ESAB | EAC 10 | Instruction manual | ESAB EAC 10 Používateľská príručka

ESAB EAC 10 Používateľská príručka
EAC 10 Control panel
Návod k používání
0463 612 001 CZ 20190305
Valid for: From software version: 1.01A
OBSAH
1
2
ÚVOD ...........................................................................................................
4
1.1
Jazyk........................................................................................................
4
1.2
Ovládací panel ........................................................................................
4
1.3
Počáteční konfigurace ...........................................................................
6
MENU ...........................................................................................................
7
2.1
Všeobecné informace ............................................................................
7
2.2
Spuštění ..................................................................................................
7
2.3
Obrazovka naměřených hodnot............................................................
8
2.4
Obrazovka nastavení .............................................................................
8
Obrazovka nastavení, napájecí zdroj AC .............................................
9
2.5
Paměť svařovacích dat ..........................................................................
9
2.6
Nabídka svařování..................................................................................
10
2.7
Menu nástrojů .........................................................................................
11
2.8
Nabídka základního nastavení ..............................................................
11
2.9
Nabídka konfigurace stroje ...................................................................
12
SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM (SAW) .........................................................
13
3.1
Nastavení pro svařování pod tavidlem.................................................
13
OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU
(GMAW)........................................................................................................
14
4.1
Nastavení pro obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu.....
14
VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ ................................................................................
16
5.1
Napětí oblouku........................................................................................
16
5.2
CA, konstantní svařovací proud ...........................................................
16
5.3
CW, konstantní rychlost podávání drátu..............................................
16
5.4
Rychlost podávání drátu........................................................................
16
5.5
Rychlost posunu ....................................................................................
16
5.6
Směr svařování.......................................................................................
16
5.7
Frekvence stř. proudu............................................................................
16
5.8
Vyvážení AC ............................................................................................
16
5.9
Odchylka stř. proudu .............................................................................
17
5.10
Typ spouštění .........................................................................................
17
5.11
Vyplňování kráteru .................................................................................
17
5.12
Doba dohořívání .....................................................................................
17
NÁSTROJE ..................................................................................................
18
6.1
Zpracování událostí................................................................................
18
6.1.1
Seznam chyb........................................................................................
18
6.1.2
Aktivní chyby ........................................................................................
19
6.2
Export/import ..........................................................................................
19
6.3
Funkce kvality.........................................................................................
19
6.4
Informace o jednotce .............................................................................
20
6.5
Autorizační profily ..................................................................................
20
2.4.1
3
4
5
6
0463 612 001
© ESAB AB 2019
OBSAH
7
CHYBOVÉ KÓDY ........................................................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
21
23
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 612 001
© ESAB AB 2019
1 ÚVOD
1
ÚVOD
Abyste získali maximální užitek ze svého svařovacího zařízení, doporučujeme vám přečíst si
tento návod k použití.
Všeobecné informace o ovládací jednotce EAC 10 naleznete v návodu k použití ovládací
jednotky.
1.1
Jazyk
Po dodání je ovládací panel nastaven na angličtinu. K dispozici jsou tyto jazyky: Angličtina,
švédština, finština, dánština, němčina, francouzština, italština, holandština, španělština,
portugalština, maďarština, polština, čeština, norština, americká angličtina, ruština a turečtina.
Chcete-li vybrat nebo změnit jazyk, postupujte podle pokynů v části „Počáteční konfigurace“.
1.2
Ovládací panel
POZOR!
Mohou se objevit rozdíly ve funkcích panelu v závislosti na tom, v jakém výrobku je
nainstalován.
1. Zastavení svařování
2. Zahájení svařování
3. Svařovací proud / Rychlost/vyvážení
podávání drátu*
4. Napětí oblouku / Odchylka napětí*
5. OK / Nabídka nastavení
6. Zpět
7. Ruční podávání drátu nahoru
8. Směr pohybu ručního podávání
9. Rychlý pohyb
10. Ruční podávání drátu dolů
11. Směr pohybu ručního podávání
12. Paměť 1, 2, 3 / Softwarové klávesy
13. Rychlost pojezdu / frekvence*
14. Konektor USB
*Pouze se zařízením Aristo® 1000 v režimu AC.
0463 612 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 ÚVOD
Nahoru
Při konfiguraci a nastavení se tlačítka používají pro
směry nahoru, dolů, doprava, doleva a potvrdit
(prostřední tlačítko).
Dolev
a
Dopra
va
Dolů
Zastavení svařování (1). Zastaví veškeré posouvání, všechny motory a
svařovací proud.
Zahájení svařování (2). V průběhu svařování se rozsvítí kontrolka LED.
Vybraná volba se potvrzuje tlačítkem OK (5).
Pomocí tlačítka Zpět (6) slouží k návratu o krok zpět v nabídce.
Stisknutím tlačítka Ruční podávání drátu nahoru (7) můžete podávat drát
směrem nahoru. Drát se podává tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko.
Stiskněte tlačítko Posuvný pohyb (8) pro posuvný pohyb ve směru
svařování, jehož symbol je vyznačen na svařovacím zařízení.
Tlačítko Rychlý pohyb (9) se používá spolu s dalšími tlačítky pro zvýšení
rychlosti. Stisknutím tlačítka aktivujte rychlý pohyb. Poté stiskněte tlačítko
ručního podávání drátu (7, 10) nebo tlačítko posuvného pohybu (8, 11). Když
je aktivována funkce rychlého pohybu, kontrolka LED na tlačítku rychlého
pohybu svítí. Opětovným stisknutím rychlý pohyb deaktivujete.
Během konfigurace je možné ověřit a uložit hodnotu a vrátit se na předchozí
obrazovku pomocí tlačítka rychlého pohybu.
Stisknutím tlačítka Ruční podávání drátu dolů (10) můžete podávat drát
směrem dolů. Drát se podává tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko.
Stiskněte tlačítko Posuvný pohyb (11) pro posuvný pohyb ve směru
svařování, jehož symbol je vyznačen na svařovacím zařízení.
Do paměti ovládacího panelu lze uložit troje různá svařovací data pro každou
svařovací hlavu, a to pomocí softwarových kláves 1, 2 a 3 (12). Softwarové
klávesy mají také různé funkce v závislosti na tom, jaká nabídka se právě
používá. Aktuální funkce se zobrazuje jako text na spodním řádku displeje.
Knoflík pro svařovací proud / rychlost podávání / vyvážení1 (3) slouží ke
zvýšení nebo snížení nastavených hodnot.
Knoflík pro napětí oblouku / odchylku napětí1 (4) slouží ke zvýšení nebo
snížení nastavených hodnot.
Knoflík pro rychlost pohybu / frekvenci1 (13) slouží ke zvýšení nebo snížení
nastavených hodnot.
1
Pouze se zařízením Aristo® 1000 v režimu AC.
0463 612 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 ÚVOD
1.3
Počáteční konfigurace
Při prvním spuštění po dodání, po aktualizaci programu a po úplném resetování vyžaduje
ovládací panel počáteční konfiguraci. Počáteční konfigurace se spustí automaticky.
Počáteční konfiguraci lze také spustit stisknutím a přidržením tlačítka OK během spouštění,
když se zobrazuje logo ESAB.
Autorizovaný uživatel může změnit konfiguraci v nabídce ZAKLADNI NASTAVENI .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vyberte jazyk pomocí tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava. Potvrzení proveďte
tlačítkem OK nebo prostředním tlačítkem.
Vyberte měrnou jednotku pomocí tlačítek doprava/doleva. Potvrzení proveďte
tlačítkem OK nebo prostředním tlačítkem.
Nastavte datum pomocí tlačítek nahoru/dolů. Pomocí tlačítek doprava/doleva můžete
přepínat mezi nastavením roku, měsíce a dne. Potvrzení proveďte tlačítkem OK nebo
prostředním tlačítkem.
Nastavte čas pomocí tlačítek nahoru/dolů. Pomocí tlačítek doprava/doleva můžete
přepínat mezi nastavením hodin a minut. Potvrzení proveďte tlačítkem OK nebo
prostředním tlačítkem.
Vyberte typ drátu pomocí tlačítek nahoru/dolů. Zobrazené typy drátu závisejí na
svařovací hlavě detekované při spuštění. Potvrzení proveďte tlačítkem OK nebo
prostředním tlačítkem.
Vyberte rozměr drátu pomocí tlačítek nahoru/dolů. Potvrzení proveďte tlačítkem OK
nebo prostředním tlačítkem.
Po počáteční konfiguraci ovládací panel pokračuje na položku NASTAV .
0463 612 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 MENU
2
MENU
2.1
Všeobecné informace
POZOR!
Dlouhé stisknutí tlačítek znamená dobu delší než 3 sekundy. Krátké stisknutí
znamená dobu kratší než 3 sekundy.
Jakmile se zobrazí některá z obrazovek NASTAV nebo MĚŘENO , stiskněte
tlačítko OK a otevřete rozšířenou nabídku MENU SVÁŘENÍ. Informace zobrazené
na displeji závisejí na úrovni autorizace. Úroveň autorizace se zobrazuje jako
ikonka v pravém horním rohu displeje, a její vysvětlení najdete v kapitole
„Autorizační profily“.
2.2
1.
Spuštění
Při spuštění se na ovládacím panelu zobrazuje verze softwaru. Ovládací panel při
spouštění automaticky detekuje svařovací hlavu.
POZOR!
Svařovací hlava je identifikována podle kabelu svařovací hlavy. Dojde-li
k výměně kabelu, použijte originální náhradní díl značky ESAB, aby se tato
funkce zachovala.
2.
3.
Není-li připojen digitální napájecí zdroj, zobrazí se nabídka pro výběr typu
analogového napájecího zdroje.
Je-li vypínač v poloze II, zobrazí se dříve vybraný analogový napájecí zdroj.
Stisknutím libovolného tlačítka do 3 sekund otevřete nabídku a přepněte analogový
napájecí zdroj pomocí tlačítek nahoru/dolů a OK.
Není-li stisknuto žádné tlačítko, spouštění bude pokračovat beze změny napájecího
zdroje.
Zobrazí se dříve vybraný typ drátu a rozměr drátu. Stisknutím libovolného tlačítka
do 7 sekund otevřete nabídku. Vyberte typ drátu a rozměr drátu pomocí tlačítek
nahoru/dolů a OK.
Není-li stisknuto žádné tlačítko, ovládací panel pokračuje k nabídce NASTAV a
neproběhnou žádné změny typu drátu ani rozměru drátu.
0463 612 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 MENU
2.3
Obrazovka naměřených hodnot
NASTAV
NAMĚŘENO
Obrazovka NAMĚŘENO zobrazuje naměřené hodnoty během svařování. Informace na
obrazovce závisejí na zvolené metodě svařování.
Na obrazovce se zobrazují informace rozdělené do čtyř částí:
Metoda, drát, vstup tepla Proud
Rychlost posunu Napětí
Krátkým stisknutím tlačítka OK při připojení napájecího zdroje AC se otevře
obrazovka nastavení AC. Dlouhým stisknutím tlačítka OK se otevře obrazovka
nastavení NABÍDKA SVAŘOVÁNÍ .
Chcete otevřít níže uvedenou obrazovku po zastavení svařování, otočte jakýmkoli
knoflíkem. NASTAV . Zobrazí se hodnoty a obrazovka NASTAV zůstane otevřená.
Krátkým stisknutím kteréhokoli z tlačítek 1, 2 nebo 3 dojde k vyvolání příslušného
paměťového slotu. Nastavení NASTAV – zobrazí se tato obrazovka a na ní
hodnoty.
2.4
Obrazovka nastavení
POZOR!
Dostupné funkce obrazovky NASTAV závisejí na zvolené metodě svařování.
NASTAV
NAMĚŘENO
Nastavení NASTAV – tato obrazovka slouží ke změně nastavení svařování a k uložení
nastavení do paměťových slotů pomocí tlačítek 1, 2 nebo 3.
0463 612 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 MENU
Chcete otevřít níže uvedené během svařování, otočte jakýmkoli knoflíkem. NASTAV
z obrazovky NAMĚŘENO . Na 2 sekundy se zobrazí hodnoty a poté se opět zobrazí
obrazovka NAMĚŘENO (pokud nebyly provedeny úpravy).
Je-li zvoleno nastavení NASTAV – tato obrazovka se otevře, pokud neprobíhá svařování, a
zůstane aktivní. Při spuštění svařování se aktivuje obrazovka NAMĚŘENO .
Nastavení svařování můžete změnit knoflíkem vedle hodnoty zobrazené na displeji.
Nastavení lze uložit a zajistit si tak snadný přístup.
Krátkým stisknutím kteréhokoli z tlačítek 1, 2 nebo 3 se zobrazí data nastavení
svařování uložená v paměti, nastaví se hodnoty a opět se zobrazí obrazovka
NAMĚŘENO . Číslo používané paměti dat svařování se zobrazí na kartě NASTAV
a také na liště nad klávesou s odpovídajícím číslem.
Je-li připojen napájecí zdroj AC: Krátkým stisknutím tlačítka OK se otevře
obrazovka NASTAVENÍ AC .
Dlouhým stisknutím tlačítka OK se otevře obrazovka NABÍDKA SVAŘOVÁNÍ.
Zpátky se vrátíte stisknutím tlačítka Zpět.
2.4.1
Obrazovka nastavení, napájecí zdroj AC
NASTAV
NAMĚŘENO
Je-li připojen napájecí zdroj AC: Krátkým stisknutím tlačítka OK se otevře
obrazovka NASTAVENÍ AC .
Je-li připojen napájecí zdroj Aristo® 1000 a svařovací hlava SAW: Krátkým
stisknutím tlačítka OK se otevře obrazovka, kde je možné pomocí knoflíků ovládat
frekvenci, vyvážení a odchylku.
Uložte hodnoty a vraťte se na obrazovku MĚŘENÍ stisknutím tlačítka Zpět.
2.5
Paměť svařovacích dat
Do paměti ovládacího panelu lze uložit tři různé programy svařovacích dat pro každou
svařovací hlavu.
Nastavení se ukládají do paměti svařovacích dat dlouhým stisknutím jedné ze softwarových
kláves 1, 2 nebo 3. Tím se přepíšou dříve uložená nastavení.
Uložená nastavení se budou automaticky používat.
0463 612 001
-9-
© ESAB AB 2019
2 MENU
Chcete-li přepínat mezi různými paměťmi svařovacích dat, stiskněte softwarovou klávesu 1,
2 nebo 3. Aktuálně používaná paměť svařovacích dat bude označena čarou nad softwarovou
klávesou zobrazenou na displeji, a číslo se zobrazuje na kartě NASTAV .
Paměť svařovacích dat má záložní baterii, takže nastavení zůstane zachováno i po vypnutí
stroje.
2.6
Nabídka svařování
Jakmile se zobrazí některá z obrazovek NASTAV nebo MĚŘENO , stiskněte
tlačítko OK a otevřete rozšířenou nabídku MENU SVÁŘENÍ.
Informace zobrazené na displeji závisejí úrovni autorizace, připojeném napájecím zdroji a
svařovací hlavě. Úroveň autorizace se zobrazuje jako ikonka v pravém horním rohu displeje.
Příklad nabídky svařování pro zařízení Aristo® 1000 AC/DC
MENU SVÁŘENÍ
METODA
DC+
REGULATION TYPE
CA
START TYPE
DIRECT
CRATER FILL TIME
O,O s
BURNBACK TIME
0,50 s
Příklad nabídky pro svařování GMAW
MENU SVÁŘENÍ
METODA
DC+
REGULATION TYPE
CA
START TYPE
DIRECT
CRATER FILL TIME
O,O s
BURNBACK TIME
0,50 s
Příklad nabídky pro svařování SAW s funkcemi LAF nebo TAF
MENU SVÁŘENÍ
REGULATION TYPE
CA
START TYPE
DIRECT
CRATER FILL TIME
O,O s
BURNBACK TIME
0,7 s
Vyberte řádek MENU SVÁŘENÍ stisknutím tlačítka doprava.
Vyberte řádek nabídky pomocí tlačítek nahoru/dolů a stiskněte tlačítko
OK nebo potvrďte prostředním tlačítkem.
0463 612 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
2 MENU
Nastavte číselnou hodnotu pomocí knoflíku pro napětí oblouku / odchylku
napětí (4). Další hodnoty se vybírají pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“.
Stiskněte tlačítko OK nebo potvrďte prostředním tlačítkem a vraťte se do
předchozí úrovně nabídky. Zobrazí se nová hodnota.
Chcete-li se vrátit do předchozí úrovně nabídky BEZ změny nastavení,
použijte tlačítka „zpět“ nebo „doleva“.
2.7
Menu nástrojů
POZOR!
Úroveň autorizace: Manažer, viz část „Autorizační profily“.
TOOLS MENU
EXPORT / IMPORT
FUNKCE KVALITY
INFORMACJE ZESPOŁU
SEZNAM CHYB
ACTIVE ERRORS
Další informace naleznete v kapitole „NÁSTROJE“.
2.8
Nabídka základního nastavení
POZOR!
Úroveň autorizace: Manažer, viz část „Autorizační profily“.
ZAKLADNI NASTAVENI
JAZYK
Čeština
KALENDÁŘ
2018-10-01
ČAS
12.31.59
JEDNOTKY
METRICKÉ
Nastavení Základní nastavení slouží k otevření a změně nastavení během počáteční
konfigurace.
DATUM je vždy nastavené ve formátu RRRR-MM-DD.
ČAS se zadává ve formátu HH:MM.
JEDNOTKY jsou buď metrické nebo palce.
0463 612 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
2 MENU
2.9
Nabídka konfigurace stroje
POZOR!
Úroveň autorizace: Servis, viz část „Autorizační profily“.
KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ
KÓD VÝROBKU
0463 612 001
VERSOTRAC
- 12 -
© ESAB AB 2019
3 SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM (SAW)
3
SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM (SAW)
Hlavní menu » Metoda svařování
Během svařování pod tavidlem (SAW) oblouk nepřetržitě taví podávaný drát. Svarová lázeň
je chráněna tavidlem. Je-li zvolen proces SAW, vyberte možnost STŘÍDAVÝ nebo
STEJNOSMĚRNÝ. Možnost STŘÍDAVÝ je dostupná pouze pro zařízení Aristo® 1000.
Je-li zvolen proces SAW, vyberte možnost REGULATION TYPE. Můžete zvolit konstantní
svařovací proud CA nebo konstantní podávání drátu CW.
3.1
Nastavení pro svařování pod tavidlem
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Napětí oblouku1)
14–50 V
0,1 V (1V)
30 V
Svařovací proud1) (CA)
0–3 200 A
1A
400 A
Rychlost podávání drátu1) (CW) 0–2 500 cm/min
1 cm/min
300 cm/min
Rychlost posunu*
0–200 cm/min
1 cm/min
50 cm/min
Směr svařování
▲
-
▲
Frekvence stř. proudu3)
10–100 Hz
1
50 Hz
Vyvážení AC3)
25–75 %
1
50 %>
Odchylka stř. proudu3)
-300 - +300 A/-10 - +10 V
1 A/0,1 V
0
Přímé nebo Scratch
-
Přímé
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,1 s
1s
Doba dohořívání
0–10 s
0,01 s
0,55 s DC3)
0,66 s AC3)
Počáteční parametry2)
Typ spouštění
Konečné
parametry2)
1)
Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
2)
Menu udává nastavení pro zvolený typ regulace.
3)
Pouze v případě napájecích zdrojů Aristo® 1000.
0463 612 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU (GMAW)
4
OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU
V PLYNU (GMAW)
HLAVNÍ MENU » PROCES
Během obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW) oblouk nepřetržitě taví
podávaný drát. Svarová lázeň je chráněna ochranným plynem. Když je vybraným postupem
obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW), můžete si vybrat jednu ze dvou
metod ovládání tak, že polohovacím tlačítkem označíte TYP REGULACE a stisknete tlačítko
ENTER. Můžete zvolit konstantní svařovací proud CA nebo konstantní podávání drátu (CW)
nebo konstantní proud (CC). Možnost CC se vztahuje pouze na zařízení Aristo® 1000, viz
vysvětlení v části „POPIS FUNKCÍ“.
4.1
Nastavení pro obloukové svařování tavící se elektrodou
v plynu
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po Hodnota po
vynulování
Napětí oblouku*
14–50 V
0,1 V (1V)
30 V
Svařovací proud* (CA)
0–3 200 A
1A
400 A
Rychlost podávání drátu* (CW)
0–2 500 cm/min
1 cm/min
300 cm/min
Rychlost posunu*
0–200 cm/min
1 cm/min
50 cm/min
Směr svařování
▲
-
▲
Proud plynu před zapálením
0 - 99,0 s
0,1 s
2,0 s
Typ spouštění
Přímé nebo dotykové
-
Přímé
Pomalé spuštění drátu
Automatické nebo
nastavená rychlost
-
Automatické
Rychlost pomalého spuštění
drátu
0–1 000 cm/min
1 cm/min
20 cm/min
Fáze spouštění
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Napětí naprázdno
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Maximální napětí naprázdno
5–60 V
0,1 V
50 V
Proud plynu po zhasnutí
0 - 99,0 s
0,1 s
2,0 s
Vyplňování kráteru
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Doba vyplňování kráteru
0–10 s
0,01 s
1s
Doba dohořívání
0–10 s
0,01 s
1s
Fáze zastavování
VYPNUTO nebo
ZAPNUTO
-
VYPNUTO
Dynamická regulace
Automatické nebo
nastavené hodnoty
-
Automatické
Limity nastavení
-
-
-
Limity měření
-
-
-
Počáteční parametry
Konečné parametry
0463 612 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
4 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU (GMAW)
*) Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
0463 612 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
5
VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
5.1
Napětí oblouku
Napětí oblouku se nastavuje v zobrazení měření, v menu nastavení svařovacích dat nebo
v menu rychlé volby.
Vyšší napětí zvětšuje délku oblouku a vytváří teplejší, širší svarovou lázeň.
5.2
CA, konstantní svařovací proud
Hodnotu konstantního svařovacího proudu lze zvolit v hlavním menu.
Podávání drátu je ovládáno napájecím zdrojem, aby bylo možné dosáhnout konstantního
svařovacího proudu.
5.3
CW, konstantní rychlost podávání drátu
Konstantní podávání drátu lze zvolit v hlavním menu
Svařovací proud je výsledkem zvolené rychlosti podávání drátu.
5.4
Rychlost podávání drátu
Rychlost podávání drátu se nastavuje v zobrazení měření, v menu nastavení svařovacích
dat nebo v menu rychlé volby.
Tento parametr nastavuje požadovanou rychlost podávání trubičky v cm/min. Vyšší rychlost
drátu má za následek vyšší svařovací proud.
5.5
Rychlost posunu
Rychlost posunu se nastavuje v zobrazení měření, v menu nastavení svařovacích dat nebo
v menu rychlé volby.
Rychlost posunu znamená požadovanou rychlost (v cm/min), jakou se má pohybovat sloup a
výložník nebo vozík.
5.6
Směr svařování
Posuvný pohyb ve směru, jaký ukazuje symbol na svařovacím zařízení.
5.7
Frekvence stř. proudu
Pouze v případě napájecího zdroje Aristo® 1000.
Frekvence stř. proudu se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
Frekvence stř. proudu znamená počet oscilací za sekundu kolem nulové úrovně.
5.8
Vyvážení AC
Pouze v případě napájecího zdroje Aristo® 1000.
Vyvážení stř. proudu se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
Vyvážení stř. proudu je vztah mezi kladnými (+) a zápornými (-) impulsy. Nastavovaná
hodnota znamená procentní velikost úseku, který představuje kladnou část.
0463 612 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ
5.9
Odchylka stř. proudu
Pouze v případě napájecího zdroje Aristo® 1000.
Odchylka stř. proudu se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
Pomocí odchylky stř. proudu se posunuje proud v kladném nebo záporném směru vzhledem
k nulové úrovni.
5.10
Typ spouštění
Typ spouštění se volí v nabídce MENU SVÁŘENÍ » POČÁTEČNÍ PARAMETRY.
Existují dvě možnosti typu spouštění:
•
•
Přímé spouštění znamená, že rychlost posunu se spouští po zapálení oblouku.
Dotykové spouštění znamená, že rychlost posunu se spouští současně s podáváním
drátu.
5.11
Vyplňování kráteru
Vyplňování kráteru se nastavuje v nabídce MENU SVÁŘENÍ » KONEČNÉ PARAMETRY
Vyplňování kráteru umožňuje regulovat omezování tepla a velikosti svarové lázně při
dokončování svaru. Takto lze snadněji zabránit vzniku pórů, tepelnému popraskání a
vytváření kráterů ve svarovém spoji.
5.12
Doba dohořívání
Doba dohořívání se nastavuje v nabídce MENU SVÁŘENÍ » BURNBACK TIME
Doba zpětného hoření je prodleva mezi časem, kdy se začne lámat drát, a časem, kdy
napájecí zdroj vypne napětí oblouku. Příliš krátká doba zpětného hoření má za následek
vysunutí delšího kusu drátu po dokončení svařování, což znamená riziko, že se drát zachytí
v tuhnoucí svarové lázni. Příliš dlouhá doba zpětného hoření má za následek vysunutí
kratšího kusu drátu se zvýšeným rizikem, že se na kontaktní špičce znovu zapálí oblouk.
0463 612 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 NÁSTROJE
6
NÁSTROJE
HLAVNÍ MENU » NÁSTROJE
6.1
Zpracování událostí
HLAVNÍ MENU » NÁSTROJE » EVENT HANDLING
6.1.1
Seznam chyb
HLAVNÍ MENU » NÁSTROJE » EVENT HANDLING » SEZNAM CHYB
SEZNAM CHYB
INDEX
DATA
ČAS
1
180917
11:24:13
8
19
2
181021
10:15:36
8
17
ODSTRANIT
VYMAZAT VŠE
JEDNOTKA
UPRAV
CHYBA
KONEC
ZOBRAZENÍ
CELKOVÉ
HODNOTY
Všechny chyby, k nimž dojde při používání svařovacího zařízení, jsou dokumentovány jako
chybová hlášení v seznamu chyb.
Lze uložit až 99 chyb. Pokud se seznam chyb zaplní, tj. pokud bylo uloženo 99 chybových
hlášení, při výskytu další chyby se automaticky smaže nejstarší hlášení.
Na ovládacím panelu se zobrazuje pouze nejnovější chybové hlášení.
Chyby jsou monitorovány nebo detekováno dvěma způsoby: testovacími postupy, které
probíhají při spouštění, a funkcemi, které dokážou detekovat chybu v okamžiku, kdy k ní
dojde.
Záhlavní používaná v protokolu chyb:
•
INDEX
Číslo chybového hlášení
•
DATA
Kdy nastala chyba, ve formátu RRMMDD
•
ČAS
Kdy nastala chyba, ve formátu hh:mm:ss
•
JEDNOTKA
Která jednotka generovala chybové hlášení
•
CHYBA
Číslo kódu chyby
Identifikátor jednotek pro napájecí zdroj Aristo® 1000:
1 = Napájecí zdroj
8 = Jednotka svařovacích dat
6 = Ovládací panel motoru
9 = Analogový panel I/O
Identifikátory jednotek pro napájecí zdroje LAF a TAF:
2 = Napájecí zdroj
8 = Jednotka svařovacích dat
6 = Ovládací panel motoru
9 = Analogový panel I/O
Odstranění chybového hlášení
Chcete-li z protokolu chyb odstranit jedno chybové hlášení, umístěte kurzor na chybu a
stiskněte softwarové tlačítko ODSTRANIT.
0463 612 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 NÁSTROJE
Chcete-li z protokolu chyb odstranit více chybových hlášení, stiskněte softwarové tlačítko
VYMAZAT VŠE. Tímto krokem se vymažou všechna chybová hlášení z protokolu chyb.
6.1.2
Aktivní chyby
HLAVNÍ MENU » NÁSTROJE » EVENT HANDLING » ACTIVE ERRORS
V této nabídce se zobrazují pouze chyby, které jsou právě aktivní.
6.2
Export/import
HLAVNÍ MENU » NÁSTROJE » EXPORTOVAT/IMPORTOVAT
V nabídce EXPORTOVAT/IMPORTOVAT je možné přenášet informace mezi ovládacím
panelem a pamětí USB.
Lze přenášet následující informace:
•
SOUBORY SVAŘOVACÍCH DAT
Export/import
•
NASTAVENÍ SYSTÉMU
Export/import
•
SEZNAM CHYB
Export
•
PROTOKOL FUNKCE KVALITY
Export
•
DOKUMENTAČNI FUNKCE
Export
Ukládání do paměťového zařízení USB a načítání z něj
Vložte paměť USB do ovládacího panelu.
Vyberte řádek s informacemi, které chcete přenést. Stiskem EXPORTOVAT nebo
IMPORTOVATpodle toho, zda chcete informace exportovat nebo importovat.
Přenos může trvat několik sekund. Přenos je hotový, když se na displeji zobrazí hlášení
Exported nebo Importováno. Po potvrzení vyjměte paměťové zařízení USB.
Čísla paměti zobrazená v protokolu
Čísla paměti v následujícím seznamu se zobrazují pouze v případě, že jsou informace
exportovány pomocí možnosti IMPORT/EXPORT.
Číslo paměti
Svařovací hlava
0 až 2
1 EWH 1000 (SAW)
3 až 5
2 EWH 1000 twin (SAW)
9 až 11
4 EWH 1000 gmaw (MIG/MAG)
6.3
Funkce kvality
HLAVNÍ MENU » NÁSTROJE » FUNKCE KVALITY
Funkce kvality sledují různá zajímavá svařovací data pro jednotlivé svary. Jedná se o
následující funkce:
•
•
•
•
•
Čas zahájení svaru
Délka svařování
Maximální, minimální a průměrný proud během svařování
Maximální, minimální a průměrné napětí během svařování
Maximální, minimální a průměrná energie na jednotku délky během svařování.
Na řádku v horní části se zobrazuje počet svarů od posledního vynulování. Lze uložit
informace o maximálně 100 svarech. Při více než 100 svarech se první přepíše.
0463 612 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
6 NÁSTROJE
6.4
Informace o jednotce
HLAVNÍ MENU » NÁSTROJE » INFORMACJE ZESPOŁU
Informace o jednotce využívají hlavně pracovníci servisu a podpory.
INFORMACJE ZESPOŁU
MACHINE ID
NODE ID
SOFTWARE VERSION
47
18
4.65C
SETTING WELD DATA UNIT
UPRAV
6.5
Autorizační profily
Existují tři různé autorizační profily:
Normální
Přístup na obrazovky Svářeč a do nabídky MENU
SVÁŘENÍ.
Manažer
Přístup ke všem nastavením s výjimkou
KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ .
Servis
Přístup ke všem nastavením.
Změna úrovně autorizace
Není-li při spouštění dostupné paměťové zařízení USB s úrovní autorizace, zařízení začíná
úrovní autorizace Normální.
Chcete-li změnit úroveň autorizace, vypněte ovládací panel EAC 10. Vložte paměťové
zařízení USB s autorizačním profilem. Spusťte ovládací panel EAC 10. Ovládací
panel EAC 10 potvrdí přítomnost paměťového zařízení USB během spouštění.
POZOR!
Přepněte zpět na úroveň autorizace Normální restartováním bez paměťového
zařízení USB. Pokud paměťové zařízení USB pouze vyjmete, úroveň autorizace se
nezmění.
Vytvoření autorizačního profilu v paměťovém zařízení USB
Autorizační profily se vytvářejí pomocí paměťového zařízení USB. Paměť USB musí být
naformátována se systémem FAT 32, jinak nebude fungovat. Vytvořte samostatné paměťové
zařízení USB s autorizačními profily pro manažera a servisní personál.
1.
2.
Vytvořte textový soubor s názvem profiles.txt na úrovni kořenového adresáře
paměťového zařízení USB.
Upravte textový soubor a zadáním slova MANAGER vytvořte autorizační profil Manažer
nebo zadejte slovo SERVICE a vytvořte autorizační profil Servis.
POZOR!
Autorizační profil musí být zapsán v angličtině a velkými písmeny. V textu se
rozlišují velká a malá písmena.
3.
Uložte textový soubor.
0463 612 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
7 CHYBOVÉ KÓDY
7
CHYBOVÉ KÓDY
K oznamování, že během svařování došlo k chybě, se používají kódy správy chyb. Zobrazují
se na displeji prostřednictvím kontextové nabídky.
Tato příručka popisuje chybové kódy pro zařízení EAC 10. Chybové kódy pro ostatní
jednotky jsou popsány v příručkách pro tyto jednotky.
Error code
Popis
LAF, TAF
Aristo®
1000
6
4201, 4202, Vysoká teplota
4203
Napájecí zdroj se přehřál a přerušil svařování. Až teplota klesne
pod maximální hodnotu, bude možné pokračovat ve svařování.
Zákrok: Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup chladicího
vzduchu zakrytý nebo ucpaný nečistotami. Zkontrolujte
používaný pracovní cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení
nepřetěžuje. Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
7
Nízký svařovací proud
V důsledku příliš nízkého svařovacího proudu během svařování
došlo ke zhasnutí svařovacího oblouku.
Zákrok: Resetuje se při zahájení dalšího svařování. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
8
Nízké napětí baterie
Příliš nízké napětí baterie. Pokud baterii nevyměníte, přijdete o
všechna uložená data. Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Vyžádejte si výměnu baterie servisním technikem.
11
8411 dílčí Speed error on a motor, (podávání drátu, motor posunu)
kód 0
Motor nemůže udržet rychlost. Svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda se podavač drátu nezablokoval nebo
neběží příliš rychle. Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
12
12 93
Interní chyba při komunikaci (varování)
Zatížení systémové sběrnice CAN je přechodně příliš vysoké.
Napájecí zdroj nejspíš ztratil kontakt s ovládací jednotkou.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správně připojeno.
Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
14
14 95
Chyba při komunikaci
Systémová sběrnice CAN přestala dočasně fungovat kvůli příliš
vysokému zatížení. Aktuální svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správně připojeno.
Vypněte síťové napájení, abyste vynulovali jednotku. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
0463 612 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
7 CHYBOVÉ KÓDY
Error code
Popis
LAF, TAF
Aristo®
1000
17
8117
Ztráta kontaktu s jednotkou
Ztráta kontaktu s jednotkou.
Zákrok: Zkontrolujte zapojení a konektor mezi ovládací
jednotkou a napájecím zdrojem. Pokud chyba přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
32
Neproudí plyn
Zabrání se spuštění.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a přípojky.
43
71
Vysoký svařovací proud
Napájecí zdroj vypnul svařování, protože proud překročil
maximální hodnotu pro daný typ zdroje.
Zákrok: Resetuje se při zahájení dalšího svařování. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
44
100
Prodleva spuštění svařovacího proudu
Svařování se zastavilo, protože během deseti sekund
nepokročilo.
Zákrok: Resetuje se při zahájení dalšího svařování. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
168 169
8411 dílčí Zastavil se motor.
kód 1
Snímač impulsů motoru nevysílá žádné impulsy.
V případě LAF a TAF: 168 = Motor M1 (motor podávání drátu),
169 = Motor M2 (motor posunu)
Zákrok: Zkontrolujte kabely motoru. Vyměňte snímač impulsů.
2310
Saturace proudového serva
Napájecí zdroj dočasně dodával maximální proud.
Zákrok: Pokud závada přetrvává, zkuste snížit data o svařování.
4
3205
Vysoké stejnosměrné napětí
Zákrok: Zkontrolujte, zda síťové napětí není příliš nízké nebo
vysoké.
88
5010
Vysoký indukční odpor
Indukční odpor je příliš vysoký, závisí na délce svařovacího
kabelu nebo vysoké hodnotě svařovacích dat.
Zákrok: Zkuste upravit data o svařování.
0463 612 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number
Denomination
Type
0445 680 880
Control unit
EAC 10
0463 609 *
Control unit, Instruction manual
0463 611 001
Spare parts list
Notes
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0463 612 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising