ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Kasutusjuhend

ESAB Mig 5000i Kasutusjuhend
Aristo®
Mig 5000i
400 V
Kasutusjuhend
0459 290 601 EE 20190121
Valid for: serial no. 950-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ......................................................................................................
4
1.1
Sümbolite tähendus ...............................................................................
4
1.2
Ohutusabinõud .......................................................................................
4
SISSEJUHATUS ..........................................................................................
7
2.1
Varustus ..................................................................................................
7
3
TEHNILISED ANDMED ...............................................................................
8
4
PAIGALDAMINE ..........................................................................................
10
4.1
Tõstmisjuhised .......................................................................................
10
4.2
Asetus .....................................................................................................
10
4.3
Vooluvõrk ................................................................................................
11
4.4
Koormustakisti .......................................................................................
11
4.5
Mitmekordse traadi etteandemehhanismi ühendus............................
11
KASUTAMINE..............................................................................................
14
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed ...........................................................
14
5.2
Vooluallika sisselülitamine ....................................................................
14
5.3
Ventilaatori juhtimine .............................................................................
15
5.4
Ülekuumenemiskaitse............................................................................
15
5.5
Jahutusseade .........................................................................................
15
5.6
Kaugjuhtimisseade ................................................................................
15
HOOLDAMINE .............................................................................................
16
6.1
Igapäevaselt ............................................................................................
16
6.2
Vajaduse korral .......................................................................................
16
6.3
Kord aastas .............................................................................................
17
VEAOTSING ................................................................................................
18
VARUOSADE TELLIMINE...........................................................................
SKEEM.................................................................................................................
TELLIMISNUMBRID ............................................................................................
VARUOSADE LOETELU .....................................................................................
TARVIKUD ...........................................................................................................
19
20
22
23
24
2
5
6
7
8
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0459 290 601
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese raske
kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0459 290 601
-4-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgpingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmeid ei tohi määrida ega hooldada nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi,
märgade kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
•
Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida
ei teata.
Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast
võimalikult kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0459 290 601
-5-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
•
•
•
Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest
eemal.
TULEOHT
•
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
Ärge kasutage suletud mahuteid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle
rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või
elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
0459 290 601
-6-
© ESAB AB 2019
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
Mig 5000i on keevitusvooluallikas MIG/MAG keevituses, mida saab kasutada ka TIG
keevitusel (kaarkeevitus inertgaasis) ja MMA keevitusel (elektroodkeevitus).
Vooluallikas on saadaval kahes versioonis:
•
•
Mig 5000i ilma jahutusseadmeta;
Mig 5000i koos jahutusseadmega;
TÄHELEPANU!
Käesolevas juhendis kirjeldatakse versiooni Mig 5000i koos jahutusseadmega.
Vooluallikas on mõeldud kasutamiseks koos traadi etteandemehhanismidega Feed 3004 või
Feed 4804.
Selle ESAB-i toote tarvikud leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist „TARVIKUD”.
2.1
Varustus
Vooluallika komplekti kuuluvad:
•
•
•
kasutusjuhend
koormustakisti
5-meetrine maanduskaabel
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida Internetist: www.esab.com
0459 290 601
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
Mig 5000i
Võrgupinge
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Vooluvõrk
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Primaarvool
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
Koormuseta voolu nõue, kui töötatakse energiasäästurežiimil, 6,5 min peale keevitamist
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
MMA (SMAW)
43 W
Pinge/voolu vahemik
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
MIG/MAG (GMAW), juhtpaneel M2
8–42 V
MMA (SMAW)
16 - 500 A
Lubatud koormus MIG/MAG-keevitusel (GMAW)
60% koormustsükkel
500 A / 39 V
100% koormustsükkel
400 A / 34 V
Lubatud koormus TIG-keevitusel
60% koormustsükkel
500 A / 30 V
100% koormustsükkel
400 A / 26 V
Lubatud koormus MMA-keevitusel (SMAW)
60% koormustsükkel
500 A / 40 V
100% koormustsükkel
400 A / 36 V
Võimsustegur maksimaalvoolu korral (I2 )
MMA/TIG/MIG
0,90
Efektiivsus maksimaalvoolu korral (I2 )
MMA (SMAW)
85 %
TIG (GTAW)
82 %
MIG (GMAW)
84 %
Tühijooksupinge U0 max
MIG/MAG (GMAW) ilma VRD-funktsioonita 1) 72–88 V
MMA (SMAW) ilma VRD-funktsioonita 1)
68–80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW),
VRD-funktsioon inaktiveeritud 2)
59 V
VRD-funktsioon aktiveeritud 2)
< 35 V
Töötemperatuur
-10 kuni +40 °C
(14 kuni 104 °F)
0459 290 601
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
Mig 5000i
Transportimise temperatuur
-20 kuni +55 °C
(-4 kuni 131 °F)
Mõõtmed p × l × k
ilma jahutusseadmeta
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 tolli)
koos jahutusseadmega
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 tolli)
Püsiv helirõhk koormuse puudumise
korral
< 70 db (A)
Mass ilma jahutusseadmeta
koos jahutusseadmega
68 kg (150 lb.)
Isolatsiooni klass trafo
H
Korpuse kaitseklass
IP23
88 kg (194 lb.)
Rakendusklass
1)
Kehtib vooluallikatele, mille andmeplaadil pole VRD spetsifikatsiooni.
2)
Kehtib vooluallikatele, mille andmeplaadil on VRD spetsifikatsioon. VRD funktsiooni
kirjelduse leiate juhtpaneeli kasutusjuhendist.
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib
40 °C / 104 °F juures.
Korpuse kaitseklass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP23 seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
Rakendusklass
Sümbol
näitab, et toiteallikas on mõeldud kasutamiseks suurema elektriohuga aladel.
Vooluvõrk Ssc min
Võrgu minimaalne lühisvõimsus kooskõlas IEC 61000-3-12-ga.
Vooluvõrk, Zmax
Võrgu maksimaalne lubatud liini impedants kooskõlas IEC 61000-3-11-ga.
Jahutusseade
Jahutusvõimsus
2,0 kW, kui temperatuurivahe on 40 °C (104 °F) ja
vooluhulk 1,0 l/min (0,26 gallonit/min)
Jahutusvedelik
50% vett / 50 % monoetüleenglükooli
Jahutusvedeliku kogus
5,5 l (1,45 gallonit)
Vedelikuvoolu maksimumhulk
2,0 l/min (0,53 gallonit)
Ühendada lubatud vesijahutusega
keevituspõletite suurim arv
Kaks MIG-keevituspõletit või üks TIG- ja üks
MIG-keevituspõleti
0459 290 601
-9-
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldust peab tegema kvalifitseeritud isik.
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on
suurem või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas.
Seadme paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu
operaatoriga nõu pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille
lühisvõimsus on suurem või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest
„TEHNILISED ANDMED”.
4.1
Tõstmisjuhised
Vooluallikas
4.2
Käru ja vooluallikas
Käru 2 ja vooluallikas
Asetus
Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud.
0459 290 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
4.3
Vooluvõrk
Kontrollige, kas keevitusseade on ühendatud õige vooluvõrgupingega
ja kaitstud õige suurusega kaitsmetega.
Kaitsev maandusühendus peab olema vastavuses määrustega.
Andmesilt koos toiteühenduse andmetega
Andmesilt koos toiteühenduse andmetega
Soovitatavad kaitsme suurused ja minimaalsed kaablite ristlõiked
Mig 5000i
400 V 3~ 50 Hz
Võrgupinge
400 V
Peakaabliala, mm2
4G6
Faasivool, I1eff
27 A
Kaitse
Liigpingekaitse
25 A
Tüüp C MCB
32 A
TÄHELEPANU!
Ülalpool toodud toitekaabli ristlõiked ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi
eeskirjadega. Muudes regioonides peavad toitekaablid vastama rakenduse nõuetele
ning kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.
4.4
Koormustakisti
Sidehäirete vältimiseks tuleb CAN
elektrivõrgu sõlme otstesse asetada
koormustakistid.
CAN elektrivõrgu sõlme üks ots asub
juhtpaneelil, millel on integreeritud
koormustakisti. CAN elektrivõrgu sõlme teise
otsa tuleb paigaldada koormustakisti nagu
näidatud paremal asuval joonisel.
4.5
Mitmekordse traadi etteandemehhanismi ühendus
Juhtseadme U8 ja ilma juhtpaneelita traadi etteandemehhanismide korral saab ühe
vooluallikaga hallata kuni 4 traadi etteandemehhanismi.
Valikus on järgmised ühenduse variandid:
0459 290 601
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
•
•
•
•
1 TIG-põleti ja 1 MIG-põleti (vajalik on universaalne vooluallikas)
2 MIG/MAG-põletit
1 TIG-põleti ja 3 MIG-põletit (vajalik on universaalne vooluallikas)
4 MIG-põletit
Kui keevitamisel kasutatakse kõikidel traadi etteandemehhanismidel vesijahutusega
MIG-põleteid, on soovitatav 2 lisapõleti jaoks ühendada eraldi jahutusseade. Soovitame
põletid ühendada paralleelselt.
Kaks traadi etteandemehhanismi
Kahe traadi etteandemehhanismi ühendamiseks on tarvis ühenduskomplekti, vt peatükki
„TARVIKUD”.
A. Veeühendus
B. Keevitusvoolu ühendus
C. Juhtkarbi ühendus
Neli traadi etteandemehhanismi
Nelja traadi etteandemehhanismi ühendamiseks on tarvis kahte ühenduskomplekti ja
täiendavat jahutusseadet, vt peatükki „TARVIKUD”.
0459 290 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
A. Veeühendus
B. Keevitusvoolu ühendus
C. Juhtkarbi ühendus
0459 290 601
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist "OHUTUS". Lugege see enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
5.1
Ühendused ja juhtimisseadmed
1
Jahutusvedeliku ühendus Sellel mudelil
ei kasutata.
8
Valge märgutuli – toitevool SEES
2
Jahutusvedeliku ühendus Sellel mudelil
ei kasutata.
9
Oranž märgutuli – ülekuumenemine
3
Jahutusvedeliku täide
10 Etteandemehhanismi juhtkaabli või
koormustakisti ühendus
4
Ühendus (+) keevitusvoolu kaabli jaoks
MMA korral või tagasivoolukaabli jaoks
TIG-i korral
11 Etteandemehhanismi keevitusvoolu
ühendus
5
Kaugjuhtimisseadme ühendus
12 Etteandemehhanismi mineva jahutusvee
ühendus – SININE
6
Ühendus (-) tagasivoolukaabli jaoks
MMA ja MIG/MAG-i korral või
keevitusvoolu kaabli jaoks TIG-i korral
13 Etteandemehhanismist tuleva jahutusvee
ühendus – PUNANE
7
Peatoitelüliti, 0 / 1 / START
14 Etteandemehhanismi toitepinge kaitse,
42 V
5.2
Vooluallika sisselülitamine
Lülitage toiteallikas sisse, keerates lüliti (7) asendisse „START”. Vabastage lüliti ja see
naaseb asendisse „1”.
Juhul kui keevitamise ajal peaks toimuma voolukatkestus ja seejärel voolu taastumine, jääb
toiteallikas väljalülitatuks, kuni lüliti keeratakse käsitsi uuesti asendisse „START”.
0459 290 601
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
Lülitage seade välja, keerates lüliti asendisse „0”.
Olenemata sellest, kas toimub vooluvõrgu katkestus või toiteallikas lülitatakse välja
tavapärasel moel, salvestatakse keevitusandmed, mis on saadaval seadme järgneval
käivitamisel.
5.3
Ventilaatori juhtimine
Toiteallika ventilaatorid jätkavad töötamist 6,5 minutit pärast keevitamise lõppu ning seade
lülitub energiasäästurežiimile. Keevitamise uuesti alustamisel alustavad ka ventilaatorid taas
tööd.
Ventilaatorid töötavad vähendatud kiirusel keevitusvooluni kuni 180 A ja täiskiirusel suurema
voolu korral.
5.4
Ülekuumenemiskaitse
Toiteallikal on kolm ülekuumenemiskaitse lülitit, mis rakenduvad sisetemperatuuri liiga
kõrgele tõusmise korral. Keevitusvoolu ühendus katkestatakse ja seadme esiküljel süttib
kollane märgutuli. Ülekoormuskaitsmed lähtestatakse automaatselt, kui temperatuur on
langenud.
5.5
Jahutusseade
Probleemideta töötamise tagamiseks peab paigalduskõrgus jahutusseadmest
keevituspõletini olema max 7 m. Sellest suuremad kõrgused võivad põhjustada probleeme
nagu pikad käivitusajad, õhumullid, vaakum jne.
Kui paigalduskõrgus peab olema üle 7 m, soovitame kasutada paigalduskomplekti, mis
koosneb tagasilöögiklapist ja solenoidklapist, vt peatükki „TARVIKUD”. Kui need klapid on
paigaldatud, peab voolikupakett olema esmase käivitamise ajal horisontaalasendis, et kõik
täituks veega. Seejärel tõstke traadi etteandemehhanism ja voolikupakett kõrgele. Nüüd võib
alustada seadme pidevat ohutut kasutamist paigalduskõrgusel kuni 12 m.
Tegevus keevitamise ajal
Keevitamise alustamiseks vajutab keevitaja keevituspõleti päästikule. Vooluallikas lülitub
sisse ning käivitab traadi etteande ja jahutusveepumba.
Keevitamise peatamiseks vabastab keevitaja keevituspõleti päästiku. Keevitusprotsess
lakkab, kuid jahutusveepump jätkab töötamist 6,5 minutit, misjärel lülitub seade
energiasäästurežiimile.
Vee vooluhulga valve
Vee vooluhulga valve katkestab keevitusvoolu jahutusvedeliku puudumisel ja juhtpaneelil
kuvatakse veateade. Vee vooluhulga valve on lisaseade.
5.6
Kaugjuhtimisseade
Juhtseadme U8 programmiversioon peab olema 1.20 või sellest kõrgem. Kaugjuhtimise
korrektseks töötamiseks peab integreeritud juhtpaneelidega vooluallikatel olema
programmiversioon 1.21 või sellest kõrgem.
Kaugjuhtimisseadme ühendamisel töötavad vooluallikas ja traadi etteandemehhanism
kaugjuhtimisrežiimil; nuppude talitlus on blokeeritud. Funktsioone saab reguleerida ainult
kaugjuhtimisseadmega.
Kui kaugjuhtimisseadet ei kasutata, tuleb see vooluallikast / traadi etteandmehhanismist
lahutada, vastasel juhul jäävad need töötama kaugjuhtimisrežiimil.
Lisateabe saamiseks kaugjuhtimispuldi töö kohta vaadake juhtpaneeli kasutusjuhiseid.
0459 290 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
6 HOOLDAMINE
6
HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
Ainult vastavate elektrialaste teadmistega isikud (volitatud personal), võivad kaitseplaate
eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-, hooldus- või remonditööde
läbiviimiseks.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud
toote garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Igapäevaselt
Tehke järgmised hooldustoimingud iga päev.
•
•
Kontrollige, kas kõik kaablid ja ühendused on korras ja terved. Vajaduse korral
pinguldage ja vahetage kõik defektsed osad.
Kontrollige vee taset ja voolu, vajaduse korral lisage jahutusvedelikku.
6.2
•
•
Vajaduse korral
Kontrollige korrapäraselt, et vooluallikas ei oleks mustusega ummistunud.
Õhu sisse- ja väljalaskeavade määrdumisel või ummistumisel tekib ülekuumenemine.
Puhastage tolmufilter
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage tolmufiltriga õhutusvõre (1).
Pöörake võre (2) välja.
Eemaldage tolmufilter (3).
puhastage filter suruõhuga (madala
rõhuga),
Asetage peene võrguga filter vastu võret (2)
(vooluallikast välja).
Asetage tolmufiltriga õhutusvõre tagasi.
Lisage jahutusvedelikku
Soovitatav on kasutada ESAB-i valmissegatud
jahutusvedelikku. Vt peatükki „TARVIKUD”.
•
Lisage jahutusvedelikku, kuni see katab
poole sisselasketorust.
TÄHELEPANU!
Jahutusvedelikku tuleb lisada, kui ühendatakse keevituspõleti või ühenduskaablid,
mis on 5 m pikad või pikemad. Kui lisate vedelikku selle taseme reguleerimiseks,
siis ei ole vaja voolikut lahti ühendada.
ETTEVAATUST!
Jahutusvedelikku tuleb käidelda kemikaalide jäätmetena.
0459 290 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 HOOLDAMINE
6.3
Kord aastas
Tehke järgmised hooldustoimingud vähemalt kord aastas.
•
•
•
Eemaldage mustus ja tolm. Puhastage vooluallikas kuiva suruõhuga (madala rõhuga).
Vahetage jahutusvedelik ning peske voolikud ja veepaak puhta veega.
Kontrollige tihendeid, kaableid ja ühendusi. Vajaduse korral pinguldage ja vahetage
kõik defektsed osad.
0459 290 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
7 VEAOTSING
7
VEAOTSING
Enne volitatud hooldustehniku kutsumist proovige neid soovitatud kontrollimeetodeid.
Vea tüüp
Kaar puudub.
Toiming
•
•
•
Vool katkeb keevitamise ajal.
•
•
Ülekuumenemiskaitse lülitid rakenduvad
sageli.
•
•
Halb keevituskvaliteet.
•
•
•
•
0459 290 601
- 18 -
Veenduge, et toitelüliti oleks sisse
lülitatud.
Veenduge, et keevitus- ja
tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus
oleks õige.
Kontrollige, kas ülekuumenemiskaitse
lülitid on rakendunud (seda näitab
oranž tuli esipaneelil).
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Kontrollige, kas õhufiltrid on
ummistunud.
Veenduge, et te ei ületa vooluallika
kindlaksmääratud andmeid (st seade ei
ole ülekoormatud).
Veenduge, et keevitus- ja
tagasivoolukaablid on õigesti
ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus
oleks õige.
Kontrollige, kas kasutatakse õiget traati.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
© ESAB AB 2019
8 VARUOSADE TELLIMINE
8
VARUOSADE TELLIMINE
Mig 5000i ja Mig 5000iw on välja töötatud ning testitud vastavalt rahvusvahelistele ja
Euroopa standarditele IEC/EN 60974-1/-2 ja EN 60974-10.
Teenindus- või remonditöid teostanud tehnohooldeosakond peab tagama, et toode endiselt
vastaks ülal mainitud standarditele.
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult
ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
Varuosi ja kulutarvikuid saate tellida lähima ESAB-i toodete edasimüüja juurest, lisateavet
vaadake veebilehelt esab.com. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0459 290 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
SKEEM
SKEEM
0459 290 601
- 20 -
© ESAB AB 2019
SKEEM
Cooling unit
0459 290 601
- 21 -
© ESAB AB 2019
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
Product
Note
0459 230 880 Welding power source Mig 5000i
0459 230 881 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit
0459 230 896 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit and
flow guard
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Tehniline dokumentatsioon on saadaval veebiaadressil: www.esab.com
0459 290 601
- 22 -
© ESAB AB 2019
VARUOSADE LOETELU
VARUOSADE LOETELU
Elem
ent
Tellimisnumber
Nimetus
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Esivõre
0459 290 601
- 23 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
TARVIKUD
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 601
- 24 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 601
- 25 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Ettenähtust erineva jahutusvedeliku
kasutamine võib seadet kahjustada. Selliselt
tekkinud kahjustuste korral kaotavad kõik
ESAB-i garantiikohustused kehtivuse.
0459 290 601
- 28 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
0459 290 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising