ESAB | LAF 1601 / LAF 1601M | Instruction manual | ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Kasutusjuhend

ESAB LAF 1601 / LAF 1601M Kasutusjuhend
LAF 1601 / LAF 1601M
Käyttöohjeet
0449 507 101 FI 20190212
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ..........................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
4
2
JOHDANTO .................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
8
4
ASENNUS ....................................................................................................
9
4.1
Sijainti......................................................................................................
9
4.2
Liitännät...................................................................................................
10
KÄYTTÖ.......................................................................................................
12
5.1
Säätimet ..................................................................................................
12
HUOLTO.......................................................................................................
13
6.1
Puhdistus ................................................................................................
13
6.1.1
Hitsausvirtalähde ..................................................................................
13
6.1.2
Kontaktori .............................................................................................
13
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
KAAVIO................................................................................................................
KYTKENTÄOHJEET ...........................................................................................
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
14
15
17
19
5
6
7
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0449 507 101
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0449 507 101
-4-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana.
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0449 507 101
-5-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun
keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön
mukaan vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet
on toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0449 507 101
-6-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
LAF 1601- / LAF 1601M -virtalähteet kauko-ohjattavia kolmivaihehitsausvirtalähteitä, jotka on
suunniteltu tehokkaaseen mekaaniseen jauhekaarihitsaukseen (SAW).
Hitsausvirtalähteet ovat puhallinjäähdytteisiä, ja niissä on ylikuormalta suojaava
ylikuumenemissuoja. Kun ylikuumenemissuoja laukeaa, etupaneelin keltainen valo syttyy
automaattisesti. Nollaus tehdään automaattisesti, kun lämpötila on laskenut sallitulle alueelle.
0449 507 101
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
LAF 1601
LAF 1601M
400/415/500 V, 3~ 50 Hz
230/400/415/500 V, 3~ 50 Hz
440/550 V, 3~ 60 Hz
230/440/550 V, 3~ 60 Hz
136 A
230 A
100% kuormitusaikasuhde
1600 A / 44 V
1600 A / 44 V
Säätöalue
100–1600 A / 24–44 V
100–1600 A / 24–44 V
Jännite
kuormittamattomana
56 V
56 V
Verkkovirtaliitäntä
Ensiövirta Imaks.
Sallittu kuormitus:
Teho kuormittamattomana 230 W
230 W
Hyötysuhde
88%
88%
Tehokerroin
maksimivirralla
0,84
0,84
Näennäisteho I2
maksimivirralla
95,6 kVA
87,5 kVA
Aktiiviteho I2
maksimivirralla
80 kW
80 kW
Jatkuva äänenpaine
tyhjäkäynnillä
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Paino
585 kg
585 kg
Mitat P x L x K
774 x 598 x 1430 mm
774 x 598 x 1430 mm
Eristysluokka (muuntaja) H
H
Suojausluokka
IP 23
IP 23
Käyttöluokka
0449 507 101
-8-
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Suurteholaitteet voivat vaikuttaa sähköverkon virran laatuun sähköverkosta otetun
ensiövirran vuoksi. Siksi joillakin laitteilla saattaa olla sähköverkon kytkentäpistettä
koskevia suurinta sallittua sähköverkon impedanssia tai pienintä vaadittua
syöttökapasiteettia koskevia kytkentärajoituksia tai -vaatimuksia (katso luku
TEKNISET TIEDOT). Laitteen asentajan tai käyttäjän on varmistettava, tarvittaessa
neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että laitteen saa kytkeä.
4.1
Sijainti
VAROITUS!
Varmista laite - erityisesti jos alusta
on epätasainen tai kalteva.
•
•
Aseta hitsausvirtalähde tasaiselle alustalle.
Varmista, että jäähdytyksen esteenä ei ole mitään.
Nosto-ohjeet
0449 507 101
-9-
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4.2
•
Liitännät
•
•
Hitsausvirtalähde on toimitettaessa kytketty 400 V:n
jännitteelle.
Muut syöttöjännitteet:
Poista vasen sivulevy.
Tee pää- ja ohjausmuuntajan kytkennät luvun
KYTKENTÄOHJEET ohjeiden mukaisesti.
Valitse verkkovirtakaapeli, jonka johdinala on
asianmukainen, ja asenna kaapeliin oikeanlainen
sulake paikallisten määräysten mukaisesti (katso
jäljempänä, kohdassa Verkkovirtaliitäntä oleva
taulukko).
Irrota etulevyt (2 kpl).
Kytke maadoituskaapeli ruuviin, jossa on merkintä
•
.
Kiristä kaapelin pihdit (1).
•
•
•
•
•
•
•
Kytke verkkovirtakaapelit pääliitäntöihin L1, L2 ja L3 (5).
Kytke hitsausvirtalähteen ja ohjausrasian välinen ohjauskaapeli hitsausvirtalähteen
sisäpuolella olevaan 28-nastaiseen liittimeen (2).
Kytke kaarijännitteen mittaukseen käytettävä 1-nastainen mittauskaapeli (4)
maadoituskaapeliin/hitsauspäähän.
Kytke sopiva hitsaus- ja maadoituskaapeli hitsausvirtalähteen etuosassa oleviin
liittimiin (3), jotka on merkitty symboleilla + ja –.
Asenna sivu-/etulevyt.
Verkkovirtaliitäntä
LAF 1601
3~ 50 Hz
3~ 60 Hz
Verkkojännite
400 / 415 V
500 V
440 V
550 V
Ensiövirta Imaks.
136 A
108 A
136 A
108 A
Vaihevirta, I1eff
136 A
108 A
136 A
108 A
Johdinala
3 × 70 + 35
mm2
3 × 50 + 35
mm2
3 × 70 + 35
mm2
3 × 50 + 35
mm2
Sulake viivesulake
160 A
125 A
160 A
125 A
LAF 1601M
3~ 50 Hz
3~ 60 Hz
Verkkojännite
230 V
400 / 415 500 V
V
230 V
440 V
550 V
Ensiövirta Imaks.
230 A
136 A
108 A
230 A
136 A
108 A
Vaihevirta, I1eff
230 A
136 A
108 A
230 A
136 A
108 A
Johdinala
3 × 120 +
70 mm2
3 × 70 +
35 mm2
3 × 50 +
35 mm2
3 × 120 +
70 mm2
3 × 70 +
35 mm2
3 × 50 +
35 mm2
Sulake viivesulake
250 A
160 A
125 A
250 A
160 A
125 A
0449 507 101
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja sulakekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Muissa
maissa ja muilla alueilla syöttökaapelien on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja
niiden on oltava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisia.
0449 507 101
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
HUOM!
Älä koskaan käytä hitsausvirtalähdettä ilman sivulevyjä.
HUOM!
PEI-ohjausyksikön käyttöä varten virtalähteen pitää olla analogisessa tilassa.
5.1
Säätimet
Etupaneelissa on seuraavat:
1.
2.
Pääkatkaisija verkkojännitteen kytkemiseen ja hitsausvirtalähteen puhaltimen
käynnistämiseen ja sammuttamiseen.
• Asento 1: käytössä
• Asento 0: ei käytössä
•
Merkkivalo (valkoinen) syttyy, kun pääkytkin kytketään.
3.
Ylikuumenemisen merkkivalo (keltainen)
• Merkkivalo syttyy, kun ylikuumenemissuoja laukeaa hitsausvirtalähteen
liian suuren lämpötilan vuoksi.
• Merkkivalo sammuu, kun hitsausvirtalähteen lämpötila laskee sallitulle
alueelle.
4.
Painike, jolla nollataan 42 V:n syöttöjännitteen automaattisulake FU2.
0449 507 101
- 12 -
© ESAB AB 2019
6 HUOLTO
6
HUOLTO
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa olevia
vikoja takuuaikana.
6.1
Puhdistus
6.1.1
Hitsausvirtalähde
VAROITUS!
Tukkiutuneet ilman tulo- ja lähtöaukot johtavat ylikuumenemiseen.
•
Puhdista hitsausvirtalähde tarpeen mukaan.
On suositeltavaa käyttää kuivaa paineilmaa.
6.1.2
Kontaktori
VAROITUS!
Älä käytä paineilmaa kontaktorin puhdistamiseen, jos kontaktoria ei ole purettu
kokonaan.
HUOM!
Magneettiosat on pidettävä puhtaina, jotta kontaktorin luotettava toiminta voidaan
taata.
Jos kontaktori on puhdistettava, se on purettava ja kaikki osat on puhdistettava
Vaihtoehtoisesti kontaktorin voi vaihtaa.
0449 507 101
- 13 -
© ESAB AB 2019
7 VARAOSIEN TILAAMINEN
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
LAF 1601 / LAF 1601M on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien EN 60974-1 ja EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön
suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää edelleen kyseisen
standardin vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.com. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike
ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0449 507 101
- 14 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
KAAVIO
Valid for serial no 126-xxx-xxxx
0449 507 101
- 15 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
0449 507 101
- 16 -
© ESAB AB 2019
KYTKENTÄOHJEET
KYTKENTÄOHJEET
LAF 1601
0449 507 101
- 17 -
© ESAB AB 2019
KYTKENTÄOHJEET
LAF 1601M
0449 507 101
- 18 -
© ESAB AB 2019
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 515 880 Welding power source
LAF 1601
0460 515 881 Welding power source
LAF 1601M
0459 839 059 Spare parts list
LAF 1601 / LAF 1601M
Varaosaluettelo on julkaistu erillisenä asiakirjana, jonka voi ladata osoitteesta:
www.esab.com
0449 507 101
- 19 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising