ESAB | Tig 2200i | Instruction manual | ESAB Tig 2200i Brugermanual

ESAB Tig 2200i Brugermanual
Caddy®
Tig 1500i, Tig 2200i
Brugsanvisning
0460 443 301 DK 20190125
Valid for: serial no. Tig 1500i: 711-, 747-, 840-xxx-xxxx,
Tig 2200i: 747-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
4
INDLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Udstyr ......................................................................................................
7
2.2
Betjeningspaneler ..................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Placering .................................................................................................
10
4.2
Strømforsyning.......................................................................................
10
DRIFT ...........................................................................................................
12
5.1
Tilslutninger og styreenheder ...............................................................
12
5.2
Symbolforklaring ....................................................................................
13
5.3
Vandtilslutning........................................................................................
13
5.4
TIG-svejsning..........................................................................................
13
5.5
MMA-svejsning .......................................................................................
13
5.6
Overophedningsbeskyttelse .................................................................
13
5.7
Tilslutning af køleenhed ........................................................................
13
5.8
Netspændingsindkobling ......................................................................
14
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
15
6.1
Eftersyn og rengøring ............................................................................
15
FEJLFINDING ..............................................................................................
16
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
17
18
24
25
2
5
6
7
8
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0460 443 301
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og
følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0460 443 301
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag forholdsregler,
når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0460 443 301
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i
boligområder, hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med
at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og
udstrålet støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af
dette i henhold til national lovgivning skal udtjent
elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0460 443 301
-6-
© ESAB AB 2019
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Tig 1500i / 2200i er en strømkilde, der er beregnet til TIG-svejsning og til svejsning med
beklædte elektroder (MMA-svejsning). Den leverer jævnstrøm (DC).
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.1
Udstyr
Strømkilden er forsynet med et 3 m langt svejsekabel komplet med en TIG-brænder, 3 m
langt returkabel, 3 m langt netspændingskabel, brugsanvisning til strømkilden og
betjeningspanel, se kapitlet "BESTILLINGSOPLYSNINGER".
Brugsvejledninger på andre sprog kan downloades fra internettet: www.esab.com.
2.2
TA33
Betjeningspaneler
TA34
Betjeningspanelerne er udførligt beskrevet i en særskilt brugsanvisning.
0460 443 301
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
Netspænding
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
Netforsyning
Zmax0.35 ohm
Zmax0.31 ohm
Imax TIG
14 A
25 A
Imax MMA
22 A
26 A
Tomgangseffekt med
energisparefunktion 6,5 min.
efter svejsning
30 W
31 W
TIG
3 A - 150 A
3 A - 220 A
MMA
4 A - 150 A
4 A - 170 A
Tændingsspænding (Upk)
11,5 kV
11,5 kV
20% intermittensfaktor
-
220 A / 18,8 V
25% intermittensfaktor
150 A/16,0 V
-
60% intermittensfaktor
120 A/14,8 V
150 A / 16,0 V
100 % intermittensfaktor
110 A/14,4 V
110 A / 14,4 V
25% intermittensfaktor
150 A/26,0 V
170 A / 26,8 V
60% intermittensfaktor
100 A/24,0 V
130 A / 25,2 V
100 % intermittensfaktor
90 A/23,6 V
110 A / 24,4 V
TIG
0.98
0,99
MMA
0.99
0,99
Primærstrøm
Indstillingsområde
Tilladt belastning ved TIG
Tilladt belastning ved MMA
Effektfaktor ved maks. strøm
Virkningsgrad ved maks. strøm
TIG
77 %
73,0 %
MMA
80 %
77,9 %
Skineffekt ved maks. strøm
5,9 kVA
Aktiv effekt ved maks. strøm
5,9 kW
Topspænding
uden VRD
55-60 V
55-60 V
med VRD
fra serienummer 843 og 927
< 35 V
< 35 V
Topspænding
fra serienummer 803
72 V
72 V
Tomgangsspænding fra serienummer 747
uden VRD, U0
56 V
med VRD, Ur
22 V
0460 443 301
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
Upk (med
lysbuetændingsenhed, Tig)
fra serienummer 747
10,7 kV
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C
-10 til +40° C
Transporttemperatur
-20 til + 55°C
-20 til + 55°C
Kontinuerligt lydtryk i åbent < 70 dB (A)
kredsløb
< 70 dB (A)
Mål l × b × h
uden køleenhed
-
418 × 188 × 208 mm
med køleenhed
418 × 188 × 208 mm
418 × 188 × 345 mm
Vægt
9,2 kg
Strømforsyning inkl.
køleenhed
14 kg
Strømforsyning inkl.
køleenhed i leveringstilstand
19,4 kg
Beskyttelsesgas
Maks. tryk
Alle typer beregnet til
TIG-svejsning
5 bar
Alle typer beregnet til
TIG-svejsning
5 bar
Isolationsklasse
transformator
H
H
Kapslingsklasse
IP 23
IP 23
Anvendelsesklasse
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
Netforsyning, Zmax
Maksimal tilladt linjeimpedans for netværket i overensstemmelse med IEC 61000-3-11.
0460 443 301
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis kortslutningseffekten
er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem brugerens strømforsyning
og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af udstyret er ansvarlig for via
rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre, at udstyret kun kobles til en
strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er større end eller lig med Sscmin. Der
henvises til de tekniske data i afsnittet TEKNISKE DATA.
4.1
Placering
Placer svejsestrømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
4.2
Strømforsyning
Kontroller, at svejsestrømkilden er tilsluttet den korrekte netforsyningsspænding, og at den er
beskyttet af den korrekte sikringsstørrelse. Der skal etableres en beskyttende jordforbindelse
i henhold til de gældende bestemmelser.
Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
Tig 1500i
TIG
Netspænding
230 V ± 10 %,
1~
Tig 2200i/2200iw
MMA
TIG
MMA
230 V ± 10 %,
1~
230 V ± 10 %,
1~
230 V ± 10 %,
1~
Netspændingsfre 50/60 Hz
kvens
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Netkablets
tværsnit
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
Fasestrøm I1eff
9A
11 A
11 A
14 A
træg smeltesikring 16 A
16 A
16 A
16 A
type C MCB
13 A
16 A
16 A
Sikring
0460 443 301
13 A
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder de
svenske bestemmelser. I andre lande skal forsyningskablerne være tilpasset
anvendelsen og leve op til de lokale og nationale bestemmelser.
0460 443 301
- 11 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
Tilslutninger og styreenheder
1. Tilslutning (+) til returkablet til TIG. MMA:
til returkablet eller svejsekablet.
2. Tilslutning til fjernbetjeningen, kun TA34
3. Betjeningspanel (se særskilt
brugsanvisning)
4. Tilslutning til TIG-brænderen
5. Tilslutning af gas til TIG-brænderen
6. Tilslutning (-) til TIG-brænderen MMA,
returkabel eller svejsekabel
7. Hovedkontakt
8. Netkabel
9. Tilslutning for beskyttelsesgas
10. BLÅ tilslutning med ELP* til kølevand fra
køleenheden
11. RØD tilslutning til kølevand til
køleenheden.
12. Genpåfyldning af kølevand
* ESAB Logic Pump, se afsnittet "Vandtilslutning".
0460 443 301
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.2
Symbolforklaring
MMA
5.3
TIG
Vandtilslutning
Køleenheden er forsynet med et aflæsningssystem ELP (ESAB Logic Pump), som
kontrollerer, om vandslangerne er tilsluttet. Ved tilslutning af vandkølet TIG-brænder starter
afkølingen.
5.4
TIG-svejsning
Inden Tig 1500i/2200i anvendes til TIG-svejsning, skal den udstyres med:
•
•
•
•
•
en TIG-brænder
en beholder med passende svejsegas
en svejsegasregulator (egnet gasregulator)
wolframelektroder
egnet svejsemetal, efter behov.
5.5
MMA-svejsning
Tilslutning af svejse- og returkabel
Svejsestrømkilden har to terminaler, en positiv og en negative pol, til tilslutning af
svejsekablet og returkablet. Tilslut svejsekablet til den pol, der er angivet på indpakningen til
den elektrode, der skal anvendes.
Tilslut returkablet til den anden terminal. Monter returkablets jordklemme på arbejdsemnet og
sørg for, at der er god kontakt mellem arbejdsemnet og returkablets terminal på
svejsestrømkilden.
5.6
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden har to termoafbryder, som udløses, hvis den interne temperatur bliver for høj. En
fejlkode vises på panelet. De nulstilles automatisk, når temperaturen er faldet.
5.7
Tilslutning af køleenhed
(gælder kun Caddy Tig 2200i)
Kun personer med relevant viden om
elektriske installationer (autoriserede
medarbejdere) må fjerne sikkerhedspladerne
for at foretage tilslutning eller udføre service,
vedligeholdelse eller reparationer på
svejseudstyret.
Se installationsvejledningen i
brugsanvisningen til køleenheden.
0460 443 301
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.8
Netspændingsindkobling
Netspændingen indkobles ved at sætte hovedkontakten på position "1".
Netspændingen udkobles ved at sætte hovedkontakten på position "0".
Uanset om strømforsyningen afbrydes, eller strømkilden afbrydes på normal vis, så vil
svejsedataene blive lagret, og de vil være tilgængelige, næste gang strømkilden startes.
0460 443 301
- 14 -
© ESAB AB 2019
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriserede medarbejdere)
må fjerne sikkerhedspladerne for at foretage tilslutning eller udføre service, vedligeholdelse
eller reparationer på svejseudstyret.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Eftersyn og rengøring
Strømkilde
Kontroller regelmæssigt, at svejsestrømkilden ikke er blokeret med snavs.
Hvor ofte rengøring skal udføres, og hvilke metoder der skal benyttes, afhænger af:
svejseproces, buetid, opstilling samt det omgivende miljø. Det er normalt tilstrækkeligt at
blæse på strømkilden med tør trykluft (reduceret tryk) en gang om året.
Tilstoppede eller blokerede luftindtag og -udtag kan ellers føre til overophedning.
Svejsebrænder
Brænderens sliddele bør rengøres og udskiftes med jævne mellemrum for at sikre fejlfri
svejsning.
0460 443 301
- 15 -
© ESAB AB 2019
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes autoriseret servicepersonale.
Fejltype
Ingen lysbue.
Afhjælpning
•
•
•
•
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
•
•
Termoafbryderen udløser ofte.
•
•
Dårlige svejseresultater.
•
•
•
•
0460 443 301
- 16 -
Kontroller, at der er tændt for
netstrømsafbryderen.
Kontroller, at svejsestrømforsyningen
og returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke
er indstillet.
Kontroller strømforsyningen.
Kontroller, om termoafbryderne er
udløst.
Kontroller netsikringerne.
Kontroller, at du ikke overskrider
svejsestrømkildens mærkedata (dvs., at
svejsestrømkilden ikke overbelastes).
Sørg for, at strømkilden er ren.
Kontroller, at svejsestrømforsyningen
og returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke
er indstillet.
Kontroller, at de korrekte elektroder
benyttes.
Kontroller gasflowet.
© ESAB AB 2019
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Tig 1500i and Tig 2200i er konstrueret og afprøvet i overensstemmelse med de
internationale og europæiske standarder IEC-/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 og IEC-/EN
60974-10. Serviceafdelingen, der har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til
at kontrollere, at produktet fortsat er i overensstemmelse med den omtalte standard.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0460 443 301
- 17 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
Tig 1500i TA34
0460 443 301
- 18 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
0460 443 301
- 19 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
Tig 1500i TA33
0460 443 301
- 20 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
0460 443 301
- 21 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
Tig 2200i TA33/TA34
0460 443 301
- 22 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
0460 443 301
- 23 -
© ESAB AB 2019
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no. Product
0460 450 583 Caddy® Tig 2200i, TA34 inkl. Tig brænder TXH 201, til Kina
0460 450 593 Caddy® Tig 2200i, TA34 inkl. returkabel og Tig brænder TXH 201, til Kina
0460 450 880 Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 881 Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 882 Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 883 Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 884 Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 885 Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 890 Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 891 Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 892 Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 893 Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 894 Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 895 Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. 3 return cable with clamp
Filnavn
Type
Produkt
0460 447 074
Instruction manual Control panel, Caddy® TA33, TA34
0459 839 025
Spare parts list
Welding power source, Tig 1500i
0459 839 026
Spare parts list
Welding power source, Tig 2200i, Tig 2200iw
Brugsvejledninger på andre sprog kan downloades fra internettet: www.esab.com.
0460 443 301
- 24 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
TILBEHØR
0460 265 001
Strap
0460 265 002
Cable holder
0460 265 003
Shoulder strap
0459 366 885
Trolley for 5-10 litre gas bottle
0460 330 880
Trolley for 20-50 litre gas bottle
0459 491 910
Remote control adapter RA12, 12 pole
For analogue remote controls to CAN
based equipment.
Only with panel TA34
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Only with panel TA34
0460 443 301
- 25 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
10 program selections
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Only with panel TA34
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Only with panel TA34
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Only with panel TA34
0460 315 880
Foot pedal TI Foot CAN
Only with panel TA34
Cooling unit
0460 144 880
Cooling unit CoolMini
0460 509 880
Assembly kit
Only for Tig 2200i
Cable kit
0700 006 884
Welding cable kit
0700 006 885
Return cable kit
Tig torches
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
0700 300 561
TXH 251w, 4 m
0700 300 563
TXH 251w, 8 m
Tig torches
0460 443 301
- 26 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0700 300 624
TXH 151r, 4 m
0700 300 626
TXH 151r, 8 m
0700 300 628
TXH 201r, 4 m
0700 300 630
TXH 201r, 8 m
0700 300 632
TXH 251wr, 4 m
0700 300 634
TXH 251wr, 8 m
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 544 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Only with panel TA34
0460 443 301
- 27 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising