ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Handleiding

ESAB Mig 5000i Handleiding
Aristo®
Mig 5000i
400 V
Gebruiksaanwijzing
0459 290 601 NL 20190121
Valid for: serial no. 950-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
4
INLEIDING ...................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
9
4
INSTALLATIE...............................................................................................
11
4.1
Hijsinstructies.........................................................................................
11
4.2
Plaatsing .................................................................................................
11
4.3
Netvoeding ..............................................................................................
12
4.4
Afsluitweerstand.....................................................................................
12
4.5
Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden ............................
12
BEDIENING .................................................................................................
15
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen...............................................
15
5.2
Stroombron inschakelen .......................................................................
15
5.3
Ventilatorregeling ...................................................................................
16
5.4
Oververhittingsbeveiliging ....................................................................
16
5.5
Koeleenheid ............................................................................................
16
5.6
Afstandsbediening .................................................................................
16
ONDERHOUD ..............................................................................................
18
6.1
Dagelijks..................................................................................................
18
6.2
Indien nodig ............................................................................................
18
6.3
Jaarlijks ...................................................................................................
19
PROBLEMEN OPLOSSEN .........................................................................
20
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
RESERVEONDERDELENLIJST .........................................................................
ACCESSOIRES ...................................................................................................
21
22
24
25
26
2
5
6
7
8
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0459 290 601
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de
veiligheidsprocedures van de werkgever en de
veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0459 290 601
-4-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0459 290 601
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-5-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0459 290 601
-6-
© ESAB AB 2019
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar
een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0459 290 601
-7-
© ESAB AB 2019
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Mig 5000i is een MIG/MAG-lasstroombron, die ook gebruikt kan worden voor TIG- en
MMA-lassen.
Er zijn twee varianten van de stroombron:
•
•
Mig 5000i zonder koeleenheid
Mig 5000i met koeleenheid
LET OP!
Deze instructies beschrijven een Mig 5000i met koeleenheid.
De stroombron is bedoeld voor gebruik met draadaanvoereenheid Feed 3004 of Feed 4804.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd compleet met:
•
•
•
een instructiehandleiding
Afsluitweerstand
aardkabel van 5 m
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
0459 290 601
-8-
© ESAB AB 2019
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 5000i
Netspanning
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Netvoeding
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Primaire stroom
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
Nullastvermogen verbruik in de energiebesparende modus 6,5 minuut na lassen
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
MMA (SMAW)
43 W
Spannings-/stroombereik
MIG/MAG (GMAW)
8 - 60 V / 16 - 500 A
MIG/MAG (GMAW), bedieningspaneel M2
8 - 42 V
MMA (SMAW)
16 - 500 A
Maximale belasting bij MIG/MAG
60 % inschakelduur
500 A / 39 V
100% inschakelduur
400 A / 34 V
Maximale belasting bij TIG
60 % inschakelduur
500 A / 30 V
100% inschakelduur
400 A / 26 V
Maximale belasting bij MMA (SMAW)
60 % inschakelduur
500 A / 40 V
100% inschakelduur
400 A / 36 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom (I2)
MMA/TIG/MIG
0,90
Rendement bij maximale stroom (I2)
MMA (SMAW)
85 %
TIG (GTAW)
82 %
MIG (GMAW)
84 %
Nullastspanning U0 max
MIG/MAG (GMAW) zonder VRD-functie 1)
72 - 88 V
MMA (SMAW) zonder VRD-functie 1)
68 - 80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW),
VRD-functie gedeactiveerd 2)
59 V
VRD-functie geactiveerd 2)
< 35 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C
(14 tot 104 °F)
0459 290 601
-9-
© ESAB AB 2019
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Mig 5000i
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C
(-4 tot 131 °F)
Afmetingen l x b x h
zonder koeleenheid
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 in.)
met koeleenheid
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in.)
Geluidsdruk continu, onbelast
<70 dB (A)
Gewicht zonder koeleenheid
met koeleenheid
68 kg (150 lb)
Isolatieklasse transformator
H
Beschermingsklasse
IP23
88 kg (194 lb)
Toepassingsklasse
1)
Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
2)
Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje. De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP 23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
Netvoeding, Zmax
Maximaal toegestane lijnimpedantie van het netwerk in overeenstemming met IEC
61000-3-11.
Koeleenheid
Koelcapaciteit
2,0 kW bij 40 °C (104 °F) temperatuurverschil en
debiet van 1,0 l/min (0,26 us gal/min)
Koelmiddel
50% water / 50% monoethyleenglycol
Koelmiddelhoeveelheid
5,5 l (1,45 us gal)
Maximaal waterdebiet
2,0 l/min (0,53 us gal)
Maximaal aantal watergekoelde
lastoortsen dat mag worden
aangesloten
Twee MIG-lastoortsen of één TIG-toorts en één
MIG-lastoorts
0459 290 601
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet worden uitgevoerd door een vakman.
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen de
voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur
alleen wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter dan
of gelijk aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk TECHNISCHE
GEGEVENS.
4.1
Hijsinstructies
Stroombron
4.2
Trolley en stroombron
Trolley 2 en stroombron
Plaatsing
Stel de lasstroombron zodanig op dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
0459 290 601
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en dat
deze wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte.
Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens de geldende
voorschriften. Typeplaatje met gegevens over aansluiting op de
netspanning
Typeplaatje met gegevens over aansluiting op de netspanning
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnedes
Mig 5000i
400 V 3~ 50 Hz
Netspanning
400 V
Diameter netspanningskabel, mm2
4G6
Fasestroom, I1eff
27 A
Zekering
Traag
25 A
Type C MCB
32 A
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Voor andere regio's geldt dat voedingskabels geschikt moeten
zijn voor de toepassing en moeten voldoen aan de plaatselijke en nationale
voorschriften.
4.4
Afsluitweerstand
Om interferentie te voorkomen, moeten de
CAN-bussen worden voorzien van
afsluitweerstanden.
Eén uiteinde van de CAN-bus, met
ingebouwde afsluitweerstand, bevindt zich op
het bedieningspaneel. Het andere einde, bij
de stroombron, moet worden voorzien van
een afsluitweerstand, zoals hier rechts wordt
aangegeven.
4.5
Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden
Met bedieningseenheid U8 en draadaanvoereenheden zonder bedieningspaneel kunt u
maximaal 4 draadaanvoereenheden uit één stroombron voeden.
0459 290 601
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
U kunt de volgende aansluitmogelijkheden gebruiken:
•
•
•
•
1 TIG-toorts en 1 MIG-toorts (universele stroombron vereist)
2 MIG/MAG-toortsen
1 TIG-toorts en 3 MIG-toortsen (universele stroombron vereist)
4 MIG-toortsen
Bij het lassen met de watergekoelde MIG-toortsen op alle draadaanvoereenheden raden we
u aan voor de 2 extra toortsen een afzonderlijke koeleenheid aan te sluiten. We raden u aan
de toortsen parallel geschakeld aan te sluiten.
Twee draadaanvoereenheden
Bij twee draadaanvoereenheden is een aansluitset nodig. Zie het hoofdstuk
"ACCESSOIRES".
A. Wateraansluiting
B. Lasstroomaansluiting
C. Aansluiting bedieningskastje
Vier draadaanvoereenheden
Bij vier draadaanvoereenheden zijn twee aansluitsets en een extra koeleenheid nodig. Zie
het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
0459 290 601
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATIE
A. Wateraansluiting
B. Lasstroomaansluiting
C. Aansluiting bedieningskastje
0459 290 601
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de apparatuur kunt u vinden
in het hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees dit goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Aansluiting voor koelwater. Op dit model 8
niet in gebruik.
Wit indicatielampje - Stroombron AAN
2
Aansluiting voor koelwater. Op dit model 9
niet in gebruik.
Oranje indicatielampje - Oververhitting
3
Vulopening voor koelwater
4
Aansluiting (+) voor lasstroomkabel bij
11 Aansluiting voor lasstroom naar de
MMA-lassen of aardkabel bij TIG-lassen
draadaanvoereenheid
5
Aansluiting voor afstandsbediening
12 Aansluiting voor koelwater naar de
draadaanvoereenheid - BLAUW
6
Aansluiting (-) voor de aardkabel bij
MMA- en MIG/MAG-lassen of voor de
lasstroomkabel bij TIG-lassen
13 Aansluiting voor koelwater van de
draadaanvoereenheid - ROOD
7
Netschakelaar, 0 / 1 / START
14 Zekering voor netspanning voor
draadaanvoereenheid - 42 V
5.2
10 Aansluiting voor besturingskabel naar de
draadaanvoereenheid of voor de
afsluitweerstand
Stroombron inschakelen
Schakel het apparaat in door de schakelaar (7) in de "START"-positie te draaien. Laat de
schakelaar los, deze zal dan in positie "1" komen te staan.
0459 290 601
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld wordt,
blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
"START"-positie wordt gezet.
Schakel de eenheid uit door de schakelaar in stand "0" te zetten.
Als de eenheid wordt uitgeschakeld (door stroomonderbreking of als u de eenheid op de
normale wijze uitschakelt) worden de lasgegevens opgeslagen. Bij het opnieuw inschakelen
van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen beschikbaar.
5.3
Ventilatorregeling
De ventilatoren van de eenheid blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De eenheid
wordt in de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer draaien als u weer
gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 180 A, en op volle snelheid bij
een hogere stroom.
5.4
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft drie beveiligingen tegen oververhitting, die in werking treden als de
interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het oranje
indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden. Als de temperatuur is
gedaald, wordt de beveiliging automatisch weer uitgeschakeld.
5.5
Koeleenheid
Om voor een probleemloos gebruik te zorgen, mag de installatiehoogte van de koeleenheid
tot aan de lastoorts max. 7 m bedragen. Grotere hoogtes kunnen problemen geven, zoals
lange starttijden, luchtbellen, vacuüms enz.
Als een installatiehoogte van meer dan 7 m nodig is, adviseren wij een installatiekit met een
terugslagklep en een elektromagnetische klep. Raadpleeg het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
Als deze kleppen eenmaal geïnstalleerd zijn, moet de slang horizontaal zijn tijdens de eerste
keer opstarten, zodat alles gevuld raakt met water. Vervolgens brengt u de
draadaanvoereenheid en de slang naar de juiste hoogte. Er kan dan veilig door worden
gewerkt met installatiehoogtes tot 12 m.
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De stroombron
wordt ingeschakeld en deze schakelt de draadaanvoereenheid en de koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. Het lassen
stopt, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5 minuut doorlopen. Daarna wordt de stroombron
in de energiebesparende modus gezet.
Waterstroombeveiliging
De waterstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel beschikbaar is.
Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De waterstroombeveiliging is een
accessoire.
5.6
Afstandsbediening
De programmaversie van de U8 moet 1.20 of hoger zijn. Bij stroombronnen met
geïntegreerde bedieningspanelen werkt de afstandsbediening alleen als programmaversie
1.21 of hoger is geïnstalleerd.
0459 290 601
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 BEDIENING
Als de afstandsbediening is aangesloten, staan de stroombron en de draadaanvoereenheid
in de stand "afstandsbediening"; de knoppen en draaiknoppen zijn dan geblokkeerd. De
functies kunnen alleen worden bediend via de afstandsbediening.
Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, moet de afstandsbediening van de
stroombron/draadaanvoereenheid worden losgekoppeld, anders blijft de
afstandbedieningsstand actief.
Meer informatie over de werking van de afstandsbediening vindt u in de instructies voor het
bedieningspaneel.
0459 290 601
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant tijdens de
garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Dagelijks
Voer het volgende onderhoud dagelijks uit.
•
•
Controleren of alle kabels en verbindingen correct zijn. Indien nodig vastdraaien en
defecte onderdelen vervangen.
Waterniveau en waterstroom controleren en indien nodig koelmiddel bijvullen.
6.2
•
•
Indien nodig
Regelmatig controleren of de stroombron niet vervuild is.
Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen oververhitting veroorzaken.
Stoffilter reinigen
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder de ventilatorafdekking met het
stoffilter (1).
Klap het rooster (2) naar buiten.
Verwijder het stoffilter (3).
Blaas het filter schoon met perslucht (lage
druk).
Plaats het filter met het fijnere gaas tegen
het rooster (2) (weg van de stroombron).
Breng de ventilatorafdekking met het
stoffilter weer aan.
Koelmiddel bijvullen
Gebruik bij voorkeur kant-en-klaarkoelmiddel
van ESAB. Zie het hoofdstuk
"ACCESSOIRES".
•
Bijvullen met koelmiddel tot aan de helft van
de vulpijp.
LET OP!
Het koelmiddel moet worden bijgevuld als er een lastoorts of aansluitkabels van 5
meter of langer worden aangesloten. Wanneer u het waterniveau bij het bijvullen
wilt aanpassen, hoeft u de koelwaterslang niet los te koppelen.
VOORZICHTIG!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
0459 290 601
- 18 -
© ESAB AB 2019
6 ONDERHOUD
6.3
Jaarlijks
Voer het volgende onderhoud minstens één keer per jaar uit.
•
•
•
Vuil en stof verwijderen. Blaas de stroombron schoon met droge perslucht (lage druk).
Koelmiddel vervangen en slangen en waterreservoir met schoon water reinigen.
Afdichtingen, kabels en verbindingen controleren. Indien nodig vastdraaien en defecte
onderdelen vervangen.
0459 290 601
- 19 -
© ESAB AB 2019
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze aanbevolen controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
•
•
•
De lasstroom wordt tijdens het lassen
onderbroken.
•
•
De beveiligingen voor oververhitting treden
vaak in werking.
•
•
Slechte lasprestaties.
•
•
•
•
0459 290 601
- 20 -
Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de
oververhittingsbeveiligingen in werking
zijn getreden (aangegeven door het
oranje lampje op de voorzijde).
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
Controleer of de luchtfilters verstopt
zijn.
Zorg ervoor dat de aangegeven
waarden voor de stroombron niet
worden overschreden (d.w.z. dat de
eenheid niet wordt overbelast).
Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
Controleer of de juiste lasdraad wordt
gebruikt.
Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
© ESAB AB 2019
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
De Mig 5000i en Mig 5000iw zijn ontworpen en getest conform de internationale en
Europese normen IEC/EN 60974-1/-2 en EN 60974-10.
De onderhoudsafdeling die onderhouds- of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is
verplicht ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde
normen.
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0459 290 601
- 21 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
SCHEMA
0459 290 601
- 22 -
© ESAB AB 2019
SCHEMA
Cooling unit
0459 290 601
- 23 -
© ESAB AB 2019
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
Product
Note
0459 230 880 Welding power source Mig 5000i
0459 230 881 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit
0459 230 896 Welding power source Mig 5000iw
With cooling unit and
flow guard
0459 839 018 Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0459 290 601
- 24 -
© ESAB AB 2019
RESERVEONDERDELENLIJST
RESERVEONDERDELENLIJST
Item
Bestelnr.
Benaming
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Ventilatorafdekking
voorkant
0459 290 601
- 25 -
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0558 102 236
Trolley
0558 102 311
Kit adapter for 4004HD feeder
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 601
- 26 -
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 601
- 27 -
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 601
- 28 -
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 601
- 29 -
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan
de voorgeschreven koelvloeistof kan de
apparatuur beschadigen. In geval van een
dergelijke schade zijn alle
garantieverplichtingen van ESAB niet langer
van toepassing.
0459 290 601
- 30 -
© ESAB AB 2019
ACCESSOIRES
0459 290 601
- 31 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising