ESAB | Mig 5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 5000i WeldCloud™ Vartotojo vadovas

ESAB Mig 5000i WeldCloud™ Vartotojo vadovas
Aristo®
Mig 5000i WeldCloud™
400 V
Instrukcijos
0463 663 001 LT 20190301
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
4
ĮVADAS ........................................................................................................
7
2.1
Įranga.......................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
8
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
10
4.1
Kėlimo instrukcijos ................................................................................
10
4.2
Pastatymas .............................................................................................
10
4.3
Elektros maitinimo tinklas .....................................................................
11
4.4
Baigiamasis varžas ................................................................................
11
4.5
Kelių vielos padavimo įrenginių prijungimas ......................................
11
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
14
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai................................................................
14
5.2
Maitinimo šaltinio įjungimas .................................................................
15
5.3
Aušintuvo valdiklis.................................................................................
15
5.4
Apsauga nuo perkaitimo........................................................................
15
5.5
Aušinimo įrenginys ................................................................................
15
5.6
Nuotolinio valdymo blokas....................................................................
16
5.7
„WeldCloud™“ įrenginys.......................................................................
16
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
17
6.1
Kasdienė priežiūra .................................................................................
17
6.2
Jei reikia ..................................................................................................
17
6.3
Kiekvienai metais ...................................................................................
18
GEDIMŲ ŠALINIMAS ..................................................................................
19
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
DIAGRAMA..........................................................................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS ....................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 663 001
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų
(SDS) informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 663 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami
ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 663 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais
žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų
tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 663 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
„Mig 5000i WeldCloud™“ yra MIG / MAG suvirinimo maitinimo šaltinis, kurį taip pat galima
naudoti TIG ir MMA suvirinimui.
Vadovas galioja:
•
„Mig 5000i“ su „WeldCloud™“ įrenginiu
PASTABA!
Šiose instrukcijose aprašytas „Mig 5000i WeldCloud™“ su aušinimo įrenginiu.
Maitinimo šaltinis skirtas naudoti su „Feed 3004“ arba „Feed 4804“ vielos padavimo
įrenginiais.
Maitinimo šaltinis „Mig 5000i WeldCloud™“ su U82 turi valdymo dėžę, kuri leidžia atlikti
belaidį stebėjimą.
Jeigu reikia daugiau informacijos apie padavimo įrenginius ir „WeldCloud™“, žr. naudojimo
instrukciją.
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.1
Įranga
Kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami šie priedai:
•
•
•
Naudojimo instrukcija
Baigiamasis varžas
5 m grįžtamuoju kabeliu
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti internetu iš svetainės:
www.esab.com.
0463 663 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Mig 5000i WeldCloud™
Elektros tinklo įtampa
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Maitinimo tinklas
Sscmin. 14,54 MVA
Zmaks. 0,011 Ω
Pirminė srovė
Imaks. MIG / MAG (GMAW)
37 A
Imaks. TIG (GTAW)
30 A
Imaks. MMA (SMAW)
38 A
Energijos poreikis, kai nėra apkrovos energijos taupymo režimu, praėjus 6,5 min. po
suvirinimo
TIG / MIG (GTAW / GMAW)
36 W
MMA (SMAW)
43 W
Įtampa / srovės intervalas
MIG / MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
MIG / MAG (GMAW), valdymo skydas M2
8–42 V
MMA (SMAW)
16–500 A
Leistina apkrova su MIG / MAG (GMAW)
60 % darbo ciklo
500 A / 39 V
100 % darbo ciklo
400 A / 34 V
Leidžiama apkrova su TIG
60 % darbo ciklo
500 A / 30 V
100 % darbo ciklo
400 A / 26 V
Leistina apkrova su MMA (SMAW)
60 % darbo ciklo
500 A / 40 V
100 % darbo ciklo
400 A / 36 V
Galios faktorius esant didžiausiai srovei (l2)
MMA / TIG / MIG
0,90
Efektyvumas esant didžiausiai srovei (I2)
MMA (SMAW)
85 %
TIG (GTAW)
82 %
MIG (GMAW)
84 %
Atviros grandinės įtampa U0 maks.
MIG / MAG (GMAW) be VRD funkcijos 1)
72–88 V
MMA (SMAW) be VRD funkcijos 1)
68–80 V
MIG / MAG (GMAW), MMA (SMAW), VRD
funkcija išjungta 2)
59 V
VRD funkcija įjungta 2)
<35 V
Darbinė temperatūra
nuo -10 iki +40 °C
(nuo 14 iki 104 °F)
0463 663 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Mig 5000i WeldCloud™
Gabenimo temperatūra
nuo -20 iki +55 °C
(nuo -4 iki 131 °F)
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
be aušinimo įrenginio
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 col.)
su aušinimo įrenginiu
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 col.)
Nuolatinis garso slėgis nesant apkrovos
<70 dB (A)
Svoris be aušinimo įrenginio
su aušinimo įrenginiu
79 kg (174 sv.)
Transformatoriaus izoliacijos klasė
H
Gaubto apsaugos klasė
IP23
99 kg (218 sv.)
Taikymo klasė
1)
Maitinimo šaltiniams, kurių informacinėje plokštelėje nėra VRD specifikacijos.
2)
Maitinimo šaltiniams, kurių informacinėje plokštelėje yra VRD specifikacija. VRD funkcija
paaiškinta valdymo skydo naudojimo instrukcijoje.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros smūgio pavojus.
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
Elektros srovė, Zmaks.
Didžiausia leistina tinklo linijos pilnutinė varža atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimą.
Aušinimo įrenginys
Aušinimo galia
2,0 kW esant 40 °C (104 °F) temp. skirtumui ir 1,0
l/min (0,26 JAV gal/min) srautui
Aušinimo skystis
50 % vandens / 50 % monoetilenglikolio
Aušinimo skysčio kiekis
5,5 l (1,45 JAV gal)
Maksimalus vandens srautas
2,0 l/min (0,53 JAV gal)
Didžiausias vandens aušinamų
suvirinimo degiklių, kuriuos galima
prijungti, skaičius
Du MIG suvirinimo degikliai arba vienas TIG
degiklis ir vienas MIG suvirinimo degiklis
0463 663 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti specialistas.
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti, jei
reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta tik prie
tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi Sscmin. Žr.
techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
4.1
Kėlimo instrukcijos
Srovės šaltinis
4.2
Vežimėlis ir maitinimo
šaltinis
2 vežimėlis ir maitinimo
šaltinis
Pastatymas
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinimo oro įleidimo ir išleidimo angos
nebūtų uždengtos.
0463 663 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4.3
Elektros maitinimo tinklas
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinkamos įtampos elektros
maitinimo tinklo ir apsaugotas reikiamos vardinės srovės saugikliais.
Būtina įrengti apsauginį įžeminimą, atitinkantį reglamentų reikalavimus.
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo jungties duomenimis
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo jungties duomenimis
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalūs kabelio skerspjūviai
Mig 5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Elektros tinklo įtampa
400 V
Elektros tinklo kabelio skerspjūvis mm2
4G6
Fazės srovė, I1eff
27 A
Saugiklis
Su apsauga nuo viršįtampio
25 A
Tipas C MCB
32 A
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Kituose regionuose maitinimo kabeliai turi būti
tinkami prietaisui ir atitikti vietines ir šalyje galiojančias normas.
4.4
Baigiamasis varžas
Siekiant išvengti ryšio trukdžių CAN
magistralės galai turi būti pritvirtinti
baigiamaisiais varžais.
Vienas CAN magistralės galas yra valdymo
skyde, turinčiame integruotą baigiamąjį varžą
Kitas maitinimo šaltinio galas turi būti
pritvirtintas baigiamuoju varžu kaip parodyta
dešinėje.
4.5
Kelių vielos padavimo įrenginių prijungimas
Su valdymo bloku U8 ir vielos padavimo įrenginiais be valdymo skydo galima valdyti iki 4
vielos padavimo įrenginių naudojant vieną maitinimo šaltinį.
Galima pasirinkti iš šių prijungimų:
0463 663 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
•
•
•
•
1 TIG degiklis ir 1 MIG degiklis (reikalingas universalus maitinimo šaltinis)
2 MIG / MAG degikliai
1 TIG degiklis ir 3 MIG degikliai (reikalingas universalus maitinimo šaltinis)
4 MIG degikliai
Kai virinama su vandeniu aušinamu MIG degikliu ant visų vielos padavimo įtaisų,
rekomenduojama prijungti atskirą aušinimo įrenginį, skirtą 2 papildomiems degikliams.
Rekomenduojame degiklius prijungti lygiagrečiai.
Du vielos padavimo įrenginiai
Prijungimo rinkinys reiklingas jungiant du vielos padavimo įrenginius, žr. skyrių „PRIEDAI“.
A. Vandens jungtis
B. Suvirinimo srovės jungtis
C. Valdymo dėžės jungtis
Keturi vielos padavimo įrenginiai
Prijungiant keturis vielos padavimo įrenginius reikalingi du prijungimo rinkiniai ir papildomas
aušinimo įrenginys, žr. skyrių „PRIEDAI“.
0463 663 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
A. Vandens jungtis
B. Suvirinimo srovės jungtis
C. Valdymo dėžės jungtis
0463 663 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai
1
Oranžinė indikacinė lemputė –
perkaitimas
12 Raudona indikacinė lemputė – „Wi-Fi“
ryšys
2
Balta indikacinė lemputė – maitinimas
ĮJUNGTAS
13 Padavimo įrenginio maitinimo įtampos
saugiklis, 42 V
3
Energijos tiekimo iš tinklo jungiklis, 0 / 1 / 14 „WeldCloud™“ versija: Eterneto jungtis
START
4
MMA ir MIG / MAG grįžtamojo kabelio
naudojant suvirinimo srovės kabelio
jungtis (–)
15 Matavimo išvado varžto gnybtas –
RAUDONAS (+)
5
Nuotolinio valdymo jungtis
16 Matavimo išvado varžto gnybtas –
JUODAS (+)
6
MMA suvirinimo srovės kabelio arba TIG 17 Valdymo kabelio jungtis su vielos
grįžtamojo kabelio jungtis (+)
padavimo įrenginiu arba baigiamuoju
varžu
7
Aušinamojo vandens užpildymo įtaisas
8
Jungtis su ELP*, aušinamajam vandeniui 19 Suvirinimo srovės kabelio jungtis (+) su
su TIG degikliu - MĖLYNA
vielos padavimo įrenginiu (MIG)
9
Aušinamojo vandens jungtis iš TIG
degiklio – RAUDONA
0463 663 001
18 Valdymo kabelio jungtis su vielos
padavimo įrenginiu arba baigiamuoju
varžu
20 Grįžtamojo kabelio (MIG) jungtis (–)
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
10 „WeldCloud™“ versija: Antena
21 Aušinamojo vandens jungtis į vielos
padavimo įrenginį – MĖLYNA
11 „WeldCloud™“ versija: USB jungtis
22 Aušinamojo vandens jungtis iš vielos
padavimo įrenginio – RAUDONA
5.2
Maitinimo šaltinio įjungimas
Įjunkite maitinimo įrenginį pasukdami jungiklį (7) į padėtį „START“ (paleisti). Atleiskite jungiklį
ir jis grįš į padėtį „1“.
Jei elektros srovės tiekimą reikia nutraukti suvirinimo metu ir po to vėl atkurti, maitinimo
įtaisas liks be energijos, kol jungiklis nebus rankiniu būdu pasuktas į padėtį „START“
(paleisti).
Maitinimo įrenginys išjungiamas maitinimo jungiklį nustačius į padėtį „0“.
Kai elektros srovės tiekimas pertraukiamas arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastiniu
būdu, suvirinimo duomenys bus išsaugoti, todėl jais bus galima naudotis kitą kartą paleidus
įrenginį.
5.3
Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinio aušintuvai veikia dar 6,5 minutes po to, kai suvirinimas išjungiamas ir
įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Jie vėl įsijungia pradėjus virinti.
Jei suvirinimo srovė neviršija 180 A, aušintuvai veikia lėčiau, o esant stipresnei srovei jie
veikia visu greičiu.
5.4
Apsauga nuo perkaitimo
Maitinimo šaltinyje yra trys šiluminės apsaugos nuo perkaitimo įtaisai, kurie suveikia, jei
vidinė temperatūra tampa per aukšta, nutraukdami suvirinimo srovę ir užžiebdami oranžinę
indikacinę lemputę, esančią priekinėje įtaiso dalyje. Jos automatiškai išsijungia, kai
temperatūra nukrenta.
5.5
Aušinimo įrenginys
Tam, kad įranga veiktų be sutrikimų, įrenginio aukštis tarp aušinimo ir suvirinimo degiklio turi
būti ne daugiau kaip 7 m. Didesnis aukštis gali sukelti problemų, tokių kaip lėtas įsijungimas,
oro burbulai, vakuumas ir t. t.
Jei reikia, kad įrenginio aukštis būtų daugiau kaip 7 m, rekomenduojame naudoti įrengimo
rinkinį, kurį sudaro negrįžtamasis ir solenoidinis vožtuvai, žr. skyrių „PRIEDAI“. Įrengus šiuos
vožtuvus žarnos pakuotė pirminio įrengimo metu turi būti horizontalioje padėtyje, kad viskas
užsipildytų vandeniu. Tada pakelkite laido tiekimo įrenginį ir žarnos pakuotę į aukščiausią
padėtį. Dabar galima pradėti saugiai naudotis, kai įrenginio aukštis yra iki 12 m.
Veikimas suvirinant
Tam, kad pradėtų virinti, suvirinimo įtaisas nuspaudžia suvirinimo degiklio strektės jungiklį.
Maitinimo šaltinis įjungia maitinimą, pradedama paduoti viela ir įsijungia aušinamojo vandens
siurblys.
Tam, kad nustotų virinti, suvirinimo įtaisas atleidžia suvirinimo degiklio strektės jungiklį. Jei
suvirinimas nutrūksta, bet aušinamojo vandens siurblys ir toliau veikia 6,5 minutes, po to
įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą.
0463 663 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
Vandens srovės apsauga
Vandens srovės apsauga pertraukia suvirinimo srovę, jei pritrūksta aušinimo skysčio, ir
valdymo skyde rodomas klaidos pranešimas. Vandens srovės apsauga yra priedas.
5.6
Nuotolinio valdymo blokas
Reikia naudoti 1.20 arba naujesnę U8 programos versiją. Kad nuotolinio valdymo funkcija
veiktų tinkamai, maitinimo šaltiniuose su integruotais valdymo skydais turi būti naudojama
1.21 arba naujesnė programos versija.
Jei prijungtas nuotolinio valdymo įrenginys, maitinimo šaltinis ir vielos padavimo įrenginys
veikia nuotolinio valdymo režimu; mygtukai ir ratukai yra užblokuoti. Funkcijas galima
reguliuoti tik naudojant nuotolinį įrenginį.
Jei nuotolinio valdymo įrenginio neketinate naudoti, jis turi būti atjungtas nuo maitinimo
šaltinio / vielos padavimo įrenginio, antraip įranga veiks nuotolinio valdymo režimu.
Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo įrenginio veikimą ieškokite valdymo skydo
naudojimo instrukcijose.
5.7
„WeldCloud™“ įrenginys
„WeldCloud™“ įrenginys sujungia suvirinimo maitinimo šaltinį su vietiniu „WeldCloud™“
serveriu „Wi-Fi“ ar laidiniu LAN ryšiu. „WeldCloud™“ įrenginys aprūpintas GPS, kuris leidžia
stebėti suvirinimo maitinimo šaltinio vietą. Be to, jis turi „Bluetooth“ ryšio funkciją, leidžiančią
prijungtitrečiųjų Šalių įrenginius, pvz., brūkšninio kodo / QR skaitytuvą su įgalinta „Bluetooth“
ryšio funkcija.
„WeldCloud™“ įrenginio „Wi-Fi“ ryšys įgalinamas įjungus maitinimo šaltinio maitinimą. Jis bus
paleistas kaip interneto taškas, rodomas kaip pasiekiamas „Wi-Fi“ tinklas. Užmezgus ryšį
galima pasiekti maitinimo šaltinio interneto sąsają vienkartiniam nustatymui. Nustačius ir
paleidus iš naujo maitinimo šaltinis bus matomas „WeldCloud™“. Jei reikia daugiau
informacijos apie „WeldCloud™“ įrenginį ir funkcijas, žr. „WeldCloud™“ naudojimo instrukciją.
0463 663 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros darbus.
Suvirinimo įrangos techninei priežiūrai atlikti, remontuoti ar prijungti, saugos plokšteles gali
nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą (įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.1
Kasdienė priežiūra
Kiekvieną dieną atlikite toliau nurodytus priežiūros darbus.
•
•
Patikrinkite, ar jokie kabeliai ir jungtys nesugadinti. Jei reikia, pritvirtinkite visas
atsilaisvinusias ir pakeiskite visas sugedusias dalis.
Patikrinkite vandens lygį ir vandens srautą, jei reikia, pripilkite aušinamojo skysčio.
6.2
•
•
Jei reikia
Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo šaltinis neužterštas purvu.
Užsikimšus arba užsiblokavus oro įsiurbimo ar išleidimo angoms, įrenginys perkais
Išvalykite dulkių filtrą
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite ventiliatoriaus groteles su dulkių
filtru (1).
Nusukite groteles (2).
Atleiskite dulkių filtrą (3).
Švariai prapūskite filtrą suslėgtuoju oru
(sumažintu slėgiu).
Pakeiskite filtrą smulkesniu, įdėdami prieš
groteles esančioje pusėje (2) (toliau nuo
maitinimo šaltinio).
Uždėkite ventiliatoriaus groteles su dulkių
filtru.
Pripilkite aušinamojo skysčio
Rekomenduojama naudoti ESAB paruoštą
sumaišytą aušinamąjį skystį. Žr. skyrių
„PRIEDAI“.
•
Pripilkite tiek aušinamojo skysčio, kad jis
siektų pusę įleidimo vamzdžio.
PASTABA!
Aušinamasis skystis turi būti užpildytas iki viršaus, jei prijungiamas suvirinimo
degiklis arba 5 m. ar ilgesni jungiamieji kabeliai. Kai pildami vandenį reguliuojate
jo lygį, aušinamojo skysčio žarnos atjungti nereikia.
DĖMESIO!
Su aušalu reikia elgtis kaip su cheminėmis atliekomis.
0463 663 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 PRIEŽIŪRA
6.3
Kiekvienai metais
Bent kartą per metus atlikite šiuos priežiūros darbus.
•
•
•
Išvalykite visą purvą ir dulkes. Švariai prapūskite maitinimo šaltinį sausu suslėgtuoju
oru (sumažintu slėgiu).
Pakeiskite aušinamąjį skystį ir išplaukite žarnas bei vandens rezervuarą švariu
vandeniu.
Patikrinkite sandariklius, kabelius ir jungtis. Jei reikia, pritvirtinkite visas atsilaisvinusias
ir pakeiskite visas sugedusias dalis.
0463 663 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros darbus
atliekančiam technikui.
Trikties tipas
Nėra lanko.
Veiksmas
•
•
•
Suvirinant nutraukiama suvirinimo srovė.
•
•
Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
suvirinimo srovės tiekimo ir grįžtamasis
kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar neįsijungė šiluminiai
perkrovos saugikliai (tai nurodo
oranžinė lemputė, esanti priekiniame
skydelyje)
Patikrinkite elektros maitinimo linijos
saugiklius.
Dažnai įsijungia šiluminė apsauga nuo
perkaitimo.
•
•
Patikrinkite, ar neužsikimšę oro filtrai.
Patikrinkite, ar neviršijami maitinimo
šaltinio vardiniai duomenys (t. y. ar
įrenginys neperkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
•
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
suvirinimo srovės tiekimo ir grįžtamasis
kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas
laidas.
Patikrinkite elektros maitinimo linijos
saugiklius.
•
•
•
0463 663 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Mig 5000i WeldCloud™“ ir „Mig 5000iw WeldCloud™“ sukurti ir išbandyti laikantis
tarptautinių ir Europos standartų IEC/EN 60974-1/-2 ir EN 60974-10.
Priežiūros arba remonto darbus atlikęs priežiūros skyrius privalo užtikrinti, kad gaminys vėl
atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines ir susidėvinčias dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com.
Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0463 663 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0463 663 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
Cooling unit
0463 663 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
Product
Note
0445 400 880 Welding power source Mig 5000i WeldCloud™, 400 V
0445 400 881 Welding power source Mig 5000iw WeldCloud™, 400 V With cooling unit
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0463 663 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grill
0463 663 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
PRIEDAI
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 663 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0463 663 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0463 663 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0463 663 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Naudojant kitą aušinimo skystį nei nurodyta
galima sugadinti įrangą. Taip sugadinus
įrangą ESAB garantija netaikoma.
0463 663 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising