ESAB | Mig U5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Kasutusjuhend

ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Kasutusjuhend
Aristo®
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Kasutusjuhend
0463 664 001 EE 20190218
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ......................................................................................................
4
1.1
Sümbolite tähendus ...............................................................................
4
1.2
Ohutusabinõud .......................................................................................
4
SISSEJUHATUS ..........................................................................................
7
2.1
Varustus ..................................................................................................
7
3
TEHNILISED ANDMED ...............................................................................
8
4
PAIGALDAMINE ..........................................................................................
10
4.1
Tõstmisjuhised .......................................................................................
10
4.2
Asetus .....................................................................................................
10
4.3
Vooluvõrk ................................................................................................
10
4.4
Koormustakisti .......................................................................................
11
4.5
Mitmekordse traadi etteandemehhanismi ühendus............................
11
KASUTAMINE..............................................................................................
13
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed ...........................................................
14
5.2
Vooluallika sisselülitamine ....................................................................
15
5.3
Ventilaatori juhtimine .............................................................................
15
5.4
Ülekuumenemiskaitse............................................................................
15
5.5
Jahutusseade .........................................................................................
15
5.6
Kaugjuhtimisseade ................................................................................
16
5.7
WeldCloud™-seade................................................................................
16
HOOLDAMINE .............................................................................................
17
6.1
Igapäevaselt ............................................................................................
17
6.2
Vajaduse korral .......................................................................................
17
6.3
Kord aastas .............................................................................................
18
VEAOTSING ................................................................................................
19
VARUOSADE TELLIMINE...........................................................................
SKEEM.................................................................................................................
TELLIMISNUMBRID ............................................................................................
VARUOSADE LOETELU .....................................................................................
TARVIKUD ...........................................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0463 664 001
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese raske
kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0463 664 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgpingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmeid ei tohi määrida ega hooldada nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi,
märgade kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
•
Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida
ei teata.
Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast
võimalikult kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0463 664 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
•
•
•
Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest
eemal.
TULEOHT
•
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
Ärge kasutage suletud mahuteid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle
rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või
elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
0463 664 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
Mig U5000i WeldCloud™ on keevitusvooluallikas MIG/MAG ja TIG keevituses, mida saab
kasutada ka MMA keevitusel (elektroodkeevitus).
Kasutusjuhend käsitleb:
•
Mig U5000iw koos jahutusseadme ja WeldCloud™-seadmega.
Vooluallikas on mõeldud kasutamiseks koos traadi etteandemehhanismidega Feed 3004 või
Feed 4804.
Seadistamine toimub etteandemehhanismi või juhtkarbi kaudu.
Vooluallikas Mig U5000i WeldCloud™ on ühendatud juhtpaneeliga U82 ja varustatud
juhtkarbiga, mis võimaldab juhtmevaba jälgimist.
Lisateavet etteandeseadmete ja WeldCloud™-i kohta leiate kasutusjuhenditest.
Selle ESAB-i toote tarvikud leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.
2.1
Varustus
Vooluallika tarnekomplekti kuuluvad koormustakisti, 5 m pikkune tagasivoolukaabel ja
kasutusjuhend.
0463 664 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
Mig U5000i WeldCloud™
Võrgupinge
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Vooluvõrk
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Primaarvool
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
Koormuseta voolu nõue, kui töötatakse energiasäästurežiimil, 6,5 min peale keevitamist
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
MMA (SMAW)
55 W
Pinge/voolu vahemik
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
MMA (SMAW)
16 - 500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
Lubatud koormus MIG/MAG-keevitusel (GMAW)
60% koormustsükkel
500 A / 39 V
100 % koormustsükkel
400 A / 34 V
Lubatud koormus MMA-keevitusel (SMAW)
60% koormustsükkel
500 A / 40 V
100 % koormustsükkel
400 A / 36 V
Lubatud koormus TIG-keevitusel (GTAW)
60% koormustsükkel
500 A / 30 V
100 % koormustsükkel
400 A / 26 V
Võimsustegur maksimaalvoolu korral (I2)
MMA
0,91
TIG
0,90
MIG
0,90
Efektiivsus maksimaalvoolu korral (I2)
MMA
87 %
TIG
82 %
MIG
83 %
Tühijooksupinge U0 max
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) ilma
VRD-funktsioonita 1)
MMA (SMAW) ilma VRD-funktsioonita
72–88 V
1)
U0L „Live TIG (GTAW)”, VRD-funktsioon
inaktiveeritud
0463 664 001
68–80 V
79 V
2)
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
Mig U5000i WeldCloud™
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW),
VRD-funktsioon inaktiveeritud 2)
59 V
VRD funktsioon sisse lülitatud 2)
< 35 V
Töötemperatuur
-10 kuni +40 °C
(14 kuni 104 °F)
Transportimise temperatuur
-20 kuni +55 °C
(-4 kuni 131 °F)
Mõõtmed p × l × k
ilma jahutusseadmeta
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 tolli)
koos jahutusseadmega
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 tolli)
Püsiv helirõhk koormuse puudumise
korral
< 70 db (A)
Mass
ilma jahutusseadmeta
82 kg (183 naela)
102 kg (225 naela)
koos jahutusseadmega
Isolatsiooni klass trafo
H
Korpuse kaitseklass
IP23
Rakendusklass
1)
Kehtib vooluallikatele, mille andmeplaadil pole VRD spetsifikatsiooni.
2)
Kehtib vooluallikatele, mille andmeplaadil on VRD spetsifikatsioon. VRD funktsiooni
kirjelduse leiate juhtpaneeli kasutusjuhendist.
0463 664 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldust peab tegema kvalifitseeritud isik.
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on suurem
või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas. Seadme
paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu operaatoriga nõu
pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille lühisvõimsus on suurem
või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest „TEHNILISED ANDMED”.
4.1
Tõstmisjuhised
Vooluallikas
4.2
Käru ja vooluallikas
Käru 2 ja vooluallikas
Asetus
Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud.
4.3
Vooluvõrk
Kontrollige, kas keevitusseade on ühendatud õige
vooluvõrgupingega ja kaitstud õige suurusega kaitsmetega. Kaitsev
maandusühendus peab olema vastavuses määrustega.
Andmesilt koos toiteühenduse andmetega
0463 664 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
Soovitatavad kaitsme suurused ja minimaalsed kaablite ristlõiked
Mig U5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Võrgupinge
400 V
Peakaabliala, mm2
4G6
Faasivool, I1eff
28 A
Kaitse
Liigpingekaitse
25 A
Tüüp C MCB
32 A
TÄHELEPANU!
Ülalpool toodud toitekaabli ristlõiked ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi
eeskirjadega. Muudes regioonides peavad toitekaablid vastama rakenduse nõuetele
ning kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.
4.4
Koormustakisti
Sidehäirete vältimiseks tuleb CAN elektrivõrgu sõlme otstesse
asetada koormustakistid.
CAN elektrivõrgu sõlme üks ots asub juhtpaneelil, millel on
integreeritud koormustakisti. CAN elektrivõrgu sõlme teise
otsa tuleb paigaldada koormustakisti nagu näidatud paremal
asuval joonisel.
4.5
Mitmekordse traadi etteandemehhanismi ühendus
Juhtseadme ja ilma juhtpaneelita traadi etteandemehhanismide korral saab ühe
vooluallikaga hallata kuni 4 traadi etteandemehhanismi.
Valikus on järgmised ühenduse variandid:
•
•
•
•
1 TIG-põleti ja 1 MIG-püstol (vajalik on universaalne vooluallikas)
2 MIG/MAG-püstolit
1 TIG-põleti ja 3 MIG-püstolit (vajalik on universaalne vooluallikas)
4 MIG-püstolit
Kui keevitamisel kasutatakse kõikidel traadi etteandemehhanismidel vesijahutusega
MIG-püstoleid, on soovitatav 2 lisapüstoli jaoks ühendada eraldi jahutusseade.
Soovitame püstolid ühendada paralleelselt.
Kaks traadi etteandemehhanismi
Kahe traadi etteandemehhanismi ühendamiseks on tarvis ühenduskomplekti, vt peatükki
„TARVIKUD”.
0463 664 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
A. Veeühendus
B. Keevitusvoolu ühendus
C. Juhtkarbi ühendus
Neli traadi etteandemehhanismi
Nelja traadi etteandemehhanismi ühendamiseks on tarvis kahte ühenduskomplekti ja
täiendavat jahutusseadet, vt peatükki „TARVIKUD”.
A. Veeühendus
B. Keevitusvoolu ühendus
C. Juhtkarbi ühendus
0463 664 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
0463 664 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed
1
Oranž märgutuli – ülekuumenemine
14 Punane märgutuli – Wi-Fi ühendus
2
Valge märgutuli – toitevool SEES
15 Etteandemehhanismi toitepinge kaitse,
42 V
3
Peatoitelüliti, 0 / 1 / START
16 Etherneti ühendus
4
Põletist tuleva stardisignaali ühendus
17 Mõõtmeväljundi kruviklemm, punane (+)
5
Gaasi ühendus TIG-keevituskäppa
18 Mõõtmeväljundi kruviklemm, must (-)
6
Ühendus (-) tagasivoolukaabli jaoks
MMA korral või keevitusvoolu kaabli
jaoks TIG-keevituse korral
19 Etteandemehhanismi või koormustakisti
juhtkaabli ühendus
7
Kaugjuhtimisseadme ühendus
20 Etteandemehhanismi juhtkaabli või
koormustakisti ühendus
8
Ühendus (+) keevitusvoolu kaabli jaoks
MMA-keevituse korral või
tagasivoolukaabli jaoks TIG-keevituse
korral
21 Gaasivooliku ühendus
9
Jahutusvedeliku täide
22 Etteandemehhanismi (MIG/MAG)
keevitusvoolu kaabli ühendus (+)
10 Ühendus koos ELP-ga1 TIG-põletisse
mineva jahutusvee jaoks – SININE
23 Tagasivoolukaabli (MIG/MAG) ühendus
(-)
11 Ühendus TIG-põletist tuleva jahutusvee
jaoks – PUNANE
24 Etteandemehhanismi mineva jahutusvee
ühendus – SININE
12 Antenn
25 Etteandemehhanismist tuleva jahutusvee
ühendus – PUNANE
13 USB ühendus
1)
ELP = ESAB-i loogikapump, vt selle peatüki jaotist „Jahutusseade”.
0463 664 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5.2
Vooluallika sisselülitamine
Lülitage toiteallikas sisse, keerates lüliti (7) asendisse „START”. Vabastage lüliti ja see
naaseb asendisse „1”.
Juhul kui keevitamise ajal peaks toimuma voolukatkestus ja seejärel voolu taastumine, jääb
toiteallikas väljalülitatuks, kuni lüliti keeratakse käsitsi uuesti asendisse „START”.
Lülitage seade välja, keerates lüliti asendisse „0”.
Olenemata sellest, kas toimub vooluvõrgu katkestus või toiteallikas lülitatakse välja
tavapärasel moel, salvestatakse keevitusandmed, mis on saadaval seadme järgneval
käivitamisel.
5.3
Ventilaatori juhtimine
Toiteallika ventilaatorid jätkavad töötamist 6,5 minutit pärast keevitamise lõppu ning seade
lülitub energiasäästurežiimile. Keevitamise uuesti alustamisel alustavad ka ventilaatorid taas
tööd.
Ventilaatorid töötavad vähendatud kiirusel keevitusvooluni kuni 180 A ja täiskiirusel suurema
voolu korral.
5.4
Ülekuumenemiskaitse
Toiteallikal on kaks ülekuumenemiskaitse lülitit, mis rakenduvad sisetemperatuuri liiga
kõrgele tõusmise korral. Keevitusvoolu ühendus katkestatakse ja seadme esiküljel süttib
kollane märgutuli. Ülekoormuskaitsmed lähtestatakse automaatselt, kui temperatuur on
langenud.
5.5
Jahutusseade
Probleemideta töötamise tagamiseks peab paigalduskõrgus jahutusseadmest
keevituspõletini olema max 7 m. Sellest suuremad kõrgused võivad põhjustada probleeme
nagu pikad käivitusajad, õhumullid, vaakum jne.
Kui paigalduskõrgus peab olema üle 7 m, soovitame kasutada paigalduskomplekti, mis
koosneb tagasilöögiklapist ja solenoidklapist, vt peatükki „TARVIKUD”. Kui need klapid on
paigaldatud, peab voolikupakett olema esmase käivitamise ajal horisontaalasendis, et kõik
täituks veega. Seejärel tõstke traadi etteandemehhanism ja voolikupakett kõrgele. Nüüd võib
alustada seadme pidevat ohutut kasutamist paigalduskõrgusel kuni 12 m.
Veeühendus (TIG-keevitus)
Jahutusseade on varustatud ELP (ESAB-i loogikapump) tuvastussüsteemiga, mis kontrollib,
kas veevoolikud on ühendatud.
Vooluallika sisse/välja lüliti peab vesijahutusega TIG-põleti ühendamisel olema asendis „0”
(väljas).
Kui vesijahutusega TIG-põleti on ühendatud, siis veepump käivitub automaatselt, kui pealüliti
keeratakse asendisse „START” ja/või keevitus algab. Pärast keevitust jätkab pump tööd 6,5
minutit ning lülitub siis energiasäästurežiimile.
Tegevus keevitamise ajal
Keevitamise alustamiseks vajutab keevitaja keevituspõleti päästikule. Vooluallikas lülitub
sisse ning käivitab traadi etteande ja jahutusveepumba.
Keevitamise peatamiseks vabastab keevitaja keevituspõleti päästiku. Keevitusprotsess
lakkab, kuid jahutusveepump jätkab töötamist 6,5 minutit, misjärel lülitub seade
energiasäästurežiimile.
0463 664 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
Vee vooluhulga valve
Vee vooluhulga valve katkestab keevitusvoolu jahutusvedeliku puudumisel ja juhtpaneelil
kuvatakse veateade. Vee vooluhulga valve on lisaseade.
5.6
Kaugjuhtimisseade
Kaugjuhtimisseadme ühendamisel töötavad vooluallikas ja traadi etteandemehhanism
kaugjuhtimisrežiimil; nuppude talitlus on blokeeritud. Funktsioone saab reguleerida ainult
kaugjuhtimisseadmega.
Kui kaugjuhtimisseadet ei kasutata, tuleb see vooluallikast / traadi etteandmehhanismist
lahutada, vastasel juhul jäävad need töötama kaugjuhtimisrežiimil.
Lisateabe saamiseks kaugjuhtimispuldi töö kohta vaadake juhtpaneeli kasutusjuhiseid.
5.7
WeldCloud™-seade
WeldCloud™-seade ühendab keevitusvooluallika Wi-Fi või juhtmega kohtvõrgu abil lokaalse
WeldCloud™-i serveriga. WeldCloud™-seade on varustatud GPS-funktsiooniga, mille abil
jälgitakse keevitusvooluallika asukohta. Seadmel on ka Bluetooth-ühenduse funktsioon, mis
võimaldab ühendada3. osapoolte sisendseadmeid, näiteks Bluetooth-funktsiooniga ribakoodivõi koguselugejaid.
WeldCloud™-seadme Wi-Fi ühendus aktiveeritakse vooluallika sisselülitamisel. See alustab
kuumkohana, mis kuvatakse kui saadaolev Wi-Fi võrk. Pärast ühenduse loomist saab avada
juurdepääsu vooluallika veebiliidesele, et teha ühekordne häälestustoiming. Häälestamise ja
taaskäivitamise järel kuvatakse vooluallikas WeldCloud™-seadmel. Lisateavet
WeldCloud™-seadme ja selle funktsioonide kohta vt WeldCloud™-i kasutusjuhendist.
0463 664 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 HOOLDAMINE
6
HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
Ainult vastavate elektrialaste teadmistega isikud (volitatud personal), võivad kaitseplaate
eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-, hooldus- või remonditööde
läbiviimiseks.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud
toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Igapäevaselt
Tehke järgmised hooldustoimingud iga päev.
•
•
Kontrollige, kas kõik kaablid ja ühendused on korras ja terved. Vajaduse korral
pinguldage ja vahetage kõik defektsed osad.
Kontrollige vee taset ja voolu, vajaduse korral lisage jahutusvedelikku.
6.2
•
•
Vajaduse korral
Kontrollige korrapäraselt, et vooluallikas ei oleks mustusega ummistunud.
Õhu sisse- ja väljalaskeavade määrdumisel või ummistumisel tekib ülekuumenemine.
Puhastage tolmufilter.
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage tolmufiltriga õhutusvõre
(1).
Pöörake võre (2) välja.
Eemaldage tolmufilter (3).
puhastage filter suruõhuga (madala
rõhuga),
Asetage peene võrguga filter vastu
võret (2) (vooluallikast välja).
Asetage tolmufiltriga õhutusvõre
tagasi.
Lisage jahutusvedelikku
Soovitatav on kasutada ESAB-i valmissegatud
jahutusvedelikku. Vt peatükki „TARVIKUD”.
•
Lisage jahutusvedelikku, kuni see katab poole
sisselasketorust.
TÄHELEPANU!
Jahutusvedelikku tuleb lisada, kui ühendatakse
keevituspõleti või ühenduskaablid, mis on 5 m pikad või
pikemad. Kui lisate vedelikku selle taseme reguleerimiseks,
siis ei ole vaja voolikut lahti ühendada.
0463 664 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 HOOLDAMINE
ETTEVAATUST!
Jahutusvedelikku tuleb käidelda kemikaalide jäätmetena.
6.3
Kord aastas
Tehke järgmised hooldustoimingud vähemalt kord aastas.
•
•
•
Eemaldage mustus ja tolm. Puhastage vooluallikas kuiva suruõhuga (madala rõhuga).
Vahetage jahutusvedelik ning peske voolikud ja veepaak puhta veega.
Kontrollige tihendeid, kaableid ja ühendusi. Vajaduse korral pinguldage ja vahetage
kõik defektsed osad.
0463 664 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 VEAOTSING
7
VEAOTSING
Enne volitatud hooldustehniku kutsumist proovige neid soovitatud kontrollimeetodeid.
Vea tüüp
Kaar puudub.
Toiming
•
•
•
Vool katkeb keevitamise ajal.
•
•
Ülekuumenemiskaitse lülitid rakenduvad
sageli.
•
•
Halb keevituskvaliteet.
•
•
•
•
0463 664 001
- 19 -
Veenduge, et toitelüliti oleks sisse
lülitatud.
Veenduge, et keevitus- ja
tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus
oleks õige.
Kontrollige, kas ülekuumenemiskaitse
lülitid on rakendunud (seda näitab
oranž tuli esipaneelil).
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Kontrollige, kas õhufiltrid on
ummistunud.
Veenduge, et te ei ületa vooluallika
kindlaksmääratud andmeid (st seade ei
ole ülekoormatud).
Veenduge, et keevitus- ja
tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus
oleks õige.
Veenduge, et kasutatakse õigeid
elektroode.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
© ESAB AB 2019
8 VARUOSADE TELLIMINE
8
VARUOSADE TELLIMINE
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult
ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
Mig U5000iw WeldCloud™ on välja töötatud ning testitud vastavalt rahvusvahelistele ja
Euroopa standarditele IEC/EN 60974-1/-2/-3 ja EN 60974-10.
Teenindus- või remonditöid teostanud tehnohooldeosakond peab tagama, et toode endiselt
vastaks ülal mainitud standarditele.
Varuosi ja kulutarvikuid saate tellida lähima ESAB-i toodete edasimüüja juurest, lisateavet
vaadake veebilehelt esab.com. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0463 664 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
SKEEM
SKEEM
0463 664 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
SKEEM
Jahutusseade
0463 664 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0445 400 883
Welding power
source
Mig U5000iw WeldCloud™, With cooling unit and
400 V
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Tehniline dokumentatsioon on saadaval veebiaadressil: www.esab.com
0463 664 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
VARUOSADE LOETELU
VARUOSADE LOETELU
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0463 664 001
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
TARVIKUD
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 664 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0463 664 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0463 664 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Ettenähtust erineva jahutusvedeliku
kasutamine võib seadet kahjustada. Selliselt
tekkinud kahjustuste korral kaotavad kõik
ESAB-i garantiikohustused kehtivuse.
0463 664 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0463 664 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising