ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Uputstvo za upotrebu

ESAB Mig 5000i Uputstvo za upotrebu
Aristo®
Mig 5000i
400 V
Priručnik s uputama
0459 290 601 HR 20190121
Valid for: serial no. 950-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA.............................................................................
4
1.2
Mjere opreza ...........................................................................................
4
UVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Oprema ....................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .....................................................................................
8
4
INSTALACIJA ..............................................................................................
10
4.1
Upute za podizanje .................................................................................
10
4.2
Postavljanje ............................................................................................
10
4.3
Dovod električne mreže .........................................................................
11
4.4
Krajnji otpornik .......................................................................................
11
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice ....................................
11
RAD..............................................................................................................
14
5.1
Priključci i upravljački uređaji ...............................................................
14
5.2
Uključivanje izvora napajanja ...............................................................
14
5.3
Upravljanje ventilatorom .......................................................................
15
5.4
Zaštita od pregrijavanja .........................................................................
15
5.5
Jedinica hlađenja ...................................................................................
15
5.6
Jedinica za daljinsko upravljanje..........................................................
15
ODRŽAVANJE .............................................................................................
17
6.1
Svakodnevne provjere ...........................................................................
17
6.2
Po potrebi................................................................................................
17
6.3
Svake godine ..........................................................................................
18
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA ...................................................................
19
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
SHEMA ................................................................................................................
NARUDŽBENI BROJEVI .....................................................................................
POPIS REZERVNIH DIJELOVA ..........................................................................
DODATNA OPREMA ...........................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0459 290 601
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno dovesti
do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama
te se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0459 290 601
-4-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
•
•
•
Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan isparenja.
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0459 290 601
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
•
•
•
Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
•
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna
i/ili elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora
se zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0459 290 601
-6-
© ESAB AB 2019
2 UVOD
2
UVOD
Model Mig 5000i izvor je napajanja za MIG/MAG zavarivanje, a može se koristiti i za TIG i
MMA zavarivanje.
Dvije su dostupne verzije izvora napajanja:
•
•
Mig 5000i bez rashladne jedinice
Mig 5000i s rashladnom jedinicom
NAPOMENA!
Upute opisuju model Mig 5000i s rashladnom jedinicom.
Izvor napajanja namijenjen je upotrebi uz jedinice za dopremanje žice Feed 3004 ili Feed
4804.
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.1
Oprema
Uz izvor napajanja isporučuje se:
•
•
•
Priručnik s uputama
Krajnji otpornik
povratni kabel od 5 m
Priručnici s uputama na drugim jezicima mogu se preuzeti s interneta: www.esab.com
0459 290 601
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Mig 5000i
Napon mreže
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Dovod električne mreže
Sscmin 14.54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Primarna električna energija
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
Napajanje bez priključenih potrošača zahtijeva se u načinu rada uštede energije 6,5 min
nakon zavarivanja
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
MMA (SMAW)
43 W
Napon/trenutni raspon
MIG/MAG (GMAW)
8 - 60 V / 16 - 500 A
MIG/MAG (GMAW), upravljačka ploča M2
8 – 42 V
MMA (SMAW)
16 - 500 A
Dozvoljena opterećenost za MIG/MAG (GMAW)
60 % radnog ciklusa
500 A / 39 V
100% radnog ciklusa
400 A / 34 V
Dozvoljena opterećenost za TIG
60 % radnog ciklusa
500 A / 30 V
100% radnog ciklusa
400 A / 26 V
Dozvoljena opterećenost za MMA (SMAW)
60 % radnog ciklusa
500 A / 40 V
100% radnog ciklusa
400 A / 36 V
Faktor snage pri maksimalnoj električnoj
energiji (I2) MMA/TIG/MIG
0,90
Učinkovitost pri maksimalnoj električnoj energiji (I2 )
MMA (SMAW)
85 %
TIG (GTAW)
82 %
MIG (GMAW)
84 %
Napon otvorenog kruga U0 maks.
MIG/MAG (GMAW) bez funkcije VRD 1)
72 - 88 V
MMA (SMAW) bez funkcije VRD 1)
68 – 80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW), funkcija
VRD je isključena 2)
59 V
Funkcija VRD je aktivna 2)
< 35 V
Radna temperatura
-10 do +40 °C
(14 do 104 °F)
0459 290 601
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNIČKI PODACI
Mig 5000i
Temperatura za transport
-20 do +55 °C
(-4 do 131 °F)
Dimenzije d × š × v
bez jedinice hlađenja
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 in)
s jedinicom hlađenja
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in)
Stalni zvučni tlak kod napajanja bez
priključenih potrošača
<70 db (A)
Težina bez rashladne jedinice
s jedinicom hlađenja
68 kg (150 lb)
Izolacijski razred, transformator
H
Klasa kućišta
IP23
88 kg (194 lb)
Razred primjene
1)
Vrijedi za izvore napajanja bez specifikacije VRD na natpisnoj pločici.
2)
Vrijedi za izvore napajanja sa specifikacijom VRD na natpisnoj pločici. Objašnjenje funkcije
VRD nalazi se u priručniku za upotrebu komandne ploče.
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za
40 °C / 104 °F ili nižu temperaturu.
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
Dovod električne mreže, Ssc min
Minimalno napajanje kratkog spoja u mreži sukladno normi IEC 61000-3-12.
Napajanje električne mreže, Zmax
Maksimalno dozvoljena impedancija mreže sukladno normi IEC 61000-3-11.
Jedinica hlađenja
Snaga hlađenja
2,0 kW pri temperaturnoj razlici od 40 °C (104 °F) i
protokom od 1,0 l/min (0,26 am. gal/min)
Rashladno sredstvo
50% vode / 50% mono-etilen glikol
Količina rashladnog sredstva
5,5 l (1.45 am. gal)
Maksimalni protok vode
2,0 l/min (0.53 am. gal)
Maksimalni broj plamenika za
zavarivanje s vodenim hlađenjem koji
se smiju priključiti
Dva plamenika za MIG zavarivanje ili jedan
plamenik za TIG i jedan plamenik za MIG
zavarivanje
0459 290 601
-9-
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja veća
ili jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne mreže.
Osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u dogovoru
s operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na napajanje na
kojem je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke podatke potražite u
poglavlju TEHNIČKI PODACI.
4.1
Upute za podizanje
Izvor napajanja
4.2
Kolica i izvor napajanja
Kolica 2 i izvor napajanja
Postavljanje
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
0459 290 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
4.3
Dovod električne mreže
Provjerite je li uređaj priključen na električnu mrežu odgovarajućeg
napona te njegovu zaštićenost osiguračem odgovarajuće veličine.
Obavezno osigurajte odgovarajući priključak na uzemljenje sukladno
propisima. Natpisna pločica s podacima o napajanju
Natpisna pločica s podacima o napajanju
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Mig 5000i
400 V 3~ 50 Hz
Napon mreže
400 V
Područje glavnog kabela napajanja, mm2
4G6
Fazna struja, I1eff
27 A
Osigurač
S vremenskom odgodom
25 A
Tip C MCB
32 A
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Za ostale regije kabeli napajanja moraju odgovarati namjeni u
skladu s državnim propisima.
4.4
Krajnji otpornik
Kako bi se izbjegle smetnje u komunikaciji,
na krajeve CAN sabirnice potrebno je
postaviti krajnje otpornike.
Jedan kraj CAN sabirnice nalazi se kod
komandne ploče, koja ima integrirani krajnji
otpornik. Krajnji otpornik mora se postaviti na
drugi kraj izvora napajanja, kako je i
prikazano s desne strane.
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice
Uz upotrebu upravljačke jedinice U8 i jedinice za dopremanje žice bez komandne ploče,
moguće je upravljati s najviše 4 jedinice za dopremanje žice putem jednog izvora napajanja.
Birati se može između sljedećih priključaka:
0459 290 601
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
•
•
•
•
1 TIG-plamenik i 1 MIG-plamenik (potreban univerzalni izvor napajanja)
2 MIG/MAG-plamenika
1 TIG-plamenik i 3 MIG-plamenik (potreban univerzalni izvor napajanja)
4 MIG-plamenika
Tijekom zavarivanja s MIG-plamenicima s vodenim hlađenjem na svim jedinicama za
dopremanje žice, preporuča se priključiti i dodatnu jedinicu hlađenja za 2 dodatna plamenika.
Preporučamo paralelno priključivanje plamenika.
Dvije jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje dvije jedinice za dopremanje žice potreban je komplet za priključivanje,
pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
A. Priključak za vodu
B. Priključak struje za zavarivanje
C. Priključak kontrolne kutije
Četiri jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje četiri jedinice za dopremanje žice potrebna su dva kompleta za
priključivanje i dodatna jedinica za hlađenje, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
0459 290 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALACIJA
A. Priključak za vodu
B. Priključak struje za zavarivanje
C. Priključak kontrolne kutije
0459 290 601
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
5.1
Priključci i upravljački uređaji
1
Priključak za vodu hlađenja. Ne koristi se 8
za ovaj model.
Bijelo indikatorsko svjetlo - izvor
napajanja je uključen
2
Priključak za vodu hlađenja. Ne koristi se 9
za ovaj model.
Narančasto indikatorsko svjetlo pregrijavanje
3
Otvor za punjenje vode hlađenja
4
Priključak (+) za kabel struje zavarivanja 11 Priključak za struju zavarivanja do
za MMA ili povratni kabel za TIG
jedinice za dopremanje žice
zavarivanje
5
Priključak za daljinski upravljač
12 Priključak za vodu hlađenja do jedinice
za dopremanje žice - PLAVI
6
Priključak (-) za povratni kabel na MMA
ili kabel struje na TIG zavarivanju
13 Priključak za vodu hlađenja od jedinice
za dopremanje žice - CRVENI
7
Sklopka glavnog izvora napajanja, 0 / 1 / 14 Osigurač napona napajanja dovodne
START
jedinice 42V
5.2
10 Priključak za upravljački kabel do
jedinice za dopremanje žice ili do
krajnjeg otpornika
Uključivanje izvora napajanja
Izvor napajanja uključite okretanjem sklopke (7) u položaj "START". Otpustite sklopku i vratit
će se u položaj "1".
0459 290 601
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
U slučaju prekida napajanja tijekom zavarivanja, a zatim ponovnog uspostavljanja napajanja,
izvor napajanja ostat će bez napajanja sve dok se sklopka ručno ne okrene u položaj
"START".
Jedinicu isključite okretanjem sklopke u položaj "0".
Neovisno o tome je li izvor napajanja naglo prekinut ili je normalnim putem isključen, podaci
o zavarivanju se spremaju kako bi bili dostupni prilikom sljedećeg uključivanja uređaja.
5.3
Upravljanje ventilatorom
Ventilatori nastavljaju raditi u trajanju od 6,5 minuta nakon prekida zavarivanja; nakon toga,
jedinica prelazi u način uštede energije. Ponovno se pokreću nakon pokretanja zavarivanja.
Ventilatori rade manjom brzinom za struju zavarivanja do 180 A i punom brzinom za struje
veće jakosti.
5.4
Zaštita od pregrijavanja
Izvor napajanja ima tri zaštite od toplinskog preopterećenja koji se aktiviraju u slučaju
previsoke unutarnje temperature, i koji tada prekidaju struju zavarivanja i uključuju
narančasto indikatorsko svjetlo na prednjem dijelu uređaja. Automatski se ponovno
postavljaju nakon što se temperatura snizi.
5.5
Jedinica hlađenja
Kako bi se osigurao bezbrižan rad, visina između jedinice hlađenja i plamenika zavarivanja
smije iznositi najviše 7 m. Veće vrijednosti od toga mogu uzrokovati probleme kao što su dulji
periodi pokretanja, mjehurići zraka, podtlak i sl.
Ako je potrebna visina ugradnje veća od 7 m, preporučamo upotrebu montažnog kompleta
koji sadrži protupovratni ventil i magnetski ventil, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
Nakon ugradnje tih ventila, paket crijeva mora se postaviti vodoravno tijekom početnog
pokretanja kako bi se svi dijelovi napunili vodom. Nakon toga podignite jedinicu za
dopremanje žice i paket crijeva na višu razinu. Sada možete sigurno koristiti uređaj na
visinama do 12 m.
Rad tijekom zavarivanja
Za pokretanje zavarivanja zavarivač pritišće sklopku okidača plamenika za zavarivanje. Izvor
napajanja se uključuje i pokreće žicu za dopremanje i pumpu za vodeno hlađenje.
Za zaustavljanje zavarivanja zavarivač otpušta sklopku okidača plamenika za zavarivanje.
Zavarivanje će stati, ali će pumpa za vodeno hlađenje nastaviti raditi dodatnih 6,5 minuta
nakon čega se jedinica prebacuje u način uštede energije.
Zaštita protoka vode
Zaštita protoka vode prekida struju zavarivanja u slučaju gubitka rashladnog sredstva, u
kojem trenutku ujedno i prikazuje poruku o pogrešci na komandnoj ploči. Zaštita protoka
vode je dodatna oprema.
5.6
Jedinica za daljinsko upravljanje
Verzija programa za U8 treba biti 1.20 ili veća. Izvori napajanja s integralnim upravljačkim
pločama trebaju imati verziju programa 1.21 ili veću, kako bi funkcija daljinskog upravljanja
ispravno radila.
Ako je priključena jedinica za daljinsko upravljanje, izvor napajanja i jedinica za dopremanje
žice nalaze se u načinu rada daljinskog upravljanja; tipke i gumbi su blokirani. Funkcije se
mogu podešavati isključivo putem daljinskog upravljača.
0459 290 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 RAD
Ako nećete koristiti daljinski upravljač, potrebno ga je odvojiti od izvora napajanja / jedinice
za dopremanje žice, jer će sustav u suprotnom ostati u načinu daljinskog upravljanja.
Dodatne informacije o radu daljinskog upravljača potražite u priručniku za upotrebu
komandne ploče.
0459 290 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
NAPOMENA!
Redovito održavanje važno je za siguran i pouzdan rad.
Jedino osobe s odgovarajućim znanjem o elektrici (ovlašteno osoblje) smiju uklanjati
sigurnosne ploče kako bi priključili opremu ili proveli radove servisa, održavanja ili popravaka
opreme za zavarivanje.
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na proizvodu,
sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Svakodnevne provjere
Sljedeće postupke održavanja provodite svaki dan.
•
•
Provjerite ispravnost svih kabela i priključaka. Po potrebi zategnite i zamijenite sve
neispravne dijelove.
Provjerite razinu i protok vode, nadolijte rashladno sredstvo po potrebi.
6.2
•
•
Po potrebi
Redovito provjeravajte odsutnost začepljenja izvora napajanja prljavštinom.
Začepljeni ili blokirani ulazi i izlazi zraka mogu dovesti do pregrijavanja.
Čišćenje filtra prašine
•
•
•
•
•
•
•
Skinite rešetku ventilatora s filtrom prašine
(1).
Zanjišite rešetku (2).
Otpustite filtar prašine (3).
Ispušite filtar komprimiranim zrakom
(smanjenog tlaka).
Zamijenite filtar s finom mrežicom na strani
rešetke (2) (suprotno od izvora napajanja).
Zamijenite rešetku ventilatora s filtrom
prašine.
Nadolijte rashladno sredstvo
Preporuča se upotreba rashladnog sredstva
tvrtke ESAB spremno za korištenje. Pogledajte
poglavlje "DODATNA OPREMA".
•
Nadolijevajte rashladno sredstvo dok ne
prekrije ulaznu cijev.
NAPOMENA!
Rashladno sredstvo treba nadopuniti i ako priključujete plamenik ili spojne kabele
duljine 5 m ili više. Pri prilagođavanju razine vode nadolijevanjem, crijevo
rashladnog sredstva ne treba odvajati.
OPREZ!
Rashladnim sredstvom rukujte kao kemijskim otpadom.
0459 290 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ODRŽAVANJE
6.3
Svake godine
Sljedeće postupka održavanja provodite najmanje jednom godišnje.
•
•
•
Uklonite svu prljavštinu i prašinu. Ispušite izvor napajanja suhim komprimiranim zrakom
(smanjenog tlaka).
Zamijenite rashladno sredstvo i očistite crijeva i spremnik vode pomoću čiste vode.
Provjerite brtve, kabele i priključke. Po potrebi zategnite i zamijenite sve neispravne
dijelove.
0459 290 601
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Isprobajte sljedeće provjere i preglede prije nego pozovete ovlašteno servisno tehničko
osoblje.
Vrsta pogreške
Nema luka.
Radnja
•
•
•
Struja zavarivanja je prekinuta tijekom
postupka.
•
•
Provjerite je li uključena sklopka
glavnog izvora napajanja.
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite aktiviranje zaštite od
toplinskog preopterećenja (označava
narančasto svjetlo u prednjem dijelu).
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
Zaštita od toplinskog preopterećenja
uključuje se prečesto.
•
•
Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni.
Provjerite jeste li premašili nazivne
podatke izvora napajanja (odnosno,
preopterećenje jedinice).
Slaba učinkovitost zavara.
•
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite koristite li odgovarajuću žicu.
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
•
•
•
0459 290 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Mig 5000i i Mig 5000iw dizajnirani su i ispitani u skladu s međunarodnim i europskim
standardima IEC/EN 60974-1/-2 i EN 60974-10.
Servisna jedinica koja je obavila servisiranje ili popravak obavezna je osigurati daljnju
usklađenost proizvoda s navedenim standardima.
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke ESAB.
Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Rezervne i zamjenske dijelove možete naručiti od najbližeg distributera tvrtke ESAB. Više
informacija potražite na esab.com. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova
navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu
i osigurava pravilnu isporuku.
0459 290 601
- 20 -
© ESAB AB 2019
SHEMA
SHEMA
0459 290 601
- 21 -
© ESAB AB 2019
SHEMA
Cooling unit
0459 290 601
- 22 -
© ESAB AB 2019
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Denomination
Product
Note
0459 230 880 Welding power source Mig 5000i
0459 230 881 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit
0459 230 896 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit and
flow guard
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0459 290 601
- 23 -
© ESAB AB 2019
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
Stavk
a
Broj za
naručivanje
Naziv
1
0458 398 001
Filtra
2
0458 383 991
Prednja rešetka
0459 290 601
- 24 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 601
- 25 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 601
- 28 -
© ESAB AB 2019
DODATNA OPREMA
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Upotreba rashladne tekućine koja nije
propisana može oštetiti opremu. Ako dođe do
takvog oštećenja, sve jamstvene obveze
isporučitelja tvrtke ESAB prestaju vrijediti.
0459 290 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising