ESAB | OPC Flux recovery unit | Instruction manual | ESAB OPC Flux recovery unit Používateľská príručka

ESAB OPC Flux recovery unit Používateľská príručka
OPC Flux recovery unit
Návod k používání
0443 407 001 CZ 20190417
Valid for: From serial no. 452-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
3
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
3
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
3
ÚVOD ...........................................................................................................
6
2.1
Všeobecné informace ............................................................................
6
2.2
Komponenty jednotky odsávání tavidla OPC ......................................
6
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
7
4
INSTALACE .................................................................................................
8
4.1
Všeobecné informace ............................................................................
8
4.2
Připojení ..................................................................................................
8
OBSLUHA....................................................................................................
9
5.1
Všeobecné informace ............................................................................
9
5.2
Zahájení práce ........................................................................................
9
ÚDRŽBA ......................................................................................................
10
6.1
Všeobecné informace ............................................................................
10
6.2
Každý den................................................................................................
10
6.3
Podle potřeby..........................................................................................
10
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
NÁKRES S ROZMĚRY ........................................................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
NÁHRADNÍ DÍLY .................................................................................................
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................
11
12
14
15
19
2
5
6
7
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0443 407 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte
se mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a
bezpečnostními listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0443 407 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0443 407 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její
implementací podle státních zákonů se musí elektrické
zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v
recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0443 407 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Všeobecné informace
Jednotka odsávání tavidla OPC se používá se stacionárními a samohybnými automatickými
svařovacími stroji v případě, že je požadována lehká a malá jednotka pro odsávání tavidla a
jeho vrácení na místo sváření.
2.2
Komponenty jednotky odsávání tavidla OPC
Jednotka odsávání tavidla OPC se skládá
z těchto součástí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ejektor, ovládaný pneumaticky.
Boční strana ejektoru určená pro
připojení k cyklonu je opatřena
přírubou. Druhá strana je opatřena
přípojkami pro sací hadice a hadice
stlačeného vzduchu 3/8”.
Sací hadice, která spojuje ejektor se
sací tryskou.
Sací hadice, dostupná ve čtyřech
různých provedeních.
○ Tupé svary, normální spoje.
○ Tupé svary, velké spoje.
○ Koutové svary, levé.
○ Koutové svary, pravé.
Držák trysky, který udržuje trysky na
místě nad svařovaným spojem.
Cyklon, který odděluje tavidlo od
vzduchu a přidává jej zpět do
nádoby s tavidlem. Instaluje se na
horní část nádoby s tavidlem.
Napínací popruh
Filtrační pytel
0443 407 001
-6-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jednotka odsávání tavidla OPC
Max. přípustný tlak vzduchu
6 kp/cm2
Stálý proudově vážený akustický tlak při volnoběhu
78 dB
Max. stálý proudově vážený akustický tlak při svařování
74 dB
Max. spotřeba vzduchu při různých tlacích (max. pracovní tlak)
bary
4
5
6
litry/min
175
225
250
Viz výkres s rozměry v kapitole „NÁKRES S ROZMĚRY“.
Pryžové díly jsou testovány pro svařování s předehřátým tavidlem, max. 220 °C a
svařovaným objektem max. 350 °C.
POZOR!
Musí se použít kovová nádoba na tavidlo.
Sací kapacitu naleznete na obrázku níže.
Tavidlo typu FLUX 10.40
*1 Indikátor tlaku vzduchu (bary)
*2 Rychlost svařování (m/min)
Tavidlo typu FLUX 10.80
*3 Oblast tavidla (mm)
*4 H=Zvedací výška v metrech
Při sací výšce 0,8 m typ tavidla neovlivňuje rychlost svařování.
Tlak vzduchu, bary
Sací výška, metry
Rychlost svařování m/min
6
0,8
1,16
5
0,8
1,00
4
0,8
0,75
0443 407 001
-7-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
4
INSTALACE
4.1
Všeobecné informace
Instalaci musí provádět odborník.
4.2
•
•
•
•
•
•
•
•
Připojení
Další informace naleznete v kapitole
„NÁKRES S ROZMĚRY“.
Nasaďte těsnicí kroužek do drážky na
nádobě na tavidlo.
Stiskněte cyklon (5) na nádobě, dokud
se nezastaví.
Namontujte ejektor (1) na cyklon (5) a
upevněte jej sací hadicí.
Pečlivě upevněte přípojku stlačeného
vzduchu ke spojníku ventilu
ejektoru (1).
Namontujte sací hadici (2) mezi
ejektor (1) a sací trysku (3).
Zvolte správný typ trysky (3) pro
obrobek a polohu svařování.
Namontujte držák (4) na kontaktní
zařízení.
POZOR!
Je důležité zajistit, aby byla sací tryska (3) elektricky izolována od dílů pod napětím
prostřednictvím izolace držáku (4) a aby se nemohla dostat do styku s ostatními díly
pod napětím, které se nacházejí okolo kontaktního zařízení.
0443 407 001
-8-
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Všeobecné informace
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.2
•
•
•
•
•
Zahájení práce
Ujistěte se, že je zařízení správně nainstalované a že jsou všechny hadice připevněné.
Zkontrolujte, zda je tavidlový ventil uzavřený.
Naplňte nádobu na tavidlo tavidlem.
Otevřete tavidlový ventil. (Tavidlo teče dolů ke spoji na kontaktním hrotu.)
Začněte svařovat a aktivujte jednotku odsávání tavidla otevřením ventilu stlačeného
vzduchu.
Nepoužité tavidlo se nasaje sací tryskou, sací hadicí a ejektorem do cyklónu, kde se
tavidlo oddělí od vzduchu. Tavidlo teče sítem dolů do nádoby na tavidlo. Zaprášený
vzduch se čistí ve filtračním pytli, kde se zachytí prach.
VAROVÁNÍ!
Jednotka odsávání tavidla se nesmí spouštět bez filtračního pytle nebo
s filtračním pytlem, který je poškozený. Kroužící prach může poranit oči nebo
plíce.
Pro získání vysoké sací kapacity je nutné filtrační pytel vyměnit, když způsobuje příliš velký
pokles tlaku. Filtrační pytel je pak nafouknutý a tvrdý.
POZOR!
Ucpaný filtr má vliv na pevnost filtračního pytle a v nejhorším případě může způsobit
vytlačení cyklonu z nádoby na tavidlo, což vede k úniku vzduchu nebo k prasknutí
filtračního pytle. Filtrační pytel občas protřepejte.
Vyměňte filtrační pytel, pokud zatřesením pytlem nevede k nápravě poklesu tlaku,
nebo po 8 pracovních hodinách.
0443 407 001
-9-
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Všeobecné informace
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu záruční
doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.2
•
•
Každý den
Zkontrolujte, zda je pryžová vložka cyklonu nepoškozená. V případě potřeby pryžovou
vložku vyměňte.
Zkontrolujte obalové materiály a hadice, zda nedochází k úniku.
6.3
•
Podle potřeby
Vyměňte filtrační pytel, je-li sací kapacita nedostatečná, nebo po 5–8 pracovních
hodinách. Filtrační pytel podle potřeby protřepejte.
0443 407 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0443 407 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
NÁKRES S ROZMĚRY
NÁKRES S ROZMĚRY
1. Hose L= 1000 mm
2. Nozzle L= 210 mm
Flux container 10 l (0147649881)
0443 407 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
NÁKRES S ROZMĚRY
Flux container 7 l (0332994xxx)
Flux container 7 l (0413315xxx)
0443 407 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number
Denomination
Type
0148 140 880
OPC Flux recovery unit
A2 / A6 / EWH 1000
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0443 407 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
NÁHRADNÍ DÍLY
NÁHRADNÍ DÍLY
(W) = Wear part
Item Qty Ordering no. Denomination
0148140880
Notes
Flux recovery unit
1
1 0148141001
Cyclone
2
1 0145073001
Rubber lining (cyclone)
(W)
3
2 0145815001
Locking ring
(W)
4
1 0148142001
Funnel
5
1 0145565001
Rubber lining
(W)
8
1 0192855002
Securing strap
(W)
11
2 0155966001
Filter bag
(W)
13
1 0252900411
Hose clamp
14
1 0147640880
Ejector
15
1 0145824881
Valve
16
2 0252900410
Hose clamp
17
1 0191813801
Hose
18
1 0145740880
Suction nozzle kit
More information on next page.
19
1 0147384881
Nozzle holder kit
More information on next page.
28
1 0215201345
O-ring
(W)
0443 407 001
(W)
(W)
- 15 -
© ESAB AB 2019
NÁHRADNÍ DÍLY
(W) = Wear part
Item Qty Ordering no. Denomination
0145740880
Notes
Suction nozzle kit
1
1 0145501001
Suction nozzle
(W) type 10
2
1 0145502001
Suction nozzle
(W) type 25
3
1 0145504001
Suction nozzle
(W) type V
4
1 0145505001
Suction nozzle
(W) type H
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
0147384881 Nozzle holder kit
4
1
7
4
Nut
M6
8
4
Washer
12×6.4 T=1.5
10
2
0456601001 Clamp
11
1
0145131002 Insulating sleeve
Inner diamater 35 mm
12
1
0145131003 Insulating sleeve
Inner diameter 25 mm
13
2
0154739001 Attachment
14
1
0154738001 Boom
15
1
0154737001 Boom
16
1
0145131004 Insulating sleeve
0443 407 001
0193733012 Stop ring
Inner diameter 20 mm
- 16 -
© ESAB AB 2019
NÁHRADNÍ DÍLY
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
0147649881 Flux hopper complete
01
1
0154007001 Hopper for flux
02
1
0148837001 Window
03
1
0147645001 Fitting
04
4
05
4
0191898108 Rivet
06
1
0153347880 Flux valve
07
1
0215201232 O-ring
08
2
0148799001 Washer
09
2
13
1
0020301780 Flux strainer
14
1
0443383002 Flux hose
0443 407 001
Washer
10 l (optional equipment)
D8/4.3×0.8
Screw
M3×16
L=500
- 17 -
© ESAB AB 2019
NÁHRADNÍ DÍLY
Item Qty Ordering no. Denomination
Notes
0153299880 Flux nozzle
1
1
0153290002 Pipe holder
2
1
0153296001 Pipe bend
3
1
0153425001 Wheel
0443 407 001
(optional equipment)
- 18 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0147649881
Flux container, 10 litres, (increased temperature, flux temp. max 220°, see
in the "DIMENSION DRAWING" chapter)
0413315xxx
Flux container, 7 litres, (increased temperature, flux temp. max 220°, see
in the "DIMENSION DRAWING" chapter)
0332994xxx
Flux container, plastic, 7 litres (A2), see in the "DIMENSION DRAWING"
chapter
0443383001
Flux hose
0443373001
Flux hose
0190789801
Suction hose (1)
0148143001
Cover (2)
0215201353
O-ring (3)
0148144001
Profile strap (4)
0443 407 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising