ESAB | Mig U5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Vartotojo vadovas

ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Vartotojo vadovas
Aristo®
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Instrukcijos
0463 664 001 LT 20190218
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
4
ĮVADAS ........................................................................................................
7
2.1
Įranga.......................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
8
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
10
4.1
Kėlimo instrukcijos ................................................................................
10
4.2
Pastatymas .............................................................................................
10
4.3
Elektros maitinimo tinklas .....................................................................
10
4.4
Baigiamasis varžas ................................................................................
11
4.5
Kelių vielos padavimo įrenginių prijungimas ......................................
11
EKSPLOATAVIMAS.....................................................................................
13
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai................................................................
14
5.2
Maitinimo šaltinio įjungimas .................................................................
15
5.3
Aušintuvo valdiklis.................................................................................
15
5.4
Apsauga nuo perkaitimo........................................................................
15
5.5
Aušinimo įrenginys ................................................................................
15
5.6
Nuotolinio valdymo blokas....................................................................
16
5.7
„WeldCloud™“ įrenginys.......................................................................
16
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
17
6.1
Kasdienė priežiūra .................................................................................
17
6.2
Jei reikia ..................................................................................................
17
6.3
Kiekvienai metais ...................................................................................
18
GEDIMŲ ŠALINIMAS ..................................................................................
19
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
DIAGRAMA..........................................................................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS ....................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 664 001
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų
(SDS) informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 664 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami
ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 664 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais
žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų
tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 664 001
-6-
© ESAB AB 2019
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
„Mig U5000i WeldCloud™“ yra MIG / MAG ir TIG suvirinimo maitinimo šaltinis, kurį taip pat
galima naudoti MMA suvirinimui.
Vadovas galioja:
•
„Mig U5000iw“ su aušinimo įrenginiu ir „WeldCloud™“ įrenginiu
Maitinimo šaltinis skirtas naudoti su „Feed 3004“ arba „Feed 4804“ vielos padavimo
įrenginiais.
Visi nustatymai atlikti iš vielos padavimo įrenginio arba valdymo dėžės.
Maitinimo šaltinis „Mig U5000i WeldCloud™“ su U82 turi valdymo dėžę, kuri leidžia atlikti
belaidį stebėjimą.
Jeigu reikia daugiau informacijos apie padavimo įrenginius ir „WeldCloud™“, žr. naudojimo
instrukciją.
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.1
Įranga
Kartu su maitinimo šaltiniu pateikiamas baigiamasis varžas, 5 m. grįžtamasis kabelis ir
naudojimo instrukcija.
0463 664 001
-7-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Mig U5000i WeldCloud™
Elektros tinklo įtampa
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Maitinimo tinklas
Sscmin. 8,7 MVA
Zmaks. 0,018 Ω
Pirminė srovė
Imaks. MIG / MAG (GMAW)
33 A
Imaks. MMA (SMAW)
34 A
Imaks. TIG (GTAW)
26 A
Energijos poreikis, kai nėra apkrovos energijos taupymo režimu, praėjus 6,5 min. po
suvirinimo
TIG / MIG (GTAW / GMAW)
45 W
MMA (SMAW)
55 W
Įtampa / srovės intervalas
MIG / MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
MMA (SMAW)
16–500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
Leistina apkrova su MIG / MAG (GMAW)
60 % darbo ciklo
500 A / 39 V
100 % darbo ciklo
400 A / 34 V
Leistina apkrova su MMA (SMAW)
60 % darbo ciklo
500 A / 40 V
100 % darbo ciklo
400 A / 36 V
Leistina apkrova su TIG (GTAW)
60 % darbo ciklo
500 A / 30 V
100 % darbo ciklo
400 A / 26 V
Galios faktorius esant didžiausiai srovei (l2)
MMA
0,91
TIG
0,90
MIG
0,90
Efektyvumas esant didžiausiai srovei (I2)
MMA
87 %
TIG
82 %
MIG
83 %
Atviros grandinės įtampa U0 maks.
MIG / MAG (GMAW), TIG (GTAW) be VRD
funkcijos 1)
72–88 V
MMA (SMAW) be VRD funkcijos 1)
68–80 V
U0L „Live TIG (GTAW)“, VRD funkcija
79 V
išjungta
2)
0463 664 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Mig U5000i WeldCloud™
MIG / MAG (GMAW), MMA (SMAW), VRD
funkcija išjungta 2)
59 V
VRD funkcija įjungta 2)
<35 V
Darbinė temperatūra
nuo -10 iki +40 °C
(nuo 14 iki 104 °F)
Gabenimo temperatūra
nuo -20 iki +55 °C
(nuo -4 iki 131 °F)
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
be aušinimo įrenginio
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 col.)
su aušinimo įrenginiu
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 col.)
Nuolatinis garso slėgis nesant apkrovos
<70 dB (A)
Svoris
be aušinimo įrenginio
82 kg (183 sv.)
102 kg (225 sv.)
su aušinimo įrenginiu
Transformatoriaus izoliacijos klasė
H
Gaubto apsaugos klasė
IP23
Taikymo klasė
1)
Maitinimo šaltiniams, kurių informacinėje plokštelėje nėra VRD specifikacijos.
2)
Maitinimo šaltiniams, kurių informacinėje plokštelėje yra VRD specifikacija. VRD funkcija
paaiškinta valdymo skydo naudojimo instrukcijoje.
0463 664 001
-9-
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti specialistas.
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti, jei
reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta tik prie
tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi Sscmin. Žr.
techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
4.1
Kėlimo instrukcijos
Srovės šaltinis
4.2
Vežimėlis ir maitinimo
šaltinis
2 vežimėlis ir maitinimo
šaltinis
Pastatymas
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinimo oro įleidimo ir išleidimo angos
nebūtų uždengtos.
4.3
Elektros maitinimo tinklas
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinkamos įtampos elektros
maitinimo tinklo ir apsaugotas reikiamos vardinės srovės saugikliais.
Būtina įrengti apsauginį įžeminimą, atitinkantį reglamentų
reikalavimus.
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo jungties duomenimis
0463 664 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalūs kabelio skerspjūviai
Mig U5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Elektros tinklo įtampa
400 V
Elektros tinklo kabelio skerspjūvis mm2
4G6
Fazės srovė, I1eff
28 A
Saugiklis
Su apsauga nuo viršįtampio
25 A
Tipas C MCB
32 A
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Kituose regionuose maitinimo kabeliai turi
būti tinkami prietaisui ir atitikti vietines ir šalyje galiojančias normas.
4.4
Baigiamasis varžas
Siekiant išvengti ryšio trukdžių CAN magistralės galai turi būti
pritvirtinti baigiamaisiais varžais.
Vienas CAN magistralės galas yra valdymo skyde, turinčiame
integruotą baigiamąjį varžą Kitas maitinimo šaltinio galas turi
būti pritvirtintas baigiamuoju varžu kaip parodyta dešinėje.
4.5
Kelių vielos padavimo įrenginių prijungimas
Su valdymo bloku ir vielos padavimo įrenginiais be valdymo skydo galima valdyti iki 4 vielos
padavimo įrenginių naudojant vieną maitinimo šaltinį.
Galima pasirinkti iš šių prijungimų:
•
•
•
•
1 TIG degiklis ir 1 MIG įtaisas (reikalingas universalus maitinimo šaltinis)
2 MIG / MAG įtaisai
1 TIG degiklis ir 3 MIG įtaisai (reikalingas universalus maitinimo šaltinis)
4 MIG įtaisai
Kai virinama su vandeniu aušinamu MIG įtaisu ant visų vielos padavimo įtaisų,
rekomenduojama prijungti atskirą aušinimo įrenginį, skirtą 2 papildomiems įtaisams.
Rekomenduojame įtaisus prijungti lygiagrečiai.
Du vielos padavimo įrenginiai
Prijungimo rinkinys reiklingas jungiant du vielos padavimo įrenginius, žr. skyrių „PRIEDAI“.
0463 664 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 MONTAVIMAS
A. Vandens jungtis
B. Suvirinimo srovės jungtis
C. Valdymo dėžės jungtis
Keturi vielos padavimo įrenginiai
Prijungiant keturis vielos padavimo įrenginius reikalingi du prijungimo rinkiniai ir papildomas
aušinimo įrenginys, žr. skyrių „PRIEDAI“.
A. Vandens jungtis
B. Suvirinimo srovės jungtis
C. Valdymo dėžės jungtis
0463 664 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
0463 664 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
5.1
Jungtys ir valdymo įrenginiai
1
Oranžinė indikacinė lemputė –
perkaitimas
14 Raudona indikacinė lemputė – „Wi-Fi“
ryšys
2
Balta indikacinė lemputė – maitinimas
ĮJUNGTAS
15 Padavimo įrenginio maitinimo įtampos
saugiklis, 42 V
3
Energijos tiekimo iš tinklo jungiklis, 0 / 1 / 16 Eterneto jungtis
START
4
Degiklio paleidimo signalo jungtis
17 Matavimo išvado varžto raudonas
gnybtas (+)
5
TIG degiklio dujų jungtis
18 Matavimo išvado varžto juodas gnybtas
(–)
6
MMA grįžtamojo kabelio arba TIG
suvirinimo srovės kabelio jungtis (–)
19 Valdymo kabelio jungtis su vielos
padavimo įrenginiu arba baigiamuoju
varžu
7
Nuotolinio valdymo jungtis
20 Valdymo kabelio jungtis su vielos
padavimo įrenginiu arba baigiamuoju
varžu
8
MMA suvirinimo srovės kabelio arba TIG 21 Sujungimas su dujų žarna
suvirinimo grįžtamojo kabelio jungtis (+)
9
Aušinamojo vandens užpildymo įtaisas
22 Suvirinimo srovės kabelio jungtis (+) su
vielos padavimo įrenginiu (MIG / MAG)
10 Jungtis su ELP1 skirta aušinimui
vandeniu su TIG degikliu – MĖLYNA
23 Grįžtamojo kabelio (MIG / MAG) jungtis
(–)
11 Aušinamojo vandens jungtis iš TIG
degiklio – RAUDONA
24 Aušinamojo vandens jungtis į vielos
padavimo įrenginį – MĖLYNA
12 Antena
25 Aušinamojo vandens jungtis iš vielos
padavimo įrenginio – RAUDONA
13 USB jungtis
1)
ELP = „ESAB Logic Pump“, žr. šio skyriaus dalį „Aušinimo įrenginys“.
0463 664 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
5.2
Maitinimo šaltinio įjungimas
Įjunkite maitinimo įrenginį pasukdami jungiklį (7) į padėtį „START“ (paleisti). Atleiskite jungiklį
ir jis grįš į padėtį „1“.
Jei elektros srovės tiekimą reikia nutraukti suvirinimo metu ir po to vėl atkurti, maitinimo
įtaisas liks be energijos, kol jungiklis nebus rankiniu būdu pasuktas į padėtį „START“
(paleisti).
Maitinimo įrenginys išjungiamas maitinimo jungiklį nustačius į padėtį „0“.
Kai elektros srovės tiekimas pertraukiamas arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastiniu
būdu, suvirinimo duomenys bus išsaugoti, todėl jais bus galima naudotis kitą kartą paleidus
įrenginį.
5.3
Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinio aušintuvai veikia dar 6,5 minutes po to, kai suvirinimas išjungiamas ir
įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Jie vėl įsijungia pradėjus virinti.
Jei suvirinimo srovė neviršija 180 A, aušintuvai veikia lėčiau, o esant stipresnei srovei jie
veikia visu greičiu.
5.4
Apsauga nuo perkaitimo
Maitinimo šaltinyje yra du šiluminės apsaugos nuo perkaitimo įtaisai, kurie suveikia, jei vidinė
temperatūra tampa per aukšta, nutraukdami suvirinimo srovę ir užžiebdami oranžinę
indikacinę lemputę, esančią priekinėje įtaiso dalyje. Jos automatiškai išsijungia, kai
temperatūra nukrenta.
5.5
Aušinimo įrenginys
Tam, kad įranga veiktų be sutrikimų, įrenginio aukštis tarp aušinimo ir suvirinimo degiklio turi
būti ne daugiau kaip 7 m. Didesnis aukštis gali sukelti problemų, tokių kaip lėtas įsijungimas,
oro burbulai, vakuumas ir t. t.
Jei reikia, kad įrenginio aukštis būtų daugiau kaip 7 m, rekomenduojame naudoti įrengimo
rinkinį, kurį sudaro negrįžtamasis ir solenoidinis vožtuvai, žr. skyrių „PRIEDAI“. Įrengus šiuos
vožtuvus žarnos pakuotė pirminio įrengimo metu turi būti horizontalioje padėtyje, kad viskas
užsipildytų vandeniu. Tada pakelkite laido tiekimo įrenginį ir žarnos pakuotę į aukščiausią
padėtį. Dabar galima pradėti saugiai naudotis, kai įrenginio aukštis yra iki 12 m.
Vandens jungtis (TIG suvirinimas)
Aušinimo įrenginyje su aptikimo sistema ELP („ESAB Logic Pump“), tikrinanti ar prijungtos
vandens žarnos.
Maitinimo šaltinio įjungimo / išjungimo jungiklis turi būti padėtyje „0“ (išjungta), kai
prijungiamas vandeniu aušinamas TIG degiklis.
Jei prijungiamas vandeniu aušinamas TIG degiklis, vandens siurblys įsijungia automatiškai,
kai pagrindinis įjungimo / išjungimo jungiklis perjungiamas į padėtį „START“ ir (arba) kai
pradedamas suvirinimas. Baigus virinti siurblys ir toliau veikia 6,5 minutes, po to persijungia į
energijos taupymo režimą.
Veikimas suvirinant
Tam, kad pradėtų virinti, suvirinimo įtaisas nuspaudžia suvirinimo degiklio strektės jungiklį.
Maitinimo šaltinis įjungia maitinimą, pradedama paduoti viela ir įsijungia aušinamojo vandens
siurblys.
0463 664 001
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 EKSPLOATAVIMAS
Tam, kad nustotų virinti, suvirinimo įtaisas atleidžia suvirinimo degiklio strektės jungiklį. Jei
suvirinimas nutrūksta, bet aušinamojo vandens siurblys ir toliau veikia 6,5 minutes, po to
įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą.
Vandens srovės apsauga
Vandens srovės apsauga pertraukia suvirinimo srovę, jei pritrūksta aušinimo skysčio, ir
valdymo skyde rodomas klaidos pranešimas. Vandens srovės apsauga yra priedas.
5.6
Nuotolinio valdymo blokas
Jei prijungtas nuotolinio valdymo įrenginys, maitinimo šaltinis ir vielos padavimo įrenginys
veikia nuotolinio valdymo režimu; mygtukai ir ratukai yra užblokuoti. Funkcijas galima
reguliuoti tik naudojant nuotolinį įrenginį.
Jei nuotolinio valdymo įrenginio neketinate naudoti, jis turi būti atjungtas nuo maitinimo
šaltinio / vielos padavimo įrenginio, antraip įranga veiks nuotolinio valdymo režimu.
Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo įrenginio veikimą ieškokite valdymo skydo
naudojimo instrukcijose.
5.7
„WeldCloud™“ įrenginys
„WeldCloud™“ įrenginys sujungia suvirinimo maitinimo šaltinį su vietiniu „WeldCloud™“
serveriu „Wi-Fi“ ar laidiniu LAN ryšiu. „WeldCloud™“ įrenginys aprūpintas GPS, kuris leidžia
stebėti suvirinimo maitinimo šaltinio vietą. Be to, jis turi „Bluetooth“ ryšio funkciją, leidžiančią
prijungtitrečiųjų Šalių įrenginius, pvz., brūkšninio kodo / QR skaitytuvą su įgalinta „Bluetooth“
ryšio funkcija.
„WeldCloud™“ įrenginio „Wi-Fi“ ryšys įgalinamas įjungus maitinimo šaltinio maitinimą. Jis bus
paleistas kaip interneto taškas, rodomas kaip pasiekiamas „Wi-Fi“ tinklas. Užmezgus ryšį
galima pasiekti maitinimo šaltinio interneto sąsają vienkartiniam nustatymui. Nustačius ir
paleidus iš naujo maitinimo šaltinis bus matomas „WeldCloud™“. Jei reikia daugiau
informacijos apie „WeldCloud™“ įrenginį ir funkcijas, žr. „WeldCloud™“ naudojimo instrukciją.
0463 664 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros darbus.
Suvirinimo įrangos techninei priežiūrai atlikti, remontuoti ar prijungti, saugos plokšteles gali
nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą (įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.1
Kasdienė priežiūra
Kiekvieną dieną atlikite toliau nurodytus priežiūros darbus.
•
•
Patikrinkite, ar jokie kabeliai ir jungtys nesugadinti. Jei reikia, pritvirtinkite visas
atsilaisvinusias ir pakeiskite visas sugedusias dalis.
Patikrinkite vandens lygį ir vandens srautą, jei reikia, pripilkite aušinamojo skysčio.
6.2
•
•
Jei reikia
Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo šaltinis neužterštas purvu.
Užsikimšus arba užsiblokavus oro įsiurbimo ar išleidimo angoms, įrenginys perkais.
Išvalykite dulkių filtrą.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite ventiliatoriaus groteles su
dulkių filtru (1).
Nusukite groteles (2).
Atleiskite dulkių filtrą (3).
Švariai prapūskite filtrą suslėgtuoju
oru (sumažintu slėgiu).
Pakeiskite filtrą smulkesniu, įdėdami
prieš groteles esančioje pusėje (2)
(toliau nuo maitinimo šaltinio).
Uždėkite ventiliatoriaus groteles su
dulkių filtru.
Pripilkite aušinamojo skysčio
Rekomenduojama naudoti ESAB paruoštą sumaišytą
aušinamąjį skystį. Žr. skyrių „PRIEDAI“.
•
Pripilkite tiek aušinamojo skysčio, kad jis siektų pusę
įleidimo vamzdžio.
PASTABA!
Aušinamasis skystis turi būti užpildytas iki viršaus, jei
prijungiamas suvirinimo degiklis arba 5 m. ar ilgesni
jungiamieji kabeliai. Kai pildami vandenį reguliuojate jo lygį,
aušinamojo skysčio žarnos atjungti nereikia.
0463 664 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 PRIEŽIŪRA
DĖMESIO!
Su aušalu reikia elgtis kaip su cheminėmis atliekomis.
6.3
Kiekvienai metais
Bent kartą per metus atlikite šiuos priežiūros darbus.
•
•
•
Išvalykite visą purvą ir dulkes. Švariai prapūskite maitinimo šaltinį sausu suslėgtuoju
oru (sumažintu slėgiu).
Pakeiskite aušinamąjį skystį ir išplaukite žarnas bei vandens rezervuarą švariu
vandeniu.
Patikrinkite sandariklius, kabelius ir jungtis. Jei reikia, pritvirtinkite visas atsilaisvinusias
ir pakeiskite visas sugedusias dalis.
0463 664 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros darbus
atliekančiam technikui.
Trikties tipas
Nėra lanko.
Veiksmas
•
•
•
Suvirinant nutraukiama suvirinimo srovė.
•
•
Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
suvirinimo srovės tiekimo ir grįžtamasis
kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar neįsijungė šiluminiai
perkrovos saugikliai (tai nurodo
oranžinė lemputė, esanti priekiniame
skydelyje)
Patikrinkite elektros maitinimo linijos
saugiklius.
Dažnai įsijungia šiluminė apsauga nuo
perkaitimo.
•
•
Patikrinkite, ar neužsikimšę oro filtrai.
Patikrinkite, ar neviršijami maitinimo
šaltinio vardiniai duomenys (t. y. ar
įrenginys neperkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
•
Patikrinkite, ar tinkamai prijungti
suvirinimo srovės tiekimo ir grįžtamasis
kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar naudojami tinkami
elektrodai.
Patikrinkite elektros maitinimo linijos
saugiklius.
•
•
•
0463 664 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Mig U5000iw WeldCloud™“ sukurtas ir išbandytas laikantis tarptautinių ir Europos
standartų IEC/EN 60974-1/-2/-3 ir EN 60974-10.
Priežiūros arba remonto darbus atlikęs priežiūros skyrius privalo užtikrinti, kad gaminys vėl
atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines ir susidėvinčias dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. esab.com.
Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0463 664 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0463 664 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAMA
Aušinimo įrenginys
0463 664 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0445 400 883
Welding power
source
Mig U5000iw WeldCloud™, With cooling unit and
400 V
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0463 664 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
ATSARGINIŲ DETALIŲ SĄRAŠAS
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0463 664 001
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
PRIEDAI
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 664 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0463 664 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0463 664 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Naudojant kitą aušinimo skystį nei nurodyta
galima sugadinti įrangą. Taip sugadinus
įrangą ESAB garantija netaikoma.
0463 664 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
PRIEDAI
0463 664 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising