ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Kasutusjuhend

ESAB Mig U5000i Kasutusjuhend
Aristo®
Mig U5000i
400 V
Käyttöohjeet
0459 291 701 FI 20190121
Valid for: serial no. 950-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ..........................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
4
JOHDANTO .................................................................................................
7
2.1
Laitteisto..................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
8
4
ASENNUS ....................................................................................................
10
4.1
Nosto-ohjeet............................................................................................
10
4.2
Sijoittaminen ...........................................................................................
10
4.3
Syöttöjännite...........................................................................................
10
4.4
Päätevastus ............................................................................................
11
4.5
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen.....................................
11
KÄYTTÖ.......................................................................................................
13
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet .....................................................................
14
5.2
Virtalähteen kytkeminen käyttöön ........................................................
14
5.3
Puhaltimen ohjaus..................................................................................
15
5.4
Ylikuumenemissuojaus .........................................................................
15
5.5
Jäähdytysyksikkö...................................................................................
15
5.6
Kauko-ohjain...........................................................................................
16
KUNNOSSAPITO.........................................................................................
17
6.1
Päivittäin .................................................................................................
17
6.2
Tarvittaessa.............................................................................................
17
6.3
Vuosittain ................................................................................................
18
VIANETSINTÄ .............................................................................................
19
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
KAAVIO................................................................................................................
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
VARAOSALUETTELO.........................................................................................
LISÄVARUSTEET................................................................................................
20
21
23
24
25
2
5
6
7
8
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0459 291 701
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0459 291 701
-4-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana.
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0459 291 701
-5-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun
keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön
mukaan vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet
on toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0459 291 701
-6-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Mig U5000i -hitsausvirtalähde soveltuu MIG/MAG-hitsaukseen ja TIG-hitsaukseen, minkä
lisäksi sitä voidaan käyttää myös MMA-hitsaukseen (puikkohitsaukseen).
Tämä opas koskee seuraavaa laitetta:
•
Mig U5000iw jäähdytysyksiköllä varustettuna
Virtalähdettä käytetään yhdessä langansyöttöyksikön Feed 3004 tai Feed 4804 kanssa.
Kaikki asetukset tehdään langansyöttöyksikössä tai ohjausrasiassa.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.1
Laitteisto
Virtalähteen mukana toimitetaan päätevastus, 5 metrin maadoituskaapeli ja käyttöohje.
0459 291 701
-7-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Mig U5000i
Verkkojännite
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Syöttöjännite
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Ensiövirta
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5 minuuttia hitsauksen päättymisen jälkeen.
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
MMA (SMAW)
55 W
Jännite-/virta-alue
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
MMA (SMAW)
16–500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
Sallittu kuormitus MIG/MAG-hitsauksessa (GMAW)
60 %:n kuormitusaikasuhde
500 A / 39 V
100 % kuormitusaikasuhde
400 A / 34 V
Sallittu kuormitus MMA-hitsauksessa (SMAW)
60 %:n kuormitusaikasuhde
500 A / 40 V
100 % kuormitusaikasuhde
400 A / 36 V
Sallittu kuormitus TIG-hitsauksessa (GTAW)
60 %:n kuormitusaikasuhde
500 A / 30 V
100 % kuormitusaikasuhde
400 A / 26 V
Tehokerroin enimmäisvirralla (I2)
MMA
0,91
TIG
0,90
MIG
0,90
Hyötysuhde enimmäisvirralla (I2 )
MMA
87 %
TIG
82 %
MIG
83 %
Tyhjäkäyntijännite U0 enintään
MIG/MAG (GMAW), TIG (GTAW) ilman
VRD-toimintoa 1)
MMA (SMAW) ilman VRD-toimintoa
1)
U0L "Live TIG (GTAW)", VRD-toiminto
poistettu käytöstä
0459 291 701
72–88 V
68–80 V
79 V
2)
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
Mig U5000i
MIG/MAG (GMAW), MMA (SMAW),
VRD-toiminto poistettu käytöstä 2)
59 V
VRD-toiminto otettu käyttöön 2)
<35 V
Käyttölämpötila
–10...+40 °C
(14...104 °F)
Kuljetuslämpötila
-20 – +55 °C
(-4...131 °F)
Mitat p x l x k
ilman jäähdytysyksikköä
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in)
jäähdytysyksikön kanssa
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in)
Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynnillä
alle 70 db(A)
Paino
ilman jäähdytysyksikköä
71 kg (159 lb)
91 kg (200 lb)
jäähdytysyksikön kanssa
Eristysluokka, muuntaja
H
Suojausluokka
IP 23
Käyttöluokka
1)
Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä ei ole VRD-erittelyä.
2)
Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä on VRD-erittely. VRD-toiminto on selostettu
ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
0459 291 701
-9-
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa tehdä vain ammattilainen.
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän ja
julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin.
Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
4.1
Nosto-ohjeet
Virtalähde
4.2
Vaunu ja virtalähde
Vaunu 2 ja virtalähde
Sijoittaminen
Sijoita virtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
4.3
Syöttöjännite
Varmista, että laite kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että
virtapiiri on suojattu oikean kokoisilla sulakkeilla. Laite pitää
maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
0459 291 701
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
Suositellut sulakekoot ja pienin johdinala
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Verkkojännite
400 V
Virtajohdon johdinala, mm2
4G6
Vaihevirta, I1eff
28 A
Sulake
Viivesulake
25 A
mikrokytkin, tyyppi C
32 A
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja sulakekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Muissa
maissa ja muilla alueilla syöttökaapelien on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja
niiden on oltava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisia.
4.4
Päätevastus
CAN-väylän päihin on asennettava päätevastukset, jotta
voidaan välttää tiedonsiirron häiriöt.
CAN-väylän toinen pää on ohjauspaneelissa, jossa on
sisäänrakennettu päätevastus. Toinen pää on virtalähteessä,
ja siihen on asennettava päätevastus oheisen kuvan
mukaisesti.
4.5
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen
Ohjausrasialla ja langansyöttöyksiköillä ilman ohjauspaneelia voidaan ohjata jopa 4:ää
langansyöttöyksikköä yhdestä hitsausvirtalähteestä.
Valittavana ovat seuraavat liitännät:
•
•
•
•
1 TIG-poltin ja 1 MIG-poltin (edellyttää yleisvirtalähdettä)
2 MIG/MAG-poltinta
1 TIG-poltin ja 3 MIG-poltinta (edellyttää yleisvirtalähdettä)
4 MIG-poltinta
Jos kaikilla langansyöttöyksiköillä hitsataan vesijäähdytteisillä MIG-pistooleilla, suositellaan,
että kahta lisäpistoolia varten liitetään erillinen jäähdytyslaite.
Suosittelemme, että polttimet kytketään rinnan.
Kaksi langansyöttöyksikköä
Kahden langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan liitäntäsarja. Katso lisätietoja luvusta
LISÄVARUSTEET.
0459 291 701
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
A. Nesteliitäntä
B. Hitsausvirtaliitäntä
C. Ohjausrasian liitäntä
Neljä langansyöttöyksikköä
Neljän langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan kaksi liitäntäsarjaa ja ylimääräinen
jäähdytysyksikkö. Katso lisätietoja luvusta LISÄVARUSTEET.
A. Nesteliitäntä
B. Hitsausvirtaliitäntä
C. Ohjausrasian liitäntä
0459 291 701
- 12 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
0459 291 701
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
TIG-polttimesta tulevan
jäähdytysnesteen liitäntä, PUNAINEN
10 Valkoinen merkkivalo – virransyöttö
käytössä
2
Liitäntä TIG-polttimeen menevää
jäähdytysnestettä varten (varusteena
ELP*) – SININEN
11 Oranssi merkkivalo – ylikuumeneminen
3
Jäähdytysnesteen täyttö
12 Langansyöttöyksikön ohjauskaapelin tai
päätevastuksen liitäntä
4
Liitäntä (+) hitsausvirtakaapelille
MMA-hitsauksessa tai
maadoituskaapelille TIG-hitsauksessa
13 Kaasuletkun liitäntä
5
Kauko-ohjaimen liitäntä
14 Langansyöttöyksikköön syötettävän
hitsausvirran liitäntä
6
Liitäntä (–) maadoituskaapelille tai
hitsausvirtakaapelille TIG-hitsauksessa
15 Langansyöttöyksikköön menevän
jäähdytysnesteen liitäntä, SININEN
7
Polttimesta tulevan käynnistyssignaalin
liitäntä
16 Liitäntä langansyöttöyksiköstä tulevalle
jäähdytysnesteelle, PUNAINEN
8
TIG-pistooliin menevän kaasun liitäntä
17 Langansyöttöyksikön syöttöjännitteen 42
A:n sulake
9
Virtakytkin 0 / 1 / START
* ELP = ESAB Logic Pump, katso lisätietoja
tämän luvun osiosta Jäähdytysyksikkö.
5.2
Virtalähteen kytkeminen käyttöön
Kytke virtalähde käyttöön kääntämällä virtakytkin (7) asentoon START. Virtakytkin palautuu
asentoon 1, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde ei saa virtaa, kunnes virtakytkin käännetään
uudelleen asentoon START.
0459 291 701
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Sammuta virtalähde kääntämällä virtakytkin asentoon 0.
Sekä sähkökatkoksen että virtalähteen normaalin sammutuksen yhteydessä hitsaustiedot
säilyvät muistissa, jossa ne ovat käytettävissä, kun laite seuraavan kerran käynnistetään.
5.3
Puhaltimen ohjaus
Virtalähteen puhaltimet jatkavat käymistä 6,5 minuuttia sen jälkeen, kun hitsaus on lopetettu,
ja laite siirtyy virransäästötilaan. Puhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus aloitetaan.
Alle 180 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla nopeudella ja
yli 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
5.4
Ylikuumenemissuojaus
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos laitteen
lämpötila nousee liian korkeaksi. Tällöin hitsausvirran syöttö katkeaa ja virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet nollautuvat automaattisesti
lämpötilan laskettua.
5.5
Jäähdytysyksikkö
Ongelmattoman käytön takaamiseksi jäähdytysyksikön asennuspaikan ja hitsauspolttimen
välinen korkeusero voi olla enintään 7 metriä. Tätä korkeampi ero voi aiheuttaa ongelmia,
kuten hitaita käynnistysaikoja, ilmakuplia ja alipainetta.
Jos jäähdytysyksikkö on asennettava tätä korkeammalle, suosittelemme käyttämään
asennussarjaa, joka koostuu vastaventtiilistä ja solenoidiventtiilistä. Katso lisätietoja luvusta
LISÄVARUSTEET. Kun nämä venttiilit on asennettu, letkupaketin on oltava vaaka-asennossa
ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, jotta kaikki täyttyy vedellä. Sen jälkeen
syöttöyksikkö ja letkupaketti nostetaan oikeaan korkeuteen. Nyt laitteistoa voidaan käyttää
ongelmitta jopa 12 metrin korkeuserolla.
Vesiliitäntä (TIG-hitsaus)
Jäähdytysyksikkö on varustettu tunnistusjärjestelmällä ELP (ESAB Logic Pump), joka
tunnistaa onko jäähdytysnesteletkut kytketty.
Jos virtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-poltin, virtalähteen virtakytkimen on
oltava asennossa 0 (kiinni).
Jos virtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-poltin, vesipumppu käynnistyy
automaattisesti, kun virtalähteen virtakytkin käännetään asentoon START ja hitsaus
aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten
energiansäästötilaan.
Toiminta hitsauksen aikana
Voit aloittaa hitsauksen painamalla hitsauspolttimen liipaisinta. Virtalähde käynnistyy ja
käynnistää langansyötön ja vesipumpun.
Voit lopettaa hitsauksen vapauttamalla hitsauspolttimen liipaisimen. Hitsauksen lopetuksen
jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Virtausvahti
Virtausvahti katkaisee hitsausvirran, jos jäähdytysnestevirtaus on liian pieni.
Ohjauspaneelissa näkyy virheviesti. Virtausvahti on lisävaruste.
0459 291 701
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.6
Kauko-ohjain
Kun kauko-ohjain kytketään laitteeseen, virtalähde ja langansyöttölaite ovat
kauko-ohjaustilassa, eivätkä niiden painikkeet ja nupit toimi. Toimintoja voidaan ohjata vain
kauko-ohjaimella.
Kun kauko-ohjausta ei käytetä, kauko-ohjain on kytkettävä irti
virtalähteestä/langansyöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa laitteet jäävät kauko-ohjaustilaan.
Lisätietoa kauko-ohjaimen käytöstä on ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
0459 291 701
- 16 -
© ESAB AB 2019
6 KUNNOSSAPITO
6
KUNNOSSAPITO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu henkilökunta) saavat
irrottaa suojapaneelit hitsauslaitteiden huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden
suorittamiseksi.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa olevia
vikoja takuuaikana.
6.1
Päivittäin
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin.
•
•
Tarkista, että kaikki kaapelit ja liitännät ovat kunnossa. Kiristä tarvittaessa ja vaihda
kaikki vialliset osat.
Tarkista nestemäärä ja jäähdytysveden virtaus. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa.
6.2
•
•
Tarvittaessa
Tarkista säännöllisesti, että virtalähde ei ole lian tukkima.
Tukkiutuneet tulo- ja poistoilma-aukot voivat aiheuttaa ylikuumenemisen.
Puhdista pölynsuodatin.
•
•
•
•
•
•
•
Irrota puhaltimen ritilä ja
pölynsuodatin (1).
Käännä ritilä (2) ulos.
Irrota pölynsuodatin (3).
Puhdista suodatin puhtaaksi
paineilmalla (alennetulla paineella).
Aseta pölynsuodattimen
pienireikäinen puoli ritilää (2) vasten
(poispäin virtalähteestä).
Asenna puhaltimen ritilä ja
pölynsuodatin.
Lisää jäähdytysnestettä.
Suosittelemme ESAB-jäähdytysnesteseoksen käyttöä. Katso
lisätietoja luvusta LISÄVARUSTEET.
•
Lisää jäähdytysnestettä, kunnes se täyttää puolet
tuloputkesta.
HUOM!
Lisää jäähdytysnestettä, jos letkut ovat yli 5 metrin pituisia.
Letkuja ei tarvitse irrottaa jäähdytysnesteen lisäystä varten.
VARO!
Jäähdytysneste täytyy hävittää ongelmajätteenä.
0459 291 701
- 17 -
© ESAB AB 2019
6 KUNNOSSAPITO
6.3
Vuosittain
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet vähintään kerran vuodessa.
•
•
•
Puhdista kaikki lika- ja pölykertymät. Puhdista virtalähde puhtaaksi paineilmalla
(alennetulla paineella).
Vaihda jäähdytysneste ja puhdista letkut ja vesisäiliö puhtaalla vedellä.
Tarkista tiivisteet, kaapelit ja liitännät. Kiristä tarvittaessa ja vaihda kaikki vialliset osat.
0459 291 701
- 18 -
© ESAB AB 2019
7 VIANETSINTÄ
7
VIANETSINTÄ
On suositeltavaa, että seuraavat tarkistukset suoritetaan ennen yhteyden ottamista huoltoon.
Vian tyyppi
Ei kaarta.
Toimenpide
•
•
•
Virransyöttö katkeaa hitsauksen aikana.
•
•
Lämpövarokkeet laukeavat usein.
•
•
Huono hitsausteho.
•
•
•
•
0459 291 701
- 19 -
Varmista, että virtakytkin on kytketty
ON-asentoon.
Varmista, että hitsaus- ja
maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Tarkista, onko lämpövaroke lauennut
(virtalähteen etupaneelin oranssi
merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
Tarkista, ovatko ilmansuodattimet
tukossa.
Varmista, ettei virtalähteen
nimellisarvoja ylitetä (ts. ettei laitetta
ylikuormiteta).
Varmista, että hitsaus- ja
maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Varmista, että käytetään oikeita
elektrodeja.
Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
© ESAB AB 2019
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Mig U5000iw on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien
IEC/EN 60974-1/-2/-3 ja EN 60974-10 mukaisesti.
Huolto- tai korjaustyön suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää
edelleen kyseisten standardien vaatimukset.
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Siirry osoitteeseen
esab.comavautuu. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0459 291 701
- 20 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
KAAVIO
0459 291 701
- 21 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
Jäähdytysyksikkö
0459 291 701
- 22 -
© ESAB AB 2019
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
Product
0459 230 883
Welding power
source
Mig U5000iw
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig U5000i,
Mig 5000i WeldCloud™,
Mig U5000i WeldCloud™
Notes
With cooling unit
Tekniset asiakirjat ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0459 291 701
- 23 -
© ESAB AB 2019
VARAOSALUETTELO
VARAOSALUETTELO
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 701
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 701
- 25 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 701
- 26 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 701
- 27 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Muunlaisen kuin määritetyn jäähdytysnesteen
käyttö voi vaurioittaa laitetta. Tällaisen vaurion
ilmetessä kaikki ESABin myöntämät takuut
raukeavat.
0459 291 701
- 28 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
0459 291 701
- 29 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising