ESAB | EMP 235ic | Instruction manual | ESAB EMP 235ic Kasutusjuhend

ESAB EMP 235ic Kasutusjuhend
EMP 235ic
Kasutusjuhend
0463 486 001 EE 20190108
Valid for: serial no. EMP 235ic 709-, 740-xxx-xxxx
SISUKORD
1
OHUTUS ......................................................................................................
5
1.1
Sümbolite tähendus ...............................................................................
5
1.2
Ohutusabinõud .......................................................................................
5
SISSEJUHATUS ..........................................................................................
8
2.1
Varustus ..................................................................................................
8
3
TEHNILISED ANDMED ...............................................................................
9
4
PAIGALDAMINE ..........................................................................................
11
4.1
Asukoht ...................................................................................................
11
4.2
Tõstmisjuhised .......................................................................................
11
4.3
Vooluvõrk ................................................................................................
12
Soovitatavad kaitsmete suurused ja kaablite vähimad ristlõiked .........
13
KASUTAMINE..............................................................................................
14
5.1
Ühendused ..............................................................................................
15
5.2
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus ..............................................
16
5.3
Polaarsuse vahetamine .........................................................................
16
5.4
Traadi sisestamine ja vahetamine ........................................................
17
5.5
Traadi etteande surve seadistamine.....................................................
18
5.6
Etteande-/surverullikute vahetamine....................................................
19
5.7
Kaitsegaas ..............................................................................................
19
5.8
Koormatavus ..........................................................................................
20
5.9
Ülekuumenemiskaitse............................................................................
21
KASUTAJALIIDES.......................................................................................
22
6.1
Kuidas liikuda .........................................................................................
22
6.1.1
Peamenüü ............................................................................................
22
6.1.2
sMIG-režiim ..........................................................................................
22
6.1.3
MIG-käsirežiim......................................................................................
23
6.1.4
Sulatistäidistraadi režiim.......................................................................
23
6.1.5
MMA-režiim ..........................................................................................
24
6.1.6
LIFT-TIG režiim.....................................................................................
24
6.1.7
Seadistused..........................................................................................
25
6.1.8
Kasutusjuhendi teave ...........................................................................
25
6.1.9
Ikoonide selgitused...............................................................................
25
HOOLDAMINE .............................................................................................
28
7.1
Korraline hooldus...................................................................................
28
7.2
Vooluallika ja traadi etteande hooldamine ...........................................
29
7.3
Põleti ja juhiku puhastamine .................................................................
29
VEAOTSING ................................................................................................
30
ORDERING SPARE PARTS ........................................................................
SKEEM.................................................................................................................
TELLIMISNUMBRID ............................................................................................
32
33
34
2
4.3.1
5
6
7
8
9
0463 486 001
© ESAB AB 2019
SISUKORD
KULUTARVIKUD .................................................................................................
TARVIKUD ...........................................................................................................
VARUOSAD .........................................................................................................
35
37
38
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0463 486 001
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
1
OHUTUS
1.1
Sümbolite tähendus
Selles juhendis: tähendab Tähelepanu! Olge valvel!
OHT
Tähendab otsest ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, põhjustab otsese
raske kehavigastuse või surma.
HOIATUS!
Tähendab potentsiaalset ohtu, mis võib põhjustada kehavigastuse või
surma.
ETTEVAATUST!
Tähendab ohtu, mis võib põhjustada kerge kehavigastuse.
HOIATUS!
Enne kasutamist lugege läbi ja tehke omale selgeks
kasutusjuhendi juhised ning järgige kõiki märgiseid,
töötajate ohutuspraktikaid ja ohutuse teabelehti (SDS).
1.2
Ohutusabinõud
ESAB keevitusseadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab
seadmetega või nende läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusabinõusid.
Ohutusabinõud peavad vastama antud seadme tüübile kehtestatud nõuetele. Lisaks
tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad
töötajad. Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel
võib viga saada kasutaja või seade.
1.
2.
3.
Kõik, kes kasutavad seadmeid, peavad olema kursis:
○ selle töö;
○ hädaseiskamislülitite asukoha;
○ selle talitluse;
○ asjakohaste ohutusabinõude;
○ keevitamise ja lõikamise või seadme muu kohase kasutamisega
Kasutaja peab tagama, et:
○ seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut
○ kaare käivitamisel või seadmega töö alustamisel poleks keegi kaitsevahendita
Töökoht peab:
○ vastama otstarbele;
○ olema tuuletõmbeta.
0463 486 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
4.
5.
Isikukaitsevahendid:
○ Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad
riided, kaitsekindad
○ Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms,
mis võivad kinni kiiluda või põletushaavu tekitada
Üldised ohutusabinõud
○ Veenduge, et tagasivoolukaabel on turvaliselt ühendatud
○ Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik
○ Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud
käepäraselt.
○ Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal
HOIATUS!
Kaarkeevitus ja -lõikamine võivad vigastada teid ennast ja teisi. Kasutage
keevitamisel ja lõikamisel ettevaatusabinõusid.
ELEKTRILÖÖK – võib tappa!
•
•
•
•
Paigaldage ja maandage keevitusseade vastavalt kasutusjuhendile.
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode ei paljakäsi,
märgade kinnaste ega rõivastega.
Isoleerige ennast töödeldavast detailist ja maast.
Veenduge, et teie tööasend on ohutu.
ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
•
Südamestimulaatoreid kasutavad keevitajad peaks enne keevitamist
pidama nõu oma arstiga. Elektromagnetväljad võivad häirida mõnede
südamestimulaatorite tööd.
Kokkupuutel elektromagnetväljadega võib olla muid mõjusid tervisele, mida
ei teata.
Keevitajad peaks elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamiseks
toimima järgmiselt.
○ Juhtige elektroodi- ja töökaablid kehast mööda samalt küljelt.
Võimalusel kinnitage need lindiga. Ärge paigutage ennast põleti ja
töökaablite vahele. Ärge keerake põleti- või töökaablit ümber oma
keha. Hoidke keevitusseadme toiteallikas ja kaablid kehast
võimalikult kaugel.
○ Ühendage töökaabel töödeldava detailiga võimalikult keevituskoha
lähedalt.
AEROSOOLID JA GAASID – võivad olla tervisele ohtlikud
•
•
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et
juhtida aerosoolid ja gaasid sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale
KEEVITUSKIIRED – Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu
•
•
Kaitske oma silmi ja keha. Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning
kandke kaitserõivaid
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
MÜRA – liigne müra võib kahjustada kuulmist
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
0463 486 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 OHUTUS
LIIKUVAD OSAD – võivad põhjustada kehavigastusi
•
•
•
Veenduge, et kõik uksed, paneelid ja katted on suletud ning kindlalt oma
kohal. Katteid tohivad eemaldada ainult asjakohase väljaõppega isikud
hoolduse ja tõrkeotsingu eesmärgil. Pange paneelid ja katted oma kohale
tagasi ning sulgege uksed pärast hoolduse lõppemist ja enne mootori
käivitamist.
Seisake mootor enne seadme paigaldamist või ühendamist.
Hoidke käed, juuksed, avarad rõivad ja tööriistad liikuvatest osadest
eemal.
TULEOHT
•
•
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Veenduge, et
läheduses ei oleks kergestisüttivaid materjale.
Ärge kasutage suletud mahuteid.
TALITLUSHÄIRE – talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
HOIATUS!
Ärge kasutage keevitusvooluallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Klass A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks
elurajoonides, kus elektrivoolu saadakse avalikust
madalpingevõrgust. Neis kohtades võib esineda raskusi
klass A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
TÄHELEPANU!
Kõrvaldage elektroonikaseadmed
ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2012/19/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja selle
rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektri- ja/või
elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks
hankida teavet volitatud kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete
edasimüüja poole.
ESAB pakub laias valikus keevitamisel vajalikke tarvikuid ja kaitsevahendeid.
Tellimisinfo saamiseks pöörduge ESAB-i toodete kohaliku edasimüüja poole või
külastage meie veebilehte.
0463 486 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 SISSEJUHATUS
2
SISSEJUHATUS
ESAB-i EMP-tooteseeriasse kuuluvad MIG- ja erinevatele keevitusprotsessidele
(MIG/MMA/TIG) sobivad uue põlvkonna vooluallikad.
EMP 235ic vooluallikas vastavad kerge ja keskmise tööstuskasutaja vajadustele. See on
tugev, töökindel ja kaasaskantav ning tagab suurepärase keevituskaare mitmesuguste
keevitustarvikute korral.
EMP-l on 11 cm (4,3-tolline) värviline TFT kasutajaliidese ekraan, mis võimaldab kiiresti ja
hõlpsalt valida keevitusprotsessi ja parameetrid ning sobib nii algajatele kui ka keskmise
vilumusega kasutajatele. Kogenud kasutajate tarbeks on võimalik rakendada ja kohandada
mitmesuguseid lisafunktsioone, mis tagavad maksimaalse paindlikkuse.
ESAB-ile ainuomaselt pakub sMIG kasutajatele suurepäraseid lühisekaare omadusi.
EMP-i tooteseeria seadmed ühendatakse sisendvooluallikaga vahemikus
120–230 V, 1~50/60 Hz. Sisendvooluallikaks võib olla vooluvõrk või generaator. Lisatud PFC
(võimsusteguri korrigeerimine) ahel parandab oluliselt sisendvoolu tõhusust.
Olulised omadused.
•
•
•
•
•
•
Suurepärane erinevate keevitusprotsesside (MIG/MMA ja Lift/TIG) võimekus.
Sisendvoolu automaatne tuvastus PFC-ga (120–230 V).
Suur 11 cm kõrge eraldusvõimega kohandatav kasutajaliides.
Vastupidava konstruktsiooniga korpus ja sisemine riistvara.
Kvaliteetne valualumiiniumist traadi ajamisüsteem tagab ajamirulli suurepäraselt
kontrollitava liikumise ning traadi sujuva ja täpse etteande.
Professionaalsed kvaliteettarvikud
2.1
Varustus
Tarnepaketti kuuluvad järgmised komponendid.
EMP-seeria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAB-i EMP 235ic vooluallikas
ESAB-i MXL™ 270 MIG-põleti (3 m)
MMA keevituskaabli komplekt (3 m)
Tagasivoolukaabli komplekt (3 m)
Gaasivoolik (4,5 m) kiirliitmikuga
Traadi (0,8 ja 1 mm) veorullikud (paigaldatud ajamisüsteemile)
Traadi (0,8 ja 1,2 mm) M6 kontaktotsak
Traadi (0,8–1,2 mm) suundtoru (paigaldatud ajamisüsteemile)
Traadi (0,6 mm) suundtoru (lisatarvikute karbis)
Alumiiniumtraadi (1 ja 1,2 mm) suundtoru (lisatarvikute karbis)
Fikseeritud peakaabel (3 m) koos pistikuga
Paksusmõõdik
USB koos kasutusjuhendiga
Ohutusjuhend
0463 486 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
3
TEHNILISED ANDMED
EMP 235ic
Pinge
230 V 1~50/60 Hz
120 V 1~50/60 Hz
Primaarvool
Imax. GMAW – MIG
Kaitselüliti 20 A: 28,6 A
31,7 A
Kaitselüliti 15 A: 20,3 A
Imax. GTAW – TIG
24,9 A
Kaitselüliti 15 A: 20,8 A
Imax. SMAW – MMA
31,2 A
Kaitselüliti 15 A: 20,8 A
Ieff. GMAW – MIG
Kaitselüliti 20 A: 18,0 A
15,9 A
Kaitselüliti 15 A: 13,0 A
Ieff. GTAW – TIG
15,8 A
Kaitselüliti 15 A: 14,7 A
Ieff. SMAW – MMA
15,9 A
Kaitselüliti 15 A: 14,7 A
GMAW–MIG-keevitusel lubatud koormus
100% koormustsükkel
140 A / 21,00 V
Kaitselüliti 20 A: 90 A / 18,5 V
Kaitselüliti 15 A: 75 A / 17,75
V
60% koormustsükkel
170 A / 22,50 V
Kaitselüliti 20 A: 110 A / 19,5
V
Kaitselüliti 15 A: 90 A / 18,5 V
40% koormustsükkel
195 A / 23,75 V
Kaitselüliti 15 A: 100 A / 19,0
V
25% koormustsükkel
230 A / 25,50 V
-
20% koormustsükkel
-
Kaitselüliti 20 A: 130 A / 20,5
V
Seadistusvahemik (DC,
alalisvool)
15 A / 14,75 V –
235 A / 26,0 V
15 A / 14,75 V –
130 A / 20,5 V
GTAW–TIG-keevitusel lubatud koormus
100% koormustsükkel
170 A / 16,8 V
100 A / 14,0 V
60% koormustsükkel
200 A / 18,0 V
120 A / 14,8 V
40% koormustsükkel
-
130 A / 15,2 V
30% koormustsükkel
235 A / 19,4 V
-
Seadistusvahemik (DC,
alalisvool)
5 A / 10,2 V – 240 A / 19,8 V
5 A / 10,2 V – 200 A / 18,0 V
SMAW–MMA-keevitusel lubatud koormus
100% koormustsükkel
120 A / 24,8 V
65 A / 22,6 V
60% koormustsükkel
150 A / 26,0 V
80 A / 23,2 V
40% koormustsükkel
-
85A / 23,4V
25% koormustsükkel
210 A / 28,4 V
-
Seadistusvahemik (DC,
alalisvool)
16 A / 20,6 V – 210 A / 28,4 V 16 A / 20,6 V – 130 A / 25,2 V
Tühijooksupinge (OCV)
0463 486 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEHNILISED ANDMED
EMP 235ic
VRD inaktiveeritud,
nominaalne OCV
(võimendatud OCV)
68 V / (90 V)
68 V / (90 V)
Efektiivsus
86%
84%
Võimsustegur
0,98
0,99
Traadi etteandekiirus
2,0-17,8 m/min
2,0-17,8 m/min
Pehmeterasest tahkistraat
0,6–1,0 mm
0,6–1,0 mm
Roostevabast terasest
tahkistraat
0,8–1,0 mm
0,9–1,0 mm
Sulatistäidistraat
0,8-1,1 mm
0,8-1,1 mm
Alumiinium
0,8–1,2 mm
0,8–1,2 mm
Pooli suurus
Ø 100–300 mm
Ø 100–300 mm
Mõõtmed p × l × k
686 × 292 × 495 mm
686 × 292 × 495 mm
Mass
28,6 kg
28,6 kg
Töötemperatuur
–10 kuni +40 °C
–10 kuni +40 °C
Korpuse kaitseklass
IP23S
IP23S
Traadi läbimõõt
Rakendusklass
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate
teatud koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib
40 °C (104 °F) juures.
Lisateavet vt peatüki KASUTAMINE jaotisest „Koormatavus“.
Korpuse kaitseklass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitseastet tahkiste või vee sissetungi vastu.
Tähistusega IP 23S seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas, siiski ei tohiks
neid kasutada sademete esinemisel.
Rakendusklass
Sümbol
0463 486 001
näitab, et toiteallikas on mõeldud kasutamiseks suurema elektriohuga aladel.
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
ETTEVAATUST!
See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodumajapidamistes kasutamisel
võib see toode põhjustada raadiohäireid. Kohaste ettevaatusabinõude rakendamise
vastutus lasub kasutajal.
4.1
Asukoht
Asetage vooluallikas nii, et selle jahutavate õhuvoolude sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud.
A. 100 mm
B. 100 mm
4.2
Tõstmisjuhised
Vooluallika tõstmiseks kasutage käepidemeid.
0463 486 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Kinnitage seadmed - eriti juhul kui
pind on ebatasane või kaldus.
4.3
Vooluvõrk
TÄHELEPANU!
Nõuded toiteallikale
See seade vastab standardile IEC 61000-3-12 tingimusel, et lühisvõimsus on suurem
või võrdne Sscmin-ga kasutaja toite ja avaliku vooluvõrgu ühenduskohas. Seadme
paigaldaja või kasutaja kohustus on tagada (vajadusel elektrivõrgu operaatoriga nõu
pidades), et seade on ühendatud ainult sellise toitega, mille lühisvõimsus on suurem
või võrdne Sscmin-ga. Vt tehnilisi andmeid jaotisest „TEHNILISED ANDMED”.
Toitepinge peab olema 230 V vahelduvvool ±10% või 120 V ±10%. Liiga madal toitepinge
võib põhjustada halva keevitustulemuse. Liiga kõrge toitepinge põhjustab komponentide
ülekuumenemise ja võimaliku purunemise. Teabe saamiseks saadaoleva elektriteenuse
tüübi, õigete elektriühenduste teostamise nõuete ja vajalike ülevaatuste kohta pöörduge
kohaliku elektriettevõtte poole.
Keevitusvooluallikas peab olema:
•
•
•
õigesti paigaldatud, vajaduse korral väljaõppinud elektriku poolt;
õigesti maandatud (elektriliselt), vastavalt kohalikele määrustele;
ühendatud õiges suuruses pistikupesa ja kaitsmega, vastavalt alltoodud tabelile.
TÄHELEPANU!
Kasutage keevitusvooluallikat asjakohaste riiklike eeskirjade kohaselt.
ETTEVAATUST!
Lahutage sisendvool ja tagage lukustus-/märgistustoimingute tegemine. ENNE
sisendvoolu kaitsmete eemaldamist veenduge, et sisendvoolu lahutuslüliti oleks
lukustatud (lukustus/märgistus) avatud asendisse. Ühendamise/lahutamise toiminguid
peavad tegema pädevad isikud.
1.
Andmesilt koos toiteühenduse
andmetega
0463 486 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 PAIGALDAMINE
4.3.1
Soovitatavad kaitsmete suurused ja kaablite vähimad ristlõiked
HOIATUS!
Järgnevate elektritööde soovituste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi või
tulekahjuohu. Need soovitused kehtivad nimiväljundile mõõtmestatud spetsiaalsele
haruahelale ja keevitusvooluallika koormatavusele.
120–230 V, 1~50/60 Hz
Toitepinge
230 V vahelduvv 120 V vahelduv
ool
vool
Sisendvool maksimaalse väljundi korral
31,7 A
30,0 A
Maksimaalne soovitatav kaitsme* või kaitselüliti
nimiväärtus
*Inertkaitse
32,0 A
30,0 A
Maksimaalne soovitatav kaitsme või kaitselüliti
nimiväärtus
50,0 A
50,0 A
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Maksimaalne soovitatav pikendusjuhtme pikkus
15 m
15 m
Minimaalne soovitatav maandusjuhtme suurus
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Minimaalne soovitatav juhtme suurus
Toide elektrigeneraatoritest
Vooluallika toiteks võib kasutada erinevat tüüpi generaatoreid. Kuid mõnede generaatorite
võimsus ei pruugi olla keevitusvooluallika õigeks toimimiseks piisav. Soovitatav on kasutada
automaatse pingeregulaatoriga (AVR) või võrdväärse või paremat tüüpi regulaatoriga
generaatoreid nimivõimsusega 8 kW.
0463 486 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist „OHUTUSABINÕUD”. Lugege see enne seadmete
kasutuselevõttu läbi!
TÄHELEPANU!
Seadme liigutamiseks kasutage selleks ettenähtud käepidet. Ärge kunagi tõmmake
juhtmeid.
HOIATUS!
Pöörlevad osad võivad põhjustada vigastusi. Olge
hoolikas.
HOIATUS!
Elektrilöögioht! Ärge puudutage töö ajal töödetaili ega keevituspead!
HOIATUS!
Veenduge, et küljepaneelid oleksid töö ajal kinni.
HOIATUS!
Kinnitage pooli lukustusmutter takistamaks pooli trumlilt mahalibisemist.
100 mm
0463 486 001
200 mm ja 300 mm
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5.1
Ühendused
Ees ja taga:
1. Voolu või traadi etteandekiiruse valimise
nupp
2. Ekraan
3. Pinge valimise nupp
4. Menüüdes liikumise peanupp
5. Gaasiväljuti (valikuline): TIG-põleti või
poolipüstol
6. Puute-/kaugjuhtimise ühendus
7. Negatiivne väljund [–]
0463 486 001
8. Polaarsuse vahetamise kaabel
9. Positiivne väljund [+]
10. Põleti euroühendus
11. Toitekaabel
12. Vooluvõrgu SISSE/VÄLJA lüliti
13. Gaasi sisselase (valikuline): TIG-põleti või
poolipüstol
14. MIG/MAG-i gaasi sisselase
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
Ajamisüsteemi skeem
1. Pool
2. Kaitselüliti
3. Pooli avanev külguks
5.2
4. Gaasiklapid
5. Traadi etteandemehhanism
Keevitus- ja tagasivoolukaabli ühendus
Vooluallikal on kaks väljundit keevitus- ja tagasivoolukaablite ühendamiseks, miinusklemm
[–] (7) ja plussklemm [+] (9), vt esi- ja tagakülje joonist.
MIG/MMA-keevituse režiimis ühendatakse kaablid klemmidega vastavalt elektroodi tüübile.
Lähtuge elektroodi pakendil esitatud elektroodi õige polaarsuse teabest. Ühendage
tagasivoolukaabel keevitusagregaadi vaba keevitusvoolu klemmiga. Kinnitage
tagasivoolukaabli ühendusklamber töödetailile ja veenduge, et nende vahel on hea ühendus.
TIG-keevituse režiimis (vajalikud lisavarustusse kuuluvad TIG-tarvikud) ühendatakse
TIG-põleti kaabel miinusklemmiga [–] (7), vt esi- ja tagakülje joonist. Ühendage TIG-põleti
gaasi sisendotsak seadme esiküljel asuva gaasi väljundühendusega (5). Ühendage
tagapaneelil asuv gaasi sisendotsak (13) reguleeritud kaitsegaasi ballooniga. Ühendage töö
tagasivoolujuhe plussklemmiga [+] (9), vt esi- ja tagakülje joonist.
5.3
Polaarsuse vahetamine
Tarnimisel on vooluallika polaarsuse vahetamise kaabel ühendatud plussklemmiga. Mõned
traadid, nt isekaitstud täidistraadid, on soovitatav keevitada negatiivse polaarsusega.
Negatiivne polaarsus tähendab, et polaarsuse vahetamise kaabel on ühendatud
miinusklemmiga ja tagasivoolukaabel plussklemmiga. Kontrollige kasutatava keevitustraadi
soovitatavat polaarsust.
Polaarsuse vahetamiseks seadke polaarsuse vahetamise kaabel kasutatavale
keevitusprotsessile sobivasse asendisse.
0463 486 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5.4
Traadi sisestamine ja vahetamine
EMP 235ic mahutab poole suuruses 100 mm, 200 mm ja 300 mm. Sobivaid traadi mõõtmeid
iga traadi tüübi kohta vt peatükist TEHNILISED ANDMED.
HOIATUS!
Ärge asetage ega suunake põletit näo, käte või keha lähedale, kuna see võib
põhjustada kehavigastusi.
HOIATUS!
Muljumisoht juhtmepooli vahetamise ajal! Ärge kasutage kaitsekindaid, kui sisestate
keevitustraati etteanderullikute vahele.
TÄHELEPANU!
Veenduge, et kasutusel oleksid õiged etteande-/surverullikud. Lisateavet vt lisast
KULUTARVIKUD.
TÄHELEPANU!
Ärge unustage kasutada keevituspõletis traadi läbimõõdule sobivat kontaktotsa.
Põletis on 0,8 mm traadile sobiv kontaktots. Mõne muu läbimõõdu kasutamisel, peate
vahetama kontaktotsa ja veorulli. Põletis olevat traadijuhikut on soovitatav kasutada
Fe ja SS traatidega keevitamisel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avage pooli külguks.
Vabastage surverulliku hoob, liigutades pingekruvi enda suunas (1).
Tõstke surverulliku hoob üles (2).
Kui MIG-keevitustraadi etteanne toimub pooli allosast, suunake elektrooditraat läbi
sisendjuhiku (3), rullikute vahelt, läbi väljundjuhiku ja MIG-põleti sisse.
Kinnitage uuesti surverulliku hoob ja traadiajami pingekruvi ning vajaduse korral
reguleerige survet.
Seadke MIG-põleti juhe enam-vähem sirgeks ja suunake traat läbi MIG-põleti,
vajutades käivituslüliti alla.
Sulgege pooli külguks.
0463 486 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
Keevitamine alumiiniumtraadiga
Kui soovite standardse MXL™ 270 MIG-põletiga keevitada alumiiniumi, vaadake MIG-põleti
kasutusjuhendist teavet standardse terasest torujuhiku asendamise kohta teflonist
torujuhikuga.
Tellige järgmised tarvikud: U-soonega veorull 1,0/1,2 mm ja teflonist torujuhik (PTFE-juhik),
3 m. Tellimisnumbri leiate käesoleva kasutusjuhendi peatükist KULUTARVIKUD ja MXL™
270 kasutusjuhendi peatükist KULUTARVIKUD.
5.5
Traadi etteande surve seadistamine
Joonis A
Joonis B
Kõigepealt kontrollige, kas traat liigub traadi juhikus vabalt. Seejärel seadistage
traadietteandja surverullide surve. Pidage silmas, et surve ei oleks liiga suur.
Kui soovite kontrollida, kas surve on õigesti seatud, võite suunata traadi isoleeritud objekti,
näiteks puutüki vastu.
Kui hoiate põletit umbes 6 mm kaugusel puutükist (joonis A), peaksid etteanderullikud
libisema.
Kui hoiate põletit umbes 50 mm kaugusel puutükist, peaks traat ette antama ja painduma
(joonis B).
0463 486 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5.6
Etteande-/surverullikute vahetamine
Standardvarustusse kuulub üks topeltsoonega etteanderullik. Vahetage vajaduse korral
etteanderullikut, et see vastaks täitemetallile.
TÄHELEPANU!
Jälgige hoolikalt, et veomootori võllil asuv võti kaduma ei läheks. Õige töötamise
tagamiseks peab võti olema kohakuti veorulli avausega.
1.
2.
3.
4.
5.
Avage pooli külguks.
Eemaldage etteanderulliku kinnituskruvi, keerates seda vastupäeva.
Vahetage etteanderullik.
Kinnitage etteanderulliku kinnituskruvi, keerates seda päripäeva.
Sulgege pooli külguks.
TÄHELEPANU!
Nähtav traadi tempelmärgis tähistab kasutusel olevat traadi läbimõõdu
soont.
5.7
Kaitsegaas
Sobiva kaitsegaasi valik oleneb materjalist. Tavaliselt keevitatakse pehmet terast segatud
gaasi (Ar + CO2) või 100% süsihappegaasiga (CO2). Roostevaba terast saab keevitada
segatud gaasi (Ar + CO2) või Trimixiga (He + Ar + CO2). Alumiiniumi ja ränipronksi korral
kasutatakse puhast argooni (Ar). sMIG-režiimis (vt peatüki KASUTAJALIIDES jaotist
„sMIG-režiim”) määratakse kasutatava gaasi alusel optimaalne keevituskaar automaatselt.
0463 486 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
5.8
Koormatavus
EMP 235ic keevitusvoolu väljund on 235 A 25% koormatavusel (230 V). Koormatavuse
ületamisel kaitseb vooluallikat iselähtestuv termostaat.
Näide: Kui vooluallikas töötab 25% koormatavusel, annab see nimivoolutugevuse
maksimaalselt 2,5 minuti vältel iga 10 minuti kohta. Ülejäänud aja ehk 7,5 minutit peab
vooluallikal võimaldama maha jahtuda.
2,5 minutit
7,5 minutit
Valida saab muid koormatavuse ja keevitusvoolu kombinatsioone. Alltoodud jooniste alusel
saate määrata õige koormatavuse antud keevitusvoolu korral.
Koormatavus 120 V vahelduvvoolul
0463 486 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 KASUTAMINE
Koormatavus 230 V vahelduvvoolul
5.9
Ülekuumenemiskaitse
Keevitusvooluallikal on kaitse ülekuumenemise eest, mis rakendub siis, kui
sisetemperatuur muutub liiga kõrgeks. Sel juhul katkeb keevitusvool ja
ekraanil kuvatakse ülekuumenemise tähis. Ülekuumenemiskaitse
lähtestatakse automaatselt, kui temperatuur on langenud normaalsele
töötemperatuurile.
0463 486 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
6 KASUTAJALIIDES
6
KASUTAJALIIDES
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuanded leiate käesoleva
käsiraamatu peatükist „OHUTUSABINÕUD”. Kasutamise üldteave on toodud
käesoleva kasutusjuhendi peatükis „KASUTAMINE”. Lugege mõlemad peatükid enne
seadmete kasutuselevõttu hoolikalt läbi!
Sisselülitamistoimingu lõppedes kuvatakse kasutajaliideses peamenüü.
6.1
Kuidas liikuda
1.
2.
3.
6.1.1
6.1.2
Voolu / traadi etteandekiiruse
valimine
Pinge valimine
Menüüs liikumine. Menüüsuvandi
valimiseks pöörake ja vajutage.
Peamenüü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sMIG-režiim
MIG-käsirežiim
Sulatistäidistraadi režiim
MMA-režiim
Lift-TIG-režiim
Seadistused
Kasutusjuhendi teave
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avakuva
Teave
Mälu
Materjali valik
Traadi etteandekiirus
Materjali paksus
Dialoogiaken
sMIG-režiim
Aluseline
0463 486 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
6 KASUTAJALIIDES
Täpsem
6.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Avakuva
Teave
Mälu
Materjali valik
Parameeter
Traadi etteandekiirus
Materjali paksus
Pinge reguleerimine
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avakuva
Teave
Mälu
Materjali valik
Traadi etteandekiirus
Pinge
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Avakuva
Teave
Mälu
Materjali valik
Parameeter
Traadi etteandekiirus
Pinge
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avakuva
Teave
Mälu
Traadi etteandekiirus
Pinge
Dialoogiaken
MIG-käsirežiim
Aluseline
Täpsem
6.1.4
Sulatistäidistraadi režiim
Aluseline
0463 486 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
6 KASUTAJALIIDES
Täpsem
6.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avakuva
Teave
Mälu
Parameeter
Traadi etteandekiirus
Pinge
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avakuva
Teave
Mälu
Voolutugevus
Pinge (OCV või kaar)
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Avakuva
Teave
Mälu
Parameeter
Voolutugevus
Pinge (OCV või kaar)
Kaare sisse ja välja lülitamine
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
Avakuva
Teave
Mälu
Voolutugevus
Dialoogiaken
MMA-režiim
Aluseline
Täpsem
6.1.6
LIFT-TIG režiim
Aluseline
0463 486 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
6 KASUTAJALIIDES
Täpsem
6.1.7
6.1.8
6.1.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avakuva
Teave
Mälu
Parameeter
Voolutugevus
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lähtestamisrežiim
Tollid/meetermõõdustik
Üldised/täiustatud
Keel
Teave
Avakuva
Dialoogiaken
1.
2.
3.
4.
5.
Hooldusteave
Kulutarvikud ja varuosad
Kasutamise teave
Avakuva
Dialoogiaken
Seadistused
Kasutusjuhendi teave
Ikoonide selgitused
Avakuva
Punktkeevituse aja
sees/väljas oleku valimine
Teave
Punktkeevituse aja sees
oleku reguleerimine
MIG-põleti
0463 486 001
- 25 -
© ESAB AB 2019
6 KASUTAJALIIDES
0463 486 001
Parameetrid
Sulatistäidis
Parameetrid
Käsi-MIG
Protsent
MMA
Eelvool. Kaitsegaasi
voolamise aeg enne
keevituskaare alustamist.
Smart MIG
Järelvool. Kaitsegaasi
voolamise aeg pärast
keevituskaare peatamist.
Lift-TIG
Sekundid
Konkreetsetele rakendustele
mõeldud keevitusprogrammide
salvestamine mälurežiimis.
Seadistused
kasutajamenüüs.
Tühista
Poolipüstol
(mitte kõikidel turgudel)
Kaugjuhtimine
Seadistused
Jalaga juhtimine
2T, päästik SEES/VÄLJAS
Tagasipõlemine.
Reguleeritakse etteande
peatamise järgset pinge
püsimise aega, et vältida
traadi kinnijäämist
keevisesulamisse.
4T, päästik hoia/lukusta
Kasutusjuhend peamenüüs
A
Plaadi paksus sMIG-režiimil
- 26 -
© ESAB AB 2019
6 KASUTAJALIIDES
0463 486 001
Keevituskaare surve
Vardaga keevitamisel –
voolutugevuse tõstmine, kui
kaare pikkust lühendatakse,
et vähendada või vältida
varraselektroodi
kinnijäämist
keevisesulamisse.
Trimmer Keevitusserva profiili
muutmine lamedast kumeraks
või lamedast nõgusaks.
Allakallutus Voolu
järk-järguline allapoole
kallutamine keevitustsükli
lõpus.
Täiustatud seadistused
Kuumkäivitus
Voolutugevuse tõstmine
elektroodi löömisel, et
vähendada nakkumist.
Põhiseadistused
Induktsioon Kaare
omadustele induktsiooni
lisamine, et kaart
stabiliseerida ja vähendada
pritsmeid lühiseprotsessis.
Diagnostika
Mälu, võimaldab
salvestada konkreetsetele
rakendustele mõeldud
keevitusprogramme.
Keele valimine
Varraselektroodi valimine
Mõõtühik
Üleskallutus Voolu
järk-järguline ülespoole
kallutamine keevitustsükli
alguses.
Serva profiil, nõgus
V
Serva profiil, kumer
Traadi etteandekiirus
Traadi läbimõõt
- 27 -
© ESAB AB 2019
7 HOOLDAMINE
7
HOOLDAMINE
TÄHELEPANU!
Regulaarne hooldus tagab seadme turvalise ja töökindla toimimise.
ETTEVAATUST!
Keevitusseadme katte võivad eemaldada ning seadme teenindus-, hooldus- või
remonditöid teha üksnes vastava elektrialase väljaõppe saanud isikud (volitatud
töötajad).
ETTEVAATUST!
Tootele kehtib tootja garantii. Igasugune remonditööde tegemine volitamata
töökodades tühistab garantii kehtivuse.
HOIATUS!
Enne hooldustööde alustamist ühendage lahti vooluvarustus. Tööde tegemise ajal
hoidke lahtiühendatud vooluühendused kontrolli all. Märgake ja välistage kõik voolu
enneaegse taasühendamise katsed.
TÄHELEPANU!
Tolmurikkas keskkonnas tehke hooldustöid tihemini.
Alati enne seadme kasutamist veenduge järgmises.
•
•
•
Põleti korpus ning põleti kaabel ja juhtmed ei tohi olla kahjustatud.
Põleti kontaktots ei tohi olla kahjustatud.
Põleti otsak peab olema puhas ja räbuvaba.
7.1
Korraline hooldus
Hooldusgraafik tavatingimustes.
Välp
Hooldatav ala
Iga 3 kuu järel
Puhastage või
vahetage
loetamatuks
muutunud sildid.
Puhastage
keevitusklemmid.
Kontrollige ja vajaduse korral
vahetage keevituskaablid.
Iga 6 kuu järel
Puhastage seadme
sisemus.
0463 486 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
7 HOOLDAMINE
7.2
Vooluallika ja traadi etteande hooldamine
Toiteallikat on mõistlik puhastada traadipooli asendamisel.
Vooluallika ja traadi etteande puhastamistoiming
TÄHELEPANU!
Puhastamise ajal kandke alati kaitsekindaid ja -prille.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ühendage vooluallikas pistikupesast lahti.
Avage pooli külguks ja vabastage surverullik pinge alt, keerates pingekruvi (1)
vastupäeva ning seejärel tõmmates seda enda suunas.
Eemaldage traat ja traadipool.
Eemaldage põleti ja puhastage vooluallika sisemus ning õhu sisse- ja
väljalaskeavad kuiva madalsurveõhuga.
Kontrollige, kas sisendtraadi juhik (4), väljundtraadi juhik (2) või etteanderullik (3)
on kulunud ja vajab asendamist. Osade tellimisnumbreid vt lisast KULUTARVIKUD.
Eemaldage etteanderullik (3) ja puhastage see pehme harjaga. Puhastage traadi
etteandemehhanismi külge kinnitatud surverullik pehme harjaga.
7.3
Põleti ja juhiku puhastamine
Põleti ja juhiku puhastamistoiming
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ühendage vooluallikas pistikupesast lahti.
Avage pooli külguks ja vabastage surverullik pinge alt, keerates pingekruvi (1)
vastupäeva ning seejärel tõmmates seda enda suunas.
Eemaldage traat ja traadipool.
Eemaldage põleti vooluallika küljest.
Eemaldage juhik põleti küljest ja kontrollige seda kahjustuste ja keerdude suhtes.
Puhastage juhik, suunates suruõhu (max 5 baari) joa läbi juhiku sellest otsast, mis
oli paigaldatud vooluallikale lähemale.
Paigaldage juhik tagasi.
0463 486 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
8 VEAOTSING
8
VEAOTSING
Enne volitatud hooldustehniku kutsumist proovige seadme seisukorra kontrollimiseks ja
uurimiseks teha järgmist.
Vea tüüp
Keevitusmetalli poorsus.
Parandusmeetmed
•
•
•
•
•
•
•
Probleemid traadi
etteandega.
•
•
Õigeid suurusi ja tüüpe vt
lisast KULUTARVIKUD.
•
•
•
•
•
MIG (GMAW/FCAW)
keevitamise probleemid
•
•
•
•
MMA (SMAW) keevitamise •
probleemid
0463 486 001
Veenduge, et gaasiballoon poleks tühjenenud.
Veenduge, et gaasiregulaator poleks suletud.
Veenduge, et gaasi sisselaskevoolik ei lekiks ega oleks
ummistunud.
Veenduge, et ühendatud oleks õige gaas ja kasutataks
õiget gaasivoolu.
Hoidke vahemaa MIG-põleti otsaku ja töödeldava detaili
vahel minimaalsena.
Ärge töötage seal, kus esineb tihti tuuletõmbust, mis võib
kaitsegaasi hajutada.
Enne keevitamist veenduge, et töödetail oleks puhas ja et
see poleks õline ega rasvane.
Veenduge, et traadipooli pidur oleks õigesti reguleeritud.
Veenduge, et etteanderullik oleks õige suurusega ja ei
oleks kulunud.
Veenduge, et etteanderullikutele oleks rakendatud õige
surve.
Veenduge, et vastavalt traadi tüübile toimuks liikumine
õiges suunas (alumiiniumi puhul keevisvanni ja terase
puhul keevisvannist eemale).
Veenduge, et kasutusel oleks õige kontaktots ja see
poleks kulunud.
Veenduge, et juhik on traadi jaoks õiges suuruses ja õiget
tüüpi.
Veenduge, et juhik ei oleks väändunud ning juhiku ja
traadi vahel ei toimuks hõõrdumist.
Veenduge, et MIG-põleti oleks ühendatud õige
polaarsusega. Teabe saamiseks õige polaarsuse kohta
pöörduge elektrooditraadi tootja poole.
Asendage kontaktots, kui selle aval on näha kaare jälgi,
mis põhjustab traadi liigset lohisemist.
Veenduge, et kasutaksite õiget kaitsegaasi, gaasivoolu,
keevitusvoolu, keevituskiirust ja MIG-põleti kaldenurka.
Veenduge, et tööjuhe puutuks korralikult vastu töödeldavat
detaili.
Veenduge, et kasutaksite õiget polaarsust. Tavaliselt
ühendatakse elektroodihoidik positiivse polaarsusega ja
tööjuhe negatiivse polaarsusega. Kahtluste korral vaadake
elektroodi andmelehte.
- 30 -
© ESAB AB 2019
8 VEAOTSING
Vea tüüp
TIG (GTAW) keevitamise
probleemid
Parandusmeetmed
•
•
•
•
•
•
•
•
Puudub vool / puudub kaar •
•
•
•
•
•
Ülekuumenemiskaitse
lülitub tihti välja.
•
•
0463 486 001
Veenduge, et TIG-põleti oleks ühendatud toiteallikaga.
Ühendage TIG-põleti keevitamise miinusklemmiga [-].
Ühendage keevitamise maanduskaabel keevitamise
plussklemmiga [+].
TIG-keevituse korral kasutage ainult 100% argooni.
Veenduge, et regulaator/gaasimõõtur oleks ühendatud
gaasiballooniga.
Veenduge, et TIG-põleti gaasitoru oleks ühendatud
toiteallika esiküljel asuva gaasi väljundühendusega (M12).
Veenduge, et tööklamber puutuks korralikult vastu
töödeldavat detaili.
Veenduge, et gaasiballoon oleks avatud, ja kontrollige
regulaatori/gaasimõõdiku abil gaasivoolu hulka. Vooluhulk
peaks jääma vahemikku 4,72–11,80 l/min.
Veenduge, et vooluallikas oleks sisse lülitatud ja valitud
oleks keevitusrežiim TIG.
Veenduge, et kõik ühendused oleksid tugevad ja
lekkevabad.
Veenduge, et sisendvoolu lüliti oleks sisse lülitatud.
Veenduge, et ekraanil poleks kuvatud temperatuuri viga.
Veenduge, et süsteemi kaitselüliti poleks rakendunud.
Veenduge, et sisendvoolu-, keevitus- ja tagasivoolukaablid
oleksid korralikult ühendatud.
Veenduge, et keevitusvoolu väärtus oleks õige.
Kontrollige sisendvoolu kaitsmeid.
Veenduge, et ei ületataks kasutatava keevitusvoolu
soovitatud koormatavust.
Vt peatüki KASUTAMINE jaotist „Koormatavus“.
Veenduge, et õhu sisse- ja väljavooluavad ei oleks
ummistunud.
- 31 -
© ESAB AB 2019
9 ORDERING SPARE PARTS
9
ORDERING SPARE PARTS
ETTEVAATUST!
Remondi- ja elektritöid peab teostama ESAB'i volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult
ESAB'i originaalvaru- ja kuluosi.
The EMP 235ic is designed and tested in accordance with international standards IEC-/EN
60974-1, IEC-/EN 60974-5 and IEC-/EN 60974-10. It is the obligation of the authorized
service centre carrying out the service or repair work to ensure that the product still
conforms to the aforementioned standards.
Varuosade nimekiri avaldatakse eraldi dokumendina, mille saab alla laadida Internetist:
www.esab.com
0463 486 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
SKEEM
SKEEM
EMP 235ic
0463 486 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 989
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 994
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 485 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 270
0463 486 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
KULUTARVIKUD
KULUTARVIKUD
Item Ordering no. Denomination
Wire type Wire dimensions
1
0558 102 515 Brass outlet
assembly
N/A
N/A
2
0464 635 880 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
3
0558 102 329 Wire tension knob
N/A
4
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 457 Crescent Woodruff
key
N/A
6
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” knurled Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
7
0558 102 518 Locking knob
N/A
N/A
8
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
9
0558 102 550 Shoulder screw
N/A
N/A
10
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
11
0464 636 880 Euro adapter
assembly
N/A
N/A
0463 486 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
KULUTARVIKUD
0463 486 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
TARVIKUD
TARVIKUD
0700 300 857 TIG Torch
TXH™ 201 4 m (13 ft) TIG torch c/w 8 pin
plug
W4014450
0463 486 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 37 -
© ESAB AB 2019
VARUOSAD
VARUOSAD
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 004
MIG Torch MXL™ 270, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 486 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
VARUOSAD
0463 486 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising