ESAB | EMP 235ic | Instruction manual | ESAB EMP 235ic Kasutusjuhend

ESAB EMP 235ic Kasutusjuhend
EMP 235ic
Käyttöohjeet
0463 486 001 FI 20190108
Valid for: serial no. EMP 235ic 709-, 740-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ..........................................................................................
5
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
5
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
5
JOHDANTO .................................................................................................
8
2.1
Varustus ..................................................................................................
8
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
9
4
ASENNUS ....................................................................................................
11
4.1
Sijainti......................................................................................................
11
4.2
Nosto-ohjeet............................................................................................
11
4.3
Syöttöjännite...........................................................................................
12
Suositellut varokekoot ja pienin johdinala ............................................
13
KÄYTTÖ.......................................................................................................
14
5.1
Liitännät...................................................................................................
15
5.2
Hitsaus- ja maadoituskaapelien kytkentä ............................................
16
5.3
Napaisuuden vaihtaminen .....................................................................
16
5.4
Langan syöttäminen ja vaihtaminen ....................................................
17
5.5
Langansyöttöpaineen asettaminen ......................................................
18
5.6
Syöttö-/painerullien vaihtaminen ..........................................................
19
5.7
Suojakaasu .............................................................................................
19
5.8
Kuormitusaikasuhde ..............................................................................
20
5.9
Ylikuumenemissuojaus .........................................................................
21
KÄYTTÖLIITTYMÄ ......................................................................................
22
6.1
Navigointi ................................................................................................
22
6.1.1
Päävalikko ............................................................................................
22
6.1.2
sMIG-tila ...............................................................................................
22
6.1.3
Manuaalinen MIG-tila ...........................................................................
23
6.1.4
Ydintäytelanka-tila ................................................................................
23
6.1.5
MMA-tila ...............................................................................................
24
6.1.6
LIFT-TIG-tila .........................................................................................
24
6.1.7
Asetukset..............................................................................................
25
6.1.8
Käyttöohjeen tiedot...............................................................................
25
6.1.9
Kuvakkeiden selitykset .........................................................................
25
HUOLTO.......................................................................................................
28
7.1
Säännöllinen huolto ...............................................................................
28
7.2
Virtalähteen ja langansyöttölaitteen huolto .........................................
28
7.3
Polttimen ja ohjaimen huolto ................................................................
29
VIANMÄÄRITYS ..........................................................................................
30
ORDERING SPARE PARTS ........................................................................
KAAVIO................................................................................................................
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
32
33
34
2
4.3.1
5
6
7
8
9
0463 486 001
© ESAB AB 2019
SISÄLLYSLUETTELO
KULUTUSOSAT...................................................................................................
LISÄVARUSTEET................................................................................................
VARAOSAT..........................................................................................................
35
37
38
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 486 001
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon
tai kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata
niitä. Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä
annettuja ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0463 486 001
-5-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole varovainen
hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
•
Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tahdistimen
toimintaa.
Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman kaukana
vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0463 486 001
-6-
© ESAB AB 2019
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
•
•
•
Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
•
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun
keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
EU-direktiivin 2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön
mukaan vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet
on toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0463 486 001
-7-
© ESAB AB 2019
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
ESAB EMP-sarjan tuotteet ovat uuden sukupolven monikäyttöisiä (MIG/MMA/TIG)
hitsausvirtalähteitä.
EMP 235ic -virtalähde on suunniteltu vastaamaan kevyistä keskivaativiin tehdasmaisiin
valmistustarpeisiin. Se on kestävä, luja ja liikuteltava ja takaa erinomaisen kaaritehon
useisiin erilaisiin hitsaussovelluksiin.
EMP-virtalähteessä on käyttöliittymää varten 11 cm:n (4,3”) TFT-värinäyttö, josta
hitsausprosessit ja -parametrit on helppoa valita nopeasti. Se soveltuu sekä vasta-alkajille
että keskitason käyttäjille. Edistyneempiä käyttäjiä varten käyttöliittymä on joustavasti
muokattavissa yksilöllisesti ja siihen on lisättävissä useita lisätoimintoja ja -ominaisuuksia.
ESAB:n sMIG tarjoaa käyttäjille erityisen erinomaiset kaaren oikosulkuominaisuudet.
EMP-sarjan tuotteet liitetään syöttövirta-alueeseen 120–230 V, 1~50/60 Hz. Syöttövirta
voidaan ottaa verkkovirrasta tai generaattorista. Tehokertoimen korjauksen (Power Factor
Correction) avulla syöttövirran hyötysuhdetta voidaan parantaa merkittävästi.
Tärkeimmät ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
Erinomaiset monikäyttöiset hitsausominaisuudet, MIG/MMA ja Lift/TIG
Automaattinen syöttövirran tunnistus tehokertoimen korjauksen (PFC) avulla
(120–230 V)
Suuri 11 cm:n (4,3”) muokattavissa oleva teräväpiirtokäyttöliittymä
Kestävä kotelomalli ja sisäinen laitteisto
Korkeatasoinen valualumiinilankainen syöttörullajärjestelmä takaa erinomaisen
syöttörullageometrian hallinnan ja siten sujuvan ja tarkan langansyötön
Ammattitason laadukkaat lisävarusteet
2.1
Varustus
Pakkaus sisältää seuraavat osat:
EMP-sarja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAB EMP 235ic -virtalähde
ESAB MXL™ 270 MIG -poltin, 3 m (10 ft)
Puikkohitsauksen (MMA) kaapelisarja 3 m (10 ft)
Maadoituskaapelisarja 3 m (10 ft)
Kaasuletku, 4,5 m (14,8 ft), pikaliitin
Syöttörullat, 0,8 mm:n (0,030”) ja 1,0 mm:n (0,040”) lanka (asennettuna
syöttörullajärjestelmään)
M6-kosketuskärki 0,8 mm:n (0,030”) ja 1,2 mm:n (0,045”) lankaan
Ohjausputki 0,8–1,2 mm:n (0,030–0,045”) lankaan (asennettuna
syöttörullajärjestelmään)
Ohjausputki 0,6 mm:n (0,023”) lankaan (lisävarustelaatikossa)
Ohjausputki 1,0 mm:n (0,040”) ja 1,2 mm:n (0,045”) alumiinilankaan
(lisävarustelaatikossa)
Virtajohto 3 m (10 ft) ja kiinteä pistoke
Paksuusmittari
USB-muistitikku, käyttöohje
Turvallisuuskäsikirja
0463 486 001
-8-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
EMP 235ic
Jännite
230 V, 1~50/60 Hz
120 V, 1~50/60 Hz
Ensiövirta
Imaks. GMAW – MIG
Virrankatkaisin 20 A: 28,6 A
31,7 A
Virrankatkaisin 15 A: 20,3 A
Imaks. GTAW – TIG
24,9 A
Virrankatkaisin 15 A: 20,8 A
Imaks. SMAW – MMA
31,2 A
Virrankatkaisin 15 A: 20,8 A
Ieff. GMAW – MIG
Virrankatkaisin 20 A: 18,0 A
15,9 A
Virrankatkaisin 15 A: 13,0 A
Ieff. GTAW – TIG
15,8 A
Virrankatkaisin 15 A: 14,7 A
Ieff. SMAW – MMA
15,9 A
Virrankatkaisin 15 A: 14,7 A
Sallittu kuormitus GMAW/MIG-hitsauksessa
100 % kuormitusaikasuhde
140 A / 21,00 V
Virrankatkaisin 20 A: 90 A /
18,5 V
Virrankatkaisin 15 A: 75 A /
17,75 V
60%:n kuormitusaikasuhde
170 A / 22,50 V
Virrankatkaisin 20 A: 110 A /
19,5 V
Virrankatkaisin 15 A: 90 A /
18,5 V
40%:n kuormitusaikasuhde
195 A / 23,75 V
Virrankatkaisin 15 A: 100 A /
19,0 V
25%:n kuormitusaikasuhde
230 A / 25,50 V
-
20%:n kuormitusaikasuhde
-
Virrankatkaisin 20 A: 130 A /
20,5 V
Säätöalue (DC)
15 A / 14,75 V –
235 A / 26,0 V
15 A / 14,75 V –
130 A / 20,5 V
Sallittu kuormitus GTAW/TIG-hitsauksessa
100 % kuormitusaikasuhde
170 A / 16,8 V
100 A / 14,0 V
60%:n kuormitusaikasuhde
200 A / 18,0 V
120 A / 14,8 V
40%:n kuormitusaikasuhde
-
130 A / 15,2 V
30%:n kuormitusaikasuhde
235 A / 19,4 V
-
Säätöalue (DC)
5 A / 10,2 V – 240 A / 19,8 V
5 A / 10,2 V – 200 A / 18,0 V
Sallittu kuormitus SMAW/MMA-hitsauksessa
100 % kuormitusaikasuhde
120 A / 24,8 V
65 A / 22,6 V
60%:n kuormitusaikasuhde
150 A / 26,0 V
80 A / 23,2 V
40%:n kuormitusaikasuhde
-
85A / 23,4V
25%:n kuormitusaikasuhde
210 A / 28,4 V
-
Säätöalue (DC)
16 A / 20,6 V – 210 A / 28,4 V 16 A / 20,6 V – 130 A / 25,2 V
Tyhjäkäyntijännite (OCV)
0463 486 001
-9-
© ESAB AB 2019
3 TEKNISET TIEDOT
EMP 235ic
VRD poissa käytöstä,
nimellinen OCV (teho-OCV)
68 V / (90 V)
68 V / (90 V)
Hyötysuhde
86%
84%
Tehokerroin
0,98
0,99
Langansyöttönopeus
2,0-17,8 m/min (80-700”/min) 2,0-17,8 m/min (80-700”/min)
Langan halkaisija
Niukkahiilinen umpilanka
0,6–1,0 mm (0,023–0,040”)
0,6–1,0 mm (0,023–0,040”)
Rst-umpilanka
0,8–1,0 mm (0,030–0,040”)
0,9–1,0 mm (0,035–0,040”)
Ydintäytelanka
0,8-1,1 mm (0,030-0,045”)
0,8-1,1 mm (0,030-0,045”)
Alumiini
0,8–1,2 mm (0,030–3/64”)
0,8–1,2 mm (0,030–3/64”)
Lankakelan koko
Ø 100-300 mm (4-12”)
Ø 100-300 mm (4-12”)
Mitat p x l x k
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 in.)
686 × 292 × 495 mm
(27,0 × 11,5 × 19,5 in.)
Paino
28,6 kg (63 lb)
28,6 kg (63 lb)
Käyttölämpötila
–10…+40 °C (+14…+104 °F) –10…+40 °C (+14…+104 °F)
Suojausluokka
IP23S
IP23S
Sovellusluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta. Kuormitusaikasuhde on voimassa
lämpötilassa 40 °C (104 °F).
Katso lisätietoja luvun KÄYTTÖ kohdasta Kuormitusaikasuhde.
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23S merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön. Älä käytä laitetta sateessa.
Käyttöluokka
Symboli
osoittaa, että virtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on
suurentunut sähköinen vaara.
0463 486 001
- 10 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalousympäristöissä tuote voi
aiheuttaa radiohäiriöitä. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään riittäviin varotoimenpiteisiin.
4.1
Sijainti
Sijoita virtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
A. 100 mm (4”)
B. 100 mm (4”)
4.2
Nosto-ohjeet
Virtalähteen voi nostaa mistä tahansa kahvasta.
0463 486 001
- 11 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
VAROITUS!
Varmista laite - erityisesti jos alusta
on epätasainen tai kalteva.
4.3
Syöttöjännite
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän ja
julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin.
Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
Syöttöjännitteen on oltava 230 V AC ±10 % tai 120 V ±10 %. Liian alhainen syöttöjännite voi
aiheuttaa huonon hitsaustuloksen. Liian korkea hitsauksen syöttöjännite aiheuttaa osien
ylikuumenemisen ja hitsauksen keskeytymisen. Paikallisesta sähköyhtiöstä saat tietoa
saatavissa olevista sähköalan palveluista, asianmukaisista liitännöistä ja vaadittavista
tarkastuksista.
Hitsausvirtalähde on
•
•
•
asennettava asianmukaisesti, tarvittaessa valtuutetun sähköasentajan toimesta,
maadoitettava asianmukaisesti (sähköisesti) paikallisten säädösten mukaisesti,
liitettävä oikeankokoiseen pistorasiaan ja sulakkeeseen alla olevan taulukon
mukaisesti.
HUOM!
Käytä hitsausvirtalähdettä soveltuvien kansallisten määräysten mukaisesti.
VARO!
Katkaise syöttövirta ja varmista se käyttämällä esto-/merkintämenetelmiä. Varmista,
että virransyötön katkaisin on lukittu (esto/merkintä) avoimeen asentoon ENNEN
syöttövirran sulakkeiden irrottamista. Kytkentä ja/tai irtikytkentä on annettava
ammattihenkilön tehtäväksi.
0463 486 001
- 12 -
© ESAB AB 2019
4 ASENNUS
1.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
4.3.1
Suositellut varokekoot ja pienin johdinala
VAROITUS!
Sähköisku tai palovaara on mahdollinen, jos seuraavia sähköteknisen huolto-oppaan
suosituksia ei noudateta. Suositukset koskevat lähtötehon ja hitsausvirtalähteen
kuormitusaikasuhteen mukaan mitoitettuja haaroituspiirejä.
120–230 V, 1 ~ 50/60 Hz
Syöttöjännite
230 V AC
120 V AC
Tulovirta enimmäislähtöteholla
31,7 A
30,0 A
Suurin suositeltu sulake-* tai virrankatkaisinarvo
*Viivesulake
32,0 A
30,0 A
Suurin suositeltu sulake- tai virrankatkaisinarvo
50,0 A
50,0 A
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
15 m (50 ft)
15 m (50 ft)
2,5 mm2
(13 AWG)
2,5 mm2
(13 AWG)
Langan suositeltu vähimmäiskoko
Jatkojohdon suositeltu enimmäispituus
Maadoitusjohtimen suositeltu vähimmäiskoko
Syöttö generaattoreista
Virtalähteen jännitelähteenä voidaan käyttää erilaisia generaattoreita. Kaikki generaattorit
eivät kuitenkaan välttämättä tuota riittävästi virtaa hitsausvirtalähteen toimimiseksi
asianmukaisesti. Suosittelemme käyttämään generaattoreita, joissa on automaattinen
jännitteensäätö (AVR) tai samantasoiset tai tehokkaammat säätöominaisuudet ja 8 kW:n
nimellisteho.
0463 486 001
- 13 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Laitteen käsittelyä koskevat yleiset turvallisuusmääräykset löytyvät tämän
käyttöohjeen luvusta VAROTOIMENPITEET. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
HUOM!
Käytä laitteen siirtämisessä tähän tarkoitukseen varattua kahvaa. Älä koskaan vedä
kaapeleita.
VAROITUS!
Pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturman, ole erittäin
varovainen.
VAROITUS!
Sähköisku! Älä kosketa työkappaletta tai hitsauspäätä käytön aikana!
VAROITUS!
Varmista, että sivupaneelit ovat kiinni käytön aikana.
VAROITUS!
Kiristä lankakelan lukitusmutteri estääksesi sitä liukumasta pois navalta.
100 mm (4”)
0463 486 001
200 mm (8”), 300 mm (12”)
- 14 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.1
Liitännät
Etu- ja takaosa:
1. Virran tai langansyöttönopeuden
valinnan säätöpyörä
2. Näyttö
3. Jännitteen valinnan säätöpyörä
4. Valikkonavigoinnin pääsäätöpyörä
5. Kaasun lähtö, valinnainen: TIG-poltin tai
lankakelapistooli
6. Polttimen/kauko-ohjaimen liitäntä
7. Negatiivinen lähtö [–]
0463 486 001
8. Napaisuuden vaihtokaapeli
9. Positiivinen lähtö [+]
10. Polttimen Euro-liitin
11. Virtajohto
12. Päävirtakytkin, ON/OFF
13. Kaasun tulo, valinnainen: TIG-poltin tai
lankakelapistooli
14. Kaasun tulo, MIG/MAG
- 15 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Syöttörullajärjestelmän kaaviokuva
1. Kela
2. Virrankatkaisin
3. Kelan avautuva sivuluukku
5.2
4. Kaasuventtiilit
5. Langansyöttömekanismi
Hitsaus- ja maadoituskaapelien kytkentä
Virtalähteessä on kaksi lähtöä hitsaus- ja maadoituskaapelien kytkentää varten: negatiivinen
[–] liitäntä (7) ja positiivinen [+] liitäntä (9), katso etu- ja takaosan kuva.
MIG/MMA-hitsauksessa lähtö, johon hitsauskaapeli kytketään, määräytyy elektrodin tyypin
mukaan. Katso lisätietoja elektrodin oikeasta napaisuudesta elektrodin pakkauksesta. Kytke
paluukaapeli vapaana olevaan hitsauslähteen liitäntään. Kiinnitä paluukaapelin koskettimen
pihdit työkappaleeseen ja varmista, että kosketus on hyvä.
Kytke TIG-polttimen virtakaapeli TIG-hitsausta varten (edellyttää TIG-lisävarusteita)
negatiiviseen [–] liitäntään (7). Katso etu- ja takaosan kuva. Liitä kaasun ilmanottomutteri
mutteri TIG-polttimesta kaasun lähtöliittimeen (5), joka on koneen etuosassa. Kytke
takapaneelissa oleva kaasun ilmanottomutteri (13) säädeltyyn suojakaasun ottoon. Kytke
työmaadoitusjohdin positiiviseen [+] liitäntään (9). Katso etu- ja takaosan kuva.
5.3
Napaisuuden vaihtaminen
Toimitettaessa virtalähteen napaisuuden vaihtokaapeli on kytketty positiiviseen liitäntään.
Eräillä langoilla, esimerkiksi täytelangoilla, hitsattaessa on suositeltavaa käyttää negatiivista
napaisuutta. Negatiivinen napaisuus tarkoittaa, että napaisuuden vaihtokaapeli on kytketty
negatiiviseen liitäntään ja maadoituskaapeli positiiviseen liitäntään. Tarkasta langan
napaisuussuositus.
Napaisuuden voi vaihtaa muuttamalla napaisuuden vaihtokaapelin kytkennän kyseisen
hitsausprosessin mukaisesti.
0463 486 001
- 16 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.4
Langan syöttäminen ja vaihtaminen
EMP 235ic pystyy käsittelemään 100 mm:n (4”), 200 mm:n (8”) ja 300 mm:n (12”)
lankakelakokoja. Katso kuhunkin lankatyyppiin soveltuvat langan mitat luvusta TEKNISET
TIEDOT.
VAROITUS!
Älä pidä poltinta kasvojen, käsien tai kehon lähellä tai suuntaa sitä mainittuihin
kehonosiin, sillä se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
VAROITUS!
Puristumisvaara lankakelan vaihdon yhteydessä! Älä käytä suojakäsineitä, kun asetat
hitsauslankaa syöttörullien väliin.
HUOM!
Varmista, että käytössä on asianmukaiset syöttö-/painerullat. Katso lisätietoja liitteestä
KULUTUSOSAT.
HUOM!
Muista käyttää käytössä olevan langan halkaisijan mukaista hitsauspolttimen
kosketuskärkeä. Polttimessa oleva kosketuskärki soveltuu 0,8 mm:n (0,030”) lankaan.
Jos käytössäsi olevan langan halkaisija on eri, kosketuskärki ja syöttörulla on
vaihdettava. Polttimessa olevaa langanohjainta suositellaan käytettävän hitsatessa
Fe- ja SS-langoilla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Avaa kelan sivuluukku.
Vapauta painerullan varsi kääntämällä kiristysruuvia itseäsi kohti (1).
Nosta painerullan varsi ylös (2).
MIG-hitsauksessa lankakelan pohjasta syötettävä lanka kulkee elektrodilangan kautta
sisääntulo-ohjaimen läpi (3), rullien välistä, ulostulo-ohjaimen läpi ja lopulta
MIG-polttimeen.
Kiinnitä painerullan varsi ja syöttörullajärjestelmän kiristysruuvi takaisin paikoilleen ja
säädä painetta tarvittaessa.
Pidä MIG-polttimen johdin melko suorassa ja syötä lanka MIG-polttimen läpi pitämällä
liipaisinta painettuna.
Sulje kelan sivuluukku.
0463 486 001
- 17 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Hitsaus alumiinilangalla
Jotta voit hitsata alumiinia vakiovarusteena toimitettavalla MXL™ 270 MIG -polttimella,
katso ohjeet vakiomallisen teräsohjaimen vaihtamisesta teflonlanganohjaimeen
MIG-polttimen käyttöohjeesta.
Tilaa seuraavat lisävarusteet: U-uritettu syöttörulla 1,0 mm / 1,2 mm (0,040″/0,045 ″) ja
teflonlanganohjain (PTFE-langanohjain), 3 m (10 ft). Katso tilausnumerot tämän
käyttöohjeen luvusta KULUTUSOSAT ja MXL™ 270 -käyttöohjeen luvusta KULUTUSOSAT.
5.5
Langansyöttöpaineen asettaminen
Kuva A
Kuva B
Varmista ensin, että lanka liikkuu esteettä langanohjaimessa. Säädä sitten
langansyöttöyksikön painerullat. Paine ei saa olla liian suuri.
Tarkasta syöttöpaineen säätö syöttämällä lankaa eristettyä kappaletta esim. puunpalaa
vasten.
Kun pidät hitsauspolttimen noin 6 mm:n (¼”) etäisyydellä puunpalasta (kuva A), syöttörullien
pitäisi luistaa.
Jos pidät hitsauspoltinta noin 50 mm:n (2”) etäisyydellä puunpalasta, langan pitäisi tulla ulos
ja taipua (kuva B).
0463 486 001
- 18 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.6
Syöttö-/painerullien vaihtaminen
Vakiovarusteena toimitetaan yksi kaksoisuritettu syöttörulla. Vaihda syöttörulla
hitsauslisäaineen mukaisesti.
HUOM!
Varmista, ettet hävitä käyttömoottorin akselissa olevaa avainta. Oikeanlaisen
toiminnan takaamiseksi avain on kohdistettava syöttörullan uraan.
1.
2.
3.
4.
5.
Avaa kelan sivuluukku.
Irrota syöttörullan kiinnitysruuvi kiertämällä sitä vastapäivään.
Vaihda syöttörulla.
Kiristä syöttörullan kiinnitysruuvi kiertämällä sitä myötäpäivään.
Sulje kelan sivuluukku.
HUOM!
Näkyvissä oleva lankamerkintä määrittää käytössä olevan langan
halkaisijan uran.
5.7
Suojakaasu
Soveltuvan suojakaasun valinta riippuu materiaalista. Pehmeää terästä hitsataan tavallisesti
seoskaasulla (Ar + CO2) tai 100 %:lla hiilidioksidilla (CO2). Ruostumatonta terästä voi hitsata
seoskaasulla (Ar + CO2) tai trimix-seoksella (He + Ar +CO2). Alumiinin ja piipronssin
yhteydessä käytetään puhdasta argonkaasua (Ar). sMIG-tilassa (katso luvun
KÄYTTÖLIITTYMÄ kohta sMIG-tila) käyttämäsi kaasun optimaalinen hitsauskaari asetetaan
automaattisesti.
0463 486 001
- 19 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
5.8
Kuormitusaikasuhde
EMP 235ic -sarjan tuotteissa on 235 A:n hitsausvirtalähtö 25 %:n kuormitusaikasuhteella
(230 V). Automaattipalautteinen termostaatti suojaa virtalähdettä, jos kuormitusaikasuhde
ylittyy.
Esimerkki: Jos virtalähde toimii 25 %:n kuormitusaikasuhteella, se tuottaa määritettyä
ampeerimäärää enintään 2,5 minuutin ajan 10 minuutin jaksoissa. Jäljelle jäävien 7,5
minuutin ajan virtalähteen on annettava jäähtyä.
2,5 minuuttia
7,5 minuuttia
Voit valita myös toisenlaisen kuormitusaikasuhteen ja hitsausvirran yhdistelmän. Käytä alla
olevia käyriä apunasi määrittäessäsi tietyn hitsausvirran oikeaa kuormitusaikasuhdetta.
Kuormitusaikasuhde 120 V:n AC-jännitteellä
0463 486 001
- 20 -
© ESAB AB 2019
5 KÄYTTÖ
Kuormitusaikasuhde 230 V:n AC-jännitteellä
5.9
Ylikuumenemissuojaus
Hitsausvirtalähteessä on ylikuumenemissuoja, joka aktivoituu sisäisen
lämpötilan noustessa liian korkeaksi. Kun suoja aktivoituu, hitsausvirta
katkeaa ja näyttöön ilmestyy ylikuumenemisen symboli. Ylikuumenemissuoja
palautuu automaattisesti alkutilaan, kun lämpötila laskee normaaliin
käyttölämpötilaan.
0463 486 001
- 21 -
© ESAB AB 2019
6 KÄYTTÖLIITTYMÄ
6
KÄYTTÖLIITTYMÄ
Laitteen käsittelyä koskevat yleiset turvallisuusmääräykset löytyvät tämän
käyttöohjeen luvusta VAROTOIMENPITEET. Yleisiä ohjeita käytöstä on tämän
käyttöohjeen luvussa KÄYTTÖ. Lue molemmat luvut huolellisesti ennen kuin otat
laitteen käyttöön!
Kun virta on kytkeytynyt, käyttöliittymässä näkyy päävalikko.
6.1
Navigointi
1.
6.1.1
6.1.2
2.
3.
Virran/langansyötön
nopeudenvalinta
Jännitteenvalinta
Valikkonavigointi. Valitse valikon
vaihtoehto kiertämällä ja
painamalla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sMIG-tila
Manuaalinen MIG-tila
Ydintäytelanka-tila
MMA-tila
Lift-TIG-tila
Asetukset
Käyttöohjeen tiedot
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Materiaalin valinta
Langansyöttönopeus
Materiaalipaksuus
Viesti-ikkuna
Päävalikko
sMIG-tila
Perusasetukset
0463 486 001
- 22 -
© ESAB AB 2019
6 KÄYTTÖLIITTYMÄ
Lisäasetukset
6.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Materiaalin valinta
Parametri
Langansyöttönopeus
Materiaalipaksuus
Jännitteen hienosäätö
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Materiaalin valinta
Langansyöttönopeus
Jännite
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Materiaalin valinta
Parametri
Langansyöttönopeus
Jännite
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Langansyöttönopeus
Jännite
Viesti-ikkuna
Manuaalinen MIG-tila
Perusasetukset
Lisäasetukset
6.1.4
Ydintäytelanka-tila
Perusasetukset
0463 486 001
- 23 -
© ESAB AB 2019
6 KÄYTTÖLIITTYMÄ
Lisäasetukset
6.1.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Parametri
Langansyöttönopeus
Jännite
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Ampeeriluku
Jännite (OCV tai kaari)
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Parametri
Ampeeriluku
Jännite (OCV tai kaari)
Kaari käytössä / poissa käytöstä
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Ampeeriluku
Viesti-ikkuna
MMA-tila
Perusasetukset
Lisäasetukset
6.1.6
LIFT-TIG-tila
Perusasetukset
0463 486 001
- 24 -
© ESAB AB 2019
6 KÄYTTÖLIITTYMÄ
Lisäasetukset
6.1.7
6.1.8
6.1.9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aloitusnäyttö
Tiedot
Muisti
Parametri
Ampeeriluku
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nollaus
Tuumaa/metriä
Perus-/lisäasetukset
Kieli
Tiedot
Aloitusnäyttö
Viesti-ikkuna
1.
2.
3.
4.
5.
Huoltotiedot
Kulutus- ja varaosat
Käyttötiedot
Aloitusnäyttö
Viesti-ikkuna
Asetukset
Käyttöohjeen tiedot
Kuvakkeiden selitykset
Aloitus
Pistehitsausajan
valitseminen käyttöön / pois
käytöstä
Tiedot
MIG-poltin
0463 486 001
Pistehitsausajan säätö
- 25 -
© ESAB AB 2019
6 KÄYTTÖLIITTYMÄ
0463 486 001
Parametrit
Ydintäytelanka
Parametrit
Manuaalinen MIG
Prosenttia
MMA
Esivirtaus Aika, jonka
suojakaasu on käytössä
ennen hitsauskaaren
käynnistystä.
Smart MIG
Jälkivirtaus Aika, jonka
suojakaasu on käytössä
hitsauskaaren sammuttua.
Lift-TIG
Sekuntia
Tallentaa muistitilassa
hitsausohjelmat tiettyä
sovellusta varten.
Asetukset
käyttöohjevalikossa
Peruuta
Lankakelapistooli
(ei saatavissa kaikilla
markkina-alueilla)
Etätoiminto
Asetukset
Jalkaohjaus
2T, liipaisin käytössä /
pois käytöstä
Jälkipalo Säätää ajan, jonka
jännite säilyy langansyötön
pysähdyttyä, jotta lanka ei
tartu kiinni hitsisulaan
4T, liipaisimen pito/lukitus
Käyttöohje päävalikossa
Ampeeria
Levyn paksuus sMIG-tilassa
- 26 -
© ESAB AB 2019
6 KÄYTTÖLIITTYMÄ
0463 486 001
Kaaripaine Nostaa
puikkohitsauksessa
ampeerimäärää, kun
kaaren pituutta lyhennetään
haluttaessa vähentää tai
poistaa riski
puikkoelektrodin
tarttumisesta kiinni
hitsisulaan
Katkaisupalkki Muuttaa
hitsisauman profiilia tasaisesta
kuperaksi tai tasaisesta
koveraksi
Lasku Virran lasku tietyn
ajan kuluessa hitsaussyklin
lopussa
Lisäasetukset
Kuumakäynnistys
Ampeerimäärän nosto
elektrodin sytytyksessä
tarttumisen vähentämiseksi
Perusasetukset
Induktanssi Induktanssin
lisäys kaaren
ominaisuuksiin kaaren
vakauttamiseksi ja
roiskeiden vähentämiseksi
oikosulkutilanteessa
Vianmääritys
Muisti, mahdollista
tallentaa hitsausohjelmia
tiettyä sovellusta varten
Kielen valinta
Puikkoelektrodin valinta
Mittayksikkö
Nousu Virran nosto tietyn
ajan kuluessa hitsaussyklin
alussa.
Hitsisauman profiili, kovera
Volttia
Hitsisauman profiili, kupera
Langansyöttönopeus
Langan halkaisija
- 27 -
© ESAB AB 2019
7 HUOLTO
7
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
VARO!
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu henkilökunta)
saavat irrottaa tuotteen suojukset tai suorittaa hitsauslaitteen huolto-, kunnossapito- ja
korjaustöitä.
VARO!
Tuotteella on valmistajan myöntämä takuu. Takuu mitätöityy, jos korjaustöitä yritetään
teetättää valtuuttamattomassa huoltopalvelussa.
VAROITUS!
Katkaise virransyöttö ennen huoltotoimenpiteitä. Tarkkaile ja valvo irrotettuja
virtaliitäntöjä huoltotoimenpiteiden aikana. Estä virran ennenaikainen
uudelleenkytkentä.
HUOM!
Lyhennä huoltovälejä erityisen pölyisissä olosuhteissa.
Varmista aina ennen käyttöä, että:
•
•
•
polttimen runko, kaapeli ja johtimet ovat vahingoittumattomia,
polttimen kosketuskärki on vahingoittumaton ja
polttimen suutin on puhdas, eikä siinä ole jäämiä.
7.1
Säännöllinen huolto
Huoltoaikataulu normaaleissa olosuhteissa:
Väli
Huollettava alue
3 kuukauden
välein
Puhdista tai vaihda
lukukelvottomat
merkinnät.
Puhdista
hitsausliitännät.
Tarkista tai vaihda
hitsauskaapelit.
6 kuukauden
välein
Puhdista laitteen
sisäosat.
7.2
Virtalähteen ja langansyöttölaitteen huolto
Yleensä virtalähde kannattaa puhdistaa aina, kun lankakela vaihdetaan.
0463 486 001
- 28 -
© ESAB AB 2019
7 HUOLTO
Virtalähteen ja langansyöttölaitteen puhdistusmenettely
HUOM!
Käytä puhdistuksen aikana aina suojakäsineitä ja -laseja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Irrota virtalähde syöttövirtapistokkeesta.
Avaa kelan sivuluukku ja vapauta painerullan jännitys kiertämällä kiristysruuvia (1)
vastapäivään ja vetämällä sitä sen jälkeen itseäsi kohti.
Poista lanka ja lankakela.
Poista poltin. Käytä pienpaineista kuivaa ilmaa virtalähteen sisäosien ja
virtalähteen ilman tulo- ja poistoaukon puhdistamiseen.
Tarkista langan sisääntulo-ohjaimen (4), ulostulo-ohjaimen (2) ja syöttörullan (3)
kuluneisuus ja vaihtotarve. Katso osien tilausnumerot liitteestä KULUTUSOSAT.
Poista syöttörulla (3) ja puhdista se pehmeällä harjalla. Puhdista
langansyöttömekanismiin kytketty painerulla pehmeällä harjalla.
7.3
Polttimen ja ohjaimen huolto
Polttimen ja ohjaimen puhdistusmenettely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Irrota virtalähde syöttövirtapistokkeesta.
Avaa kelan sivuluukku ja vapauta painerullan jännitys kiertämällä kiristysruuvia (1)
vastapäivään ja vetämällä sitä sen jälkeen itseäsi kohti.
Poista lanka ja lankakela.
Irrota poltin virtalähteestä.
Irrota ohjain polttimesta ja tarkista se vaurioiden ja taitosten varalta. Puhdista
ohjain puhaltamalla paineilmaa (enint. 5 baaria) lähimmäksi virtalähdettä
asennetun ohjaimen pään läpi.
Asenna ohjain takaisin paikalleen.
0463 486 001
- 29 -
© ESAB AB 2019
8 VIANMÄÄRITYS
8
VIANMÄÄRITYS
Yritä poistaa vika näiden tarkistusten avulla, ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
Vian tyyppi
Huokoisuutta
hitsimetallissa
Korjaus
•
•
•
•
•
•
•
Langansyötössä on
ongelmia
Katso oikeat koot ja tyypit
liitteestä KULUTUSOSAT.
•
•
•
•
•
•
•
MIG (GMAW/FCAW)
-hitsauksessa on ongelmia
•
•
•
•
MMA (SMAW)
-perushitsauksessa on
ongelmia
0463 486 001
•
Tarkista, ettei kaasupullo ole tyhjä.
Tarkista, ettei kaasusäädin ole kiinni.
Tarkista, ettei kaasun tuloletkussa ole vuotoja tai tukoksia.
Tarkista, että käytössä on oikeanlainen kaasu ja
kaasuvirtaus.
Pidä MIG-polttimen suuttimen ja työkappaleen välinen
etäisyys mahdollisimman pienenä.
Älä työskentele alueilla, joilla suojakaasun virtausta
haittaava veto on yleistä.
Varmista, että työkappale on puhdas ja että sen pinnassa
ei ole öljyä eikä rasvaa, ennen kuin aloitat hitsauksen.
Varmista, että lankakelan jarru on säädetty oikein.
Varmista, että syöttörulla on oikeankokoinen eikä se ole
kulunut.
Varmista, että syöttörulliin on asetettu oikea paine.
Varmista, että liikesuunta on lankatyypin perusteella oikea
(alumiini: hitsisulaan päin; teräs: hitsisulasta poispäin).
Varmista, että käytössä on oikeanlainen kosketuskärki
eikä se ole kulunut.
Varmista, että ohjain on lankaan nähden oikeankokoinen
ja -tyyppinen.
Varmista, ettei ohjain ole taipunut eikä synnytä kitkaa
ohjaimen ja langan väliin.
Varmista, että MIG-poltin on kytketty oikeaan
napaisuuteen. Tarkista oikea napaisuus elektrodilangan
valmistajalta.
Vaihda kosketuskärki, jos sen porausreiässä on
kaarijälkiä, mikä aiheuttaa ylimääräistä vastusta langassa.
Varmista, että käytössä oleva suojakaasu, kaasuvirtaus,
jännite, hitsausvirta, kulkunopeus ja MIG-polttimen kulma
on oikeanlainen.
Varmista, että työjohdin on kunnolla kosketuksessa
työkappaleeseen.
Varmista, että käytät oikeaa napaisuutta. Elektrodinpidin
on tavallisesti kytketty positiiviseen napaisuuteen ja
työjohdin negatiiviseen. Jos olet epävarma, katso
lisätietoja elektrodin tietolomakkeesta.
- 30 -
© ESAB AB 2019
8 VIANMÄÄRITYS
Vian tyyppi
Korjaus
TIG (GTAW) -hitsauksessa •
on ongelmia
•
•
•
•
•
•
•
Ei virtaa / ei kaarta
•
•
•
•
•
•
Lämpösuojaus laukeaa
usein.
•
•
0463 486 001
Varmista, että TIG-poltin on kytketty virtalähteeseen: Kytke
TIG-poltin negatiiviseen [–] hitsausliitäntään. Kytke
hitsauksen maadoituskaapeli positiiviseen [+]
hitsausliitäntään.
Käytä vain 100-prosenttista argonkaasua
TIG-hitsaukseen.
Varmista, että säädin/virtausmittari on kytketty
kaasupulloon
Varmista, että TIG-polttimen kaasuputki on kytketty
kaasun lähtöliittimeen (M12), joka on virtalähteen
etuosassa.
Varmista, että työkappaleen puristin on kunnolla kiinni
työkappaleessa.
Varmista, että kaasupullo on auki, ja tarkista kaasun
virtausnopeus säätimestä/virtausmittarista.
Virtausnopeuden on oltava 4,72–11,80 l/min
(1,25–3,12 gal/min).
Varmista, että virtalähteeseen on kytketty virta ja
TIG-hitsaus on valittu.
Varmista, että kaikki liitännät on kiristetty ja että ne eivät
vuoda.
Varmista, että syöttövirran kytkin on käännetty
ON-asentoon.
Tarkista, näkyykö näytössä lämpötilan vikailmoitus.
Tarkista, onko järjestelmän katkaisin lauennut.
Tarkista, että syöttövirta-, hitsaus- ja maadoituskaapelit on
kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Tarkista syöttövirran sulakkeet.
Varmista, ettei käyttämäsi hitsausvirran suositeltua
kuormitusaikasuhdetta ylitetä.
Katso lisätietoja luvun KÄYTTÖ kohdasta
Kuormitusaikasuhde.
Varmista, etteivät ilman tulo- ja poistoaukot ole
tukkeutuneet.
- 31 -
© ESAB AB 2019
9 ORDERING SPARE PARTS
9
ORDERING SPARE PARTS
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
The EMP 235ic is designed and tested in accordance with international standards IEC-/EN
60974-1, IEC-/EN 60974-5 and IEC-/EN 60974-10. It is the obligation of the authorized
service centre carrying out the service or repair work to ensure that the product still
conforms to the aforementioned standards.
Varaosaluettelo on julkaistu erillisenä asiakirjana, jonka voi ladata osoitteesta:
www.esab.com
0463 486 001
- 32 -
© ESAB AB 2019
KAAVIO
KAAVIO
EMP 235ic
0463 486 001
- 33 -
© ESAB AB 2019
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
Note
0700 300 989
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0700 300 994
EMP 235ic
Bobbin Ø100–300 mm (4–12 in.) Euro
Connector
0463 485 001
Spare parts list
0459 560 101
Instruction manual for
MXL™ 270
0463 486 001
- 34 -
© ESAB AB 2019
KULUTUSOSAT
KULUTUSOSAT
Item Ordering no. Denomination
Wire type Wire dimensions
1
0558 102 515 Brass outlet
assembly
N/A
N/A
2
0464 635 880 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 1.0 mm – 1.2 mm
Cored
(0.040 in. – 0.045 in.)
0558 102 460 Wire outlet guide
steel
Fe/SS/Flux 0.6 mm – 0.8 mm
Cored
(0.023 in. – 0.030 in.)
0464 598 880 Wire outlet guide
teflon
Aluminium 1.0 mm – 1.2 mm (0.040 in. –
0.045 in.)
3
0558 102 329 Wire tension knob
N/A
4
0558 102 328 Wire inlet guide
Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm / 0.9 mm / 1.2 mm
Cored
(0.023 in. / 0.030 in. / 0.035 in. /
0.045 in.)
5
0558 102 457 Crescent Woodruff
key
N/A
6
0367 556 001 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.6 mm / 0.8 mm (0.023 in. /
Cored
0.030 in.)
N/A
N/A
0367 556 002 Feed roll “V” groove Fe/SS/Flux 0.8 mm / 1.0 mm (0.030 in. /
Cored
0.040 in.)
0367 556 003 Feed roll “V” knurled Fe/SS/Flux 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
Cored
0.045 in.)
0367 556 004 Feed roll "U" groove Aluminium 1.0 mm / 1.2 mm (0.040 in. /
0.045 in.)
7
0558 102 518 Locking knob
N/A
N/A
8
0558 102 331 Pressure arm
N/A
complete assembly
N/A
9
0558 102 550 Shoulder screw
N/A
N/A
10
0558 102 459 Euro adapter
locating screw
N/A
N/A
11
0464 636 880 Euro adapter
assembly
N/A
N/A
0463 486 001
- 35 -
© ESAB AB 2019
KULUTUSOSAT
0463 486 001
- 36 -
© ESAB AB 2019
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0700 300 857 TIG Torch
TXH™ 201 4 m (13 ft) TIG torch c/w 8 pin
plug
W4014450
0463 486 001
Foot control
Contactor on/off and current control with
4.6 m (15 ft) cable and 8-pin male plug
- 37 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
VARAOSAT
Item
Ordering no.
Denomination
1
0700 200 004
MIG Torch MXL™ 270, 3 m (10 ft)
3
0349 312 105
Gas hose, 4.5 m (14.8 ft)
4
0700 006 900
MMA welding cable kit, 3 m (10 ft)
5
0700 006 901
Return welding cable kit, 3 m (10 ft)
0463 486 001
- 38 -
© ESAB AB 2019
VARAOSAT
0463 486 001
- 39 -
© ESAB AB 2019
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising