ESAB | EMP 235ic | Instruction manual | ESAB EMP 235ic Ръководство за употреба

ESAB EMP 235ic Ръководство за употреба
EMP 235ic
Ръководство за експлоатация
0463 486 001 BG 20190108
Valid for: serial no. EMP 235ic 709-, 740-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
1
БЕЗОПАСНОСТ .........................................................................................
5
1.1
Значение на символите .......................................................................
5
1.2
Мерки за безопасност ..........................................................................
5
ВЪВЕДЕНИЕ ..............................................................................................
9
2.1
Оборудване ...........................................................................................
9
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ...............................................................................
10
4
МОНТАЖ .....................................................................................................
12
4.1
Местоположение...................................................................................
12
4.2
Инструкции за повдигане....................................................................
12
4.3
Мрежово захранване............................................................................
13
Препоръчителни номинални токове на предпазителите и
минимални сечения на кабелите ......................................................
14
ЕКСПЛОАТАЦИЯ .......................................................................................
15
5.1
Съединения ...........................................................................................
16
5.2
Свързване на заваръчния и обратния кабел..................................
17
5.3
Обръщане на поляритета....................................................................
17
5.4
Вкарване и смяна на телта .................................................................
18
5.5
Настройка на натиска при подаване на телта. ................................
20
5.6
Смяна на подаващите/притискателните ролки...............................
20
5.7
Защитен газ............................................................................................
21
5.8
Работен цикъл.......................................................................................
22
5.9
Защита срещу прегряване ..................................................................
23
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС..............................................................
24
6.1
Навигация ..............................................................................................
24
6.1.1
Главно меню .......................................................................................
24
6.1.2
Режим sMIG.........................................................................................
24
6.1.3
Ръчен режим на MIG ..........................................................................
25
6.1.4
Режим на тел с флюсова сърцевина ................................................
25
6.1.5
Режим ММА.........................................................................................
26
6.1.6
Режим LIFT-TIG...................................................................................
26
6.1.7
Настройки............................................................................................
27
6.1.8
Информация от ръководството за потребителя ..............................
27
6.1.9
Справочник за икони ..........................................................................
27
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ..................................................................
30
7.1
Профилактично техническо обслужване.........................................
30
7.2
Техническо обслужване на захранващия източник и
телоподаващия апарат ........................................................................
Техническо обслужване на пистолета и водача.............................
31
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ...............................................
33
ORDERING SPARE PARTS ........................................................................
СХЕМА ................................................................................................................
35
36
2
4.3.1
5
6
7
7.3
8
9
0463 486 001
32
© ESAB AB 2019
СЪДЪРЖАНИЕ
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА................................................................
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ..................................................................................
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .........................................................................................
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ............................................................................................
37
38
40
41
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0463 486 001
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната,
ще доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до
телесно нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете
ръководството за работа и спазвайте всички етикети,
практики за безопасност на служителите и
информационни листове за безопасност (SDS).
1.2
Мерки за безопасност
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
0463 486 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
3.
4.
5.
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на вас и
други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
•
•
•
•
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с ръководството
за работа.
Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
Изолирайте себе си от работното място и земята.
Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
•
•
•
Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
•
•
0463 486 001
Дръжте главата си далеч от димните газове.
Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
-6-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
•
•
Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
•
•
•
Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
•
•
Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от
обществената мрежа под ниско напрежение. В
такива помещения е възможно възникване на
потенциални затруднения, свързани с
електромагнитната съвместимост на оборудване от
клас А, вследствие на проводими или излъчващи
повърхности.
0463 486 001
-7-
© ESAB AB 2019
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива
2012/19/EО относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване и нейното прилагане
съгласно националното законодателство,
електрическото и/или електронното оборудване,
което е достигнало до края на цикъла си на
експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез
предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите
информация за одобрените пунктове за събиране на
подобно оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0463 486 001
-8-
© ESAB AB 2019
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Продуктовата група EMP на ESAB е ново поколение MIG и многофункционални
(MIG/MMA/TIG) заваръчни захранващи източници.
Захранващият източник EMP 235ic е създаден за удовлетворяване на нуждите на
потребителите в малко/средно производство. Той е здрав, издръжлив и преносим, като
осигурява отлично качество на дъгата в голям брой заваръчни приложения.
EMP има цветен 11 cm (4,3 in.) TFT дисплей за потребителски интерфейс, който дава
възможност за бърз и лесен избор на процеса и параметрите на заваряването,
подходящ е за току-що обучени потребители и за такива на междинно ниво. За
по-напреднали потребители могат да бъдат въведени и персонализирани множество
допълнителни функции и характеристики за постигане на максимална гъвкавост.
Специално за ESAB sMIG осигурява за потребителите отлична характеристика на
дъгата при "Късо съединение".
Семейството EMP се свързва към източници на захранващо напрежение в диапазона
120 V – 230 V, 1 ~ 50/60 Hz. Захранващото напрежение може да се подава от мрежа
или от генератор. Включената схема за PFC (корекция на коефициента на мощността)
значително повишава коефициента на полезно действие.
Основни характеристики:
•
•
•
•
•
•
Отлични многофункционални заваръчни възможности, MIG/MMA и Lift/TIG
Автоматично разпознаване на входното захранване с PFC (120 V – 230 V)
Голям 11 cm (4,3 in) потребителски интерфейс, който може да се персонализира,
с висока разделителна способност
Здрава конструкция на корпуса и вътрешен хардуер
Система за задвижване на телта от висококачествен алуминий осигурява отлично
управление на геометрията на задвижващата ролка и гарантира плавно,
прецизно подаване на телта
Професионални висококачествени принадлежности
2.1
Оборудване
Комплектът се състои от следните елементи:
Серия EMP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Захранващ източник ESAB EMP 235ic
Горелка ESAB MXL™ 270 MIG, 3 m (10 ft)
Кабелен комплект за MMA, 3 m (10 ft)
Комплект обратен кабел, 3 m (10 ft)
Газов маркуч, 4,5 m (14,8 ft), със съединител за бърза връзка
Задвижващи ролки за тел 0,8 mm (0,030 in) и 1,0 mm (0,040 in) (монтирани на
задвижващата система)
Контактни върхове М6 за тел 0,8 mm (0,030 in) и 1,2 mm (0,045 in)
Насочваща тръба за тел 0,8 mm – 1,2 mm (0,030 in – 0,045 in) (монтирана на
системата)
Насочваща тръба за тел 0,6 mm (0,023 in) (в кутия за принадлежности)
Насочваща тръба за алуминиева тел 1,0 mm (0,040 in) и 1,2 mm (0,045 in) (в
кутия за принадлежности)
Захранващ кабел 3 m (10 ft), фиксиран с щепсел
Дебеломер
USB с Ръководство за потребителя
Ръководство за безопасност
0463 486 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
EMP 235ic
Напрежение
230 V, 1 ~ 50/60 Hz
120 V, 1 ~ 50/60 Hz
Ток в първичната намотка
Iмакс. GMAW – MIG
Прекъсвач 20 A: 28,6 A
31,7 A
Прекъсвач 15 A: 20,3 A
Iмакс. GTAW – TIG
24,9 A
Прекъсвач 15 A: 20,8 A
Iмакс. SMAW – MMA
31,2 A
Прекъсвач 15 A: 20,8 A
Iеф. GMAW – MIG
Прекъсвач 20 A: 18,0 A
15,9 A
Прекъсвач 15 A: 13,0 A
Iеф. GTAW – TIG
15,8 A
Прекъсвач 15 A: 14,7 A
Iеф. SMAW – MMA
15,9 A
Прекъсвач 15 A: 14,7 A
Допустимо натоварване при GMAW – MIG
100% работен цикъл
140 A/21,00 V
Прекъсвач 20 A: 90 A / 18,5
V
Прекъсвач 15 A: 75 A / 17,75
V
60% работен цикъл
170 A/22,50 V
Прекъсвач 20 A: 110 A / 19,5
V
Прекъсвач 15 A: 90 A / 18,5
V
40% работен цикъл
195 A/23,75 V
Прекъсвач 15 A: 100 A / 19,0
V
25% работен цикъл
230 A/25,50 V
-
20% работен цикъл
-
Прекъсвач 20 A: 130 A / 20,5
V
Диапазон на настройките
(DC)
15 A/14,75 V – 235 A/26,0 V
15 A/14,75 V – 130 A/20,5 V
Допустимо натоварване при GMAW – ТIG
100% работен цикъл
170 A/16,8 V
100 A/14,0 V
60% работен цикъл
200 A/18,0 V
120 A/14,8 V
40% работен цикъл
-
130 A/15,2 V
30% работен цикъл
235 A/19,4 V
-
Диапазон на настройките
(DC)
5 A/10,2 V – 240 A/19,8 V
5 A/10,2 V – 200 A/18,0 V
Допустимо натоварване при SMAW – MMA
100% работен цикъл
120 A/24,8 V
65 A/22,6 V
60% работен цикъл
150 A/26,0 V
80 A/23,2 V
40% работен цикъл
-
85A/23,4V
25% работен цикъл
210 A/28,4 V
-
0463 486 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
EMP 235ic
Диапазон на настройките
(DC)
16 A/20,6 V – 210 A/28,4 V
16 A/20,6 V – 130 A/25,2 V
Напрежение при отворена верига (OCV)
VRD деактивирано,
номинално OCV (Boost
OCV)
68 V/(90 V)
68 V/(90 V)
Ефективност
86%
84%
Коефициент на мощност
0,98
0,99
Скорост на подаване на
тел
2,0 – 17,8 m/min (80 –
700 in/min)
2,0 – 17,8 m/min (80 –
700 in/min)
Wire diameter (Диаметър на заваръчната тел)
Мека, стоманена плътна
тел
0,6 – 1,0 mm (0,023 –
0,040 in.)
0,6 – 1,0 mm (0,023 –
0,040 in.)
Плътна тел от неръждаема 0,8 – 1,0 mm (0,030 –
стомана
0,040 in.)
0,9 – 1,0 mm (0,035 –
0,040 in.)
Тел с флюсова сърцевина
0,8 – 1,1 mm (0,030 –
0,045 in.)
0,8 – 1,1 mm (0,030 –
0,045 in.)
Алуминий
0,8 – 1,2 mm (0,030 –
3/64 in.)
0,8 – 1,2 mm (0,030 –
3/64 in.)
Размер на макарата
Ø 100 – 300 mm (4 – 12 in)
Ø 100 – 300 mm (4 – 12 in)
Размери, д x ш x в
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 инча)
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 инча)
Тегло
28,6 kg (63 lb)
28,6 kg (63 lb)
Работна температура
-10 до +40°C (+14 до
+104°F)
-10 до +40°C (+14 до
+104°F)
Клас на защита на корпуса IP23S
IP23S
Класификация на
приложението
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира времето като процент от десетминутен период, в което
може да извършвате заваряване с определен товар без претоварване. Работният
цикъл е валиден за 40 °C (104 °F).
За повече информация вижте раздела "Работен цикъл" в главата РАБОТА.
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP 23S, е предназначено за употреба на закрито и открито; с
него обаче не трябва да се работи в условия на валеж.
Клас на приложение
Символът
означава, че захранващият източник е предназначен за използване в
участъци с повишена опасност от електрически ток.
0463 486 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова среда
продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи
отговорността за вземане на съответните мерки.
4.1
Местоположение
Поставете източника на захранване така, че входните и изходните отвори за
охлаждащия въздух да са свободни.
A. 100 mm (4 in.)
В. 100 mm (4 in.)
4.2
Инструкции за повдигане
Захранващият източник може да се вдига за всяка от дръжките.
0463 486 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Укрепете оборудването - особено
ако е разположено върху неравна
или наклонена повърхност.
4.3
Мрежово захранване
ЗАБЕЛЕЖКА!
Изисквания към мрежовото захранване
Това оборудване съответства на IEC 61000-3-12, при условие че мрежовата
мощност при късо съединение е по-голяма или равна на Sscmin в точката на
свързване между потребителското захранване и обществената система. В този
случай монтажникът или потребителят на оборудването, при необходимост след
консултации с оператора на електроразпределителната мрежа, носят
отговорността за свързване на оборудването само към захранване с мрежова
мощност при късо съединение, по-голяма или равна на Sscmin. Направете
справка с техническите данни в глава ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.
Захранващото напрежение трябва да бъде 230 V AC ± 10% или 120 V ± 10%.
Прекалено ниското захранващо напрежение може да влоши характеристиките на
заваряването. Прекалено високото входно захранващо напрежение може да доведе до
прегряване и до възможна повреда на компоненти. Свържете се с местната
електрическа компания за информация относно типа на електрическата мрежа за
начина на правилно свързване и за необходимата инспекция.
Заваръчният захранващ източник трябва да бъде:
•
•
•
Правилно инсталиран, ако е необходимо, от квалифициран електротехник.
Правилно заземен (електрически) в съответствие с местните разпоредби.
Свързан към правилно оразмерена захранваща точка и предпазител, съгласно
долната таблица.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Използвайте заваръчния захранващ източник в съответствие с приложимите
национални разпоредби.
ВНИМАНИЕ!
Изключете входното захранване и се уверете, че се използват процедурите за
блокиране/обозначаване с табелка. Уверете се, че превключвателя за
изключване на входното захранване е блокиран (блокиране/обозначаване с
табелка) в отворено положение, ПРЕДИ да отстраните предпазителите за
входно захранване. Свързване/изключване трябва да се извършва от
квалифицирани лица.
0463 486 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
4 МОНТАЖ
1.
Табелка с технически данни,
съдържаща информация за
захранването
4.3.1
Препоръчителни номинални токове на предпазителите и минимални
сечения на кабелите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вероятно е получаване на удар от електрически ток или възникване на опасност
от пожар, ако не се спазват препоръките на ръководството за електрическата
мрежа. Тези препоръки са за специалното отклонение, оразмерено за
номиналната изходна мощност и работния цикъл на заваръчния захранващ
източник.
120 – 230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Захранващо напрежение
230 V AC
120 V AC
Входен ток при максимална изходна мощност
31,7 A
30,0 A
Максимален препоръчителен ток на предпазителя*
или номинален ток на мрежовия прекъсвач
*Бавнодействащ предпазител
32,0 A
30,0 A
Максимален препоръчителен ток на предпазителя
или номинален ток на мрежовия прекъсвач
50,0 A
50,0 A
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
15 m (50 ft)
15 m (50 ft)
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Минимално препоръчвано сечение на кабела
Максимална препоръчвана дължина на
удължителния кабел
Минимално препоръчвано сечение на
заземителния проводник
Захранване от електрогенератори
Захранващият източник може да се захранва от различни видове електрогенератори.
Някои генератори обаче не осигуряват достатъчна мощност за нормалната работа на
заваръчния захранващ източник. Препоръчва се използване на генератори с
автоматично регулиране на напрежението (AVR) или с еквивалентен или по-добър тип
регулиране с номинална мощност 8 kW.
0463 486 001
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в главата "ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" на това ръководство.
Прочетете я внимателно, преди да пристъпите към работа с оборудването!
ЗАБЕЛЕЖКА!
За преместване на оборудването използвайте ръкохватката. Никога не дърпайте
кабелите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въртящите се части могат да предизвикат
нараняване, работете с изключително внимание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електрически удар! По време на работа не докосвайте работния детайл или
заваръчната глава!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По време на работа се уверете, че страничните панели са затворени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Блокирайте макарата, за да не се плъзне тя по главината.
100 mm (4 in.)
0463 486 001
200 mm (8 in), 300 mm (12 in)
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.1
Съединения
Предни и задни:
1. Въртящ се бутон за избор на тока или
скоростта на подаване на телта
2. Дисплей
3. Въртящ се бутон за избор на
напрежението
4. Главен въртящ се бутон за навигация
в менюто
5. Изход за газ – опция: Горелка за TIG
заваряване или пистолет с макара
6. Връзка за пистолета/дистанционното
управление
7. Отрицателен изход [-]
0463 486 001
8. Кабел за смяна на полярността
9. Положителен изход [+]
10. Евро-букса за горелка
11. Захранващ кабел
12. Превключвател за мрежово захранване
ВКЛ./ИЗКЛ.
13. Вход за газ – опция: Горелка за TIG
заваряване или пистолет с макара
14. Вход за газ за MIG/MAG
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Схема на задвижващата система
1. Макара
2. Мрежов прекъсвач
3. Отваряне на вратата откъм страната
на макарата
5.2
4. Газови клапани
5. Механизъм за подаване на телта
Свързване на заваръчния и обратния кабел
Захранващият източник има два изхода за свързване на заваръчния и обратния кабел:
отрицателна клема [–] (7) и положителна клема [+] (9), вижте илюстрацията за
предната и задната част.
За процес MIG/MMA изходът, към който се свързва заваръчният кабел, зависи от типа
на електрода; проверете върху опаковката за информация за правилния поляритет на
електрода. Свържете обратния кабел към оставащата заваръчна клема на
захранващия източник. Закрепете контактната скоба на обратния кабел към работния
детайл и проверите дали е осигурен добър контакт.
За процеса TIG (изисква допълнителни принадлежности за TIG) свържете
захранващия кабел за горелката за TIG заваряване към отрицателната клема [–] (7),
вижте илюстрацията за предната и задната част. Свържете гайката на газовия вход от
горелката за TIG заваряване към съединителя на изхода за газ (5), който се намира
отпред на машината. Свържете гайката на газовия вход (13) върху задния панел към
регулирано захранване със защитен газ. Свържете работния обратен проводник към
положителната клема [+] (9), вижте илюстрацията за предната и задната част.
5.3
Обръщане на поляритета
Захранващият източник се доставя с кабел за смяна на полярността, свързан към
положителната клема. Препоръчително е някои видове тел, напр. самоекранирани
телове със сърцевина, да се заваряват с отрицателен поляритет. Отрицателен
поляритет означава, че кабелът за смяна на полярността е свързан с отрицателната
0463 486 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
клема, а обратният кабел е свързан с положителната клема. Проверете какъв
поляритет се препоръчва за телта, която желаете да използвате.
Полярността може да се сменя чрез преместване на кабела за смяна на полярността
по начин, подходящ за приложимия заваръчен процес.
5.4
Вкарване и смяна на телта
EMP 235ic работи с макари с размер 100 mm (4 in), 200 mm (8 in) и 300 mm (12 in).
Вижте главата ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ за съответстващите на всеки вид тел размери на
телта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не поставяйте и не насочвайте пистолета близо до лицето, ръцете или тялото,
понеже това може да доведе до нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване при смяна на бобината с тел! Не използвайте защитни
ръкавици при поставяне на заваръчната жица между подаващите ролки.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Уверете се, че се използват правилните подаващи/притискателни ролки. За
повече информация вижте приложението "ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ".
ЗАБЕЛЕЖКА!
Помнете, че контактният накрайник в заваръчния пистолет трябва да
съответства на диаметъра на използвания тел. Горелката е оборудвана с
контактен връх за тел 0,8 mm (0,030 in.). Ако използвате друг диаметър, трябва
да смените контактния връх и задвижващата ролка. Поставеният в пистолета
водач на телта се препоръчва за заваряване с Fe и SS тел.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Отворете вратата откъм страната на макарата.
Освободете рамото на притискателната ролка чрез придвижване на натягащия
винт към вас (1).
Повдигнете нагоре рамото на притискателната ролка (2).
Чрез подаване на телта за MIG заваряване от долната част на макарата
прекарайте електродната тел през входния водач (3), между ролките, през
изходния водач и в пистолета за MIG заваряване.
Закрепете отново рамото на притискателната ролка и натягащия винт на
задвижването на телта и регулирайте натиска, ако е необходимо.
При относително изправен извод на пистолета за MIG заваряване прекарайте
телта през пистолета за MIG заваряване чрез натискане на спусъка.
Затворете вратата откъм страната на макарата.
0463 486 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Заваряване с алуминиева тел
За да заварявате алуминий чрез стандартния доставен пистолет за MIG заваряване
MXL™ 270, вижте ръководството за работа на пистолета за MIG заваряване за
смяната на стандартния стоманен проходен водач с тефлонов проходен водач.
Поръчайте следните принадлежности: Задвижваща ролка с U-образен канал
1,0 mm/1,2 mm (0,040 in./0,045 in.) и тефлонов проходен водач (водач от PTFE), 3 m
(10 ft). Вижте номера за поръчка в главата РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ в това ръководство и
главата РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ в ръководството за работа на MXL™ 270.
0463 486 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.5
Настройка на натиска при подаване на телта.
Илюстрация A
Илюстрация B
Започнете с проверка на това дали заваръчната тел се движи свободно през водача.
След това задайте натискана притискателните ролки на устройството за подаване на
телта. Важно е натискът да не бъде много голям.
За проверка на това дали зададена стойност за налягане на подаващите ролки е
правилна, можете да подавате тела към някакъв изолиран обект, напр. парче дърво.
Когато държите заваръчния пистолет на около 6 mm (¼ in) от парчето дърво
(илюстрация A), подаващите ролки трябва да приплъзнат.
Ако държите заваръчния пистолет на около 50 mm (2 in) от парчето дърво, телта
трябва да се подава навън и да се огъва (илюстрация B).
5.6
Смяна на подаващите/притискателните ролки
Стандартно се доставя едно подаваща ролка с два канала. Сменете подаващата ролка
с такава, която е подходяща за метала за заваряване.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Не забравяйте да разхлабите шпонката, която се намира на вала на
задвижващия двигател. За правилната работа тази шпонка трябва да бъде
подравнена с канала на задвижващата ролка.
0463 486 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
Отворете вратата откъм страната на макарата.
Демонтирайте задържащия винт на подаващата ролка чрез въртене на същия
обратно на часовниковата стрелка.
Сменете подаващата ролка.
Затегнете задържащия винт на подаващата ролка чрез въртене на същия по
часовниковата стрелка.
Затворете вратата откъм страната на макарата.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Визуалният отпечатък обозначава диаметъра на телта за използвания
канал.
5.7
Защитен газ
Изборът на подходящ защитен газ зависи от материала. В типичния случай меки
стомани се заваряват с газова смес (Ar + CO2) или 100% въглероден двуокис (CO2).
Неръждаема стомана може да се заварява с газова смес (Ar + CO2) или тройна смес
(He + Ar + CO2). За алуминий или силициев бронз използвайте чист аргон (Ar). В режим
sMIG (вижте раздела "режим sMIG" в главата ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС)
оптималната заваръчна дъга за използвания от вас газ ще се задава автоматично.
0463 486 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.8
Работен цикъл
EMP 235ic е с изходен заваръчен ток от 235 A при работен цикъл 25% (230 V).
Самовъзстановяващ се термостат защитава захранващия източник при надвишаване
на работния цикъл.
Пример: Ако захранващият източник работи при работен цикъл 25%, той осигурява
номиналния ток за най-много 2,5 минути на всеки 10-минутен период. През
оставащото време от 7,5 минути захранващият източник трябва да се оставя да се
охлади.
2,5 минути
7,5 минути
Може да се избира друга комбинация от работен цикъл и заваръчен ток. Използвайте
графиките по-долу за определяне на правилния работен цикъл за даден заваръчен
ток.
Работен цикъл при 120 V AC
0463 486 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Работен цикъл при 230 V AC
5.9
Защита срещу прегряване
Заваръчният захранващ източник има защита от прегряване, която
сработва при прекомерно повишаване на вътрешната температура.
Когато това се случи, заваръчният ток се прекъсва и на дисплея светва
символ за прегряване. След връщането на температурата до
нормалната й работна стойност защитата срещу прегряване се нулира
автоматично.
0463 486 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
6 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
6
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в главата "ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" на това ръководство. Обща
информация за работата можете да видите в главата "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" на
това ръководство. Прочетете двете глави внимателно, преди да пристъпите
към работа с оборудването!
След включването на захранването на потребителския интерфейс се показва главното
меню.
6.1
Навигация
1.
2.
3.
6.1.1
Главно меню
1.
2.
3.
8.
Режим sMIG
Ръчен режим на MIG
Режим на тел с флюсова
сърцевина
Режим ММА
Режим Lift-TIG
Настройки
Информация от ръководството
за потребителя
Диалогово поле
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Начален екран
Информация
Памет
Избор на вида материал
Скорост на подаване на тел
Дебелина на материала
Диалогово поле
4.
5.
6.
7.
6.1.2
Избор на тока/скоростта на
подаване на телта
Избор на напрежението
Навигация в менюто.
Завъртете и натиснете, за да
изберете опция от менюто.
Режим sMIG
Основен (Basic)
0463 486 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
6 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
Разширен
6.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Начален екран
Информация
Памет
Избор на вида материал
Параметър
Скорост на подаване на тел
Дебелина на материала
Регулиране на напрежението
Диалогово поле
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Начален екран
Информация
Памет
Избор на вида материал
Скорост на подаване на тел
Напрежение
Диалогово поле
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Начален екран
Информация
Памет
Избор на вида материал
Параметър
Скорост на подаване на тел
Напрежение
Диалогово поле
Ръчен режим на MIG
Основен (Basic)
Разширен
6.1.4
Режим на тел с флюсова сърцевина
Основен (Basic)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0463 486 001
- 25 -
Начален екран
Информация
Памет
Скорост на подаване на тел
Напрежение
Диалогово поле
© ESAB AB 2019
6 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
Разширен
6.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Начален екран
Информация
Памет
Параметър
Скорост на подаване на тел
Напрежение
Диалогово поле
1.
2.
3.
4.
5.
Начален екран
Информация
Памет
Ток
Напрежение (OCV или на
дъгата)
Диалогово поле
Режим ММА
Основен (Basic)
6.
Разширен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.6
7.
8.
Начален екран
Информация
Памет
Параметър
Ток
Напрежение (OCV или на
дъгата)
ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) на дъгата
Диалогово поле
1.
2.
3.
4.
5.
Начален екран
Информация
Памет
Ток
Диалогово поле
Режим LIFT-TIG
Основен (Basic)
0463 486 001
- 26 -
© ESAB AB 2019
6 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
Разширен
6.1.7
6.1.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Начален екран
Информация
Памет
Параметър
Ток
Диалогово поле
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Режим на нулиране
Инчов/метричен размер
Базов/разширен
Език
Информация
Начален екран
Диалогово поле
Настройки
Информация от ръководството за потребителя
1.
2.
3.
4.
5.
6.1.9
Информация за техническото
обслужване
Износващи се и резервни части
Информация за работата
Начален екран
Диалогово поле
Справочник за икони
Начало
Избор на време на
вкл./изкл. на точково
заваряване
Информация
Регулиране на времето на
включване на точково
заваряване
Горелки за MIG
заваряване
0463 486 001
- 27 -
© ESAB AB 2019
6 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
0463 486 001
Параметри
Тел с флюсова сърцевина
Параметри
Ръчен режим на MIG
Процент
MMA
Предварителен поток
Времето, през което
остава включен
защитният газ преди
запалването на
заваръчната дъга
Smart MIG
Последващ поток
Времето, през което
остава включен
защитният газ след
спирането на
заваръчната дъга
Lift-TIG
Секунди
Запаметяване програми за
заваряване за специфично
приложение при работа в
режим на запаметяване
Настройки на менюто в
ръководството за
потребителя
Отмяна
Пистолет с макара
(Не за всички пазари)
Дистанционно
Настройки
Крачно управление
2T, спусък вкл./изкл.
Продължаване на дъгата
Регулиране на времето, през
което напрежението остава
включено, след като телта
спре, за да не застине телта
в точката на заваряване
4T, спусък
задържане/заключване
Ръководство за
потребителя на главното
меню
- 28 -
© ESAB AB 2019
6 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
0463 486 001
Ампери
Дебелина на листа в режим
sMIG
Интензивност на дъгата
Увеличаване на
заваръчния ток на прътов
електрод при скъсена
дъга за намаляване или
елиминиране на
застиването на прътовия
електрод в точката на
заваряване
Оформяща лента Промяна
на профила на заваръчния
шев от плосък на изпъкнал
или от плосък на вдлъбнат
Наклон на намаляване
Намаляване на тока за
периода от време в края
на цикъла на заваряване
Разширени настройки
Горещ старт
Увеличаване на тока при
докосването на електрода
за намаляване на
залепването
Основни настройки
Индуктивност Добавяне
на индуктивност към
характеристиките на
дъгата за стабилизиране
на същата и намаляване
на пръските при късо
съединение
Диагностика
Памет, може да
запаметява програми за
заваряване за
специфични приложения
Избор на езика
Избор на прътов
електрод
Измервателна единица
Наклон на увеличаване
Увеличаване на тока за
периода от време в
началото на цикъла на
заваряване
Профил на заваръчния
шев, вдлъбнат
Волтове
Профил на заваръчния
шев, изпъкнал
Скорост на подаване на
тел
Wire diameter (Диаметър на
заваръчната тел)
- 29 -
© ESAB AB 2019
7 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
7
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна работа.
ВНИМАНИЕ!
Свалянето на капака, сервизните дейности, работата по поддръжката и
техническото обслужване на заваръчното оборудване може да се извършват
само от лица с подходяща електротехническа квалификация (упълномощен
персонал).
ВНИМАНИЕ!
Производителят осигурява гаранция за този продукт. Всеки опит за извършване
на ремонт от неупълномощени сервизни центрове прави гаранцията невалидна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключвайте захранването преди техническо обслужване. Когато работите
следете откачените връзки към захранването. Бъдете нащрек за
преждевременно включване към захранването и го предотвратявайте.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Извършвайте техническо обслужване по-често при силно запрашени условия.
Преди всяка употреба проверявайте дали:
•
•
•
Тялото на пистолета, кабелът на пистолета и изводите не са повредени.
Контактният връх на пистолета не е повреден.
Дюзата на пистолета е чиста и дали по нея няма някакви остатъци.
7.1
Профилактично техническо обслужване
График за техническо обслужване при нормални условия:
Интервал
Зона за техническо обслужване
На всеки 3
месеца
Почистване или
смяна на
нечетливи
етикети.
Почистване на
заваръчните
клеми.
Проверка или смяна на
заваръчните кабели.
На всеки 6
месеца
Почистване на
вътрешността на
оборудването.
0463 486 001
- 30 -
© ESAB AB 2019
7 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
7.2
Техническо обслужване на захранващия източник и
телоподаващия апарат
Общоприета добра практика е да се почиства захранващият източник при всяка смяна
на макара с тел.
Процедура за почистване на захранващия източник и телоподаващия апарат
ЗАБЕЛЕЖКА!
По време на почистването винаги носете защитни ръкавици и
очила.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Разединете захранващия източник от захранващото гнездо.
Отворете страничната врата на макарата и освободете натиска на
притискателната ролка чрез въртене на натягащия винт (1) обратно на
часовниковата стрелка, след което дръпнете към вас.
Свалете телта и макарата за тел.
Махнете горелката и почистете вътрешната част на захранващия източник и
входа и изхода за въздух на същия чрез сух сгъстен въздух с ниско налягане.
Проверете дали не са износени входният водач за телта (4), изходният водач
за телта (2) и подаващата ролка (3) и дали не трябва да бъдат сменени.
Вижте приложението "ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ" за номерата за изготвяне на
поръчка на частите.
Махнете и почистете подаващата ролка (3) с мека четка. Почистете
закрепената към механизма за подаване притискателна ролка с мека четка.
0463 486 001
- 31 -
© ESAB AB 2019
7 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
7.3
Техническо обслужване на пистолета и водача
Процедура за почистване на пистолета и водача
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Разединете захранващия източник от захранващото гнездо.
Отворете страничната врата на макарата и освободете натиска на
притискателната ролка чрез въртене на натягащия винт (1) обратно на
часовниковата стрелка, след което дръпнете към вас.
Свалете телта и макарата за тел.
Демонтирайте пистолета от захранващия източник.
Махнете водача от пистолета и го проверете за повреди и прегъвания.
Почистете водача чрез продухване със сгъстен въздух (макс. 5 bar) през края
на водача, който е монтиран най-близо до захранващия източник.
Монтирайте обратно водача
0463 486 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
8 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
8
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да повикате квалифициран сервизен техник, пробвайте следните проверки и
инспекции.
Вид неизправност
Порьозност в
заварявания метал
Коригиращи действия
•
•
•
•
•
•
•
Проблеми с подаването
на телта
Вижте приложението
"ИЗНОСВАЩИ СЕ
ЧАСТИ" за правилните
размери и типове.
•
•
•
•
•
•
•
Проблеми при MIG
(GMAW/FCAW)
заваряване
•
•
•
•
Основни проблеми при
MMA (SMAW)
заваряване
0463 486 001
•
Проверете дали бутилката за газ не е празна.
Проверете дали регулаторът за газа не е затворен.
Проверете за течове или запушване на входния
маркуч за газ.
Проверете дали е присъединен подходящия газ и
дали се използва правилния газов поток.
Поддържайте минимално разстояние между дюзата на
пистолета за MIG заваряване и работния детайл.
Не работете в зони, където има течение, което може
да издуха защитния газ.
Преди заваряването се уверете, че обработваният
детайл е чист и по повърхността му няма масло или
грес.
Уверете се, че спирачката на макарата с тел е
регулирана правилно.
Уверете се, че подаващата ролка е с правилен размер
и че не е износена.
Уверете се, че е зададен правилният натиск на
подаващите ролки.
Уверете се, че е зададена правилната посока на
движение на базата на типа тел (в шева за алуминий
настрани от шева за стомана).
Уверете се, че се използва правилния тип контактен
връх и че същият не е износен.
Уверете се, че водачът е с правилния размер и тип за
телта.
Уверете се, че водачът не е огънат и няма триене
между водача и телта.
Уверете се, че пистолетът за MIG заваряване е
свързан с правилната полярност. Обърнете се към
производителя на теления електрод за правилната
полярност.
Сменете контактния връх ако в отвора има следи от
дъга, които задържат прекомерно телта.
Уверете се, че се използват правилния защитен газ,
газов поток, напрежение, заваръчен ток, скорост на
движение и ъгъл на пистолета за MIG заваряване.
Уверете се, че работният извод прави добър контакт с
работния детайл.
Уверете се, че използвате правилната полярност.
Обикновено държачът на електрода се свързва към
положителния полюс, а работният извод, към
отрицателния полюс. Ако имате някакви съмнения,
вижте информационния лист за електрода.
- 33 -
© ESAB AB 2019
8 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Вид неизправност
Проблеми при TIG
(GTAW) заваряване
Коригиращи действия
•
•
•
•
•
•
•
•
Няма захранване/няма
дъга
•
•
•
•
•
•
Защитата срещу
прегряване сработва
често.
•
•
0463 486 001
Уверете се, че пистолетът за TIG заваряване е
свързан към захранващия източник: Свържете
пистолета за TIG заваряване към отрицателната [–]
заваръчна клема. Свържете заваръчния заземяващ
кабел към положителната [+] заваръчна клема.
За TIG заваряване използвайте като газ само 100%
аргон.
Уверете се, че към газовата бутилка е свързан
регулатор/дебитомер.
Уверете се, че газовата тръба за пистолета за TIG
заваряване е свързана към изходния съединител за
газ (M12) отпред на захранващия източник.
Уверете се, че работната скоба има добър контакт с
работния детайл.
Уверете се, че газовата бутилка е отворена и
проверете дебита на газа чрез регулатора/дебитомер.
Дебитът трябва да бъде в рамките на 4,72 – 11,80 l/min
(1,25 – 3,12 gpm).
Уверете се, че захранващият източник е включен и е
избран заваръчен процес TIG.
Уверете се, че всички връзки са херметични и от тях
няма течове.
Проверете дали е включен мрежов прекъсвач на
захранването.
Проверете дали на екрана няма съобщение за
проблем с температурата.
Проверете дали не е сработил прекъсвач на
системата.
Проверете дали захранващият, заваръчният и
обратният кабел са свързани правилно.
Проверете дали е зададена нужната сила на тока.
Проверете предпазителите на входното захранване.
Уверете се, че не превишавате препоръчания цикъл
на работа за използвания от вас заваръчен ток.
Вижте раздела "Работен цикъл" в главата РАБОТА.
Уверете се, че входовете и изходите за въздух не са
запушени.
- 34 -
© ESAB AB 2019
9 ORDERING SPARE PARTS
9
ORDERING SPARE PARTS
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани сервизни
специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и износващи се
части ESAB.
The EMP 235ic is designed and tested in accordance with international standards IEC-/EN
60974-1, IEC-/EN 60974-5 and IEC-/EN 60974-10. It is the obligation of the authorized
service centre carrying out the service or repair work to ensure that the product still
conforms to the aforementioned standards.
Списъкът на резервните части е публикуван в отделен документ, който може да бъде
изтеглен от уебсайта: www.esab.com
0463 486 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
СХЕМА
СХЕМА
EMP 235ic
0463 486 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 989
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 994
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 485 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 270
0463 486 001
- 37 -
© ESAB AB 2019
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
Item Ordering no. Denomination
Wire type Wire dimensions
1
0558 102 515 Brass outlet
assembly
N/A
N/A
2
0464 635 880 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
3
0558 102 329 Wire tension knob
N/A
4
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 457 Crescent Woodruff
key
N/A
6
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” knurled Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
7
0558 102 518 Locking knob
N/A
N/A
8
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
9
0558 102 550 Shoulder screw
N/A
N/A
10
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
11
0464 636 880 Euro adapter
assembly
N/A
N/A
0463 486 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
0463 486 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0700 300 857 TIG Torch
TXH™ 201 4 m (13 ft) TIG torch c/w 8 pin
plug
W4014450
0463 486 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 40 -
© ESAB AB 2019
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 004
MIG Torch MXL™ 270, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 486 001
- 41 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising