ESAB | EMP 235ic | Instruction manual | ESAB EMP 235ic Brugermanual

ESAB EMP 235ic Brugermanual
EMP 235ic
Brugsanvisning
0463 486 001 DK 20190108
Valid for: serial no. EMP 235ic 709-, 740-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
5
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
5
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
5
INDLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Udstyr ......................................................................................................
8
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
11
4.1
Lokation...................................................................................................
11
4.2
Løftevejledning .......................................................................................
11
4.3
Netforsyning ...........................................................................................
12
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit ......................
13
DRIFT ...........................................................................................................
14
5.1
Tilslutninger ............................................................................................
15
5.2
Tilslutning af svejse- og returkabler.....................................................
16
5.3
Polaritetsændring...................................................................................
16
5.4
Isætning og udskiftning af tråd.............................................................
17
5.5
Indstilling af trådfremføringstrykket.....................................................
18
5.6
Ændring af fremførings-/trykruller. .......................................................
19
5.7
Beskyttelsesgas .....................................................................................
19
5.8
Intermittensfaktor ...................................................................................
20
5.9
Overophedningsbeskyttelse .................................................................
21
BRUGERGRÆNSEFLADE .........................................................................
22
6.1
Sådan navigerer du ................................................................................
22
6.1.1
Hovedmenu ..........................................................................................
22
6.1.2
sMIG-tilstand ........................................................................................
22
6.1.3
Manuel MIG-tilstand .............................................................................
23
6.1.4
Tilstand for pulverfyldt tråd ...................................................................
23
6.1.5
MMA-tilstand.........................................................................................
24
6.1.6
LIFT-TIG-tilstand...................................................................................
24
6.1.7
Indstillinger ...........................................................................................
25
6.1.8
Brugsanvisningsoplysninger.................................................................
25
6.1.9
Ikonhenvisningsvejledning ...................................................................
25
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
28
7.1
Rutinemæssig vedligeholdelse.............................................................
28
7.2
Vedligeholdelse af strømkilde og trådfremfører..................................
28
7.3
Vedligeholdelse af brænder og liner.....................................................
29
FEJLFINDING ..............................................................................................
30
ORDERING SPARE PARTS ........................................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
32
33
34
2
4.3.1
5
6
7
8
9
0463 486 001
© ESAB AB 2019
INDHOLDSFORTEGNELSE
SLIDDELE............................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
UDSKIFTNINGSDELE .........................................................................................
35
37
38
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 486 001
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og
følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 486 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag forholdsregler,
når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0463 486 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i
boligområder, hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med
at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og
udstrålet støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af
dette i henhold til national lovgivning skal udtjent
elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 486 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
ESAB EMP-serien er en ny generation af MIG- og multiprocessvejsestrømkilder
(MIG/MMA/TIG).
EMP 235ic-strømkilden er designet til at opfylde behovene hos brugere, der udfører let til
medium fabrikation. Den er robust, holdbar og transportabel og leverer fremragende
buepræstation ved en række forskellige svejseopgaver.
EMP har et 11 cm (4,3 in) TFT-farvebrugergrænsefladedisplay, som gør det muligt hurtigt og
nemt at vælge svejseproces og -parametre, og som er velegnet til både nyuddannede
brugere og brugere på mellemniveau. Til de mere øvede brugere kan der implementeres og
tilpasses en række ekstra funktioner og egenskaber for at opnå maksimal fleksibilitet.
sMiG giver brugerne en fremragende ”kortslutnings”-bueegenskab.
EMP-serien kan tilsluttes en indgangsstrømforsyning på mellem 120 V - 230 V, 1 ~ 50/60 Hz.
Indgangsstrøm kan komme fra forsyningsnettet eller en generator. Det indbyggede
PFC-kredsløb (Power Factor Correction) sikrer et markant mere effektivt strømforbrug.
Vigtigste funktioner:
•
•
•
•
•
•
Fremragende multiproces-svejsekapacitet, MIG/MMA og Lift/TIG
Automatisk genkendelse af indgangsstrøm med PFC (120 V - 230 V)
Stor 11 cm (4,3 in) justerbar brugergrænseflade med høj opløsning
Robust design og intern hardware
Kvalitetsdrevsystem med tråd af støbt aluminium giver fremragende kontrol over
drivrullegeometrien, så der opnås en stabil og præcis trådfremføring
Professionelt kvalitetstilbehør
2.1
Udstyr
Pakken består af følgende:
EMP-serien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAB EMP 235ic-strømkilde
ESAB MXL™ 270 MIG-brænder, 3 m (10 ft)
MMA-svejsekabelsæt 3 m (10 ft)
Returkabelsæt 3 m (10 ft)
Gasslange 4,5 m (14,8 ft), med lynkobling
Drivruller til 0,8 mm (0,030 in.) og 1,0 mm (0,040 in.) tråd (monteret på drivsystem)
M6-kontaktpunkter til 0,8 mm (0,030 in.) og 1,2 mm (0,045 in.) tråd
Styrerør til 0,8 mm - 1,2 mm (0,030 in. - 0,045 in.) tråd (monteret på drivsystem)
Styrerør til 0,6 mm - 0,6 mm (0,023 in.) tråd (i tilbehørskasse)
Styrerør til 1,0 mm (0,040 in.) og 1,2 mm (0,045 in.) aluminiumstråd (i tilbehørskasse)
Strømforsyningskabel 3 m (10 ft) med stik
Tykkelsesmåler
USB med brugsanvisning
Sikkerhedsvejledning
0463 486 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
EMP 235ic
Spænding
230 V, 1~ 50/60 Hz
120 V, 1~ 50/60 Hz
Primærstrøm
Imax. GMAW - MIG
Sikring 20 A: 28,6 A
31,7 A
Sikring 15 A: 20,3 A
Imax. GTAW - TIG
24,9 A
Sikring 15 A: 20,8 A
Imax. SMAW - MMA
31,2 A
Sikring 15 A: 20,8 A
Ieff. GMAW - MIG
Sikring 20 A: 18,0 A
15,9 A
Sikring 15 A: 13,0 A
Ieff. GTAW - TIG
15,8 A
Sikring 15 A: 14,7 A
Ieff. SMAW - MMA
15,9 A
Sikring 15 A: 14,7 A
Tilladt belastning ved GMAW - MIG
100 % intermittensfaktor
140 A / 21,00 V
Sikring 20 A: 90 A / 18,5 V
Sikring 15 A: 75 A / 17,75 V
60% intermittensfaktor
170 A / 22,50 V
Sikring 20 A: 110 A / 19,5 V
Sikring 15 A: 90 A / 18,5 V
40% intermittensfaktor
195 A / 23,75 V
Sikring 15 A: 100 A / 19,0 V
25% intermittensfaktor
230 A / 25,50 V
-
20% intermittensfaktor
-
Sikring 20 A: 130 A / 20,5 V
Indstillingsområde (DC)
15 A / 14,75 V - 235 A /
26,0 V
15 A / 14,75 V - 130 A /
20,5 V
Tilladt belastning ved GTAW - TIG
100 % intermittensfaktor
170 A / 16,8 V
100 A / 14,0 V
60% intermittensfaktor
200 A / 18,0 V
120 A / 14,8 V
40% intermittensfaktor
-
130 A / 15,2 V
30% intermittensfaktor
235 A / 19,4 V
-
Indstillingsområde (DC)
5 A / 10,2 V - 240 A / 19,8 V
5 A / 10,2 V - 200 A / 18,0 V
Tilladt belastning ved SMAW - MMA
100 % intermittensfaktor
120 A / 24,8 V
65 A / 22,6 V
60% intermittensfaktor
150 A / 26,0 V
80 A / 23,2 V
40% intermittensfaktor
-
85A / 23,4V
25% intermittensfaktor
210 A / 28,4 V
-
Indstillingsområde (DC)
16 A / 20,6 V - 210 A / 28,4 V 16 A / 20,6 V - 130 A / 25,2 V
Spænding i åbent kredsløb (OCV, Open Circuit Voltage)
VRD deaktiveret, nominel
OCV (boost OCV)
68 V / (90 V)
68 V / (90 V)
Virkningsgrad
86%
84%
Effektfaktor
0,98
0,99
0463 486 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISKE DATA
EMP 235ic
Trådfremføringshastighed
2,0-17,8 m/min
(80-700 in/min)
2,0-17,8 m/min
(80-700 in/min)
Massiv tråd af blødt stål
0,6-1,0 mm (0,023-0,040 in)
0,6-1,0 mm (0,023-0,040 in)
Massiv tråd af rustfrit stål
0,8-1,0 mm (0,030-0,040 in)
0,9-1,0 mm (0,035-0,040 in)
Pulverfyldt tråd
0,8-1,1 mm (0,030-0,045 in)
0,8-1,1 mm (0,030-0,045 in)
Aluminium
0,8-1,2 mm (0,030-3/64 in)
0,8-1,2 mm (0,030-3/64 in)
Størrelse af trådspole
Ø100-300 mm (4-12 in)
Ø100-300 mm (4-12 in)
Mål l × b × h
686 × 292 × 495 mm (27,0 ×
11,5 × 19,5 in)
686 × 292 × 495 mm (27,0 ×
11,5 × 19,5 in)
Vægt
28,6 kg (63 lb)
28,6 kg (63 lb)
Arbejdstemperatur
-10 til +40 °C (+14 til +104 °F) -10 til +40 °C (+14 til +104 °F)
Kapslingsklasse
IP23S
Tråddiameter
IP23S
Anvendelsesklasse
Driftscyklus
Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller
skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved
40 °C (104 °F).
Se afsnittet "Driftscyklus” i kapitlet DRIFT for yderligere oplysninger.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærketIP 23S er beregnet til brug både indendørs og udendørs. Det bør dog ikke
anvendes, når der falder nedbør.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
0463 486 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj ved
brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige forholdsregler.
4.1
Lokation
Placer strømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
A. 100 mm (4 in)
B. 100 mm (4 in)
4.2
Løftevejledning
Strømkilden kan løftes ved hjælp af et hvilket som helst af håndtagene.
0463 486 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
ADVARSEL!
Fastgør udstyret - især hvis
underlaget er ujævnt eller hælder.
4.3
Netforsyning
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis kortslutningseffekten
er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem brugerens strømforsyning
og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af udstyret er ansvarlig for via
rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre, at udstyret kun kobles til en
strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er større end eller lig med Sscmin. Der
henvises til de tekniske data i afsnittet TEKNISKE DATA.
Forsyningsspændingen skal være 230 V AC ± 10% eller 120 V ± 10%. For lav
forsyningsspænding kan medføre dårlige svejseresultater. For høj forsyningsspænding under
svejsning medfører overophedning af komponenterne og muligvis svigt. Kontakt det lokale
elektricitetsselskab for oplysninger om den tilbudte el-service, korrekt tilslutning og
obligatorisk serviceeftersyn.
Svejsestrømkilden skal være:
•
•
•
Korrekt monteret af en autoriseret elektriker, hvis det er nødvendigt.
Korrekt jordet i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
Tilsluttet til den korrekte størrelse stikkontakt og sikring som vist i tabellen nedenfor.
BEMÆRK!
Benyt strømkilden i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser.
FORSIGTIG!
Frakobl indgangsstrømforsyningen, og sørg for at aktivere "Lock-out"- /
"Tagging"-procedurerne. Sørg for at indgangsstrømmens afbryder er låst ("Lock-out" /
"Tagging") i "åben"-position, INDEN sikringerne til indgangsstrømforsyningen fjernes.
Tilslutning/frakobling skal foretages af kvalificerede personer.
1.
Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
0463 486 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 INSTALLATION
4.3.1
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
ADVARSEL!
Der er risiko for elektrisk stød eller brand, hvis følgende anbefalinger til el-service ikke
følges. Disse anbefalinger gælder for et dedikeret strømkredsløb, der er
dimensioneret til svejsestrømkildens mærkeeffekt og driftscyklus.
120 - 230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Forsyningsspænding
230 V AC
120 V AC
Indgangsstrøm ved maksimal ydelse
31,7 A
30,0 A
Maksimal anbefalet sikrings* eller
strømafbryderklassifikation
*Tidsforsinkelsessikring
32,0 A
30,0 A
Maksimal anbefalet sikrings- eller
strømafbryderklassifikation
50,0 A
50,0 A
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
15 m (50 ft)
15 m (50 ft)
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Mindste anbefalede ledningsstørrelse
Maksimal anbefalet længde af forlængerledning
Mindste anbefalede størrelse af jordleder
Forsyning fra strømgeneratorer
Strømkilden kan forsynes fra forskellige typer generatorer. Nogle generatorer vil imidlertid
ikke levere tilstrækkelig strøm til, at svejsestrømkilden kan fungere korrekt. Generatorer
med AVR (automatisk spændingsregulering) eller tilsvarende eller bedre type regulering
med en nominel effekt på 8 kW anbefales.
0463 486 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHEDSFORSKRIFTER" i denne brugsanvisning. De skal læses, før du
begynder at bruge udstyret!
BEMÆRK!
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Træk aldrig i kablerne.
ADVARSEL!
Vær forsigtigt. Roterende dele kan forårsage skader.
ADVARSEL!
Elektrisk stød! Arbejdsemnet eller svejsehovedet må ikke berøres under svejsningen!
ADVARSEL!
Kontroller, at sidepanelerne er lukket, når udstyret er i drift.
ADVARSEL!
Stram trådspolens låsemøtrik, så den ikke glider af navet.
100 mm (4 in)
0463 486 001
200 mm (8 in.), 300 mm (12 in.)
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.1
Tilslutninger
Foran og bagpå:
1. Knap til valg af strøm eller
trådfremføringshastighed
2. Display
3. Knap til valg af spænding
4. Hovedknap til navigation i menuerne
5. Gasudløb, ekstraudstyr: TIG-brænder
eller spolepistol
6. Svejsebrænder/fjernbetjeningstilslutning
7. Negativ udgang [-]
0463 486 001
8. Kabel til polaritetsskift
9. Positiv udgang [+]
10. Euro-tilslutning til brænder
11. Netkabel
12. Netforsyningsafbryder TIL/FRA
13. Gasindløb, ekstraudstyr: TIG-brænder
eller spolepistol
14. Gasindløb til MIG/MAG
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Diagram over drevsystem
1. Spole
2. Strømafbryder
3. Sådan åbnes døren i spolesiden.
5.2
4. Gasventiler
5. Trådfremføringsmekanisme
Tilslutning af svejse- og returkabler
Strømkilden har to udgange for tilslutning af svejsnings- og returkabler, en negativ [-] klemme
(7) og en positiv [+] klemme (9), (se illustration af for- og bagside).
Ved MIG/MMA-processen er den udgang, som svejsekablet er tilsluttet, afhængig af
elektrodetypen. Se elektrodepakken for oplysninger vedr. den korrekte elektrodepolaritet.
Tilslut returkablet til den resterende svejseterminal på strømkilden. Fastgør returkablets
kontaktklemme til arbejdsemnet, og sørg for, at der er god kontakt.
For TIG-processen (kræver valgfrit TIG-tilbehør) tilsluttes TIG-brænderens
strømforsyningskabel til den negative [-] terminal (7), (se illustration af for- og bagside).
Tilslut gasindløbsmøtrikken fra TIG-brænderen til gasudløbsforbindelsen (5) placeret på
fronten af maskinen. Tilslut gasindløbsmøtrikken (13) på bagpanelet til en reguleret
afskærmende gasforsyning. Tilslut arbejdsemnets returledning til den positive [+] klemme (9),
(se illustration af for- og bagside).
5.3
Polaritetsændring
Strømkilden leveres med kablet til polaritetsskift tilsluttet plusklemmen. Nogle tråde, f.eks.
gasskærmede kernetråde, anbefales til svejsning med negativ polaritet. Negativ polaritet
betyder, at kablet til polaritetsskift tilsluttes minusklemmen, og returkablet tilsluttes
plusklemmen. Kontroller den anbefalede polaritet for den svejsetråd, du ønsker at benytte.
Polariteten kan ændres ved at flytte kablet til polaritetsskift, så det passer til at relevante
svejseproces.
0463 486 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.4
Isætning og udskiftning af tråd
EMP 235ic kan håndtere trådspoler med en størrelse på 100 mm (4 in.), 200 mm (8 in.) og
300 mm (12 in.). Se kapitlet TEKNISKE DATA for passende tråddimensioner til hver trådtype.
ADVARSEL!
Undlad at placere eller pege svejsebrænderen i retning af ansigt, hænder eller krop,
da dette kan medføre personskade.
ADVARSEL!
Klemningsrisiko under udskiftning af trådspolen! Brug ikke beskyttelseshandsker, når
svejsetråden indføres mellem fremføringsrullerne.
BEMÆRK!
Kontroller, at der anvendes de korrekte fremførings-/trykruller. Se bilaget SLIDDELE
for yderligere oplysninger.
BEMÆRK!
Husk at bruge det korrekte kontaktpunkt i svejsebrænderen til den anvendte
tråddiameter. Brænderen er udstyret med et kontaktpunkt til 0,8 mm (0,030 in) tråd.
Hvis du bruger en anden diameter, skal du skifte kontaktpunkt og drivrulle.
Trådlederen i brænderen anbefales til svejsning af Fe- og SS-tråde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Åbn døren i spolesiden.
Udløs trykrullens arm ved at trykke strammeskruen ind imod dig (1).
Løft trykrullens arm op (2).
Mens MIG-svejsetråden fremføres fra bunden af spolen, føres svejsetråden gennem
indgangsfremføreren (3), mellem rullerne, gennem udgangsfremføreren og ind i
MiG-brænderen.
Fastgør trykrullens arm og strammeskruen til tråddrevet igen og juster trykket, hvis det
er nødvendigt.
Idet MIG-brænderens leder holdes så lige som muligt, føres tråden gennem
MIG-brænderen ved at trykke udløseren ned.
Luk døren i spolesiden.
0463 486 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Svejsning med aluminiumstråd
For at svejse aluminium ved hjælp af standard-MXL™ 270 MIG-brænderen, der følger med,
henvises der til brugsanvisningen til MIG-brænderen med hensyn til udskiftning af
fremførerens standardliner af stål med en liner af teflon.
Bestil følgende tilbehør: Drivrulle med "U"-fuge 1,0 mm / 1,2 mm (0,040 / 0,045 in) og liner
af teflon (PTFE), 3 m (10 ft). Se kapitlet SLIDDELE i denne brugsanvisning og kapitlet
SLIDDELE i brugsanvisningen til MXL™ 270 for bestillingsnummer.
5.5
Indstilling af trådfremføringstrykket
Illustration A
Illustration B
Først skal det kontrolleres, at tråden bevæger sig jævnt gennem trådføringen. Derefter
indstilles trykket for trådfremføringens trykruller. Det er vigtigt, at trykket ikke er for højt.
Du kan kontrollere, at fremføringstrykket er indstillet korrekt, ved at fremføre tråden mod en
isoleret genstand, f.eks. et stykke træ.
Når du holder svejsebrænderen ca. 6 mm (¼ in.) fra træstykket (illustration A), skal
fremføringsrullerne glide.
Når du holder svejsebrænderen ca. 50 mm (2 in.) fra træstykket, skal tråden fremføres og
bøjes (illustration B).
0463 486 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.6
Ændring af fremførings-/trykruller.
Fremføringsrulle med dobbelt fuge medfølger som standard. Skift fremføringsrullen så den
passer til svejsemetallet.
BEMÆRK!
Sørg for ikke at miste den nøgle, der er placeret på drevmotorens aksel. Denne nøgle
skal flugte med rillen i drivrullen for at opnå korrekt drift.
1.
2.
3.
4.
5.
Åbn døren i spolesiden.
Fjern skruen på fremføringsrullen ved at dreje den mod uret.
Udskiftning af fremføringsrulle.
Spænd skruen på fremføringsrullen ved at dreje den med uret.
Luk døren i spolesiden.
BEMÆRK!
Det visuelle trådstempel angiver diameteren af trådrillen.
5.7
Beskyttelsesgas
Valget af egnet beskyttelsesgas afhænger af materialet. Blødt stål svejses typisk sammen
med blandet gas (Ar + CO2) eller 100% kuldioxid (CO2). Rustfrit stål kan svejses med
blandet gas (Ar + CO2) eller Trimix (He + Ar + CO2). Til aluminium og silikone-bronze bruges
ren argongas (Ar). I sMIG-tilstand (se afsnittet "sMIG-tilstand” i kapitlet
BRUGERGRÆNSEFLADE) indstilles den optimale svejsebue med den anvendte gas
automatisk.
0463 486 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
5.8
Intermittensfaktor
EMP 235ic har en svejseudgangsstrøm på 235 A ved 25 % intermittensfaktor (230 V). En
selvnulstillende termostat beskytter strømkilden hvis intermittensfaktoren overskrides.
Eksempel: Hvis strømkilden fungerer ved en intermittensfaktor på 25%, vil den levere den
nominelle strømstyrke i højst 2,5 minutter for hver 10-minutters tidsrum. I den resterende tid
på 7,5 minutter skal strømkilden have lov til at køle ned.
2,5 minutter
7,5 minutter
En anden kombination af intermittensfaktor og svejsestrøm kan vælges. Brug diagrammerne
nedenfor for at bestemme den korrekte intermittensfaktor for en given svejsestrøm.
Intermittensfaktor på 120 V AC
0463 486 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 DRIFT
Intermittensfaktor på 230 V AC
5.9
Overophedningsbeskyttelse
Svejsestrømkilden har et overophedningsbeskyttelseskredsløb, der træder
til, hvis den interne temperatur bliver for høj. Når det sker, afbrydes
svejsestrømmen, og et symbol for overophedning vises på displayet.
Overophedningsbeskyttelseskredsløb nulstilles automatisk, når
temperaturen er faldet til normal driftstemperatur.
0463 486 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
6 BRUGERGRÆNSEFLADE
6
BRUGERGRÆNSEFLADE
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHEDSFORSKRIFTER" i denne brugsanvisning. Generel information om drift
kan ses i kapitlet "DRIFT" i denne brugsanvisning. Læs begge kapitler grundigt, før
du begynder at bruge udstyret!
Når opstarten er afsluttet, vises hovedmenuen på brugergrænsefladen.
6.1
Sådan navigerer du
1.
2.
3.
6.1.1
6.1.2
Valg af strøm /
trådfremføringshastighed
Valg af spænding
Menunavigation. Drej og tryk for
at vælge menupunktet.
Hovedmenu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sMIG-tilstand
Manuel MIG-tilstand
Tilstand for pulverfyldt tråd
MMA-tilstand
Lift-TIG-tilstand
Indstillinger
Brugsanvisningsoplysninger
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Trådfremføringshastighed
Materialetykkelse
Dialogboks
sMIG-tilstand
Basiske elektroder
0463 486 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
6 BRUGERGRÆNSEFLADE
Avanceret
6.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Parameter
Trådfremføringshastighed
Materialetykkelse
Spændingstilpasning
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Trådfremføringshastighed
Spænding
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Materialevalg
Parameter
Trådfremføringshastighed
Spænding
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Trådfremføringshastighed
Spænding
Dialogboks
Manuel MIG-tilstand
Basiske elektroder
Avanceret
6.1.4
Tilstand for pulverfyldt tråd
Basiske elektroder
0463 486 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
6 BRUGERGRÆNSEFLADE
Avanceret
6.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Parameter
Trådfremføringshastighed
Spænding
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Strømstyrke
Spænding (OCV eller Bue)
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Parameter
Strømstyrke
Spænding (OCV eller Bue)
Bue TIL/FRA
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Strømstyrke
Dialogboks
MMA-tilstand
Basiske elektroder
Avanceret
6.1.6
LIFT-TIG-tilstand
Basiske elektroder
0463 486 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
6 BRUGERGRÆNSEFLADE
Avanceret
6.1.7
6.1.8
6.1.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Startskærm
Oplysninger
Hukommelse
Parameter
Strømstyrke
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nulstillingstilstand
Inch/metrisk
Grundlæggende/avanceret
Sprog
Oplysninger
Startskærm
Dialogboks
1.
2.
3.
4.
5.
Vedligeholdelsesoplysninger
Bestilling af slid- og reservedele
Driftsoplysninger
Startskærm
Dialogboks
Indstillinger
Brugsanvisningsoplysninger
Ikonhenvisningsvejledning
Startside
Valg af tænd/sluk for
punktsvejsningstidspunkt
Oplysninger
Punktsvejsningstidspunkt
ved justering
MIG-brænder
0463 486 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
6 BRUGERGRÆNSEFLADE
0463 486 001
Parametre
Pulverfyldt
Parametre
Manuel MIG
Procent
MMA
Førstrømning Den tid,
hvor beskyttelsesgassen
forbliver tilkoblet, inden
svejsebuen er startet
Smart-MIG
Efterstrømning Den tid,
hvor beskyttelsesgassen
forbliver tilkoblet, efter
svejsebuen er stoppet
Lift-TIG
Sekunder
Lagring svejseprogrammer for
en specifik anvendelse i
hukommelsestilstand
Indstillinger i
brugsanvisningsmenuen
Annuller
Spolepistol
(Ikke alle markeder)
Fjernbetjening
Indstillinger
Fodbetjening
2T, Udløser Til/Fra
Tilbagebrænding Justering af
den tid, hvor spændingen
forbliver tilkoblet efter, at
trådfremføringen er stoppet,
for at forhindre, at tråden
fryser i smeltebadet
4T, Udløser Hold/Lås
Brugsanvisning på
hovedmenuen
Ampere
Pladetykkelsen i
sMIG-tilstand
- 26 -
© ESAB AB 2019
6 BRUGERGRÆNSEFLADE
0463 486 001
Buetryk Ved
stavelektrodesvejsning
øges strømstyrken, når
buelængden afkortes, for at
reducere eller fjerne
frysning af stavelektroden i
smeltebadet
Justeringsbjælke Ændring af
svejsevulstprofilen fra flad til
konveks eller flad til konkav
Nedadgående hældning
Strømmen bringes til at
hælde nedad i et tidsrum
ved afslutningen af
svejsecyklussen
Avancerede indstillinger
Varmstart Øgning af
strømstyrke ved tænding af
elektroden for at reducere
fastklæbning
Grundindstillinger
Induktans Tilføjelse af
induktans til buens
egenskaber for at
stabilisere den og reducere
svejsestænk i
kortslutningsprocessen
Fejlfinding
Hukommelse, kan gemme
svejseprogrammer til en
bestemt anvendelse
Valg af sprog
Valg af stavelektrode
Måleenhed
Opadgående hældning,
Strømmen bringes til at
hælde opad i et tidsrum i
starten af svejsecyklussen
Vulstprofil, konkav
Volt
Vulstprofil, konveks
Trådfremføringshastighed
Tråddiameter
- 27 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIGEHOLDELSE
7
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
FORSIGTIG!
Kun personer med tilstrækkelig viden om elektriske installationer (autoriseret
personale) må fjerne panelerne på produktet eller udføre service, vedligeholdelse eller
reparationer på svejseudstyret.
FORSIGTIG!
Produktet er omfattet af producentens garanti. Ethvert forsøg på at udføre
reparationer af ikke-autoriserede servicecentre vil gøre garantien ugyldig.
ADVARSEL!
Afbryd strømmen, før der udføres vedligeholdelse. Bevar kontrollen og bevidstheden
om de afbrudte strømforbindelser ved udførelse af arbejdet. Opdag og forebyg for
tidlig gentilslutning af strømmen.
BEMÆRK!
Udfør vedligeholdelse oftere under meget støvede forhold.
Før hver brug skal det kontrolleres, at:
•
•
•
Brænderaggregatet og brænderkablet samt ledere ikke er beskadigede.
Kontaktpunktet på brænderen ikke er beskadiget.
Dysen på brænderen er ren og ikke indeholder rester.
7.1
Rutinemæssig vedligeholdelse
Vedligeholdelsesplan under normale betingelser.
Interval
Område, der skal vedligeholdes
Hver 3. måned
Rens eller udskift
ulæselige etiketter.
Rens
svejseterminaler.
Kontrollér eller udskift
svejsekabler.
Hver 6. måned
Rens inderside af
udstyr.
7.2
Vedligeholdelse af strømkilde og trådfremfører
Det er generelt god praksis at rengøre strømkilden, hver gang en trådspole udskiftes.
0463 486 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
7 VEDLIGEHOLDELSE
Rengøringsprocedure for strømkilde og trådfremfører
BEMÆRK!
Brug altid sikkerhedshandsker og sikkerhedsbriller under rengøring.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Åbn døren i spolesiden og udløs spændingen fra trykrullen ved at dreje
strammeskruen (1) mod uret og trække den mod dig selv.
Fjern tråden og trådspolen.
Afmonter brænderen og brug en trykluftledning med lavt tryk til at rense det
indvendige af strømkilden og strømkildens luftindtag og -udblæsning.
Kontrollér, om indgangsfremføreren (4) og udgangsfremføreren (2) eller
fremføringsrullen (3) er slidt og har brug for udskiftning. Se bilaget SLIDDELE for
bestillingsnumre på delene.
Afmonter og rens fremføringsrullen (3) med en blød børste. Rens trykrullen, der er
fastgjort til trådfremføringsmekanismen, med en blød børste.
7.3
Vedligeholdelse af brænder og liner.
Rengøringsprocedure for brænder og liner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Åbn døren i spolesiden og udløs spændingen fra trykrullen ved at dreje
strammeskruen (1) mod uret og trække den mod dig selv.
Fjern tråden og trådspolen.
Fjern brænderen fra strømkilden.
Fjern lineren fra brænderen og kontrollér den for skader og sammenbøjninger.
Rens lineren ved at blæse komprimeret luft (maks. 5 bar) gennem den ende af
lineren, der var monteret tættest på strømkilden.
Montér lineren igen.
0463 486 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
8 FEJLFINDING
8
FEJLFINDING
Forsøg disse kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret servicetekniker.
Fejltype
Porøsitet i svejsemetallet
Afhjælpning
•
•
•
•
•
•
•
Trådfremføringsproblemer
Se bilaget SLIDDELE for
de korrekte størrelser og
typer.
•
•
•
•
•
•
•
MIG
(GMAW/FCAW)svejsningsproblemer
•
•
•
•
Grundlæggende MMA
(smaw) svejseproblemer
0463 486 001
•
Kontrollér, at gasflasken ikke er tom.
Kontrollér, at gasregulatoren ikke er lukket.
Kontrollér gasindløbsslangen for lækager eller blokering.
Kontrollér, at den korrekte gas er tilsluttet, og det korrekte
gasflow anvendes.
Hold afstanden mellem MIG-brænderdysen og
arbejdsemnet på et minimum.
Undgå at arbejde i områder, hvor det trækker meget. Træk
kan sprede beskyttelsesgassen.
Kontroller, at arbejdsemnet er rent, uden olie eller fedt på
overfladen, før svejsearbejdet påbegyndes.
Kontrollér, at trådspolebremsen er justeret korrekt.
Sørg for, at fremføringsrullen har den rette størrelse og
ikke er slidt.
Kontroller, at fremføringsrullerne er indstillet med det
korrekte tryk.
Sørg for, at den korrekte bevægelsesretning er angivet
baseret på trådtypen (ind i smeltebadet for aluminium,
væk fra smeltebadet for stål).
Sørg for, at det rette kontaktpunkt bruges, og at det ikke er
slidt.
Sørg for, at lineren har den rette størrelse og trådtype.
Sørg for, at lineren ikke er bøjet, så der opstår friktion
mellem lineren og tråden.
Sørg for, at MIG-brænderen er tilsluttet med den korrekte
polaritet. Der henvises til producenten af svejsetråden for
korrekt polaritet.
Udskift kontaktpunktet, hvis det har buemærker i kanalen,
som forårsager et uforholdsmæssigt stort træk på tråden.
Sørg for, at den korrekte beskyttelsesgas, gasflow,
spænding, svejsestrøm, kørehastighed og
MIG-brændervinkel anvendes.
Sørg for, at lederen har god kontakt med arbejdsemnet.
Sørg for at anvende den korrekte polaritet.
Elektrodeholderen er normalt tilsluttet den positive
polaritet, og lederen til den negative polaritet. I
tvivlstilfælde henvises der til databladet for elektroden.
- 30 -
© ESAB AB 2019
8 FEJLFINDING
Fejltype
TIG (GTAW)
svejsningsproblemer
Afhjælpning
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingen strøm/ingen bue
•
•
•
•
•
•
Overophedningsbeskyttels
en aktiveres ofte.
•
•
0463 486 001
Kontroller, at TIG-brænderen er tilsluttet strømkilden:
Tilslut TIG-brænderen til den negative [-] svejseterminal.
Tilslut svejseapparatets jordforbindelseskabel til den
positive [+] svejseterminal.
Brug kun 100 % argongas til TIG-svejsning.
Sørg for at regulatoren/flowmåleren er tilsluttet gasflasken.
Kontroller, at gasrøret til TIG-brænderen er tilsluttet
gasudløbsforbindelsen (M12) på fronten af strømkilden.
Sørg for, at klemmen har korrekt kontakt med
arbejdsemnet.
Kontroller, at gasflasken er åbnet, og at gassens
flow-hastighed kan aflæses på regulatoren/flow-måleren.
Flow-hastigheden skal være mellem 4,72 - 11,80 l/min
(1,25 - 3,12 gpm).
Kontrollér, at strømkilden er tændt og at TIG-svejsning er
valgt.
Kontrollér, at alle tilslutninger er tætte og lækagefrie.
Kontrollér, at der er tændt for indgangsstrømafbryderen.
Kontrollér, om der vises en temperaturfejl på displayet.
Kontrollér, om systemafbryderen er udløst.
Kontrollér, at indgangsstrømkablerne og returkablerne er
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontrollér sikringerne til indgangsstrømforsyningen.
Sørg for, at du ikke overskrider den anbefalede
intermittensfaktor for den svejsestrøm, du bruger.
Se afsnittet "Intermittensfaktor" i kapitlet DRIFT.
Kontrollér, at luftindtag og -udtag ikke er blokeret.
- 31 -
© ESAB AB 2019
9 ORDERING SPARE PARTS
9
ORDERING SPARE PARTS
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
The EMP 235ic is designed and tested in accordance with international standards IEC-/EN
60974-1, IEC-/EN 60974-5 and IEC-/EN 60974-10. It is the obligation of the authorized
service centre carrying out the service or repair work to ensure that the product still
conforms to the aforementioned standards.
Reservedelslisten er udgivet i et separat dokument, som kan downloades fra internettet:
www.esab.com.
0463 486 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
DIAGRAM
DIAGRAM
EMP 235ic
0463 486 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 989
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 994
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 485 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 270
0463 486 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
SLIDDELE
SLIDDELE
Item Ordering no. Denomination
Wire type Wire dimensions
1
0558 102 515 Brass outlet
assembly
N/A
N/A
2
0464 635 880 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
3
0558 102 329 Wire tension knob
N/A
4
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 457 Crescent Woodruff
key
N/A
6
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” knurled Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
7
0558 102 518 Locking knob
N/A
N/A
8
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
9
0558 102 550 Shoulder screw
N/A
N/A
10
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
11
0464 636 880 Euro adapter
assembly
N/A
N/A
0463 486 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
SLIDDELE
0463 486 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
TILBEHØR
TILBEHØR
0700 300 857 TIG Torch
TXH™ 201 4 m (13 ft) TIG torch c/w 8 pin
plug
W4014450
0463 486 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 37 -
© ESAB AB 2019
UDSKIFTNINGSDELE
UDSKIFTNINGSDELE
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 004
MIG Torch MXL™ 270, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 486 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
UDSKIFTNINGSDELE
0463 486 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising