ESAB | Mig 5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 5000i WeldCloud™ Användarmanual

ESAB Mig 5000i WeldCloud™ Användarmanual
Aristo®
Mig 5000i WeldCloud™
400 V
Bruksanvisning
0463 663 001 SE 20190301
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET..................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.......................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
4
INLEDNING..................................................................................................
7
2.1
Utrustning ...............................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Lyftanvisning ..........................................................................................
10
4.2
Placera.....................................................................................................
10
4.3
Nätanslutning..........................................................................................
11
4.4
Avslutningsmotstånd .............................................................................
11
4.5
Anslutning av flera matarenheter .........................................................
11
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
14
5.1
Anslutningar och manöverorgan ..........................................................
14
5.2
Nätspänningsinkoppling........................................................................
15
5.3
Fläktstyrning ...........................................................................................
15
5.4
Överhettningsskydd...............................................................................
15
5.5
Kylaggregat.............................................................................................
15
5.6
Fjärrdon ...................................................................................................
16
5.7
WeldCloud™-enhet ................................................................................
16
UNDERHÅLL ...............................................................................................
17
6.1
Dagligen ..................................................................................................
17
6.2
Vid behov ................................................................................................
17
6.3
Varje år ....................................................................................................
18
FELSÖKNING ..............................................................................................
19
BESTÄLLA RESERVDELAR ......................................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
RESERVDELSFÖRTECKNING...........................................................................
TILLBEHÖR .........................................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 663 001
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning
och följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner
och säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 663 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
Isolera dig från arbetet och marken.
Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
•
•
•
Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp. Håll
svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 663 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR – Kan orsaka skador
•
•
•
Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
•
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Lämna in elektroniska utrustningar till
återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin
livslängd samlas in separat och lämnas till
återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 663 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Mig 5000i WeldCloud™ är en strömkälla för MIG- och MAG-svetsning som även kan
användas för TIG- och MMA-svetsning.
Handboken gäller för:
•
Mig 5000i med WeldCloud™-enhet
OBSERVERA!
I de här instruktionerna beskrivs Mig 5000i WeldCloud™ med ett kylaggregat.
Strömkällan är avsedd att användas tillsammans med trådmatarenhet Feed 3004 eller Feed
4804.
Strömkällan Mig 5000i WeldCloud™ kombineras med U82 och tillhandahåller en styrenhet
som möjliggör trådlös övervakning.
Mer information om matarenheterna och WeldCloud™ finns i användarhandböckerna.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.1
Utrustning
Strömkällan levereras komplett med:
•
•
•
En bruksanvisning
Avslutningsmotstånd
5 m återledarkabel
Bruksanvisningar på andra språk finns tillgängliga att ladda ner online: www.esab.com
0463 663 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Mig 5000i WeldCloud™
Nätspänning
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
Nätmatning
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Primärström
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
Tomgångseffekt i energisparläget 6,5 min efter svetsning
TIG/MIG-svetsning (GTAW/GMAW)
36 W
MMA-svetsning (SMAW)
43 W
Inställningsområde för spänning/ström
MIG/MAG (GMAW)
8– 60 V/16–500 A
MIG/MAG (GMAW), inställningspanel M2
8 - 42 V
MMA-svetsning (SMAW)
16–500 A
Tillåten belastning vid MIG/MAG (GMAW)
60 % intermittens
500 A/39 V
intermittensfaktor 100%
400 A/34 V
Tillåten belastning vid TIG
60 % intermittens
500 A/30 V
intermittensfaktor 100%
400 A/26 V
Tillåten belastning vid MMA (SMAW)
60 % intermittens
500 A/40 V
intermittensfaktor 100%
400 A/36 V
Effektfaktor vid maxström (I2) MMA/TIG/MIG 0,90
Verkningsgrad vid maxström (I2 )
MMA-svetsning (SMAW)
85 %
TIG-svetsning (GTAW)
82 %
MIG (GMAW)
84 %
Tomgångsspänning U0 max
MIG/MAG (GMAW) utan VRD-funktion 1)
72 - 88 V
MMA-svetsning (SMAW) utan VRD-funktion
1)
68 - 80 V
MIG/MAG-svetsning (GMAW),
MMA-svetsning (SMAW), VRD-funktion
avaktiverad 2)
59 V
VRD-funktionen aktiverad 2)
< 35 V
Arbetstemperatur
-10 till +40 °C
(14 till 104 °F)
0463 663 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKA DATA
Mig 5000i WeldCloud™
Transporttemperatur
-20 till +55 °C
(-4 till 131 °F)
Mått l × b × h
utan kylaggregat
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 )
med kylaggregat
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 tum)
Ständigt ljudtryck vid tomgång
< 70 dB (A)
Vikt utan kylaggregat
med kylaggregat
79 kg (174 lb)
Isolationsklass transformator
H
Inkapslingsklass
IP23
99 kg (218 lb)
Användningsklass
1)
Giltigt för strömkällor utan VRD-specifikation på märkskylten.
2)
Giltigt för strömkällor med VRD-specifikation på märkskylten. VRD-funktionen förklaras i
bruksanvisningen för inställningspanelen.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
Nätmatning Ssc min
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
Nätmatning Zmax
Elnätets största tillåtna linjeimpedans enligt IEC 61000-3-11.
Kylaggregat
Kyleffekt
2,0 kW vid 40 °C (104 °F) temperaturskillnad och
flöde 1,0 l/min (0,26 amerikanska gallons/min)
Kylvätska
50 % vatten/50 % monoetylenglykol
Kylvätskemängd
5,5 l (1,45 US gal)
Maximalt vätskeflöde
2,0 l/min (0,53 US gal)
Max antal vattenkylda svetsbrännare
som kan anslutas:
två MIG-svetsbrännare eller en TIG-brännare och
en MIG-svetsbrännare
0463 663 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att kortslutningseffekten är
större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten mellan användarens elnät och
det publika eldistributionsnätet. Den som installerar och/eller använder utrustningen
måste, om så behövs genom konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att
utrustningen ansluts endast till elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med
Sscmin.. Se tekniska data i kapitlet TEKNISKA DATA.
4.1
Lyftanvisning
Kraftkälla
4.2
Vagn och strömkälla
Vagn 2 och strömkälla
Placera
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in- och utlopp hålls fria.
0463 663 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4.3
Nätanslutning
Kontrollera att enheten ansluts till rätt nätspänning och att rätt
säkringsstorlek används.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter. Märkskylt med anslutningsdata
Märkskylt med anslutningsdata
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Mig 5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Nätspänning
400 V
Nätkabelarea, mm2
4G6
Fasström, I1eff
27 A
Säkring
trög smältsäkring
25 A
dvärgbrytare typ C
32 A
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska föreskrifter. För
andra regioner måste matningskablarna vara lämpliga för tillämpningen och uppfylla
lokala och nationella bestämmelser.
4.4
Avslutningsmotstånd
För att undvika störningar i kommunikationen
måste ändarna på CAN-bussen förses med
anslutningsresistans.
CAN-bussens ena ände finns i
inställningspanelen, vilken har ett inbyggt
motstånd. Den andra änden finns i
strömkällan och skall vara försedd med
anslutningsresistans placerad enligt följande
figur.
4.5
Anslutning av flera matarenheter
Med styrenhet U8 och matarenhet utan inställningspanel kan du hantera upp till 4
matarenheter från en enda strömkälla.
Följande anslutningar finns att välja mellan:
0463 663 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
•
•
•
•
1 TIG-brännare och 1 MIG-brännare (universalströmkälla krävs)
2 MIG/MAG-brännare
1 TIG-brännare och 3 MIG-brännare (universalströmkälla krävs)
4 MIG-brännare
Vid svetsning med vattenkylda MIG-brännare på alla matarenheter rekommenderas att
koppla in ett separat kylaggregat för de 2 extra brännarna. Vi rekommenderar att
parallellkoppla brännarna.
Två matarenheter
Vid anslutning av två matarenheter behövs ett anslutningsset , se kapitlet "TILLBEHÖR".
A. Vattenanslutning
B. Anslutning av svetsström
C. Anslutning av styrenhet
Fyra matarenheter
Vid anslutning av fyra matarenheter behövs två anslutningsset och ett extra kylaggregat; se
kapitlet "TILLBEHÖR".
0463 663 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
A. Vattenanslutning
B. Anslutning av svetsström
C. Anslutning av styrenhet
0463 663 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
5.1
Anslutningar och manöverorgan
1
Orange indikeringslampa – överhettning 12 Röd indikeringslampa – Wi-Fi-anslutning
2
Vit indikeringslampa – nätspänning TILL 13 Nätspänningssäkring för matarenhet,
42 V
3
Elbrytare för nätspänning 0 / 1 / START
4
Anslutning (-) för återledarkabel vid
15 Kopplingsplint för mätningsutgång - röd
MMA-svetsning och
(+)
MIG/MAG-svetsning, eller för svetskabel
vid TIG-svetsning
5
Anslutning för fjärrdon
16 Kopplingsplint för mätningsutgång - svart
(-)
6
Anslutning (+) för svetsströmkabel vid
MMA-svetsning eller för återledarkabel
vid TIG-svetsning
17 Anslutning för manöverkabel till
trådmatarenhet eller anslutningsresistans
7
Kylvattenpåfyllare
18 Anslutning för manöverkabel till
trådmatarenhet eller anslutningsresistans
8
Anslutning med ELP* för kylvatten till
TIG-brännare - BLÅ
19 Anslutning (+) för svetsströmskabel till
trådmatarenhet (MIG)
9
Anslutning för kylvatten från
TIG-brännare – RÖD
20 Återledarens (MIG) anslutning (-)
0463 663 001
14 WeldCloud™-version: Anslutning för
Ethernet
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
10 WeldCloud™-version: Antenn
21 Anslutning för kylvatten till
trådmatarenhet – BLÅ
11 WeldCloud™-version: USB-anslutning
22 Anslutning för kylvatten från
trådmatarenhet – RÖD
5.2
Nätspänningsinkoppling
Slå på nätspänningen genom att vrida brytare (7) till läge START. När brytaren släpps fjädrar
den tillbaka till läge 1.
Om nätspänningen skulle falla bort och komma tillbaka igen när svetsning pågår, så förblir
strömkällan avstängd tills brytaren på nytt vrids till läge START.
Stäng av enheten genom att trycka på nätströmställaren till läge ”0”.
Både vid ett nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag kommer svetsdata att
lagras undan för att kunna användas igen nästa gång strömkällan startas.
5.3
Fläktstyrning
Strömkällans fläktar stannar 6,5 minuter efter avslutad svetsning, då enheten växlar till
energisparläge. Kylfläktarna startar igen när svetsningen påbörjas.
Vid svetsströmmar upp till 180 A går kylfläktarna på reducerat varvtal och över 144 A går de
på fullvarv.
5.4
Överhettningsskydd
Svetsströmkällan är försedd med tre termovakter som löser ut vid för hög temperatur. När
detta sker bryts svetsströmmen och en orange indikeringslampa lyser på strömkällans front.
De återställs automatiskt när temperaturen sjunker tillräckligt.
5.5
Kylaggregat
För att få en problemfri drift ska höjdavståndet från kylaggregatet till svetsbrännaren vara
max 7 m. Högre höjder än så kan innebära problem som lång igångsättningstid, luftbubblor,
vakuum osv.
Om en installationshöjd som överstiger 7 m krävs, rekommenderar vi en monteringssats
bestående av en backventil och en magnetventil, se kapitlet "TILLBEHÖR". När ventilerna
har monterats måste slangpaketet ligga horisontellt i samband med första start, så att allt blir
vattenfyllt. Därefter lyfter man upp matarenhet och slangpaket till den höga höjden. Nu kan
igångsättning ske med bibehållen säker drift på höjdavstånd upp till 12 m.
Funktion vid svetsning
För att börja svetsa trycker svetsaren på avtryckaren på svetsbrännaren. Strömkällan slås på
och startar trådmatningen och kylvattenpumpen.
För att sluta svetsa släpper svetsaren avtryckaren på brännarkontakten. Pumpen stannar 6,5
minuter efter avslutad svetsning, då enheten växlar till energisparläge.
Flödesvakt
Flödesvakten blockerar svetsströmkällan vid kylvattenbortfall. När detta sker bryts
svetsströmmen och en felindikering visas i inställningspanelen. Flödesvakten är ett tillbehör.
0463 663 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.6
Fjärrdon
Programversionen i U8 bör vara 1.20 eller högre. Strömkällor med inbyggda
inställningspaneler måste ha programvaruversion 1.21 eller högre för att fjärrdonet ska
fungera korrekt.
När fjärrdonet är anslutet befinner sig strömkällan och trådmatarenheten i fjärrdonsläge, och
knappar och rattar är blockerade. Funktionerna kan endast ställas in via fjärrdonet.
Om fjärrdonet inte ska användas, måste fjärrdonet kopplas bort från strömkällan /
trådmatarenheten, annars är den fortfarande i fjärrdonsläge.
För mer information om funktion vid användning av fjärrdon, se manöverpanelens
bruksanvisningar.
5.7
WeldCloud™-enhet
WeldCloud™-enheten ansluter svetsströmkällan till en lokal WeldCloud™-server med Wi-Fi
eller trådbunden LAN. WeldCloud™-enheten är utrustad med GPS för att spåra positionen
hos svetsströmkällan. Den har också Bluetooth-anslutning för att möjliggöra anslutning med
anslutningsenheter fråntredje part, till exempel en Bluetooth-aktiverad streckkodsläsare eller
QR-skanner.
WeldCloud™-enhetens Wi-Fi aktiveras när strömkällan slås på. Den börjar som en
åtkomstpunkt som visas som ett tillgängligt Wi-Fi-nätverk. Efter att anslutningen har
upprättats går det att få åtkomst till strömkällans webbgränssnitt för inställning vid ett enstaka
tillfälle. Efter inställning och omstart blir strömkällan synlig i WeldCloud™. Se
bruksanvisningen för WeldCloud™ för mer information om WeldCloud™-enheten och dess
funktioner.
0463 663 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Endast auktoriserad personal med erforderlig elteknisk kompetens får avlägsna
skyddsplåtarna och utföra anslutnings-, underhålls- och reparationsarbete på
svetsutrustning.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Dagligen
Utför följande underhåll varje dag.
•
•
Kontrollera att alla kablar och kontakter är i gott skick. Dra åt om det behövs och byt ut
defekta delar.
Kontrollera vattennivån och vattenflödet, fyll på med kylvätska vid behov.
6.2
•
•
Vid behov
Kontrollera regelbundet att strömkällan inte är nedsmutsad.
Igensatta eller blockerade luftinlopp och -utlopp kan leda till överhettning
Rengör dammfiltret
•
•
•
•
•
•
•
Lossa fläktgaller med dammfilter (1).
Vik ut gallret (2).
Frigör dammfiltret (3).
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat
tryck).
Se till att filtret med det finaste mönstret
placeras in mot gallret (2) (ut från
strömkällan)
Sätt tillbaka fläktgaller med dammfilter.
Fyll på med kylvätska
Vi rekommenderar att du använder
färdigblandad kylvätska från ESAB. Se kapitlet
"TILLBEHÖR"
•
Fyll på med kylvätska tills den täcker halva
inloppsröret.
OBSERVERA!
Kylvätska måste efterfyllas om du ansluter en svetsbrännare eller
anslutningskablar som är 5 m eller längre. Vid justering av vattennivån genom
efterfyllning behöver kylslangen ej lossas.
OBSERVERA!
Kylvätskan ska hanteras som kemiskt avfall.
0463 663 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 UNDERHÅLL
6.3
Varje år
Utför följande underhåll minst en gång om året.
•
•
•
Ta bort eventuell smuts och damm. Blås rent filtret med tryckluft (reducerat tryck).
Byt kylarvätska och rengör slangar och vattenbehållaren med rent vatten.
Kontrollera kablarna, slangarna och anslutningarna. Dra åt om det behövs och byt ut
defekta delar.
0463 663 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
Åtgärd
•
•
•
Svetsströmmen avbröts under svetsning.
•
•
Kontrollera att elkopplaren för
nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är
inställd.
Kontrollera om överhettningsskydden
har löst ut (detta indikeras av den
orange lampan på frontpanelen).
Kontrollera nätsäkringarna.
Överhettningsskydden löser ofta ut.
•
•
Kontrollera om luftfiltren är igensatta.
Kontrollera att inte svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning av
svetskraftkällan).
Dåligt svetsresultat.
•
Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är
inställd.
Kontrollera att det inte är felaktig tråd
som används.
Kontrollera nätsäkringarna.
•
•
•
0463 663 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
8 BESTÄLLA RESERVDELAR
8
BESTÄLLA RESERVDELAR
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
Mig 5000i WeldCloud™ och Mig 5000iw WeldCloud™ är konstruerade och testade i
enlighet med de internationella och europeiska standarderna IEC/EN 60974-1/-2 och EN
60974-10.
Serviceteamet som utfört service eller reparationsarbete ansvarar för att se till att apparaten
fortfarande uppfyller kraven i ovan nämnda standarder.
Reservdelar och slitdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se esab.com. Vid
beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens artikelnummer
enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och minskar risken
för felleverans.
0463 663 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
0463 663 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
Cooling unit
0463 663 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
Product
Note
0445 400 880 Welding power source Mig 5000i WeldCloud™, 400 V
0445 400 881 Welding power source Mig 5000iw WeldCloud™, 400 V With cooling unit
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0463 663 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
RESERVDELSFÖRTECKNING
RESERVDELSFÖRTECKNING
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grill
0463 663 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 663 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0463 663 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0463 663 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0463 663 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
TILLBEHÖR
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Om annan kylvätska än den föreskrivna
används man kan skada utrustningen. I
händelse av sådan skada upphör samtliga
garantiåtaganden från ESAB att gälla.
0463 663 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising