ESAB | Mig U5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Uputstvo za upotrebu

ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Uputstvo za upotrebu
Aristo®
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Priručnik s uputama
0463 664 001 HR 20190218
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA.............................................................................
4
1.2
Mjere opreza ...........................................................................................
4
UVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Oprema ....................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .....................................................................................
8
4
INSTALACIJA ..............................................................................................
10
4.1
Upute za podizanje .................................................................................
10
4.2
Postavljanje ............................................................................................
10
4.3
Dovod električne mreže .........................................................................
10
4.4
Krajnji otpornik .......................................................................................
11
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice ....................................
11
RAD..............................................................................................................
13
5.1
Priključci i upravljački uređaji ...............................................................
14
5.2
Uključivanje izvora napajanja ...............................................................
15
5.3
Upravljanje ventilatorom .......................................................................
15
5.4
Zaštita od pregrijavanja .........................................................................
15
5.5
Jedinica hlađenja ...................................................................................
15
5.6
Jedinica za daljinsko upravljanje..........................................................
16
5.7
Jedinica WeldCloud™............................................................................
16
ODRŽAVANJE .............................................................................................
17
6.1
Svakodnevne provjere ...........................................................................
17
6.2
Po potrebi................................................................................................
17
6.3
Svake godine ..........................................................................................
18
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA ...................................................................
19
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
SHEMA ................................................................................................................
NARUDŽBENI BROJEVI .....................................................................................
POPIS REZERVNIH DIJELOVA ..........................................................................
DODATNA OPREMA ...........................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0463 664 001
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno dovesti
do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama
te se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0463 664 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0463 664 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0463 664 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
Model Mig U5000i WeldCloud™ je izvor napajanja za MIG/MAG / TIG zavarivanje, a može
se koristiti i za MMA zavarivanje.
Priručnik je valjan za:
•
Mig U5000iw s rashladnom jedinicom i jedinicom WeldCloud™
Izvor napajanja namijenjen je upotrebi uz jedinice za dopremanje žice Feed 3004 ili Feed
4804.
Sve se postavke podešavaju putem jedinice za dopremanje žice ili kontrolne kutije.
Izvor napajanja Mig U5000i WeldCloud™ kombinira se s U82 i ima kontrolnu kutiju koja
omogućuje bežično praćenje.
Više informacija o jedinicama za dopremanje žice i jedinici WeldCloud™, potražite u
priručnicima za upotrebu
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.1
Oprema
Izvor napajanja isporučuje se u kompletu s krajnjim otpornikom, povratnim kabelom od 5 m i
priručnikom za upotrebu.
0463 664 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Mig U5000i WeldCloud™
Napon mreže
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Dovod električne mreže
Sscmin 8.7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Primarna električna energija
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
Napajanje bez priključenih potrošača zahtijeva se u načinu rada uštede energije 6,5 min
nakon zavarivanja
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
MMA (SMAW)
55 W
Napon/trenutni raspon
MIG/MAG (GMAW)
8 - 60 V / 16 - 500 A
MMA (SMAW)
16 - 500 A
TIG (GTAW)
4 - 500 A
Dozvoljena opterećenost za MIG/MAG (GMAW)
60 % radnog ciklusa
500 A / 39 V
100 % radnog ciklusa
400 A / 34 V
Dozvoljena opterećenost za MMA (SMAW)
60 % radnog ciklusa
500 A / 40 V
100 % radnog ciklusa
400 A / 36 V
Dozvoljena opterećenost za TIG (GTAW)
60 % radnog ciklusa
500 A / 30 V
100 % radnog ciklusa
400 A / 26 V
Faktor snage pri maksimalnoj električnoj energiji (I2)
MMA
0,91
TIG
0,90
MIG
0,90
Učinkovitost pri maksimalnoj električnoj energiji (I2)
MMA
87 %
TIG
82 %
MIG
83 %
Napon otvorenog kruga U0 maks.
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) bez funkcije
VRD 1)
72 - 88 V
MMA (SMAW) bez funkcije VRD 1)
68 - 80 V
U0L"Live TIG (GTAW)", funkcija VRD je
79 V
isključena
0463 664 001
2)
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
Mig U5000i WeldCloud™
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW), funkcija
VRD je isključena 2)
59 V
Funkcija VRD je aktivna 2)
< 35 V
Radna temperatura
-10 do +40 °C
(14 do 104 °F)
Temperatura za transport
-20 do +55 °C
(-4 do 131 °F)
Dimenzije d × š × v
bez jedinice hlađenja
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in)
s jedinicom hlađenja
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in)
Stalni zvučni tlak kod napajanja bez
priključenih potrošača
<70 db (A)
Težina
bez jedinice hlađenja
82 kg (183 lb)
102 kg (225 lb)
s jedinicom hlađenja
Izolacijski razred, transformator
H
Klasa kućišta
IP23
Razred primjene
1)
Vrijedi za izvore napajanja bez specifikacije VRD na natpisnoj pločici.
2)
Vrijedi za izvore napajanja sa specifikacijom VRD na natpisnoj pločici. Objašnjenje funkcije
VRD nalazi se u priručniku za upotrebu komandne ploče.
0463 664 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja veća ili
jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne mreže. Osoba
koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u dogovoru s
operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na napajanje na kojem
je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke podatke potražite u poglavlju
TEHNIČKI PODACI.
4.1
Upute za podizanje
Izvor napajanja
4.2
Kolica i izvor napajanja
Kolica 2 i izvor napajanja
Postavljanje
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
4.3
Dovod električne mreže
Provjerite je li uređaj priključen na električnu mrežu odgovarajućeg
napona te njegovu zaštićenost osiguračem odgovarajuće veličine.
Obavezno osigurajte odgovarajući priključak na uzemljenje sukladno
propisima.
Natpisna pločica s podacima o napajanju
0463 664 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Mig U5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Napon mreže
400 V
Područje glavnog kabela napajanja, mm2
4G6
Fazna struja, I1eff
28 A
Osigurač
S vremenskom odgodom
25 A
Tip C MCB
32 A
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Za ostale regije kabeli napajanja moraju odgovarati namjeni u
skladu s državnim propisima.
4.4
Krajnji otpornik
Kako bi se izbjegle smetnje u komunikaciji, na krajeve CAN
sabirnice potrebno je postaviti krajnje otpornike.
Jedan kraj CAN sabirnice nalazi se kod komandne ploče, koja
ima integrirani krajnji otpornik. Krajnji otpornik mora se
postaviti na drugi kraj izvora napajanja, kako je i prikazano s
desne strane.
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice
Uz upotrebu upravljačke jedinice i jedinice za dopremanje žice bez komandne ploče, moguće
je upravljati s najviše 4 jedinice za dopremanje žice putem jednog izvora napajanja.
Birati se može između sljedećih priključaka:
•
•
•
•
1 TIG-plamenik i 1 pištolj za MIG (potreban univerzalni izvor napajanja)
2 pištolja za MIG/MAG
1 TIG-plamenik i 3 pištolja za MIG (potreban univerzalni izvor napajanja)
4 pištolja za MIG
Tijekom zavarivanja pištoljima za MIG s vodenim hlađenjem na svim jedinicama za
dopremanje žice, preporučuje se priključiti i dodatnu jedinicu hlađenja za 2 dodatna
plamenika.
Preporučujemo paralelno priključivanje pištolja.
Dvije jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje dvije jedinice za dopremanje žice potreban je komplet za priključivanje,
pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
0463 664 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
A. Priključak za vodu
B. Priključak struje za zavarivanje
C. Priključak kontrolne kutije
Četiri jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje četiri jedinice za dopremanje žice potrebna su dva kompleta za
priključivanje i dodatna jedinica za hlađenje, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
A. Priključak za vodu
B. Priključak struje za zavarivanje
C. Priključak kontrolne kutije
0463 664 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
0463 664 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5.1
Priključci i upravljački uređaji
1
Narančasto indikatorsko svjetlo pregrijavanje
14 Crveno indikatorsko svjetlo - Wi Fi
povezivost
2
Bijelo indikatorsko svjetlo - izvor
napajanja je uključen
15 Osigurač napona napajanja dovodne
jedinice 42V
3
Sklopka glavnog izvora napajanja, 0 / 1 / 16 Priključak za Ethernet
START
4
Priključak za signal pokretanja
plamenika
17 Crveni (+) priključak vijka izlaznog
ispusta mjerenja
5
Priključak za plin do TIG plamenika
18 Crni (-) priključak vijka izlaznog ispusta
mjerenja
6
Priključak (-) za povratni kabel na MMA
ili kabel struje na TIG zavarivanju
19 Priključak za upravljački kabel do
jedinice za dopremanje žice ili do
krajnjeg otpornika
7
Priključak za daljinski upravljač
20 Priključak za upravljački kabel do
jedinice za dopremanje žice ili do
krajnjeg otpornika
8
Priključak (+) za kabel struje zavarivanja 21 Priključak za crijevo za plin
za MMA ili povratni kabel za TIG
zavarivanje
9
Otvor za punjenje vode hlađenja
22 Priključak (+) za struju zavarivanja do
jedinice za dopremanje žice (MIG/MAG)
10 Priključak za ELP1 za vodu hlađenja TIG 23 Priključak (-) za povratni kabel
(MIG/MAG)
plamenika - CRVENI
11 Priključak za vodu hlađenja TIG
plamenika - CRVENA
24 Priključak za vodu hlađenja do jedinice
za dopremanje žice - PLAVI
12 Antena
25 Priključak za vodu hlađenja od jedinice
za dopremanje žice - CRVENI
0463 664 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
13 USB povezivost
1)
ELP = ESAB Logic Pump, pogledajte odjeljak "Rashladna jedinica" u ovome poglavlju.
5.2
Uključivanje izvora napajanja
Izvor napajanja uključite okretanjem sklopke (7) u položaj "START". Otpustite sklopku i vratit
će se u položaj "1".
U slučaju prekida napajanja tijekom zavarivanja, a zatim ponovnog uspostavljanja napajanja,
izvor napajanja ostat će bez napajanja sve dok se sklopka ručno ne okrene u položaj
"START".
Jedinicu isključite okretanjem sklopke u položaj "0".
Neovisno o tome je li izvor napajanja naglo prekinut ili je normalnim putem isključen, podaci
o zavarivanju se spremaju kako bi bili dostupni prilikom sljedećeg uključivanja uređaja.
5.3
Upravljanje ventilatorom
Ventilatori nastavljaju raditi u trajanju od 6,5 minuta nakon prekida zavarivanja; nakon toga,
jedinica prelazi u način uštede energije. Ponovno se pokreću nakon pokretanja zavarivanja.
Ventilatori rade manjom brzinom za struju zavarivanja do 180 A i punom brzinom za struje
veće jakosti.
5.4
Zaštita od pregrijavanja
Izvor napajanja ima dvije zaštite od toplinskog preopterećenja koji se aktiviraju u slučaju
previsoke unutarnje temperature, i koji tada prekidaju struju zavarivanja i uključuju
narančasto indikatorsko svjetlo na prednjem dijelu uređaja. Automatski se ponovno
postavljaju nakon što se temperatura snizi.
5.5
Jedinica hlađenja
Kako bi se osigurao bezbrižan rad, visina između jedinice hlađenja i plamenika zavarivanja
smije iznositi najviše 7 m. Veće vrijednosti od toga mogu uzrokovati probleme kao što su dulji
periodi pokretanja, mjehurići zraka, podtlak i sl.
Ako je potrebna visina ugradnje veća od 7 m, preporučamo upotrebu montažnog kompleta
koji sadrži protupovratni ventil i magnetski ventil, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
Nakon ugradnje tih ventila, paket crijeva mora se postaviti vodoravno tijekom početnog
pokretanja kako bi se svi dijelovi napunili vodom. Nakon toga podignite jedinicu za
dopremanje žice i paket crijeva na višu razinu. Sada možete sigurno koristiti uređaj na
visinama do 12 m.
Priključak za vodu (TIG zavarivanje)
Jedinica za hlađenje opremljena je detekcijskim sustavom ELP (ESAB Logic Pump) koji
provjerava jesu li priključena crijeva za vodu.
Sklopka za uključivanje/isključivanje izvora napajanja mora biti u položaju "0" (isključeno)
prilikom priključivanja TIG plamenika s vodenim hlađenjem.
Ako je priključen TIG plamenik s vodenim hlađenjem, vodena pumpa automatski se pokreće
nakon postavljanja glavne sklopke u položaj "START" i/ili pri pokretanju zavarivanja. Nakon
zavarivanja, pumpa nastavlja raditi tijekom 6,5 minuta, a zatim se prebacuje u način uštede
energije.
0463 664 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Rad tijekom zavarivanja
Za pokretanje zavarivanja zavarivač pritišće sklopku okidača plamenika za zavarivanje. Izvor
napajanja se uključuje i pokreće žicu za dopremanje i pumpu za vodeno hlađenje.
Za zaustavljanje zavarivanja zavarivač otpušta sklopku okidača plamenika za zavarivanje.
Zavarivanje će stati, ali će pumpa za vodeno hlađenje nastaviti raditi dodatnih 6,5 minuta
nakon čega se jedinica prebacuje u način uštede energije.
Zaštita protoka vode
Zaštita protoka vode prekida struju zavarivanja u slučaju gubitka rashladnog sredstva, u
kojem trenutku ujedno i prikazuje poruku o pogrešci na komandnoj ploči. Zaštita protoka
vode je dodatna oprema.
5.6
Jedinica za daljinsko upravljanje
Ako je priključena jedinica za daljinsko upravljanje, izvor napajanja i jedinica za dopremanje
žice nalaze se u načinu rada daljinskog upravljanja; tipke i gumbi su blokirani. Funkcije se
mogu podešavati isključivo putem daljinskog upravljača.
Ako nećete koristiti daljinski upravljač, potrebno ga je odvojiti od izvora napajanja / jedinice
za dopremanje žice, jer će sustav u suprotnom ostati u načinu daljinskog upravljanja.
Dodatne informacije o radu daljinskog upravljača potražite u priručniku za upotrebu
komandne ploče.
5.7
Jedinica WeldCloud™
Jedinica WeldCloud™ povezuje izvor struje zavarivanja s lokalnim WeldCloud™
poslužiteljem putem Wi-Fi mreže ili žičnog LAN-a. Jedinica WeldCloud™ opremljena je
GPS-om za praćenje lokacije izvora struje zavarivanja. Također ima mogućnost povezivanja
putem Bluetoothas ulaznim jedinicama treće strane, kao što je na primjer skener crtičnih/QR
kodova opremljen Bluetooth funkcijom.
Wi-Fi funkcija jedinice WeldCloud™ omogućuje se prilikom pokretanja izvora napajanja. Na
početku je riječ o hot-spotu koji se prikazuje kao dostupna Wi-Fi mreža. Nakon
uspostavljanja veze moguće je pristupiti web-sučelju izvora napajanja za postavljanje koje je
potrebno obaviti samo jednom. Nakon postavljanja i ponovnog pokretanja, izvor napajanja bit
će vidljiv na jedinici WeldCloud™. Više informacija o jedinici WeldCloud™ i njezinim
značajkama potražite u priručniku s uputama WeldCloud™.
0463 664 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
NAPOMENA!
Redovito održavanje važno je za siguran i pouzdan rad.
Jedino osobe s odgovarajućim znanjem o elektrici (ovlašteno osoblje) smiju uklanjati
sigurnosne ploče kako bi priključili opremu ili proveli radove servisa, održavanja ili popravaka
opreme za zavarivanje.
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na proizvodu,
sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Svakodnevne provjere
Sljedeće postupke održavanja provodite svaki dan.
•
•
Provjerite ispravnost svih kabela i priključaka. Po potrebi zategnite i zamijenite sve
neispravne dijelove.
Provjerite razinu i protok vode, nadolijte rashladno sredstvo po potrebi.
6.2
•
•
Po potrebi
Redovito provjeravajte odsutnost začepljenja izvora napajanja prljavštinom.
Začepljeni ili blokirani ulazi i izlazi zraka mogu dovesti do pregrijavanja.
Očistite filtar prašine.
•
•
•
•
•
•
•
Skinite rešetku ventilatora s filtrom
prašine (1).
Zanjišite rešetku (2).
Otpustite filtar prašine (3).
Ispušite filtar komprimiranim zrakom
(smanjenog tlaka).
Zamijenite filtar s finom mrežicom na
strani rešetke (2) (suprotno od izvora
napajanja).
Zamijenite rešetku ventilatora s
filtrom prašine.
Nadolijte rashladno sredstvo
Preporuča se upotreba rashladnog sredstva tvrtke ESAB
spremno za korištenje. Pogledajte poglavlje "DODATNA
OPREMA".
•
Nadolijevajte rashladno sredstvo dok ne prekrije ulaznu
cijev.
NAPOMENA!
Rashladno sredstvo treba nadopuniti i ako priključujete
plamenik ili spojne kabele duljine 5 m ili više. Pri
prilagođavanju razine vode nadolijevanjem, crijevo
rashladnog sredstva ne treba odvajati.
0463 664 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ODRŽAVANJE
OPREZ!
Rashladnim sredstvom rukujte kao kemijskim otpadom.
6.3
Svake godine
Sljedeće postupka održavanja provodite najmanje jednom godišnje.
•
•
•
Uklonite svu prljavštinu i prašinu. Ispušite izvor napajanja suhim komprimiranim zrakom
(smanjenog tlaka).
Zamijenite rashladno sredstvo i očistite crijeva i spremnik vode pomoću čiste vode.
Provjerite brtve, kabele i priključke. Po potrebi zategnite i zamijenite sve neispravne
dijelove.
0463 664 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Isprobajte sljedeće provjere i preglede prije nego pozovete ovlašteno servisno tehničko
osoblje.
Vrsta pogreške
Nema luka.
Radnja
•
•
•
Struja zavarivanja je prekinuta tijekom
postupka.
•
•
Provjerite je li uključena sklopka
glavnog izvora napajanja.
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite aktiviranje zaštite od
toplinskog preopterećenja (označava
narančasto svjetlo u prednjem dijelu).
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
Zaštita od toplinskog preopterećenja
uključuje se prečesto.
•
•
Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni.
Provjerite jeste li premašili nazivne
podatke izvora napajanja (odnosno,
preopterećenje jedinice).
Slaba učinkovitost zavara.
•
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite koristite li odgovarajuće
elektrode.
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
•
•
•
0463 664 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke ESAB.
Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Mig U5000iw WeldCloud™ projektiran je i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim
standardima IEC/EN 60974-1/-2/-3 i EN 60974-10.
Servisna jedinica koja je obavila servisiranje ili popravak obavezna je osigurati daljnju
usklađenost proizvoda s navedenim standardima.
Rezervne i zamjenske dijelove možete naručiti od najbližeg distributera tvrtke ESAB. Više
informacija potražite na esab.com. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova
navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu
i osigurava pravilnu isporuku.
0463 664 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
SHEMA
SHEMA
0463 664 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
SHEMA
Jedinica hlađenja
0463 664 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0445 400 883
Welding power
source
Mig U5000iw WeldCloud™, With cooling unit and
400 V
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0463 664 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0463 664 001
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 664 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0463 664 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0463 664 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Uporaba drugog rashladnog sredstva osim
propisanog može oštetiti opremu. U slučaju
takvog oštećenja, jamstvo tvrtke ESAB
prestaje važiti.
0463 664 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0463 664 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising