ESAB | Mig U5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Používateľská príručka

ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Používateľská príručka
Aristo®
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Návod k používání
0463 664 001 CZ 20190218
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Vybavení..................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
8
4
INSTALACE .................................................................................................
10
4.1
Pokyny pro zvedání................................................................................
10
4.2
Umístění ..................................................................................................
10
4.3
Napájení ze sítě ......................................................................................
10
4.4
Zakončovací odpor.................................................................................
11
4.5
Připojení několika zařízení k podávání drátu.......................................
11
OBSLUHA....................................................................................................
13
5.1
Zapojení a ovládací zařízení ..................................................................
14
5.2
Zapínání napájecího zdroje ...................................................................
15
5.3
Ovládání ventilátorů ...............................................................................
15
5.4
Ochrana proti přehřátí............................................................................
15
5.5
Chladicí jednotka....................................................................................
15
5.6
Jednotka dálkového ovládání ...............................................................
16
5.7
Jednotka WeldCloud™ ..........................................................................
16
ÚDRŽBA ......................................................................................................
17
6.1
Každý den................................................................................................
17
6.2
Je-li třeba ................................................................................................
17
6.3
Jednou za rok .........................................................................................
18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..................................................................................
19
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
NÁKRES ..............................................................................................................
OBJEDNACÍ ČÍSLA ............................................................................................
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ...........................................................................
PŘÍSLUŠENSTVÍ .................................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 664 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte
se mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a
bezpečnostními listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 664 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
•
•
•
Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní kabel
na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary.
Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 664 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
•
•
•
Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její
implementací podle státních zákonů se musí elektrické
zařízení, které dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v
recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0463 664 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Mig U5000i WeldCloud™ je napájecí zdroj pro svařování MIG/MAG a TIG, který lze použít
také pro svařování MMA.
Návod platí pro:
•
Mig U5000iw s chladicí jednotkou a jednotkou WeldCloud™
Tento napájecí zdroj je určen pro použití se zařízeními k podávání drátu Feed 3004 nebo
Feed 4804.
Veškerá nastavení se provádějí na zařízení k podávání drátu nebo na ovládací skříňce.
Napájecí zdroj Mig U5000i WeldCloud™ je kombinován s U82 a vybaven ovládací skříňkou,
která umožňuje bezdrátové sledování.
Další informace o zařízeních pro podávání drátu a WeldCloud™ naleznete v návodech
k použití.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává vybavený koncovým odporem, 5m zpětným kabelem a návodem
k obsluze.
0463 664 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig U5000i WeldCloud™
Síťové napětí
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Síťové napájení
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Primární proud
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
Příkon bez zatíženípři úsporném režimu, 6,5 min po svařování
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
MMA (SMAW)
55 W
Rozsah napětí/proudu
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
MMA (SMAW)
16–500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
Přípustná zátěž při MIG/MAG (GMAW)
60 % zatěžovací cyklus
500 A/39 V
100% pracovní cyklus
400 A/34 V
Přípustná zátěž při MMA (SMAW)
60 % zatěžovací cyklus
500 A/40 V
100% pracovní cyklus
400 A/36 V
Přípustná zátěž při TIG (GTAW)
60 % zatěžovací cyklus
500 A/30 V
100% pracovní cyklus
400 A/26 V
Účiník při maximálním proudu (I2)
MMA
0,91
TIG
0,90
MIG
0,90
Účinnost při maximálním proudu (I2)
MMA
87 %
TIG
82 %
MIG
83 %
Napětí naprázdno U0 max
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) bez funkce
VRD 1)
72–88 V
MMA (SMAW) bez funkce VRD 1)
68–80 V
U0L "Živý TIG (GTAW)", funkce VRD
79 V
deaktivována
0463 664 001
2)
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig U5000i WeldCloud™
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW), funkce
VRD deaktivována 2)
59 V
Funkce VRD aktivována 2)
< 35 V
Provozní teplota
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
Přepravní teplota
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
Rozměry d × š × v
bez chladicí jednotky
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 palce)
s chladicí jednotkou
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palce)
Stálý akustický tlak bez zátěže
< 70 dB (A)
Hmotnost
bez chladicí jednotky
82 kg (183 lb)
102 kg (225 lb)
s chladicí jednotkou
Třída izolace transformátoru
H
Třída krytí
IP23
Třída použití
1)
Platí pro napájecí zdroje bez specifikace VRD na typovém štítku.
2)
Platí pro napájecí zdroje se specifikací VRD na typovém štítku. Funkce VRD je vysvětlena
v návodu k použití ovládacího panelu.
0463 664 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
POZOR!
Požadavky na síťové napájení
Toto zařízení je v souladu s normou IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový
výkon v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou soustavou je větší
nebo rovný hodnotě Sscmin. Instalační technik nebo uživatel zařízení je odpovědný za
to, aby se na základě konzultace s provozovatelem rozvodné sítě v případě potřeby
ujistil, že zařízení je připojeno pouze k napájení se zkratovým výkonem, který je větší
nebo rovný hodnotě Sscmin. Další informace naleznete v technických údajích v části
TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Pokyny pro zvedání
Napájecí zdroj
4.2
Vozík a napájecí zdroj
Vozík 2 a napájecí zdroj
Umístění
Umístěte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním
otvorům pro chladicí vzduch.
4.3
Napájení ze sítě
Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému síťovému
napětí a zda je chráněna správně dimenzovanou pojistkou. Připojení
k ochrannému zemnícímu vodiči musí být provedeno v souladu s
předpisy.
Typový štítek s údaji o připojeném napájení
0463 664 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřezy vodičů
Mig U5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Síťové napětí
400 V
Průřez síťového kabelu, mm2
4G6
Fázový proud, I1eff
28 A
Pojistka
Proti rázovému přepětí
25 A
Typ C MCB
32 A
POZOR!
Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají švédským
předpisům. V ostatních regionech musejí být síťové kabely vhodné pro danou
aplikaci a splňovat místní a národní předpisy.
4.4
Zakončovací odpor
Aby nedocházelo k rušení spojů, musí být konce sběrnice
CAN opatřeny koncovými odpory.
Sběrnice CAN je jedním koncem připojena k ovládacímu
panelu, kde je koncový odpor vestavěn. Druhým koncem je
sběrnice připojena k napájecímu zdroji a tento konec musí být
opatřen koncovým odporem, jak je znázorněno vpravo.
4.5
Připojení několika zařízení k podávání drátu
S ovladačem a podavači drátu bez ovládacího panelu lze napájet až čtyři podavače drátu
z jednoho napájecího zdroje.
Lze volit mezi následujícími způsoby zapojení:
•
•
•
•
Jeden hořák TIG a jedna pistole MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
Dvě pistole MIG/MAG
Jeden hořák TIG a tři pistole MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
4 pistole MIG
Při svařování vodou chlazenými pistolemi MIG na všech podávačích drátu se doporučuje
připojit samostatnou chladicí jednotku pro dvě další pistole.
Doporučujeme připojit pistole paralelně.
Dva podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu je nutná připojovací sada, viz kapitola
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
0463 664 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACE
A. Připojování vody
B. Připojení svařovacího proudu
C. Připojení ovládací skříně
Čtyři podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu jsou nutné dvě připojovací sady a další chladicí
jednotka, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
A. Připojování vody
B. Připojení svařovacího proudu
C. Připojení ovládací skříně
0463 664 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
0463 664 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1
Oranžová kontrolka – přehřátí
14 Červená kontrolka - připojení Wi-Fi
2
Bílá kontrolka - napájení ZAP (ON)
15 Pojistka pro napájecí napětí podavače
drátu, 42 V
3
Síťový vypínač, 0/1/START
16 Připojení pro Ethernet
4
Připojení signálu startu ze svářecího
hořáku
17 Měřicí výstup, šroub, červená svorka (+)
5
Připojení plynu do hořáku TIG
18 Měřicí výstup, šroub, černá svorka (-)
6
Konektor (-) pro připojení zpětného
kabelu na MMA nebo kabelu svářecího
proudu při svařování TIG
19 Konektor pro připojení ovládacího kabelu
k zařízení k podávání drátu nebo ke
koncovému odporu
7
Připojení pro dálkový ovladač
20 Konektor pro připojení ovládacího kabelu
k zařízení k podávání drátu nebo ke
koncovému odporu
8
Konektor (+) pro připojení kabelu
21 Připojení plynové hadice
svářecího proudu při svařování MMA
nebo zpětného kabelu při svařování TIG.
9
Plnicí otvor chladicí vody
22 Konektor (+) pro připojení svářecího
proudu k zařízení k podávání drátu
(MIG/MAG)
10 Přípojka s ELP1 chladicí voda do hořáku 23 Přípojka (-) pro zpětný kabel (MIG/MAG).
TIG - MODRÁ
11 Připojení chladicí vody z hořáku TIG –
ČERVENÉ
24 Přípojka chladicí vody do zařízení
k podávání drátu – MODRÁ
12 Anténa
25 Přípojka chladicí vody ze zařízení k
podávání drátu – ČERVENÁ
13 Připojení USB
1)
ELP = čerpadlo ESAB Logic, viz oddíl „chladicí jednotka“ v této kapitole.
0463 664 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
5.2
Zapínání napájecího zdroje
Zapněte síťové napájení otočením vypínače (7) do polohy „START“. Uvolněte vypínač a ten
se vrátí do polohy „1“.
Jestliže se síťové napájení během svařování přeruší a následně obnoví, napájecí zdroj
zůstane vypnutý, dokud se vypínač znovu ručně nenastaví do polohy „START“.
Vypněte jednotku otočením vypínače do polohy „0“.
Když dojde k výpadku napájení nebo se napájecí zdroj vypne normálním způsobem, data
svařování zůstanou uložena, takže budou při příštím spuštění zařízení k dispozici.
5.3
Ovládání ventilátorů
Ventilátory napájecího zdroje zůstanou v chodu 6,5 minuty po ukončení svařování a zařízení
se přepne do úsporného režimu. Ventilátory se opět zapnou, jakmile znovu začne sváření.
Při svařovacích proudech do 180 A běží ventilátory nižší rychlostí a při vyšších proudech
plnou rychlostí.
5.4
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj má dvě tepelné ochrany proti přetížení, které přeruší svářecí proud a rozsvítí
oranžovou kontrolku na přední straně jednotky, jakmile vnitřní teplota příliš stoupne. Když
teplota klesne, ochrany se automaticky nastaví do výchozího stavu.
5.5
Chladicí jednotka
Aby byl zaručen bezproblémový provoz, instalační výška od chladicí jednotky ke svařovací
pistoli musí být max. 7 m. Větší výšky mohou způsobovat problémy, například dlouhou dobu
spouštění, vzduchové bubliny, podtlak atd.
Je-li nutná instalační výška překračující 7 m, doporučujeme instalační sadu se zpětným
ventilem a elektromagnetickým ventilem, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“. Jakmile jsou tyto
ventily nainstalovány, souprava hadic musí být během prvního spouštění ve vodorovné
poloze, aby se všechno naplnilo vodou. Potom zvedněte podavač drátu a soupravu hadic do
výšky. Nyní lze zahájit nepřetržitý bezpečný provoz v instalačních výškách až 12 m.
Přípojka vody (sváření TIG)
Chladicí jednotka je vybavena systémem detekce vody ELP (ESAB Logic Pump), který
kontroluje připojení vodních hadic.
Hlavní vypínač napájecího zdroje On/Off (Zap/Vyp) musí být při připojování vodou
chlazeného hořáku TIG v poloze „0“ (Off - Vyp).
Když je vodou chlazený hořák TIG připojen, vodní čerpadlo se automaticky zapne, jakmile se
hlavní vypínač On/Off (Zap/Vyp) nastaví do polohy „START“ nebo když začne svařování. Po
svařování čerpadlo zůstává v chodu 6,5 minuty a pak se přepne do úsporného režimu.
Funkce při svařování
Když chce svářeč svářet, stiskne spouštěcí spínač svářecího hořáku. Napájecí zdroj se
zapne, spustí se podávání drátu a zapne se čerpadlo chladicí vody.
Když chce svářeč svařování vypnout, uvolní spouštěcí spínač svářecího hořáku. Sváření se
přeruší, ale čerpadlo chladicí vody zůstane 6,5 minuty v chodu a potom se zařízení přepne
do úsporného režimu.
0463 664 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 OBSLUHA
Ochrana průtoku vody
Při ztrátě chladicí kapaliny ochrana průtoku vody přeruší svářecí proud a zobrazí chybovou
zprávu na ovládacím panelu. Ochrana průtoku vody patří mezi příslušenství.
5.6
Jednotka dálkového ovládání
Když je tato jednotka dálkového ovládání připojena, napájecí zdroj je v režimu dálkového
ovládání a jeho ovládací tlačítka a knoflíky jsou zablokovány. Funkce lze nastavovat pouze
přes dálkové ovládací zařízení.
Jestliže se dálkové ovládací zařízení nepoužívá, musí se odpojit od napájecího zdroje /
zařízení k podávání drátu, jelikož by zdroj zůstal v režimu dálkového ovládání.
Více informací o dálkovém ovladači najdete v návodu k použití ovládacího panelu.
5.7
Jednotka WeldCloud™
Jednotka WeldCloud™ propojuje svařovací zdroj s lokálním serverem WeldCloud™
prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo pevné sítě LAN. Jednotka WeldCloud™ obsahuje
systém GPS ke sledování umístění svařovacího zdroje. Rovněž je vybavena rozhraním
Bluetooth pro připojení zařízenítřetích stran, například Bluetooth čtečka čárových kódů nebo
QR.
Funkce Wi-Fi jednotky WeldCloud™ se aktivuje po spuštění napájení svařovacího zdroje. Po
spuštění se název bodu hotspotu zobrazí jako dostupná síť Wi-Fi. Po vytvoření připojení je
možné otevřít webové rozhraní napájecího zdroje. Po nastavení a restartu se napájecí zdroj
zobrazí v jednotce WeldCloud™. Další informace o jednotce WeldCloud™ a jejích funkcích
najdete v návodu k použití pro jednotku WeldCloud™.
0463 664 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Bezpečnostní štítky smějí odstraňovat a servis, údržbu a opravy provádět pouze osoby
s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnění pracovníci).
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu záruční
doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Každý den
Denně provádějte následující údržbu.
•
•
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a spoje zcela nepoškozené. Je-li třeba, spoje
utáhněte a vyměňte poškozené díly.
Zkontrolujte hladinu a průtok chladicí kapaliny. Je-li třeba, chladicí kapalinu doplňte.
6.2
•
•
Je-li třeba
Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zdroj ucpán nečistotami.
Ucpané vstupy a výstupy vzduchu způsobí přehřátí.
Vyčistěte prachový filtr.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte mřížku větráku
s prachovým filtrem (1).
Odklopte mřížku (2).
Uvolněte prachový filtr (3).
Profoukněte filtr stlačeným
vzduchem (se sníženým tlakem).
Nasaďte filtr s jemnější síťkou proti
mřížce (2) (vně napájecího zdroje).
Vraťte mřížku větráku s prachovým
filtrem.
Doplňte chladicí kapalinu
Doporučuje se používat již namíchanou chladicí kapalinu
ESAB. Viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
•
Chladicí kapalinu doplňte až do poloviny plnicí trubice.
POZOR!
Pokud se připojuje svařovací hořák nebo spojovací kabely o
délce pěti nebo více metrů, musí se doplnit chladicí kapalina.
Při doplňování chladicí kapaliny na správnou hladinu není
nutné odpojovat hadici.
UPOZORNĚNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
0463 664 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6.3
Jednou za rok
Nejméně jednou za rok proveďte následující údržbu.
•
•
•
Odstraňte veškeré nečistoty a prach. Profoukněte napájecí zdroj stlačeným vzduchem
(se sníženým tlakem).
Vyměňte chladicí kapalinu a hadice i nádržku vyčistěte čistou vodou.
Zkontrolujte těsnění, kabely a spoje. Je-li třeba, spoje utáhněte a vyměňte poškozené
díly.
0463 664 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené
kontroly.
Druh závady
Žádný oblouk.
Opatření
•
•
•
Během svařování došlo k přerušení
svářecího proudu.
•
•
Vypínací obvody ochrany proti tepelnému
přetížení se často uvádějí do chodu.
•
•
Nízký svařovací výkon.
•
•
•
•
0463 664 001
- 19 -
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový
vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu
vypínací obvody ochrany proti
tepelnému přetížení (indikováno žlutou
kontrolkou na předním panelu).
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
Zkontrolujte, zda se neucpaly
vzduchové filtry.
Ujistěte se, zda nedošlo k překročení
předepsaných hodnot napájecího
zdroje (tj. zda zařízení není přetíženo).
Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné
elektrody.
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
© ESAB AB 2019
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Zařízení Mig U5000iw WeldCloud™ je navrženo a testováno v souladu s mezinárodními a
evropskými normami IEC/EN 60974-1/-2/-3 a EN 60974-10.
Servisní služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedené normě.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz webové stránky esab.com. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a
číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0463 664 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
NÁKRES
NÁKRES
0463 664 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
NÁKRES
Chladicí jednotka
0463 664 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0445 400 883
Welding power
source
Mig U5000iw WeldCloud™, With cooling unit and
400 V
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0463 664 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0463 664 001
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 664 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0463 664 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0463 664 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Použití jiné než předepsané chladicí kapaliny
může vést k poškození zařízení. V případě
takového poškození ztrácejí platnost všechny
záruky poskytované společností ESAB.
0463 664 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0463 664 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising