrza, bar
Wysokość zasysania, m
Szybkość spawania, m/min
6
0,8
1,16
5
0,8
1,00
4
0,8
0,75
0443 407 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4
INSTALACJA
4.1
Informacje ogólne
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
4.2
•
•
•
•
•
•
•
•
Przyłącza
Więcej informacji w rozdziale
„RYSUNEK ZWYMIAROWANY”.
Założyć pierścień uszczelniający w
rowku zbiornika topnika.
Wcisnąć cyklon (5) do zbiornika, aż do
oporu.
Założyć wypychacz (1) na cyklon (5) i
zamocować go za pomocą obejmy
przewodu.
Ostrożnie przymocować przyłącze
przewodu sprężonego powietrza do
złączki zaworu wypychacza (1).
Założyć przewód ssawny (2) między
wypychacz (1) i dyszę ssawną (3).
Wybrać odpowiedni typ dyszy (3) dla
obrabianego przedmiotowi i pozycji
spawania.
Przymocować uchwyt (4) do urządzenia
kontaktowego.
UWAGA!
Należy upewnić się, że dysza ssawna (3) jest odizolowana elektrycznie od części pod
napięciem przez izolację uchwytu (4) i nie może się stykać z innymi znajdującymi się
w pobliżu urządzenia kontaktowego częściami pod napięciem.
0443 407 001
-9-
© ESAB AB 2019
5 OBSŁUGA
5
OBSŁUGA
5.1
Informacje ogólne
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
5.2
•
•
•
•
•
Rozpoczęcie pracy
Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane i czy wszystkie przewody są
podłączone.
Sprawdzić, czy zawór topnika jest zamknięty.
Wypełnić zbiornik topnikiem.
Otworzyć zawór topnika. (Topnik przepływa w kierunku spoiny i końcówki kontaktowej).
Rozpocząć spawanie i włączyć jednostkę pozyskiwania topnika, otwierając zawór
sprężonego powietrza.
Niewykorzystany topnik jest zasysany przez dyszę ssawną, przewód ssawny i
wypychacz do cyklonu, gdzie zostaje oddzielony od powietrza. Przepływa następnie
przez filtr siatkowy do zbiornika topnika. Zapylone powietrze jest oczyszczane w worku
filtrującym, w którym gromadzi się pył.
OSTRZEŻENIE!
Nie należy uruchamiać jednostki pozyskiwania topnika bez worka filtrującego lub
z uszkodzonym workiem filtrującym. Rozdmuchany pył może być szkodliwy dla
oczu i płuc.
Aby zachować wysoką wydajność zasysania, należy wymienić worek filtrujący, gdy tylko
wystąpi znaczący spadek ciśnienia. Zapchany worek filtrujący jest rozdęty i twardy.
UWAGA!
Przepełnienie worka filtrującego wpływa na jego wytrzymałość — w najgorszym
przypadku może prowadzić do odłączenia się cyklonu od zbiornika topnika,
powodując ucieczkę powietrza lub rozerwanie worka filtrującego. Należy od czasu do
czasu wytrząsnąć worek filtrujący.
Należy wymienić worek filtrujący, jeśli wytrząsanie worka nie rozwiązuje problemów
ze spadkami ciśnienia lub po 8 godzinach pracy.
0443 407 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
6.1
Informacje ogólne
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli klient
podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy usterek w
produkcie.
6.2
•
•
Codziennie
Sprawdzić, czy gumowa okładzina cyklonu nie jest uszkodzona. W razie potrzeby
wymienić okładzinę.
Sprawdzić podkładki i przewody pod kątem przecieków.
6.3
•
W razie potrzeby
Należy wymienić worek filtrujący w przypadku zbyt niskiej wydajności zasysania lub po
5–8 godzinach pracy. Należy wytrząsnąć worek w razie potrzeby.
0443 407 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
7 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
7
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB – patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu,
numer seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi
to wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0443 407 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
RYSUNEK ZWYMIAROWANY
RYSUNEK ZWYMIAROWANY
1. Hose L= 1000 mm
2. Nozzle L= 210 mm
Flux container 10 l (0147649881)
0443 407 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
RYSUNEK ZWYMIAROWANY
Flux container 7 l (0332994xxx)
Flux container 7 l (0413315xxx)
0443 407 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number
Denomination
Type
0148 140 880
OPC Flux recovery unit
A2 / A6 / EWH 1000
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0443 407 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
CZĘŚCI ZAMIENNE
(W) = Wear part
Item Qty Ordering no. Denomination
0148140880
Notes
Flux recovery unit
1
1 0148141001
Cyclone
2
1 0145073001
Rubber lining (cyclone)
(W)
3
2 0145815001
Locking ring
(W)
4
1 0148142001
Funnel
5
1 0145565001
Rubber lining
(W)
8
1 0192855002
Securing strap
(W)
11
2 0155966001
Filter bag
(W)
13
1 0252900411
Hose clamp
14
1 0147640880
Ejector
15
1 0145824881
Valve
16
2 0252900410
Hose clamp
17
1 0191813801
Hose
18
1 0145740880
Suction nozzle kit
More information on next page.
19
1 0147384881
Nozzle holder kit
More information on next page.
28
1 0215201345
O-ring
(W)
0443 407 001
(W)
(W)
- 16 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
(W) = Wear part
Item Qty Ordering no. Denomination
0145740880
Notes
Suction nozzle kit
1
1 0145501001
Suction nozzle
(W) type 10
2
1 0145502001
Suction nozzle
(W) type 25
3
1 0145504001
Suction nozzle
(W) type V
4
1 0145505001
Suction nozzle
(W) type H
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
0147384881 Nozzle holder kit
4
1
7
4
Nut
M6
8
4
Washer
12×6.4 T=1.5
10
2
0456601001 Clamp
11
1
0145131002 Insulating sleeve
Inner diamater 35 mm
12
1
0145131003 Insulating sleeve
Inner diameter 25 mm
13
2
0154739001 Attachment
14
1
0154738001 Boom
15
1
0154737001 Boom
16
1
0145131004 Insulating sleeve
0443 407 001
0193733012 Stop ring
Inner diameter 20 mm
- 17 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
0147649881 Flux hopper complete
01
1
0154007001 Hopper for flux
02
1
0148837001 Window
03
1
0147645001 Fitting
04
4
05
4
0191898108 Rivet
06
1
0153347880 Flux valve
07
1
0215201232 O-ring
08
2
0148799001 Washer
09
2
13
1
0020301780 Flux strainer
14
1
0443383002 Flux hose
0443 407 001
Washer
10 l (optional equipment)
D8/4.3×0.8
Screw
M3×16
L=500
- 18 -
© ESAB AB 2019
CZĘŚCI ZAMIENNE
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
0153299880 Flux nozzle
1
1
0153290002 Pipe holder
2
1
0153296001 Pipe bend
3
1
0153425001 Wheel
0443 407 001
(optional equipment)
- 19 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
AKCESORIA
0147649881
Flux container, 10 litres, (increased temperature, flux temp. max 220°, see
in the "DIMENSION DRAWING" chapter)
0413315xxx
Flux container, 7 litres, (increased temperature, flux temp. max 220°, see
in the "DIMENSION DRAWING" chapter)
0332994xxx
Flux container, plastic, 7 litres (A2), see in the "DIMENSION DRAWING"
chapter
0443383001
Flux hose
0443373001
Flux hose
0190789801
Suction hose (1)
0148143001
Cover (2)
0215201353
O-ring (3)
0148144001
Profile strap (4)
0443 407 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
0443 407 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising