ESAB | A6 OPC | Instruction manual | ESAB A6 OPC Vartotojo vadovas

ESAB A6 OPC Vartotojo vadovas
A6 OPC Flux recovery unit
Instrukcijos
0333 125 001 LT 20190219
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
3
2
TECHNINIS APRAŠAS ...............................................................................
5
3
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
7
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
MATMENŲ BRĖŽINYS ........................................................................................
ATSARGINĖS DALYS .........................................................................................
8
9
10
4
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0333 125 001
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
1
SAUGA
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami ir
pjaudami imkitės atsargumo priemonių. Pasiteiraukite savo darbdavio dėl saugos
praktikos, kuri turi būti pagrįsta gamintojo pavojingumo duomenimis.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite laikydamiesi galiojančių standartų.
Nesilieskite prie veikiančių elektrinių dalių ar elektrodų plika oda, drėgnomis
pirštinėmis ar drėgnais drabužiais.
Izoliuokite save nuo žemės ir apdirbamos detalės
Patikrinkite, ar jūsų darbinė stovėsena yra saugi
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingos sveikatai
•
•
Laikykite galvą atokiau nuo dūmų
Dūmams ir dujoms pašalinti iš kvėpavimo zonos ir bendrų patalpų, naudokite
ventiliacijos ar ištraukimo sistemą arba jas abi.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite stebėtojus tinkamomis pertvaromis ar užuolaidomis
GAISRO PAVOJUS
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių
medžiagų
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
•
•
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones. Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos
apsaugos priemones
Apsaugokite stebėtojus nuo pavojaus
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
Prieš montuodami ar naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo
instrukciją.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
0333 125 001
-3-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
1.
2.
3.
4.
5.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
0333 125 001
-4-
© ESAB AB 2019
2 TECHNINIS APRAŠAS
2
TECHNINIS APRAŠAS
OPC fliuso regeneravimo įrenginys yra skirtas naudoti su stacionariais ir transportuojamais
suvirinimo įrenginiais, kai reikalingas mažas, kompaktiškas fliuso regeneravimo įrenginys.
Didžiausias leidžiamasis oro slėgis: 6 kp/cm2
Oro sąnaudos, esant skirtingiems slėgiams:
kp/cm²
litrai/min.
4
5
6
175
225
250
Fliuso regeneravimo įrenginio guminės dalys gali atlaikyti temperatūrą, pasiekiamą naudojant
iš anksti pakaitintą fliusą, kai temperatūra yra iki 220 °C, o apdirbamos dalies temperatūra
neviršija 350 °C.
PASTABA!
Turi būti naudojama metalinė fliuso talpykla.
Duomenis apie siurbimo efektyvumą galima rasti šio vadovo skyriuje „PRIEŽIŪRA“.
OPC fliuso regeneravimo įrenginį sudaro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Čiurkšlinis siurblys, naudoja
suslėgtą orą.
Prie ciklono jungiamoje čiurkšlinio
siurblio pusėje įrengta jungė.
Kitoje čiurkšlinio siurblio pusėje
esančios jungtys skirtos siurbimo
ir suslėgto oro 1/4“ žarnų
prijungimui.
Siurbimo žarna, jungia
regeneravimo įrenginį su siurbimo
antgaliu.
Siurbimo antgalis, galimos
keturios versijos:
○ normalioms suduriamosioms
siūlėms
○ didesnėms suduriamosioms
siūlėms
○ kampinėms siūlėms, kairė
○ kampinėms siūlėms, dešinė
Antgalio laikiklis, laikantis fliuso
regeneravimo antgalį virš
suvirinimo siūlės.
Fliuso talpykla, papildomi priedai.
Ciklonas, atskiriantis regeneruotą
fliusą nuo oro ir sugrąžinantis į
fliuso talpyklą. Montuojamas virš
fliuso talpyklos.
Tvirtinimo diržas
Filtro maišas
0333 125 001
-5-
© ESAB AB 2019
2 TECHNINIS APRAŠAS
Fliuso talpyklą sudaro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fliuso filtras, atskiriantis šlaką nuo fliuso
Fliuso talpykla (10 l)
Fliuso žarna, 1" × 500 mm
Patikros langelis, fliuso lygio tikrinimui
Rankinis fliuso vožtuvas
Reguliuojamas fliuso išleidimo antgalis, tvirtinimui prie suvirinimo galvutės
0333 125 001
-6-
© ESAB AB 2019
3 EKSPLOATAVIMAS
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EKSPLOATAVIMAS
Įsitikinkite, kad įranga yra tinkamai sumontuota ir kad yra prijungtos visos žarnos.
Patikrinkite, ar uždarytas fliuso vožtuvas.
Pripildykite fliuso talpyklą fliuso.
Atidarykite fliuso vožtuvą, kad fliusas pro tiekimo antgalį galėtų tekėti link suvirinimo
siūlės.
Tuo pačiu metu paleiskite suvirinimo ir siurbimo įrenginį. Nepanaudotas fliusas pro
siurbimo antgalį ir žarną yra siurbiamas į cikloną, kur fliusas yra atskiriamas nuo šlako.
Fliusas pro filtrą patenka į fliuso talpyklą, kur, prieš išleidžiant, oras su dulkėmis yra
išvalomas filtro maiše.
Matmenų brėžinį galima rasti šio vadovo skyriuje „MATMENŲ BRĖŽINYS“.
0333 125 001
-7-
© ESAB AB 2019
4 PRIEŽIŪRA
4
1.
2.
3.
PRIEŽIŪRA
Patikrinkite, ar guminis ciklono įdėklas yra nepažeistas ir, jei riekia, pakeiskite.
Patikrinkite, ar visi tarpikliai ir jungtys yra sandarūs.
Pakeiskite filtro maišą, kai siurbimo efektyvumas yra nepakankamas arba po 3–5
darbo valandų. Efektyvumą galima padidinti tarp keitimų iškratant filtro maišą.
*1 Oro slėgis (barai)
*2 Suvirinimo greitis (m/min.)
*3 Fliuso sritis (mm)
*4 H=Siurbimo aukštis, m
Esant 0,8 m siurbimo aukščiui, naudojamo fliuso tipas suvirinimo greičiui įtakos neturi.
Oro slėgis (kp/cm2)
Siurbimo aukštis (m)
6
0,8
70
5
0,8
60
4
0,8
45
0333 125 001
-8-
Didžiausias suvirinimo
greitis (m/val.)
© ESAB AB 2019
MATMENŲ BRĖŽINYS
MATMENŲ BRĖŽINYS
Flux recovery unit
1.
2.
Hose length 1000 mm
Nozzle length 210 mm
Flux hopper
0333 125 001
-9-
© ESAB AB 2019
ATSARGINĖS DALYS
ATSARGINĖS DALYS
Atsargines dalis galima užsisakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com. Užsakydami
dalis, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, tipą ir atsarginių dalių sąraše nurodytą
užsakymo numerį. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir tinkamai pristatyti reikalingą
detalę.
Priežiūros ir remonto darbus privalo atlikti kvalifikuotas specialistas, o elektros darbus – tik
kvalifikuotas elektrikas. Naudokite tik rekomenduojamas atsargines dalis.
0333 125 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
ATSARGINĖS DALYS
C = Component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0148140880
Flux recovery unit
1
1
0148141001
Cyclone
2
1
0145073001
Rubber lining (cyclone)
3
2
0145815001
Locking ring
4
1
0148142001
Funnel
5
1
0145565001
Rubber lining
8
1
0192855002
Securing strap
11
2
0155966001
Filter bag
13
1
0252900411
Hose clamp
14
1
0147640880
Ejector
15
1
0145824881
Valve
16
2
0252900410
Hose clamp
17
1
0191813801
Hose
18
1
0145740880
Suction nozzle
19
1
0147384881
Nozzle holder
28
1
0215201345
0-ring
0333 125 001
- 11 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
ATSARGINĖS DALYS
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0145740880
Flux recovery unit
1
1
0145501001
Suction nozzle
2
1
0145502001
Suction nozzle
3
1
0145504001
Suction nozzle
4
1
0145505001
Suction nozzle
0333 125 001
- 12 -
Notes
C
© ESAB AB 2019
ATSARGINĖS DALYS
Item Qty Ordering no.
Denomination
Notes
C
0147384881 Nozzle holder
kit
4
1
7
4
Nut
M6
8
4
Washer
12×6.4 T=1.5
10
2
0456601001 Clamp
11
1
0145131002 Insulating sleeve
12
1
0145131003 Insulating sleeve
13
2
0154739001 Attachment
14
1
0154738001 Boom
15
1
0154737001 Boom
16
1
0145131004 Insulating sleeve Vidinis skersmuo 20 mm
0333 125 001
0193733012 Stop ring
- 13 -
© ESAB AB 2019
ATSARGINĖS DALYS
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0147649881
Flux hopper compl.
Notes
C
Optional equipment (OPC)
01
1
0154007001
Hopper for flux
02
1
0146837001
Window
03
1
0147645001
Fitting
04
4
05
4
0191898108
Rivet
06
1
0153347880
Flux valve
07
1
0148823001
Seal
08
2
0148799001
Washer
09
2
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
L=500
15
1
0153299880
Flux nozzle
More information on next page
0333 125 001
Washer
D8/4.3×0.8
Screw
M3×16
- 14 -
© ESAB AB 2019
ATSARGINĖS DALYS
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle
01
1
0153290002
Pipe holder
02
1
0153296001
Pipe bend
03
1
0153425001
Wheel
0333 125 001
Notes
C
Optional equipment (OPC)
- 15 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising