ESAB | Mig U5000i WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Používateľská príručka

ESAB Mig U5000i WeldCloud™ Používateľská príručka
Aristo®
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Návod na použitie
0463 664 001 SK 20190218
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Vybavenie................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
4
INŠTALÁCIA ................................................................................................
11
4.1
Pokyny na zdvíhanie ..............................................................................
11
4.2
Výber umiestnenia .................................................................................
11
4.3
Sieťové napájanie...................................................................................
11
4.4
ukončovací odpor...................................................................................
12
4.5
Pripojenie viacerých jednotiek podávania drôtu.................................
12
PREVÁDZKA ...............................................................................................
14
5.1
Pripojenia a ovládacie zariadenia .........................................................
15
5.2
Zapínanie zváracieho zdroja .................................................................
16
5.3
Regulácia ventilátora .............................................................................
16
5.4
Ochrana proti prehrievaniu ...................................................................
16
5.5
Chladiaca jednotka.................................................................................
16
5.6
Jednotka diaľkového ovládania ............................................................
17
5.7
Jednotka WeldCloud™ ..........................................................................
17
ÚDRŽBA ......................................................................................................
18
6.1
Denne.......................................................................................................
18
6.2
V prípade potreby ...................................................................................
18
6.3
Každý rok ................................................................................................
19
RIEŠENIE PROBLÉMOV ............................................................................
20
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
SCHÉMA ..............................................................................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA .....................................................................................
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV .....................................................................
PRÍSLUŠENSTVO ...............................................................................................
21
22
24
25
26
2
5
6
7
8
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 664 001
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0463 664 001
-4-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržbu zariadenia nesmiete vykonávať počas jeho prevádzky.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
•
•
•
•
Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
•
Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
•
•
Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0463 664 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
•
•
•
Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
•
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
PORUCHA – V prípade poruchy požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním
sa môžu v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti
so zaručením elektromagnetickej kompatibility pri
zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom
recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a v súlade s jej
vykonávacími predpismi podľa vnútroštátneho
zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické
zariadenie po skončení životnosti zlikvidované
prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný
za získanie informácií o schválených zberniach tohto
odpadu.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
0463 664 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 BEZPEČNOSŤ
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0463 664 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Mig U5000i WeldCloud™ je zvárací zdroj MIG/MAG a TIG, ktorý možno používať aj na
zváranie MMA.
Tento návod platí pre:
•
Mig U5000iw s chladiacou jednotkou a jednotkou WeldCloud™.
Tento zvárací zdroj je určený na použitie s jednotkou podávania drôtu Feed 3004 alebo Feed
4804.
Všetky nastavenia sa nastavujú na jednotke podávania drôtu alebo na riadiacej skrini.
Zvárací zdroj Mig U5000i WeldCloud™ je spojený s jednotkou U82 a dodáva sa s riadiacou
skriňou, ktorá umožňuje bezdrôtové monitorovanie.
Ďalšie informácie o jednotkách podávania drôtu a zdroji WeldCloud™ nájdete v návodoch na
obsluhu.
Príslušenstvo spoločnosti ESAB na tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO
v tejto príručke.
2.1
Vybavenie
Zvárací zdroj sa dodáva s ukončovacím odporom, 5 m spätným káblom a návodom na
obsluhu.
0463 664 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig U5000i WeldCloud™
Sieťové napätie
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Sieťové napájanie
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Primárny prúd
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
Príkon naprázdno v energeticky úspornom režime, 6,5 min po zváraní
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
MMA (SMAW)
55 W
Rozsah napätia/prúdu
MIG/MAG (GMAW)
8 – 60 V / 16 – 500 A
MMA (SMAW)
16 - 500 A
TIG (GTAW)
4 - 500 A
Dovolené zaťaženie pri MIG/MAG (GMAW)
Prevádzkový cyklus 60 %
500 A / 39 V
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A / 34 V
Dovolené zaťaženie pri MMA (SMAW)
Prevádzkový cyklus 60 %
500 A / 40 V
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A / 36 V
Dovolené zaťaženie pri TIG (GTAW)
Prevádzkový cyklus 60 %
500 A / 30 V
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A / 26 V
Účinník pri maximálnom prúde (I2)
MMA
0,91
TIG
0,90
MIG
0,90
Účinnosť pri maximálnom prúde (I2)
MMA
87 %
TIG
82 %
MIG
83 %
Napätie na svorkách U0 max
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) bez funkcie
VRD 1
72 – 88 V
MMA (SMAW) bez funkcie VRD 1
68 – 80 V
U0L Live TIG (GTAW), funkcia VRD
79 V
deaktivovaná
0463 664 001
2
-9-
© ESAB AB 2019
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig U5000i WeldCloud™
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW), funkcia
VRD deaktivovaná 2
59 V
Funkcia VRD aktivovaná 2
< 35 V
Prevádzková teplota
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
Prepravná teplota
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
Rozmery d × š × v
bez chladiacej jednotky
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 palca)
s chladiacou jednotkou
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palca)
Trvalý zvukový tlak bez zaťaženia
<70 db (A)
Hmotnosť
bez chladiacej jednotky
82 kg (183 lb)
102 kg (225 lb)
s chladiacou jednotkou
Trieda izolácie transformátora
H
Trieda krytia
IP23
Trieda použitia
1
Platí pre zváracie zdroje bez špecifikácie VRD na typovom štítku.
2
Platí pre zváracie zdroje so špecifikáciou VRD na typovom štítku. Funkcia VRD je
vysvetlená v návode na obsluhu ovládacieho panelu.
0463 664 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
POZOR!
Požiadavky na napájacie napätie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 pod podmienkou, že
skratový výkon je vyšší alebo rovný hodnote Sscmin uvádzanej v technických údajoch
v mieste pripojenia prívodu používateľa k verejnému systému. V tomto prípade je
inštalujúca osoba alebo používateľ zariadenia zodpovedný za zabezpečenie, v
prípade potreby po konzultácii s prevádzkovateľom rozvodnej siete, aby bolo
zariadenie pripojené iba k zdroju so skratovým výkonom vyšším alebo rovným
hodnote Sscmin. Údaje nájdete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Pokyny na zdvíhanie
Zvárací zdroj
4.2
Vozík a zvárací zdroj
Vozík 2 a zvárací zdroj
Výber umiestnenia
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchané.
4.3
Sieťové napájanie
Skontrolujte, či je jednotka pripojená k správnemu sieťovému
napájaciemu napätiu a či je chránená poistkami so správnou
menovitou hodnotou. Musí sa použiť ochranný uzemňovací vodič v
súlade s požiadavkami predpisov.
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
0463 664 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálne prierezy kábla
Mig U5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Sieťové napätie
400 V
Prierez sieťového kábla, mm2
4G6
Prúd fázy, I1eff
28 A
Poistka
Proti prepätiu
25 A
Typ C MCB
32 A
POZOR!
Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Pre ostatné regióny platí, že napájacie káble musia byť
vhodné na použitie s aplikáciou a musia spĺňať miestne a vnútroštátne predpisy.
4.4
ukončovací odpor
Konektory zbernice CAN musia byť zakončené ukončovacím
odporom, aby nedochádzalo k rušeniu komunikačných
signálov.
Jeden konektor zbernice CAN sa nachádza na ovládacom
paneli, ktorý má integrovaný ukončovací odpor. Druhý
konektor na zváracom zdroji musí byť zakončený
ukončovacím odporom, ako je znázornené vpravo.
4.5
Pripojenie viacerých jednotiek podávania drôtu
Pri použití riadiacej jednotky a jednotiek podávania drôtu bez ovládacieho panela môžete
pomocou jedného zváracieho zdroja spravovať až 4 jednotky podávania drôtu.
Môžete si vybrať z nasledujúcich pripojení:
•
•
•
•
1 horák TIG a 1 pištoľ MIG (vyžaduje sa univerzálny zvárací zdroj),
2 pištole MIG/MAG,
1 horák TIG a 3 pištole MIG (vyžaduje sa univerzálny zvárací zdroj),
4 pištole MIG.
Pri zváraní pomocou pištolí MIG s vodným chladením na všetkých jednotkách podávania
drôtu sa odporúča pripojiť samostatnú chladiacu jednotku pre 2 ďalšie pištole.
Pištole odporúčame pripojiť paralelne.
Dve jednotky podávania drôtu
Pri pripojení dvoch jednotiek podávania drôtu je potrebná súprava na pripojenie (pozri
kapitolu PRÍSLUŠENSTVO).
0463 664 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INŠTALÁCIA
A. Vodná prípojka
B. Pripojenie zváracieho prúdu
C. Pripojenie riadiacej jednotky
Štyri jednotky podávania drôtu
Pri pripojení štyroch jednotiek podávania drôtu sú potrebné dve súpravy na pripojenie
a dodatočná chladiaca jednotka (pozri kapitolu PRÍSLUŠENSTVO).
A. Vodná prípojka
B. Pripojenie zváracieho prúdu
C. Pripojenie riadiacej jednotky
0463 664 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
0463 664 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
5.1
Pripojenia a ovládacie zariadenia
1
Oranžová kontrolka – prehrievanie
14 Červená kontrolka – pripojenie k sieti
Wi-Fi
2
Biela kontrolka – zvárací zdroj
ZAPNUTÝ
15 Poistka napájacieho napätia pre
jednotku podávania, 42 V
3
Prepínač pre sieťový napájací zdroj 0 / 1 16 pripojenie k sieti Ethernet
START
4
Pripojenie pre spúšťací signál z horáka
17 Merací výstupný skrutkovací terminál –
červený (+)
5
Pripojenie plynu pre horák TIG
18 Merací výstupný skrutkovací terminál –
čierny (-)
6
Prípojka (-) na spätný kábel MMA alebo
kábel zváracieho prúdu pri zváraní TIG
19 Prípojka na ovládací kábel do jednotky
podávania drôtu alebo pre ukončovací
odpor
7
Pripojenie diaľkového ovládania
20 Prípojka na ovládací kábel do jednotky
podávania drôtu alebo pre ukončovací
odpor
8
Prípojka (+) na kábel zváracieho prúdu
pri zváraní MMA alebo spätný kábel pri
zváraní TIG
21 Pripojenie plynovej hadice
9
Filter chladiacej vody
22 Prípojka (+) na kábel zváracieho prúdu
do jednotky podávania drôtu (MIG/MAG)
10 Prípojka s ELP1 na chladiacu vodu do
horáka TIG – MODRÁ
23 Prípojka (-) na spätný kábel (MIG/MAG)
11 Prípojka na chladiacu vodu z horáka TIG 24 Prípojka na chladiacu vodu do jednotky
– ČERVENÁ
podávania drôtu – MODRÁ
12 Anténa
0463 664 001
25 Prípojka na chladiacu vodu z jednotky
podávania drôtu – ČERVENÁ
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
13 Pripojenie USB
1)
ELP = ESAB Logic Pump, pozri časť Chladiaca jednotka v tejto kapitole.
5.2
Zapínanie zváracieho zdroja
Otočením sieťového spínača (7) do polohy START zapnite sieťové napájanie. Po uvoľnení
sa spínač vráti do polohy 1.
Ak sa sieťové napájanie počas zvárania preruší a neskôr znova obnoví, jednotka zostane
bez napätia, kým sa spínač znova manuálne neprepne do polohy START.
Jednotka sa vypína otočením spínača do polohy „0“.
Pri každom prerušení sieťového napájania alebo pri normálnom ručnom vypnutí zváracieho
zdroja sa zváracie údaje uložia, aby boli znova k dispozícii pri nasledujúcom zapínaní
jednotky.
5.3
Regulácia ventilátora
Ventilátory zváracieho zdroja zostane bežať ešte 6,5 minúty po skončení zvárania. Potom sa
jednotka prepne do režimu úspory energie. Rozbehnú sa znova po opätovnom spustení
zvárania.
Ventilátory bežia so zníženou rýchlosťou pre zváracie prúdy do 180 A a s plnou rýchlosťou
pre vyššie prúdy.
5.4
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má dva ističe na ochranu proti tepelnému preťaženiu, ktoré sa aktivujú pri
prílišnom zvýšení vnútornej teploty a prerušia prívod zváracieho prúdu. V takom prípade sa
na čelnom paneli zváracieho zdroja rozsvieti oranžová kontrolka. Po poklese teploty sa
automaticky znova inicializujú.
5.5
Chladiaca jednotka
Na zaručenie bezproblémovej prevádzky musí byť výška inštalácie od chladiacej jednotky po
zvárací horák najviac 7 m. Pri výškach nad tento limit sa môžu vyskytnúť problémy, napríklad
dlhé časy spúšťania, vzduchové bubliny, vznik vákua atď.
Ak požadovaná výška inštalácie presahuje 7 m, odporúčame inštalačnú súpravu
s jednosmerným a solenoidovým ventilom (pozri kapitolu PRÍSLUŠENSTVO). Po
nainštalovaní týchto ventilov musí byť počas prvotného spúšťania hadicový balík vo
vodorovnej polohe, aby sa všetko naplnilo vodou. Potom jednotku podávania drôtu a
hadicový balík zdvihnite až do požadovanej veľkej výšky. Môžete tak pristúpiť k bezpečnej
trvalej prevádzke s výškami inštalácie až do 12 m.
Vodná prípojka (zváranie TIG)
Chladiaca jednotka je vybavená detekčným systémom ELP (ESAB Logic Pump), ktorý
kontroluje pripojenie vodných hadíc.
Pri pripájaní horáka TIG s vodným chladením musí byť vypínač zváracieho zdroja v polohe 0
(Vyp).
Ak je pripojený horák TIG s vodným chladením, vodné čerpadlo sa automaticky spustí po
prepnutí vypínača do polohy START a/alebo na začiatku zvárania. Po skončení zvárania
čerpadlo zostane bežať ešte 6,5 minúty a potom sa prepne do režimu úspory energie.
0463 664 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 PREVÁDZKA
Funkcia pri zváraní
Zvárač spustí zváranie stlačením spínača spúšte na zváracom horáku. Zvárací zdroj sa
zapne a spustí podávanie drôtu a čerpadlo chladiacej vody.
Zváranie sa zastaví, keď zvárač uvoľní spínač spúšte na zváracom horáku. Zváranie sa
preruší, ale čerpadlo chladiacej vody zostane bežať ešte 6,5 minúty. Následne sa jednotka
prepne do režimu úspory energie.
Hlásič prietoku vody
Hlásič prietoku vody preruší zvárací prúd v prípade straty chladiacej kvapaliny a zobrazí na
ovládacom paneli chybovú správu. Hlásič prietoku vody je súčasťou príslušenstva.
5.6
Jednotka diaľkového ovládania
Pri pripojení jednotky diaľkového ovládania zvárací zdroj a jednotka podávania drôtu pracujú
v režime diaľkového ovládania; tlačidlá a gombíky sú blokované. Nastavenia funkcií je
možné upravovať len pomocou jednotky diaľkového ovládania.
Ak sa jednotka diaľkového ovládania nebude používať, musí sa odpojiť od zváracieho zdroja
a jednotky podávania drôtu, pretože inak zostane v režime diaľkového ovládania.
Ďalšie informácie o prevádzke jednotky diaľkového ovládania nájdete v návode na použitie
ovládacieho panela.
5.7
Jednotka WeldCloud™
Jednotka WeldCloud™ spája zvárací zdroj s lokálnym serverom WeldCloud™
prostredníctvom siete Wi-Fi alebo siete LAN. Jednotka WeldCloud™ môže byť vybavená
modulom systému GPS na monitorovanie polohy zváracieho zdroja. Má aj rozhranie
Bluetooth, teda umožňuje pripojenie vstupných zariadenítretej strany, ako je napríklad čítačka
čiarových kódov/kódov QR s funkciou Bluetooth.
Rozhranie Wi-Fi jednotky WeldCloud™ sa aktivuje pri zapnutí zváracieho zdroja. Spustí sa
ako prístupový bod, ktorý sa zobrazuje ako dostupná sieť Wi-Fi. Po vytvorení pripojenia je
možné získať prístup k webovému rozhraniu zváracieho zdroja na jednorazové nastavenie.
Po nastavení a reštarte bude zvárací zdroj viditeľný v jednotke WeldCloud™. Ďalšie
informácie o jednotke WeldCloud™ a jej funkciách nájdete v príslušnom návode na obsluhu.
0463 664 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné štítky smú odstraňovať a servis, údržbu a opravy vykonávať iba osoby so
zodpovedajúcimi elektrotechnickými znalosťami (oprávnení zamestnanci).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Denne
Nasledujúce úkony údržby vykonávajte každý deň.
•
•
Skontrolujte, či sú všetky káble a pripojenia v poriadku. V prípade potreby utiahnite
uvoľnené diely a všetky poškodené diely vymeňte.
Skontrolujte hladinu a prietok vody a v prípade potreby doplňte chladiacu kvapalinu.
6.2
•
•
V prípade potreby
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchatý nečistotami.
Upchaté alebo zablokované prívody a vývody vzduchu spôsobujú prehrievanie.
Vyčistite prachový filter.
•
•
•
•
•
•
•
Vyberte mriežku ventilátora s
prachovým filtrom (1).
Pootočte a vyberte mriežku (2).
Uvoľnite prachový filter (3).
Vyčistite filter stlačeným vzduchom
(so zníženým tlakom).
Filter zasuňte tak, aby strana
s jemnejšími otvormi smerovala
k mriežke (2) (smerom von zo
zváracieho zdroja).
Nasaďte späť mriežku ventilátora s
prachovým filtrom.
Doplňte chladiacu kvapalinu
Odporúčame používanie namiešanej zmesi chladiacej
kvapaliny značky ESAB. Pozri kapitolu PRÍSLUŠENSTVO.
•
Doplňte chladiacu kvapalinu tak, aby siahala do polovice
prívodnej rúry.
POZOR!
Ak pripájate zvárací horák alebo pripojovacie káble s dĺžkou
5 m a viac, je potrebné doplniť chladiacu kvapalinu. Pri
zmenách výšky hladiny vody po doplnení chladiacej
kvapaliny sa hadica na chladiacu kvapalinu nemusí
odpojovať.
0463 664 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 ÚDRŽBA
UPOZORNENIE!
S chladiacou kvapalinou sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
6.3
Každý rok
Nasledujúce úkony údržby vykonajte aspoň raz ročne.
•
•
•
Odstráňte všetky nečistoty a prach. Vyčistite zvárací zdroj suchým stlačeným
vzduchom (so zníženým tlakom).
Vymeňte chladiacu kvapalinu a vyčistite hadice a vodnú nádržku čistou vodou.
Skontrolujte tesnenia, káble a pripojenia. V prípade potreby utiahnite uvoľnené diely
a všetky poškodené diely vymeňte.
0463 664 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 RIEŠENIE PROBLÉMOV
7
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykonať aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Typ poruchy
Úkon
Nehorí oblúk.
•
•
•
Zvárací prúd sa počas zvárania prerušuje.
•
•
Ističe na ochranu proti tepelnému preťaženiu
sa často aktivujú.
•
•
Neuspokojivý zvárací výkon.
•
•
•
•
0463 664 001
- 20 -
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový
vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd
a či sú správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa neaktivovali ističe na
ochranu proti tepelnému preťaženiu (čo
indikuje oranžová kontrolka na čelnom
paneli).
Skontrolujte hlavné poistky sieťového
napájania.
Skontrolujte, či sú upchané vzduchové
filtre.
Presvedčite sa, či neboli prekročené
menovité údaje pre zvárací zdroj (t.j. či
jednotka nie je preťažená).
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd
a či sú správne pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používajú správne
elektródy.
Skontrolujte hlavné poistky sieťového
napájania.
© ESAB AB 2019
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenie Mig U5000iw WeldCloud™ je navrhnuté a testované v súlade s medzinárodnými
a európskymi normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10.
Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť
sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie uvedeným normám.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu možno objednať u najbližšieho predajcu
výrobkov značky ESAB. Informácie nájdete na adrese esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0463 664 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 664 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
SCHÉMA
Chladiaca jednotka
0463 664 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0445 400 883
Welding power
source
Mig U5000iw WeldCloud™, With cooling unit and
400 V
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Technickú dokumentáciu nájdete na stránke: www.esab.com
0463 664 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0463 664 001
Denomination
- 25 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0463 664 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0463 664 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0463 664 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
PRÍSLUŠENSTVO
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Použitie inej ako predpísanej chladiacej
kvapaliny môže spôsobiť poškodenie
zariadenia. V prípade takéhoto poškodenia
strácajú všetky záruky spoločnosti ESAB
platnosť.
0463 664 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising