ESAB | A6 OPC | Instruction manual | ESAB A6 OPC Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB A6 OPC Εγχειρίδιο χρήστη
A6 OPC Flux recovery unit
Οδηγίες χρήσεως
0333 125 001 GR 20190219
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ...................................................................................................
3
2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ................................................................................
5
3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ................................................................................................
8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ................................................................................................
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ...............................................................................
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ .................................................................................................
9
10
11
4
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0333 125 001
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση και η κοπή με τόξο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς και
σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση ή την κοπή. Ζητήστε
από τον εργοδότη σας τις πρακτικές οδηγίες ασφαλείας, οι οποίες θα πρέπει να
βασίζονται στα στοιχεία κινδύνου του κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ – Μπορεί να είναι θανατηφόρα
•
•
•
•
Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα
Μην αγγίζετε ηλεκτρικά μέρη ή ηλεκτρόδια υπό τάση με γυμνό δέρμα, υγρά
γάντια ή υγρά ρούχα
Μονώστε τον εαυτό σας από τη γη και το αντικείμενο εργασίας
Βεβαιωθείτε ότι η στάση σας κατά την εργασία είναι ασφαλής
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία
•
•
Κρατήστε το κεφάλι σας έξω από τις αναθυμιάσεις
Χρησιμοποιήστε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο, για να
απομακρύνετε τις αναθυμιάσεις και τα αέρια από τη ζώνη αναπνοής σας και
την περιοχή γενικά
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ – Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια και έγκαυμα
στο δέρμα
•
•
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μάσκα
συγκόλλησης και φακούς με φίλτρο και φορέστε προστατευτικό ρουχισμό
Προστατέψτε τους παρευρισκομένους με κατάλληλα χωρίσματα ή
παραπετάσματα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
•
Οι σπινθήρες (πιτσιλίσματα) μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε συνεπώς ότι δεν υπάρχουν πλησίον εύφλεκτα υλικά
ΘΟΡΥΒΟΣ – Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή
•
•
Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες ή άλλο μέσο
προστασίας της ακοής. Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε
ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής
Προειδοποιήστε τους παρευρισκομένους για τον κίνδυνο
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την εγκατάσταση ή
τη λειτουργία.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
Οι χρήστες του εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι
οποιοσδήποτε εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σε αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές
προφυλάξεις ασφαλείας. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που ισχύουν για εξοπλισμό αυτού του τύπου. Επιπλέον των τυπικών κανονισμών που
εφαρμόζονται στον τόπο εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό
του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
0333 125 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των διακοπτών έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του
εξοπλισμού
Ο χειριστής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή
εργασίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ δεν υπάρχει κάποιο απροστάτευτο άτομο όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η
εργασία με τον εξοπλισμό
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο σκοπό
○ να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντα τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ.,
που μπορεί να παγιδευτούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο
○ Οι εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης με ευανάγνωστη
σήμανση και σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να εκτελούνται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
0333 125 001
-4-
© ESAB AB 2019
2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μονάδα ανάκτησης συλλιπάσματος OPC προορίζεται για χρήση σε στατικές και
μεταφερόμενες μονάδες συγκόλλησης, όπου απαιτείται μια μικρή και συμπαγής μονάδα
ανάκτησης συλλιπάσματος.
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση αέρα: 6 kp/cm2
Κατανάλωση αέρα σε διάφορες πιέσεις:
kp/cm²
λίτρα/λεπτό
4
5
6
175
225
250
Τα ελαστικά μέρη στη μονάδα ανάκτησης συλλιπάσματος μπορούν να αντέξουν σε
θερμοκρασίες που προκύπτουν κατά τη χρήση προθερμασμένου συλλιπάσματος έως και
220°C, καθώς και σε θερμοκρασίες αντικειμένου εργασίας που υπερβαίνουν τους 350°C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Πρέπει να χρησιμοποιείται μια μεταλλική χοάνη συλλιπάσματος.
Τα δεδομένα σχετικά με την ικανότητα αναρρόφησης είναι διαθέσιμα στο κεφάλαιο
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ" του παρόντος εγχειριδίου.
Η μονάδα ανάκτησης συλλιπάσματος OPC αποτελείται από τα εξής:
0333 125 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Εκχυτήρας: Τροφοδοτείται με
πεπιεσμένο αέρα.
Η πλευρά του εκχυτήρα που
προορίζεται για σύνδεση με το
κυκλωνικό σύστημα είναι
εξοπλισμένη με μια φλάντζα.
Στην άλλη πλευρά του εκχυτήρα
παρέχονται συνδέσεις για τον
εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης
και τον εύκαμπτο σωλήνα
πεπιεσμένου αέρα 1/4".
Εύκαμπτος σωλήνας
αναρρόφησης: Συνδέει τη μονάδα
ανάκτησης στο στόμιο
αναρρόφησης.
Στόμιο αναρρόφησης: Διατίθεται
σε τέσσερεις εκδόσεις:
○ για κανονικές μετωπικές
συγκολλήσεις
○ για μεγαλύτερες μετωπικές
συγκολλήσεις
○ για συγκολλήσεις εξωραφής,
αριστερά
○ για συγκολλήσεις εξωραφής,
δεξιά
Στήριγμα στομίου: Συγκρατεί το
στόμιο ανάκτησης συλλιπάσματος
στη θέση του, επάνω από τη
συγκόλληση.
Χοάνη συλλιπάσματος:
Προαιρετικά εξαρτήματα.
Κυκλωνικό σύστημα: Για το
διαχωρισμό του ανακτημένου
συλλιπάσματος από τον αέρα και
την επιστροφή του στη χοάνη
συλλιπάσματος. Τοποθετείται
επάνω από τη χοάνη
συλλιπάσματος.
Ιμάντας ασφάλισης
Σακούλα φίλτρου
0333 125 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η χοάνη συλλιπάσματος αποτελείται από τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Σήτα συλλιπάσματος: Διαχωρίζει τη σκωρία από το συλλίπασμα
Χοάνη συλλιπάσματος (10 l)
Εύκαμπτος σωλήνας συλλιπάσματος: 1" × 500 mm
Παράθυρο επιθεώρησης: Για τον έλεγχο της στάθμης του συλλιπάσματος
Χειροκίνητη βαλβίδα συλλιπάσματος
Ρυθμιζόμενο στόμιο εξόδου συλλιπάσματος: Για την τοποθέτηση στην κεφαλή
συγκόλλησης
0333 125 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ελέγξτε ότι ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά και ότι όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες
είναι ασφαλισμένοι.
Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα συλλιπάσματος είναι κλειστή.
Γεμίστε τη χοάνη συλλιπάσματος με συλλίπασμα.
Ανοίξτε τη βαλβίδα συλλιπάσματος, η οποία επιτρέπει τη ροή του συλλιπάσματος
προς τα κάτω στην ένωση συγκόλλησης μέσω του στομίου τροφοδοσίας.
Ξεκινήστε τη συγκόλληση και θέστε σε λειτουργία τη μονάδα αναρρόφησης
ταυτόχρονα. Το μη χρησιμοποιημένο συλλίπασμα θα αναρροφηθεί μέσω του στομίου
αναρρόφησης και του εύκαμπτου σωλήνα στο κυκλωνικό σύστημα, όπου το
συλλίπασμα θα διαχωριστεί από τη σκωρία. Το συλλίπασμα πέφτει μέσω της σήτας
στη χοάνη συλλιπάσματος, ενώ ο αέρας καθαρίζεται από τη σκόνη μέσω της
σακούλας φίλτρου πριν από την εκκένωσή του.
Το διάγραμμα διαστάσεων είναι διαθέσιμο στο κεφάλαιο "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ"
του παρόντος εγχειριδίου.
0333 125 001
-8-
© ESAB AB 2019
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4
1.
2.
3.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η ελαστική επένδυση στο κυκλωνικό σύστημα δεν έχει φθορές και
αντικαταστήστε την, αν είναι απαραίτητο.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσιμούχες και οι ενώσεις στεγανοποιούν σωστά.
Αντικαταστήστε τη σακούλα του φίλτρου όταν σημειωθεί μείωση στην απόδοση της
αναρρόφησης μετά από περίπου 3-5 εργάσιμες ώρες. Η απόδοση μπορεί να
βελτιωθεί ανακινώντας τη σακούλα του φίλτρου για να την καθαρίσετε μεταξύ των
αντικαταστάσεων.
*1 Πίεση αέρα (bar)
*2 Ταχύτητα συγκόλλησης (m/min)
*3 Περιοχή συλλιπάσματος (mm)
*4 H = Ύψος ανύψωσης σε μέτρα
Σε ύψος αναρρόφησης 0,8 m, η ταχύτητα συγκόλλησης δεν επηρεάζεται από τον τύπο του
συλλιπάσματος που χρησιμοποιείται.
Πίεση αέρα (kp/cm2)
Ύψος αναρρόφησης (m)
6
0,8
70
5
0,8
60
4
0,8
45
0333 125 001
-9-
Μέγ. ταχύτητα
συγκόλλησης (m/h)
© ESAB AB 2019
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Flux recovery unit
1.
2.
Hose length 1000 mm
Nozzle length 210 mm
Flux hopper
0333 125 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της ESAB.
Ανατρέξτε στη διεύθυνση esab.com. Όταν παραγγέλνετε, αναφέρετε τύπο προϊόντος,
αριθμό σειράς, ονομασία και αριθμό παραγγελίας σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών.
Αυτό διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη σωστή παράδοση.
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να γίνονται από έμπειρο άτομο και οι
ηλεκτρικές εργασίες μόνο από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα
συνιστώμενα ανταλλακτικά.
0333 125 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
C = Component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0148140880
Flux recovery unit
1
1
0148141001
Cyclone
2
1
0145073001
Rubber lining (cyclone)
3
2
0145815001
Locking ring
4
1
0148142001
Funnel
5
1
0145565001
Rubber lining
8
1
0192855002
Securing strap
11
2
0155966001
Filter bag
13
1
0252900411
Hose clamp
14
1
0147640880
Ejector
15
1
0145824881
Valve
16
2
0252900410
Hose clamp
17
1
0191813801
Hose
18
1
0145740880
Suction nozzle
19
1
0147384881
Nozzle holder
28
1
0215201345
0-ring
0333 125 001
- 12 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0145740880
Flux recovery unit
1
1
0145501001
Suction nozzle
2
1
0145502001
Suction nozzle
3
1
0145504001
Suction nozzle
4
1
0145505001
Suction nozzle
0333 125 001
- 13 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Item Qty Ordering no.
Denomination
Notes
C
0147384881 Nozzle holder
kit
4
1
7
4
Nut
M6
8
4
Washer
12×6.4 T=1.5
10
2
0456601001 Clamp
11
1
0145131002 Insulating sleeve
12
1
0145131003 Insulating sleeve
13
2
0154739001 Attachment
14
1
0154738001 Boom
15
1
0154737001 Boom
16
1
0145131004 Insulating sleeve Εσωτερική διάμετρος 20 mm
0333 125 001
0193733012 Stop ring
- 14 -
© ESAB AB 2019
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0147649881
Flux hopper compl.
Notes
C
Optional equipment (OPC)
01
1
0154007001
Hopper for flux
02
1
0146837001
Window
03
1
0147645001
Fitting
04
4
05
4
0191898108
Rivet
06
1
0153347880
Flux valve
07
1
0148823001
Seal
08
2
0148799001
Washer
09
2
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
L=500
15
1
0153299880
Flux nozzle
More information on next page
0333 125 001
Washer
D8/4.3×0.8
Screw
M3×16
- 15 -
© ESAB AB 2019
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle
01
1
0153290002
Pipe holder
02
1
0153296001
Pipe bend
03
1
0153425001
Wheel
0333 125 001
Notes
C
Optional equipment (OPC)
- 16 -
© ESAB AB 2019
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
0333 125 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising