ESAB | Mig 5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 5000i WeldCloud™ Instrukcja obsługi

ESAB Mig 5000i WeldCloud™ Instrukcja obsługi
Aristo®
Mig 5000i WeldCloud™
400 V
Instrukcja obsługi
0463 663 001 PL 20190301
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ....................................................................................
4
1.1
Znaczenie symboli .................................................................................
4
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..................................................
4
WPROWADZENIE .......................................................................................
8
2.1
Wyposażenie...........................................................................................
8
3
DANE TECHNICZNE ...................................................................................
9
4
INSTALACJA ...............................................................................................
11
4.1
Instrukcja podnoszenia..........................................................................
11
4.2
Montaż .....................................................................................................
11
4.3
Zasilanie sieciowe ..................................................................................
12
4.4
Rezystor bezpieczeństwa ......................................................................
12
4.5
Podłączanie wielu podajników drutu....................................................
13
OPERACJA .................................................................................................
15
5.1
Złącza i elementy sterujące ...................................................................
15
5.2
Włączanie źródła prądu..........................................................................
16
5.3
Sterowanie wentylatorem ......................................................................
16
5.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem ....................................................
16
5.5
Chłodnica ................................................................................................
16
5.6
Sterownik, zdalny ...................................................................................
17
5.7
Moduł WeldCloud™................................................................................
17
KONSERWACJA .........................................................................................
18
6.1
Codziennie ..............................................................................................
18
6.2
W razie potrzeby .....................................................................................
18
6.3
Co rok ......................................................................................................
19
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............................................................
20
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .......................................................
SCHEMAT ............................................................................................................
NUMERY ZAMÓWIENIOWE ...............................................................................
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ............................................................................
AKCESORIA ........................................................................................................
21
22
24
25
26
2
5
6
7
8
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0463 663 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
1.1
Znaczenie symboli
Użyte w dalszej części niniejszej instrukcji oznaczają: Uwaga! Należy mieć się na
baczności!
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Oznacza bezpośrednie zagrożenia, które, jeśli nie uda się ich uniknąć, będą
skutkować odniesieniem bezpośrednich, poważnych obrażeń ciała lub
śmiercią.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem
obrażeń ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA!
Oznacza zagrożenia, które mogą skutkować odniesieniem niewielkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem
instrukcję obsługi, wszystkie oznaczenia, przepisy BHP
oraz karty charakterystyki (SDS).
1.2
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
2.
3.
Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie
osoby były odpowiednio zabezpieczone
Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
0463 663 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
4.
5.
Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki,
bransolety, pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować
poparzenie
Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w
pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie łukowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych osób.
Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki ostrożności.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
instrukcją obsługi.
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży.
Odizolować się od obrabianego przedmiotu i ziemi.
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE — mogą być szkodliwe dla
zdrowia
•
•
•
Spawacze z wszczepionymi rozrusznikami serca powinni przed
rozpoczęciem spawania zasięgnąć opinii lekarza. Pole
elektromagnetyczne może zakłócać pracę niektórych rozruszników.
Narażenie na działanie pola elektromagnetycznego może też mieć inne
skutki zdrowotne, które są nieznane.
Spawacze powinni stosować się do następujących procedur, aby
ograniczyć skutki narażenia na działanie pola elektromagnetycznego:
○ Poprowadzić elektrodę i przewody robocze po tej samej stronie ciała.
Jeśli to możliwe, zabezpieczyć je taśmą klejącą. Nie stawać miedzy
uchwytem przewodem spawalniczym a roboczym. W żadnym
wypadku nie owijać przewodu spawalniczego ani roboczego wokół
ciała. Ustawić źródło zasilania i przewody jak najdalej od ciała.
○ Przewód roboczy podłączać do przedmiotu obrabianego możliwie
najbliżej obszaru spawania.
GAZY I OPARY — mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
0463 663 001
Trzymaj głowę z dala od oparów.
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa
zabezpieczenia, usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca
pracy.
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną.
Chroń osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony.
HAŁAS — nadmierny hałas może uszkodzić słuch
Chronić uszy. Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie.
CZĘŚCI RUCHOME — mogą powodować obrażenia ciała
•
•
•
Wszystkie drzwi, panele i pokrywy powinny być zamknięte i bezpiecznie
zamocowane. Tylko wykwalifikowani pracownicy powinni zdejmować
osłony w przypadku konieczności wykonania konserwacji i usunięcia
usterek. Po zakończeniu serwisowania i przed uruchomieniem silnika
należy zamontować panele lub pokrywy i zamknąć drzwi.
Zatrzymać silnik przed montażem lub podłączeniem urządzenia.
Nigdy nie zbliżać rąk, włosów, luźnej odzieży ani narzędzi do ruchomych
części.
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Upewnić się, że w pobliżu nie
ma materiałów łatwopalnych.
Nie używać na zamkniętych pojemnikach.
WADLIWE DZIAŁANIE — w razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
PRZESTROGA!
Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do spawania łukowego.
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur.
PRZESTROGA!
Urządzenia klasy A nie są przeznaczone do użytku w
budynkach, gdzie zasilanie elektryczne pochodzi z
publicznego niskonapięciowego układu zasilania. Ze
względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w
takich lokalizacjach mogą występować potencjalne
trudności w zapewnieniu kompatybilności
elektromagnetycznej urządzeń klasy A.
0463 663 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich
punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
ESAB oferuje asortyment akcesoriów spawalniczych i sprzęt ochrony osobistej. Aby
uzyskać informacje na temat składania zamówień, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem ESAB lub odwiedzić naszą stronę internetową.
0463 663 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Mig 5000i WeldCloud™ to źródło prądu dla spawania MIG/MAG, które można stosować
także do spawania TIG i MMA.
Instrukcja obsługi jest przeznaczona do:
•
Mig 5000i z modułem WeldCloud™
UWAGA!
Niniejsza instrukcja dotyczy urządzenia Mig 5000i WeldCloud™ z chłodnicą.
Źródło prądu jest przeznaczone do użytku z podajnikami drutu Feed 3004 lub Feed 4804.
Źródło zasilania Mig 5000i WeldCloud™ jest połączone z modułem U82 i zawiera skrzynkę
sterowniczą, która umożliwia bezprzewodowy monitoring.
Aby uzyskać więcej informacji na temat podajników i WeldCloud™, zapoznaj się z instrukcją
obsługi.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu zostały opisane w rozdziale „AKCESORIA”
niniejszej instrukcji.
2.1
Wyposażenie
Wraz ze źródłem prądu są dostarczane:
•
•
•
Instrukcja obsługi
Rezystor bezpieczeństwa
Kabel powrotny 5 m
Instrukcje obsługi w innych językach można pobrać z witryny internetowej: www.esab.com
0463 663 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
3
DANE TECHNICZNE
Mig 5000i WeldCloud™
Napięcie sieciowe
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Zasilanie sieciowe
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Prąd pierwotny
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
Zapotrzebowanie na prąd jałowy w trybie oszczędzania energii, 6,5 min po spawaniu
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
MMA (SMAW)
43 W
Zakres napięcia/prądu
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
MIG/MAG (GMAW), panel sterowania M2
8–42 V
MMA (SMAW)
16 – 500 A
Dopuszczalne obciążenie przy MIG/MAG
(GMAW)
60% cyklu pracy
500 A / 39 V
100% cyklu pracy
400 A / 34 V
Obciążenie dopuszczalne przy TIG
60% cyklu pracy
500 A / 30 V
100% cyklu pracy
400 A / 26 V
Dopuszczalne obciążenie przy MMA (SMAW)
60% cyklu pracy
500 A / 40 V
100% cyklu pracy
400 A / 36 V
Współczynnik mocy przy prądzie
maksymalnym (I2) MMA/TIG/MIG
0,90
Sprawność przy prądzie maksymalnym (I2)
MMA (SMAW)
85 %
TIG (GTAW)
82 %
MIG (GMAW)
84 %
Napięcie obwodu otwartego U0 maks.
MIG/MAG (GMAW) bez funkcji VRD 1)
72 – 88 V
MMA (SMAW) bez funkcji VRD 1)
68 – 80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW),
wyłączona funkcja VRD 2)
59 V
Funkcja VRD włączona 2)
< 35 V
Temperatura pracy
Od -10 do +40 °C
(Od 14 do 104°F)
0463 663 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 DANE TECHNICZNE
Mig 5000i WeldCloud™
Temperatura transportu
Od -20 do +55 °C
(Od -4 do 131 °F)
Wymiary d × s × w
bez chłodnicy
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 cala)
z chłodnicą
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 cala)
Stałe ciśnienie akustyczne bez obciążenia <70 db (A)
Waga bez chłodnicy
z chłodnicą
79 kg (174 lb.)
Klasa izolacji transformatora
H
Stopień ochrony
IP23
99 kg (218 lb.)
Klasa zastosowania
1)
Dotyczy źródeł prądu bez specyfikacji VRD na tabliczce znamionowej.
2)
Dotyczy źródeł prądu ze specyfikacją VRD na tabliczce znamionowej. Funkcja VRD
została opisana w instrukcji obsługi panelu sterowania.
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla temperatury 40 °C / 104 °F lub niższej.
Stopień ochrony
Kod IP określa stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem ciał stałych
lub szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Urządzenie oznaczone kodem IP23 jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na
zewnątrz.
Klasa zastosowania
Symbol
informuje, że źródło prądu jest przeznaczone do użytku w miejscach o
zwiększonym zagrożeniu elektrycznym.
Zasilanie sieciowe Ssc min
Minimalna moc zwarciowa w sieci według normy IEC 61000-3-12.
Zasilanie sieciowe, Zmax
Maksymalna dopuszczalna impedancja linii w sieci według normy IEC 61000-3-11.
Chłodnica
Zdolność chłodzenia
2,0 kW przy 40°C (104°F) różnicy temperatur i
przepływie 1,0 l/min (0,26 gal am./min)
Chłodziwo
50% woda / 50% glikol monoetylenowy
Ilość chłodziwa
5,5 l (1,45 gal am.)
Maksymalny przepływ wody
2,0 l/min (0,53 gal am.)
Maksymalna liczba chłodzonych wodą Dwa uchwyty spawalnicze MIG lub jeden uchwyt
uchwytów spawalniczych, które można TIG i uchwyt spawalniczy MIG
podłączyć:
0463 663 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4
INSTALACJA
Montaż powinien zostać wykonany przez fachowca.
UWAGA!
Wymagania dotyczące zasilania sieciowego
To urządzenie spełnia wymogi normy IEC 61000-3-12, jeśli moc zwarciowa jest
większa lub równa Sscmin w punkcie połączenia zasilania użytkownika i sieci
publicznej. Instalator lub użytkownik urządzenia powinien dopilnować, aby urządzenie
zostało podłączone tylko do zasilania o mocy zwarciowej większej lub równej Ssc,
kontaktując się w razie potrzeby z operatorem sieci rozdzielczej. Parametry
techniczne zostały podane w rozdziale DANE TECHNICZNE.
4.1
Instrukcja podnoszenia
Źródło prądu
4.2
Wózek i źródło zasilania
Wózek 2 i źródło zasilania
Montaż
Źródło prądu spawania należy tak ustawić, aby wloty i wyloty powietrza chłodzącego nie były
zablokowane.
0463 663 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4.3
Zasilanie sieciowe
Sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone do zasilania sieciowego
o odpowiednim napięciu oraz czy jest zabezpieczone przez bezpiecznik
odpowiedniej mocy.
Należy podłączyć przewód uziemienia ochronnego zgodnie z
przepisami. Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłączania
zasilania
Tabliczka znamionowa z danymi dotyczącymi podłączania zasilania
Zalecane bezpieczniki i minimalny przekrój przewodów
Mig 5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Napięcie sieciowe
400 V
Przekrój przewodu sieciowego w mm2
4G6
Prąd fazowy I1eff
27 A
Bezpiecznik
Przeciwudarowy
25 A
Miniaturowy bezpiecznik automatyczny
(MCB) typu C
32 A
UWAGA!
Przekrój przewodów sieciowych i wielkości bezpieczników podane powyżej są zgodne
z przepisami szwedzkimi. Dla innych regionów kable zasilające muszą być
odpowiednie do zastosowania i zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.
4.4
Rezystor bezpieczeństwa
W celu uniknięcia zakłóceń komunikacyjnych,
końce szyny CAN muszą być wyposażone w
rezystory bezpieczeństwa.
Jeden koniec szyny CAN znajduje się przy
panelu sterowania, który posiada integralny
rezystor bezpieczeństwa. Drugi koniec
znajduje się przy źródle prądu i musi być
wyposażony w rezystor bezpieczeństwa,
zgodnie z rysunkiem po prawej.
0463 663 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
4.5
Podłączanie wielu podajników drutu
Za pomocą modułu sterowania U8 i podajników drutu bez panelu sterowania można
zarządzać maks. 4 podajnikami drutu z jednego źródła prądu.
Dostępne są następujące przyłącza:
•
•
•
•
1 uchwyt spawalniczy TIG i 1 uchwyt spawalniczy MIG (wymagane uniwersalne źródło
prądu)
2 uchwyty spawalnicze MIG/MAG
1 uchwyt spawalniczy TIG i 3 uchwyty MIG (wymagane uniwersalne źródło prądu)
4 uchwyty spawalnicze MIG
W przypadku spawania za pomocą chłodzonych wodą uchwytów spawalniczych MIG z
dowolnym podajnikiem drutu zaleca się podłączenie rezerwowej chłodnicy dla 2
dodatkowych uchwytów. Zalecamy równoległe podłączanie uchwytów.
Dwa podajniki drutu
Podłączając dwa podajniki drutu, należy zastosować zestaw połączeniowy, patrz rozdział
„AKCESORIA”.
A. Przyłącze cieczy
B. Przyłącze prądu spawania
C. Przyłącze skrzynki sterowniczej
Cztery podajniki drutu
Podłączając cztery podajniki drutu, należy zastosować dwa zestawy połączeniowe i
dodatkową chłodnicę, patrz rozdział „AKCESORIA”.
0463 663 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACJA
A. Przyłącze cieczy
B. Przyłącze prądu spawania
C. Przyłącze skrzynki sterowniczej
0463 663 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
5
OPERACJA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
5.1
Złącza i elementy sterujące
1
Pomarańczowa kontrolka – przegrzanie. 12 Czerwona kontrolka — łączność Wi-Fi
2
Biała lampka sygnalizacyjna — zasilanie 13 Bezpiecznik napięcia zasilania podajnika
włączone (ON)
drutu, 42 V
3
Wyłącznik zasilania sieciowego, 0 / 1 /
START
14 Wersja WeldCloud™: Przyłącze Ethernet
4
Złącze (-) kabla powrotnego dla MMA i
MIG/MAG lub kabla prądu spawania dla
TIG
15 Zacisk śrubowy wyjścia pomiarowego —
CZERWONY (+)
5
Złącze zdalnego sterowania
16 Zacisk śrubowy wyjścia pomiarowego —
CZARNY (-)
6
Złącze kabla prądu spawania (+) przy
spawaniu MMA lub kabla powrotnego
przy spawaniu TIG
17 Złącze kabla sterowania podajnika drutu
lub rezystora bezpieczeństwa
7
Wlew wody chłodzącej
18 Złącze kabla sterowania podajnika drutu
lub rezystora bezpieczeństwa
8
Połączenie z ELP* wody chłodzącej do
uchwytu elektrody TIG — NIEBIESKI
19 Złącze kabla prądu spawania (+)
podajnika drutu (MIG)
9
Złącze powrotne wody chłodzącej z
uchwytu spawalniczego TIG —
CZERWONE
20 Złącze (-) kabla powrotnego dla (MIG)
0463 663 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
10 Wersja WeldCloud™: Antena
21 Złącze wody chłodzącej podajnika drutu NIEBIESKI
11 Wersja WeldCloud™: Łączność USB
22 Przyłącze wody chłodzącej podajnika
drutu - CZERWONY
5.2
Włączanie źródła prądu
Włączyć zasilanie sieciowe, ustawiając przełącznik (7) w pozycji „START”. Po zwolnieniu
przełącznika powróci on do pozycji „1”.
Jeśli podczas spawania nastąpi przerwa w dostawie zasilania sieciowego, po czym zostanie
ono przywrócone, źródło prądu pozostanie wyłączone spod napięcia aż do ponownego
uruchomienia poprzez ręczne ustawienie przełącznika w pozycji “START”.
Wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji „0”.
Czy to w wyniku przerwy w dostawie zasilania, czy też z powodu normalnego wyłączenia
źródła prądu, dane dotyczące spawania zostaną zapamiętane i będą dostępne przy
następnym uruchomieniu urządzenia.
5.3
Sterowanie wentylatorem
Wentylatory źródła prądu pracują dodatkowe 6,5 minuty po zatrzymaniu spawania, a
urządzenie przełącza się w tryb oszczędzania energii. Uruchamiają się przy ponownym
rozpoczęciu spawania.
Wentylatory pracują z prędkością ograniczoną w przypadku prądu spawania o natężeniu
poniżej 180 A oraz z pełną prędkością w przypadku prądu o wyższym natężeniu.
5.4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Źródło prądu wyposażono w trzy termiczne, samoczynne wyłączniki przeciążeniowe, które
zadziałają, jeśli temperatura wewnętrzna będzie zbyt wysoka, odłączając prąd spawania i
zapalając pomarańczową lampkę wskazującą z przodu urządzenia. Kiedy temperatura
opadnie, nastąpi automatyczny reset wyłączników.
5.5
Chłodnica
W celu zapewnienia bezproblemowego działania wysokość instalacji od chłodnicy powinna
wynosić maks. 7 m. Przekroczenie tej wysokości może spowodować problemy, takie jak długi
czas rozruchu, pęcherzyki powietrza, podciśnienie itp.
Jeśli wymagana wysokość instalacji przekracza 7 m, zalecamy zestaw montażowy
zawierający zawór zwrotny oraz zawór elektromagnetyczny — patrz rozdział „AKCESORIA”.
Po zainstalowaniu tych zaworów, w czasie wstępnego rozruchu przewód powinien być w
pozycji poziomej, aby umożliwić całkowite napełnienie wodą. Następnie należy podnieść
podajnik drutu i przewód na odpowiednią wysokość. Pozwoli to na ciągłą bezpieczną pracę
przy wysokości instalacji do 12 m.
Działanie podczas spawania
W celu rozpoczęcia spawania spawacz powinien nacisnąć spust uchwytu. Nastąpi
uruchomienie źródła prądu, podajnika drutu i pompy wody chłodzącej.
W celu zatrzymania spawania spawacz powinien zwolnić spust uchwytu. Spawanie zostanie
zatrzymane, lecz pompa wody chłodzącej będzie nadal pracować przez 6,5 minuty, po czym
urządzenie przełączy się w tryb oszczędzania energii.
0463 663 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 OPERACJA
Czujnik przepływu cieczy
Zabezpieczenie przepływu wody przerywa prąd spawania w przypadku braku chłodziwa i
wyświetla informację o błędzie na panelu sterowania. Czujnik przepływu cieczy stanowi
wyposażenie dodatkowe.
5.6
Sterownik, zdalny
Program w module U8 powinien być w wersji 1.20 lub nowszej. Źródła zasilania ze
zintegrowanym panelem sterowania należy wyposażyć w program w wersji 1.21 lub nowszej,
aby przystawka zdalnego sterowania mogła działać prawidłowo.
Kiedy urządzenie zdalnego sterowania jest podłączone, źródło prądu i podajnik drutu
przechodzą w tryb zdalnego sterowania; przyciski i pokrętła zostają zablokowane. Wszystkie
funkcje można regulować wyłącznie za pomocą zdalnego sterowania.
Jeśli zdalne sterowanie nie będzie używane, urządzenie należy odłączyć od źródła prądu /
podajnika drutu, ponieważ w przeciwnym razie pozostanie ono w trybie zdalnego sterowania.
Dodatkowe informacje dotyczące działania przystawki zdalnego sterowania znajdują się w
instrukcji obsługi panelu sterowania.
5.7
Moduł WeldCloud™
Moduł WeldCloud™ łączy źródło prądu spawania z lokalnym serwerem WeldCloud™ za
pośrednictwem sieci Wi-Fi lub przewodowej sieci LAN. Moduł WeldCloud™ jest wyposażony
w moduł GPS służący do śledzenia lokalizacji źródła prądu spawania. Ma także łączność
Bluetooth, która umożliwia łączność z innymiurządzeniami wejściowymi, np. skanerem kodów
kreskowych/QR z łącznością Bluetooth.
Łączność Wi-Fi modułu WeldCloud™ jest nawiązywana po włączeniu źródła prądu
spawania. Uruchamia się jako punkt dostępowy, który pojawia się jako dostępna sieć Wi-Fi.
Po ustanowieniu połączenia możliwy jest dostęp do interfejsu internetowego źródła prądu w
celu jednorazowej konfiguracji. Po konfiguracji i ponownym uruchomieniu źródło zasilania
będzie widoczne w module WeldCloud™. Dodatkowe informacje na temat modułu
WeldCloud™ i jego funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi WeldCloud™.
0463 663 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
Tylko osoby posiadające odpowiednią wiedzę elektryczną (upoważniony personel) mogą
zdejmować osłony zabezpieczające w celu instalacji lub napraw serwisowych, konserwacji
lub prac naprawczych sprzętu spawalniczego.
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli klient
podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy usterek w
produkcie.
6.1
Codziennie
Następujące czynności konserwacyjne należy wykonywać codziennie.
•
•
Sprawdzić, czy wszystkie kable i złącza są sprawne. W razie potrzeby dokręcić lub
wymienić wadliwe części.
Sprawdzić poziom i przepływ wody. W razie potrzeby uzupełnić chłodziwem.
6.2
•
•
W razie potrzeby
Należy regularnie sprawdzać, czy otwory wentylacyjne źródła prądu nie są
zablokowane zanieczyszczeniami.
Zapchane lub zablokowane wloty i wyloty powietrza spowodują przegrzanie.
Czyszczenie filtra przeciwpyłowego
•
•
•
•
•
•
•
Zdjąć kratkę wentylatora z filtrem
przeciwpyłowym (1).
Odchylić kratkę (2).
Zwolnić filtr przeciwpyłowy (3).
Przedmuchać go do czysta sprężonym
powietrzem (o obniżonym ciśnieniu).
Przyłożyć filtr drobniejszą siatką z boku do
kratki (2) (ze źródła prądu).
Założyć kratkę wentylatora z filtrem
przeciwpyłowym.
Uzupełnianie chłodziwa
Zalecamy stosowanie gotowej mieszaniny
chłodzącej ESAB. Patrz rozdział
„AKCESORIA”.
•
Uzupełniać chłodziwo, aż sięgnie połowy
rury wlotowej.
UWAGA!
Chłodziwo należy uzupełnić w razie podłączania uchwytu spawalniczego lub kabli
o długości 5 m lub dłuższych. Podczas uzupełniania wody nie trzeba odłączać
węża chłodziwa.
0463 663 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 KONSERWACJA
PRZESTROGA!
Chłodziwo należy traktować jak odpady chemiczne.
6.3
Co rok
Następujące czynności konserwacyjne należy wykonywać co najmniej raz w roku.
•
•
•
Usunąć wszelki brud i pył. Przedmuchać źródło prądu do czysta suchym sprężonym
powietrzem (o zmniejszonym ciśnieniu).
Wymienić chłodziwo i umyć węże oraz zbiornik wody czystą wodą.
Sprawdzić uszczelki, kable i złącza. W razie potrzeby dokręcić lub wymienić wadliwe
części.
0463 663 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed odesłaniem urządzenia do autoryzowanego serwisu należy przeprowadzić
następujące kontrole i przeglądy.
Typ usterki
Brak łuku.
Działanie
•
•
•
W trakcie spawania wystąpiła przerwa w
dostawie prądu spawania.
•
•
Często zdarza się, że wyłączają się
wyłączniki termiczne.
•
•
Słaba wydajność spawania.
•
•
•
•
0463 663 001
- 20 -
Sprawdzić, czy przełącznik zasilania
sieciowego został włączony.
Sprawdzić, czy kable prądu spawania i
powrotu są prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy ustawiono odpowiednią
wartość prądu.
Sprawdzić, czy zadziałały termiczne,
samoczynne wyłączniki przeciążeniowe
(co jest sygnalizowane żółtą lampką na
przednim panelu).
Sprawdzić bezpieczniki zasilania
sieciowego.
Sprawdzić, czy filtry powietrza nie są
zatkane.
Upewnić się, że nie zostały
przekroczone dane znamionowe źródła
prądu (tj. czy urządzenie nie jest
przeciążone).
Sprawdzić, czy kable prądu spawania i
powrotu są prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy ustawiono odpowiednią
wartość prądu.
Sprawdzić, czy używany jest
odpowiedni drut.
Sprawdzić bezpieczniki zasilania
sieciowego.
© ESAB AB 2019
8 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
8
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu firmy ESAB. Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne i eksploatacyjne firmy ESAB.
Urządzenia Mig 5000i WeldCloud™ i Mig U5000iw WeldCloud™ zostały zaprojektowane i
przetestowane zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi normami IEC/EN 60974-1/-2 i
EN 60974-10.
Do obowiązków serwisu, który przeprowadzał konserwację lub naprawę, należy upewnienie
się, że produkt nadal jest zgodny z wymienionymi normami.
Części zamienne oraz części eksploatacyjne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy
ESAB, patrz strona esab.com. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu, numer
seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi to
wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0463 663 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
SCHEMAT
0463 663 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
SCHEMAT
Cooling unit
0463 663 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering no.
Denomination
Product
Note
0445 400 880 Welding power source Mig 5000i WeldCloud™, 400 V
0445 400 881 Welding power source Mig 5000iw WeldCloud™, 400 V With cooling unit
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0463 663 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grill
0463 663 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
AKCESORIA
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 663 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0463 663 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0463 663 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0463 663 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Użycie innego chłodziwa niż zalecane może
doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. W
przypadku wystąpienia uszkodzenia tego typu
wszystkie postanowienia gwarancyjne ESAB
przestają obowiązywać.
0463 663 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
AKCESORIA
0463 663 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising