ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Brugermanual

ESAB Mig 5000i Brugermanual
Aristo®
Mig 5000i
400 V
Brugsanvisning
0459 290 601 DK 20190121
Valid for: serial no. 950-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
4
INDLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Udstyr ......................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Løftevejledning .......................................................................................
10
4.2
Placering .................................................................................................
10
4.3
Strømforsyning.......................................................................................
11
4.4
Slutmodstand..........................................................................................
11
4.5
Tilslutning af flere trådfremføringsenheder.........................................
11
DRIFT ...........................................................................................................
14
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer...................................................
14
5.2
Netspændingsindkobling ......................................................................
14
5.3
Ventilatorstyring .....................................................................................
15
5.4
Overophedningsbeskyttelse .................................................................
15
5.5
Køleaggregat...........................................................................................
15
5.6
Fjernbetjening.........................................................................................
15
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
16
6.1
Dagligt .....................................................................................................
16
6.2
Ved behov ...............................................................................................
16
6.3
Hvert år ....................................................................................................
17
FEJLAFHJÆLPNING ..................................................................................
18
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
RESERVEDELSLISTE.........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
19
20
22
23
24
2
5
6
7
8
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0459 290 601
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og
følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0459 290 601
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag forholdsregler,
når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0459 290 601
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i
boligområder, hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med
at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og
udstrålet støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af
dette i henhold til national lovgivning skal udtjent
elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
Hos ESAB har du mulighed for at købe et udvalg af svejsetilbehør og personlige
værnemidler. For information om bestilling, kontakt din lokale ESAB-forhandler eller
besøg os på vores hjemmeside.
0459 290 601
-6-
© ESAB AB 2019
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Mig 5000i er en strømkilde, der er beregnet til MIG/MAG-svejsning, som også kan bruges til
TIG- og MMA-svejsning.
Strømkilden findes i to udgaver:
•
•
Mig 5000i uden køleaggregat
Mig 5000i med køleaggregat
BEMÆRK!
Disse instruktioner beskriver en Mig 5000i med et køleaggregat.
Strømkilden anvendes sammen med trådfremføringsenhederne Feed 3004 eller Feed 4804.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
En brugsanvisning
Slutmodstand
5 m returkabel
Brugsvejledninger på andre sprog kan downloades via internettet: www.esab.com.
0459 290 601
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Mig 5000i
Netspænding
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
Netforsyning
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Primærstrøm
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
Tomgangseffekt med energisparefunktion 6,5 min. efter svejsning
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
MMA (SMAW)
43 W
Indstillingsområde
MIG/MAG (GMAW)
8-60 V/16-500 A
MIG/MAG (GMAW), betjeningspanel M2
8 - 42 V
MMA (SMAW)
16 - 500 A
Tilladt belastning ved MIG/MAG (GMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/39 V
100 % intermittensfaktor
400 A/34 V
Tilladt belastning ved TIG
60 % intermittensfaktor
500 A/30 V
100 % intermittensfaktor
400 A/26 V
Tilladt belastning ved MMA (SMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/40 V
100 % intermittensfaktor
400 A/36 V
Effektfaktor ved maks. strøm (I2)
MMA/TIG/MIG
0,90
Virkningsgrad ved maks. strøm (I2)
MMA (SMAW)
85 %
TIG (GTAW)
82 %
MIG (GMAW)
84 %
Tændspænding U0 maks.
MIG/MAG (GMAW) uden VRD-funktion 1)
72 - 88 V
MMA (SMAW) uden VRD-funktion 1)
68 - 80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW),
VRD-funktion deaktiveret 2)
59 V
VRD-funktion aktiveret 2)
< 35 V
Arbejdstemperatur
-10 til +40 °C
(14 til 104 °F)
0459 290 601
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
Mig 5000i
Transporttemperatur
-20 til +55 °C
(-4 til 131 °F)
Mål l × b × h
uden køleaggregat
625 × 394 × 496 mm
(24,6 x 15,5 x 19,6")
med køleaggregat
625 × 394 × 776 mm
(24,6 x 15,5 x 30,6")
Kontinuerligt lydtryk uden belastning
<70 dB (A)
Vægt uden køleaggregat
med køleaggregat
68 kg (150 lb)
Isolationsklasse transformator
H
Kapslingsklasse
IP23
88 kg (194 lb)
Anvendelsesklasse
1)
Gælder for strømkilder uden VRD-specifikation på mærkepladen.
2)
Gælder for strømkilder med VRD-specifikation på mærkepladen. VRD-funktionen er
forklaret i brugsvejledningen til betjeningspanelet.
Intermittensfaktor
Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller
skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved
40 °C / 104 °F eller derunder.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
Netforsyning, Ssc min
Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.
Netforsyning, Zmaks.
Maksimal tilladt linjeimpedans for netværket i overensstemmelse med IEC 61000-3-11.
Køleaggregat
Køleeffekt
2,0 kW ved 40 °C (104 °F) temp. forskel og flow
1,0 l/min (0,26 US gal/min)
Kølemiddel
50 % vand/50 % monoethylenglykol
Kølemiddelmængde
5,5 l (1,45 US gal)
Maks. vandflow
2,0 l/min (0,53 US gal)
Maks. antal vandkølede
svejsebrændere, som kan tilsluttes
To MIG-svejsebrændere eller en TIG-brænder og
en MIG-svejsebrænder
0459 290 601
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis kortslutningseffekten
er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem brugerens
strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af udstyret er
ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre, at udstyret
kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er større end eller
lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet TEKNISKE DATA.
4.1
Løftevejledning
Strømkilde
4.2
Vogn og strømkilde
Vogn 2 og strømkilde
Placering
Placer svejsestrømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
0459 290 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4.3
Strømforsyning
Kontroller, at enheden er tilsluttet den korrekte netforsyningsspænding,
og at den er beskyttet af de korrekte sikringsstørrelser.
Der skal etableres en beskyttende jordforbindelse i henhold til de
gældende bestemmelser. Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
Mærkeplade med data vedr. forsyningsforbindelse
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
Mig 5000i
400 V 3~ 50 Hz
Netspænding
400 V
Strømforsyningskablets tværsnit, mm2
4G6
Fasestrøm, I1eff
27 A
Sikring
Beskyttet mod strømstød
25 A
Overstrømsafbryder med
kortslutningsudløser type C
32 A
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder de
svenske bestemmelser. I andre lande skal forsyningskablerne være tilpasset
anvendelsen og leve op til de lokale og nationale bestemmelser.
4.4
Slutmodstand
Undgå kommunikationsforstyrrelse ved at
udstyre enderne på CAN-bussen med
slutmodstande.
CAN-bussens ene ende findes i
betjeningspanelet, som har en indbygget
modstand. Den anden ende findes i
strømkilden og skal forsynes med en
slutmodstand som vist på tegningen.
4.5
Tilslutning af flere trådfremføringsenheder
Med indstillingsboks U8 og trådfremføringsenhed uden betjeningspanel kan man håndtere
op til 4 trådfremføringsenheder fra en strømkilde.
0459 290 601
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
Man kan vælge mellem følgende tilslutninger:
•
•
•
•
1 TIG-brænder og 1 MIG-brænder (universalstrømkilde påkrævet)
2 MIG/MAG-brændere
1 TIG-brænder og 3 MIG/MAG-brændere (universalstrømkilde påkrævet)
4 MIG-brændere
Ved svejsning med vandkølede MIG/MAG-brændere på alle trådfremføringsenhederne
anbefales det at tilkoble et separat køleaggregat til de 2 ekstra brændere. Vi anbefaler at
parallelkoble brændere.
To trådfremføringsenheder
Ved tilslutning af to trådfremføringsenheder er et tilslutningssæt påkrævet, se kapitlet
"TILBEHØR".
A. Vandtilslutning
B. Svejsestrømstilslutning
C- Styrebokstilslutning
Fire trådfremføringsenheder
Ved tilslutning af fire trådfremføringsenheder er to tilslutningssæt og et ekstra køleaggregat
påkrævet, se kapitlet "TILBEHØR".
0459 290 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
A. Vandtilslutning
B. Svejsestrømstilslutning
C- Styrebokstilslutning
0459 290 601
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer
1
Tilslutning til kølevand Anvendes ikke på 8
denne model.
Hvid kontrollampe – netspænding er
TILSLUTTET
2
Tilslutning til kølevand Anvendes ikke på 9
denne model.
Orange indikatorlampe – overophedning
3
Kølevandspåfylder
10 Tilslutning af styrekabel til
trådfremføringsenheden eller til
slutmodstanden
4
Tilslutning (+) for svejsestrømkabel ved
MMA eller returkabel ved TIG
11 Tilslutning af svejsestrøm til
trådfremføringsenhed
5
Tilslutning af fjernbetjening
12 Tilslutning af kølevand til
trådfremføringsenheden - BLÅ
6
Tilslutning (-) for returkabel ved MMA og 13 Tilslutning af kølevand fra
MIG/MAG eller for svejsestrømskabel
trådfremføringsenheden - RØD
ved TIG
7
Strømafbryder for netspænding
0/1/START
5.2
14 Sikring til forsyningsspænding til
fremføringsenhed, 42 V
Netspændingsindkobling
Netspændingen indkobles ved at sætte kontakten (7) i positionen "START". Når den
fjederbelastede strømafbryder slippes, vender den selv tilbage til position "1".
Hvis netforsyningsspændingen forsvinder og kommer tilbage igen, mens svejsningen er i
gang, så vil strømkilden forblive slukket, indtil kontakten igen drejes til positionen "START".
0459 290 601
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Netspændingen udkobles ved at sætte hovedkontakten i positionen "0".
Uanset om strømforsyningen afbrydes på unormal vis, eller hvis der slukkes for maskinen på
normal vis, lagres svejsedataene, så de er til rådighed, næste gang der tændes for enheden.
5.3
Ventilatorstyring
Strømkildens blæsere kører fortsat i 6,5 minutter efter svejsning er stoppet, og enheden
skifter til energibesparende tilstand. De starter igen, når svejsningen genoptages.
Ventilatorerne kører med reduceret hastighed ved svejsestrømniveauer op til 180 A og ved
fuld hastighed ved højere strømniveauer.
5.4
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden har tre termoafbrydere, som udløses, hvis den interne temperatur bliver for høj,
hvorved svejsestrømmen afbrydes og den orange indikatorlampe på forsiden af enheden
tændes. De nulstilles automatisk, når temperaturen er faldet.
5.5
Køleaggregat
For at sikre problemfri drift må monteringshøjden fra køleaggregatet til svejsebrænderen
maks. være 7 m. Højder over dette kan skabe problemer, såsom lange starttider, luftbobler,
vakuum osv.
Hvis en løftehøjde på over 7 m er nødvendig, anbefaler vi et installationssæt bestående af en
kontraventil og en magnetventil, se kapitlet "TILBEHØR". Når disse ventiler er blevet
installeret, skal slangen være vandret under den indledende opstart, så alt fyldes med vand.
Derefter løftes trådfremføringsenheden og slangepakken op til den høje højde. Nu kan
igangsættelse ske med bevaret sikker drift i højder på op til 12 meter.
Funktion under svejsning
For at påbegynde svejsningen skal svejseren trykke på svejsebrænderkontakten.
Strømkilden aktiveres og starter trådfremføringen og pumpen til kølevand.
Når svejsningen skal afbrydes, slipper svejseren brænderkontakten, og svejsningen ophører.
Pumpen standser 6,5 minutter efter at svejsningen er afsluttet, og energisparefunktionen
aktiveres.
Flowbeskyttelse
Flowbeskyttelsen afbryder og deaktiverer svejsestrømmen, hvis kølemidlet mistes, og der
vises en fejlmeddelelse på betjeningspanelet. Flowbeskyttelsen er ekstraudstyr.
5.6
Fjernbetjening
Programversionen i U8 skal være 1.20 eller højere. Strømkilder med indbyggede
betjeningspaneler skal have programversion 1.21 eller højere, for at fjernbetjeningen kan
fungere korrekt.
Når fjernbetjeningen er tilsluttet, er strømkilden og trådfremføringsenheden i
fjernstyringstilstand. Knapper og greb er blokeret. Funktionerne kan kun indstilles via
fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes, skal fjernbetjeningen kobles fra
strømkilden/trådfremføringsenheden, der ellers fortsat vil være fjernbetjent.
For yderligere oplysninger om anvendelse af fjernbetjeningsenheden, se brugsvejledningen
til betjeningspanelet.
0459 290 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriserede medarbejdere)
må fjerne sikkerhedspladerne for at foretage tilslutning eller udføre service, vedligeholdelse
eller reparationer på svejseudstyret.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at afhjælpe
fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Dagligt
Udfør følgende vedligeholdelse hver dag.
•
•
Kontroller, at alle kabler og forbindelser er fejlfrie. Tilspænd om nødvendigt, og udskift
defekte dele.
Kontroller vandstanden og vandgennemstrømning, efterfyld med kølevæske om
nødvendigt.
6.2
•
•
Ved behov
Kontroller regelmæssigt, at strømkilden ikke er blokeret med snavs.
Tilstoppede eller blokerede luftindtag og -udtag kan føre til overophedning.
Rengøring af støvfilter
•
•
•
•
•
•
•
Blæsergitteret med støvfilteret (1) løsnes.
Gitteret drejes ud (2).
Støvfilteret (3) tages af.
Blæs filteret rent med trykluft (reduceret
tryk).
Sørg for, at filteret placeres med det fineste
mønster vendt mod gitteret (2) (bort fra
strømkilden).
Blæsergitter med støvfilter sættes på plads
igen.
Påfyldning af kølevæske
ESABs færdigblandede kølevæske anbefales.
Se kapitlet "TILBEHØR".
•
Påfyld kølevæske indtil den dækker
halvdelen af indløbsrøret.
BEMÆRK!
Kølemiddel skal efterfyldes, hvis der tilsluttes en svejsebrænder eller
tilslutningskabler, der er 5 m lange eller længere. Ved efterfyldning af kølevand er
det ikke nødvendigt at afmontere køleslangen.
0459 290 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG!
Kølemidlet skal håndteres som kemisk affald.
6.3
Hvert år
Udfør følgende vedligeholdelse mindst én gang om året.
•
•
•
Fjern skidt og støv. Blæs strømkilden ren med trykluft (reduceret tryk).
Udskift kølevæsken, og rengør slanger og vandtanken med rent vand.
Kontroller pakninger, kabler og forbindelser. Tilspænd om nødvendigt, og udskift
defekte dele.
0459 290 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
7 FEJLAFHJÆLPNING
7
FEJLAFHJÆLPNING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes autoriseret servicepersonale.
Fejltype
Ingen lysbue.
Afhjælpning
•
•
•
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
•
•
Kontroller, at der er tændt for
netstrømsafbryderen.
Kontroller, at svejsestrømforsyningen
og returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke
er indstillet.
Kontrollér, om termoafbryderne er
udløst (orange kontrollampe på
strømkildens forside).
Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløses regelmæssigt.
•
•
Kontroller, om luftfiltrene er blokeret.
Sørg for, at strømkildens mærkedata
ikke overskrides (dvs. at enheden ikke
overbelastes).
Dårlige svejseresultater.
•
Kontroller, at svejsestrømforsyningen
og returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke
er indstillet.
Kontrollér, at der ikke anvendes forkert
tråd.
Kontroller netsikringerne.
•
•
•
0459 290 601
- 18 -
© ESAB AB 2019
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
Mig 5000i og Mig 5000iw er designet og testet i overensstemmelse med internationale og
europæiske standarder IEC/EN 60974-1/-2 og EN 60974-10
Den serviceafdeling, der har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre,
at produktet fortsat er i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0459 290 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
0459 290 601
- 20 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
Cooling unit
0459 290 601
- 21 -
© ESAB AB 2019
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Product
Note
0459 230 880 Welding power source Mig 5000i
0459 230 881 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit
0459 230 896 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit and
flow guard
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0459 290 601
- 22 -
© ESAB AB 2019
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Art.
Bestillingsnr.
Betegnelse
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Frontgitter
0459 290 601
- 23 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 601
- 24 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 601
- 25 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Brug af nogen anden kølevæske end den, der
er angivet, kan medføre beskadigelse af
udstyret. Brug af forkert kølevæske vil
medføre, at alle ESABs garantiforpligtelser
bortfalder.
0459 290 601
- 28 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
0459 290 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising